National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93)"

Transkript

1 National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.93) MedCom Maj

2 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Projektgrundlag... 3 Baggrund og formål... 4 Forventet gevinster... 5 Forventet potentiale i national business case august Fordeling af potentialet... 5 Koordinering til sundhedsaftaler... 5 Mål og omfang:... 5 Afgrænsning:... 6 Afhængighed:... 6 Håndtering af usikkerheder i business casen... 7 Projektorganisering... 7 Overordnet tidsplan Risici Succeskriterier Budget og finansiering Rammebudget for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Kommunal og regional medfinansiering Evaluering

3 Indledning: National implementering af telemedicinsk sårvurdering med fokus på diabetiske fodsår og venøse sår gennemføres i perioden 1. september 2012 til 31. august 2015l. Der er bevilliget 30 mill. kr. til projektet og MedCom har projektledelsen. Projektet gennemføres under de rammer, som er beskrevet i projektbeskrivelse og business case for National implementering af telemedicinsk sårvurdering, beskrivelsen er tilgængelig på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside Rammerne for projektet giver mulighed for at arbejde med fælles nationale værktøjer, vejledninger og ITløsning. Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med regioner og kommuner. Nationale tiltag skal sikre og understøtte den fælles regionale/kommunale implementering og samarbejde som skal foregå i hver enkel region og samarbejdskommuner. Projektgrundlag Regeringen, KL og Danske Regioner har udarbejdet en handlingsplan for at sætte fart på anvendelsen af telemedicin og tage de første skridt i retning af national udbredelse af de løsninger, som har størst potentiale. Handlingsplanen er en del af KLs og Danske Regioners aftaler i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd Handlingsplanen er udarbejdet af en følgegruppe bestående af Digitaliseringsstyrelsen (formand), Social- og Integrationsministeriet, Socialstyrelsen, Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse, National Sundheds-it, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Danske Regioner, Regionernes Sundhedsit, Kommunernes Landsforening, MedCom og Danske Patienter. Handlingsplanen skal understøtte udbredelse af egnede telemedicinske løsninger i forlængelse af allerede støttede initiativer. Der er udvalgt fem telemedicinske initiativer, som skal afprøve konkrete telemedicinske løsninger i større eller mindre skala, hvor telesår indgår som initiativ nr. 3 Initiativ 1: Klinisk integreret hjemmemonitorering/etablering af national infrastruktur Initiativ 2: Hjemmemonitorering for KOL-patienter i Region Nordjylland Initiativ 3: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Initiativ 4: Demonstration og udbredelse af telepsykiatri Initiativ 5: Demonstration af internetpsykiatri Parterne bag handlingsplanen vægter understøttelse af det tværsektorielle samarbejde om patienter og borgere mellem regioner og kommuner ved hjælp af telemedicin. Det vurderes, at dette område rummer det største potentiale såvel behandlingsmæssigt som samfundsøkonomisk. Der er øremærket samlet 80 mio. kr. til at understøtte handlingsplanen, herunder 30 mio. kr. til et initiativ vedr. national udbredelse af telemedicinsk sårbehandling. MedCom er den centrale implementeringsorganisation, der skal varetage det overordnede ansvar og den nationale koordinering af implementeringsaktiviteterne, herunder planlægge og afvikle aktiviteter, som er fælles for alle deltagere og kommuner/regioner. 3

4 Baggrund og formål I perioden 1. januar maj 2011 blev 2 ABT projekter (238 og 287) * gennemført i henholdsvis Århus kommune samt Region Sjælland og Region Syddanmark. I projekterne blev telemedicinsk vurdering af diabetiske fodsår og venøse sår gennemført med god effekt. En kommunal sygeplejerske tilså patientens sår i eget hjem og tog et billede af såret, som blev tilgængelig i en webbaseret sårjournal, som både læge og sygeplejerske (og patient) havde adgang til. Lægen kunne dermed foretage en konsultation uden at patienten var fysisk til stede. *Fonden for Velfærdsteknologi hed tidligere ABT-fonden I de 2 ABT-projekter blev der identificeret flere udfordringer i forbindelse med brugen af fælles webbaseret journal: - Den organisatoriske koordinering af behandling mellem henholdsvis primærsektor (hjemmeplejen) og sekundære sektor (sygehusene) var en ressourcekrævende proces - De kommunale sygeplejersker får et stort ansvar for behandlingstilrettelæggelsen og dette fordrer omfattende faglig viden hos de kommunale sygeplejersker - Dobbeltregistrering, da der ikke var/er integration mellem den webbaserede sårjournal og de kommunale og regionale fagsystemer (EOJ og EPJ) - Kvaliteten på billederne var ikke altid tilfredsstillende Herud over blev en række udfordringer i behandlingsforløbet identificeret: - Sårbehandling er ikke et selvstændigt speciale, der kan være flere specialeafdelinger involveret - Der er stor variation i henvisningsprocedure, ofte mangler der også klare visitationsregler og der opstår tvivl om, hvor hjemmepleje og praktiserende læge skal henvise til. - Sparsom information fra hospitalet og mangelfuld kommunikation mellem parterne så behandlingen og plejen kan blive iværksat forsinket - Patienten optræder som bærer af den sundhedsfaglige information - Ambulatoriebesøg foregår ofte under tidspres og der er begrænset mulighed for patienten til at være fyldestgørende bærer af sundhedsfaglig information - Hjemmesygeplejen skal ofte behandle og pleje de vanskelige sår uden en ekspert at rådføre sig med. - Der er behov for at styrke både hjemmesygeplejerskers kompetence indenfor sårbehandling, samt at have opmærksomhed på om andre personaler i kommunen er involveret i arbejdsgange omkring sårpleje. - Den praktiserende læge er vanskelig at komme i kontakt med (telefon kø) På baggrund af erfaringer og resultater fra 2 ABT-projekter vedrørende telesår samt opfølgende workshops med tilhørende business case, er der udarbejdet den kombinerede projektbeskrivelse og business case for det nationale udbredelsesprojekt for telesårsvurdering: Business case for National implementering af telemedicinsk sårvurdering. Projektets overordnede formål er således - at udbrede telemedicinsk sårbehandling i alle kommuner og regioner - frigøre tid i kommuner og regioner - effektivisere behandling og forbedre kvaliteten af behandling og pleje af sår 4

5 Forventet gevinster Initiativet vedr. national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering har til formål at udbrede løsningen til alle kommuner og regioner i Danmark. Gevinsterne i initiativet forventes at være: - Kortere helingstid - Øgede kompetencer hos den kommunale sygeplejerske gennem det mere direkte samarbejde med regionale sårsygeplejersker og læger - Mindre tidsforbrug hos lægen på hospitalerne, der foretager korte telemedicinske konsultationer og i udgangspunktet kun ser patienter med de mest komplicerede sår i ambulatoriet - Mindre transport af skrøbelige patienter, herunder også besparelser på patienttransport - Øget patienttilfredshed Forventet potentiale i national business case august 2012 Antallet af diabetikere er stigende i befolkningen. For øjeblikket vurderes ca danskere at have diabetes. En komplikation til sygdommen er udvikling af fodsår, og det vurderes, at danskere har et eller flere diabetiske fods år. Hertil kommer patienter med andre typer af sår, som er knap så alvorlige komplikationsmæssigt, men dog behandlingskrævende. Til dem hører venøse sår, der opstår af andre årsager, som fx overvægt og dårlig venefunktion. Det er vurderingen, at danskere har denne type af sår. For begge typer gælder, at de heler langsomt, er meget behandlings- og plejekrævende, og at der er iboende risiko for at udvikle alvorlige komplikationer. Begge typer af sår er kendetegnet ved, at de for en stor dels vedkommende tilses af en kommunal hjemmesygeplejerske i borgerens eget hjem, og at borgeren henvises til kontrol på en specialafdeling ved tvivl eller mistanke om forværring. Sårbehandling og pleje er derfor i høj grad et tværsektorielt samarbejde mellem kommune og hospital. Fordeling af potentialet Både regioner og kommuner vil opleve effekter ved brug af telemedicinsk sårvurdering, men størst effekt vil der være for kommunerne. Det forventes, at den enkelte region vil opleve færre ambulante besøg og en forkortelse i den samlede behandlingstid. Den enkelte kommune vil ligeledes opleve kortere behandlingstid og mulighed for ekspert bistand i forbindelse af behandling og pleje af diabetiske og venøse sår, hvilket forventes at reducere antallet af hjemmesygeplejebesøg og et mindre fald i tidsforbrug i det enkelte besøg. Koordinering til sundhedsaftaler I de eksisterende sundhedsaftaler har flere regioner og samarbejdskommuner aftalt tværsektorielt samarbejde om sår, regioner og kommuner opfordres til at indarbejde elementer, der understøtter telemedicinsk sårbehandling. Samt anvende eksisterende samarbejdsstrukturer i organiseringen af samarbejdet i anvendelsen af telemedicinsk sårbehandling. Mål og omfang: - At samtlige regioner og kommuner anvender et fælles telemedicinsk IT-løsning som i løbet af projektperioden integreres med regionernes og kommunernes kliniske fagsystemer. 5

6 - At der på nationalt niveau beskrives indikatorer for monitorering af udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - At der på nationalt niveau beskrives indikatorer for monitorering af behandlingstiden af diabetiske fodsår og venøse sår både med og uden telemedicinsk sårvurdering - At hver enkel region og den enkelte kommune i fællesskab fastlægger en plan for udvikling og sikring af sårkompetence for den kommunale hjemmesygepleje i forhold til det samlede sårplejeforløb i kommunen - At der på nationalt niveau beskrives indikatorer for monitorering af den enkelte regions og den enkelte kommunes fælles implementering af udvidet sårkompetence - At der gennemføres en kvalificering af business casen som danner baggrund for projektet for at kvalificere baseline i business casen og understøtte en løbende opdatering i forhold til gevinstpotentiale - At der som led i videreudvikling af projektet gennemføres en undersøgelse af muligheder for at udvikle en mere integreret teknisk løsning end den proprietære sårjournal, der er udgangspunktet for projektet. Herunder skal de tekniske muligheder, prisen og evt. øgede gevinster som følge af en dybdeintegreret løsning beskrives og estimeres. Alle regioner og kommuner skal således arbejde med: - Deltagelse i MedComs projekt enten via MedComs nationale arbejdsgrupper eller via regionale arbejdsgrupper - Anvendelse af telemedicinsk IT-løsning og teknisk implementering af det telemedicinske værktøj - Inddrage leverandører af kliniske fagsystemer (EOJ og PAS/EPJ) og etablere integration mellem telemedicinske sårvurderingsværktøj og fagsystem, herunder monitoreringsindikatorer - Sikre organisatorisk implementering og udbredelse af telemedicinsk sårvurdering af diabetiske fodsår og venøse sår både som IT-værktøj og med den tilhørende kliniske sårkompetence - Deltage i beskrivelse af nationale retningslinjer for visitation til sår Afgrænsning: Initiativet inkluderer kun telemedicinsk behandling af diabetiske fodsår og venøse sår, som er typer af sår, hvor der i forvejen er erfaringer med telemedicinsk sårvurdering. Andre former for sår kan registreres i IT-systemet Plejenet Den tekniske analyse sker med henblik på evt. beslutning om videreudvikling af systemunderstøttelsen. En evt. igangsættelse af et nyt udviklingsprojekt ligger uden for de økonomiske rammer for projektet. Afhængighed: Sundhedsstyrelsens arbejde med retningslinjer for diabetiske fodsår Regionernes og kommunernes arbejde med Sundhedsaftalerne, parterne kan overveje tiltag via3. generations sundhedsaftalerne som skal træde i kraft fra år 2015 Den tekniske analyse er afhængig af NSI s arbejde med fastlæggelse af nationale standarder og referencearkitektur. 6

7 Håndtering af usikkerheder i business casen Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har aftalt, at de mest betydende og usikre parametre i business casen skal kvalificeres i projektets start. Der gennemføres en kvalificering af business casen som danner baggrund for projektet, for at kvalificere baseline i business casen og understøtte en løbende opdatering i forhold til gevinstpotentiale. Der gennemføres 3 baseline målinger i samarbejde med 10 kommuner i henholdsvis år 2013, 2014 og år 2015, samtidig foretages en analyse på registrering af sårbehandling på hospitalerne via udtræk fra Lands Patient Registret (LPR). I baseline målinger i de 10 kommuner indgår følgende parametre: - Aldersinterval på borgeren - Antal sår - Sårtype - Diagnose - Sårfaser på afsluttede sår - Tidsforbrug - Skiftefrekvens - Faggruppe som har foretaget skift - Om sårene er lægediagnosticeret - Vej tid personale - Samarbejde med sygehus/lægepraksis/speciallæge i forhold til det enkelte sår - Om der er ansat sårsygeplejersker og allokering af ressourcer i forhold til sårsygeplejersker Baseline målingerne rapporteres til den nationale styregruppe for telemedicinsk sårvurdering og efterfølgende drøfter parterne (KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse) om der skal foretages en revurdering af den nationale business case. Projektorganisering Der er nedenstående projektgrupper i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. For at den samlede nationale projektplanlægning og implementering kan omfatte alle succeskriterier/mål/formål skal der være en tæt koordinering mellem national projektledergruppe, Klinikergruppen og teknikgruppen, hvor national projektledergruppe har den afgørende koordinering indenfor projektets rammer. Opstår der manglende sammenhæng eller projektmæssige udfordringer mellem gruppernes arbejde og anbefalinger forelægges disse styregruppen. Nedenstående figur viser oversigt samtlige projektgrupper. De fælles kommunale/regionale styregrupper og fælles kommunale/regionale projektgrupper organiseres lokalt. 7

8 National Styregruppe MedCom Projektledelse National projektledergr uppe Teknikgruppe Kliniker gruppe Regional styregruppe. Region Nordjylland og samarbejdskommuner Regional styregruppe. Region Midtjylland og samarbejdskommuner Regional styregruppe. Region Syddanmark og samarbejdskommuner Regional styregruppe. Region Sjælland og samarbejdskommuner Regional styregruppe. Region Hovedstaden og samarbejdskommuner Lokal projektorganisation Lokal projektorganisation Lokal projektorganisation Lokal projektorganisation Lokal projektorganisation National styregruppe har repræsentanter fra følgende organisationer Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand) Fonden for Velfærdsteknologi National Sundheds-IT Danske Regioner Kommunernes Landsforening Fælles regional/kommunal repræsentant fra hver region/kkr-område MedCom Projektstyregruppen har til formål at sikre: - At støtte MedComs projektledelse gennem rådgivning indenfor de overordnede retningslinjer for projektets gennemførelse - Styregruppen har ansvaret for projektets fremdrift og succes. Den godkender alle vigtige planer samt alle væsentlige afvigelser fra den vedtagne projektplan - Styregruppen stiller nationale værktøjer og IT-løsning til rådighed - Styregruppen ønsker at understøtte national koordinering, således af fælles vejledninger og retningslinjer stilles til rådighed 8

9 - Projektstyregruppen skal bidrage med viden, rådgivning og sparring til MedComs ledelse af udbredelsesprojektet med det formål at sikre koordination, kvalitet og udvikling i overensstemmelse med målene i projektplanen. - Projektstyregruppen repræsenterer de væsentligste interessenter i udbredelsen af telemedicinsk sårvurdering og er dermed også bindeled til de lokale projektorganisationer i regioner og kommuner MedCom bemander projektet med 1 deltidsprojektleder, 1 deltids projektkonsulent samt studentermedhjælp, samt bistand fra MedComssekretariat. MedCom har til opgave at: Varetage national projektledelse - Varetage sekretariatsfunktion for den nationale styregruppe - Stille sekretariatsbistand til rådighed for projektledergruppen, klinikergruppen og teknikgruppen - Kick off møder samt afsluttende konference - Løbende møder med lokale projektledere, samt overordnet projektopfølgning - Etablering af overblik over økonomi og udbetalinger til parterne - Information om projektet, samt information om projektet på Medcom s hjemmeside - Udarbejdelse af best practise-eksempler for fx telesår-elementer i sundhedsaftaler og samarbejdsaftaler mellem kommuner og sårafdelinger - Etablering af baseline på projektets usikre parametre - Identifikation af ønskede målingsparametre og udarbejde evalueringsredskaber - Indsamling af evalueringsdata og den endelige opdatering af business casen - Koordinere udbud og anskaffelse af teknisk løsning - Sammen med NSI at undersøge mulighederne for en teknisk løsning, som er mere integreret i EPJ er og EOJ er. National projektledergruppe består af projektledere fra hver region og repræsentanter for kommunerne, gruppen er ledet af MedCom. Formålet er at sikre både koordinering og fremdrift på både nationalt og lokalt plan i projektet. Samtidig kan deltagere og MedCom drage nytte af hinandens erfaringer, opdatere status i projektet og løse fælles udfordringer og problemstillinger: Gruppen har til opgave at - Indgå samarbejdsaftale med MedCom om deltagelse i den nationale implementering af telemedicinsk sårvurdering, herunder etablere aftalesystem som kan omfatte samtlige kommuner - Deltage i MedComs projektgruppemøder - Fungere som bindeled mellem det nationale implementeringsarbejde og de fælles regionale og kommunale projektgrupper - Etablere og sørge for fremdrift i lokale projektgrupper - Orientere MedCom om udvikling og udfordringer i projektet - Deltage i kvalificering af løsningsforslag og kvalitetsparametre fra teknik gruppen og Klinikergruppen - Understøtte MedComs arbejde med baseline validering af business case for national implementering af telemedicinsk sårvurdering - Deltage i arbejdet med udvikling af nationale værktøjer og vejledninger - Koordinere undervisning 9

10 Teknikgruppe De relevante IT-leverandører og regionale/kommunale repræsentanter deltager i MedComs arbejdsgrupper omkring integration og implementering af værktøjer for registrering af kvalitets og monitoreringsindikatorer. Gruppen har til opgave at - Deltage i MedCom projektgruppemøder - Deltage i drøftelser i forhold til valg af integrationsløsning mellem telemedicinsk IT-løsning og kliniske fagsystemer - Indgå som aktiv part i forbindelse med implementering af integrationsløsning - Sparringsparter omkring tilretning og udvikling i telemedicinsk IT-løsning Klinikergruppe består af faglige eksperter som har til opgave at bidrage med at kvalificering af business case, evaluerings arbejdet, sparring omkring sundhedsfaglige emner og kvalificere parametre for uddannelse i og implementering af sårkompetence program for den kommunale sårpleje. Gruppens arbejde koordineres tæt med national projektledergruppe, da implementeringsgrupperne skal integrere Klinikergruppens input som en del af den samlede implementeringen af telesårsvurdering. Gruppen har til opgave at - Bidrage med at kvalificere baseline monitorering - Bidrage med at definere indikatorer for monitorering af sårkompetence implementering i den kommunale sårpleje - Bidrage med løsningsforslag for problematikker i projektets omgivelser - Bidrage med løsning og kvalificering af evalueringen af projektet - Fungere som faglig sparringspartner for projektets øvrige grupper Fælles regional/kommunal styregruppe kan enten etableres som en gruppe eller der kan være sammenfald med den fælles regional/kommunal projektgruppe. Formanden udpeges i fællesskab af region og kommuner, formanden får sæde i nationale styregruppe som repræsentant for region og kommuner. Gruppen har til opgave at - Styre og koordinere implementering af telemedicinsk sårvurdering i den enkelte region og dennes samarbejdskommuner - Fungere som bindeled mellem de regionale grupper og den nationale styregruppe - Understøtte og formidle de nationale værktøjer og vejledninger - Orientere den nationale styregruppe og MedCom om udvikling og udfordringer i projektet Fælles regional/kommunal projektgruppe er den lokalt tværsektorielle ansvarlige projektorganisation for implementering af telemedicinsk sårvurdering. Regioner og kommuner har eksisterende samarbejdsnetværk, der bør etableres en selvstændig projektorganisering for implementering af telemedicinsk sårvurdering. Gruppen har til opgave at 10

11 - Indgå som part i samarbejdskontrakt med MedCom om deltagelse i den nationale implementering af telemedicinsk sårvurdering herunder understøtte aftalesystem, som kan omfatte samtlige kommuner - Udarbejde lokale fælles projekt og tidsplaner for implementering af telemedicinsk sårvurdering, samt beskrive implementeringsaktiviteterne - Indgå aftaler for udvikling og implementering af sårkompetence i den kommunale sårpleje - Indgå i arbejdet med kvalificering af baseline i den nationale business case - Indgå i evaluering af projektet Lokal regional projektorganisation er den lokalt ansvarlige projektorganisation for implementering af telemedicinsk sårvurdering. Gruppen har til opgave at sikre en lokal projektimplementering som sikrer involvering og implementering hos relevante sygehusafdelinger. Regionen får ansvar for: Etablering af lokal styre-/implementeringsgruppe og udpegning af lokale projektledere Etablering af undervisning af de kommunale sygeplejersker med henblik på at øge kompetenceniveauet Indgå aftale om deltagelse med de enkelte kommuner i regionen Inklusion af patienter i implementeringsprojektet Frikøb af 1-2 medarbejdere med projektansvar og ovenstående opgaver Indarbejdelse af telesår behandling i de lokale sundhedsaftaler Lokal kommunal projektorganisation sikrer en lokal projektimplementering som sikrer involvering og implementering hos relevante kommunale områder Kommunen får ansvar for: Tilvejebringelse af den nødvendige hardware i form af mobiltelefoner eller tablets med kamera og internetadgang Sikre at der en guidelines for minimumskvalitet af billeder Indgå aftale med region om deltagelse Frikøb af lokal projektansvarlig Sikring af uddannelse af sårsygeplejersker/sårkompetence i den kommunale sårpleje 11

12 Overordnet tidsplan I business case for national implementering af telemedicinsk sårvurdering er projektet delt op i 5 faser Milepæle Projektinitiering Udbud og planlægning Drift og udbredelse I Drift og udbredelse II Evaluering og afslutning Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 sept-dec 2012 jan-juni 2013 juli 2013-juni 2014 juli marts 2015 april-aug måneder 6 måneder 12 måneder 9 måneder 5 måneder Overordnet milepæle i projektet I samarbejdsaftale og i henhold til de overordnede projektmål er der udarbejdet overordnede milepæle. Ved siden af de overordnede må udarbejdes løbende monitorering på udbredelse og anvendelse af telemedicinsk sårvurdering. De overordnede milepæle er følgende: Milepælsplan Milepæl Kort beskrivelse af milepæl Forventet realiseringsdato 1 Indgåelse af samarbejdsaftaler jun-13 2 Projektforberedelse jul-13 3 Undervisning planlagt aug Drift igangsat i <ca. 40 %> af regionens kommuner Drift igangsat i <ca. 80 %> af regionens kommuner jun-14 mar-15 6 Projektafslutning aug-15 Risici I business casen er der identificeret følgende risiko områder: - Teknisk løsning forsinkes - Ledelsesmæssig forankring i kommuner og regioner - Manglende kompetencer hos kommunale sygeplejersker - Betydende parametre viser sig at være fejlestimerede - Modstand hos personalet - Dårlig billedkvalitet - Telemedicinsk takst 12

13 Succeskriterier I forhold til hver af de 5 projektfase i national implementering af telemedicinsk sårvurdering er der i business casen opstillet succeskriterier, mens der overordnet for projektet er opstillet følgende succeskriterier: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Fase 4: Fase 5: Projekt kickoff gennemført Kontrakt vedrørende national sårvurderingsløsning indgået og Anbefalinger vedrørende sårkompetance og kvalitetsparametre udarbejdet. Undervisningsplanlægning gennemført Teknisk analyse i forhold til integration og monitorering igangsat Samarbejdsaftaler indgået med alle regionale projekter Minimum 40 pct. af regionens kommuner har telemedicinsk sårbehandling i drift. Business casen opdateres løbende ift. Gevinstpotentiale Mindst 80 pct. af kommunerne har telemedicinsk sårbehandling i drift og mindst 40 pct. af relevante patienter i landet er omfattet Evaluering gennemført ved projektafslutning Budget og finansiering Der er afsat 30 mio. kroner på finansloven til national implementering af telemedicinsk sårvurdering. Midlerne fordeles på et rammebudget på nedenstående aktiviteter, rammebudgettet skal tilpasses det ressourcebehov som kortlægges i samarbejde med den nationale projektledergruppe, det er den nationale styregruppe som beslutter den endelig allokering af midlerne. Projektet stiller en national telemedicinsk sårvurderingsløsning til rådighed for alle regioner og kommuner i projektperioden. Udvikling af løsning vil ske indenfor rammerne af den indgåede kontrakt under SKI Derudover er der behov for at arbejde med integration mellem sårjournalen og de kliniske fagsystemer. Rammebudget for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Der er allokeret 30 mio. kr. til national implementering af telemedicinsk sårvurdering. Midlerne anvendes til at stille en fælles IT-løsning Plejenet fra Dansk Telemedicin til rådighed for regioner og kommuner i projektperioden, udvikling af IT-løsningen, samtidig understøttes det organisatoriske samarbejde og tværsektoriel brug af telemedicinsk sårvurdering ved at give mulighed for kurser indenfor sårbehandling og brug af den fælles IT-løsning Plejenet, samt brug af e-learningskurser. Overordnet er der følgende fordeling af midlerne: 50 % til: licenser for brugen af Plejenet, systemudvikling og projektledelse 50 % til: understøttelse af regionale tovholdere/koordinatorer, understøttelse af lokale sår kurser, adgang til E-learningskurser, baseline validering og evaluering 13

14 Oversigt over fordeling af de bevilligede 30 mio. kr. Fordeling af midler Indkøb af licenser til Plejenet i projektperioden 27. Maj 2013 mio. kr Central projektledelse Systemudvikling 3.0 Fællesregionalt udbud af platform 0.2 Evaluering og etablering af baselinemålinger Undersøgelse af et teknisk udviklingsprojekt Værktøj til indsamling af baselinedata 1.1 E-learningskurser 1.2 Lokal pulje til lokal tilpasning af e- learningskurser kr. per tilpasning ( ) Kursus i sårkompetence udvikling hver region og kommuner Undervisning Plejenet 0.6 Nationale implementerings konsulenter for regioner og kommuner ved regionale koordinering 3.5 Reservepulje til uforudsete udgifter Finansiering af MedCom møder (3 arbejdsgrupper) 1.0 revision, MC udgifter mio. kr. i alt De fem regioner får del i midlerne ved at indgå en samarbejdsaftale med MedCom. Regioner har nedenstående hovedopgaver: - Tilbyde undervisning til kommunerne med henblik på at hæve kompetenceniveauet i sårbehandling hos de kommunale sygeplejersker (regionalt sårkursus) - Indgå sundhedsaftaler med kommunerne om telesårsbehandling - Etablere fælles projektorganisation med deltagelse af alle kommuner - Involvere relevante regionale sårbehandlingsafdeling(er) - Udpege projektleder med ansvar og koordinering i den lokal fælles projektorganisation med kommunerne - Deltage i MedComs arbejdsgruppemøder og rapporter til MedCom om status og fremdrift i det lokale projekt 14

15 De 98 kommuner får adgang til den fælles IT-løsning Plejenet og skal arbejde med egen intern sårbehandlingsindsats. Den enkelte kommune skal planlægge deltagelse for udvalgt personale i det regionale sårkursus og brug af online e-learningskurser indenfor sårbehandling. Den enkelte kommune skal planlægge formidling fra nøglepersoner til øvrigt kommunalt personale som er involveret i sårbehandling. Den enkelte kommune skal således forhold til - Frikøb af ansvarlige medarbejdere og indkøb af hardware - Deltagelse i regionalt kursus og uddannelse af eget personale efterfølgende ved implementering telemedicinsk sårkompetence i egen kommune - Planlægge brug af IT-løsningen Plejenet i det tværsektorielle samarbejde og evt. intern lokal brug af Plejenet både i projektperioden og i efterfølgende drift, når det nationale projekt er afsluttet Kommunal og regional medfinansiering Projekt- og driftsudgifter udover 30 mio. kr. afholdes som medfinansiering af regioner og kommuner. Frem mod iværksættelse af initiativet i efteråret 2012 iværksættes en proces, hvor dele af disse udgifter kvalificeres yderligere som et led i at beskrive implementeringsaktiviteterne nærmere. Midler udbetales som i de øvrige projekter under Fonden for Velfærdsteknologi. Det vil sige bagudrettet på baggrund af dokumenterede opnåede milepæle og planmæssig fremdrift i henhold til projektplan. Fondens bekendtgørelse, standardvilkår og instrukser er gældende for tilskuddet. Evaluering Den centrale projektledelse udarbejder minimum hvert kvartal år en statusrapport til styregruppen hvor status på milepæle, risici, implementering og gevinstrealisering m.v. beskrives. Business casen opdateres løbende og mindst årligt som et led i statusrapporteringen og i kvalificeringen af parametre og forudsætninger i business casen. Ved afslutning af implementeringen udarbejdes en evalueringsrapport, hvor der følges op på gevinstrealiseringen i initiativet. Der afsættes én million kroner til opfølgning på gevinstrealisering og evaluering. Der udarbejdes notat om det samlede evalueringskoncept i løbet af sommeren

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.91) MedCom December 2012 1 Dette er MedComs overordnede projektbeskrivelse for national implementering af telemedicinsk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering

BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering BUSINESS CASE for National implementering af telemedicinsk sårvurdering Digitaliseringsstyrelsen National Sundheds-it Medcom Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Formål med initiativet... 3 Initiativbeskrivelse...

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.91) MedCom December 2012 1 Dette er MedComs overordnede projektbeskrivelse for national implementering af telemedicinsk

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne

Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne Sammenfatning: Evaluering af ABTprojekterne 238 og 287 Udarbejdet af: Chefkonsulent Susanne Duus, ABT-fonden Souschef Lars Hulbæk, MedCom Projektleder Jane Clemensen, MedCom Projektleder Ingrid Lysholdt,

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME).

Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). Bilag 5: Notat om program styregruppen for det samlede fælles medicingrundlags projekt (FAME). 1. Baggrund SDSD bestyrelse har drøftet organiseringen af FAME projektet på bestyrelsesmødet den 6. december

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk

Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Lars Hulbæk Telemedicin kommunikation og standardisering - fra innovative siloløsninger til udbredelse og integration Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk Hvad er MedCom? MedCom er et

Læs mere

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard

Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Det nationale teletolkeprojekt Fremtidens tolkede samtale v/ Susanne Noesgaard Hvad er MedCom? Lars Hulbæk Forsvarende europamester i sundheds IT Tre produkter: 1. Projektgennemførelse (pilot, udrulning,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K

Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks København K Fonden for Velfærdsteknologi Landgreven 4 Postboks 2193 117 København K Statusrapport for projekt samt anmodning om udbetaling af tilskud Projektdata: Projektnummer og titel: 91627 Bred anvendelse af teletolkning

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014

Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Business Casen Figenblad eller styringsinstrument? Af Bjarne Kohl 10.06.2014 Den klassiske business case udvikler sig men er det nok? I de senere år har vi set en udvikling i retning af, at der beregnes

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere