Adoptivbarnet. En kvalitativ undersøgelse af adoptionsforløb i Kenya med barnets udvikling i fokus. Bachelorprojekt, juni 2014, Ca anslag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoptivbarnet. En kvalitativ undersøgelse af adoptionsforløb i Kenya med barnets udvikling i fokus. Bachelorprojekt, juni 2014, Ca. 95.500 anslag."

Transkript

1 Adoptivbarnet En kvalitativ undersøgelse af adoptionsforløb i Kenya med barnets udvikling i fokus Bachelorprojekt, juni 2014, Ca anslag. Hold Vejleder: Berta Vishnivetz 1

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledende del.. s. 4 Indledning.. s. 4 Problemformulering... s. 5 Relevans....s. 5 Motivation. s. 5 Adoption i Danmark. s. 6 At blive godkendt som adoptant......s. 7 Adoption af et kenyansk barn...s. 7 Målgruppe og emneafgrænsning...s. 8 Begrebsafklaring s. 8 Kapitel 2 Metodeafsnit.s. 8 Fænomenologi s. 8 Hermeneutik...s. 8 Dataindsamling...s. 9 Validitet og reliabilitet...s. 9 Præsentation af informanter..s. 10 Observationer i adoptivfamilierne s. 10 Observationer på børnehjemmet s. 11 Kapitel 3 Teori...s. 11 Intersektionalitet s. 11 Urie Bronfenbrenners økologiske udviklingsmodel..s. 13 John Bowlby s tilknytningsteori s. 15 Kapitel 4 Analyse..s. 17 Del 1 Adoptionen s. 17 Del 2 Kenya, konteksten og kultur.s. 20 Del 3 Adoptivbarnets liv inden adoptionen s. 22 Del 4 Barnet under adoptionsforløbet i Kenya...s. 26 Kontakt..s. 26 Aktiviteter..s. 31 Sprog..s. 34 Kapitel 5 Konklusion s. 38 Kapitel 6 Den socialfaglige indsats..s. 41 Indsatsen på de forskellige niveauer..s. 41 2

3 Beskrivelse af indsatsen.s. 42 Personale og kompetencer..s. 42 Planlægning s. 43 Langsigtede mål.s. 44 Kortsigtede mål..s. 44 Økonomisk aspekt..s. 44 Formidling..s. 45 Dilemmaer..s. 45 Evaluering..s. 45 Litteraturliste...s. 46 Bilag 1 interviewguide, adoptivpar 1..s. 49 Bilag 2 interviewguide, adoptivpar 2..s. 51 Bilag 3 Transkription af interview med adoptivpar 1.s. 53 Bilag 4 Transkription af interview med adoptivpar 2.s.94 Bilag 5 Observationsnote, Børnehjemmet s. 140 Bilag 6 Observationsnote, Børnehjemmet s. 142 Bilag 7 Observationsnote, Adoptivfamilie 1 s. 144 Bilag 8 Observationsnote, Adoptivfamilie 2 s. 146 Bilag 9 - Observationsnote, Adoptivfamilie 2.s.148 Bilag 10 - Observationsnote, Adoptivfamilie 2..s

4 Kapitel 1 Indledende del Indledning I Adoptionsloven 2 står der: Adoption må kun bevilges, når den efter foretagen undersøgelse kan antages at være til gavn for den, som ønskes adopteret, og denne enten ønskes opfostret hos adoptanten eller har været opfostret hos denne, eller der foreligger anden særlig grund til adoptionen For ca. to år tilbage bragte Politiken en artikelserie om en adopteret pige, fra Etiopien, ved navn Amy. Amy boede nu i Danmark, ikke hos hendes danske adoptivforældre, men hos en plejefamilie. Amy og Politiken kunne fortælle en historie om en sammenbrudt adoption i Danmark (www.politiken.dk). Denne artikel skulle vise sig at være startskuddet til en større debat om de transnationale adoptioner i Danmark. En debat, der stadig raser derudaf. Den stigende opmærksomhed omkring adoption har skabt blik for hvilket komplekst genstandsfelt transnational adoption kan være, på individ såvel som på samfundsniveau. Den normative opfattelse af adoption som en intervention, der tilgodeser forældreløse børn fra fattige tredjeverdenslande eller billedet af adoption som en løsning uden tabere, hvor det barnløse par kan tage sig af det forsømte, hjælpeløse barn sprækker ligeså stille i kanterne, når den ene kritiske artikel efter den anden tilføjer nye problematiske aspekter ved adoption eller at det ene efter det andet børnehjem bliver lukket eller sat under anklage for at begå ekstreme ulovligheder (www.politiken.dk). Eller når den ene ud af de to formidlende adoptionsorganisationer i Danmark, AC Børnehjælp, midlertidigt får suspenderet deres tilladelse til at formidle adoptioner i grundet massiv kritik af deres regnskaber med sager vedrørende internt underslæb på beløb på over kr. (http://sm.dk). Derudover er der kommet fokus på hvilke konsekvenser adoptionsindustrien kan have i en mere global forståelse, hvor der bliver argumenteret for at adoptionsindustrien fungerer undertrykkende og er med til at bevare uligheder i verden (https://videnskab.dk). Derudover bliver det diskuteret hvilke pudsige sammenfald der er i måden, at tænke slægtskab i arbejdet med socialt udsatte danske børn, i forhold til de adopterede børn fra tredjeverdenslande. At der, som i Amy s tilfælde, sker sammenbrud i adoptioner er som sådan ikke nyt, det er blot nyt at man hører om det i medierne. I øvrigt viser undersøgelser at mellem 10 og 20 % af alle adoptivfamilier kommer i kontakt med PPR, familieafdelinger eller psykiatrien med henblik på rådgivning eller behandling (www.familiestyrelsen.dk). Derudover har én af de fremtrædende forskere og aktive debattører på adoptionsområdet, 4

