Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Glesborg Plejecenter Valmuevej 2 i Glesborg Dato: Tirsdag den 3. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) Norddjurs Kommune

2 Voksen- og plejeudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen Ledsagelse til borgere med psykiske handicap Særligt boligtilbud - Fredensgade Orientering om sundhedsaftalen for Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalget ultimo januar Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse i 4. kvartal Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Voksen- og plejeudvalgets studietur til England den marts Orientering Ankeafgørelser Ankeafgørelser Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris, kl Bilagsoversigt...22 Norddjurs Kommune

3 Voksen- og plejeudvalget Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Ø36 15/1382 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har i 2014 modtaget et tilskud på 8,1 mio. kr. fra den statslige pulje til løft af ældreområdet. Af disse midler har der været et mindreforbrug på 0,661 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at tidsperioden for anvendelsen af puljemidlerne har vist sig at være kortere end den budgetterede projektperiode for nogle af indsatserne. Herudover har der været lavere omkostninger til hjemmepleje, idet færre end forventet har ønsket at få udvidet hjælpen til rengøring. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har givet tilsagn om, at de overskydende midler kan overføres fra 2014 til Det er en betingelse, at de uforbrugte midler anvendes inden for rammerne for puljen til løft af ældreområdet. Det kan være til et yderligere løft af de igangsatte indsatser eller til etableringen af nye indsatser. I tilfælde af nye indsatser skal puljen genansøges hos ministeriet. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at midlerne anvendes til et yderligere løft af de indsatser, hvor aktivitetsniveauet i 2015 ellers vil blive lavere end i Et konkret forslag til anvendelsen af de uforbrugte midler i 2014 fremgår af den følgende tabel: 1

4 Voksen- og plejeudvalget (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Punktet har været sendt til høring i ældrerådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser De uforbrugte midler fra 2014 overføres til 2015 i forbindelse med godkendelsen af regnskab Såfremt midlerne ikke anvendes inden for rammerne af puljen til løft af ældreområdet, skal de tilbagebetales til ministeriet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til, hvordan de uforbrugte midler i 2014 fra puljen til løft af ældreområdet skal anvendes, godkendes. Bilag: 1 Åben Høringssvar fra ældrerådet 31219/15 2

5 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Voksen- og plejeudvalget indstiller, at de uforbrugte midler anvendes på følgende måde: (hele kr.) Budget 2014 Mindreforbrug i 2014 Budget 2015 Forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014)

6 Voksen- og plejeudvalget Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen G01 15/2644 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 0,2 mio. kr. årligt til en styrkelse af misbrugsindsatsen. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en styrkelse af indsatsen i forhold til unge misbrugere over 18 år, der også har en psykiatrisk lidelse. I Norddjurs Kommune vurderes det at dreje sig om ca unge i alderen år. Budgetudvidelsen vil kunne medføre en forbedring af mulighederne for: i højere grad at være opsøgende og dermed få flere unge misbrugere i behandling, fastholde dem i behandling og endeligt at holde dem ude af misbruget efter endt behandling. at have et større fokus på unge misbrugere og deres psykiske lidelser både i forhold til identifikation, udredning og behandling af lidelserne. at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. misbrugsbehandlingen, socialpsykiatrien, beskæftigelsesindsatsen, ungdomsuddannelserne og myndighedsafdelingen, så at den enkelte unge sikres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. at styrke rusmiddelcentrets koordinerende rolle, da kompleksiteten i problemstillingerne og de mangeartede indsatser nødvendiggør en koordinering af støtten både internt i kommunen og i forhold til eksterne aktører som fx behandlingspsykiatrien og den praktiserende læge. at de pårørende i højere grad inddrages i den unges behandling for bl.a. at stabilisere den unges netværk, samt give de pårørende nogle værktøjer til at bearbejde eller arbejde med de udfordringer, der følger med, når den unge er misbruger. 4

7 Voksen- og plejeudvalget at foretage en systematisk screening af alle unge misbrugere for psykiatriske lidelser. en øget kompetenceudvikling blandt andet i forhold til familieorienteret misbrugsbehandling, samt opkvalificering i anvendelsen af evidensbaserede metoder på rusmiddelområdet. at få øget fokus på og bidrage til en løsning af de komplekse sociale problemer, den unge misbruger også har. Det kan være manglende bolig, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og brudte familiemæssige relationer. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2014 styrket misbrugsindsatsen overfor unge under 18 år. Denne opgave løses i UngNorddjurs. Når unge misbrugere fylder 18 år, overtager rusmiddelcentret indsatsen, og der er et tæt samarbejde mellem UngNorddjurs og rusmiddelcentret omkring denne indsats, med det formål bl.a. at sikre overgangen mellem de to tilbud. Med budgetudvidelsen og de foreslåede tiltag vil arbejdet med at sikre en bedre overgang kunne understøttes yderligere. Forslaget er vedlagt som bilag. Forslaget skal sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 31. marts Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat 0,2 mio. kr. årligt til en styrkelse af misbrugsindsatsen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en styrkelse af misbrugsindsatsen sendes til høring i ungdomsrådet, handicaprådet og ældrerådet. Bilag: 1 Åben Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen 32648/15 5

8 Voksen- og plejeudvalget Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 6

9 Voksen- og plejeudvalget Ledsagelse til borgere med psykiske handicap P00 15/1455 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 blev det besluttet, at afsætte 0,2 mio. kr. årligt i til en ledsagerordning for psykisk handicappede. Baggrunden for at etablere en ny ledsagerordning er, at der er borgere, som har fået afslag eller frataget deres ledsagelse efter Servicelovens 97 på grund af, at sindslidelsen er det primære problem eller, at borgeren ikke selv har kunnet efterspørge aktiviteter. Der er ligeledes borgere, hvor behovet for ledsagelse ikke i tilstrækkeligt grad kan imødekommes inden for den socialpædagogiske ledsagelse efter Servicelovens 85. Den nye ordning giver således borgeren mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter. Myndighedsafdelingen har i samarbejde med socialområdet udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for ordningen, der er vedlagt som bilag. Ordningen administreres som et klippekort, hvor borgeren kan bevilges én time om ugen og med mulighed for at opspare op til 4 timer. Myndighedsafdelingen visiterer til ordingen, mens socialområdet administrerer ordningen. Det vil være borgeren og borgerens bostøtter, der tilrettelægger aktiviteten, der skal ledsages til. Norddjurs Kommunes timepris (ansigts-til-ansigtstid) for en bostøtter er 290 kr., svarende til, at der for 0,2 mio. kr. kan leveres 690 timers ledsagelse om året. Under forudsætning af, at de visiterede borgere alle bruger den ene time om ugen, vil der være budget til, at der kan være 14 samtidige borgere tilknyttet ordningen dog flere i 2015 på grund af, at der her ikke vil være tale om et helt år. Det er forvaltningens vurdering, at dette antal svarer til, hvor mange, der har fået afslag på ledsagelse efter Servicelovens 97 på grund af psykisk handicap. Forslaget skal sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Høringsfristen fastsættes til den 31. marts

10 Voksen- og plejeudvalget Økonomiske konsekvenser Forslaget er en udmøntning af budgetaftalen for budget , hvor der årligt er afsat 0,2 mio. kr. til ordningen. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til en ledsagerordning for psykisk handicappede sendes til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderådene. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard 13940/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 8

11 Voksen- og plejeudvalget Særligt boligtilbud - Fredensgade P22 15/1419 Åben sag Sagsgang: VPU, høring, VPU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, blev det besluttet, at der skal etableres et særligt socialt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i blandt andet Fredensgade, hvor det skal være muligt at flytte ind uden betaling af indskud. Det blev også besluttet, at der skal tilknyttes en social viceværtsfunktion og, at det samlede tilbud skal beskrives i en kvalitetsstandard. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard - Boligtilbuddet på Fredensgade til særligt sårbare borgere. Forslaget til kvalitetsstandard er vedlagt som bilag. Det fremgår blandt andet af kvalitetsstandarden, hvem der er målgruppen for boligtilbuddet, og hvad der kendetegner boligerne. Ligeledes er funktionen for en social vicevært beskrevet. Forslaget skal sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Høringsfristen er fastsat til den 31. marts Økonomiske konsekvenser Driftsudgiften til det særlige botilbud søges på nuværende tidspunkt finansieret inden for den eksisterende budgetramme på velfærdsområdet. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget sendes til høring i ældrerådet og handicaprådet. Bilag: 1 Åben Forslag til kvalitetsstandard 13546/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 9

12 Voksen- og plejeudvalget Orientering om sundhedsaftalen for P00 14/5816 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Sundhedsaftalen for er nu blevet godkendt i Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, og er trådt i kraft pr. 1. februar Aftalen er samtidig blevet sendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen indeholder visioner, værdier og konkrete mål for den fælles sundhedsindsats i de næste fire år. Sundhedsaftalen bygger på visionerne om: Et sundhedsvæsen på borgernes præmisser Sundhedsløsninger tæt på borgerne Mere lighed i sundhed. Implementeringen af sundhedsaftalen foregår i regi af sundhedskoordinationsudvalget, sundhedsstyregruppen og temagrupperne. Der er dannet temagrupper inden for følgende områder: forebyggelse, behandling-pleje-træning-rehabilitering, somatik-børn/unge, psykiatrivoksne, psykiatri-børn, sundheds-it, kvalitet og økonomi. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en foreløbig arbejdsplan for sundhedsaftalens gennemførelse. Arbejdsplanen beskriver en systematisk tids- og handleplan for implementeringen af aftalens enkelte elementer. Ifølge planen vil sundhedsaftalen være fuldt implementeret i Sundhedsstyregruppen og temagrupper vil løbende udvikle aftaler og konkrete værktøjer, som klynger, hospitaler, kommuner og praksisydere kan anvende i den direkte implementering. I Norddjurs Kommune vil implementeringen blive koordineret af velfærdsforvaltningen. Der er oprettet en hjemmeside, hvor arbejdet med sundhedsaftalen kan følges 10

13 Voksen- og plejeudvalget Redskaberne på hjemmesiden forventes at være tilgængelig i løbet af uge 9. Sundhedskoordinationsudvalgets arbejdsplan samt nyhedsbrev nr. 1 om sundhedsaftalen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager orienteringen om implementeringen af sundhedsaftale for til efterretning. Bilag: 1 Åben Foreløbig arbejdsplan for Sundhedsaftalen 31659/15 2 Åben Nyhedsbrev nr. 1 - Sundhedsaftalen /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 11

14 Voksen- og plejeudvalget Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalget ultimo januar S00 15/7 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Drift På voksen- og plejeudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo januar 2015, at driftsbudgettet samlet set forventes overholdt. Anlæg På anlæg forventes det på nuværende tidspunkt, at det korrigerede budget overholdes. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2015 Korrigeret Forventet Afvigelse* (mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 656,4 656,4 0,0 Anlæg 2,25 2,25 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender budgetopfølgningen. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen ultimo januar 2015 for voksen- og 24616/15 plejeudvalget 2 Åben Anlægsoversigt - januar /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 12

15 Voksen- og plejeudvalget Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse i 4. kvartal A00 14/5295 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling I henhold til gældende retningslinjer skal voksen- og plejeudvalget kvartalsvis orienteres om magtanvendelsen på sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Som udgangspunkt er al magtanvendelse i forhold til den enkelte borger forbudt. Der kan imidlertid opstå lejlighedsvise situationer, hvor en særlig foranstaltning er nødvendig for at undgå omsorgssvigt. Såfremt en borger giver sit samtykke til en given foranstaltning, er der ikke tale om magtanvendelse. Men i de situationer, hvor borgeren modsætter sig eller er passiv, gælder reglerne om magtanvendelse. Når der er udøvet magtanvendelse, har de enkelte institutioner pligt til at indberette hændelsen til myndighedsafdelingen eller visitationsenheden på ældreområdet. Magtanvendelse indgår efterfølgende som en del af dialogen i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner og tilsyn. Oversigter over indberettede magtanvendelser i 4. kvartal 2014 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om magtanvendelser i 4. kvartal 2014 på sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Magtanvendelse - sundheds- og omsorgsområdet - 4. kvartal /15 13

16 Voksen- og plejeudvalget Åben Magtanvendelse - handicap- og psykiatriområdet - 4. kvartal 31101/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 14

17 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan A00 15/981 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget i Arbejdsplanen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalgets reviderede arbejdsplan for 2015 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget 34238/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der på udvalgsmødet den 7. april 2015 skal præsenteres to forskellige skitse-/dispositionsforslag for byggeriet ved Glesborg Plejecenter: Ét forslag til placering af hjemmeplejen i en selvstændig bygning, så der bliver plads til træningsaktiviteter i hjemmeplejens nuværende lokaler ved hovedindgangen til plejecentret. Ét forslag til nybyggeri af træningslokaler i umiddelbar tilknytning plejecentrets hovedindgang, så der er nem forbindelse til centrets øvrige aktivitetslokaler og til plejeboligerne. 15

18 Voksen- og plejeudvalget Efter udvalgsbehandlingen den 7. april 2015 sendes materialet til høring, inden voksen- og plejeudvalget igen behandler sagen på sit møde den 5. maj Herefter sendes sagen videre til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. 16

19 Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalgets studietur til England den marts A00 15/981 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Voksen- og plejeudvalget tager på studietur til England den marts Programmet består overordnet af tre besøg på turen: Mental Health Project - Mosaic Clubhouse, London Mental Health Project - Living Well Network, London Pield Heath School, Uxbridge. En nærmere beskrivelse af de tre besøg er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Overordnet program for studietur 33551/15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 17

20 Voksen- og plejeudvalget Orientering G01 15/1143 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Antal flygtninge i perioden Oversigt er vedlagt som bilag. Der afholdes et arrangement Fejring af frivillighed på det sociale område den 26. marts 2015, kl i Ørum Aktivcenter. Annonce for arrangementet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Flygtninge - antal i perioden /15 2 Åben Frivillighed på det sociale område den 26. marts /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 18

21 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 14/1720 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2015 fra Ankestyrelsen. Siden voksen- og plejeudvalgets møde den 3. februar 2015 er der modtaget 1 ny ankeafgørelse, hvor myndighedsafdelingen har truffet afgørelse. Denne sag blev hjemvist. En nærmere oversigt over ankeafgørelsernes indhold fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Godkendt. 19

22 Voksen- og plejeudvalget Ankeafgørelser A00 14/1720 Lukket sag Sagsgang: VPU 20

23 Voksen- og plejeudvalget Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris, kl G01 13/1748 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling På voksen- og plejeudvalgets møde vil Norddjurs Kommunes handicappris for 2014 blive tildelt til Leif Nyhus Christensen. Prisuddelingen finder sted i rådssalen på rådhuset i Grenaa. Invitation er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Invitation til uddeling af handicappris /15 Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den Ved uddelingen af Norddjurs Kommunes handicappris for 2014 holdt formanden for voksenog plejeudvalget Lars Møller tale. Leif Nyhus Christensen, der modtog handicapprisen, modtog blomster, diplom og en check på kr. 21

24 Voksen- og plejeudvalget Bilagsoversigt 1. Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet 1. Høringssvar fra ældrerådet (31219/15) 2. Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen 1. Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen (32648/15) 3. Ledsagelse til borgere med psykiske handicap 1. Forslag til kvalitetsstandard (13940/15) 4. Særligt boligtilbud - Fredensgade 1. Forslag til kvalitetsstandard (13546/15) 5. Orientering om sundhedsaftalen for Foreløbig arbejdsplan for Sundhedsaftalen (31659/15) 2. Nyhedsbrev nr. 1 - Sundhedsaftalen (34013/15) 6. Budgetopfølgning for voksen- og plejeudvalget ultimo januar Bilag til budgetopfølgningen ultimo januar 2015 for voksen- og plejeudvalget (24616/15) 2. Anlægsoversigt - januar 2015 (34767/15) 7. Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse i 4. kvartal Magtanvendelse - sundheds- og omsorgsområdet - 4. kvartal 2014 (31106/15) 2. Magtanvendelse - handicap- og psykiatriområdet - 4. kvartal (31101/15) 8. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget (34238/15) 9. Voksen- og plejeudvalgets studietur til England den marts Overordnet program for studietur (33551/15) 10. Orientering 1. Flygtninge - antal i perioden (31137/15) 2. Frivillighed på det sociale område den 26. marts 2015 (33576/15) 13. Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris, kl Invitation til uddeling af handicappris 2014 (21710/15) 22

25 Voksen- og plejeudvalget Underskriftsside Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen (O) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Lars Pedersen (A) Helle Kierkegaard Plougmann (uden for partierne) 23

26 Bilag: 1.1. Høringssvar fra ældrerådet Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31219/15

27 Til Voksen- og plejeudvalget Velfærdssekretariatet Dato: Reference: Anne Chapion Direkte telefon: Høringssvar fra ældrerådet vedr. Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet Ældrerådet behandlede på møde den 19. februar 2015 Forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet. Ældrerådet foreslår, at fordelingen bliver følgende: (hele kr.) Forslag til anvendelse af mindreforbrug Ældrerådets forslag til anvendelse af mindreforbrug Rengøring hver 2. uge Øget service i forhold til bad Træning og aktivitet på plejecentrene Patientsikkerhed Sygepleje Netværksrehabilitering Vedligeholdelsestræning ( 86) Faldforebyggelse (kun indsats i 2014) 200 Hurtig revisitering og aktivering af nye ydelser (kun indsats i 2014) Hovedbegrundelsen er, at forebyggelse og træningsudstyr er bedre end helbredelse. På ældrerådets vegne Anne Chapion Sekretær

28 Bilag: 2.1. Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32648/15

29 Februar 2015 Forslag til en styrkelse af misbrugsindsatsen i Norddjurs Kommune. Den største del af de unge misbrugere over 18 år, som kommer på rusmiddelcentret i Norddjurs Kommune har også en psykiatrisk lidelse. Dette stemmer overens med beskrivelsen i KL`s seneste rapport En styrket misbrugsbehandling, hvor der bl.a. står: Internationale og nationale undersøgelser viser, at op til 75 % af stofmisbrugerne og op mod 50 % af alkoholmisbrugere har psykiske lidelser. Der er således tale om en betydelig problemstilling, der ikke i tilstrækkelig grad løftes i dag. En undersøgelse fra psykiatrisk center Sct. Hans viser, at borgere med psykiske lidelser og et misbrug i gennemsnit er indlagt i 12 dage, mens borgere med psykiske lidelser uden et misbrug i gennemsnit er indlagt i 28 dage. Til gengæld genindlægges de patienter der også har et misbrug dobbelt så ofte. Dette er stærkt problematisk, idet det viser, at borgere med både et misbrug og en psykisk lidelse modtager mindre behandling på trods af større kompleksitet. Derudover har hovedparten af borgere med et misbrug tunge sociale problemer. Dette kan være manglende bolig, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og brudte familiemæssige relationer. Herudover er der ofte behov for at give støtte og rådgivning til pårørende til personer med et misbrug, og ikke mindst til børn af misbrugere I Norddjurs Kommune vurderes det at dreje sig om ca unge i alderen år, der samtidig med et misbrug også har psykiske lidelser. En budgetudvidelse på kr årligt til rusmiddelcentret foreslås anvendt til at styrke indsatsen i forhold til unge misbrugere over 18 år, der også har en psykiatrisk lidelse. Det betyder, at muligheden øges for en mere opsøgende, tidlig og synlig indsats ude i de miljøer, hvor de unge færdes. Desuden styrkes indsatsen i forhold til at få kontakt til de unge misbrugere så tidligt som muligt, og dermed øges muligheden for at kunne motivere dem til hurtigere at komme i behandling, samt at fastholde dem i behandling. Endvidere vil det være muligt at styrke det tværfaglige samarbejde omkring de unge misbrugere og sikre mulighed for i højere grad at inddrage familien i behandlingen. Der vil naturligt også være fokus på en yderligere styrkelse af overgangen mellem misbrugsbehandlingen i UngNorddjurs og rusmiddelcentret. I 2014 skete der en styrkelse af misbrugsindsatsen i UngNorddjurs. Forslaget om at styrke indsatsen overfor unge misbrugere med en psykiatrisk lidelse vil kunne medføre en forbedring af mulighederne for: i højere grad at være opsøgende og dermed få flere unge misbrugere i behandling, fastholde dem i behandling og endeligt at holde dem ude af misbruget efter endt behandling.

30 at have et større fokus på unge misbrugere og deres psykiske lidelser både i forhold til identifikation, udredning og behandling af lidelserne. at styrke det tværfaglige samarbejde mellem bl.a. misbrugsbehandlingen, socialpsykiatrien, beskæftigelsesindsatsen, ungdomsuddannelserne og myndighedsafdelingen, så at den enkelte unge sikres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. at styrke rusmiddelcentrets koordinerende rolle, da kompleksiteten i problemstillingerne og de mangeartede indsatser nødvendiggør en koordinering af støtten både internt i kommunen og i forhold til eksterne aktører som fx behandlingspsykiatrien og den praktiserende læge. at de pårørende i højere grad inddrages i den unges behandling for bl.a. at stabilisere den unges netværk, samt give de pårørende nogle værktøjer til at bearbejde eller arbejde med de udfordringer, der følger med, når den unge er misbruger. at foretage en systematisk screening af alle unge misbrugere for psykiatriske lidelser en øget kompetenceudvikling blandt andet i forhold til familieorienteret misbrugsbehandling, samt opkvalificering i anvendelsen af evidensbaserede metoder på rusmiddelområdet at få øget fokus på og bidrage til en løsning af de komplekse sociale problemer, den unge misbruger også har. Det kan være manglende bolig, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse og brudte familiemæssige relationer..

31 Bilag: 3.1. Forslag til kvalitetsstandard Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13940/15

32 Kvalitetsstandard Ledsagelse efter 81 til borgere med psykisk handicap Kommunalbestyrelsen den XX

33 Lovgrundlag for indsatsen Servicelovens 81 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er: 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Indsatsen visiteres efter Servicelovens 81 nr. 3. hvor borgere med psykisk handicap får mulighed for at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse. Målgruppe Borgeren er kendetegnet ved: Ikke at være omfattet af målgruppen for ledsagelse efter Servicelovens 97. Ikke at være omfattet af målgruppen for socialpædagogisk ledsagelse efter Servicelovens 85. At være psykisk sårbar eller isoleret. Målgruppen er valgt ud fra, at der gives afslag på ledsagelse efter Servicelovens 97, hvis sindslidelsen er det primære problem. Dette skyldes, at en borger i en sådan situation relativt sjældent er opmærksom på muligheden for ledsagelse og/eller kan have behov for ledsagelse med uddannet personale. Overordnet mål med indsatsen Sagsbehandling Det er med ledsagerordningen muligt: At understøtte og udvikle borgerens ressourcer med henblik på, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpen og/eller oplever øget livskvalitet. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem ledsagelse og støtte til oplevelser, som den enkelte ønsker. At vedligeholde og udbygge kontakten til netværket. Det er myndighedsafdelingen, som har kompetencen til at visitere til ordningen, hvor der samtidigt laves en helhedsvurdering i forhold til Servicelovens 85 og 97. Det er socialområdet, som udfører opgaven. Bevillingen revurderes en gang om året. Indsatsens indhold Ledsagelse til borgere med psykisk handicap til aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Der er ikke krav til indholdet af ledsagelsen. Dette bestemmer borgeren selv og kan eksempelvis være: Indkøb eller tur til frisøren Ture i naturen Besøg hos venner og familie.

34 Indsatsens omfang Kommunen tilbyder én times ledsagelse om ugen. Borgeren og den tilknyttede bostøtter aftaler, om ledsagelsen skal være ugentlig eller om borgeren vil spare sammen til længerevarende aktiviteter. Der er mulighed for at spare op. Der kan maksimalt opspares 4 timer. Ledsagelsen kan gives på alle hverdage mellem kl Hvad koster indsatsen for borgeren Borgeren betaler udgifter til transport samt ledsagerens udgifter til adgangsbilletter, spisning med mere, såfremt det er nødvendigt, at ledsageren er til stede under aktiviteten.

35 Bilag: 4.1. Forslag til kvalitetsstandard Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13546/15

36 Kvalitetsstandard Boligtilbud for særligt sårbare borgere (Fredensgade) Kommunalbestyrelsen den XX

37 Indsatsens lovgrundlag Servicelovens 81 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er: 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Servicelovens 82 Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Beskrivelse af boligerne Boligerne i Fredensgade består af 24 toværelseslejligheder. Der skal ikke betales indskud ved indflytning i lejlighederne. Ved fraflytning skal lejer som udgangspunkt aflevere lejlighederne i samme stand som ved indflytningen. Norddjurs Kommune kan ud fra en konkret og individuel vurdering beslutte at gøre lejemålet tidsbegrænset. Eventuelle aftaler om tidsbegrænsning vil fremgå af lejekontrakten. Det kan f.eks. være, hvis boligen alene skal bruges midlertidigt indtil anden bolig er fundet. Det er myndighedsafdelingen, som visiterer til boligerne, og sundheds- og omsorgsområdet, der administrerer boligerne, dvs. som udfærdiger lejekontrakter og lignende. Til boligerne er der tilknyttet en social vicevært funktion. Viceværten finansieres primært via huslejen. Hvis der er behov for yderligere sociale indsatser, foretages der en konkret og individuel vurdering af behovet og med udgangspunkt i Servicelovens øvrige bestemmelser, f.eks. 85 om bostøtte. Viceværten er rent organisatorisk tilknyttet socialområdet. Målgruppe Særligt sårbare borgere, der ikke i tilstrækkelig grad kan tage vare på egen situation, og hvor borgeren samtidig har et boligproblem, som denne ikke selvstændigt kan løse. Målgruppen kan bl.a. være kendetegnet ved: At leve i samfundets yderkant og/eller være afvisende eller ude af stand til at modtage hjælp. At have været udsat for en krise eller en traumatiserende. oplevelse, med deraf følgende ensomhed, psykisk sårbarhed eller manglende netværk. At leve som hjemløs og/eller opholder sig på forsorgshjem.

38 At have flere samtidige problemstillinger. Overordnet mål med indsatsen Omfanget i forhold til borgeren Formålet med boligtilbuddet er: At forebygge, at problemerne for den enkelte forværres. At understøtte og udvikle borgerens ressourcer med henblik på, at borgeren bliver mest mulig selvhjulpen. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, omsorg og støtte. At bidrage til, at særligt sårbare borgere får et værdigt liv og et liv de magter. At styrke borgerens overblik og indsigt i egen situation, for derved at øge handlekompetencen. At sikre en bolig til socialt udsatte og isolerede borgere, som har et udækket socialt behov og lever isoleret. Omfanget af indsatsen for de særligt sårbare borgere er: Tilbud om en bolig i Fredensgade med tilknyttet sociale vicevært. Derudover kan der ud fra en konkret og individuel vurdering visiteres hjælp og støtte efter servicelovens øvrige bestemmelser Den sociale vicevært har til opgave: At hjælpe borgeren med indflytning i boligen. At hjælpe med løsningen af praktiske opgaver i forhold til boligerne. At medvirke til at skabe trivsel og tryghed blandt beboerne. At medvirke til at bryde ensomheden og styrke livskvaliteten for beboerne. At medvirke til at forebygge og løse konflikter og nabostridigheder, så de ikke udvikler sig. Hvad koster indsatsen for borgeren Borgeren skal betale husleje for lejligheden på Fredensgade. Der skal ikke betales indskud ved indflytning i lejlighederne. Ved fraflytning skal lejer som udgangspunkt aflevere lejlighederne i samme stand som ved indflytningen Der kan søges om tilskud til at betale huslejen (boligstøtte). Der kan læses mere om mulighederne her: 70c3-41e e d981&PageId=b0244c66-1e26-470c-88c1-768a24b0abc8&NavigationTaxonomyId=7d5abe37-92da-41c1-b037-73ea7094e9bf

39 Bilag: 5.1. Foreløbig arbejdsplan for Sundhedsaftalen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31659/15

40 Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter. Nogle indsatser er forholdsvis veludviklede på baggrund af fx et tidligere udviklingsarbejde og dermed klar til implementering fra Andre indsatser har i højere grad karakter af at være udviklingsindsatser, hvor der først skal udvikles nye løsninger på en given udfordring. Og hvor implementeringen vil blive aftalt nærmere i perioden. Implementeringsperioden kan strække sig over flere år. I arbejdsplanen er der angivet et årstal for opstart eksempelvis udvikling og afprøvning. Endvidere er der angivet et tidspunkt for, hvornår indsatsen er implementeret. Der vil for de enkelte indsatser blive udarbejdet mere detaljerede tidsplaner, hvor der eksempelvis vil blive taget højde for at større omlægninger vil kræve, at hospitaler, praksissektor og kommuner har tilstrækkelig med tid til at gennemføre implementeringen. Ligeledes lægges der op til, at arbejdsplanen løbende justeres eksempelvis ved ændrede behov eller problemstillinger. Endvidere skal der også løbende tages højde for nationale initiativer. Rækkefølgen for initiativernes implementering er udarbejdet med afsæt i følgende kriterier: Udfordringens karakter hvor hastende er der behov for indsatsen? Hvor langt er vi allerede i forberedelsen? Nogle initiativer bygger på tidligere erfaringer og forberedelser, og kan dermed hurtigere implementeres Hensyn til hvor mange nye indsatser et område kan implementere herunder hensynet til at nogle indsatser skal implementeres i sammenhæng med andre. Den lysegrå farve angiver, at de indledende forberedelser til indsatsen er startet op eller er en videreførelse af det eksisterende. Den mørkegrå farve angiver, at der er tale om nye indsatser. 1

41 Kap. Indsats i sundhedsaftalen Opstart Implementeret Opstart Værdier, grænsekrydsende lederskab Initiativer der understøtter udbredelsen af sundhedsaftalens værdier og det grænsekrydsende lederskab På borgerens præmisser Initiativer, der understøtter systematisk inddragelse af borgeren og pårørende Kompetenceudvikling Fælles kompetenceudvikling Differentieret indsats Udvikling og anvendelse af differentieringsmodel Utilsigtede hændelser Opfølgning på utilsigtede hændelser (løbende i hele perioden) videreførelse 2 Infektionshygiejne Aftale om det infektionshygiejniske område (det forberedende arbejde er igangsat) Polyfarmaci Medicinafstemning samt FMK Videreførelse 2 Dosisdispensering Udarbejdelse af initiativer, der kan være med til at understøtte og sikre en optimal og ensartet anvendelse af dosisdispensering (det forberedende arbejde er igangsat) Forebyggelse flere henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud Flere henvisninger til kommunale sundhedstilbud bl.a. audit, udvikling af screeningsværktøj for særligt sårbare ift. KRAM, enkel og let adgang til kommunen vedr. forebyggelsestilbud Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere med psykisk sygdom Opfølgning generisk forløbsprogram for psykiske lidelser Forebyggelse ift. rygning, overvægt, alkohol 3 Styrket forebyggelse for unge seksuel sundhed Henvisning fra praktiserende læger og hospitaler til kommunale forebyggelsestilbud Styrket forebyggelse ift. seksuel sundhed. Forsøg med pilotprojekter ungemodtagelser (forberedende arbejde er igangsat). Videreførelse Styrket forebyggelsesindsats for mennesker med en eller flere kroniske og langvarige sygdomme Screening for KRAM og henvisning til kommunale tilbud Videreførelse Fortsat implementering af forløbsprogrammerne for lænde-ryg og depression Videreførelse Monitoreringen af forløbsprogrammerne fortsættes i regionalt regi Videreførelse Udarbejdelse af fælles strategi for indsatsen overfor mennesker med kronisk

42 Forebyggelse og den regionale rådgivningsforpligtelse sygdom Dialog om kommunernes rådgivningsbehov 1 gang årligt. 3 Styrket forebyggelse for børn med overvægt Fælles model for monitorering Akutte patientforløb - Implementering af TOBS - Samarbejde om akutpladser, praksisplan aftale, udvikling af subakutte hospitalsfunktioner, samarbejde om telefonisk rådgivning - Rammeaftale for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed - Ensartet praksis ift. egenbetaling 4 Opfølgende hjemmebesøg Afprøvning af andre former for opfølgende hjemmebesøg (forberedende arbejde igangsat) Telemedicinsk sårvurdering Udrulning af telemedicinsk sårvurdering Igangsat Ledsageordning Aftale om ledsageordning (forberedende arbejde igangsat) Hjælpemidler og behandlingsredskaber Løbende revision af afklaringskataloget for hjælpemidler og behandlingsredskaber samt udvikling af nye samarbejdsformer (afklaringskataloget videreføres fra sidste periode løbende i hele perioden) (forberedende arbejde igangsat) 4 Det gode genoptræningsforløb Kortlægning af hvilke konsekvenser den nye bekendtgørelse og vejledning har for det tværsektorielle samarbejde Revision af snitfladekataloget samt udvikling af Det Gode Genoptræningsforløb. 6 Respirationspatienter i eget hjem Aftale om fælles hjælperordning for respirationspatienter i eget hjem (forberedende arbejde igangsat) Bedre proces i forbindelse med ansøgningsprocesser om dækning af udgifter til børn og unge med kronisk sygdom 6 Styrket samarbejde om henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien Indsats for øget tryghed i ansøgningsprocesser om dækning af udgifter i forbindelse med børn og unge med en kronisk sygdom Udvikling og afprøvning af forskellige modeller til styrket samarbejde mellem almen praksis, kommune og regionspsykiatri Børn og unge med psykisk sygdom - netværksmøder Børn og unge med psykisk sygdom koordinatorfunktion 4 Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom Udredning ved praktiserende læge inden og parallelt med henvisning til psykiatrien

43 4 Borgere med psykisk sygdom og misbrug Samarbejde og kommunikation via epikrise og korrespondancebreve Ansvar og opgavefordeling ift. somatisk behandling indskrives i udskrivningsaftalen/koordinationsplanen Implementering af SST retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner for borgere med psykisk sygdom og misbrug Øget integration af arbejdsmarkedsområdet i indsatsen for borgere med psykisk sygdom Sårbare gravide, tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten Etablering af fælles tværfaglige og tværsektorielle sårbarteam Familieambulatoriet Revision af sundhedsaftale IT standarder og epikriser Opfølgning på brug af standarder, herunder epikriser Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Opstart Sårbare gravide, tidlig indsats Tidlig opsporing i almen praksis. Systematisk screening/spørgeskema Opfølgning og understøttelse af den nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Sårbare gravide, tværfaglig og tværsektoriel intervention i graviditeten Gennemgang af nyhenvisninger til hospitalet Fremskudt socialfaglig rådgivning på hospitalet Sårbare gravide, systematisk opfølgning på særligt udsatte børn Systematisk opfølgning af særligt udsatte børn Fastholdelse af gravide i arbejde Udarbejdelse af indsats om fastholdelse af gravide i arbejde Den velkoordinerede indlæggelse og udskrivelse Udvikling af værktøjer til den gode indlæggelse og udskrivelse Sammenhængende rehabiliteringsforløb Arbejde på at udbrede en fælles forståelse af rehabiliteringsbegrebet og rehabiliteringsindsatsen på tværs af sektorer og fagligheder. Udvikling af Det Gode Rehabiliteringsforløb til værktøjskassen samt udvikle og afprøve nye metoder, som understøtter integrerede rehabiliteringsforløb Koordinering og sammenhæng mellem behandling, træning og rehabiliteringsindsatsen og arbejdsmarkedsområdet

44 3 Forebyggelse af langtidssygemelding hos borgere med psykisk sygdom Hotline til jobcenter for praktiserende læge Styrket forebyggelse for unge Målrettet screening for KRAM og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud Kommunerne har i løbet af aftaleperioden tilbud i forhold til KRAM og misbrug til de 16-24årige Styrket forebyggelsesindsats overfor borgere med psykisk sygdom Målrettet KRAM-screening af borgere med psykisk sygdom Én indgang til kommunale sundhedstilbud Behandling af børn og unge i eget hjem Træning og rehabilitering af børn og unge 6 Børn og unge med psykisk sygdom tidlig indsats Tidlig indsats og overlevering til kommunale indsatser ved bekymring for et barn/en ungs trivsel og udvikling herunder formidling og viden Børn og unge med psykisk sygdom og misbrug Udvikling og afprøvning af prøvehandlinger Udvikling af kvaliteten af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for borgere med psykisk sygdom Styrket inddragelse af borgeren og relevante samarbejdsparter ved udskrivningsaftaler og koordinationsplaner Udvikling af IT-løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan Styrket behandling af borgere med både psykisk og somatisk sygdom Udvikle vejledning fra psykiatere til almen praksis via forløbsbeskrivelse Borgere med psykisk sygdom og misbrug 5 Identifikation af behov, muligheder og barrierer for udveksling og deling af data på tværs af sektorer og med borgeren Tværsektoriel udviklingsindsats til borgere med psykisk sygdom og misbrug samt afprøvning af prøvehandlinger Udskrivelseskonferencer, møder osv. via video udbredes på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis 5/4 Digitale løsninger mellem regionspsykiatrien, kommuner og almen praksis Opstart Borgere med psykisk sygdom - Tværsektoriel sammenhængende indsats i Afprøvning af MedCom-baseret kommunikation mellem Regionspsykiatrien og de kommunale forvaltninger Udvikling af IT-løsninger, der understøtter fælles udskrivningsaftale/koordinationsplan Udvikling og afprøvning af lokale tværsektorielle projekter med henblik på øget compliance om medicinindtagelse

45 forhold til medicingennemgang 4 Genoptræningsområdet Analyse af behov for tilpasning og åbningstider Rehabilitering og arbejdsmarked Udvikling af IT-løsninger der understøtter en fælles koordineret rehabiliteringsplan 5 Arbejde med at sætte en fælles national begrebsforståelse på tværs af sektorer på dagsordenen 3 Styrket forebyggelse for unge Forsøg med henvisning til kommunale tilbud på baggrund af andre bekymringsfaktorer Forebyggelse - Overvægt Implementering af strategi, monitorering Børn og unge, hvor en forælder har alvorlig somatisk eller psykisk sygdom

46 Bilag: 5.2. Nyhedsbrev nr. 1 - Sundhedsaftalen Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34013/15

47 Kære alle I er nu i gang med at læse det første nyhedsbrev om sundhedsaftalen Denne gang har nyhedsbrevet form af en mail, som vi vil opfordre jer til at videreformidle i jeres organisation. Men fra februar bliver det muligt at abonnere direkte på nyhedsbrevet via hjemmesiden Som I ved behandles sundhedsaftalen lige nu i Byrådene og Regionsrådet og sendes herefter til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsaftalen forventes at træde i kraft 1. februar 2015 og udfordringen bliver så i fællesskab at få sat handling bag ordene. Nu handler det med andre ord om implementering. For at understøtte det arbejde er der igangsat en række initiativer, som vi håber, at I tager godt i mod: Hjemmeside om sundhedsaftalen Sundhedsaftalen får sin egen hjemmeside. Her kan I blandt andet kan finde seneste nyt fra temagrupperne, redskaber til arbejdet med sundhedsaftalen og tilmelde jer nyhedsbrev. Siden går i luften 2. februar 2015 på Værktøjskasse På hjemmesiden for sundhedsaftalen finder I også værktøjskassen. Den indeholder sundhedsfaglige dokumenter, som knytter sig til sundhedsaftalen. Fx det vejledende afklaringskatalog på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber samt aftaler om den gode indlæggelse og udskrivning. Værktøjskassen udvides løbende med nye redskaber og afløser fra 1. februar 2015 lommehåndbogen med den gamle sundhedsaftale. Når der tilføjes nye dokumenter vil det fremgå af nyhedsbrevet. Værktøjskassen finder I på fra 2. februar Kommunikationspakke Skal du formidle sundhedsaftalen i din organisation? Så tag et kig i kommunikationspakken. Pakken indeholder blandt andet en kort film om, hvad sundhedsaftalen betyder, dialogkort til drøftelse og powerpoints om aftalen. Du finder kommunikationspakken på fra uge 9. Arbejdsplaner Der er udarbejdet en overordnet arbejdsplan for sundhedsaftalen, som skal drøftes i Sundhedsstyregruppen 6. februar Sundhedsstyregruppen er det overordnede administrative organ for sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland. I Sundhedsstyregruppen deltager direktører fra region, kommuner og hospitaler samt repræsentanter fra PLO. Arbejdsplanen skal også drøftes 27. marts 2015 i Sundhedskoordinationsudvalget, der er det politiske udvalg for samarbejdet på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget er sammensat af politikere fra både region og kommuner samt PLO. Derudover er temagrupperne lige nu i gang med at udfolde og konkretisere de enkelte

48 dele af arbejdsplanen. Disse del-arbejdsplaner kan du finde på fra uge 9. Differentieringsværktøj Et centralt indsatsområde i sundhedsaftalen er, at vi i højere grad differentierer den tværsektorielle indsats i de enkelte borgerforløb. De borgere, der kan selv, skal selv, mens borgere med særlige behov skal have en anden form for støtte undervejs. Redskabet er ikke klar til 1. februar 2015, hvor aftalen træder i kraft, men udviklingsarbejdet sættes i gang med henblik på, at vi får et fælles redskab til differentiering af indsatser. Sundhedsstyregruppen drøfter 6. februar, hvordan dette arbejde skal gribes an. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at være opmærksom på, at de fælles delaftaler om udvalgte målgrupper, som blev indgået i sidste aftaleperiode fortsætter. Det drejer sig fx om delsundhedsaftalerne om demens og palliation. De nuværende aftaler om udvalgte målgrupper kan findes her:

49 Bilag: 6.1. Bilag til budgetopfølgningen ultimo januar 2015 for voksen- og plejeudvalget Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 24616/15

50 Bilag til budgetopfølgningen ultimo januar 2015 for voksen- og plejeudvalget Samlet oversigt Budget 2015 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift 656,4 656,4 0,0 Anlæg 2,3 2,3 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift 656,4 0,0 656,4 Anlæg 2,3 0,0 2,3 Både på driften og på anlæg forventes det, at det samlede budget overholdes. Drift På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget på voksen- og plejeudvalgets område overholdes i (Mio. kr.) Korrigeret budget 2015 Forbrug ultimo januar 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelser Velfærdssekretariatet 1,0 0,0 1,0 0,0 Socialområdet 133,9 9,1 133,9 0,0 Myndighedsafdelingen 38,3 0,5 38,3 0,0 Sundheds- og omsorgsområdet 483,2 24,4 483,2 0,0 I alt 656,4 34,0 656,4 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

51 Velfærdssekretariatet På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget på velfærdssekretariatets område overholdt i Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget på socialområdet overholdt i Myndighedsafdelingen På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget på myndighedsafdelingens område overholdt i Sundheds- og omsorgsområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget på sundheds- og omsorgsområdet overholdt i Opmærksomhedspunkter Sundheds- og omsorgsområdet På sundheds- og omsorgsområdet har der i 2014 været en ekstraordinær udgift til tomgangshusleje som følge af, at det har været vanskelig at udleje de nye ældreboliger i Grønnegården. Tildækning at merudgiften er der bevilget et samlet beløb på 3,0 mio. kr., hvoraf der er forbrugt 2,4 mio. kr. i Det må forventes, at den restende del af puljebeløbet vil blive anvendt i 2015, idet der fortsat er et betydeligt antal ældreboliger, der ikke er udlejet. Udgiften til tomgangshusleje er placeret på området uden for servicerammen. Det undersøges, om der er evt. mindreforbrug på f.eks. den aktivitetsbestemte medfinansiering, der kan medvirke til at finansiere merudgiften. Alternativ vil merudgiften blive finansieret via et mindreforbrug på området inden for servicerammen. Myndighedsafdelingen På myndighedsafdelingens område verserer 2 uafklarede ankesager i Ankestyrelsen, som vedrører spørgsmålet om, hvem der er betalingskommune. Såfremt begge sager afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil der være tale om en merudgift på 5,6 mio. kr., som ikke er indregnet i

52 budgetopfølgningen. Beregningen omfatter perioden fra sagernes starttidspunkter til og med år Budgetflytninger mellem udvalg Ifølge budgetaftalen for 2015 skal der etableres et særligt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsejendom i Fredensgade i Grenaa. Budgettet for ejendommen forventes overført til voksenog plejeudvalget fra miljø- og teknikudvalget ved hovedbudgetopfølgningen ultimo marts Bruttobudgettet udgør udgifter 0,190 mio. kr. og indtægter 0,592 mio. kr. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget for anlæg overholdes i (Mio. kr.) Korrigeret budget 2015 Forbrug ultimo januar 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse* Voksen- og plejeudvalget 2,250 0,483 2,250 0,0 I alt 2,250 0,483 2,250 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2015 blev det godkendt, at der foretages en tidlig overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2014 på i alt 6,7 mio. kr. vedrørende det nye aktivitetscenter i Ørsted, puljen til velfærdsteknologi og Grønnegårdens servicearealer. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.

53 Bilag: 6.2. Anlægsoversigt - januar 2015 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34767/15

54 Anlægsbudget januar 2015 (1.000 kr.) Korr. Udvalg Tekst Forbrug budget Forventet regnskab 2015 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i alt* BUU - Anlæg Daginstitution i Allingåbro It-folkeskolen Ny daginstitution (Auning) Ombygning køkkener - madordning Ung Norddjurs Allingåbroskolen Vivild børneby Ørum Skole erstatningsbyggeri pavilloner Auning Skole etstatningsbyggeri Bygningsrenovering skoler Voldby SFO lokaler Indretning af personalepladser Djurslandsskolen Ørum- renov. og nybygn Djurslandsskolen på gl. Voldby Skole Djurslandsskolen afd. Damgården Ørum Ny daginsttution (Østre Skole) BUU - Anlæg Sum EU - anlæg Kattegatcentret - renovering af tag Kattegatcentret - opkøb af grund EU - anlæg Sum KUU - Anlæg Museum Østjylland tilgængelighedsprojekt Ungdomsunivers, Arresten Områdefornyelse Grenaa Midtby Multilift Grenaa Svømmehal Multiaktivitetspladser Renovering haller og idrætsanlæg Nyt bibliotekssystem via Kombit KUU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Energiinvesteringspulje Indsats tomme boliger Nordkystvejen - ny belægning Stiforbindelse ml. Sygehusvej-Skyttevej Landsbyfornyelse Cykelsti Ålsrode Toiletter ved strande Bygningrenoveringspulje Bygningsrenoveringspulje Pulje til landsbyfornyelse Klimahandlingsplan og energiplan Kabellægning Gadebelysning LED-lys Cykelpendlerpladser mm Asfalt Vestre Skovvej til Grenaa Idrætsc P-Pladser ved strande Asfaltbelægninger Div. belægninger 2015-fortove, vejvedlig Dokning Udbyhøj kabelfærge Dokning Grenaa-Anholtfærgen Letbanestation Trustrup Letbanestation Hessel Renovering af legepladser MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg Ny Grønnegården - Violskrænten Nyt aktivitetscenter i Ørsted Pulje til velfærdsteknologi Ny Grønnegården servicearaler Etablering af nyt storkøkken

55 Korr. Udvalg Tekst Forbrug budget Forventet regnskab 2014 Afvigelse i alt* VPU - Anlæg Sum ØKU - Anlæg Handicaprådets tilgængelighedspulje Indt. jordforsyning boligformål pulje Møgelbjerg, Grenaa etape Arealerhvervelse - pulje Byggemodning - pulje Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje Aarhus Lufthavn - investeringsramme IT-administration IT-anlægspulje IT til administrationen herunder KOMBIT Indretning af én indgang for unge ØKU - Anlæg Sum Hovedtotal

56 Bilag: 7.1. Magtanvendelse - sundheds- og omsorgsområdet - 4. kvartal 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31106/15

57 Sundhed og Omsorg SUNDHED OG OMSORG MAGTANVENDELSE KVARTALSVIS OPGØRELSE 2014

58 Vejledning til oversigten: Hver kolonne angiver antal indberetninger om magtanvendelse indenfor ét kvartal. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af de fire kvartaler, da der fra det ene kvartal til det næste, kan være magtanvendelser der ikke længere er gældende. 125 Pejle og alarmsystemer skal ikke godkendes, hvis borgeren ikke aktivt modsætter sig det. Områdelederen for visitationen orienteres, når der etableres et pejle eller alarmsystem, og følger udviklingen på området. Den sidste kolonne, akut fastholdelse, er enkeltstående akutte situationer som er uopsættelige, eller hvor magtanvendelsen er foretaget i nødværge. Dorthe Milthers Områdeleder Visitation og hjælpemidler, Sundhed og omsorg

59 Fastholdelse omsorgspligten 126 a Sundhed og omsorg Oversigt magtanvendelser i 2014 Tilbageholdelse i bolig Beskyttelsesmidler Personlig alarm og Pejlesystemer, uden Borgerens accept 125 Sted 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Møllehjemmet 1 1 Bakkely Farsøhthus Glesborg Fuglsanggården 2 3 Violskrænten 1 1 Digterparken 2 Hjemmepleje øst Hjemmepleje vest 1 I alt Oversigt over magtanvendelser, der ikke skal godkendes Personlig alarm og pejlesystemer Akut fastholdelse Sted 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt Møllehjemmet Bakkely 2 1 Farsøhthus Glesborg Fuglsanggården 5 10* Violskrænten 9 3* Digterparken Hjemmepleje øst Hjemmepleje vest I alt *4 beboere er flyttet fra Violskrænten til demens enheden på Fuglsanggården *5beboere flyttet fra violskrænten

60 Bilag: 7.2. Magtanvendelse - handicap- og psykiatriområdet - 4. kvartal Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31101/15

61 Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) 4. kvartal 2014 Myndighedsafdelingen Januar 2015

62 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række grundlæggende principper i forbindelse med reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten: Anvendelse af magt forudsætter altid, at der er dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk hjælp og støtte. Personalet skal altid først forsøge at få personen til at medvirke frivilligt. Magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. De mindst indgribende foranstaltninger skal anvendes. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. Magt må ikke anvendes med mindre lovens bestemmelser er opfyldt, og der er truffet afgørelse om det. Sagsbehandling Det er bo- og aktivitetsstederne indenfor voksen handicap- og psykiatriområdet, der er ansvarlige for, at magtanvendelse indberettes og at reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overholdes. Myndighedsafdelingen har til bo- og aktivitetsstederne i Norddjurs Kommune udarbejdet en vejledning til personalet omkring magtanvendelse. Indberetningerne sendes til myndighedsafdelingens socialkonsulenter, som behandler de enkelte sager. Indberetninger om borgere, bosat i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handlekommune, bliver sagsbehandlet på samme måde, som indberetningerne fra egne tilbud. Hvis socialkonsulenterne har spørgsmål eller er uenige i anvendelsen af magt, kontaktes det respektive bo- og aktivitetstilbud, med henblik på en nærmere redegørelse og sparring på de pædagogiske overvejelser og lovligheden af anvendelse af magt. Ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne bliver behandlet og afgjort i henhold til Servicelovens rammer. Ved brug af akut magtanvendelse, skal der udarbejdes en skriftlig plan for at undgå magtanvendelse. Denne udarbejdes af bo- og aktivitetsstederne. Ved ansøgning om brug af magtanvendelse jævnfør Servicelovens 125, 126a, 127 og 128, skal der foreligge en pædagogisk helhedsplan, som beskriver forløbet før magtanvendelsen samt en handleplan for, hvad personalet fremadrettet vil foretage sig for at forebygge anvendelsen af magt. Alle former for brug af magtanvendelse kan ankes til Ankestyrelsen. Nedenfor fremgår indberetninger om magtanvendelse i 2014 til og med 4. kvartal 2014.

63 Handicap- og psykiatriområdet. Oversigt over indberettede magtanvendelser i 2014: Akut fastholdelse. 1. Akut fastholdelse og føren: Magtanvendelse i form af: a) Alarmer, pejlesystemer og særlige døråbnere: 125. b) Fastholdelse 126a. c) Tilbageholdelse i bolig 127. d) Fastholdelse med bløde stofseler 128. Godkendte magtanvendelser. Eksempelvis døralarm eller fastholdelse i hygiejnesituationer 126a Personlig alarm, pejlesystem og særlige døråbnere: 125. Fastholdelse i hygiejnesituationer: 126a. Tilbageholdelse i bolig: 127. Fastspænding med bløde stofseler: 128. Andre tilfælde af magtanvendelse jf. Serviceloven. Kommunal tilbud: kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. kvt. Skovstjernen kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Rougsø Bo- og Aktivitetscenter Auning Bo- og Aktivitetscenter Ørum Bo- og Aktivitetscenter Ørum 1 Bofællesskab, Kornvænget Kærvang Dolmer Have Nyvang 2 Skovvang Skovly, Ørsted 1 Rusmiddelcenter Ålunden Team Nærheden Mellemgården Ravnholtskolen

64 Regionstilbud: Granbakken Nørholm Kollegiet Pilebakken Svalevej, Assentoft Sct. Mikkel, 2 Viborg Sødisbakke 1 Tangkær 1 BO Hedensted Aktivitetstilbud Marie Magdalene Private tilbud: Reflex 1 Myndighedsafdelingens bemærkninger til oversigten i 4. kvartal 2014 To ansøgninger om magtanvendelse efter Servicelovens 125, stk. 1 er behandlet. Der er behandlet 6 magtanvendelser efter Servicelovens 126 fordelt på 4 personer. Den ene indberetning kan ikke godkendes, da vurderingen er, at der ikke var fare for væsentlig personskade. Et tilfælde af magtanvendelse, som ikke er beskrevet i Serviceloven er behandlet. Der afventes uddybende oplysninger om en magtanvendelse fra Rougsø Centret og en fra Kærvang. Der er bedt om uddybende oplysninger om 8 magtanvendelser på en borger, fra Mosetoften, Viborg. Disse indberetninger er modtaget i december 2014, og omhandler perioden fra d til d

65 Bilag: 8.1. Arbejdsplan for voksen- og plejeudvalget Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34238/15

66 Norddjurs Kommune 26. februar 2015 RBJ Voksen- og plejeudvalget arbejdsplan januar 2015 kl Mødet afholdes på Plejecenter Digterparken i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Rejsegilde ved nyt aktivitetscenter i Ørsted Besøg hos aftaleenheder Behandling af endelig forslag til ny sundhedsaftale for Høringssvar til praksisplan for fysioterapi Evaluering af sundheds- og omsorgsområdets betjening på Anholt Budgetkontrol for november 2014 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Socialpædagogernes Landsforbunds sociale indeks Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Orientering o Statistik for madservice o Status på arbejdet med kommende byggeri ved Glesborg Plejecenter o Rapport over kommunernes anvendelse af 18 midler i 2013 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2014 Ankeafgørelser fra Ankestyrelsen (lukket dagsorden) 1

67 Orientering om personsag (lukket dagsorden) 3. februar 2015 kl Mødet afholdes hos Djurs Mad I/S, Industrivej 27, Auning Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Djurs Mad I/S kl Status på anvendelsen af midler fra voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2014 Behandling af ansøgninger til voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2015 Status på anvendelsen af pulje afsat i budget 2014 til ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Ansøgning til pulje til styrkelse af livskvalitet hos de svageste ældre. Drøftelse af forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet i (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet) Task Force på handicapområdet. Status på udgifter til tomgangshusleje Budgetkontrol for december 2014 / forventet regnskab 2014 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Orientering o Fælles medicinkort o Henvendelse fra bruger- og pårørenderåd i Skovvang og Kærvang o Foreløbige kommunekvoter på integrationsområdet. Ankeafgørelser (Lukket sag) Orientering om personsag (Lukket sag) Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes handicappris (Lukket sag) 6. februar 2015 Indvielse af sundhedshuset i Grenaa 2

68 kl herefter åbent hus. 3. marts 2015 kl Mødet afholdes på Glesborg Plejecenter, Valmuevej 2, Glesborg Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra puljen til løft af ældreområdet i (inkl. høringssvar fra ældrerådet) Drøftelse af forslag til styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til ledsagerordning til psykisk handicappede (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderåd) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for særligt boligtilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i bl.a. Fredensgade i Grenaa (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Status på implementeringen af sundhedsaftalen for Budgetkontrol for januar 2015 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Voksen- og plejeudvalgets studietur marts 2015 Orientering o Antal flygtninge i perioden o Fejring af frivillighed på det sociale område den 26. marts 2015 Ankeafgørelser Ankeafgørelser (Lukket sag) Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris marts 2015 kl Holdes i rådssalen på Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris

69 rådhuset i Grenaa marts 2015 Studietur for voksen- og plejeudvalget 18. marts 2015 Holdes på Kystvejens Hotel og Konferencecenter i Grenaa 26. marts 2015 kl Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43 i Ørum Djurs 7. april 2015 kl Mødet afholdes på Møllehjemmet i Auning Dialogmøde om frivillighed med deltagelse fra bl.a. faglige organisationer og det frivillige sociale område Arrangement vedr. frivillighed på det sociale område Møde i voksen- og plejeudvalget Dialogmøde med ældrerådet (kl ) Behandling af dispositionsforslag for etablering af nye træningslokaler på Glesborg Plejecenter Behandling af forslag til styrkelse af indsatsen på misbrugsområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til ledsagerordning til psykisk handicappede (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet samt bruger- og pårørenderåd) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for særligt botilbud i Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i bl.a. Fredensgade i Grenaa (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til retningslinjer for boligplacering af flygtninge og indvandrere Behandling af forslag til bemanding af dialogforum for socialt udsatte Behandling af forslag til bemanding af dialogforum for integrationsområdet Drøftelse af forslag til anvendelse af puljen til velfærdsteknologi (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet, handicaprådet samt ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til en udvidelse af det eksisterende ungetilbud 4

70 Hverdagsliv (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ungdomsrådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for træning (servicelovens 86 og sundhedslovens 140) (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for sygeplejeydelser (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Behandling af regnskab 2014 for Djurs Mad I/S Behandling af sektorbeskrivelser i regnskab 2014 på voksen- og plejeudvalgets område Drøftelse af årsrapporter for 2014 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt brugerog pårørenderådene) Drøftelse af årsrapporter for 2014 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Drøftelse af årsrapport for 2014 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Orientering om kontrolberegning af priskrav for 2014 til leverandører af madservice og praktisk bistand til rengøring Status på projekt om sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Status på implementeringen af nye tiltag på baggrund af bevillingen af statslige puljemidler til løft af serviceniveauet på ældreområdet Budgetkontrol for februar

71 Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 5. maj 2015 kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Dialogmøde med frivilligrådet (kl ) Dialogmøde med handicaprådet (kl ) Behandling af forslag til anvendelse af puljen til velfærdsteknologi (inkl. høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet samt ungdomsrådet) Behandling af frivilligrådets forslag til fordeling af midler til frivilligt socialt arbejde ( 18) og til aktiverende og forebyggende tilbud ( 79) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for træning (servicelovens 86 og sundhedslovens 140) (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for sygeplejeydelser (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for hjælpemidler (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til en udvidelse af det eksisterende 6

72 ungetilbud Hverdagsliv (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ungdomsrådet) Behandling af forslag til den fremtidige anvendelse af ældreboliger i Holbæk Drøftelse af den fremtidige udnyttelse af Norddjurs Kommunes tomme ældreboliger Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for dækning af merudgifter (servicelovens 100) (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og midlertidige pladser (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for individuel transport og handicapkørsel (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for ledsagerordning (servicelovens 97) (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (servicelovens 95 og 96) (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til et nyt værested for førtidspensionister, arbejdsløse mv. (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering om udgifter til tomgangshusleje på ældreboligområdet Budgetkontrol for marts 2015 Orientering 7

73 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) x. maj 2015 Åbent møde vedr. emner til socialpolitikken kl. xx-xx Afholdes i Grenaa x. maj 2015 Åbent møde vedr. emner til socialpolitikken kl. xx-xx Afholdes i Ørum x. maj 2015 Åbent møde vedr. emner til socialpolitikken kl. xx-xx Afholdes i Auning Maj 2015 KL s sociale temamøde i Aalborg 2. juni 2015 kl Mødet afholdes på Farsøhthus, I. P. Farsøhthus Allé 4, Allingåbro Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg hos Farsøhthus Behandling af forslag til et nyt værested for førtidspensionister, arbejdsløse mv. (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for dækning af merudgifter (servicelovens 100) (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger, tryghedsboliger, ældreboliger og midlertidige pladser (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for individuel transport og handicapkørsel (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for ledsagerordning (servicelovens 97) (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (servicelovens 95 og 96) (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til og prioritering af anlægsønsker til budget 8

74 2016 på voksen- og plejeudvalgets område Behandling af statusrapport for anvendelsen af voksen- og plejeudvalgets puljemidler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede i 2014 Behandling af forslag til anvendelsen af voksen- og plejeudvalgets midler til sundheds- og idrætsaktiviteter for handicappede i 2015 herunder anvendelsen af evt. restbeløb fra 2014 Behandling af årsrapporter for 2014 om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapporter for 2014 om gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Behandling af årsrapport 2014 om utilsigtede hændelser på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for bostøtte (servicelovens 85) (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb (servicelovens 103) (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet) Status på implementeringen af integrationspolitikken Budgetkontrol for april 2015 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte 9

75 tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 15. juni 2015 kl Dialogmøde med bruger- og pårørenderåd på sundheds- og omsorgsområdet 15. juni 2015 kl Dialogmøde med bruger- og pårørenderåd på socialområdet 23. juni 2015 kl Mødet afholdes i Ørum Bo- og Aktivitetscenter, Dystrupvej 4, Ørum Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg på Ørum Bo- og Aktivitetscenter Behandling af hovedprojekt og frigivelse af anlægsbevilling for etablering af nye træningslokaler på Glesborg Plejecenter Behandling af årsrapporter for 2014 om embedslægens gennemførte tilsynsbesøg på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og pårørenderådene) Status på mulighederne for at deltage i korte Task Force-forløb på handicapområdet. Budgetkontrol for maj 2015 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet 10

76 Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 18. august 2015 kl Mødet afholdes i sundhedshuset i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af forslag til kvalitetsstandard for bostøtte (servicelovens 85) (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse/særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb (servicelovens 103) (inkl. høringssvar fra handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) (inkl. høringssvar fra handicaprådet) Behandling af forslag til rammeaftale 2016 for social- og specialundervisningsområdet (den del der vedrører styringsaftalen) Behandling af forslag til målgruppe- og emneafgrænsning for socialpolitikken Behandling af budgetbemærkninger til budget 2016 for voksen- og plejeudvalgets område Behandling af politiske spørgsmål til budget 2016 inden for voksen- og plejeudvalgets område Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning for voksne (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (servicelovens 107) (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for tandplejetilbud for omsorgstandpleje (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for sundhedsfremme og 11

77 forebyggelse (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Status på opstart af sundhedshuset i Grenaa Status på arbejdet med etablering af jobrotationsforløb Budgetkontrol for juli 2015 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet Kvartalsvis statistik vedr. sundheds- og omsorgsområdet samt handicap- og psykiatriområdet Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 25. august 2015 kl Sygehusvej 27B i Ørsted xx september 2015 kl Mødet holdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa xx september 2015 kl Mødet holdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Indvielse af Ørsted Aktivitetscenter (forud for gruppemøder og KB-møde kl >) Dialogmøde med ældrerådet Budget 2015 Øvrige emner efter aftale med ældrerådet Dialogmøde med handicaprådet Budget 2015 Øvrige emner efter aftale med handicaprådet 29. september 2015 Møde i voksen- og plejeudvalget 12

78 kl Mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4, Grenaa Behandling af forslag til tildeling af håndværkerydelser i forbindelse med etablering af nye træningslokaler på Glesborg Plejecenter Behandling af forslag til kvalitetsstandard for kompenserende specialundervisning for voksne (inkl. høringssvar fra handicaprådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (servicelovens 107) (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for tandplejetilbud for omsorgstandpleje (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for sundhedsfremme og forebyggelse (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Opgørelse over forbruget til afsatte poster i byggeregnskaber for de enkelte byggerier i ældrebolighandlingsplanen Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for senhjerneskadeområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav til leverandører af praktisk bistand (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Drøftelse af forslag til kvalitetskrav til leverandører af madservice (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) Budgetkontrol for august 2015 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering 13

79 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 3. november 2015 kl Mødet afholdes i det nye aktivitetscenter i Ørsted, Sygehusvej 27B, Ørsted Møde i voksen- og plejeudvalget Besøg hos Kærvang/Skovvang og Ørsted aktivitetscenter Behandling af forslag til kvalitetsstandard for senhjerneskadeområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til kvalitetskrav til leverandører af praktisk bistand (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af forslag til pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice (inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) Behandling af principper for udmøntning af voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje i 2016 herunder tilrettelæggelsen af forløbet for den videre proces Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet (sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og ældrerådet) Budgetkontrol for september 2015 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes handicappris (Lukket sag) 24. november spadestik til nye træningslokaler på Glesborg Plejecenter 14

80 kl Valmuevej 2, Glesborg 24. november 2015 kl Mødet afholdes i Ørum Bo- og Aktivitetscenter, Dystrupvej 4, Ørum Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af drejebog for udarbejdelse af en revideret ældrepolitik Behandling af regionalt udarbejdet forslag til reviderede forløbsprogrammer for type 2 diabetes, KOL og hjertekarsygdom gældende for kommunerne i Region Midtjylland Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for kommunale tilbud til borgere med demens (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet) Budgetkontrol for oktober 2015 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 3. december 2015 kl Mødet afholdes i rådssalen på rådhuset i Grenaa Uddeling af Norddjurs Kommunes handicappris januar 2016 kl Mødet afholdes i Posthaven 48 i Grenaa Møde i voksen- og plejeudvalget Behandling af drejebog for udarbejdelse af en sammenhængende voksentilbudspolitik Behandling af forslag til kvalitetsstandard for kommunikationsområdet (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) Behandling af forslag til kvalitetsstandard for kommunale tilbud til 15

81 borgere med demens (inkl. høringssvar fra ældrerådet) Status på anvendelsen af pulje afsat i budget 2015 til ferieordning for beboere i botilbud på handicap- og psykiatriområdet Evaluering af dialogforum for socialt udsatte og arbejdet med at tilknytte to repræsentanter for målgruppen Evaluering af dialogforum for integrationsområdet Budgetkontrol for oktober 2015 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og omsorgsområdet Tilsynsrapporter fra embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på plejecentre Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt s tilsynsbesøg i institutioner på socialområdet Orientering Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2015 Ankeafgørelser (Lukket sag) 16

82 Bilag: 9.1. Overordnet program for studietur Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33551/15

83 Program for voksen- og plejeudvalgets studietur til London den marts 2015 Onsdag d. 4. marts Torsdag d. 5. marts Fredag d. 6. marts Besøg i Lambeth Mosaic Club Besøg hos Pield Heath House House kl School i Uxbridge (OCN) kl Afgang fra Aarhus Lufthavn kl Ankomst i Stansted Airport kl Besøget vedrører projektet Mental Health Project, som Innovaiton Unit er med til at drive. Besøg hos Living Well Network, der er en del af Mental Health Project kl Afgang fra Heathrow Lufthavn kl Ankomst Aarhus Lufthavn kl Nedenfor uddybes programmets besøg nærmere. Torsdag den 5. marts 2015 Torsdag besøger voksen- og plejeudvalget en bydel i London ved navn Lambeth. I Lambeth har sundhedsog psykiatriområdet igennem de seneste år været igennem en større omvæltning. I samarbejde med Innovation Unit, som er et uafhængigt konsulentfirma, der indgår i større innovationsprojekter med offentlige aktører, deltager en række aktører i Lambeth i det, de kalder Mental Health Project. Projektet, som udvalget skal besøge, forsøger via et tværgående samarbejde at binde den primære og sekundære sundheds- og omsorgssektor bedre sammen og med borgeren i centrum. Modellen skal være med til at udnytte borgerens ressourcer, så borgeren indgår mere aktivt i sin egen livssituation. Der kan læses mere om projektet via nedenstående hjemmesige, hvor en film nederst på siden giver et godt billede, af hvordan projektet har forsøgt at ændre tilgangen til psykiatriområdet med deres collaborative (samarbejde) i Lambeth. Endelig kan der læses mere om projektet på følgende hjemmeside: Ved besøget mødes udvalget med Joseph Harrington og Denis O Rourke som henholdsvis er partner i Innovation Unit og Assistant Director i CCG (Clinical Comissioning Groups) i Lambeth. I 2013 blev der i det engelske system etableret disse CCG, som består af mange praktiserende læger i samarbejde. I Lambeth har de meget fokus på samarbejdet mellem primærsektoren og sekundærsektoren. Med projektet er der skabt en ny og anderledes måde at tænke ydelserne på inden for det psykiatriske område, hvor der ved et bredt samarbejde anvendes en anderledes tilgang til den enkelte borger og dennes ressourcer. Joseph og Denis vil give udvalget en bred introduktion til projektet og fortælle om baggrund, resultater mv. Udvalget mødes med Joseph og Denis i Mosaic Clubhouse, som er et sted, hvor der foregår en lang række aktiviteter og ydelser for borgere med psykiske lidelser/udfordringer. Der kan læses mere om Mosaic Clubhouse via dette link: Efter snakken med Joseph og Denis vil udvalget få en rundvisning i Mosaic Clubhouse, hvor der gives et indblik i, hvad projektet har af betydning for borgerne og deres oplevelser af at modtage ydelser fra Collaborativet.

84 Om eftermiddagen torsdag vil udvalget besøge det, de kalder Living Well Network. Det er et netværk, som består af en lang række forskellige ydelser, der tilsammen kan være med til at skabe bedre muligheder for den enkelte borger med psykiske udfordringer til at mestre egen situation. Der er udarbejdet en brochure for netværket, der illustrerer samspillet mellem en lang række af tilbud. Ved besøget hos Living Well Network vil det være muligt at høre mere om nogle af de særlige udfordringer, der kan være i snitfladen mellem primærsektoren og sekundærsektoren, da mange af netværkets aktiviteter er afhængige af samarbejdet mellem disse parter. Der kan læses mere om Living Well Network via følgende link: Fredag den 6. marts 2015 Fredag skal voksen- og plejeudvalget besøge Pield Heath School, der ligger i Uxbridge ca. en time i tog ud af London. Pield Heath School er en specialskole, som anvender et kompetencesystem, der betegnes OCN-systemet. OCN har eksisteret i England i 30 år og er i dag en anerkendt skala til at validere uformel kundskab. OCN-point kan bruges til at veksle uformel kundskab til formel kundskab, ved at det formelle uddannelsessystem accepterer OCN-point som adgangsgivende. OCN-metoden har de seneste år vundet indpas i Danmark, og i Norddjurs Kommune er Djurslandsskolen begyndt at benytte det for deres ældste elever. Udvalget skal ved besøget høre mere om, hvordan de på skolen anvender OCN til at hjælpe nogle unge videre i livet med henblik på uddannelse eller beskæftigelse. Besøget skal fungere som inspiration til, hvordan unge, der i dag går på STU og produktionsskolen via øgede kompetencer, kan gives flere valgmuligheder i deres voksenliv. Ved besøget vil der særligt være fokus på skolens ældste elevers overgang til videre uddannelse eller beskæftigelse, og hvordan OCN-systemet er med til at klæde dem på til dette spring. Der kan læses mere om Pield Heath School via følgende link:

85 Bilag: Flygtninge - antal i perioden Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31137/15

86 Flygtninge antal i perioden År Udmeldt kvote *46 113**? Børn 3 i fra i fra fra i fra fra i fra fra i fra fra i fra fra 2014? i 2015 (kvote) 22 fra 2014? fra 2015 (kvote)? i 2016 (kvote) Familiesammenførte?? Børn i alt ? i ? fra ? i 2016 Voksne 3 i fra i fra fra i fra fra i fra fra i fra fra i fra fra 2014? i 2015 (kvote) 65 fra 2014? fra 2015 (kvote)? i 2016 (kvote) Familiesammenførte?? Voksne i alt ? i ? fra ? i 2016 Børn og voksne I alt fra 2013 og (kvote i 2015) + fam.sam.førte i fra (kvote fra 2015) +? (kvote i 2016) + familiesammenførte fra 2015 og i 2016 * Der var oprindeligt udmeldt til 39. I april 2014 blev kvoten hævet til 46. ** Foreløbig udmeldte kvote for 2015 I ovennævnte skema er der taget højde for en integrationsperiode på 3 år, hvilket betyder, at tallene i 2009 kører videre i 2010 og 2011, hvorefter de ophører. Tallet for børn og voksne i alt gælder også for familiesammenførte til og med I 2015 og 2016 tallene opgøres antal familiesammenførte særskilt, så udviklingen i kvoten og familiesammenførte kan adskilles. 30. januar 2015 Myndighedsafdelingen

87 Bilag: Frivillighed på det sociale område den 26. marts 2015 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33576/15

88 G A D T S FE Frivillighed på det sociale område Gratis arrangement for frivillige, brugere, pårørende og øvrige frivilliginteresserede inden for det frivillige Det er de normale, der er virkelig gale sociale område i Norddjurs Kommune Oplev Erik Clausen, 26. marts 2015 når han sætter en sjov vinkel på frivillighed og fri Kl fantasi under temaet Det er de normale, der er Ørum Aktiv Center virkelig gale. Skolebakken Ørum Djurs Norddjurs Kommune inviterer til en festdag for Oplev også... frivillige, brugere, pårørende og øvrige frivilliginteresserede inden for det frivillige sociale område. Rammen for dagen er uformel, og fejring af de frivilliges indsats er i højsædet. Tilmelding er nødvendig Rie Frilund Skårhøj, sociolog, fortælle om frivillighedens gaver Frivilligmarked med foreningsstande, en let anretning og musik Læs mere: Tilmeld dig senest torsdag den 19. marts ved at sende en mail til frivilligkonsulent Camilla Steskow på Pladser fordeles efter først til mølle.

89 Bilag: Invitation til uddeling af handicappris 2014 Udvalg: Voksen- og plejeudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 21710/15

90 Kommunalbestyrelsen Velfærdssekretariatet Handicaprådet Dato: Ældrerådet Reference: Randi Boll Johnsen Ledere i Velfærdsforvaltningen Direkte telefon: Sagsnr.: 13/1748 Invitation til uddeling af Norddjurs Kommunes Handicappris 2014 Igen i år uddeles Norddjurs Kommunes Handicappris og du inviteres hermed til at deltage ved uddelingen, som finder sted: Tirsdag den 3. marts 2015 kl i rådssalen på rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget har på sit møde den 3. februar 2015 besluttet, at prisen 2014 tildeles Leif Nyhus Christensen. Vi håber at se dig ved uddelingen, hvor også den lokale presse vil være inviteret. Med venlig hilsen Lars Møller Formand for voksen- og plejeudvalget Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015)

Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen (27. marts 2015) (rev. 8. juni 2015) Godkendt Arbejdsplan sundhedsaftalen -2018 (27. marts ) (rev. 8. juni ) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse. Især skal følgende områder fremhæves:

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse. Især skal følgende områder fremhæves: Kommunale indsatsområder i sundhedsaftalen 2015-18 Sundhedsaftalen for den midtjyske region bygger på en fælles ambition om at skabe mere integrerede sundhedsydelser. Aftalen indeholder en række tværsektorielle

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 31. maj 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Mandag den 14. marts 2016 Start kl.: 14:45 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Lovgivningsmæssige rammer og referencer

Lovgivningsmæssige rammer og referencer Lovgivningsmæssige rammer og referencer Indlæggelse og udskrivelse Følgende love og bekendtgørelser har betydning for udmøntningen af indsatsområde 1 generelt: Sundhedslovens 41, stk. 1, 2 og 3 vedr. videregivelse

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Til Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen

Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen Sekretariat Rådhuset, 8000 Aarhus C Region Midtjylland Sundhed Sundhedsaftalen sundhed.sundhedsaftalen@rm.dk Høringssvar fra Aarhus Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Aarhus Kommune er overordnet tilfreds

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bo- og Aktivitetscenter Dystrupvej 4 i Ørum Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. november 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Midtjylland Kommunalbestyrelserne i Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Norddjurs Kommune,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

Handicaprådet DAGSORDEN

Handicaprådet DAGSORDEN Handicaprådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skovstjernen Tove Ditlevsens Vej 4 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. september 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L)

Læs mere

Sundhedsaftalen Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune

Sundhedsaftalen Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune Sundhedsaftalen 2015-2018 Kortlægning af implementering i Skanderborg Kommune Kultur- og Sundhedsudvalget den 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Disposition Sundhedsaftalen 2015-2018 Om

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 22. november 2018 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand) Benthe

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 9. juni 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis

Sundhedsaftale 2015-2018. - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis - det tværsektorielle samarbejde med hospital og almen praksis Chefkonsulent Hanne Linnemann,, Magistratsafdelingen for Hvad er en sundhedsaftale? En politisk aftale mellem region og kommuner i regionen

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Gl. Estrup Randersvej 2-4 i Auning. Dato: Onsdag den 7. juni 2017 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN

Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Voksen- og plejeudvalget DAGSORDEN Sted: Møllehjemmet Elme Alle 10 i Auning Dato: Tirsdag den 2. februar 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K.

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI 05-08-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR BØR- NE-UNGE PSYKIATRI Baggrundsnotat til Sundhedsstyregruppens temadrøftelse om børne-unge psykiatrien den 17. august 2015 Udfordringer og

Læs mere

ARBEJDET MED KVALITETSSTANDARDER I RANDERS KOMMUNE

ARBEJDET MED KVALITETSSTANDARDER I RANDERS KOMMUNE ARBEJDET MED KVALITETSSTANDARDER I RANDERS KOMMUNE PROGRAM Hvordan skal man forstå kvalitetsstandarder? Hvad kan man skrue på? Hvordan har vi arbejdet med udarbejdelsen af kvalitetsstandarder i Randers

Læs mere

Sammenfatning. Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen

Sammenfatning. Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen Sammenfatning Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 Indholdsfortegnelse 1. Kortlægning af Skanderborg Kommunes implementering af Sundhedsaftalen...3 2. Fremgangsmåde...3

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grønnegården, Violskrænten 10 i Grenaa Mødet forsætter i gæstekantinen på rådhuset Dato: Tirsdag den 23. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer:

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere