Generationer i dialog Æstetiske og litteraturpædagogiske potentialer i senmoderne dansk ungdomslitteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generationer i dialog Æstetiske og litteraturpædagogiske potentialer i senmoderne dansk ungdomslitteratur"

Transkript

1 Artikel om ungdomslitteratur Generationer i dialog Æstetiske og litteraturpædagogiske potentialer i senmoderne dansk ungdomslitteratur Bodil Kampp

2 Nedenstående artikel er i sin oprindelige form skrevet i foråret 2002 til et særnummer om ungdomslitteratur for det australske tidsskrift Crearta Vol 3 No 1. University of Technology Sydney. Southern Winter Publikationen er netop udkommet (jan. 2004). Den indeholder udover gæsteredaktør Maria Nikolajevas forord samt nedenstående artikel to andre artikler af hhv. Roberta Seelinger Trites og Judith Inggs. I et kreativt tillæg kan man desuden læse Ulf Starks essay: A Conversation in Heaven. Se publications/crearta/html. Artiklen: Generations in dialog. The literary and pedagogical potential of modern Danish literature of youth foreligger her i en dansk version. Bodil Kampp feb Generationer i dialog Æstetiske og litteraturpædagogiske potentialer i senmoderne dansk ungdomslitteratur Af Bodil Kampp I Danmark udkommer i disse år, ligesom i det øvrige Norden, en stigende mængde ungdomslitteratur som er præget af høj litterær kvalitet og formeksperimenter. Men denne smallere del af ungdomslitteraturen opsøges ikke umiddelbart af den brede del af ungdommen. Den dyrebare frie tid bruges i højere grad på billed- og musikmedier og på samvær med kammerater. Hvis den nutidige, komplekse ungdomslitteratur ikke formidles, bliver den derfor stående på bibliotekernes hylder og havner hurtigt i magasinerne. I den del af grundskolen hvor eleverne er mellem 11 og 17 år har lærerne stor frihed til at vælge både stof og metode. Men mange lærere er usikre over for de kunstneriske udtryksformer i børne- og ungdomslitteraturen, og derfor fravælger de ofte den komplekse litteratur som indhold i undervisningen. I min afhandling: Barnet og den voksne i det børnelitterære rum (Kampp 2002) peger jeg på to barrierer der rejser sig i forhold til disse tekster. 1) For det første kræver det nogle kompetencer som litteraturlæser som langt fra alle lærere eller elever besidder, og 2) for det andet viser mange sig at have forudfattede meninger om hvilke dele af verden der skal fremstilles i børne- og ungdomslitteraturen, og ikke mindst om hvordan det bør gøres. De lærere der med baggrund i et efteruddannelsesforløb om den nutidige, komplekse ungdomslitteratur alligevel tager mod til sig og læser disse tekster med deres elever, kan til gengæld berette om særdeles vellykkede undervisningsforløb. Teksterne viser sig nemlig at indeholde nogle unikke potentialer for unges æstetiske erkendelse af det levede liv i deres egen tid. Denne artikel giver eksempler herpå. Her er tale om ungdomslitteratur som benytter komplekse narrative strategier, og som er skrevet og udgivet inden for de sidste 20 år. Det er en litteratur man kunne kalde senmodernistisk. Teksterne er udkommet indenfor det sociologer omtaler som det senmoderne. Begrebet skal forstås som æstetiske udtryk for en tilværelse der ligger i forlængelse af det moderne. I samme bog benytter forfatterne (post)modernistiske formtræk som de også forekommer i voksenlitteraturen side om side med mere traditionelle børne- og ungdomslitterære former. Den litterære kompleksitet viser sig som genreblandinger, kompleks temporalitet, eksempelvis med brud på det enstrengede, kronologisk fremadskridende hændelsesforløb, skiftende person- og fortællerperspektiver, større udnyttelse af stilistiske virkemidler, intertekstualitet, udviskning af grænser mellem drøm og virkelighed, brug af surrealistiske og groteske former samt metafiktion. Kompleksiteten i teksterne gør det muligt i lige så høj grad at formidle indre psykiske virkeligheder hos personerne 2

3 som ydre, handlingsmættede begivenheder. Derved sættes spot på subjektet og på individets forhold til sig selv. Og i det omfang personerne agerer i en større eller mindre samfundssammenhæng, kommer der tillige fokus på den enkeltes forhold til det omgivende samfund. I denne artikel ser jeg først den ungdomslitterære kategori i relation til tre, internationalt markante forskningstilgange til ungdomslitteratur, og jeg giver mit bud på et karakteristiske væsenstræk ved den komplekse ungdomslitteratur der er udkommet siden Dernæst giver jeg eksempler på nogle af de fortællinger der videregives i denne ungdomslitteratur. Endelig udpeger jeg nogle af de erkendelsesmuligheder der ligger i at inddrage disse tekster som indhold i grundskolens litteraturundervisning. Ungdomslitteratur som litterær kategori I børnelitteraturens 200-årige historie har det været nødvendigt at modstille børnelitteratur og voksenlitteratur. Hvis vi ikke skelner mellem et børnelitterært og et voksenlitterært system, bliver det ikke muligt at tale om børnelitteratur og således heller ikke om forskning i børnelitteratur. Den nødvendige modstilling af børne- og voksenlitteratur har imidlertid også medført problemer. For det første bliver det vanskeligt overhovedet at tale om ungdomslitteratur. Bøger for unge udgives da også inden for både det børnelitterære og det voksenlitterære system, og på bibliotekets hylder er placeringen af denne litteratur i hhv. børneafdelingen og voksenafdelingen ikke altid indlysende. Den danske ungdomslitteratur jeg omtaler i denne artikel, er udkommet inden for det børnelitterære system. For det andet har modstillingen af de to litterære systemer med børnelitteraturens faste forankring i 1800-tallets romantiske strømning vanskeliggjort børne- og ungdomslitteraturens mulighed for at benytte modernistiske, komplekse narrative strategier. Børnelitteraturen har længe været forbundet med forestillingen om en sammenhæng mellem barnets og ordets uskyld (Rose 1992, s. 9). Megen børnelitteratur, hævder Rose, er skrevet ud fra et hensyn til den voksnes behov for at se barnet som et uskyldigt og aseksuelt væsen, og mange voksne har haft en tilbøjelighed til at lukke øjnene for hvad børn selv viser os det indebærer at være barn i dag. Dette faktum har hæmmet en mere tidssvarende fremstilling af hvordan sprog og virkelighed er indbyrdes afhængige størrelser. Ofte har man ikke ment at børn og unge kunne eller skulle erkende dette. Tre teorier om ungdomslitteratur Efter en periode i 90 ernes børnelitteraturforskning med fokus på ligheder mellem børnelitteraturens og voksenlitteraturens narrative strategier (Nikolajeva 1999 b) er der nu opstået et behov for en revurdering af børnelitteraturens og ungdomslitteraturens væsen, deres ontologi. Skolen er et sted hvor nye tiltag kun langsomt trænger frem. Der er brug for at vi udvikler begreber som kan hjælpe lærerne med at forholde sig til den nye ungdomslitteratur hvis den nutidige ungdomslitteratur skal legitimeres i danskundervisningen som andet end middel til at udvikle læselyst hos de unge. At dette naturligvis er en værdi i sig selv, fremgår af kulturministeriets første læselystpublikation Læsningens magi om børn, bøger og læselyst (2003). I den aktuelle, internationale børnelitteraturforskning er der flere bud på hvordan man kan væsensbestemme den nutidige ungdomslitteratur. Jeg vil nævne tre som vedrører tekstens indre forhold, og de er alle konstruktive at inddrage i forhold til artiklens 3

4 eksempelmateriale. Men artiklens danske eksempelmateriale demonstrerer tillige nogle træk det ikke hidtil har været almindeligt at sætte i forbindelse med hverken børne- eller ungdomslitteratur. Disse romaners formsprog sætter i særlig grad fokus på sproget som en side af den senmoderne erfaring med virkeligheden og på fortællingen som en grundlæggende erkendelsesform og betydning for identitetsdannelsen. Initiering Maria Nikolajeva tager udgangspunkt i Northrop Fryes opfattelse af litteratur som mytiske fortællinger der er kamufleret som beretninger om virkelige hændelser i en realistisk verden. I et studie af den svenske forfatter Peter Pohls ungdomsroman fra 1985, Janne min vän, foretager Nikolajeva en mytisk læsning af teksten. Med reference til Mircea Eliade peger hun på den indsigt som overgangsriternes initiation giver i tre fundamentale livsområder: det sakrale, døden og det seksuelle. Når hovedpersonen er blevet introduceret til disse tre aspekter, hævder hun, er barndommen ovre, og der er ingen vej tilbage til Arkadien. I børnelitteraturen, viser Nikolajeva, vender hovedpersonen således tilbage til barndommens ubekymrede idyl, mens der for hovedpersonen i ungdomslitteraturen ikke længere er nogen vej tilbage, barndommens uskyld er for altid tabt. Ungdomslitteraturen (Young adults fiction) viser endvidere den unge i en marginal position, men hovedpersonens mangler stadig evnen til at tage det sidste afgørende skridt mod voksentilværelsen. (Nikolajeva 1999 a, s Nikolajeva 2000). I de danske ungdomsromaner jeg omtaler her i artiklen, er initiationens tre indsigter tydeligvis til stede. Kærligheden og undertiden også erotikken mellem mennesker bliver et spørgsmål om liv og død, ligesom også det sakrale er til stede i alle romaner. Hvis det sakrale ikke bliver en livgivende indsigt for hovedpersonen, fremstilles det som en kendsgerning for en sekundær hovedperson eller som et livsaspekt der lægges frem til den unge læser at forholde sig til. Vækst Peter Hollindale fremhæver at processen fra barn til voksen dels er præget af kontinuitet, og dels af pludselige indsigter, åbenbaringer (ephifanies). For ham er det tilstedeværelsen af en ung hovedperson, samt forestillingen om vækst og kontinuitet i den enkeltes identitetsudvikling der konstituerer ungdomslitteraturen. Hollindale argumenterer for betydningen af at gøre termen ungdomslitteratur til en del af fagterminologien på linie med termen børnelitteratur når han siger: Youth is a long suspension bridge between childhood and adulthood, and these stories demonstrate its length and psychological importance in terms not only of texts and potential reading events but of actual lived experience. (Hollindale 1997, s. 116). Samtidig understreger han hvilken betydning bevidstheden om kontinuitet mellem barndommen- og voksentilværelsen har for de virkelige læsere, både barnet og den voksne. Hollindale fremhæver ungdomslitteraturens mulighed for at udtrykke hvad det indebærer at være ung. Det betyder at Hollindales begreb literature of youth dækker ungdomslivet som det fremstilles både inden for det børnelitterære- og det voksenlitterære system. Det er et standpunkt der i nogen grad sætter den ungdomslitterære kategori fri af de opdragelsesmæssige bånd som især børnelitteraturen har været underlagt. Forbindelsen mellem barndom og voksentilværelse er et tema i alle artiklens romaner, og i flere af dem fremstilles denne sammenhæng eller mangel på sammenhæng v.hj. af 4

5 hovedpersonens indre refleksioner og erkendelser. Men som noget særegent ved den danske ungdomslitteratur der udkommer indenfor det børnelitterære system, sker det gennem den narrative kommunikation mellem en voksen og en ung bevidsthed. Dette forhold er repræsenteret ved relationen mellem tekstens implicitte fortæller og tekstens implicitte læser. Den voksne bevidsthed udspændes via tekstens komplekse strategier mellem personernes, dvs. barnets og den unges, sansning og det voksne overblik og evne til at verbalisere. (Kampp 2002, s. 136). Magt og magtesløshed Roberta Trites fremhæver med udgangspunkt i Faucaults teorier om magt at ungdomslitteratur (adolescent novels), formidler indsigter i magt og magtesløshed både i personlige forhold og i den unges forhold til forskellige samfundsinstitutioner. Dét er et afgørende livsvilkår unge er nødt til at forholde sig til, og dette vilkår kendetegner frem for noget ungdomslitteraturen, hævder Trites. Om forskellen på børne- og ungdomslitteratur siger hun videre: Children s literature often affirms the child s sense of self and her or his personal power. But in adolescent novel, protagonists must learn about the social forces that have made them what they are. (Trites 2000, s. 3). Magt, siger hun, er overordnet begrebet vækst i denne litteratur, eftersom der ikke bliver tale om nogen vækst uden individets bevidsthed om sine muligheder i dette magthierarki. Ungdomslitteraturen fremstiller i følge Trites de unges magt og magtesløshed, dels over for personer og institutioner i det lokale og nationale samfund som hovedpersonen tilhører, og dels i en større, globale sammenhæng. Men i Trites eksempelmateriale retter oprøret mod autoriteterne sig i særlig grad mod forældrene. Hovedpersonernes oplevelse af hhv magt og magtesløshed gælder også de danske eksempler. Her forbindes den enkeltes afhængighed af det omgivende samfund med nødvendigheden af det individuelle valg, men afhængigheden er sat ind i en tids- og kulturbestemt kontekst. Dertil kommer at også sproget og især fortællingen kan ses som en mulig magtfaktor i tilværelsen. Men i den nutidige, komplekse, danske ungdomslitteratur sker det ikke ved at en autoritær fortæller forsøger at bemægtige sig læserens sind. Tekstens narrative polyfoni, dens flerstemmighed, sætter i nogen grad læseren fri til at gå i indre dialog med sig selv om tekstens mange forskellige udsigelser. Dialogen i teksten Jeg har i min afhandlings projekt været optaget af hvilke fortællinger den ene generation finder det vigtigt at formidle videre til den næste gennem ungdomslitteraturens formsprog. Når Hollindale taler om ungdom, omfatter det både den voksne fortællerbevidstheds erkendelse af ungdom, personernes oplevelse af ungdom, samt de faktiske læseres opfattelse af begrebet. De danske eksempler indeholder denne kompleksitet. Derfor er det nærliggende at se teksten i et generationsperspektiv, dels med et blik på den voksne bevidsthed, og dels med et blik på den unge bevidsthed, sådan som de er repræsenterede i teksten som hhv. implicit fortæller og implicit læser. (Kampp 2002, s. 29). Den implicitte læser forbereder som tekstinstans læserens tilstedeværelse i teksten (Iser 1994, s. 34). Det har betydning for tekstens potentiale i forhold til de faktiske læsere i skolens dialogiske rum. I en litteraturpædagogisk kontekst er det ud fra en semiotisk position, som bl.a. Isers, afgørende at den samlede tekst kommer til orde som en enhed af form og indhold. Det 5

6 komplekse formsprog er en væsentlig side af både indholdet og af den underforståede, narrative kommunikation som findes i al litteratur, det forhold som i teksten er repræsenteret ved forholdet mellem den implicitte fortæller og den implicitte læser. Det er min tese at man kan bestemme ungdomslitteraturens væsen, dens ontologi, ved at iagttage spændingsfeltet mellem den litterære tekst som kunstnerisk udtryk og tekstens narrative kommunikationsforhold som spiller en særlig rolle i både børne- og ungdomslitteratur. Her er tale om en episk grundsituation hvor en voksen fortæller noget til et barn eller en ung i en dialogisk diakroni. Den modernistiske ungdomslitteratur jeg ser på, er kendetegnet ved at A) den formidler stof af central og eksistentiel betydning for unge. Ungdomslitteratur fokuserer på oplevelser, personer og erfaringer unge kan relatere til, og den imødekommer mange unges trang til at afprøve nye problemstillinger og reflektere over eksistensen. B) den litterære æstetik er udformet så unge på udgivelsestidspunktet kan føle der bliver talt til dem, ikke nødvendigvis alle unge, men nogle af dem. Her bliver unge, implicitte læsere taget alvorligt som sammensatte og reflekterende personer. Denne fagdidaktisk anvendelige bestemmelse kan vurderes fra flere sider: dels fra forfatterens og producentens side, dels fra formidlernes side, og dels fra læsernes side, de unge såvel som de voksne medlæsere. I en undervisningssammenhæng ligger der en særlig pointe gemt i det faktum at læserne dels er voksne, og dels er unge; de har nemlig hver deres rolle i undervisningen. Her er flere generationer repræsenterede både i og uden for teksten. Det kan skabe dialog og give mulighed for fællesskab og samhørighed mellem generationerne. Men det indebærer også en asymmetri, den dialogiske diakroni, der kan resultere i uoverstigelige modsætningsforhold. Ovenstående bestemmelse af ungdomslitteraturen kommer til udtryk i alle de seks romaner der skal omtales i det følgende. Analyserne illustrerer samtidig nogle af de fortællinger om at være ung der er på spil i disse romaner. Senmoderne dansk ungdomslitteratur 1. Sandhedssøgen quest som en udspændt bro mellem generationer Et spor i Rusland (1991) er en nutidig fortælling om en 14-årig ung pige, Jelena, kaldet den Tredje. Hun er vokset op i Danmark hos sine bedsteforældre der er russiske emigranter fra De holder som tidligere russisk adel Zartidens værdier levende. Dette står i grel modsætning til den udvikling der har fundet sted i den vestlige verden i vor tid ernes realitet med åbne grænser mod Rusland er den hverdagsvirkelighed der efterhånden går op for hovedpersonen. Her begynder hendes drifter og trang til frigørelse at røre på sig. Bedstemoren satte i samme alder slægten over kærligheden. Moren valgte i sin ungdom lidenskaben og stak af med en russisk artist som hun fik sin datter med. Men den lille piges opvækst overlod hun til sine dominerende forældre. Efter deres død beslutter Jelena at opsøge moren og sine russiske rødder: Jeg skal finde min mor, Jelena den Anden, for ellers kan jeg ikke blive voksen. Jeg ved ikke hvorfor det er sådan. Men det er det altså. En blomst kan jo heller ikke vokse uden rod. (s. 73). Hendes tur med den transsibiriske jernbane bliver den quest hvor hun både får indsigt i slægtens fortid og får visioner om sin egen fremtid. Hun konfronteres med nye fortællinger om bedstemorens sammenstyrtede drømme. Moren genfinder hun først gennem en gammel kones beretning om det smertelige tab hun havde lidt: Hun havde mistet sit barn, men det var ikke det værste, sagde hun. Det der gjorde hende så fortvivlet, var at hun samtidig havde mistet sig selv (s. 6

7 169). Siden møder mor og datter hinanden i morens rette element: vildt ridende hen over Sibiriens sletter. Datteren finder både sine rødder og forbindelsen til det voksne liv, og moren finder sit barn igen og dermed forbindelsen til fortiden i sit indre og ydre liv. Læseren forstår sammen med Jelena hvordan lidenskabelige drifter udløser forskellige livsfortællinger i forskellige generationer: Et af de centrale svar på de væsentlige spørgsmål i denne roman er at individet selv foretager valgene i sit eget livs fortælling. 2. Fortællingen som erkendelse og katharsis Den afgørende betydning af at være i besiddelse af en personlig biografi hvor det er livsnødvendigt at finde forbindelsen mellem fortid og nutid, kommer også til udtryk i romanen Nøgen (1995). Det sker ikke kun gennem plotstrukturen og tematikken, det demonstreres også gennem fortællemåden. Den 25-årig jeg-fortæller sammenstykker en beretning om sin barndom som han husker den. Specielt kredser han om en hændelse der var så frygtelig at han først nu, 10 år efter, er blevet i stand til at tænke på den. Den mellemliggende periode ligger hen i mørke sammen med det frygteligste. En aften faldt hans fordrukne mor ned af kældertrappen, slog sig bevidstløs og døde, men det afsløres først hen imod slutningen af fortællingen. De narrative strategier illustrerer hvordan fortrængninger af traumer i den tidlige ungdom kan skabe tabuer i bevidstheden som det er nødvendigt at konfrontere sig med. Fortælleteknisk benyttes nemlig kriminalromanens gradvise afdækning af den afgørende hændelse. Kernen i denne roman er således ikke opklaringen af ydre hændelser, men hovedpersonens indre, psykiske udvikling i løbet af de syv dage han fortæller og omfortæller sin historie. Bruddet med den enkle fremadskridende handlingslinie udfolder sig gennem temporale spring mellem tre fortællelag hvor den 25-årige Peter fokaliserer sig selv som barn og ganske ung. De tre lag er: a) Peters beretning om hans barndom så det virker som om det er Peter på år der sanser, b) Peters beretning om hans nutidige liv og så c) jeg-fortællerens refleksion over selve fortællehandlingen der kommer til udtryk som et metatekstligt lag. De tre fortællelag forbindes spirituelt, men usentimentalt ved at en engel viser sig for Peter i alle tre lag, og herved etableres i Peter nogle indre forbindelser mellem de tre kvinder han for alvor har elsket i sit liv: moren, ungdomskæresten og den nye kvinde. Englen er aktør i fortællingen, et fantasem (Nikolajeva 1988, s. 113) der fremstilles gennem en underforstået konstruktion. Men dens funktion i den samlede narration udfoldes gennem en sofistikeret intertekstualitet hvor bibelske tekster, grotesk hverdagsrealisme og metaforisk sprog går i dialog med hinanden og samler sig til et litterært udtryk af stor skønhed. Gennem den voksne Peters beretning inviteres læseren ind i hans formulerede, men springende tanke hvor han igen og igen forsøger at give erindrings- og sansningsglimt fra barndommen en samlet mening. Derved bliver det muligt at iagttage hvordan selve fortælleprocessen på samme tid kan være en erkendelses- og en renselsesproces for den der fortæller. At det hverken i litteraturen eller i virkeligheden er så let at få hold på det man i narratologien kalder historiens lag, (Nikolajeva 2001) illustreres i en af Peters metafiktive afbrydelser: Ting sker på en mærkelig måde. Det er altid noget andet vi fortæller, når vi fortæller dét der er sket. Det der sker i virkeligheden, er så mærkeligt, at vi simpelthen ikke kan fortælle det sådan som det er. (s. 111). 7

8 Men fortælleforholdet er mere sammensat end dét. For bag Peters beretning aner man endnu en fortæller, nemlig den implicitte, voksne fortæller der har iscenesat den samlede fortælling i en bestemt kunstnerisk orden, uden om Peter 25. Det er den implicitte fortæller som har lagt handlingen ud i en nær fremtid, og som udfolder metaforik, fantastik og intertekstualitet i en indbyrdes gensidighed. Det er den implicitte fortæller der arrangerer det uventede nedslag af en guddommelig, universel kærlighed i form af englen, og som bestemmer at den skal optræde i fortællingen som et indslag af ubestemt fantastik. Og det er den implicitte fortæller der bestemmer fortællingens udgang hvor Peter føler sig nøgen og genfødt og for første gang parat til at tage sit liv på sig. Jeg-fortællerens skift mellem de tre diegetiske lag hvor de metafiktive overvejelser fylder meget, forhindrer en fuldstændig læseropslugthed og identifikation med hovedpersonen. Det komplekse fortællerhierarki leverer en række synsvinkelskift hvor læseren dels tilbydes empatisk indlevelse, og dels indirekte opfordres til reflektorisk distance. Her er ikke tale om at en autoritær fortæller med en fast distance til det fortalte søger at lægge beslag på læserens selvstændighed. Læseren stilles snarere over for en fortællesituation hvor en voksen fortællerbevidsthed lægger sin opfattelse af tilværelsessammenhænge frem til læseren som på denne måde tilbydes selv at tage stilling. For en mere udførlig analyse af romanen, samt en præsentation af det anvendte analyseapparat henvises til artiklen Komplekse narrationer andre fortællinger. (Kampp 2001). 3. Fortællinger er måder at tænke på I Eventyret om fjeren og rosen (1986) kommer den mandlige og kvindelige hovedperson, Aiwan og Ea, fra to vidt forskellige samfund der adskilles af et uigennemtrængeligt område. De er begge unge mennesker, og de forelsker sig opslugende i hinanden. Det bliver årsagen til romanens grundlæggende konflikt. Romanen falder inden for genren fantastisk fortælling, og her er tale om en lukket konstruktion hvor alle hændelser fremstilles i samme eventyrlige univers. (Nikolajeva 1988, s.36). Skønt her tilsyneladende er tale om en tidløs eventyrroman der også giver plads for mytiske forestillingsverdener, er der oplagte allusioner til den kolde krigs sidste periode i begyndelsen af 1980 erne, og det giver teksten ét af dens tidstypiske træk. Et andet tidstypisk træk følger af romanens komplekse, narrative strategi. Her fremstilles en mosaik af modstridende fortællinger om tilværelsen som personerne skal forholde sig til. De kastes ud i adskillelse, savn og had, og de overlever kun ved hjælp af en basal selvopholdelsesdrift, en vilje til at forholde sig selvstændigt til overleverede fortællinger, understøttet af sporadiske erindringsglimt om den kærlighed de engang havde sammen. Den heterodiegetiske fortæller fokaliserer begge hovedpersoner internt og fremstiller vedtagne, men modstridende sandheder om de samme forhold i flere samfund i et kompliceret fortællehierarki. Herved ledes læseren gennem mange perspektivskifter og tilbydes stof til refleksion, også over den aktuelle fortællings sandhedsværdi. Dét er usædvanligt i både børne- og ungdomslitteratur. Læserens tilbydes en aktiv og kritisk læserrolle. Når den implicitte fortæller lader plottets konflikt slutte med en genforening af de unge, kan det tolkes som eventyrgenrens symbolske udtryk for en livslang individuationsproces. Den personlige lykke er først mulig i det øjeblik, individet søger en højere form for lykke der også omfatter andre mennesker. Romanens på en gang flerstemmig formsprog og samlende fortælling indbragte den i 1987 kulturministeriets børnebogspris. Det var et tidspunkt hvor man med den franske poststrukturalist Francois Lyotard 8

9 hævdede de store fortællingers død. Men i denne roman mente man at finde en fortælling dæmmede op for denne tendens. Den vestlige tankegang der sætter individets selvstændighed højt, fremstilles i Eventyret om Fjeren og rosen som en positiv værdi, dels tematisk, og dels via de forskellige subjektpositioner som teksten tilbyder læseren at indtage. 4. Synsvinkelskift der bryder læserens trang til identifikation Vi har iført os ligklæder (1989) er en roman der på skræmmende vis har fået aktualitet efter 11. september Den sætter religioners globale forskellighed i forhold til samfundsmagt og i forhold til fællesmenneskelige, eksistentielle spørgsmål. Rammen om denne realistisk udformede fortælling er en flykapring. Hovedhandlingen udspiller sig over nogle få dage i flyet. Romanen fremstår som en fragmenteret fortælling med mange forskellige beretterperspektiver. En samtidig intern fokalisering af de to hovedpersoner giver først og fremmest læserne indblik i to unge menneskers følelser og tanker: dels en 13-årig, dansk flypassager, Martin, der rejser fra Kenya til København med sin far, og dels en af flykaprerne, en 16-årig palæstinensisk ung mand, Mazen. Gennem en teknik der udfolder stream of consciousnes, oplyses læseren om at Mazen som en af de få undslap udryddelseslejren Shatila i Libanon i 1982 mens familien omkom under de grusomste lidelser. Indre tankestrømme veksler med replikskifter og dokumentarisk rapport. Herved får læseren indsigt i flykaprerens bagvedliggende motiver, i hans tanker om sit liv og i hans forhold til den overmagt han er i besiddelse af de få dage, flykapringen varer. Indbyrdes når de to hovedpersoner med den iøjnefaldende navnelighed kun at udveksle få sætninger. De opdager at skønt de på det ydre plan er fjender, har de et skæbnefællesskab som består i at de begge har mistet deres mor. Og i begge tilfælde er det en følge af staters magt over individer. I denne roman er det ikke bare de to unge mænd der fokaliseres internt. Gennem en klippeteknik der kendes fra filmmanuskripter, kommer de øvrige personers udtalelser til at stå i grel modsætning til de uudtalte hensigter som indblikket i personernes tanker giver. På udgivelsestidspunktet endte flykapringer ikke som i dag; den gang blev kaprerne overmandet og skudt. Det gælder også romanens palæstinensiske hovedperson, blot undslipper en af de andre kaprere, og hermed åbnes for nye mulige terrorhandlinger. Den narrative strategi lader tilsammen mere information slippe igennem til læseren end personerne hver især sidder ind med. Narratologisk talt benytter forfatteren filter og glidning som fortællestrategi. Dette indebærer at de informationer der på et givet tidspunkt i teksten slippes ud til læseren er begrænsede af den internt fokaliserede persons sansningspunkt. Siden skifter fortællerperspektivet til at ligge hos andre personer, og set fra læserens position kan mange oplysninger tillige hentes i perspektivet hos den implicitte fortæller. Herved ledes læseren ud og ind af forskellige personers såvel som af fortællerens perspektiver på eksistensen. Og herigennem tilbydes læseren dels en empatisk indlevelse med de to hovedpersoner, og dels en distanceret refleksion. Det er et skift der giver læseren mulighed for at gå i indre dialog med sig selv om teksten og om eksistensen, og det er en færdighed det i vores multikulturelle og globale samfund må være væsentligt at udvikle. På trods af den krævende fortælleteknik viser praksis at selv utrænede, unge læsere der er fortrolige med filmmediets hastige klip let kan læse denne engagerende og handlingsmættede bog. I receptionen af denne bog kan man opleve at unge læsere i praksis udnytter de multimediale færdigheder de tilegner sig i deres fritid. 9

10 5. Dystopien, humoren og det groteske I science-fiction romanen De gale (1992) har Nogen spredt en virus der får alle voksne over 25 til at miste hukommelsen og mange til at blive sindssyge. Gennem radioen erklæres landet i undtagelsestilstand, og alle beordres af de øverste myndigheder til at blive inden døre. Men romanens to hovedfigurer, to drenge på 19 år, Steff og Topper, flygter om natten fra deres college i Sønderjylland for at komme hjem til Steffs familie i Helsingør. Undervejs slår de sig sammen med en jævnaldrende pige, Popsy. De møder et samfund i opløsning, og det fremstilles gennem surrealistiske og groteske vrængbilleder. De søger ly på forladte gårde hvor kreaturerne hænger døde i deres bidsler med opsvulmede maver. Forråelse og afstumpning er almindelige karaktertræk hos de voksne der stadig er ved deres fulde fem, og gennem alles kamp mod alle får nogle mennesker magten over andre og værdierne: benzin og rent vand. Det forunderlige ved romanen er at denne åbenlyse dystopi formidles med humor i replikker og scenarier. Den fremhæver det varme venskab mellem de to unge mænd, men tillige den jalousi der truer da de begge gribes af lidenskabelig kærlighed til Popsy. I en barsk, men alligevel humoristiske beskrivelse af opløsningens kaos, rejser romanen indirekte spørgsmålet: Hvem er det egentlig der er de gale? Steff finder ikke sin familie i live, den er forsvundet, og Topper bliver skudt. Om det er Popsy eller en vanvittig voksen der i mørket affyrer det dræbende skud, er usikkert. Sikkert er det imidlertid at det er Popsy s livsvilje der ligger bag hendes krav til Steff om at leve videre og fortælle. Hermed formulerer hun hvilken betydning fortællingen har for menneskers liv med hinanden: Forstår du hvad jeg siger til dig? Vi skal huske når den næste generation af gale kommer i fjernsynet og fortæller at alting går rigtigt til og at alting skal blive som før, så er det vi skal huske, og de gale kommer igen, de gale kommer altid igen og de vil eje verden... (Aakeson 1992, s ) 6. Genreblanding og ironi som narrative virkemidler Neondrengens profeti (1993) er en moderne kristus-fortælling hvor en parallelfigur til Jesus bliver født ind i et stærkt socialt belastet miljø blandt tyveknægte, ludere, junkier og pushere af en pige, Sara, på bare 10 år. Denne pige må optræde som voksen i forholdet til sine egne forældre, og hun bærer da også navnet Sara, ligesom Abrahams aldrende kone fra 1. Mosebog. Den 10-årige pige er den internt fokaliserede person hvis perspektiv vi hovedsageligt følger, men af og til fokaliseres også voksne personer internt. Jesusdrengen vokser lige så hurtigt som næstekærligheden breder sig i det lille samfund. Nu uddeler pusherne ironisk nok gratis narko til de afhængige. Men det er jo et problem for narkobagmændene, og drengen ender da også, tro mod forlægget med at blive skudt. Romanen er en modfortælling til den officielle konsensus i den senmoderne, vestlige verden om at vores samfund bygger på kristen næstekærlighed og humanisme. Samler man tekstens mange tråde, fungerer samfundet ifølge denne roman langtfra som vi i hverdagen ynder at fortælle den næste generation. Ifølge denne roman ER der ikke plads til kristen kærlighed i vores samfund, det er pengeinteresser og magt der styrer udviklingen. Næstekærligheden lever kun i afgrænsede perioder, og det er kun i det tætte samvær mellem mennesker at miraklet kan ske. I det øjeblik den kristne fortællings tolkningskraft forsvinder, udebliver også næstekærligheden. Denne roman provokerer både religiøse, ateister og tvivlere. 10

11 Genreblandingen i Neondrengens profeti har en særlig funktion. Den peger metatekstuelt på spørgsmålet om hvordan vi læser og tolker forskellige genrer i fortællinger. Som læser bliver man i tvivl om hvorvidt her er tale om en socialrealistisk fortælling af den mest barske slags, om romanen skal læses som en fantastisk fortælling, eller om teksten skal opfattes som en allegori. Romanen spidder nogle af de svære og uløselige problemer i et dansk velfærdssamfund der sætter social retfærdighed og direkte demokrati i højsædet. Og genreblandingen sætter spørgsmålstegn ved vores opfattelse af eksistensen, samt ved hvordan vi læser og bruger den bibelske grundfortælling. Konsekvenser for den litteraturpædagogiske tænkning Alle tekster bærer præg af initiation, vækst, samt magt kontra magtesløshed. Det er alt sammen træk der lader til at karakterisere overgangen fra barn til voksen. Men dertil kommer disse teksters særlige fokus på det litterære sprog og på fortællingen som en væsentlig faktor i udviklingen af den personlige, sociale og kulturelle identitet. Indtil for små 20 år siden havde størstedelen af dansk ungdomslitteratur en åbenlys intention om at opdrage (Winge 1976, Weinreich 1992). Nu udfoldes det litterære sprog mere og mere gennem en avanceret fortælleteknik, bl.a. ved hjælp af skift i tid samt skift mellem person og fortællerperspektiv. De mange synsvinkelskift leder læseren ind og ud af forskellige personers sansningspunkter, både hos børn, unge og modne voksne. De hyppige skift i tid og i fortælleperspektiv befordrer læserens refleksion over det samlede narrative udtryk, og den interne fokalisering tilbyder læseren empatisk indlevelse. Også de metafiktive træk bidrager til at bryde den fortløbende, lineære fortælling, og metafiktionen forhindrer en ureflekteret læseridentifikation. Et sådant træk er måske også det problematiske ved den nye ungdomslitteratur hvis læserforventningen går i retning af den opslugende læseoplevelse. Andre litterære træk, såsom metaforer, humor, ironi samt intertekstualitet, befordrer til gengæld læserens indlevelse og fordybelse og indsigter i større sammenhænge. Med sin dynamiske, narrative strategi sætter fortællingen således fokus på formsproget. Hvor mange fortællinger brydes, tematiseres også selve fortællingen som identitetsskabende faktor. Bevidstheden om sprogets og fortællingens betydning for hvordan vi forstår vores liv, er centrale erkendelser for unge som de litterære tekster kan bidrage med. For at bringe eleverne på sporet af sådanne mønstre i teksten, må læreren selv have indsigter i den senmodernistiske ungdomslitteraturs potentialer. Dertil kommer at disse tekster ofte udfordrer det billede af tilværelsen læserne har, og det gælder både lærere og elever. I alle 6 romaner møder vi voksne der på forskellig vis har forvaltet sig selv og samfundet dårligt. De unge får måske en ny chance, og i nogle tilfælde er det den sidste. Teksterne fremstiller ikke sjældent dystopier. Men lige så ofte indeholder de modfortællinger der står i kontrast til dystopien. I de mørkeste af romanerne kan det være svært at få øje på optimismen, og de fleste af romanerne slutter åbent således at læseren selv må danne sig forestillinger om hvad der sker. Men retter man derimod opmærksomheden på sprogfladen og på fortællemåden kan man se optimistiske modfortællinger tone frem. Formsproget rummer nemlig ofte stor æstetisk skønhed og dybde, og ikke sjældent en storslået humor og underfundig ironi. Det er centrale tilværelsesindsigter der udfoldes i fortællefællesskabet mellem den implicitte fortæller og den implicitte læser. Dette fortællefællesskab tilbydes den faktiske læser at træde ind i, og et sådant mentalt fællesskab mellem flere generationer er alt andet end dystopisk. Her møder den 11

12 unge netop en voksen bevidsthed der tager livet og næste generation alvorligt ved at udtrykke sig i en kunstnerisk form om forhold i tilværelsen der er fundamentale for både unge og voksne. Heri består den underforståede dialog mellem generationerne i teksten. Den flerstemmige og underforståede dialog der føres i teksten mellem den implicitte fortæller og implicitte læser, kan med fordel overføres til rummet uden for teksten. I modsætning til den didaktiserede børne- og ungdomslitteratur der er skrevet med den bevidste hensigt at påvirke læseren i en bestemt retning, giver den komplekse, senmoderne ungdomslitteratur i Skandinavien stof til en mere nuanceret forståelse af litteraturen og af tilværelsen. Vælger man at gøre den senmoderne ungdomslitteratur til indhold i litteraturundervisningen, har lærere og elever mulighed for i et socialt fællesskab at forholde sig til menneskers indre virkeligheder. Det kunne være et vigtigt modspil til de mange ydre virkeligheder vi præsenteres for i medieverdenen i øvrigt. Samtidig må det anses for at være en væsentlig færdighed at oparbejde i det multietniske samfund vi nu også i Danmark har haft i mange år. De senmodernistiske ungdomsfortællinger er et tilbud til lærere og elever om eftertanke og om at forstå sig selv i forhold til det liv der leves i disse år. I skolens dialogiske rum kan det således både ske gennem individuel, æstetisk erkendelse når den enkelte sidder med bogen og gennem det fælles æstetiske og kognitive arbejde i klassens fortolkningsfællesskab. - Og det er lærerens opgave at skabe rum herfor. Bodil Kampp, Feb

13 Referencer Bluitgen, Kaare, 1989, Vi har iført os ligklæder. Gyldendal, København. Chatman, Seymour, 1980, Story and discourse. Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca New York, Cornelle University Press. CREArTA. Journal of the Centre for Research and Education in the Art, University of Technology Sydney. Vol 3 NO 1 Southern Winter. Haller, Bent, 1993, Neondrengens Profeti, Høst & Søn, København. Hollindale, Peter, 1997, Signs of Childness in Children s Books. The Thimble Press, Woodchester. Iser, Wolfgang, 1994 (1976), The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response The John Hopkins University Press, Baltimore and London. Jensen, Louis, 1995, Nøgen, Gyldendal, København. Kampp, Bodil, 2001, Komplekse narrationer andre fortællinger. Børnelitteraturens væsen i kompleks børne- og ungdomslitteratur et eksempel, I: Torben Weinreich og Nina Christensen (red.): Nedslag i børnelitteraturforskningen 2, Roskilde Universitetsforlag. Kampp, Bodil, 2002, Barnet og den voksne i det børnelitterære rum, Danmarks Pædagogiske Universitet. Kampp, Bodil, 2004, Senmoderne børnelitteratur i skolen. Den implicitte læser og den faktiske. I: Bente Meyer og Helle Rørbech (red.): Perspektiver på dansk. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. Læsningens magi: om børn, bøger og læselyst, 2003, Udarbejdet for Biblioteksstyrelsen af Monica C. Madsen, Kbh.: Biblioteksstyrelsen. Løgstrup, K.E., 1996 (1977), Børnesoldater I klassekampen, I: Torben Weinreich (red), Lyst og lærdom. Debat og forskning om børnelitteratur, Høst & Søn, Gylling, s Nikolajeva, Maria, 1988, The Magic Code. The use of magical patterns in fantasy for children, Almqvist & Wiksell International, Göteborg. Nikolajeva, Maria, 1999 a, Janne, min vän en väg utan återvändo, I: Eli Flatekval, et al (eds.) Forankring og fornying. Nordiske ungdomsromaner fram mot år 2000, Dansklærerforeningen/Forlaget, s

14 Nikolejeva, Maria, 1999 b, Children s, Adult, Human...? I: Sandra L Beckett (ed), Transcending Boundaries. Writing for a Dual Audience of Children and Adults, Garland Publishing. INC. New York and London, pp Nikolejeva, Maria, 2000, From Mytic to Linear. Time in Children s literature, Scarecrow, Lanham, Md. Nikolejeva, Maria, 2001, Børnebogens byggeklodser, Høst & Søns Forlag. Ottesen, Josefine, 1998 (1986), Eventyret om fjeren og rosen, Carlsen, København. Rindel, Gerd, 1991, Et spor i Rusland. Høst & Søn, København. Rose, Jaqueline, 1992 (1984), Peter Pan or the Impossibility of Children s Literature. The Macmillan Press LTD, London. Trites, Roberta Seelinger, 2000, Disturbing the Universe. Power and Repression in Adolescent Literature, University Of Iowa Press, Iowa City, USA. Weinreich, Torben, 1992, Askepots Sko. Børnelitteratur og litteraturpædagogik , Danmarks Lærerhøjskole, København. Winge, Mette, 1976, Dansk børnelitteratur , Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S. København. Aakeson, Kim Fupz, 1992, De gale, Gyldendal, København. 14

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

I begyndelsen var billederne og billederne var hos..

I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. I begyndelsen var billederne og billederne var hos.. En analyse af Mødet af Mats Wahl. Bo Gottlieb DPU-nr. 1371974 Skriftlig opgave med mundtlig eksamination, juni 2007. Master i børnelitteratur, 2. modul

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

LITTERATURGUIDE. til Kenneth Bøgh Andersen Djævelens lærling KIRSTEN JORDAL

LITTERATURGUIDE. til Kenneth Bøgh Andersen Djævelens lærling KIRSTEN JORDAL LITTERATURGUIDE til Kenneth Bøgh Andersen Djævelens lærling KIRSTEN JORDAL Litteraturguide til Kenneth Bøgh Andersens Djævelens lærling Kirsten Jordal og Høst & Søn / ROSINANTF&CO, København 2011 1. udgave,

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Konversion til Islam i Danmark, et produkt til identitetsskabelse i en. Senmoderne tid.

Konversion til Islam i Danmark, et produkt til identitetsskabelse i en. Senmoderne tid. 1 Lunds Universitet Sociologiska institutionen Konversion til Islam i Danmark, et produkt til identitetsskabelse i en Senmoderne tid. Forfatter: Christina Heinicke Vejleder: Carl-Göran Heidegren Kandidatuppsats:

Læs mere

Eventyrlighed som forandringspotentiale.

Eventyrlighed som forandringspotentiale. Den pædagogiske kandidatuddannelse Danmarks Lærerhøjskole 3 opgave August 1995 Eventyrlighed som forandringspotentiale. Om eventyr og dramapædagogisk iscenesættelse som pædagogisk udfordring i informationssamfundet.

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids

Mellem pædagogik, kunst og medier. Af Karin Esmann Knudsen. Problemstillingen et historisk rids Mellem pædagogik, kunst og medier Af Karin Esmann Knudsen Problemstillingen et historisk rids En Børnebog kan som saadan være en udmærket Bog, selv om det skorter på kunstnerisk Udførelse, men vil altid

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

LITTERATURGUIDE. Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen. Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs

LITTERATURGUIDE. Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen. Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs LITTERATURGUIDE Ayoe Quist Henkel og Alice Bonde Nissen Camilla Hübbe, Rasmus Meisler & Stefan Pasborg Tavs 1 Litteraturguide til appen Tavs Forfatter: Camilla Hübbe Illustrator: Rasmus Meisler Komponist:

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Hvad skal vi bruge litteraturen til?

Hvad skal vi bruge litteraturen til? Hvad skal vi bruge litteraturen til? Danmarks Pædagogiske Universitet Kandidatuddannelsen i didaktik mshp dansk Didaktik, curriculum og læring 15 siders opgave og mundtlig eksamen Af Rasmus Fink Lorentzen

Læs mere

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Af Amina Lap og Pia Tobberup 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Metode 2. Præsentation og genrebestemmelse

Læs mere