5 Lene Myong, bl.a. problematiseret de diskurser, der gør sig gældende i forhold til adoptivbarnet. Myong argumenterer for at der hersker en patologiserende diskurs i samfundet, hvor adoptivbarnet bliver beskrevet som bærer af en problematik, grundet dets belastede baggrund inden det kom til Danmark (Myong, L. 2014, s. 60). Disse diskurser bliver bekræftet i de adoptionsforberende aktiviteter f.eks. ved italesættelsen af adoptivbarnet som tilknytningsforstyrret. Ydermere kan der være en racial problemstilling i, at adoptivbørn vokser op i hjem, hvor deres minoritetsbaggrund ikke bliver betragtet som en væsentlig del af dets identitetsdannelse. Med udgangspunkt i den verserende adoptionsdebat, hvor spørgsmålet om transnational adoption stadig bliver diskuteret, vurderet og kritiseret har jeg valgt at have mit fokus på adoption på individniveau. Det vil sige de adoptionsforløb, der er i gang lige nu. Med en nysgerrighed omkring hvordan de nye adoptivforældre håndterer adoptionsforløbet har jeg valgt at tage udgangspunkt i adoptionsforløb i Kenya, hvor mit mål har været at undersøge hvorvidt adoption kan kvalificeres som måde at skabe en familie på og i så fald hvordan dette kan anskues. Adoptionsforløbet i Kenya er defineret som forløbet fra adoptivforældrene får overleveret adoptivbarnet og den tid de opholder sig i Kenya, indtil de rejser til Danmark samlet. Projektet er dermed bygget op om nedenstående problemformulering. Henvisninger til de anvendte artikler i ovenstående afsnit kan findes opdateret i litteraturlisten, hvor de har et afsnit for sig. Problemformulering - Hvilke udfordringer kan adoptivbarnet opleve i dets psykosociale udvikling under adoptionsforløbet i Kenya? - Hvordan kan adoptivbarnets liv inden adoptionen forstås som en del af dets udvikling under adoptionsforløbet i Kenya? - Hvordan kan adoptivforældrenes forståelse af adoptivbarnet påvirke relations-dannelsen mellem dem? 5

6 Relevans Formålet med opgaven er, at undersøge adoption som komplekst felt, samt at komme nærmere en forståelse af adoptivbarnets psykosociale udvikling og hvilke udfordringer dette kan møde i forbindelse med adoptionen. I min opgave vil jeg skabe blik for, at adoption har mange ansigter, alt afhængig af hvor man står, men mest af alt forsøge at skabe en forståelse for de dynamikker og kompleksiteter, der spiller en rolle i adoptivbarnets udvikling. Med viden om at flere adoptivfamilier oplever udfordringer i større eller mindre grad, senere i deres adoptionsforløb mener jeg, at det har relevans for socialrådgiverfaget, at søge forståelser af adoptivbørn og adoptivfamilier, som en social gruppe, der kan have særegne udfordringer. Disse udfordringer er relevante, at have blik for i arbejdet med adoption og adoptivfamilier, da normative forståelser af adoptivbarnets baggrund som determinerende for dets udviklingsmæssige vanskeligheder kan have en tendens til at patologisere adoptivbarnet, frem for at have blik for, at problemer nødvendigvis kan være langt mere komplekse end som så. Motivation Motivationen for at skrive denne opgave tager afsæt i de debatter, der gennem de seneste år har domineret på adoptionsområdet. Derudover undrer jeg mig over, at adoption som tema ikke har været en del af vores studie, da undersøgelser viser at danske adoptivfamilier faktisk er udfordrede. Jeg finder debatterne omkring adoption væsentlige og interessante, da adoption er en industri, som de vestlige lande har bakket op om gennem mange år, uden at der nødvendigvis har været blik for hvor komplekst et felt det er. Derudover fik jeg kendskab til den kenyanske adoption ved et længere ophold i Kenya, hvor jeg fik øjnene op for at der er lige så mange forskellige adoptionsforløb, som der er afgiverlande. Jeg fik interesse for at undersøge Kenyas model nærmere fordi den er anderledes og jeg undrede mig over hvordan denne eventuelt kunne indflydelse på adoptivbarnets og adoptivfamiliens udvikling og situation. Adoption i Danmark I Danmark indeholder begrebet adoption flere forskellige aspekter; bortadoption, familie- og stedbarnsadoption og fremmed adoption (http://ast.dk/born-familie/adoption). Ved fremmed adoption forstås, at der adopteres et barn fra en fremmed familie, hvorunder transnational adoption typisk indgår. 6

7 I Danmark foregår det sådan, at selve formidlingen af transnational adoption (jf. Adoptionsloven 30) foregår hos én af de to private adoptionsorganisationer, DanAdopt eller AC Børnehjælp. At blive godkendt som adoptant Når man ønsker at adoptere skal man gennem et godkendelsesforløb i Statsforvaltningen. Dette godkendelsesforløb er delt op i tre faser, hvor der først bliver taget stilling til om ansøger opfylder de generelle betingelser for adoption. I de generelle betingelser stilles der konkrete krav til ansøgers alder, samliv, helbred, strafforhold, boligforhold og økonomi. Hvis ansøger opfylder disse betingelser, kan forløbet fortsætte til anden fase, som består af det adoptionsforberedende kursus. Dette kursus er obligatorisk for alle førstegangsadoptanter. Når ansøger har deltaget i kurset, sættes sidste fase i gang, hvor der foretages en individuel vurdering. Denne vurdering laves på baggrund af en samtale og et hjemmebesøg hos ansøger, foretaget af en sagsbehandler fra Statsforvaltningen. Hvis ansøgeren bliver godkendt til adoption, er det op til denne at vælge formidlende organisation samt afgiverland. (https://ast.dk/born-familie/adoption/fremmedadoption). Adoption af et kenyansk barn Både AC Børnehjælp og DanAdopt formidler adoptioner i Kenya. Kenya er et af de nyere afgiverlande for de danske organisationer, at arbejde sammen med. Der er i alt fra 2009 til 2013 blevet adopteret 19 kenyanske børn af danske par (www.ast.dk). Da danske organisationer arbejder sammen med hver deres organisation i Kenya. En komité i Kenya træffer afgørelse om hvorvidt den danske ansøgning kan godkendes til adoption, hvorefter der bliver stillet et barn i forslag. Hvis ansøger siger ja til det foreslåede barn, rejser ansøger til Kenya for at få dette barn overleveret kort tid efter. Når ansøger har modtaget barnet, har de plejeforældre-status i de følgende 3 måneder, hvor de skal opholde sig i Kenya. Efter 3 måneder træffer Retten i Kenya afgørelse om hvorvidt adoptionen kan godkendes. Derefter skal familien fortsat opholde sig i Kenya for at følge et yderligere juridisk forløb med høringer i Retten og besøg af socialarbejdere fra det kenyanske adoptionsbureau. Efter sidste høring kan adoptivfamilien tage tilbage til Danmark. Et adoptionsforløb i Kenya tager typisk mellem 6-12 måneder, inklusiv de tre måneder med plejefamiliestatus (The Adoption Act, Chapter 143, 7

8 Målgruppe og emneafgrænsning Målgruppen i undersøgelsen er kenyanske børn, der er frigivet til transnational adoption og godkendt samt placeret i danske adoptivfamilier. Undersøgelsen tager udgangspunkt i adoptivforældres fortællinger under deres adoptionsforløb i Kenya, samt observationer fra børnehjem og de samme adoptivfamilier. I projektet beskæftiger jeg mig på intet tidspunkt med de adoptivbarnets biologiske forældre. Det er hverken for at negligere dem eller hvilken indflydelse disse eventuelt kan få på adoptivbarnets liv senere. Dog gælder det for begge adoptivbørnene i undersøgelsen, at de er blevet efterladt få dage efter deres fødsel og det var i begge mine interviews ikke et tema, der fyldte ret meget. Begrebsafklaring Adoptant: Betegnelsen for godkendt adoptivforælder Transnational fremmedadoption: Betegnelsen for adoptionsformen, hvor der adopteres et barn fra et andet land end adoptanternes, samtidig med, at det er adoption af et barn, som adoptanterne ikke har noget kendskab til før de bliver matchet med barnet. Afgiverland: Betegnelsen for det land, der frigiver barnet til adoption. Kapitel 2 - Metodeafsnit Videnskabsteoretisk tilgang Fænomenologi Min dataindsamling tager udgangspunkt i den fænomenologiske metode, hvor man søger at forstå sociale fænomener ud fra, hvordan informanterne oplever dem (Kvale, 2009, s. 44) Fænomenologien er en metode, der skal åbne forskerens sind således, at fænomener kan fremstå så uhindret som muligt. Det er essentielt i fænomenologien, at forskeren sætter fordomme og teoretiske forforståelser til side, så der kan etableres en åben erfaring i forhold til det pågældende emne. Den erfaring man gør i åbenhed, medvirker til at éns empiri kan fortolkes på en rimelig måde senere (Jacobsen, 1999, s. 163). Hermeneutik Hermeneutikken er en tilgang til fortolkning af empirisk materiale, som hænger godt sammen med den fænomenologiske metode. Hermeneutik er at fortolke og forstå de fænomener, som der er lagt mening i, gennem f.eks. tale. Samtidig er hermeneutik også teoretisk refleksion 8

9 over forståelsens begreber og metode (Jacobsen, 1999, s. 165). Begrebet den hermeneutiske cirkel bruges til, at forstå hvordan fortolkningsprocessen må skride frem som en cirkulær proces mellem dele og helhed, der sættes i teoretisk kontekst løbende (Jacobsen, 1999, s. 167). Dataindsamling Mine dataindsamling bygger på kvalitativt indsamlede data. I tråd med min anvendelse af en fænomenologisk tilgang foretog jeg to eksplorative interviews med to par, der på daværende tidspunkt var i Kenya for at adoptere. Derudover foretog jeg deltagende observationer på et børnehjem og i begge adoptivfamilier. Til de to interviews havde jeg udarbejdet en semistruktureret interviewguide, der var opdelt i generelle temaer, men under interviewet tog jeg udgangspunkt i de temaer, som informanterne tillagde ekstra værdi og spurgte mest ind til disse. Mine observationer tager udgangspunkt i observationsformen ustruktureret observation i naturlige omgivelser, hvor de observerede individer studeres som subjekter. Formen ses som den mest direkte metode til, at generere data om social adfærd i naturlige omgivelser (Kristiansen m.fl., 1999, s. 57). Mit fokus i observationen var adoptivbarnets adfærdsmønstre, i særdeleshed i dets interaktioner med mennesker omkring det. Interviewsguides, observationsnoter samt transkriptione er lagt som bilag til dette projekt. Validitet og reliabilitet Validitet beskæftiger sig med empiriens gyldighed. Gyldigheden angiver, hvor sikkert éns data beskriver det forhold, som det tilsigtes at beskrive eller behandle (Jacobsen, 1999, s. 127). Min empiriindsamling tager udgangspunkt i enkelte adoptivbørns liv og har til formål at skabe blik for det komplekse i netop dette. Reliabiliteten omhandler empiriens pålidelighed (Jacobsen, 1999, s. 131). Jeg har i min udvælgelse af temaer taget udgangspunkt i den indsamlede empiri og ud fra dem valgt, at fremhæve de temaer, som i særdeleshed fyldte i deres interviews. I mine observationer var jeg opmærksom på at beskrive hvad jeg oplevede uden at tolke. Jeg har overvejende brugt mine observationer til enten, at understøtte beskrivelserne fra interviewene eller for, at få et andet blik på disse. 9

10 Præsentation af informanter Informanternes navne er fiktive, da de ønskede anonymitet. Adoptivpar 1 Mia (35 år) og Søren (33 år) Begge uddannede pædagoger. Har valgt at adoptere efter at have gået igennem fertilitetsbehandlinger, adopterer pga. barnløshed. På interviewtidspunktet havde de været i Kenya i ca. en måned. Adoptivbarn 1 Julius Julius var lidt under 3,5 år ved interview/observationstidspunkt. Julius er vokset op på det børnehjem, hvor observationerne er foretaget. Julius blev født på hospital i en by lidt ude for Nairobi i Kenya. Julius blev efterladt af hans biologiske mor få dage efter fødslen, hvorefter han blev anbragt på det samme børnehjem, som han boede på indtil han blev adopteret af Mia og Søren. Julius mor havde opgivet et efternavn på hospitalet, som man formoder, var falskt. Adoptivpar 2 Adam (32 år) og Stine (34 år) Adam er nyuddannet sociolog og arbejder deltid mens familien er i Kenya. Stine er færdiguddannet læge, men mangler sit speciale. Har biologisk søn på 4 år. Stine udtrykker at hun altid har haft lyst til at adoptere. På interviewtidspunktet havde de været i Kenya i ca. 3 måneder. Adoptivbarn 2 Philip Philip var lidt under 1,5 år ved interview/observationstidspunkt. Philip er vokset op på børnehjem i Western Povince i Kenya. Philip blev fundet, vurderet til at være et par dage gammel, svøbt ind i klæder ved en befærdet vej, hvorefter han blev anbragt på samme børnehjem, som han boede på indtil han blev adopteret af Adam og Stine. Observationer i adoptivfamilierne Jeg foretog én observation i adoptivfamilie 1 og tre observationer i adoptivfamilie 2. Observationen i adoptivfamilie 1 foregik med en mindre gåtur hen til en privatejet legeplads. Legepladsen ligger på et område med store græsarealer, hvor der blev spillet fodbold. Der var en del mennesker omkring legepladsen den dag jeg foretog observationen. Observationerne i adoptivfamilie 2 foregik hjemme i deres lejlighed samt deres parkeringsplads og et lille græsareal med en sandkasse, der ligger i forbindelse med det 10

11 lejlighedkompleks, de bor i. Familien boede i en 4-værelseslejlighed, vi opholdte os primært samlet i stuen, mens jeg var der. Observationer på børnehjemmet Jeg foretog to observationer på børnehjemmet. Børnehjemmet lå på et stort, grønt areal, hvor der også lå en skole. Børnehjemsbørnene blev for det meste holdt i en gruppe, for sig selv, men gik dagligt 1-2 ture på området. Personalet på børnehjemmet bestod af seks housemothers, hvor de var tre på arbejde ad gangen. Selve børnehjemmet var en stor hal med farver på væggene og senge til børnene samt til housemother ne. Der var tre senge til de mindre børn, som stod ved siden af housemother ne og derudover var der senge til resten af børnene, hvor de fleste delte med et andet barn. Børnene opholdt sig mest udenfor i løbet af dagen. Kapitel 3 - Teori Intersektionalitet Det var juraprofessor Kimberlee Crenshaw, som i 1994 indledte den intersektionelle tankegang i forbindelse med den kritiske feministiske raceteori. Hun satte fokus på undertrykkelsen af afroamerikanske kvinder, og i talesatte betydningen af både, at være kvinde og en del af en minoritet. Crenshaw fremviste hvordan afroamerikanske kvinder blev positioneret uden for den Matrix of Domination, der er i samfundet (Staunæs, 2003). Hermed indledte hun tankegangen om, at samspillet mellem flere sociale kategorier kunne bidrage til forståelsen af social differentiering og magtforhold. Dorthe Staunæs mener, at intersektionalitet kan afhjælpe problematikken om, at subjektet bliver lig sin sociale kategori, da man får blik for hvordan forskellige sektioner interagerer og skaber nye betydninger (Staunæs, 2003). Dorthe Staunæs skelner intersektionaliteten mellem det additive og det ikke-additive, hvor jeg har valgt at bruge det ikke-additive perspektiv, da man her spørger åbent til hvordan forskelle virker, spiller sammen og opleves i den konkrete sammenhæng. I det additive perspektiv forsøger man at forudberegne den ulempe eller fordel man forventer et bestemt menneske vil have (Larsen, N. B., 2013, s. 213). Med en intersektionalistisk forståelsesramme i min opgave undgår jeg at generalisere gruppen adoptivbørn, men i stedet skabe blik for de forskellige kategorier, der kan relatere sig til 11

12 kategorien adoptivbørn og forstå hvordan disse spiller en rolle i adoptivforældrenes forståelse af dem. Intersektionaliteten kan være med til at belyse det komplekse i de forskellige sociale kategorier, der påvirker adoptivbarnet og kan give blik for hvorfor adoptivforældre positionerer sig og udtaler sig, som de gør (Staunæs, 2003). Formålet er at fokusere på de forskelligheder, der findes i kategorierne. Fokus er altså at se på subjektets forskelligheder, der gør en forskel for, hvordan det er at være adoptivforældre og hvilke betydninger det kan få for adoptivbarnet. Subjektivering Et centralt begreb inde for den intersektionalistiske forståelse, er subjektivering som Dorthe Staunæs beskriver som the person's sense of a self (Staunæs, 2003, s. 3, 1. spalte). Jeg inddrager begrebet subjektivitet i forhold til adoptivforældrenes forståelse af adoptivbarnet og kigger på hvordan denne kan have en påvirkning på adoptivbarnets udvikling. Subjektivering omhandler den proces, som forklarer hvordan mennesket bliver til, i forholdet mellem menneskets selvopfattelse og den sociale kontekst man er i. (Staunæs, 2003, s. 3, 1. spalte). Dorthe Staunæs læner sig her op af begrebet subjektivering, som er inspireret af Foucaults magtteori (Staunæs, 2003). Foucault forklarer, at der i samfundet er diskurser, som det enkelte menneske må forholde sig til. Ved at mennesket forholder sig til diskurserne, konstrueres den enkelte som subjekt. Han ser subjektivering som en dobbeltsidet proces, hvor man både er et objekt for de eksisterende diskurser, samt et subjekt, som har mulighed for at handle ud fra disse diskurser. I mit projekt anser jeg ikke kun diskurserne i samfundet som værende de dominerende og formende i subjektiveringsprocessen af adoptivforældrenes forståelse af adoptivbørnene. Jeg anser diskurser, som adoptivforældrene har tillært sig i den adoptionsforberende proces som mindst lige så relevante, samt diskurser om og samfundets generelle forståelse af børn, som det interessante. I mit projekt har jeg blik for de forhold der gør sig gældende i konteksten adoptionsforløbet i Kenya og hvilke påvirkninger dette har på adoptivfamilien og dermed barnet. Positionering Positionering er et andet centralt begreb i intersektionaliteten, der henviser til en persons egen positionering i forhold til de subjektpositioner, der er til rådighed. Man fokuserer på hvilke muligheder mennesket har for, at positionere sig på bestemte måder i de forhold, de er 12

13 underlagt. Positioneringsbegrebet bliver derfor relevant, da de forståelser af adoptivbarnet, samt familiesituationen som adoptivforældrene beskriver i interviewene, har væsentlig betydning for at få blik for hvilke elementer der kan påvirke adoptivbarnets udvikling. Dorthe Staunæs beskriver at positioneringsmulighederne er afhængige af flere forskellige faktorer, såsom: aktuelle samfundsdiskurser, praksisser, sammensætninger af aktører samt fordelingen af magt. Positionering virker både på verbale og nonverbale måder. Jeg fokuserer på adoptivforældrenes positionering af dem selv som adoptivforældre samt, hvordan adoptivforældrene positionerer adoptivbørnene (Staunæs, 2003, s. 3) Positioner kan både være attraktive og uønskværdige. Gennem forhandlinger kan positioner ændres (Staunæs, 2003, s. 4). Sociale kategorier Sociale kategorier er ligeledes et centralt begreb i den intersektionelle kontekst. Man positionerer sig ud fra de sociale kategorier, som man selv oplever at man er en del af, hvorfor kategorierne har betydning for hvordan man positionerer sig. Sociale kategorier skal ikke ses som essentielle, men som socialt og diskursivt skabt i relation til og med andre mennesker (Staunæs. 2003, s. 3). Dorthe Staunæs beskriver, at sociale kategorier er noget man gør. I mit projekt er adoptivforældre f.eks. en social kategori. Jeg undersøger, med Dorthe Staunæs forståelse, hvordan de gør kategorien adoptivforældre. Dette skal ligeledes skabe blik for at kategorien adoptivforældre gøres forskelligt. Udover at undersøge kategorien adoptivforældre, fokuserer jeg på de sociale kategorier, der bliver italesat af adoptivforældrene og hvordan disse kan have en indflydelse på barnet. Urie Bronfenbrenners økologiske udviklingsmodel Urie Bronfenbrenner ( ) var en amerikansk psykolog, der i 1979 præsenterede sin teori om den økologiske udviklingsmodel. Denne model bygger på det teoretiske perspektiv symbolsk interaktionisme, der indeholder en dualitet, hvor mennesket ses som socialt skabt, men hvor der også er rum til individets egenskabelse af sig selv. Dvs. at individet opfattes som både objekt og subjekt (Posborg m.fl. 2010, s. 103). Bronfenbrenners model inddeles i fem systemer; mikro-, meso-, ekso-, makro- og tidssystemet. Denne teoretiske model har til formål at undersøge individets udviklingsprocesser i samspil på forskellige niveauer (Gulbrandsen 2010, s. 50). Mikrosystemet 13

14 Mikrosystemet er et miljø, hvor fokuspersonen fungerer i direkte relationer, og hvor aktiviteter og roller udgør systemets øvrige byggesten. I relationerne foregår de såkaldte proksimale processer, også kaldet nærhedsprocesser, som er udviklingsprocessens vigtigste drivkraft. Disse proksimale processer kan udelukkende opstå i en gensidig relation, hvor personerne retter opmærksomheden mod hinanden eller deltager i hinandens aktiviteter. Dette kaldes en dyade, hvis det er mellem to personer, men det kan også være mellem tre og fire personer eller mere.. I følge Bronfenbrenner er det nødvendigt at barnet indgår i sådanne processer med én eller flere personer, der forpligter sig i forhold til barnets trivsel og udvikling og som barnet kan udvikle et stærkt, gensidigt, emotionelt forhold til (Gulbrandsen, 2010, s. 56). I mikrosystemet er der også fokus på de aktiviteter, som har en drivkraft i sig selv fordi de af deltagerne betragtes som meningsfulde. Det er aktiviteter som de involverede er fælles om og som sker mere end en enkelt gang Disse aktiviteter kaldes molare aktiviteter (Gulbrandsen, 2010, s. 54). Mesosystemet Mesosystemet er ikke en konkret arena, men snarere forbindelserne mellem mikrosystemer. Når disse forbindelser anerkender og supplerer hinanden, vil mesosystemet facilitere fokuspersonens gode udvikling (Gulbrandsen, 2010, s. 59). Eksosystemet Eksosystemet er de sammenhænge, der finder sted mellem to eller flere miljøer, hvoraf mindst ét ikke har den udviklende person som deltager, men som alligevel påvirker processer i et miljø, der omfatter fokuspersonen. Det kan f.eks. være forældrenes faglige baggrund, adoptionsforberende kurser, lovgivning mm. Makrosystemet Makrosystemet omfatter de aktuelle værdisæt og ideologier, som gennemsyrer de øvrige systemers processer. Makrosystemet fungerer stabiliserende og bidrager til at bekræfte og vedligeholde velkendte sociale mønstre, kulturer, samt er med til at konstruere normalitetsbegreber og problemforståelser (Gulbrandsen, 2010, s. 59). Makrosystemet er ikke er system, der omgiver de andre systemer, men nærmere et system der gennemsyrer alle de øvrige systemers processer. Det kommer til udtryk som en del af dagliglivets begrundelser, forklaringer, sociale meningsforhandlinger, gensidige forventninger, vurderinger, væremåder og praksisformer, der tages for givet. Enhver proces kan ses i forhold til dens makroaspekter. Tidssystemet inddeles i tre tidsperspektiver; det personlige, det historiske og generationstidsperspektivet. I følge Bronfenbrenner skal menneskets udvikling ses som en livslang proces. Proksimale 14

15 processer foregår relativt regelmæssigt og varer ved over tid. Hvis de skal fungere udviklingsfremmende, må de blive mere og mere komplekse, hvilket bl.a. kræver tid (Gulbrandsen, 2010, s. 65). Modellen lægger vægt på de forskellige sammenhænge, der skaber fokuspersonens udvikling, samtidig med at vedkommende er en aktiv bearbejdende deltager i sin egen udviklingsproces. Det er en systemisk model, hvilket betyder, at hvis ét led sættes i bevægelse får det konsekvenser for resten af systemet, hvilket igen vil virke tilbage på udgangspunktet og skabe forandring der. Med dette forsøger modellen at vise, at alle systemerne skaber er en del af en helhed, hvor der er en eklektisk sammenhæng mellem de forskellige systemer (Gulbrandsen, 2010, s. 67). I projektet bruges Bronfenbrenners model til at forsøge, at forstå de systemer adoptivbarnet er omgivet af og hvordan disse kan have en indflydelse på dets udvikling. John Bowlby's tilknytningsteori John Bowlby ( ) var en britisk psykiater, der som en af de første formulerede en teori om barnets tilknytning. Bowlby udgav første del af sin trilogi Attachment and Loss i Bowlby samarbejdede med den amerikansk-canadiske udviklingspsykolog Mary Ainsworths, som foretog empiriske observationsundersøgelser, der beskæftigede sig med børns seperationsreaktioner, hvilket Bowlby er bl.a. inspireret af i sin udvikling af begreberne tryg/utryg tilknytning. (Gulbrandsen, 2010, s. 146) I følge Bowlby er det især i de tidlige år af barnets liv, at det udvikler dets tilknytningsadfærd. Bowlby's teori var en del af udviklingen af objektrelationsteorierne, som psykoanalytikeren Melanie Klein indførte. Objektrelationsteorien skal betragtes som en særegen form for psykoanalyse (Koester, 2005, s. 1294). Bowlby mente at tilknytning tager udgangspunkt i en evolutionær tilpasning, hvilket betyder at tilknytningen har en biologisk funktion, der skal beskytte børn mod de farer de var udsat for i det evolutionært tilpassede miljø. (Ibid., 2010, s. 146) Bowlby så tilknytning som et adfærdssystem, der omfatter organiseringen af barnets nærhedssøgen og de dermed forbundne kognitive og emotionelle komponenter. Barnets tilknytningsmønstre kommer til udtryk i forbindelse med adskillelse og genforening med en 15

16 omsorgsperson (Ibid., 2010, s. 147). Barnets adfærdsmønster indeholder en indbygget motivation til at søge trøst, når en fare truer. I en sådan situation vil målet være at opnå fysisk nærhed (Ibid., 2010, s. 149). Tilknytningsadfærden er fleksibel og kan betragtes som forskellige mønstre, der kommer til udtryk forskelligt afhængig af situationen, barnet befinder sig i. Barnet bruger tilknytningspersonen som en tryg base for udforskning, hvorfor netop tilknytningsteorien betragtes særlig vigtig, da udforskning generelt er en grundsten i forhold til barnets udvikling, social-kognitivt såvel som intellektuelt. Det afgørende for dannelsen af tilknytning mellem barn og voksen er at omsorgspersonen er psykologisk tilgængelig for barnet (Ibid., 2010, s. 147). Indre arbejdsmodeller Et af de centrale begreber i Bowlbys tilknytningsteori er de indre arbejdsmodeller, som er nogle barnet konstruerer med udgangspunkt i dets gjorte erfaringer vedr. deres omsorgspersoners reaktioner, samt hvor psykologisk tilgængelige de er for barnet (Ibid., 2010, s. 149). Det vil bl.a. sige at barnets indre arbejdsmodel i forhold til en specifik omsorgsperson har en modificerende funktion i forhold til barnets mål hvad angår trøst og nærhed. Foruden de indre arbejdsmodeller betragtede Bowlby at omsorgspersonens sensitivitet og lydhørhed overfor barnet spiller en vigtig rolle for udviklingen af tryghed. (Ibid., 2010, s. 151) I følge Bowlby vil de indre arbejdsmodeller, som et barn har udviklet i forhold til deres tætte omsorgspersoner, med tiden blive til en generalisering af barnets forhold samt forventninger til øvrige mennesker omkring det, hvorfor tilknytningsadfærd senere kan relateres til hvordan man generelt opfatter ens omverden (Ibid., 2010, s. 150). Bowlby deler barnets tilknytningsadfærd op i tre forskellige former (Ibid., 2010, s.155); tryg tilknytningsadfærd, utryg, undgående tilknytningadfærd og utryg, ambivalent tilknytningsadfærd. Utrygge tilknytningsmønstre kan udvikles hvis barnet bliver mødt med høj grad af ligegyldighed og/eller afvisning fra omsorgspersoners side (Ibid., 2010, s. 155) Utryg tilknytning kan ligeledes udvikles hvis barnet oplever en påfaldende uoverenstemmelse i de voksnes reaktioner på dets nærhedssøgen. Barnet med utrygge tilknytningsmønstre kan risikere at udvikle angst for, at omsorgspersonerne ikke vil være effektive i deres omsorgskontakt, når barnet har brug for det (Ibid., 2010, s. 155). 16

17 Utryg, undgående tilknytningsadfærd kan f.eks. udvikles hvis barnets omsorgspersoner har en tendens til at være utilgængelige eller afvisende overfor barnet (Ibid., 2010, s. 156). Utryg, ambivalent tilknytningsadfærd kan udvikles hvis barnet oplever omsorgspersonerne som uforudsigelige eller inkonsekvente i deres omsorg og generel kontakt med barnet. Ambivalensen i barnet kan vise sig som ikke-udforskende og barnet kan have en tendens til at komme ud af ligevægt ved adskillelse. Derudover kan barnet blive ambivalent i sin kontakt til andre mennesker, da det kan veksle mellem opfordring til kontakt efterfulgt af vred afvisning (Ibid., 2010, s. 156). Jeg vil i min analyse bruge Bowlbys tilknytningsteori til at forstå adoptivbørnenes adfærd samt reaktioner i de observationer, jeg har lavet. Dette gør jeg bl.a. ved at kigge på de observationer, som er foretaget på børnehjemmet. Jeg vil ligeledes bruge teorien til at skabe en forståelse for de reaktioner og observationer, som adoptivforældrene har gjort sig i forbindelse med deres barns udvikling. Kapitel 4 Analyse Del 1 - Adoptionen Jeg vil starte min analyse med, at se på hvordan adoptivforældrenes egne forestillinger omkring adoption, samt omverdenens holdninger til adoption kan have en betydning for tilgangen til adoptivbarnet. I: Hvordan har I forberedt jer på selve adoptionen? Adam: Jeg tror vi fra starten har kaldt det( )et traume( )For at anerkende at det er voldsomt for barnet, det er ikke bare åh nu kommer mor og far ( )netop at vi har kaldt det et traume fra start af, har gjort det let for os at få skabt en enighed om, at det er et traume, vi skal have roen i det og så må vi jo være der og ligesom lade det gå sin gang. Vi skal ikke ind og tage ham op og prøve at trøste ham der, for det vil bare gøre det endnu værre. Vi er stadigvæk fremmede I ovenstående citat beskriver Adam hvordan parret sammen, fra starten, har defineret selve adoptionen som et traume for Philip. Denne definition har de konstrueret baseret på de forestillinger og muligvis den viden, de har fået, inden de selv er gået igennem adoptionen, 17

18 hvorfor det fortæller noget om hvordan de opfatter adoption generelt, som et traume. Med det intersektionelle blik kan den måde, hvorpå adoptivforældrene gør de sociale kategorier adoptivbørn og adoption have indflydelse på hvordan de indgår i kontakt med deres adoptivbarn. Adam beskriver hvordan de ikke skal forsøge at trøste Philip, baseret på opfattelsen af at det vil gøre situationen værre for barnet. Søren: Men jo blødere, jo bedre tænker jeg. For det er trods alt en traumatisk oplevelse først at blive svigtet af ens forældre, biologiske forældre, og derefter ( ) bo på børnehjem og så derefter komme over til nogle hvide mennesker, som man synes er fremmede og så går der egentlig to tre uger og så sidder du i en flyver og så er du i Kastrup i februar måned og så har du hele lortet (...) Her reflekterer Søren over adoptivbarnets situation, han bruger ligeledes termen traume til at beskrive hans opfattelse af hvordan Julius liv har været på børnehjemmet, og under adoptionen. Derudover ligger en argumentation for hvorfor han godt kan lide konstruktionen adoption i den kontekst, som de har valgt. Set ud fra Bronfenbrenners økologiske udviklingsmodel kan det enkelte adoptivbarn betragtes i forhold til de makrosystemer, det er omgivet af (Gulbrandsen, 2010, s. 63). Dvs. de normer og ideologier, som adoptivforældrene generelt tilslutter sig i det samfund de lever i, hvilket i denne sammenhæng f.eks. kan indebære hvilke teoretiske og normative forståelser omkring adoptivbørns udvikling, som de tilslutter sig. Derudover kan de adoptionforberende aktiviteter betragtes som et af adoptivbarnets eksosystemer, der ligeledes kan påvirke adoptivforældrenes tilgang til barnet og dermed barnets udvikling (Ibid., 2010, s. 61). Mia: Børnehjem det er jo aldrig optimalt. Det er aldrig( )godt nok, det er ikke det samme som at være en familie( )Det har jo været hans familie. Og den er han blevet fjernet fra, ikke. Og det er jo en stor sorg han skal igennem( )så no wonder at han nogle gange bliver rigtig sur på os( ) Set med intersektionelt perspektiv i talesætter Mia her tre sociale kategorier børnehjem, familie og sorg. Hun beskriver hvordan hun har en opfattelse af, at det ikke er godt nok for et barn at vokse op på et børnehjem og sidestiller det med, at det ikke er som at være i en familie, dog en anden slags familie. Underforstået, at hun mener, at det mest optimale for et barn er, at vokse op i en kernefamilie. Derudover beskriver hun hvordan hun på den anden 18

19 side opfatter børnehjemmet som Julius familie, hvor at det at de har fjernet ham derfra, har skabt en sorg hos ham, hvilket hun kæder sammen med, at han nogle gange er sur på hende og Søren. Mias forståelse af de sociale kategorier har en påvirkning og indflydelse på hendes tilgang til Julius og hvilke reaktioner hun ser som legitime hos ham. Dette kan derfor influere hendes gøren i kontakten med ham. Søren: Ja, for i bund og grund, så handler det jo om ens eget behov ( )Og kan barnet nogensinde komme til at synes om én og vil jeg selv komme til at synes om barnet ( ) Det er for livet man laver det her, ik ( ) i bund og grund så er det en masse af de der bekymringer som man jo har op til, som der er de værste ( ) Her reflekterer Adoptivfar 1 over adoption, hvilke dilemmaer og følelser han har haft og stadigvæk kan have i forhold til ham selv som far, adoptivbarnet som hans barn. Mia: For at der er noget man kan forholde sig til, laver man en forestilling om hvad er det man kommer ned til og vi havde forestillet os måske et lidt mindre barn, og når det så også er et større barn, så er det også nogle andre, en anden udfordring, en anden opgave, eller hvad skal man sige, en anden forældreopgave, der ligger i det, fordi han er tre år (...) Dette er en beskrivelse af de tanker og overvejelser Mia har gjort sig i forbindelse med adoptionen. Hun beskriver de havde skabt nogle forestillinger om deres kommende adoptivbarn, inden de fik stillet Julius i forslag. Forestillinger eller forventninger kan betragtes som et af barnets mesosystemer (Gulbrandsen, 2010, s. 59). Mesosystemer kan skabes i forbindelserne mellem både barnets mikrosystemer, f.eks. i relationen mellem adoptivforældrene eller som et eksosystem mellem én af forældrene og f.eks. de adoptionforberende aktiviteter. De forventninger som adoptivforældrene ubevidst og bevidst møder deres adoptivbarn med, kan påvirke barnet og dets udvikling. Med det intersektionelle blik skaber Mia den sociale kategori alder, som her har en indflydelse på hvilke forventninger hun havde til barnet. Stine: (...) Altså de fleste man snakker med det om, de siger, jamen det er også en rigtig god måde at hjælpe på..(...) Adam: Det har jeg endnu ikke fundet ud af et svar på den kommentar (...) Stine: Nej ( ) vi opfatter det jo ikke som sådan et hjælpeprojekt.. Det er jo vores søn. Jeg 19

20 ved jo godt at han får et rigtig meget anderledes liv nu, men det er jo ikke sådan vi har betragtet det på noget tidspunkt. Og så samtidig, så har jeg det også sådan ( ) selvfølgelig er det jo det. Altså i sin grundlæggende form.. For vores vedkommende er det jo noget med at vi synes at vi har lyst til at være forældre. Vi har mulighed for at adoptere, så det synes jeg er rigtigt at gøre Dette er en refleksion og samtale mellem Adoptivpar 2, hvor de fortæller hvilke reaktioner de ofte er blevet mødt af fra folk omkring dem, når de fortæller om at de har fortalt om deres adoption. I disse citater gør adoptivforældrene bl.a. den sociale kategori adoption, hvor de beskriver hvordan det kan være svært for dem at forholde sig til folks holdninger til adoption. De udtrykker en form for ambivalens, da de ikke tilslutter sig den normative forståelse, som de kan støde på hos mennesker omkring dem. Samtidig har de svært ved, at sætte ord på hvorfor de har valgt at adoptere og hvorfor de synes det er det rigtige at gøre. Subjektiveringsprocessen bliver tydelig, når de beskriver hvordan andre mennesker har en holdning til adoption som kategori. Hvis dette syn på adoption ses som en generel diskurs på området, kan man i relation til Bronfenbrenners udviklingsmodel se disse som et af de makrosystemer, som barnet og dets forskellige systemer, er gennemsyret af og som derfor vil have en betydning i barnets udvikling (Gulbrandsen, 2010, s. 63) Opsummering I det ovenstående har jeg med afsæt i en intersektionel analyse vist hvordan adoptivforældrene forstår og gør deres overvejelser, handlinger og forventninger set i sammenhæng med Bronfenbrenners økologiske udviklingsmodel. Del 2 Kenya konteksten og kultur Dette afsnit tager udgangspunkt i hvordan den kontekst som adoptivfamilien befinder sig i, samt hvordan de oplever og sætter ord på denne kan have en betydning for dem som ny familie. Stine: (...) Jeg ved ikke hvad jeg havde forestillet mig. Jeg tror egentlig bare at jeg tænkte, hold kæft det bliver fedt med familietid, hvor skal vi bare hygge os( ) jeg tror bare jeg havde tænkt, nu bliver det hele bare helt anderledes (...) I dette citat fortæller Stine om hvordan hun havde forestillet sig, at det ville være anderledes, 20

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne.

Louise Særmark Munk Bacheloreksamen. December. 2010 Gruppe 73. Hold KS07 Elsebeth Johansen. Bachelorprojekt. Når børn bliver voksne. Bachelorprojekt Når børn bliver voksne Den voksne med senfølger af incest i mødet med socialrådgiveren December 2010 Louise Særmark Munk Årgang: KS07 Gruppe: 73 F1 vejleder: Helle Kjems F2 vejleder: Pernille

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements

Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements University College Sjælland Sammenbrud af anbringelser breakdowns in placements Hvor hører jeg til? Hvem er jeg? Hvad vil jeg? En Kvalitativ undersøgelse af betydning for gentagende sammenbrud i anbringelser

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg Bachelor projekt 2012 Vejleder; Jeppe Ellis Christensen Censor; Greta Jo Larsen

http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg Bachelor projekt 2012 Vejleder; Jeppe Ellis Christensen Censor; Greta Jo Larsen Det pædagogiske arbejde med formidlingen af de digitale mediers betydning for relationen mellem barn og voksen -projektet tager afsæt i brugen af mobiltelefoner. http://ing.dk/modules/xphoto/cache/72/27507_460_460.jpg

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut.

Børnesamtalen. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003. Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Børnesamtalen Af Karen Asta Bo, socialrådgiver og lektor og Ingrid Gehl, cand.psych.aut. Karen-Asta Bo, socialrådgiver og lektor, Den sociale Højskole i København. Er

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Mænd med senfølger af incest

Mænd med senfølger af incest Mænd med senfølger af incest 1 Man kan have fået så lidt kærlighed, at man oplever nærhed som overgreb. Man kan have fået så lidt nærhed, at man oplever overgreb som kærlighed. (Ukendt. Citeret efter Lars

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde

Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Maja Lundemark Andersen Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Familier og ADHD-problematikker Problemforståelser, handlingsstrategier og samarbejde Af Maja

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier

Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Arbejdshæfte til grundkursus for plejefamilier Udarbejdet af Ingrid Strøm for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere