Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af samtaleforløbet Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser. Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen"

Transkript

1 Undersøgelse af samtaleforløbet 13 Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser Rapport for Arbejdsmarkedsstyrelsen Oktober 13

2 Indhold og forord Forord I denne rapport gengives overordnede og strategisk centrale resultater fra Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse af tilfredsheden med samtaleforløbet i et udsnit af danske a-kasser. Undersøgelsen inklusiv den bagvedliggende model samt de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research. Undersøgelsens spørgeskema er udviklet af MSI Research og godkendt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Data er indsamlet af MSI Research. Undersøgelsen har til hensigt at bidrage med viden om lediges opfattelse af samtaleforløbet i de danske a-kasser og omfatter derfor kun a-kassemedlemmer, der har været ledighedsberørte. Denne rapport præsenterer indledningsvist de lediges tilfredshed med samtaleforløbet i a-kasserne og deres vurdering af en række forhold, der relaterer sig til samtaleforløbet. Rapporten giver endvidere et nuanceret indblik i hvilke af disse forhold, der påvirker tilfredsheden med samtaleforløbet, og hvilke forhold der med fordel kan sættes ind over for, hvis tilfredsheden skal forbedres. Foruden det overordnede fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet generelt, sammenholder rapporten niveauet af tilfredshed og de lediges vurderinger af forholdene omkring samtaleforløbet på tværs af forskellige segmenter. Rapporten analyserer ligeledes tilfredshedsskabelsen blandt de ledige i hver enkelt deltagende a-kasse (benchmarking). Såfremt I ønsker yderligere analyser eller har spørgsmål til rapportens indhold og fortolkningen heraf, er I velkomne til at kontakte undertegnede eller finde yderligere information på vores hjemmeside. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Adm. direktør, MSI Research MSI Research Frederiksgade 74A DK- Aarhus C T (+45) E W [2]

3 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Sammenfatning af undersøgelsen Overordnede resultater og anbefalinger 4 Om undersøgelsen Information om anvendelse, undersøgelsen, forsøgs- versus kontrolgruppe, repræsentativitet, modellen, begrebsdefinition mv. 8 Overordnet strategisk fokus af indsatsområder, indsatsområdernes effekt på resultatvariablen Tilfredshed samt prioritering af indsatsområder 15 Analyse af specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde samt specifikke prioriteringskort 21 Baggrundsresultater Resultater opdelt i forhold til blandt andet køn, alder og region 46 Tema om organisering Analysetema med fokus på de lediges faglige organisering 59 Tema om ledighed Analysetema med fokus på respondenternes ledighedsstatus Tema om de lediges egen indsats Analysetema med fokus på de lediges vurdering af egen indsats for at komme i job 75 Tema om booking Analysetema med fokus på booking af samtaler 84 Organisationsspecifikke resultater Benchmarking af a-kasserne i undersøgelsen 91 Appendiks Svarskala, indekspoint, prioriteringskort, svarprocenter og spørgeskema 94 Rapporten er udarbejdet af MSI Research. MSI Research ApS. Alle rettigheder til metoder og grafisk formidling forbeholdes. [3]

4 Sammenfatning af undersøgelsen I det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens overordnede resultater og MSI Researchs konklusioner i forhold til hvilke overordnede indsatsområder, der bør prioriteres for at forbedre de lediges tilfredshed med samtaleforløbet. Gennemgående for rapporten er, at forsøgs- og kontrolgruppen vil blive sammenlignet på centrale parametre. En nærmere beskrivelse af forsøgs- og kontrolgrupperne, undersøgelsens grundlag, herunder metodik og modelapparat, respondentgrundlag mv., forefindes i afsnittet Om undersøgelsen fra side 8 og frem. Læsere som ikke er bekendt med MSI Researchs prioriteringskort og sammenhængen mellem indsatsområder og resultatområdet Tilfredshed, anbefales at læse afsnittet Overordnet strategisk fokus fra side 15. [4]

5 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ses undersøgelsens hovedresultat for henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppen Forsøgsgruppe Kontrolgruppe Tolkning af resultatet - Point Meget høj tilfredshed 7-79 Point Høj tilfredshed Point 5-59 Point Middel tilfredshed Lav tilfredshed Under 5 Point Meget lav tilfredshed Tilfredshed Formål Overordnet konklusion på undersøgelsen Fokus på hvilke indsatser der har størst effekt på de lediges tilfredshed med samtaleforløbet Formålet med denne undersøgelse er at identificere og måle hvilke forhold, der skaber tilfredshed for ledige a-kassemedlemmer i forbindelse med samtaler i a- kasserne. Undersøgelsen kortlægger både de lediges vurdering af disse forhold og den effekt de har på tilfredsheden med samtaleforløbet. Ved at sammenholde vurdering og effekt bidrager undersøgelsen med viden om, hvilke forhold der bør prioriteres i forhold til at forbedre udbyttet af og tilfredsheden med ledighedsberørte medlemmers samtaler i a-kasserne. Undersøgelsen er gennemført blandt medlemmer af de a-kasser, der deltager i Den gode samtale (forsøgsgruppen) og en udvalgt kontrolgruppe 1. Undersøgelsen viser, at tilfredsheden med samtaleforløbet blandt a-kasserne i forsøgsgruppen ligger på indeks 63, hvilket kan klassificeres som et middel tilfredshedsniveau, jævnfør skalaen i ovenstående figur, der anvendes som målestok i alle MSI Researchs tilfredshedsmålinger. I kontrolgruppen ligger tilfredsheden på indeks 59, hvilket karakteriseres som værende et lavt niveau. Der er dermed en forskel i tilfredshedsniveauet på fire indekspoint på tværs af de to grupper. Forskellen ligger inden for hvad man kan forvente, når man har arbejdet med et specifikt indsatsområde, som det er tilfældet med a-kasserne, der deltager i Den gode samtale (forsøgsgruppen). Foruden tilfredsheden med samtalerne er a-kasserne blevet målt på en række indsatsområder, der knytter sig til samtaleforløbet: Kommunikation, Forventninger, Fysiske rammer, Medindflydelse, Rådgiveren og 2. De indsatser, som påvirker de lediges tilfredshed med samtaleforløbet, er relativt ens på tværs af forsøgs- og kontrolgruppen, hvorfor det stort set er de samme konklusioner om hvordan indsatserne bør prioriteres 3, der gælder for hver af grupperne. Gældende for både forsøgs- og kontrolgruppen er, at de indsatsområder, der bør prioriteres med henblik på at opnå den største effekt på de lediges tilfredshed med samtaleforløbet er henholdsvis Rådgiveren og. Rådgiveren bør tillægges størst opmærksomhed, da området opnår en middel vurdering sammenholdt med de øvrige indsatsområder, men samtidig er det område, der har den største effekt på tilfredshedsskabelsen for ledige i både forsøgs- og kontrolgruppen. (afsnittet fortsættes på næste side) 1 For uddybende information om forsøgs- og kontrolgruppe se side 9 2 For uddybende begrebsafklaring og sammenhængen mellem indsatsområder og tilfredshed se side For uddybende information om prioriteringskort se side 19, og 22. [5]

