Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 26. januar 2015 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Mette J. Hansen (MJH) Camilla Tardini (CT) HB-koordinator: Palle Skjødt (PS) Mette Heegaard (MAH) Lena Hedegaard (LEH) ref. Afbud: Svend Ulrich Jensen (SUJ) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde samt evaluering af generalforsamlingen 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 4. Orientering fra TFs HB 5. Orientering fra Sekretariatet 6. Dagpenge 6.1. Sagsbehandling ST Skattemæssige indberetninger 6.2. Økonomi 6.3. Vedtægter Retningslinjer for praksis Gennemgang af alle vedtægerne 6.4. Tjekliste 6.5. Konsulentydelser til fortsat drift 6.6. Information hjemmeside og nyhedsmail 7. Udvalg 7.1. Forsikringer & Pension Klinikforsikring Sygedriftstabsforsikring Kriminalitetsforsikring Netbanksforsikring Gruppeliv Erhvervsudygtighedsforsikring Pension Sundhedsforsikring Privatforsikringer Nye produkter 7.2. Andre aktiviteter Krisehjælp Fonde og Hjælpeforening 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol 8.2. Investeringer Revideret investeringspolitik 8.3. Møde med Lægernes Pensionskasse 9. Markedsføring 10. Strategi Sårbarhedsanalyse 2.F.a 11. Bestyrelsesseminar 12. Udvalg i Mødedatoer i

2 14. Godtgørelse og vederlag 15. Eventuelt Med deltagelse af direktøren og sekretæren Med deltagelse af direktøren Bestyrelsen alene Bestyrelsen konstituerede sig før mødets start. NB blev genvalgt som næstformand. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde samt evaluering af generalforsamlingen Analyse af konkurrencemuligheder er udsat og vil i stedet blive drøftet på det kommende bestyrelsesseminar i marts måned Der var tilfredshed med placeringen på generalforsamlingen og tilfredshed med, at emnerne blev debatteret og at medlemmer havde ønsket at komme med i bestyrelsen, hvoraf 3 blev stillet op. Flere har rost den åbne proces med at få nye bestyrelsesmedlemmer, der måske ikke i forvejen er engageret i fagpolitik. KM bemærkede, at kommunikationen mellem Tandlægeforeningen og Tryghedsordningerne ikke havde været optimal omkring udmelding/orientering både op til og efter HGF. Tryghedsordningerne har ikke modtaget nogen information om ændrede beslutninger i relation til offentliggørelse og der var ikke klarhed over, hvem der gjorde hvad og hvor med hensyn til at få offentliggjort materiale fra både HGF og generalforsamlingen i Tryghedsordningerne. Af hensyn til medlemmerne bør hele materialet ligge samlet på Tandlægeforeningens hjemmeside, evt. med link i relation til materialet fra Tryghedsordningerne. KM tager en drøftelse ved lejlighed med Freddie Sloth-Lisbjerg og Joakim Lilholt. Der bør udarbejdes en forretningsgang til næste HGF. 3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmerne KM orienterede om: - Takkebrev fra TUG for sponsorat. NB orienterede om: - Overenskomsten blev stemt igennem. Den er ved at blive skrevet færdig og forventes at være klar i marts måned ved ikrafttrædelsen. 4. Orientering fra TFs HB PS orienterede om: - Møde i december med udpegninger til diverse udvalg. Der mangler en suppleant til Praksisforsikringsudvalget. - Kredsene er blevet spurgt om deres holdning til afskaffelse af festen lørdag aften i forbindelse med HGF. Alle vil gerne bibeholde festen. HB overvejer det videre forløb. - Planlægning af visionsdagen er ved at være på plads. - Tandlægebladet arbejder på at skabe et forum med nogle fagambassadører/faglige eksperter, der debatterer forskellige emner. - Investeringspolitikken skal gennemgås og justeres. - Møde med minister Manu Sareen, hvor Freddie Sloth-Lisbjerg og Joakim Lilholt bl.a. drøftede 82 A, ønskerne om ensartet sagsbehandling og 2

3 fjernelse af 35 % reglen. Der kommer nok ikke til at ske noget før efter næste folketingsvalg. - DOFT og Frederiksberg forhandlingsret. HB har bevilget advokatbistand. KM bemærkede, at der efterlyses emner til visionsdagen. Det kunne være en ide for Tryghedsordningerne at byde ind med spørgsmål til tandlægerne: Hvad vil tandlægerne have tilbud om i fremtiden for at passe på dem? Hvad ønsker de hjælp til og hvordan? 5. Orientering fra Sekretariatet MAH orienterede om: - Kunderådsmøde i PFA den 10. december CT og MAH er tilmeldt kursus på Bestyrelsesskolen i foråret Kommunikationsberedskabsplanen ligger på Intranettet. - MAH har sammen med Mette Juel-Berg og Christian Carpentier aftalt en møderække i maj måned på 6 møder med Deloitte. Møderne vil handle om optimering af formue og indkomst ud fra en pensions- og revisionsmæssig betragtning. Der annonceres for møderne umiddelbart inden årskursus. - Advokat Anders J. Tengvad fra Advisory Board er blevet associeret partner i advokatfirmaet Lett. - Forskellige valgmuligheder for location til bestyrelsesseminaret. Det blev vedtaget, at seminaret skal holdes på Skovshoved Hotel. - Valg til Tryghedsgruppen. - Repræsentantskabsmøde den 25. februar 2015 i 1. kreds, som holdes i Tryghedsordningernes lokaler. 6. Dagpenge 6.1 Sagsbehandling Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra en klinikejer, som spurgte til muligheden for at modtage sygedagpenge i forbindelse med sygdom ud over det maksimale et års udbetaling. Bestyrelsen fastholdt jf. vedtægterne at der maksimalt kan udbetales sygedagpenge i ét år. Sekretariatet giver klinikejeren besked. KM modtager alle sygesager fra sekretariatet til orientering. KM havde i den forbindelse bemærket en sag, hvor et medlem over 65 år havde haft en sygdomsdiagnose i flere år uden sygemelding - og nu havde fået meddelelsen, at vedkommende aldrig kom i arbejde igen. Medlemmet er herefter berettiget til et års udbetaling af sygedagpenge, hvis klinikken ikke sælges. Det blev drøftet, om vedtægterne eventuelt skal ændres således, at man ikke kan modtage sygedagpenge ud over en vis periode, hvis man undlader at sælge klinikken men den ikke reelt er i drift. Problematikken drøftes igen, når vedtægterne næste gang gennemgås med henblik på justering ST 222 Sagen blev genbehandlet. Det har ikke været muligt med hjælp fra Tandlægeforeningen - at mægle mellem medlemmet og modparten i en sag om kliniksalg. Modparten ønsker ikke at medvirke til et forligsmæssig løsning. Bestyrelsen besluttede derefter at støtte medlemmet ved at betale en forfalden advokatregning, der forligsmæssigt kan afregnes til kr. og herudover give støtte til advokatbistand hos ny advokat (max kr.), så sagen om kliniksalget kan genoptages og der kan komme en retslig afklaring af sagen. Støtten på kr. gives med den forudsætning, at hvis retssagen gennemføres og vindes således, at medlemmet får tilbagebetalt hele eller en del af den oprindelige købesum, så skal beløbet tilbagebetales. Det samlede beløb hæves i Bonusfonden. 3

4 Skattemæssige indberetninger Bestyrelsen vedtog på bagrund af notat fra Deloitte at der skal rettes forespørgsel til SKAT om, hvorvidt der er AM-bidragspligt ved udbetaling af dødsfaldsydelser til efterladte og ved udbetaling af dagpenge direkte til ansatte tandlæger. Deloitte vil blive bedt om at rette henvendelse til SKAT og få svar på ovenstående. 6.2 Økonomi Der har været et fald i sygedagpengeudbetalingerne i 2014 i forhold til de tidligere år. Der har bl.a. været færre syge. 6.3 Vedtægter Retningslinjer for praksis MAH gennemgik oplægget til vejledningen. Bestyrelsen godkendte vejledningen og den fortolkning/præcisering af vedtægterne, som udmøntes i den daglige sagsbehandling For så vidt angår barsel/adoption besluttede bestyrelsen, at der pr. fødsel/adoption kan udmøntes én mødrebarsel og én fædrebarsel uanset, hvordan familiekonstellationen er Gennemgang af alle vedtægter MAH foreslog, at vedtægterne gennemgås med Lars Svenning Andersen i god tid før næste generalforsamling om knap 2 år. Bestyrelsen godkendte forslaget. MAH kontakter Lars Svenning Andersen. 6.4 Tjekliste Bestyrelsen syntes, tjeklisten er et flot og godt arbejdsredskab, både til dem, der er syge, men også til alle andre. Når tjeklisten er helt færdig, skal der reklameres for listen i Tandlægebladet og Tandlægeforeningen skal have tilbud om at bruge et link direkte til listen. 6.5 Konsulentydelse til fortsat drift Bestyrelsen vedtog, at der kan tilbydes op til 6½ times konsulentbistand til medlemmer, der er berettiget til sygedagpenge. MAH kontakter Ulla Pilemand med henblik på oplæg til en endelig aftale. Når et medlem har modtaget konsulentbistand, skal sekretariatet bede om en evaluering af forløbet. Medlemmerne vil blive orienteret om ordningen, når sekretariatet sender materiale ud i forbindelse med anmeldelse af sygdom. 6.6 Information hjemmeside og nyhedsmail Informationerne til både nyhedsbrev og hjemmeside blev godkendt med enkelte rettelser. Nyhedsbrevet sendes til alle, der arbejder i privat praksis pr. mail den 30. januar Udvalg 7.1 Forsikringer og pension Klinikforsikring Skadeprocenten for 2014 ser ud til at blive meget lav. Der har ikke været mange storskader i årets løb Sygedriftstabsforsikring Aftalen med Codan skal genforhandles i løbet af 2015 og der skal tages højde for ændringen i dagpengeydelserne ved sygdom Kriminalitetsforsikring Intet nyt Netbanksforsikring Intet nyt Gruppeliv 4

5 Intet nyt Erhvervsudygtighedsforsikring Der har været en pæn stigning i ordningen i 2014 på næsten 200 medlemmer. For privatpraktiserende tandlæger, der ikke betaler deres obligatoriske modul af erhvervsudygtighedsforsikringen, er der en fastlagt rykkerprocedure. Hvis tandlægerne til trods herfor fortsat ikke betaler, blev det vedtaget, at den hidtidige praksis om, at medlemmerne skal sendes til inkasso hos en advokat, hvis der ikke betales præmie, skal fortsættes. Hvis medlemmet stadig ikke indbetaler forfalden præmie, uagtet advokatens krav herom, sendes sagen til Tandlægeforeningen med oplysning om den manglende præmieindbetaling Pension MAH oplyste, at Berlingske Tidende har haft en del kritiske artikler i relation til PFA. Artiklerne har hovedsagligt drejet sig om, hvorvidt PFA må bruge kundekapitalen til at give rabatter til nye kunder. MAH udleverede nogle artikler. KM bemærkede, at problemet er, at en del af egenkapitalen i sin tid blev brugt til opbygning af kundekapitalen. På den måde er de gamle kunder med til at finansiere rabat til nye kunder. Umiddelbart må der ikke overføres penge fra gamle til nye kunder. PFA oplyser selv, at de overholder de retningslinjer og påbud, som Finanstilsynet kommer med Sundhedsforsikring Det afventes dels, hvordan den endelige skadeprocent kommer til at se ud og dels hvordan fordelingen af udbetalingerne har været, da der er udbetalt store beløb i Privatforsikringer Der er fortsat en høj skadesprocent for tandlægernes ordning Nye produkter MAH orienterede om et nyt produkt Advokatforsikring, der præsenteres som noget nyt i Danmark. MAH har afholdt et møde med selskabet, der udbyder denne forsikring, hvor ordningen blev præsenteret. Indtegning skal foregå på nettet på en nem måde. Forsikringen har fundet fodfæste i både Norge og Sverige. Bestyrelsen havde umiddelbart den holdning, at produktet kan tilbydes tandlægerne, men uden at der skal bruges store resurser på ordningen. MAH kontakter forsikringsselskabet med henblik på at få nogle mere nøjagtige oplysninger om set up, præmiestørrelse mv. 6.2 Andre aktiviteter Krisehjælp LEH overbragte en tak fra en klinik, der havde fået hjælp til hurtig psykologbistand til personalet i forbindelse med en patients dødsfald på klinikken Fonde og Hjælpeforening Intet nyt 8. Økonomi og investeringer 8.1. Budgetkontrol Der er intet særskilt at bemærke Investeringer Der er intet særskilt at bemærke Revideret investeringspolitik Oplægget til den reviderede investeringspolitik blev godkendt. 5

6 9. Markedsføring Der henvises til bestyrelsesnotatet. Ingen yderligere tilføjelser. 10. Strategi 2017 Strategiprocessen vil blive gennemgået på næste FU-møde med henblik på revision, så strategien hele tiden er opdateret. Derefter vil strategidokumentet blive drøftet på bestyrelsesseminaret i marts måned Sårbarhedsanalyse 2.F.a Bestyrelsen fandt, at sårbarhedsanalysen gav et godt og interessant overblik over forskellige former for økonomiske bindinger. 11. Bestyrelsesseminar 2015 Seminaret holdes på Skovshoved Hotel. Danica kommer og beretter om det første år med Erhvervsudygtighedsforsikringen. Deloitte kommer med et indlæg Knæk et regnskab og eftermiddagen vil handle bl.a. om strategiplan Udvalg i 2015 OK 13. Mødedatoer i 2015 Planen for mødedatoer blev godkendt. 14. Godtgørelse og vederlag Justering af takster og priser blev godkendt. Det er blevet præciseret, hvornår man får vederlag ved udskiftning i bestyrelsen i forbindelse med valg på generalforsamlingen. 15. Eventuelt Intet. Formanden hævede mødet. Det godkendte referat udsendes til: - Tryghedsordningernes bestyrelse og sekretariat - Tandlægeforeningen, som i henhold til aftale videresender til hovedbestyrelsen og kredsformændene. 6

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 20. oktober 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. oktober 2013 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 25. marts 2014 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Ulla Friberg (UF) Anders Boel Petersen (ABP) Svend Ulrich

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 10. oktober 2012 på Svanemøllevej Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Svend

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 7. marts 2013 på Schæffergården Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP) Ulla

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk

Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Referat fra bestyrelsesmøde i Tandlægernes Tryghedsordninger den 22. marts 2012 på Hornbækhus, Hornbæk Til stede: Kirsten Melchior (KM) Niels Bruun (NB) Marianne Clemensen (MC) Anders Boel Petersen (ABP)

Læs mere

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde.

Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Referat fra 1. bestyrelsesmøde mandag den 18.10.04 i Svogerslev, Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, J.O.Holm Christensen, Chr. Eggers-Lura, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kleist,

Læs mere

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING

BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING INFO Efterår, 2011 BILAG TIL KREDSGENERALFORSAMLING 2011 www.stfnet.dk 22 SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Poul Møller, Smedelundsgade 18, 1., 4300 Holbæk. Tlf.: 5944 2811 Næstformand og sekretær Flemming

Læs mere

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum

Fra administrationen - Hans Munk Lars Hamrum Bestyrelsesmøde den 26. januar 2012 Mødet holdtes på foreningens kontor. Tilstede var bestyrelsen - Morten Glud Chris Cully Peter Michelsen Erik Jensen Irene Madsen Graver Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen

Læs mere

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA DATO: 2. 2. 2015 KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF poultand@adslhome.dk

Læs mere

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING

SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Referat fra 1. bestyrelsesmøde den 21.11.2006 i Roskilde. Deltagere : Susanne Andersen, Jens Olav Holm Christensen, Jan Frederiksen, Bjørn Haulrig, Flemming Juul, Susanne Kristensen,

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde.

Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Referat af kredsbestyrelsesmøde i Sjællands Tandlægeforening, 19. 11. 2012 på Hotel Comwell, Roskilde. Tilstede var: Poul Møller, Susanne Andersen, Dan Besjakov, Chr. Eggers- Lura, Jan Frederiksen, Ulla

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere