Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet."

Transkript

1 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION Dato: 8. november 2004 Kontor: Ø/A Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på udlændingeområdet. 1. Gennemførte initiativer 1.1 Udlændingelovgivningen generelt Dansk Folkeparti og regeringen gennemførte i 2002 en række ændringer i udlændingelovgivningen, der har medvirket til, at antallet af udlændinge, der får opholdstilladelse i Danmark, er faldet betydeligt. 1.2 Udsendelse, herunder anvendelsen af udenrigspolitiske instrumenter I 2003 gennemførte Dansk Folkeparti og regeringen en ny og konsekvent udsendelsesprocedure for at forbedre mulighederne for at sikre, at alle afviste asylansøgere rejser ud af landet. Dansk Folkeparti og regeringen indgik i 2003 desuden en aftale om støtte til frivillig tilbagerejse til Irak. Ved finanslovsaftalen for 2004 aftalte Dansk Folkeparti og regeringen en række yderligere initiativer for at styrke indsatsen for hjemsendelsen af afviste asylansøgere: Samlet handlingsplan for udsendelsesarbejdet fremlagt februar 2004, der senest er revideret oktober 2004 Oprettelse af en udsendelsessektion i Integrationsministeriet pr. 1. januar 2004 Udstationering af 2 udsendelsesattachéer i Kosovo og Irak Krav til lande, der modtager dansk bistand, om ikke at lægge hindringer i vejen for udsendelse af egne statsborgere fra Danmark. 2. De hidtidige resultater 2.1 Udlændingelovgivningen generelt Der er, som det fremgår af figuren nedenfor, sket et markant fald i antallet af asylansøgninger siden Af figuren fremgår endvidere udviklingen i antallet af registrerede udsendte asylansøgere i perioden september 2004 (tallene foreligger ikke månedsopdelt for ). Som det fremgår af figuren, udsen-

2 - 2 - des/udrejser der flere personer fra Danmark, end der indrejser. Det bemærkes, at tallet vedrørende udsendte/udrejste omfatter personer som er ledsaget udrejst, skønnet udrejst, påset udrejst og selv udrejst. I den efterfølgende tabel er tallene vist på årsbasis. Antal personer jan-00 apr-00 jul-00 okt-00 jan-01 apr-01 jul-01 okt-01 Bruttoansøgertal jan-02 apr-02 jul-02 okt-02 jan-03 apr-03 jul-03 Reg. Udsendt/udrejst okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 Bruttoansøgertal Registreret udsendt/udrejst (frem til 1. oktober) (frem til 1. oktober) Det er ikke alle asylansøgninger, der realitetsbehandles i Danmark. Nogle personer udsendes til et andet EU-land efter Dublin-konventionen eller udrejser selv af landet, før sagen behandles. Antallet af asylsager, der realitetsbehandles (registreringstallet), er faldet markant siden 2000, jfr. figuren nedenfor.

3 jan-00 apr-00 jul-00 okt-00 jan-01 apr-01 jul-01 okt-01 jan-02 apr-02 jul-02 okt-02 jan-03 apr-03 jul-03 okt-03 jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 Anerkendelsesprocenten i spontane asylsager i Udlændingestyrelsen er i samme periode faldet markant, jf. nedenfor: Anerkendelsesprocent pct pct pct pct pct. (frem til 1. oktober) Pr. 1. oktober 2004 var i alt 330 personer udrejst frivilligt til Irak i henhold til den særlige ordning om økonomisk støtte. På grund af udsendelsessituationen til bl.a. Irak og Afghanistan og den høje afslagsprocent har antallet af asylansøgere i udsendelsesposition været stigende i løbet af 2003 og I forhold til Irak afviste den midlertidige koalitionsadministration (Coalition Provisional Authority), under ledelse af USA, således at modtage tvangsudsendte irakere, ligesom den nuværende irakiske overgangsregering har tilkendegivet, at det endnu er for tidligt at udsende tvangsmæssigt til Irak. I forhold til Afghanistan har det alene været muligt at udsende et mindre antal afviste asylansøgere tvangsmæssigt til Kabul i henhold til en midlertidig aftale om tilbagetagelse. Der er nu meget få udlændinge, der får opholdstilladelse på grund af udsendelseshindringer, jfr. følgende figur og tabel. Udviklingen følges nøje med henblik på at undgå enhver spekulation i denne mulighed for at få opholdstilladelse. I øvrigt bemærkes, at opholdstilladelser og dermed følgende arbejdstilladelser, der tildeles på

4 - 4 - grund af udsendelseshindringer, ikke udelukker hjemsendelse, hvis der senere bliver mulighed for det. Opholdstilladelser Note: 2004 ( frem til 1. oktober) Antal opholdstilladelser pga. udsendelseshindring (frem til 1. oktober)

5 - 5 - Antal personer jan-01 mar-01 maj-01 jul-01 sep-01 nov-01 jan-02 mar-02 maj-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mar-03 maj-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mar-04 maj-04 jul-04 sep-04 nov-04 Det samlede antal familiesammenføringstilladelser har i samme periode udviklet sig som følger: Antallet af personer, der har søgt om familiesammenføring i Danmark er faldet markant i perioden , jf. figuren og tabellen nedenfor (tallene foreligger ikke månedsopdelt for 2000). Faldet er også en konsekvens af det faldende antal anerkendte flygtninge og dermed ansøgninger om familiesammenføringer til flygtinge. Antal familiesammenføringstilladelsevende Heraf ægtefæller og samle (frem til 1. oktober) (frem til 1. oktober) 2.2. Udsendelse, herunder anvendelsen af udenrigspolitiske instrumenter. Udsendelsessektionen har afsluttet forhandlinger med Bosnien-Hercegovina og Afghanistan om aftaler om tilbagetagelse af egne statsborgere, og sektionen arbejder for tiden på at afslutte en tilsvarende aftale med de makedonske myndigheder. Af-

6 - 6 - talerne med Bosnien-Hercegovina og Afghanistan er underskrevet den 18. oktober Udsendelsessektionen har gennem attachéen på Balkan foranlediget et forbedret samarbejde med UNMIK og dermed flere udsendelser til Kosovo. Rigspolitiet har således siden oktober 2003 forelagt 94 personer for UNMIK med henblik på tvangsmæssig udsendelse til Kosovo. UNMIK har accepteret at tilbagetage 74 personer, hvoraf 35 personer er accepteret i september og oktober måned Den irakiske minister for migration har i september 2004 besøgt Danmark og givet tilsagn om, at irakiske statsborgere kan rejse tilbage til Irak. Samarbejdet med de libanesiske myndigheder vedrørende spørgsmålet om udsendelse af statsløse palæstinensere til Libanon er forbedret, og Rigspolitiet modtager nu løbende tilladelser til indrejse i Libanon. Integrations- og udviklingsministeren har gentagne gange rejst problemet med lande, der ikke vil tage egne borgere tilbage, på uformelle ministermøder i såvel nordisk som EU-regi. Det er endvidere aftalt med statsministeren, at alle regeringsmedlemmer generelt opfordres til at rejse tilbagetagelsesspørgsmålet i møder med ministre fra de relevante lande. Udenrigsministeriet har opprioriteret indsatser, der har til formål at tilbyde flygtninge beskyttelse og bedre forhold i nærområderne, hvilket bl.a. kan lede til, at færre flygtninge bevæger sig videre fra nabolande i regionen til Europa. I 2004 er afsat 200 mio. kr. hertil. Danmark har taget et internationalt initiativ til hurtigere mobilisering af indsatser til fremme af repatriering af flygtninge, ved at foreslå at oprette en global repatrieringsfond, der dels skal fungere som direkte finansieringsfacilitet for FN-indsatser for flygtninge, og som dels skal styrke den fremtidige interne koordination mellem involverede FN-partnere. Følgende skridt er taget vedrørende lande, hvortil der er udsendelsesproblemer: Irak Regeringen har iværksat en række aktiviteter i det sydlige Irak, der sammen med den danske sikringsstyrke medvirker til, at de lokale vilkår forbedres til gavn for hele befolkningen, herunder tilbagevendende flygtninge og internt fordrevne, bl.a. fra Danmark. Genopbygningsaktiviteterne omfatter både infrastrukturprojekter og rådgivning samt støtte til polititræning, retssektoren og lokale myndigheder således at tilliden opbygges til de lokale myndigheders udøvelse af deres myndighedsopgaver. Dertil kommer dansk støtte til gennemførelse af valget til et overgangsparlament i januar samt de genopbygningsprojekter, der gennemføres af den danske sikringsstyrke.

7 - 7 - Sammen med de irakiske myndigheder i Bagdad arbejdes desuden fra dansk side på at udvikle en kommune-facilitet, som vil kunne tilbydes til udvalgte lokalområder, der hvor irakere i udsendelsesposition fra Danmark vælger at bosætte sig. Faciliteten vil ikke blive iværksat, før det kan registreres, at irakere fra Danmark er indrejst i Irak og har bosat sig i de pågældende lokalområder. I det omfang danske eksperter skal medvirke i Irak, vil sikkerhedssituationen nøje og løbende blive overvejet. Samlet yder Danmark således en fokuseret indsats for at fremme den politiske udvikling og stabilitet, der vil muliggøre, at irakiske flygtninge vender tilbage i større omfang. Afghanistan. Tilbagetagelsesspørgsmålet er flere gange rejst over for Afghanistan. Sagen rejstes under drøftelser i Kabul, hvor også det fremtidige bistandssamarbejde blev berørt, under Berlin konferencen i april og over for den afghanske flygtningeminister under UNHCR Ex.Com mødet. Integrationsministeren nævnte med klare ord bistandssamarbejdet overfor den embedsmandsdelegation, der besøgte Danmark i september 2004, for at identificere afviste afghanske asylansøgere. Endvidere har det danske repræsentationskontor i Kabul lagt et vedvarende pres på regeringen. Kenya (Somaliske flygtninge). En fælles mission fra udenrigsministeriet og integrationsministeriet har drøftet et samarbejde med Kenya, der vil styrke indsatsen over for flygtninge i Kenya bl.a. med henblik på at fremme repatriering og reintegration af somaliske flygtninge. Der er d. 15. oktober 2004 underskrevet et Memorandum of Understanding mellem Kenya og Danmark. Kosovo. I forbindelse med FNs 59. Generalforsamling drøftede udenrigsministeren spørgsmålet om hjemsendelse af afviste asylansøgere til Kosovo med chefen for UNMIK. Udenrigsministeriet har sat gang i forberedelse af udviklingsindsatser i Kosovo, der skaber bedre rammebetingelser for flygtninge, der vender hjem. Armenien. Under et besøg i september 2004 rejste udenrigsministeren spørgsmålet om returnering af afviste armenske asylansøgere over for de armenske myndigheder. 3. Aftaleelementer i en samlet finanslovsaftale for Udsendelse Regeringen og Dansk Folkeparti har allerede i 2002 ændret udlændingelovgivningen, således at det er præciseret, at asylansøgere, der får afslag på asyl, nu skal udrejse straks. Regeringen og Dansk Folkeparti har i 2003 yderligere indført en ny og konsekvent udsendelsespolitik, hvorefter der nu gøres en tydelig forskel på de afviste asylansøgere, der medvirker til udrejsen og de, der nægter at medvirke hertil. Målsætningen er, at så mange afviste asylansøgere som muligt vælger selv at udrej-

8 - 8 - se og gør det hurtigst muligt. Hvor en afvist asylansøger ikke vælger selv at udrejse, tages straks skridt til at iværksætte hjemsendelse. I aftalen om finansloven for 2004 blev det fastslået, at Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at Danmark skal stille krav om, at modtagerlandene af dansk bistand ikke lægger hindringer i vejen for, at deres egne statsborgere kan udsendes fra Danmark. De igangværende initiativer på udsendelsesområdet skal fortsættes og yderligere intensiveres. Der følges op på de tilkendegivelser og aftaler, som den irakiske minister og integrationsministeren blev enige om i september Det er aktuelt ikke muligt at gennemføre tvangsmæssige hjemsendelser til Irak. For at fremme frivillig tilbagerejse er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at gennemføre en ny ordning, hvor der gives økonomisk støtte til irakiske asylansøgere, der frivilligt vender tilbage til Irak. Ordningen træder i kraft straks efter godkendelse af finansudvalget. Ordningen udformes således, at der ydes kr. til voksne irakiske asylansøgere, der tilmelder sig inden 1. februar 2005, et lavere beløb hvis de tilmelder sig inden 1. april 2005, og et endnu lavere beløb såfremt de tilmelder sig inden 1. maj Der har hidtil ikke været knyttet en fortrydelsesret til støtteordningerne for afviste asylansøgere, og der vil heller ikke være en fortrydelsesret knyttet til den nye ordning. Der tages herudover initiativ til at undersøge, om der kan etableres et samarbejde med de irakiske myndigheder om identifikation af irakiske asylansøgere og forberede frivillig hjemsendelser. Forud for underskrivelsen af en midlertidig aftale om tilbagetagelse med Afghanistan i 2003 og i forbindelse med forhandlinger i Kabul blev det af en delegation bestående af Udenrigsministeriet og Integrationsministeriet gjort klart, at manglende underskrivelse af den endelige tilbagetagelsesaftale fra afghansk side ville kunne få konsekvenser for den fremtidige danske bistand til Afghanistan. Regeringen vil også i den kommende tid pege på denne sammenhæng, således at der sker en opfølgning på de aftaler, Danmark i oktober 2004 har indgået med Afghanistan og Bosnien- Hercegovina om udsendelse af afviste asylansøgere. Der vil endvidere blive fulgt op på indsatsen i forhold til Kosovo, ligesom regeringen løbende vil overveje behovet for at indgå nye aftaler med andre lande, hvortil udsendelse måtte vise sig vanskelig jf. nedenfor. Der afsættes en ekstra bevilling til Integrationsministeriets udsendelsesenhed til en hurtigere efterbehandling af sager om humanitær opholdstilladelse og hurtigere behandling af de asylsager, der er afgjort i den såkaldte åbenbart grundløs procedure. Bevillingen skal sikre en effektiv opfølgning

9 - 9 - på de aftaler om udsendelse, som Danmark har indgået i Beløbet aftales i finanslovsforhandlingerne. Ordningen med de to udsendelsesattachéer, der er udstationeret i Kosovo og Irak forlænges i Der udsendes en specialattaché til Afghanistan, som kan sikre, at kommunikationen om hjemsendelse og repatriering mellem danske myndigheder og myndighederne i Afghanistan forløber tilfredsstillende. Beløbet aftales i finanslovsforhandlingerne. Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finanslovsaftalen for 2004, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for udsendelsesarbejdet. Denne handlingsplan Rigspolitiets rapport Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere" - vil fremover blive opdateret halvårligt. Regeringen og Dansk Folkeparti lægger vægt på, at lande, der modtager dansk bistandshjælp, samarbejder loyalt med Danmark om at modtage egne borgere, der har fået afvist en ansøgning om asyl i Danmark. Parterne er også enige om, at det må føre til beskæring i bistanden, hvis landene ikke medvirker til effektiv og hurtig modtagelse af deres egne borgere. Parterne drøfter og opstiller køreplaner med konkrete initiativer og målsætninger for indsatsen i hvert af de lande, der ikke vil tage deres egne borgere tilbage. Såfremt bistandsmodtagende lande ikke lever op til forventningerne og indgåede aftaler m.h.t. tilbagetagelse af egne borgere, er parterne således enige om, at det skal have konsekvenser for bistanden, der i så fald vil blive beskåret. På kvartalsmøder drøftes indsatsen og resultaterne mellem parterne. 3.2 Kontrolindsatsen på udlændingeområdet Kontrollen med illegalt arbejde og ulovligt ophold i Danmark skal styrkes. Også i forhold til den frivillige udrejse af afviste asylansøgere er det væsentligt, at der kan foretages en effektiv kontrol med ulovligt ophold i Danmark Strammere kontrol med visa og udløbne opholdstilladelser. Som led i Integrationsministeriets digitaliseringsprojekt forbedres mulighederne for udveksling af oplysninger mellem udlændingemyndighederne og andre offentlige myndigheder. Danmark deltager i oprettelsen af et europæisk visuminformationssystem (VIS), der fra 2007 forventes at fungere med biometriske oplysninger, således at det bliver lettere at udveksle information medlemsstaterne imellem om misbrug af forskellige identiteter og dokumentfalsk.

10 Regeringen støtter endvidere to forordningsforslag om, at der kan integreres biometriske kendetegn på visa og opholdstilladelser. Regeringen vil arbejde for at udvikle VIS, således at det suppleres med udrejsekontrol. Det er aftalt, at der oprettes en særlig analyse- og kontrolenhed i Integrationsministeriet, der skal analysere samt gennemføre en mere systematisk kontrol med overholdelsen af udlændingelovens regler. Analyse- og kontrolenheden skal endvidere komme med forslag til nødvendige opstramninger af procedurer i samarbejdet med andre myndigheder, herunder politiet, kommunerne, sundhedsmyndighederne, undervisningsinstitutionerne m.fl., f. eks. med henblik på at sikre, at udløb af opholdstilladelser faktisk fører til udrejse. IT-systemerne på udlændingeområdet udbygges. Udbygningen skal primært ske ved gennemførelsen af Integrationsministeriets digitaliseringshandlingsplan. Udbygningen skal herudover sikre, at Danmark i takt med de øvrige europæiske lande indfører biometriske kendetegn på visa og opholdstilladelser og tilslutter sig et kommende europæisk visuminformationssystem Repatriering Repatrieringsloven indeholder regler om udbetaling af hjælp til repatriering og udbetaling af reintegrationsbistand. Reglerne om hjælp til repatriering har til formål at give udlændinge, der frivilligt ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, mulighed for at modtage økonomisk støtte til tilbagevenden, hvis udlændingen ikke har midler hertil. Reglerne om reintegrationsbistand har til formål at give ældre og/eller uarbejdsdygtige udlændinge, der ønsker at vende hjem, men som ikke har mulighed herfor på grund af manglende forsørgelsesgrundlag, økonomisk grundlag for at repatriere. Reintegrationsbistand kan ydes til udlændinge, der opfylder en række nærmere fastsatte betingelser, herunder at den pågældende på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 65 år eller opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er fyldt 55 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet. Hjælpen til etablering ved repatriering blev senest forhøjet i 2003 med virkning fra For at hindre misbrug af repatrieringsordningen og øge motivationen til at blive i hjemlandet, blev repatrieringsloven samtidig ændret, således at hjælpen til etablering nu som hovedregel udbetales i to rater. Af den samlede hjælp på kr. til personer, der er fyldt 18 år, udbetales kr. ved repatrieringen, mens de sidste kr. først udbetales efter fortrydelsesfristens udløb.

11 Regeringen og Dansk Folkeparti vil udvide af repatrieringslovens personkreds ved at fordoble det beløb, som kommunalbestyrelsen skal se bort fra ved afgørelse om hjælp til repatriering, og ved at nedsætte aldersgrænsen med fem år fra 65 til 60 år, henholdsvis fra 55 til 50 år for den personkreds, der kan modtage reintegrationsbistand. Ændringerne kan træde i kraft fra den 1. juli Merudgiften forudsættes finansieret ved modgående besparelser på kontanthjælp mv Nærområdebistand Regeringen vil fortsætte og udbygge sine bestræbelser på at bistå relevante nærområdelande med at kapacitetsopbygge deres asylsystemer. Indsatsen skal sikre, at der kan ske en effektiv beskyttelse af flygtninge og en asylsagsbehandling i nærområdet, herunder registrering om muligt gennem biometri. Målsætningen er, at de bringes i stand til at modtage asylansøgere og behandle deres ansøgninger i overensstemmelse med internationale standarder, herunder navnlig forpligtelser i henhold til flygtninge- og torturkonventionen. Sammen med UNHCR undersøges muligheden for at udvikle et projekt om registrering af flygtninge ved hjælp af biometri. a) Afghanistan: Udenrigsministeriet vil fortsætte og videreudbygge samarbejdet med de afghanske flygtningemyndigheder og herunder tilbyde bistand til kapacitetsopbygning på området, som vil kunne styrke effektiviteten i behandlingen af tilbagetagelsessager. b) Irak: Udenrigsministeriet vil i samarbejde med de irakiske myndigheder forberede lokale udviklingsindsatser i områder, hvortil irakere er vendt tilbage med henblik på at understøtte genindførelsen af støtteordningen til udviste irakere. Lokalområdeindsatserne vil blive iværksat, når sikkerhedssituationen tillader det. c) Kenya: Udenrigsministeriet vil søge at forstærke indsatserne i Kenya m.h.p.: at styrke de kenyanske myndigheders kapacitet til at håndtere nuværende og fremtidige flygtningesituationer; at undersøge mulighederne for en forstærket indsats i flygtningeområderne; samt at undersøge mulighederne for at øge den danske indsats i Somalia m.h.p. støtte til repatriering og reintegration af flygtninge. d) Kosovo: Udenrigsministeriet vil forberede indsatser til fremme af erhvervsudvikling i Kosovo, som tilstræbes påbegyndt i løbet af foråret 2005 inden for en ramme af mio. kr. over tre år med det formål at lette flygtninges hjemvendelse i en situation med 70% arbejdsløshed. Desuden vil et støtteprogram for en psykosocial indsats i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp blive overvejet af Integrationsministeriet. e) Armenien: Inden for rammerne af et nyt "Kaukasusprogram " under regeringens Naboskabsstrategi af marts 2004 forberedes en særlig reintegrati-

12 onsindsats i Armenien. Programmet skal forebygge gentagen migration og understøtte tilbagetagelsesaftalen mellem Armenien og Danmark, hvis gennemførelse derfor er en forudsætning for indsatsen. f) Somalia: Regeringen vil forstærke sin reintegrationsindsats i Somalia, i særdeleshed i det nordlige Somalia. Danmark vil desuden støtte FN s program for en styrkelse af den lokale sikkerhed i Somalia (polititræning m.v.). Endelig vil Danmark styrke indsatsen i nærområdet til Somalia med henblik på at fremme repatrieringen af somaliske flygtninge i nærområdet. g) Regeringen udarbejder ligeledes konkrete opfølgningsplaner vedrørende indsatsen i forhold til Iran, Etiopien og statsløse palæstinensere, jf. pkt Det vil endvidere indgå i drøftelserne med Dansk Folkeparti, i hvilket omfang der yderligere skal omdisponeres mellem hovedkonti inden for 06.3 på FL05 med henblik på at tilvejebringe yderligere midler til nærområdeindsatser.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager

Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager Udlændinge Styrelsen US Statistikserie nr. 1, 2002 Ny type statistik på asylområdet: Forløbsanalyser i spontane asylsager I denne publikation gives på baggrund af en række foreløbige tal et overblik over,

Læs mere

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017

UUI stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF) Hvornår: 22. juni 2017 Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 926 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AD og AI (Alm. del) UUI stillet efter

Læs mere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2006 UDLÆNDINGEAFDELINGEN J. nr.: 2004-5141-83-JKP151 + bilag Redegørelse for status på arbejdet med

Læs mere

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere.

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere. NOTAT Dato: 16. januar 2008 Aftale om vilkår for asylansøgere. 1. Indledning Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om de afviste asylansøgere. Aftalen omfatter to dele: Første del indeholder

Læs mere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013 Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013 Januar 2014 Side 1 Dato: 21. januar 2014 J.nr: 2014-5200-2 / POLITIOMRÅDET NATIONALT UDLÆNDINGE- CENTER (NUC) Redegørelse for status på

Læs mere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2014

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2014 Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2014 April 2015 Side 1 Dato: 23. april 2015 J.nr: 2014-5200-2 / POLITIOMRÅDET NATIONALT UDLÆNDINGECENTER (NUC) Redegørelse for status på arbejdet

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven.

Dette brev indeholder en orientering om ændringerne af repatrieringsloven og udlændingeloven. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om ændringer af repatrieringsloven og udlændingeloven som følge af vedtagelse af lovforslag L 174 i Folketinget den 2. juni 2017 Folketinget har den 2. juni

Læs mere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere November 2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere: A: Resumé og konklusion...

Læs mere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere dhfdfhghgfhhhh UDLÆNDINGEAFDELINGEN Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2008 UDLÆNDINGEAFDELINGEN Den 11. april 2008 J. nr.: 2007-5141-27 + bilag Redegørelse for status på arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af repatrieringsloven 2013/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-5755 Fremsat den 22. januar

Læs mere

POLITIOMRÅDET POLITISTABEN KONTORET FOR FÆRDSEL OG UDLÆNDINGE. Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere

POLITIOMRÅDET POLITISTABEN KONTORET FOR FÆRDSEL OG UDLÆNDINGE. Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere POLITIOMRÅDET POLITISTABEN KONTORET FOR FÆRDSEL OG UDLÆNDINGE Status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere April 2010 28. april 2010 J.nr.: 2007-5141-27 + bilag POLITISTABEN Kontoret for Færdsel

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Nøgletal. Integration

Nøgletal. Integration Nøgletal Integration Nøgletal INTEGRATION 2010 2011 2012 2013 2014 Orientering 1. Andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse i befolkningen 6,5 % 6,7 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % Per 1. januar

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

STATUS EFTER 2. HALVÅR 2011 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS EFTER 2. HALVÅR 2011 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Februar 2012 POLITIAFDELINGEN Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS EFTER 2. HALVÅR 2011 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Telefon: 3314 8888 E-mail: nuc@politi.dk Web: www.politi.dk

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen

Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen Regeringen fører en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik. Vi skal hjælpe i verden, men vi skal også passe på Danmark. Vi skal bevare vores samhørighed

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen 2016/1 BSF 51 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 13. januar 2017 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Rigspolitiet, indeholder en status på politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere.

Denne redegørelse, der er udarbejdet af Rigspolitiet, indeholder en status på politiets arbejde med udsendelse af afviste asylansøgere. Juni 2011 POLITIAFDELINGEN Nationalt Udlændingecenter (NUC) Anker Heegaards Gade 5 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0039 E-mail: Web: nuc@politi.dk www.politi.dk STATUS PÅ ARBEJDET MED

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven O:\Ministeriet for flygtninge\l ov forsla g\5 5 8 9 1 5 \D ok u m enter\5 5 8 9 1 5.fm 1 5-0 5-0 7 1 6 :2 5 k 0 2 b j Lovforslag nr. L 218 Folketinget2006-07 Fremsatden 16. maj2007af integrationsministeren

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Repatriering i Marts 2018

Repatriering i Marts 2018 Repatriering i 2012-2017 Marts 2018 Opsummering Efter en kraftig stigning i antallet af repatrierede fra 2009 til 2011, er antallet stabiliseret på 300-350 repatrierede årligt i perioden 2014-2017. De

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet:

Justitsministeriet har til brug for redegørelsen indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet: JUSTITSMINISTERIET 25. august 2003 Til Statsrevisoratet Ved brev af 23. april 2003 har Statsrevisoratet fremsendt Statsrevisorernes Beretning nr. 9 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl-

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (2. samling) UUI alm. del - Bilag 36 Offentligt NOTAT Dato: 24. januar 2008 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 2002/4112-1 Sagsbeh.: CVK

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.01.2010. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.01. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne.

Dansk Røde Kors. Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig anmodning om ikraftsættelse af udlændingeloven for Færørerne. Skjal 4, undirskjal b Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K Dansk Røde Kors København, d. 30. september 1999 Asyl/JØC/KBH/31-5/0517 Vedr.: Indenrigsministeriets udkast til kongelig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet

Udlændinge Styrelsen. Nøgletal på udlændingeområdet Udlændinge Styrelsen Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Nøgletal på udlændingeområdet 2002 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Informationsenheden Ryesgade

Læs mere

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.03. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark

Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Dokument- og personelfalsk i forbindelse med en udlændings indrejse og ophold i Danmark Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: dokumentfalsk;dokumentmisbrug;udlændinge;påtale og påtaleundladelse; Offentlig

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSEE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSEE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI alm. del Bilag 47 Offentligt November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.12.2014. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.12. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Nøgletal på udlændingeområdet

Nøgletal på udlændingeområdet Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Nøgletal på udlændingeområdet 2003 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Telefon: 35 30 80 05/36

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Tal og fakta på udlændingeområdet

Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Tal og fakta på udlændingeområdet 24 Ansvarshavende redaktør: Direktør Grethe Løgstrup Udgivet af Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 21 København Ø Telefon: 35 36 66 Fax:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION 25. august 2003 Statsrevisorerne har den 2. april 2003 afgivet beretning nr. 9, 2002 om Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse på asyl- og opholdsområdet.

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 190 Offentligt NOTAT Dato: 18. august 2011 Kontor: Visum, Udsendelser og Humanitære Sager J.nr.: 09/05239 Sagsbeh.: CVK Fil-navn:

Læs mere

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Uledsagede mindreårige asylansøgere Uledsagede mindreårige asylansøgere Opdateret: marts 2005 Udarbejdet af Eva Green Meinel, Asyl og Repatriering 1. Baggrund Definition på en uledsaget mindreårig asylansøger En uledsaget mindreårig asylansøger

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Dato: 29. september 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Tina Ørtoft Kristensen

Læs mere

Indvandrere og Integration

Indvandrere og Integration Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Administrationsafdelingen Generaldirektøren Generaldirektoratet for Retlige og Indre Anliggender EU-Kommissionen Rue de Luxembourg 46 B-1049 Bruxelles

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2016 COM(2016) 700 final ANNEX 3 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET Første statusrapport om rammen for partnerskaber

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven

Vejledning til repatrieringsloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 160 Offentligt Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund.......................................................................

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dato 24-11-05 Holbergsgade 6 Ref. dosc 1057 København K Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket.

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket. Udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 2002, har virket. Antallet af familiesammenføringer og meddelt asyl

Læs mere