JØRGEN STORMGAARD. Blixens KAREN AFRIKA FRIHEDEN, FARMEN OG FORFATTERSKABET HAASE & SØNS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JØRGEN STORMGAARD. Blixens KAREN AFRIKA FRIHEDEN, FARMEN OG FORFATTERSKABET HAASE & SØNS FORLAG"

Transkript

1

2

3 JØRGEN STORMGAARD Blixens KAREN AFRIKA FRIHEDEN, FARMEN OG FORFATTERSKABET HAASE & SØNS FORLAG

4 Jørgen Stormgaard: Karen Blixens Afrika. Friheden, farmen og forfatterskabet Jørgen Stormgaard og Haase & Søns Forlag as 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Omslag: stoltzedesign Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers mdd Sat med Minion Pro Billedbehandling: Clemenstrykkeriet A/S 1. ebogsudgave 2013, version 1.01 ISBN ISBN (trykt bog) Alle citater af Karen Blixen er gengivet med tilladelse fra Rungstedlundfonden. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Haase & Søns Forlag

5 Indhold Forord 7 Indledning 9 I Navigare necesse est, vivere non necesse! 13 Flugten fra familien 14 Godser, købmænd og unitarisme 24 Barndommen på Rungstedlund 33 De flakkende ungdomsår 38 Mødet med Afrika 61 II Pourquoi pas? 79 Erindringerne fra Afrika 80 Et værk med fem fløje 88 Kamante: en kikuyus udvikling 92 Gamle Knudsen: en ukuelig optimist 109 Lullu: en antilope på farmen 114 Emmanuelson: en flygtning på gennemrejse 122 Ingrid Lindström: en medsøster på savannen 131 Brødrene Cole: engelske adelsmænd i Afrika 134 Denys Finch Hatton: den forholdsløse Peter Pan 142 Farah: en somalisk gentleman 184 III Je responderay 191 Et vådeskud og dets forgreninger 192 Dagbogen fra Afrika 208 Kongens brev 218 Skoler og uddannelse 225 Karen Blixens opfattelse af islam 235 Forholdet til familien 251

6 IV This, too, will pass 267 Tabet af farmen 268 Den glemte ægtemand 278 Længslen efter Afrika 285 Modtagelsen af Den afrikanske Farm 288 Kontakten med vennerne i Afrika 293 V Be bold. Be bold. Be not too bold 303 Karen Blixens syn på udviklingen i Afrika 304 Den farlige bog: racismeanklager 307 Det feudale aspekt 314 Afrunding 323 Noter 327 Bibliografi 341 Anbefalet læsning 345 Personregister 347 Billedfortegnelse 352 Forlaget skriver 353 Om forfatteren 355

7 Forord Hvorfor denne bog? Svaret er ganske enkelt: Fordi der i Danmark ikke tidligere er udgivet et værk, som forsøger at vurdere alle de tekster fra Karen Blixens hånd, hvor hun fortæller om Afrika. Med denne bog har det været mit ønske at skabe et overblik over den danske forfatterindes tilknytning til Kenya og præcisere, hvad opholdet dernede kom til at betyde for det berømte forfatterskab, som primært blev til efter hjemkomsten til Rungstedlund. Udenlandske forfattere har beskrevet Karen Blixens Afrika-år, fx den amerikanske læge Linda Donelson i bogen Karen Blixen i Afrika. Sandheden bag Den afrikanske Farm (1998). Bogen bygger på et omfattende kendskab til Karen Blixens bøger og livshistorie, men da det primært er hendes sygejournal, der sættes under lup, har bogen et begrænset perspektiv. Desuden skæmmes den af et mangelfuldt noteapparat og en mængde påstande, som det er umuligt at verificere. Jeg har i mange år beskæftiget mig med Karen Blixen og holder ofte kurser om forskellige aspekter af forfatterindens liv og forfatterskab. Erfaringen har vist mig, at der er en særlig stor interesse for tiden i Afrika. Forfatterindens sjældne overblik og udsyn vækker genkendelse og sætter vores liv i perspektiv, og de problemstillinger, hun lægger frem, er lige så relevante i dag, som da de blev skrevet. Det gælder ikke mindst samværet med afrikanerne og det indblik i fremmedartede traditioner, som hun fortæller om i Den afrikanske Farm, Skygger paa Græsset og andre steder. Kulturmødet mellem Karen Blixen og afrikanerne kan stadig oplyse og inspirere det moderne, globaliserede menneske, der dagligt må forholde sig til et virvar af livsanskuelser og holdninger til skik og brug, der går på tværs af hans eller hendes egen kulturelle bagage. Mange af Karen Blixens tekster udsendes med den retskrivning, der indførtes ved sprogreformen i Når jeg alligevel har valgt at citere fra de gamle udgaver, skyldes det, at Karen Blixen selv foretrak den retskriv- 7

8 ning, hun var vokset op med, hvilket hun blandt andet gjorde rede for i en artikel i Politiken den marts De ældre udgaver læses fortsat, og også i den kommenterede udgave af Den afrikanske Farm, der udkom i 2007, har man bevaret den retskrivning, som bogens forfatter holdt sig til livet igennem. Karen Blixens Afrika er inddelt i fem hovedafsnit, der alle indledes af et af forfatterindens mottoer. Tilsammen afspejler disse mottoer med al tydelighed den udvikling, Karen Blixen gennemgik i løbet af sine 77 år. Fire af dem: Navigare necesse est, vivere non necesse! 1 (Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve!), Pourquoi pas? (Hvorfor ikke?), Je responderay (Jeg vil svare) og Be bold. Be bold. Be not too bold (Vær dristig. Vær dristig. Vær ikke for dristig) bragte Karen Blixen selv i spil i sin festtale i The Nati onal Institute of Arts and Letters i januar Det sidste This, too, will pass (Også dette vil gå over) nævnes i Kamante Gaturras bog, Longing for Darkness, som Karen Blixens sidste livsmotto. Visse dele af denne bog har krævet en hjælpende hånd. Derfor vil jeg gerne takke Birgitte Bardtrum Momme fra Amalienborg Museet og mag. art. Elisabeth von Buchwald, der begge har været behjælpelige med at finde oplysninger om det løveskind, Karen Blixen sendte til kong Christian 10. Også tak til Birgit Damgaard, der beredvilligt har udlånt et fotografi, hun tog under sit ophold i Kenya i juli Rejseleder Evy Braarup og lektor Margrethe Silberschmidt har ligeledes svaret på henvendelser og dermed været med til at klarlægge et antropologisk område, hvor jeg var på bar bund. En særlig tak til mine mange kursister, der til stadighed holder mig til ilden og inspirerer mig til at forske videre i Karen Blixens liv og litterære virke. Slutteligt ønsker forlaget og jeg at rette en stor tak til Rungstedlundfonden for tilladelse til at gengive citaterne af Karen Blixen, og vi ønsker ligeledes at takke Nejma og Peter Beard (Peter Beard Studio, New York) for deres store imødekommenhed i forhold til at gengive tegninger og fotos fra bogen Longing for Darkness. Kamante s Tales from Out of Africa. Jørgen Stormgaard

9 Indledning Jeg tror, man maa opleve noget, førend man kan samle sin Personlighed i nogen Slags Kunst. 1 Karen Blixen Det er ikke nogen nem sag at danne sig et overblik over Karen Blixens tilknytning til Afrika, ikke mindst fordi de eksisterende beretninger fra hendes egen hånd rummer så uendeligt mange perspektiver og nuancer. Den afrikanske Farm, forfatterindens beskrivelse af mødet med det for hende ukendte land og dets forskellige folkeslag, er et kunstværk, der siden udgivelsen i 1937 har betaget mennesker verden over. Bogen kan ses som Karen Blixens officielle og kunstneriske udlægning af tiden i Kenya. Det samme gælder Skygger paa Græsset, der udkom 23 år senere og i endnu mere stiliseret form beskriver oplevelserne i Afrika. Ifølge litteraturforsker Marianne Juhl er disse skildringer ordnede og nøje gennemtænkte, der er tale om et livs tilfældigheder ophøjet til samlet skæbne. 2 I et interview fra 1970 berører Karen Blixens bror, Thomas Dinesen, det samme fænomen: Jeg synes, at Den afrikanske Farm i enhver henseende giver et korrekt billede af tiden, afrikanerne og vennerne derude men det hele er ligesom set gennem et kulørt glas. Hun gav lys og skygger en dybere tone, som kaster en mærkelig glans over den virkelighed, hun skildrer. 3 Bogen om farmen kan således klassificeres som redigeret virkelighed, og så meget desto mere interessant er det derfor at se nærmere på de øjebliksbilleder og mellemregnskaber, man finder i brevene fra Afrika, der udkom i bogform i Heri beskrives det daglige arbejde på farmen, sorger, glæder og problemer, samtidig med at Karen Blixen jævnligt foretager en slags selvopgør for at opnå klarhed over sin rolle i tilværelsen. Brevene indeholder uden tvivl en større grad af faktuel sandhed end beretningerne i Den afrikanske Farm, der til gengæld bærer præg af en afklarethed og et overblik, som forfatterinden ikke besad, mens hun befandt sig i Afrika. Dog 9

10 må begge skildringer både bogen om farmen i Kenya og brevene fra Afrika betegnes som sande; de indeholder blot to vidt forskellige perspektiver. Set som selvbiografi er Den afrikanske Farm meget atypisk. For det første beskriver den kun én bestemt periode i Karen Blixens liv: Vi hører intet om, hvad der gik forud for opholdet i Afrika, og vi får heller ikke noget at vide om, hvad der senere skete. Desuden nævnes der ikke et eneste årstal i bogen, hvilket i visse tilfælde gør det overordentlig svært at tidsfæs te de forskellige begivenheder. Men samtidig giver det bogen en universel dimension eller som Blixen-eksperten Frans Lasson har udtrykt det: Derved rykkes hendes tilværelse, levet på et bestemt sted i en bestemt tid, ud af al sammenhæng med det hurtigt tilbagelagte 20. århundrede og forvandles til en tidløs eksistens, der på en eller anden måde vil kunne afspejle utallige læseres livsmuligheder. 5 Denne sandhed skal dog tages med visse forbehold. For mens det er korrekt, at Karen Blixens bog besidder en digterisk dimension, og at forfatterinden har inddraget fiktive elementer, står det samtidig klart, at hendes intention i høj grad var at give et autentisk billede af tiden i Kenya. Da Karen Blixen i maj 1934 af en journalist fra Tidens Kvinder for første gang bliver spurgt, om hun kunne tænke sig at skrive en bog om Afrika, svarer hun bekræftende og tilføjer: Én ting er jeg allerede nu klar over: Min bog skal ikke handle om sensationelle jagtekspeditioner og andre dramatiske hændelser. Der har været så meget charlataneri og humbug om disse emner og netop fra Kenya. Det er livet på plantagen, forholdet til de indfødte, der interesserede mig, og som jeg vil skrive om. 6 Desuden gjorde hun sig store anstrengelser for at opnå præcision i sine beskrivelser: Hun brugte i vid udstrækning sine egne breve fra Afrika som forlæg, søgte faktuelle oplysninger i artikler og bad ved flere lejligheder sine venner fra Kenya om at genopfriske hendes hukommelse. Halvandet år senere udtalte Karen Blixen sig igen om dette bogprojekt, denne gang i et interview med Berlingske Aftenavis: Jeg vil skrive en bog, hvori alting er sandt, hvor alt, hvad der fortælles, virkelig er sket. Det skal være sandheden om de sorte, som jeg selv har mødt og oplevet den. De skildringer, jeg har læst om Afrika, har alle været bygget over de anerkendte synspunkter. ( ) Jeg vil ikke det anerkendte, men sandheden, som jeg har følt og opfattet den, uden udsmykning, uden påvirkning af vedtagne synspunkter. 7 Resultatet blev et værk, der langt hen ad vejen er en dokumentarisk beretning, en detaljetro skildring af de forhold, hun havde oplevet i Kenya. Men samtidig var Karen Blixen digter, hendes tilgang til livet var 10

11 kunstnerisk, og hun forsøgte livet igennem at forstå tilværelsen på et højere plan. Derfor er hendes bog på ingen måde en ophobning af fakta, men snarere præget af et ønske om at indfange det, som ikke kan ses med det blotte øje: de indfødtes indre liv, de forestillinger, de gjorde sig om europæerne i landet, betydningen bag de traditioner, Karen Blixen blev indført i. Frans Lasson har således ret i, at Den afrikanske Farm rummer en række universelle betragtninger, som er relevante for folk i forskellige tidsaldre og ikke kun knyttet til Kenya i perioden , de år hvor Karen Blixen boede i kolonien. Derfor kan bogen både læses som et dokument over en bestemt historisk æra og som et indblik i en livsfilosofi, der var blevet til gennem store genvordigheder, uortodokse valg og mødet med et på alle måder fremmed folkefærd. Der er mange eksempler på, hvordan Karen Blixens digteriske fantasi udfoldede sig. Fx får mødet med en forhutlet svensker ved navn Casparsson, som beskrives i brevene fra Afrika, en ny drejning og langt flere nuancer i afsnittet En Flygtning sover paa Farmen i Den afrikanske Farm. Det brev, som Karen Blixen modtog fra kong Christian 10. som tak for et løveskind, hun havde sendt ham, bliver overhovedet ikke nævnt i Den afrikanske Farm og omtales kun ganske kort i brevene fra Afrika. I Skygger paa Græsset er hændelsen dog vokset til en mytisk historie med en stærk gennemslagskraft. Begge eksempler vil blive nærmere analyseret i denne bog, ligesom der vil blive taget stilling til de foredrag, Karen Blixen holdt med udgangspunkt i sit ophold i Afrika. Med hensyn til det selvbiografiske og autentiske aspekt i Den afrikanske Farm er det i øvrigt tankevækkende, at Karen Blixen valgte at udgive bogen i sit eget navn. Da Syv fantastiske Fortællinger udkom, stod der Isak Dinesen på titelbladet, og sådan blev det ved med at være i udlandet, hver gang hun udgav et fiktivt værk. Selv tog jeg et pseudonym, fordi jeg ikke personlig ønsker at blive blandet ind i forfatterskabet. Jeg vil ikke stå til regnskab for det, Isak Dinesen skriver. Det er hæmmende, sagde hun til en journalist i foråret 1934, da det var blevet afsløret, hvem der stod bag Seven Gothic Tales, som kort tid forinden var blevet udgivet i USA. Således forholdt det sig ikke med Den afrikanske Farm: I dette tilfælde ønskede Karen Blixen at blive taget til indtægt for indholdet i sin bog, og efter hjemkomsten til Danmark fortalte hun om Afrika, så godt som hver eneste gang der var en journalist i nærheden. Når snakken drejede sig om Syv fantastiske Fortællinger (1935), var det derimod svært at få noget ud af hende, hvilket skyldes, at de 11

12 temaer, hun tog op i dette fiktive værk, var så personlige, at hun nødigt ville diskutere dem offentligt. Da en journalist fra Politiken udtalte, at intet er helt fantastisk, alt hvad værdifuldt et menneske kan skrive, har rod i oplevelser, svarede Karen Blixen dog: Det er rigtigt. 8 I Syndfloden over Norderney, en af de syv fantastiske fortællinger, siges det, at paa din Maske skal jeg kende dig, 9 og det gjaldt også i Karen Blixens tilfælde. Iført sine masker kunne Karen Blixen folde sig ud i fiktionens univers, her kunne hun utilsløret ytre sig om de emner, der optog hende, og de oplevelser, som havde haft størst betydning i hendes liv. Uden maske måtte hun være mere diskret om sine personlige forhold, og som lektor Lasse Horne Kjældgaard har skrevet, er Den afrikanske Farm ganske påholdende med private oplysninger om den, som interessen drejer sig om. 10 Hvor meget Karen Blixen har udeladt, bliver tydeligt, når man vender blikket mod brevene fra Afrika, hvor hendes ægteskab og kærlighedsforholdet til Denys Finch Hatton spiller en betydelig rolle. I Den afrikanske Farm nævnes Bror Blixen knap nok, og kærligheden til Denys beskrives udelukkende poetisk eller indirekte. Der er heller ingen referencer til Karen Blixens familie eller de store personlige problemer og trængsler, der prægede årene i Kenya. Alt dette står i grel kontrast til Breve fra Afrika: Mange af dem er nemlig adresseret til Inge borg Dinesen (mor), Thomas Dinesen (bror) og Bess Westenholz (moster). Det må derfor konstateres, at man i Den afrikanske Farm har at gøre med en digter, der ser tilbage på en bestemt periode i sit liv med det formål at fremstille den pågældende periode i et mytisk skær med en universel dimension. Så meget desto mere interessant er det at sætte bogen om farmen med de smukke og meget sanselige naturbeskrivelser og den afklarede tone over for det daglige kaos og de gentagne forsøg på at opnå afklaring, som vi finder i brevene fra de år, hvor Karen Blixen opholdt sig i Kenya. Det er i denne sammenhæng både vigtigt at kende til den kontekst, Karen Blixen befandt sig i, da hun drog til Afrika, og forholde sig til alle de udsagn, hun er kommet med om denne periode i sit liv i sine bøger og foredrag om Kenya, brevene fra Afrika og de talrige interview, hun gav efter hjemkomsten til Danmark. Hvilket billede tegner hun af landet og dets befolkningsgrupper? Hvordan ser hun sin egen rolle i Kenya? Og ikke mindst hvilken forbindelse havde hun til sine indfødte venner efter afrejsen, og hvordan så hun på udviklingen i det land, hun havde fået så tæt ind på livet? Sidst i bogen sættes de racismeanklager, Karen Blixen har været genstand for fra afrikansk side primært i 1981 og 2006 under lup. 12

13 I Navigare necesse est, vivere non necesse! Det er nødvendigt at sejle, ikke at leve!

14 Flugten fra familien Når man forsøger at sætte sig ind i, hvorfor Karen Blixen i 1913 besluttede sig for noget så uortodokst som at slå sig ned som farmer i Kenya, er det ikke nok, at man tager den øjeblikkelige situation i betragtning, nemlig at hun var nyforlovet med Bror Blixen, der ligesom sin kommende kone var eventyrlysten og ønskede sig et liv under ukendte himmelstrøg. Nej, Karen Blixens bevæggrunde skal søges meget længere tilbage i tiden, i de ganske særlige forhold, der kom til at præge hendes opvækst. Den 10. april 1931, da det stod klart, at farmen var tabt, og at Karen Blixen måtte forlade Afrika, skrev hun følgende til sin bror, Thomas Dinesen: Atmosphæren hjemme har (aldrig) passet mig, og jeg giftede mig og satte alle Kræfter ind paa at udvandre for at komme ud deraf, og de Divergenser i Livssyn etc., som gjorde det vanskeligt for mig at leve hjemme, er (i disse 17 Aar) blevet langt mere udprægede. Jeg mister hjemme Evnen til Overblik, som jeg med saa meget Besvær har vundet. 1 Karen Christenze Dinesen blev født på Rungstedlund den 17. april Hun var frugten af en meget modsætningsfuld alliance, for selv om begge forældre var vokset op på en jysk herregård, havde de vidt forskellige livsholdninger med i bagagen. Hendes far, Wilhelm Dinesen, kom fra en rig godsejerfamilie, der dyrkede storslåede, aristokratiske idealer som vovemod og ære. Han kom til verden i København den 19. december 1845, men voksede op syd for Grenå på herregården Katholm, som hans far havde købt i Det miljø, der kom til at forme den unge Wilhelm Dinesen, var yderst konservativt: Familien, med forfædre, svigersønner og omgangsvenner, bestod næsten udelukkende af godsejere; det var naturligt, næsten uundgåeligt, at alle medlemmernes hele livsindstilling måtte blive i høj grad konservativ, ikke blot i politisk henseende men i synet på alle de mennesker, man havde at gøre med. Man var kongetro, kirketro og klassetro, 2 skriver sønnen Thomas Dinesen om de rammer, der havde præget hans fars opvækst. Karen Blixens farfar, Adolph Wilhelm Dinesen, tilbragte sin barndom på familiens gods, Kragerup, der ligger på Vestsjælland og stadigvæk er i familiens eje. Han var ikke ældste søn og skulle derfor ikke overtage barndomshjemmet. I stedet blev han 19 år gammel sekondløjtnant i artilleriet, og i 1837 indtrådte han som volontør i den franske hær og deltog i de kampe, der førte til, at Frankrig erobrede Algeriet. Han må have gjort 14

15 Wilhelm og Ingeborg Dinesen med deres tre døtre, Inger, Karen og Ellen, på Rungstedlunds veranda omkring Senere blev familien forøget med to sønner. en god figur i den franske hær, for det endte med, at han blev udnævnt til kaptajn og fik tildelt Æreslegionens medalje. I 1839 udgav han bogen Abd-el-Kader om den arabiske høvding, der ledede krigen og i bogen beskrives som en i enhver henseende beundringsværdig mand. 3 Samme år købte han godset Katholm, der ligger syd for Grenå, og et år senere ægtede han Dagmar Alvilde von Haffner, der var adelig, og hvis søster Thyra Valborg von Haffner i 1847 giftede sig med lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, der to år senere overtog Frijsenborg Slot i Østjylland. Hermed blev grunden lagt for Karen Blixens tilknytning til fami- 15

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE

Hvem er jeg? SKOLETJENESTEMATERIALE HVEM ER JEG? 5 7.-10. KLASSE KAREN BLIXENS LIV 3 HVEM ER JEG? 5 Skibsdrengens fortælling Sprog og genre 10 KAREN BLIXENS AFRIKA 12 8 Hvem er jeg? Spørgsmålet om den menneskelige identitet, dvs. hvem man er, er et af de gennemgående

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE?

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? EN DISKUSSION AF DEN DANSKE ANDERSEN-FORSKNING 1907-2000 Uddrag af specialeafhandling for Kristoffer Verholt H.C. Andersen-Centret, Syddansk Universitet

Læs mere

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r

livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r livs histo rien Dorthe KirKegaarD thomsen tæn ke pau se r LIVSHISTORIEN Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

unsten Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund

unsten Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund unsten Kat dele hinanden Kærlighed og swingerliv Ditte og Michael Lund KUNSTEN AT DELE HINANDEN Copyright 2012 Ditte og Michael Lund All rights reserved Udgivet 2012 af Skriveforlaget, København Bogen

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Børnelitteratur PS10EBACH-17

Børnelitteratur PS10EBACH-17 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: 116 138 og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: 142 073 Bachelorrapport efterår/vinter 2013-2014

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960

Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 Copyright Forlaget UNIVERS Kopiering fra denne bog må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og Undervisningsministeriet

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Lemvig Gymnasium Juni 2005. Nyhedsbrev

Lemvig Gymnasium Juni 2005. Nyhedsbrev Lemvig Gymnasium Juni 2005 Nyhedsbrev Indhold: Lemvig Gymnasium udgiver H. C. Andersen i samarbejde med Lemvig Bogtrykkeri Dimissionstale, rektor Lars Ebbensgaard Lærertalen ved dimissionen, Aage Hill-Madsen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN

DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN nr. 5 / oktober 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur ERLING JEPSEN OM SØNDERJYLLAND: DEN, MAN ELSKER, TUGTER MAN MÅSKE SKULLE MAN BYGGE ET AVISHUS PÅ GRÆNSEN FINSKE ROSA LIKSOM OM DET

Læs mere