6 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Indsatsområdet bør også tillægges opmærksomhed, da det er vurderet lavest af alle indsatsområder og samtidig har en væsentlig betydning for tilfredsheden. Nedenstående punkter angiver centrale konklusioner om hvilke indsatser, der med fordel kan prioriteres, hvis de lediges vurdering af Rådgiveren og skal forbedres og den overordnede tilfredshed med samtalerne dermed øges: En forbedring i vurderingen af Rådgiveren kan ske ved at forbedre konsulenternes evne til at rådgive om jobsøgning og uddannelse og opkvalificering, der er relevant i forhold til den lediges jobsituation. Konsulenterne kan også med fordel blive bedre til at sætte sig ind i de lediges situation og motivere dem i deres jobsøgning. Endelig bør fokus være på, at de ledige oplever, at der er udvikling i samtaleforløbet. en af styrkes primært ved at øge fokus på, at samtalerne hjælper de ledige til aktivt at tage hånd om deres egen jobsituation og højner deres motivation til jobsøgning. en af påvirkes desuden af de øvrige indsatsområder. Rådgiveren har den største indvirkning på de lediges oplevede udbytte af samtalerne, jævnfør modellerne på side 17 og 18. En forbedring af området Rådgiveren fører dermed ikke kun til øget tilfredshed med samtaleforløbet, men også større oplevet udbytte, hvilket understreger vigtigheden af at højne de lediges vurdering af indsatsområdet Rådgiveren. A-kasserne bliver vurderet relativt højt på indsatsområdet Kommunikation, og de bør bevare fokus på området, da det betyder meget for tilfredsheden. Her kan a-kasserne med fordel blive bedre til forud for samtaleforløbet at informere de ledige om formålet med samtalerne og hvad der skal ske til samtalerne. Ligeledes kan information på a-kassernes hjemmesider gøres mere relevant og brugbar. Forskelle mellem forsøgs- og kontrolgruppe A-kasserne i forsøgsgruppen opnår højere vurderinger end a-kasserne i kontrolgruppen på næsten alle områder i modellen. Den største forskel ses naturligt nok for indsatsområdet Medindflydelse (62 vs. 48 indekspoint). Det eneste område, der vurderes ens, er Forventninger. Ledige i de to grupper har dermed haft samme forventningsniveau forud for samtaleforløbet. At Forventninger vurderes ens i de to grupper er med til at understøtte validiteten af de forskelle, der ses på de øvrige indsatsområder. Ser man nærmere på prioriteringskortene for Medindflydelse på side 34 ses én væsentlig forskel: Ledige i forsøgsgruppen oplever i højere grad, at de har tilstrækkelig indflydelse på hvordan samtaler med a-kassen afholdes (telefon, Skype, personligt fremmøde mv.). Det er dog ikke lige så vigtigt for dem, som det er for ledige i kontrolgruppen. Dette er et meget typisk mønster der afspejler, at når man først har vænnet sig til et højt niveau af en service, så bliver den en selvfølge for brugeren. Mønsteret ses ikke i samme grad for de lediges indflydelse på den konsulent, de skal til samtale hos. Dette skyldes formodentlig, at de ledige ikke i samme grad har benyttet sig af muligheden for selv at vælge konsulent. (afsnittet fortsættes på næste side) [6]

7 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Baggrundsresultater Temaer Tilfredsheden med samtaleforløbet varierer også på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, og følgende forskelle er observeret: I kontrolgruppen er mænd mere tilfredse end kvinder De yngre og de ældre ledige er mest tilfredse Ledige i region Sjælland er mindst tilfredse I forsøgsgruppen er ledige, der ved seneste samtale havde aftalt at starte i nyt job eller uddannelse mindst tilfredse, mens de er de mest tilfredse i kontrolgruppen Af temaet om organisering ses det blandt andet, at ledige med den højeste anciennitet i a-kassen også er mest tilfredse med samtaleforløbet, og at ledige der har skiftet a-kasse siden 1. august 12 er mindre tilfredse end dem, der ikke har skiftet a-kasse. Af temaet om ledighed ses det blandt andet at ledige, der på svartidspunktet modtog dagpenge, er mere tilfredse end dem, der modtog supplerende eller ingen dagpenge. Af temaet om egen indsats ses det at ledige, der vurderer deres egen indsats for at komme i job som høj, også er mere tilfredse med samtaleforløbet end ledige, der angiver en lavere egen indsats. Til gengæld ses stort set ingen forskelle i tilfredshed på tværs af antallet af timer, de ledige ugentligt bruger på jobsøgning. Af temaet for de ledige i forsøgsgruppen om booking af samtaler ses det at ledige, der er bevidste om muligheden for selv at booke samtaler med a- kassen er betydeligt mere tilfredse med samtaleforløbet end dem, der ikke er vidende om muligheden. Endvidere stiger tilfredsheden med frekvensen af bookinger. Af dem, der har booket en samtale med a-kassen selv, er der flest, der har prøvet at booke tidspunktet for samtalen. Der er færrest, der har booket den konsulent, som skulle afholde samtalen. Det er dog eget valg af konsulent, der er forbundet med den største forskel i udbytte og tilfredshed med samtaleforløbet blandt dem der har prøvet at booke selv og dem, der ikke har. Benchmarking på a-kasseniveau Der er forskelle i de lediges vurderinger af samtaleforløbet og deres prioriteringer på tværs af de 15 deltagende a-kasser. De nærmere forskelle på indsatsområdernes indplacering i det overordnede prioriteringskort for de respektive a-kasser, kan aflæses fra side 91 og frem. [7]

8 Om undersøgelsen Det følgende afsnit præsenterer udformningen af den undersøgelse, der ligger til grund for rapporten. Afsnittet beskriver blandt andet hvilke a-kasser, der er inkluderet i undersøgelsen og hvilke af disse, der udgør henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppen. I afsnittet findes også en beskrivelse af respondentgrundlaget, den kausale model, der ligger til grund for undersøgelsen og en definition af hvert af modellens begreber. [8]

9 Om undersøgelsen Anvendelse Undersøgelsen og de bagvedliggende analyser er funderet på en række årsageffekt sammenhænge (kausalitet) mellem udvalgte indsatsområder og resultatområdet Tilfredshed. Undersøgelsen giver derved ikke udelukkende et billede af de lediges vurdering af samtaleforløbet i deres a-kasse på en række essentielle forhold, men afdækker med afsæt i avancerede statistiske modeller, hvilke af disse forhold, der har den største effekt på tilfredshed. Rapporten bidrager dermed med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer, der kan bruges som fundament for at skabe forbedringer for de ledige. Rapporten indeholder ud over de overordnede resultater af undersøgelsen: - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for skabelsen af tilfredshed med samtaleforløbet - Overordnede og specifikke prioriteringskort, som viser hvilke områder, der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden i henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppe. - Demografiske og tematiske analyser på tværs af segmenter blandt de ledige - Benchmarking af resultater på tværs af de udvalgte a-kasser Forsøg med samtaleforløbet Forsøgs- og kontrolgruppe Arbejdsmarkedsstyrelsen indledte i 12 et forsøg med friere rammer og mere fleksibilitet omkring samtaleforløbet i a-kasserne, blandt andet med det formål at øge de lediges oplevede udbytte af og tilfredshed med samtalerne. Otte a-kasser blev udvalgt til at deltage i forsøget, mens de resterende a-kasser fortsatte samtaleforløbet med ledige medlemmer på uændrede vilkår. De 15 a-kasser, der indgår i undersøgelsen, omfatter derfor de samme otte a- kasser, som har deltaget i forsøget med friere rammer for samtaleforløbet, sammen med yderligere syv a-kasser, der er nøje udvalgt til at repræsentere en medlemssammensætning, der så vidt muligt ligner den i forsøgs-a-kasserne. Der vil dog uundgåeligt være visse demografiske forskelle imellem de to grupper. Blandt andet ses en større repræsentation af akademikere blandt forsøgs-akasserne end i de resterende a-kasser i undersøgelsen. Omvendt er der flere af de øvrige a-kasser, der dækker en specialiseret faglig medlemsskare, end der er blandt forsøgs-a-kasserne. Dette skal tages med i betragtning, når undersøgelsens resultater læses. Rapporten igennem afrapporteres resultaterne for de to grupper a-kasser separat, hvor de otte a-kasser i forsøget benævnes forsøgsgruppen og de syv øvrige a- kasser benævnes kontrolgruppen. Undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud elektronisk til medlemmer af de 15 udvalgte a-kasser. Undersøgelsens målgruppe omfatter medlemmer, der blev tilmeldt som ledige mindst én gang i perioden fra 1. august 12 til 1. marts 13. Målgruppen benævnes rapporten igennem som ledige. (Fortsættes på næste side) [9]

10 Om undersøgelsen Om undersøgelsen (fortsat) For at sikre et tilstrækkeligt datagrundlag i hver enkel a-kasse, blev op til 3. tilfældigt udvalgte medlemmer i hver af de 15 a-kasser, som opfyldte ledighedskriteriet, inviteret til at deltage i undersøgelsen. I de a-kasser hvor færre end 3 medlemmer opfyldte kriteriet, modtog alle en invitation. I alt blev a-kassemedlemmer inviteret til deltagelse i undersøgelsen. Heraf har 8.8 gennemført besvarelsen, hvilket giver en svarprocent på 27,6 procent på tværs af a-kasserne. En mere detaljeret oversigt over svarprocenter i de enkelte a-kasser findes i appendiks på side 96. Kontaktoplysninger i form af adresser samt relevante baggrundsoplysninger på hvert medlem er leveret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at hverken MSI Research eller Arbejdsmarkedsstyrelsen på noget tidspunkt udleverer enkeltpersoners besvarelser, og at det med afsæt i denne rapport vil være muligt at identificere enkeltpersoner. Undersøgelsen blev gennemført ultimo marts til medio april 13. Respondentgrundlag Respondenter, som ifølge deres besvarelse ikke havde været til samtale på svartidspunktet, er sorteret fra. Ligeledes er respondenter sorteret fra, hvis de på svartidspunktet kun havde været til en enkelt samtale i forbindelse med deres ledighedsforløb, og denne samtale foregik som et fællesmøde med andre ledige, da de i så fald ikke havde et fyldestgørende grundlag for at vurdere samtaleforløbet i a-kasserne. Nedenstående tabel opsummerer hvilke 15 a-kasser, der er udvalgt til at være omfattet af undersøgelsen; den forkortelse der bruges for den enkelte a-kasse fremadrettet i rapporten; antallet af inviterede medlemmer og respondentgrundlaget, dvs. antallet af brugbare besvarelser; og endelig a- kassernes tilhørsforhold til enten forsøgs- eller kontrolgruppe. A-kasse Forkortelse Antal inviterede Respondentgrundlag Gruppe Akademikernes A-kasse* AAK 3. 6 Forsøg Danske Sundhedsorganisationers A-kasse DSA Forsøg FTF-A FTF-A 3. 4 Forsøg Fødevareforbundet NNF s A-kasse NNF-A Forsøg Ingeniørernes A-kasse* IAK Forsøg Kristelig A-kasse KRIFA Forsøg Ledernes A-kasse Lederne Forsøg Magistrenes A-kasse MA Forsøg A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog AJKS Kontrol BUPL, A-kassen BUPL-A Kontrol Byggefagenes A-kasse BF-A Kontrol CA a-kasse CA Kontrol HK Danmarks A-kasse HK-A Kontrol Lærernes a-kasse LAK Kontrol Metal A-kasse Metal-A Kontrol Undersøgelsen er gennemført inden fusionen mellem Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse. [1]

11 Om undersøgelsen Respondentgrundlag (fortsat) Efter frasortering af mangelfulde besvarelser består den samlede stikprøve af ledige a-kassemedlemmer, fordelt med i forsøgsgruppen og i kontrolgruppen. Et datagrundlag af denne størrelse bevirker at usikkerheden i estimaterne er ±,9 indekspoint i forsøgsgruppen og ± 1,1 indekspoint i kontrolgruppen. For at korrigere for repræsentativitet er stikprøven vægtet. Der er vægtet på alder og køn inden for hver enkel a-kasse, og der er desuden vægtet på a- kassernes størrelse (målt på antallet af ledige i målgruppen) inden for henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppe. Resultaterne på side 46 til 9 vises dog i uvægtet form, da stikprøven her deles op på undersegmenter, og vægten ikke nødvendigvis sikrer repræsentativitet inden for de enkelte segmenter. Modellen De lediges kvalitetsvurderinger af og tilfredshed med samtaleforløbet i a-kasserne måles ud fra en model, der er udviklet af MSI Research specifikt til denne undersøgelse for Arbejdsmarkedsstyrelsen. En overvejende del af nærværende rapports analyser vil tage afsæt i vurderingerne af modellens seks indsatsområder og resultatområdet Tilfredshed, samt de kausalt opstillede sammenhænge mellem områderne. Kombinationen af de lediges vurdering af områderne og effektsammenhængene mellem modellens indsatsområder og resultatområdet Tilfredshed, er afgørende for undersøgelsens konklusioner og bidrager med strategiske og handlingsorienterede værktøjer i form af prioriteringskort, som ses fra side og frem. Pilene i modellen på næste side illustrerer, hvorledes de seks indsatsområder; Kommunikation, Forventninger, Fysiske rammer, Medindflydelse, Rådgiveren og, influerer på de lediges vurdering af deres samlede tilfredshed med samtaleforløbet. Med afsæt i de kausale sammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområdet, vil en forbedring af de lediges vurdering af ét indsatsområde som udgangspunkt føre til en forbedring af medlemmernes tilfredshed. Det skal dog bemærkes, at indsatsområdet Forventninger kan have en negativ effekt på Tilfredshed, hvilket kan skyldes en manglende opfyldelse af de lediges forventninger til samtaleforløbet. Indsatsområdet kan endvidere påvirkes via de øvrige indsatsområder. (Fortsættes på næste side) [11]

12 Om undersøgelsen Model for tilfredshed med samtaleforløbet Rådgiveren Medindflydelse Fysiske rammer Tilfredshed Forventninger Kommunikation Begrebsafklaring Indsatsområder Hvert af modellens indsatsområder beskriver en række forhold, som påvirker de lediges tilfredshed med samtaleforløbet. Modellens indsatsområder er inddelt i følgende seks områder: Kommunikation dækker over den kommunikation og udveksling af information, der foregår mellem a-kassen og den ledige forud for og mellem samtalerne. Her er fokus på forståeligheden af fremsendt materiale og på afklaring af indhold og formål med samtaleforløbet. Forventninger dækker over de lediges forventninger til samtalerne forud for samtaleforløbet. Fysiske rammer dækker over de forskellige fysiske forhold, der omgiver samtalerne, herunder lokalefaciliteter, tilgængelighed og medarbejdernes fremtoning. Medindflydelse omhandler den lediges inddragelse i og medbestemmelse over eget samtaleforløb. Området dækker dermed de forhold, som Arbejdsmarkedsstyrelsens har arbejdet med i forsøget med samtaleforløbet. Området er defineret på en sådan måde, at også ledige i a-kasser, der ikke var omfattet af forsøget, har været i stand til at give en vurdering af området. Indsatsområdet Rådgiveren dækker over de rådgivere, som afholder samtalerne med de ledige, herunder deres professionalisme, empati og forberedelse af og opfølgning på samtalerne. Indsatsområdet dækker over de lediges vurdering af det udbytte, de får af samtaleforløbet set i forhold til de ressourcer, de bruger på samtalerne. (Fortsættes på næste side) [12]

13 Om undersøgelsen Begrebsafklaring (fortsat) Resultatområde Modellen har et enkelt resultatområde: Tilfredshed Resultatområdet Tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse de ledige er med samtaleforløbet i målingsøjeblikket, og påvirkes af de seks indsatsområder. Fra spørgeskema til resultater Samtlige syv områder i modellen afdækkes igennem en række spørgsmål, der skal opfattes som forskellige dimensioner af det pågældende område. Det er disse spørgsmål, de ledige har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en nøjagtig og nuanceret analyse og dermed mere anvendelige resultater. Indsatsområderne Kommunikation, Forventninger, Fysiske rammer, Medindflydelse og Rådgiveren bliver udelukkende påvirket af de specifikke spørgsmål under hvert område. Indsatsområdet og resultatområdet Tilfredshed bliver påvirket både af de specifikke spørgsmål under hvert område, og af den effekt modellens kausale sammenhænge har på disse to områder (jævnfør modellen på side 12). Nedenstående figur illustrerer fem eksempler på spørgsmål, som de ledige har besvaret for at afdække indsatsområdet Kommunikation. Det er muligt at se hele spørgeskemaet i rapportens appendiks (side 97 og frem). Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn Indsatsområde Breve og informationsmateriale vedrørende dit ledighedsforløb er lette at forstå? A-kassens hjemmeside giver relevant og brugbar information i forbindelse med dit ledighedsforløb? Du er blevet godt informeret om, hvad der skal ske i forbindelse med samtalerne i a-kassen? Kommunikation Formålet med samtalerne i a- kassen i forbindelse med dit ledighedsforløb er tydeligt? Kommunikationen med a- kassen i forbindelse med dit ledighedsforløb er alt i alt tilfredsstillende? (Fortsættes på næste side) [13]

14 Om undersøgelsen Eksempel på afrapportering Sondringen mellem modellens syv områder og de bagvedliggende spørgsmål, vil i rapporten blive synliggjort med en lodret stiplet linje. Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på dette for indsatsområdet Kommunikation, hvor de lediges vurdering fremgår som indekstal. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. Forsøgsgruppe Kontrolgruppe [26] [25] [26] [27] [26] [27] Kommunikation Breve og informationsmateriale fra a-kassen vedrørende dit ledighedsforløb er lette at forstå? A-kassens hjemmeside giver relevant og brugbar information i forbindelse med dit ledighedsforløb? Du er blevet godt informeret om, hvad der skal ske i forbindelse med samtalerne i a- kassen (fx. emne for samtale, samtaleform og egen forberedelse til mødet, mv.)? Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra undersøgelsen af tilfredshed med samtaleforløbet i a-kasserne behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om de lediges vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (f.eks. hvorfor respondenternes svar angives som indekspoint fra til ) anbefales det, at du læser side 95 i rapportens appendiks. [14]

15 Overordnet strategisk fokus Søjlediagrammer I dette afsnit præsenteres indledningsvist de lediges vurdering af resultatvariablen Tilfredshed samt de seks indsatsområder Kommunikation, Forventninger, Fysiske rammer, Medindflydelse, Rådgiveren og. Disse præsenteres i søjlediagrammer. Indsatsområdernes effekt på resultatområdet Tilfredshed Efterfølgende præsenteres de statistisk estimerede effektsammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområdet Tilfredshed. Prioriteringskort Ved at sammenholde vurderingerne fra søjlediagrammerne med de beregnede effekter fremkommer prioriteringskortet. Prioriteringskortene, som vises i resten af rapporten, angiver hvilke indsatsområder, der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden. De inkluderede prioriteringskort udgør en central rolle i MSI Researchs analyser og konklusioner. [15]

16 Overordnet strategisk fokus - Benchmarking af undersøgelsens to grupper af Tilfredshed med samtaleforløbet Forsøgsgruppe Kontrolgruppe I figuren til højre sammenholdes forsøgsog kontrolgruppens vurdering af resultatområdet Tilfredshed inklusiv de bagvedliggende spørgsmål [28] 59 [29] 63 [28] 58 [29] Tilfredshed På baggrund af dine samlede erfaringer, hvor tilfreds er du så alt i alt med samtaleforløbet i din a-kasse? I hvor høj grad har samtaleforløbet levet op til dine forventninger? af indsatsområder Forsøgsgruppe Kontrolgruppe I figuren til højre vises forsøgs- og kontrolgruppens vurdering af de seks indsatsområder, som påvirker resultatområdet Tilfredshed Kommunikation Forventninger Fysiske rammer Forsøgsgruppe Kontrolgruppe Medindflydelse Rådgiveren [16]

17 Overordnet strategisk fokus - Indsatsområdernes effekt på resultatvariablen Indsatsområdernes direkte effekter på resultatområdet Forsøgsgruppen Tilfredshed I modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på tilfredsheden med samtaleforløbet blandt ledige i forsøgsgruppen. Rådgiveren Medindflydelse,27,55 Fysiske rammer,9,9,22,25 Tilfredshed Modellen illustrerer hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i modellen.,1,22,32 Modellens kvalitetsmål R 2 for Tilfredshed:, R 2 for :, GoF:,71 Forventninger Kommunikation Forsøgsgruppen Indsatsområdernes relative effekt på Tilfredshed Af figuren nedenfor fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på de lediges tilfredshed med samtaleforløbet for forsøgsgruppen. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). Det er de relative effekter, der bruges i de overordnede prioriteringskort. Kommunikation Forventninger Fysiske rammer Medindflydelse Rådgiveren 26% 4% 7% 11% 32% 19% [17]

18 Overordnet strategisk fokus - Indsatsområdernes effekt på resultatvariablen Indsatsområdernes direkte effekter på resultatområdet Kontrolgruppen Tilfredshed I modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på tilfredsheden med samtaleforløbet blandt ledige i kontrolgruppen. Rådgiveren Medindflydelse,35,56 Fysiske rammer,3,4,29,22 Tilfredshed Modellen illustrerer hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i modellen.,8,13,34 Modellens kvalitetsmål R 2 for Tilfredshed:, R 2 for :,72 GoF:,72 Forventninger Kommunikation Kontrolgruppen Indsatsområdernes relative effekt på Tilfredshed Af figuren nedenfor fremgår det, hvilke indsatsområder der ved ændringer har størst effekt på de lediges tilfredshed med samtaleforløbet for kontrolgruppen. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jævnfør modellen ovenfor). Det er de relative effekter, der bruges i de overordnede prioriteringskort. Kommunikation Forventninger Fysiske rammer Medindflydelse Rådgiveren 29% 2%3% 8% 39% 18% [18]

19 Overordnet strategisk fokus - Fortolkning af prioriteringskort Prioriteringskortene viser vejen Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten fortæller hvilke områder, der med størst fordel kan prioriteres for at forbedre tilfredsheden med samtaleforløbet i henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppe. Sådan tolkes prioriteringskortene PRIORITER Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet bør forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som de ledige tillægger disse områder. Alt andet lige vil en forbedring af et område have stor effekt på den samlede tilfredshed. VEDLIGEHOLD TILPAS Høj betydning + Høj vurdering: Fokus bør bevares på indsatsområder, som ligger i dette felt i prioriteringskortet, eftersom områderne vurderes højt relativt til de andre målepunkter og betydningen for tilfredsheden samtidig er høj. Som minimum bør områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have en positiv effekt på tilfredsheden på grund af områdets høje betydning. Lav betydning + Høj vurdering: Indsatsområder, som ligger i dette felt, vurderes højt men tillægges mindre betydning af de ledige. Man kan forsøge at udnytte den gode vurdering og gøre områderne mere betydningsfulde, fx ved at øge de lediges bevidsthed om områderne. Hvis det ikke er muligt at højne betydningen og det er omkostningsfyldt at bevare den relativt høje vurdering af områderne, kan det overvejes om de skal nedprioriteres til fordel for andre områder. OBSERVER Lav betydning + Lav vurdering: Indsatsområder i dette felt vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges særlig stor betydning af de ledige, skal man holde øje med dem, da vurderingen kan blive FOR lav. Det er dog som regel også relativt let at opnå forbedringer i vurderingen af disse områder. [19]

20 Overordnet strategisk fokus - Overordnede prioriteringskort Overordnet prioriteringskort I rapporten bruges to typer prioriteringskort for henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppen: Ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Nedenfor er det overordnede prioriteringskort for forsøgs- og kontrolgruppen præsenteret. De specifikke prioriteringskort præsenteres i det efterfølgende afsnit. Det overordnede prioriteringskort illustrerer hvilke af de seks indsatsområder, der med fordel kan fokuseres på for at forbedre de lediges tilfredshed med samtaleforløbet i a-kasserne. Det overordnede prioriteringskort angiver altså prioriteringen af de seks områder: Kommunikation, Forventninger, Fysiske rammer, Medindflydelse, Rådgiveren og. Kortet viser således, hvordan områderne placeres i henholdsvis kategorierne Prioriter, Vedligehold, Tilpas eller Observer. Dette giver overblik over, hvor der bør sættes ind for at forbedre den overordnede tilfredshed. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort der afgør, hvilket indsatsområde man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruges de specifikke prioriteringskort til at finde ud af, hvilke forhold under det enkelte indsatsområde der ved en forbedring vil bidrage mest til at øge medlemmernes vurdering af det specifikke indsatsområde. Overordnede prioriteringskort Forsøgsgruppe Kontrolgruppe TILPAS VEDLIGEHOLD TILPAS VEDLIGEHOLD 75 Fysiske rammer 75 7 Kommunikation 7 Fysiske rammer VURDERING Forventninger Medindflydelse Rådgiveren VURDERING Forventninger Kommunikation Rådgiveren OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 5 45 Medindflydelse OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj []

21 Analyse af specifikke indsatsområder I det følgende afsnit af rapporten præsenteres prioriteringskortene for de enkelte indsatsområder inklusiv de bagvedliggende spørgsmål. De seks specifikke prioriteringskort er en nuancering af de overordnede kort, som blev behandlet i forrige afsnit. Bemærk at prioriteringskortene for indsatsområdet Rådgiveren præsenteres fire gange med skiftende fokus mellem den overordnede sammenfatning og de tre underemner, som indsatsområdet Rådgiveren indeholder; professionalisme, opfølgning og empati. [21]

22 Specifikke indsatsområder - Sådan læses de specifikke prioriteringskort Fra overordnet til specifikke prioriteringskort Specifikke prioriteringskort Et eksempel På de efterfølgende sider præsenteres de specifikke prioriteringskort. De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres i henholdsvis Prioriter, Vedligehold, Tilpas eller Observer i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. I eksemplet nedenfor bør ressourcerne primært sættes ind på at forbedre område 2, eftersom det ligger i feltet Prioriter, mens område 1 ligger i feltet Tilpas. For konkret at opnå forbedringer fokuseres på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. De mest effektive forbedringsindsatser kan opnås ved at arbejde med de spørgsmål, og dermed underliggende emner, som på dette kort ligger i feltet Prioriter (markeret med røde firkanter). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [22]

23 Specifikke indsatsområder - Kommunikation Indsatsområdet Kommunikation Begrebsdefinition Kommunikation dækker over den kommunikation og udveksling af information, der foregår mellem a-kassen og den ledige forud for samtalen. Vedligehold Placering i overordnet prioriteringskort Indsatsområdet Kommunikation er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Vedligehold. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Kommunikation, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Kommunikations placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. [23]

24 Specifikke indsatsområder - Kommunikation Kommunikation Her ser du de lediges vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Kommunikation. Alle spørgsmålene er blevet vurderet ud fra følgende formulering: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? [26] [27] 7 [25] [26] 71 [26] Forsøgsgruppe Kontrolgruppe [27] Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålets vurderinger. Kommunikation Breve og informationsmateriale fra a-kassen vedrørende dit ledighedsforløb er lette at forstå? A-kassens hjemmeside giver relevant og brugbar information i forbindelse med dit ledighedsforløb? Du er blevet godt informeret om, hvad der skal ske i forbindelse med samtalerne i a- kassen (fx. emne for samtale, samtaleform og egen forberedelse til mødet, mv.)? Forsøgsgruppe Kontrolgruppe [28] 64 [29] 76 [26] 72 [28] 7 [29] [3] Formålet med samtalerne i a-kassen i forbindelse med dit ledighedsforløb er tydeligt? Det er let at udveksle information med a- kassen (fx. dokumentation for ledighed, indsendelse af dagpengekort mv.)? Kommunikationen med a-kassen i forbindelse med dit ledighedsforløb er alt i alt tilfredsstillende? [24]

25 Specifikke indsatsområder - Kommunikation Prioriteringskort for indsatsområdet Kommunikation Prioriteringskortene viser de lediges vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Kommunikation og den effekt, en forbedring vil have på deres samlede vurdering af indsatsområdet Kommunikation. Forsøgsgruppe 78 TILPAS VEDLIGEHOLD Kontrolgruppe 78 TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 62 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 1.2. A-kassens hjemmeside giver relevant og brugbar information i forbindelse med dit ledighedsforløb? 1.3. Du er blevet godt informeret om, hvad der skal ske i forbindelse med samtalerne i a-kassen (fx. emne for samtale, samtaleform og egen forberedelse til mødet, mv.)? 1.4. Formålet med samtalerne i a-kassen i forbindelse med dit ledighedsforløb er tydeligt? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 1.1. Breve og informationsmateriale fra a-kassen vedrørende dit ledighedsforløb er lette at forstå? 1.5. Det er let at udveksle information med a-kassen (fx. dokumentation for ledighed, indsendelse af dagpengekort mv.)? OBSERVER [Ingen punkter] PRIORITER 1.2. A-kassens hjemmeside giver relevant og brugbar information i forbindelse med dit ledighedsforløb? 1.3. Du er blevet godt informeret om, hvad der skal ske i forbindelse med samtalerne i a-kassen (fx. emne for samtale, samtaleform og egen forberedelse til mødet, mv.)? 1.4. Formålet med samtalerne i a-kassen i forbindelse med dit ledighedsforløb er tydeligt? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 1.1. Breve og informationsmateriale fra a-kassen vedrørende dit ledighedsforløb er lette at forstå? 1.5. Det er let at udveksle information med a-kassen (fx. dokumentation for ledighed, indsendelse af dagpengekort mv.)? OBSERVER [Ingen punkter] [25]

26 Specifikke indsatsområder - Forventninger Indsatsområdet Forventninger Begrebsdefinition Forventninger dækker over de lediges forventninger til samtalerne forud for samtaleforløbet. Tilpas Placering i overordnet prioriteringskort Indsatsområdet Forventninger er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Tilpas. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Forventninger, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Forventningers placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. [26]

27 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger Her ser du de lediges vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Forventninger. Alle spørgsmålene er blevet vurderet ud fra følgende formulering: Hvordan var dine forventninger til Forsøgsgruppe Kontrolgruppe [23] [23] [27] 59 [27] [28] [28] Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. Forventninger At have indflydelse på samtalernes tidspunkt, indhold og form (personligt fremmøde, mail, telefon, mv.)? At medarbejderne ville være imødekommende og hjælpsomme? At samtalerne med a-kassen ville give dig hjælp og inspiration til din jobsøgning (hjælp til CV, ansøgning, uddannelsesmuligheder mv.)? Forsøgsgruppe Kontrolgruppe 61 [3] 61 [29] 75 [24] 75 [24] 62 [3] [28] [28] 7 [28] At samtalerne med a-kassen ville højne din motivation for jobsøgning? At konsulenten ville være forberedt til møderne? At konsulenten ville have kendskab til jobmulighederne inden for dit fagområde? At konsulenten ville forstå at sætte sig ind i din situation? Forsøgsgruppe Kontrolgruppe 7 [28] 72 [28] 59 [32] 59 [31] [26] [26] At a-kassen ville varetage dine interesser? At samtalerne med a-kassen ville forbedre dine muligheder for at komme i job? Hvordan var dine samlede forventninger til samtaleforløbet med a-kassen? [27]

28 Specifikke indsatsområder - Forventninger Prioriteringskort for indsatsområdet Forventninger Prioriteringskortene viser de lediges vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Forventninger og den effekt, en forbedring vil have på deres samlede vurdering af indsatsområdet Forventninger. Forsøgsgruppe TILPAS VEDLIGEHOLD Kontrolgruppe TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 55 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 2.3. At samtalerne med a-kassen ville give dig hjælp og inspiration til din jobsøgning (hjælp til CV, ansøgning, uddannelsesmuligheder mv.)? 2.4. At samtalerne med a-kassen ville højne din motivation for jobsøgning? 2.6. At konsulenten ville have kendskab til jobmulighederne inden for dit fagområde? 2.9. At samtalerne med a-kassen ville forbedre dine muligheder for at komme i job? VEDLIGEHOLD 2.5. At konsulenten ville være forberedt til møderne? 2.7. At konsulenten ville forstå at sætte sig ind i din situation? 2.8. At a-kassen ville varetage dine interesser? TILPAS 2.2. At medarbejderne ville være imødekommende og hjælpsomme? OBSERVER 2.1. At have indflydelse på samtalernes tidspunkt, indhold og form (personligt fremmøde, mail, telefon, mv.)? PRIORITER 2.3. At samtalerne med a-kassen ville give dig hjælp og inspiration til din jobsøgning (hjælp til CV, ansøgning, uddannelsesmuligheder mv.)? 2.4. At samtalerne med a-kassen ville højne din motivation for jobsøgning? 2.9. At samtalerne med a-kassen ville forbedre dine muligheder for at komme i job? VEDLIGEHOLD 2.6. At konsulenten ville have kendskab til jobmulighederne inden for dit fagområde? 2.7. At konsulenten ville forstå at sætte sig ind i din situation? 2.8. At a-kassen ville varetage dine interesser? TILPAS 2.2. At medarbejderne ville være imødekommende og hjælpsomme? 2.5. At konsulenten ville være forberedt til møderne? OBSERVER 2.1. At have indflydelse på samtalernes tidspunkt, indhold og form (personligt fremmøde, mail, telefon, mv.)? [28]

29 Specifikke indsatsområder - Fysiske rammer Indsatsområdet Fysiske rammer Begrebsdefinition Fysiske rammer dækker over de forskellige fysiske forhold, der omgiver samtalerne, herunder lokalefaciliteter, tilgængelighed og medarbejdernes fremtoning. Tilpas Placering i overordnet prioriteringskort Indsatsområdet Fysiske rammer er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Tilpas. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Fysiske rammer, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Fysiske rammers placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. [29]

30 Specifikke indsatsområder - Fysiske rammer Fysiske rammer Forsøgsgruppe Kontrolgruppe Her ser du de lediges vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Fysiske rammer. Alle spørgsmålene er blevet vurderet ud fra følgende formulering: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? [25] 7 [26] 76 [25] [28] 73 [26] [28] 64 [32] 63 [32] Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. Fysiske rammer Det er muligt at afholde samtaler med a-kassen på tilfredsstillende tidspunkter? Det er let at komme i kontakt med a-kassen (telefon, mail, mv.)? Svar- og ventetiderne (i telefonen, ved fremmøde, på mail, mv.) er acceptable? A-kassens kontorer ligger passende placeret? Forsøgsgruppe Kontrolgruppe 78 [23] 75 [24] 76 [25] 72 [26] 79 [24] 76 [26] 75 [24] 71 [26] De fysiske rammer for samtalen (lokaler, faciliteter, mv.) er gode? Der er en god stemning ved samtaler med a-kassen? Medarbejderne i a-kassen er generelt imødekommende og hjælpsomme? Alt i alt er rammerne for samtaler med a-kassen tilfredsstillende? [3]

31 Specifikke indsatsområder - Fysiske rammer Prioriteringskort for indsatsområdet Fysiske rammer Prioriteringskortene viser de lediges vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Fysiske rammer og den effekt, en forbedring vil have på deres samlede vurdering af indsatsområdet Fysiske rammer. Forsøgsgruppe TILPAS VEDLIGEHOLD Kontrolgruppe TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING 7 VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 3.5. De fysiske rammer for samtalen (lokaler, faciliteter, mv.) er gode? 3.6. Der er en god stemning ved samtaler med a-kassen? 3.7. Medarbejderne i a-kassen er generelt imødekommende og hjælpsomme? TILPAS 3.1. Det er muligt at afholde samtaler med a-kassen på tilfredsstillende tidspunkter? 3.2. Det er let at komme i kontakt med a-kassen (telefon, mail, mv.)? OBSERVER 3.3. Svar- og ventetiderne (i telefonen, ved fremmøde, på mail, mv.) er acceptable? 3.4. A-kassens kontorer ligger passende placeret? PRIORITER 3.1. Det er muligt at afholde samtaler med a-kassen på tilfredsstillende tidspunkter? 3.2. Det er let at komme i kontakt med a-kassen (telefon, mail, mv.)? VEDLIGEHOLD 3.6. Der er en god stemning ved samtaler med a-kassen? 3.7. Medarbejderne i a-kassen er generelt imødekommende og hjælpsomme? TILPAS 3.5. De fysiske rammer for samtalen (lokaler, faciliteter, mv.) er gode? OBSERVER 3.3. Svar- og ventetiderne (i telefonen, ved fremmøde, på mail, mv.) er acceptable? 3.4. A-kassens kontorer ligger passende placeret? [31]

32 Specifikke indsatsområder - Medindflydelse Indsatsområdet Medindflydelse Begrebsdefinition Medindflydelse omhandler den lediges inddragelse i og medbestemmelse over eget samtaleforløb. Observer Placering i overordnet prioriteringskort Indsatsområdet Medindflydelse er i det overordnede prioriteringskort placeret i kvadranten Observer. Det er vigtigt at huske dette, når du kigger på det specifikke prioriteringskort for Medindflydelse, da det angiver indsatsområdets vigtighed i forhold til den overordnede tilfredshed. Derfor kan du altid se Medindflydelses placering i det overordnede prioriteringskort i øverste hjørne på de sider, der omhandler dette indsatsområde. Aflæs prioriteringskort rigtigt Farveskalaen på siden af prioriteringskortene giver dig overblik over, hvor stor forskel der er i medlemmernes vurdering af målepunkterne. Ser du hele farveskalaen, er der stor forskel i vurdering; ser du kun et udsnit af farveskalaen, betyder det et mindre spænd. Farverne i farveskalaen indikerer desuden, om indsatområdet klarer sig godt (grønt) eller skidt (rødt). Den numeriske skala på venstre side af prioriteringskortet viser dig, hvor vurderingerne ligger. Læg også her mærke til spændet mellem indekspointene. [32]

33 Specifikke indsatsområder - Medindflydelse Medindflydelse Forsøgsgruppe Kontrolgruppe Her ser du de lediges vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet Medindflydelse. Alle spørgsmålene er blevet vurderet ud fra følgende formulering: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? [29] 55 [32] [31] 48 [32] 63 [3] 5 [31] Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. Medindflydelse Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvornår samtalerne med a-kassen afholdes? Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvordan samtalerne med a-kassen afholdes (telefon, skype, personligt fremmøde, mv.)? Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvilke emner samtalerne med a-kassen skal behandle? * Bemærk venligst at dette spørgsmål ikke indgår i modellen Forsøgsgruppe Kontrolgruppe 51 [34] [32] 63 [3] 5 [3] 55 [31] 59 [29] Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvilken medarbejder, jeg skal til samtale med? Alt i alt har jeg en tilstrækkelig grad af medindflydelse på samtaleforløbet? I hvor høj grad har samtalerne været præget af kontrol og procedurer frem for rådgivning og sparring? * [33]

34 Specifikke indsatsområder - Medindflydelse Prioriteringskort for indsatsområdet Medindflydelse Prioriteringskortene viser de lediges vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet Medindflydelse og den effekt, en forbedring vil have på deres samlede vurdering af indsatsområdet Medindflydelse. Forsøgsgruppe 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Kontrolgruppe 7 TILPAS VEDLIGEHOLD VURDERING VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj 35 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 4.2. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvordan samtalerne med a-kassen afholdes (telefon, skype, personligt fremmøde, mv.)? 4.3. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvilke emner samtalerne med a- kassen skal behandle? TILPAS 4.1. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvornår samtalerne med a-kassen afholdes? OBSERVER 4.4. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvilken medarbejder, jeg skal til samtale med? PRIORITER 4.2. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvordan samtalerne med a-kassen afholdes (telefon, skype, personligt fremmøde, mv.)? VEDLIGEHOLD 4.3. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvilke emner samtalerne med a- kassen skal behandle? TILPAS 4.1. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvornår samtalerne med a-kassen afholdes? OBSERVER 4.4. Jeg har tilstrækkelig indflydelse på hvilken medarbejder, jeg skal til samtale med? [34]

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Foreningen af Speciallæger Hovedrapport

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Lægeforeningen bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Lægeforeningen Hovedrapport Juni 2012 Indhold og

Læs mere

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Medlemsundersøgelse 212 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet. Rapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på de privatansatte medlemmers tilfredshed og loyalitet Rapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede

Læs mere

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA

Medlemsundersøgelsen Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Hovedrapport for JA Medlemsundersøgelsen 213 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for JA Januar 214 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen Overordnede resultater

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Danske Fysioterapeuter bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Danske Fysioterapeuter Hovedrapport August

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke indsatsområder Finansforbundet bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Finansforbundet Hovedrapport November 12 Indhold

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder dbio bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for dbio Hovedrapport Januar 12 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2011

Medlemsundersøgelsen 2011 Bilag 4.b Medlemsundersøgelsen 11 Fokus på hvilke indsatsområder Bibliotekarforbundet bør prioritere for at forbedre medlemstilfredsheden og -loyaliteten Rapport for Bibliotekarforbundet Hovedrapport Oktober

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 84 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Bibliotekarforbundet. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Bibliotekarforbundet Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (52 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Medlemmernes tilfredshed og loyalitet MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge deres medlemmers tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister inden for

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 167 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (88 besvarelser ud af 123 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 83% (59 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: 92% (24 besvarelser ud af 26 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelse. Frie Skolers Lærerforening. Medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelse Frie Skolers Lærerforening Medlemmernes tilfredshed og loyalitet 2017 MSI Research Mere end 50 fagforeninger og a-kasser har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 76% (45 besvarelser ud af 59 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (517 besvarelser ud af 594 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 216 Marts 216 Svarprocent: % (3433/4289) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet er, Arbejdsglædesegmentering,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling i forhold til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Marts 2016 Trivselsundersøgelse 16 Marts 16 Heidi Becker-Rasmussen Svarprocent: % (1122/1355) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Kommentering Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 indlæringsvanskeligheder Svarprocent: % (25 besvarelser ud af 27 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat:

Læs mere

Interesse- og effektmåling

Interesse- og effektmåling Interesse- og effektmåling Energi Horsens Fonden 211 Antal respondenter: 992 Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om målingen af interesse for de naturvidenskabelige fag samt resultatforklaring

Læs mere

A-kassemedlemmernes tilfredshed

A-kassemedlemmernes tilfredshed A-kassemedlemmernes tilfredshed med deres a-kasse Tabelrapport 2007 Tabel 1. Tilfredshedsindekset (Spm. 1+3+4+5). Alle a-kasser samlet i henholdsvis 2005 og 2007... 1 Tabel 2. Tilfredshedsindekset (Spm.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 76% (171 besvarelser ud af 2241 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere