VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål"

Transkript

1 Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget og samtidig dermed samle alle konditorier under fælles ledelse. Derudover har Konditorlauget ligeledes til formål at fremme konditorstandens interesser i enhver henseende, at skabe et godt både fagligt og socialt sammenhold mellem laugets medlemmer, at administrere de til lauget tilknyttede fonde og legater samt med de til rådighed stående midler at yde hjælp og støtte, herunder økonomisk støtte, til de medlemmer eller medlemmers enker, efterladte samlevere eller efterladte i øvrigt, der vurderes at have særligt behov herfor. 1.2 Konditorlauget skal i alle henseender betragtes som en selvstændig enhed. Som en del af Konditorlaugets funktion som brancheforening og fælles ledelse, skal lauget varetage svendeprøver, udpege skuemestre og tilsynsførende, udpege repræsentanter til det fælles faglige udvalg, skoleudvalget og lignende udvalg, godkende lærepladser og i øvrigt varetage konditorernes faglige interesser. Konditorlauget kan ligeledes indgå samarbejdsaftaler med andre organisationer, forudsat at lauget ikke hæfter med sin formue overfor eventuelle samarbejdspartnere eller samarbejdets kreditorer m.v. 1.3 Konditorlaugets formue kan anbringes i fast ejendom med henblik på ved udlejning at give primært medlemmer af lauget mulighed for bolig samt med henblik på, gennem overskud opnået ved udlejning, at skabe værdi for lauget og derved bidrage til laugets aktiviteter. Se nærmere herom under pkt. 2. København Aarhus Kolding

2 2. Hjemsted og ejendomme 2.1 Konditorlaugets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2.2 Konditorlauget ejer på nuværende tidspunkt ejendommen Gl. Kongevej , 1850 Frederiksberg C, hvilket er Konditorlaugets hjemstedadresse. 2.3 Til brug for fordeling af ledige udlejningslejligheder fører laugets bestyrelse en liste over medlemmer, som har givet meddelelse til bestyrelsen om, at de gerne vil modtage tilbud om ledige lejligheder. På listen kan ligeledes optages andre efter bestyrelsens skøn. For at blive optaget på listen skal en gyldig adresse fremsendes til bestyrelsen. 2.4 Bestyrelsen giver via til alle på listen besked om ledige lejligheder, hvorefter alle optaget på listen, der modtager denne , kan ansøge om at få tildelt den ledige lejlighed. Bestyrelsen træffer som udgangspunkt beslutning om, hvem der får tildelt de ledige lejligheder. Den videre procedure for tildeling af lejligheder følger af bestyrelsens forretningsorden. 2.5 Bestyrelsen vælger en administrator til varetagelse af ejendommens daglige drift og skal anvise denne administrator retningslinjer med henblik på at opretholde ejendommen i god drift- og vedligeholdelsesmæssig stand. Eventuel optagelse af lån eller afhændelse af laugets faste ejendom kan kun gennemføres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af laugets medlemmer deltager og med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer. 3. Aktive medlemmer 3.1 Som aktivt medlem af Konditorlauget kan optages enhver selvstændig konditor eller konditorpræget virksomhed, som aktivt driver konditori eller konditorpræget virksomhed i Danmark. 4. Passive medlemmer 4.1 Som passivt medlem af Konditorlauget kan efter bestyrelsens godkendelse optages konditorer i ledende stillinger. Side 2

3 4.2 Passive medlemmer har adgang til, men ingen stemmeret på generalforsamlingen. Dog har passive medlemmer stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer. 4.3 Såfremt et aktivt medlem ophører med at udøve konditori eller konditorpræget virksomhed som person og/eller selskab, skal den pågældende underrette bestyrelsen herom, hvorefter medlemmet vil overgå fra at være aktivt til at være passivt medlem. Et medlems afmelding af sin virksomhed overfor offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen og/eller SKAT, vil som udgangspunkt sidestilles med, at medlemmet har ophørt sin konditorvirksomhed. 5. Ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer 5.1 Som ekstraordinært medlemmer af Konditorlauget kan efter bestyrelsens godkendelse optages personer og virksomheder udenfor konditorfaget, der på anden vis har særlig tilknytning til Konditorlauget. Ekstraordinære medlemmer har adgang til, men ingen stemmeret på generalforsamlingen. Dog har ekstraordinære medlemmer stemmeret ved valg af bestyrelsesmedlemmer. 5.2 Som æresmedlem af Konditorlauget kan udnævnes personer, som har gjort sig særligt fortjent hertil. Udnævnelse af æresmedlemmer sker efter bestyrelsens indstilling til godkendelse på generalforsamlingen. Æresmedlemmer har adgang til, men ingen stemmeret på generalforsamlingen, medmindre det pågældende æresmedlem forud for udnævnelsen var aktivt medlem, jf. pkt. 3, hvorefter æresmedlemmet beholder samme rettigheder som aktive medlemmer, indtil det pågældende medlem måtte overgå til at være passivt medlem. 6. Udmeldelse 6.1 Alle typer medlemmer af Konditorlauget kan udmelde sig af lauget med 6 måneders skriftlig varsel fremsendt til bestyrelsen, att.: Kassereren. 6.2 Indtil udgangen af opsigelsesperioden er det pågældende medlem underlagt samme rettigheder og forpligtelser som laugets øvrige medlemmer af samme type (aktivt, passivt, ekstraordinært eller æresmedlem). Side 3

4 7. Kontingent 7.1 Alle medlemmer, med undtagelse af æresmedlemmer, betaler det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte årlige kontingent. Kontingentet forfalder til betaling ved kalenderårets begyndelse. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke. 7.2 Passive medlemmer betaler kontingent til og med det fyldte 65. år. Derefter betaler passive medlemmer alene kontingent, såfremt det pågældende passive medlem ikke har fremsendt en gyldig adresse til bestyrelsen til brug for bestyrelsens omkostningsfrie fremsendelse af meddelelser, indkaldelser m.v. til det pågældende passive medlem. 8. Eksklusion 8.1 Bestyrelsen kan eksludere et medlem, såfremt det pågældende medlem ikke har betalt kontingent, jf. pkt. 7, udover 1 måned fra forfaldsdagen og efter bestyrelsens fremsendelse af påkrav på mindst 7 dage. 8.2 Generalforsamlingen kan med simpelt flertal efter forslag fra bestyrelsen og/eller fra 5 medlemmer ekskludere et medlem af Konditorlauget. Som eksklusionsgrund vil sædvanligvis anses adfærd, der må betragtes som værende til alvorlig skade og ulempe for laugets virksomhed og formål og/eller laugets øvrige medlemmer. 9. Generalforsamling 9.1 Generalforsamlingen er den øverst bestemmende instans i Konditorlauget. 9.2 Generalforsamlinger afholdes i Danmark efter bestyrelsens nærmere angivelse. 9.3 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 9.4 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning fra generalforsamlingen eller bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning herom fra mindst 10 aktive medlemmer fremsendt til oldermanden. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest 3 uger efter anmodningens modtagelse. Side 4

5 9.5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel. For ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldelsesvarslet dog om nødvendigt nedsættes til 8 dage. 9.6 Indkaldelse til generalforsamling sker via til Konditorlaugets medlemmer. Bestyrelsen kan beslutte, at visse medlemmer kan modtage indkaldelser ved brev, såfremt de pågældende medlemmer ikke har en e- mail adresse, se dog pkt. 7.2 vedrørende betaling af kontingent i disse tilfælde. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt indeholde dagsorden. 9.7 Ethvert aktivt eller passivt medlem har ret til at få et angivet emne vedrørende Konditorlaugets aktiviteter behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom må være fremsendt skriftligt til oldermanden senest 8 dage før generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen drager omsorg for, at de øvrige medlemmer, der har adgang til generalforsamlingen, senest 4 dage før generalforsamlingen bliver gjort bekendt med eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen. Ved ekstraordinære generalforsamlinger kan kun de forslag, der er nævnt i indkaldelsen, samt eventuelle ændringsforslag hertil, behandles og komme til afgørelse. 10. Dirigent 10.1 Ved enhver generalforsamling vælges efter bestyrelsens indstilling en dirigent, som ikke behøver at være medlem. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål angående punkternes behandlingsmåde, stemmeafgivning og resultater. Dirigenten underskriver ved generalforsamlingens afslutning et referat af det på generalforsamlingen passerede. 11. Afstemninger 11.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, jf. dog pkt Mindst 1/5 af foreningens aktive medlemmer skal være til stede, for at generalforsamlingen er beslutningsdygtig Forslag om vedtægtsændringer og/eller Konditorlaugets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de aktive Side 5

6 medlemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer. Er der ikke mindst 2/3 af de aktive medlemmer repræsenteret, men stemmer mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages endeligt med mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange, der er mødt op til denne generalforsamling Afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages, hvis blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten anmoder om dette Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Udover sin egen stemme, kan hvert medlem afgive højst 2 stemmer i henhold til fuldmagt. Ikke-stemmeberettigede medlemmer, som har adgang til generalforsamlingen, kan ligeledes afgive højst 2 stemmer i henhold til fuldmagt fra stemmeberettigede medlemmer. 12. Dagsorden 12.1 Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Oldermanden aflægger bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af oldermand og bestyrelse samt suppleanter 7. Valg af én kritisk revisor samt én revisorsuppleant 8. Eventuelt 13. Bestyrelsen 13.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage Konditorlaugets anliggender, herunder udføre generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer udover Oldermanden. Oldermanden vælges særskilt af generalforsamlingen, men derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med viceoldermand og kasserer. Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Side 6

7 13.3 Bestyrelsens medlemmer vælges blandt de aktive medlemmer, dog eventuelt med undtagelse af kassereren Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Oldermanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år, mens viceoldermand, kasserer og evt. 1 andet bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Fordelingen på ulige og lige år gælder dog ikke i tilfælde af et af de pågældende bestyrelsesmedlemmers fratræden i valgperioden, jf. pkt nedenfor Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer for resten af den/de fratrådte bestyrelsesmedlemmers valgperiode. Ved oldermandens fratræden i en valgperiode fungerer viceoldermanden i oldermandens sted indtil næste ordinære generalforsamling Bestyrelsesmedlemmer aflønnes efter nærmere aftale ud fra omfanget af arbejde, som det pågældende bestyrelsesmedlem udfører. 14. Bestyrelsesmøder 14.1 Bestyrelsen holder møde efter indkaldelse fra oldermanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede Sekretæren tager beslutningsreferat af det på bestyrelsesmødet passerede. Referatet skal godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne på næstkommende bestyrelsesmøde Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af et emne, såfremt det pågældende bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlemmets nærstående eller en person, som bestyrelsesmedlemmet på anden vis har lignende tilknytning til, kan have særlig interesse i emnets behandling og udfald Udover ovenstående pkt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Side 7

8 15. Andre sammenkomster 15.1 Medlemsmøder og andre sammenkomster af faglig eller social karakter afholdes efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen bestemmer ligeledes, hvorledes der indkaldelse til sådanne sammenkomster, f.eks. via e- mail. 16. Tegningsregel 16.1 Konditorlauget tegnes af oldermanden/viceoldermanden i forening med mindst ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 17. Revision og årsrapport 17.1 Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller registeret revisor til at revidere årsrapporten Konditorlaugets årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabspraksis og underskrives af den samlede bestyrelse Regnskabsåret er kalenderåret Hvert år vælges på generalforsamlingen blandt de aktive medlemmer en kritisk revisor for 2 år ad gangen. Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 18. Faglig orientering 18.1 Konditorlauget skal så vidt muligt udgive et fagblad, der eventuelt kan udgives i samarbejde med andre organisationer. Efter bestyrelsens nærmere beslutning kan lauget ligeledes vælge at udsende faglig orientering på anden vis, f.eks. som nyhedsbrev via eller på Konditorlaugets eventuelle hjemmeside. 19. Sekretariat 19.1 Bestyrelsen ansætter efter behov et sekretariat i Konditorlaugets regi. Side 8

9 20. DFFU - svendeprøver og fagskole 20.1 Konditorlaugets medlemmer er forpligtet til at efterleve den til enhver til gældende lovgivning vedrørende svende, lærlinge og andet personale I overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer for svendeprøver udpeger bestyrelsen de medlemmer, der skal repræsentere lauget i det fælles faglige udvalg samt skuemestre og tilsynsførende til svendeprøver og til de lokale uddannelsesudvalg på de tekniske skoler Bestyrelsen udpeger 3-5 skuemestre og én suppleant mellem Konditorlaugets aktive medlemmer Skuemestrene og tilsynsførende udpeges for 2 år ad gangen. Repræsentanter til det fælles faglige udvalg udpeges hvert 4. år. 21. Opløsning 21.1 Såfremt generalforsamlingen træffer beslutning om opløsning af Konditorlauget, jf. pkt. 11.2, skal generalforsamlingen udpege 2 likvidatorer til foreståelse af afvikling af selskabet. Den ene af likvidatorerne behøver ikke være et medlem af lauget, forudsat at den anden likvidator er et aktivt medlem De valgte likvidatorer skal foranledige, at laugets faste ejendom bliver afhændet til bedst mulige pris til en erhverver, der skal overtage laugets forpligtelser som ejendomsejer, herunder overfor lejerne i ejendommen. Alternativt kan likvidatorerne udskille laugets faste ejendom til et nystiftet selskab, som ligeledes skal overtage laugets forpligtelser som ejendomsejer, herunder overfor lejerne i ejendommen Efter betaling af Konditorlaugets gældsforpligtelser indgår laugets resterende formue, herunder eventuelt provenu fra salg af laugets faste ejendom eller kapitalen fra det nystiftede selskab, jf. pkt. 21.2, som grundkapital i en nystiftet fond, der har til formål at støtte rejser, uddannelse og konkurrencer for konditorer. Side 9

10 Således vedtaget på Konditorlaugets ekstraordinære generalforsamling den 4. juni Dirigent Nyvalgt oldermand Afgående bestyrelse: Oldermand Viceoldermand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Side 10

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere