RØRBÆK FOLKEBLAD. ;tfål(~rkjlalet 1(1~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØRBÆK FOLKEBLAD. ;tfål(~rkjlalet 1(1~"

Transkript

1 RØRBÆK FOLKEBLAD ;tfål(~rkjlalet 1(1~ NOVEMBER 1991 RI!~Jæf CIj o;lal(i 1.ARGANG Fem Generationer Lille Jesper på 7 måneder har noget som ikke mange kan prale med, en tipoldefar. På Billedet er familien samlet, Budolf Winther på 96 år, oldemor Marie Jensen på 73 år. Bedstemor Ritta Nielsen 45 år og den stolte far Lars Nielsen på 24 år.

2 2 GUDSTJENESTER i Rørbæk Kirke Søndag d. g.november kl søndag d. 10. november kl Søndag d. 24. november kl Søndag d. 5. december kl Rørbæk Folkeblad. Aaaade 7, Rørbæk Hobro Udgiver: Støtt ef oren ingen "Målet" Redaktion o g annoncer. Mona Høegh. TIl Alice Østergård. Tlf Marianne Jensen. Tlf Niels Mølgaard. Tit Finn Isager Torben Sørensen. Tit Grethe Chrislensen. Tlf Søren Jørgensen. Tlf Tine Sørensen. Tlf A nsvarshavende: M ona Høeg h. Ca. 300 eksmp. Sats: KE Skilte & Reklame T ryk: Hobro Ly ntryk. Brugerrådet på Engparken konstitueret Brugerrådet for akti vitetscentret har for ganske kort tid siden afholdt konstituerende møde. Det nye brugerråd tegner sig som følger. Formand Fredd y Posborg, til næstformand nyvalgtes Stinne Norup og Jens Torndal bclcv genvalgt til postensomkasserer. Essa Bach blev ligeledes genvalgt som sekretær. Til forretningsudvalgcl valgtes Krestian Lynge, Karen Julie Jensen, Jens Tomdal, Stinne Norup og EssaBach. Som noget nyt har man startet cn hyggeklub og den har en fin tilslutning. I klubben arbejdes der med mange ting, men allerede nu kan man godt se frem til en Julestue, datoen står endnu hen i det uvisse, men tidspunktet vel blive offentliggjortsenere. Brugerrådet er taknemlige for den store tilslutning til de mange aktiviteter, Leks. porcelænsmaling ikke min dre end 17 deltagere, dette hold ledes på glimrende vis af Krista Henriksen. Brug errådet er ligeledes meg et takne mlige for den store opbakning fra de frivillige hjæ lpere, uden deres indsats var del ikke m ulig t at holde hjulene igang på akti vitctsccntrct.

3 Kære Læser Hermed kan vi så præsentere dig for det første nummer af Rørbæks nye avrs. Del kommer sikkert som lidt af en overraskelse at vi skal have vor ege n avis her i Rørbæk, men det er ikke destromindre sandt. Os der slår bag det nye projekt er Støtteforeningen Målet og vi vil bestræbe os på at du får Fo lke blade t indaf døren en gang om måneden. Rørbæk er en dejlig by Det skulle den gerne blive ved med at være og de l mener vi at dette lille loka le blad kan være med til at sikre. En god kommunik ation mell em byens og opl and ets borgere, støtte lokale initiativer og ikke mindst støtte det lokale erhvervsliv. Det er dit blad Bladet skulle gerne fungere so m et lokalt talerør, har du en god ide. konstr uktiv kriti k eller måske en rose du gerne vel delagtiggøre andre i, ja så skriv til bladet. Du kan ligele des bruge blade t til køb og salgs annoncer, aflysning af fødselsda ge. bckcndtgorelscr m.v. En varm tak.. Der skal lyde en stor og velment tak til vore annoncører, som via deres ann once r er med til at sikre økon omien i foretag enet. det koster trods alt en del at fremstille selv et lill e blad. Skulle det arte sig sådan at vort lille blad hen ad vejen kommer til at give e t lille overskud, ja så går de t ubeskåret til arbejdet med børn og unge i Rør bæk IF. De t er vort håb at alle vil blive glade for vort lille lokale talerør.. Medvenlighilsen Støtteforeningen Målet Der vil blive opstillet enpostkasse ved Aagade nr.7 Brugden til annoncer, indlæg m.v. 3

4 HJEMMEL HYGGE M ør aftener deweeken Ja s igger Rør bcel11cs døgnbu ' i Nørag r.. Vi har alt Næsten.. OØGNEREN TLF ALT I SKILTE OGSÅ TILPRNATE HUSNAVNE nørskilte HUSNUMRER KE SKILTE Intet er for stort, intet for småt SVEND CHRISTIANSEN'S MURERFORRETNING APS. A ~ i nybygning, tilbygning og reparation Nyvangsvej 13, Rørbæk, 9500 Hobro, T1f RØRBÆK VOGNMANDSFORRETNING Harly Schmidt Grøndalsvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro Tif

5 Generalforsamling i RIF Bestyrelsen håbe r på stort fremmøde Den 14. november er der ordi nær general forsamling i Rif. Der er to bestyrelsesmed lemmer på valg, det er Søren Larsen og Ulla Mølgaard. om de modtager genvalg foreligger der ikke noget om i skrivende stund. Klaus Larsen, forma nden for RIF udtaler at han håber der vil møde mange op til generalforsamlingen, gerne flere end der plejer. Forude n Klaus består den nuværende bestyrelse af Jan Myrup, der er næstformand. Maja Sørensen der er kassere r, Sussanne Krog er sekretær og de meninge medlemmer er Niels Christiansen, Søren Larsen og Ulla (Norup) Mølgaard. HAR DE OPGAVEN - HAR VI LØSNINGEN Parcelhusbyggeri Industri og staldbygninger Tagudskiltnlnger Døre og vmduer - Træ og plast Køkken og Inventar iøvrigt Tegninger og pro jektering. Deres sikkerhed m e d g a ranti Bruq derfor den organiserede håndværker ~ l Tomm,.,'",dkertorre"'" Lars og Søren Norup.99~'" Rørbæk Tlf ? ~ 5

6 Vi har lyst til at besøge dig! For vi har en ekstra service til dig: Vi kommer på besøg - og designer lige netop dit drømme-køkken. Helt uforpligtende. Hjemme hos dig. Ring og få vores køkkenhygge på besøg. Ringvejen Viborg. Tlf

7 AT pastor Herluf Christensen hold el ferie fra de n4. til den 10 november. Hol ger Lyngberg, Ravnk ilde, passer e mbedet imens. AT tumere ingsspillcrne fra Rør bæk ud i den svære badmintons kunst. har skiftet kl ub. Nu spille r de for klu bben l Simes ted. Om der foreligger en profes sionel kontrakt har vi ikke fået oplyst, men vi stille r os tvi vlcnde. AT du allerede nu ka n sætte et stort kryds i kalenderen ud for datoen den 7. december. På denne dag er der nemlig j ulefrokos t i forsamlingshuset. Musikken til fes ten hliver leveret af Johnny Phi lipsen og han Low Budget Band. I VO R ES DE CEMBER NUMMER VIL VI FORTÆLLE O M O LDB O YS HOLDE DER VA ND T DM " '~V~"ii~tt..,, " AT Ouo Nie lsen forleden m åtte forl ade Præmie whisten i utide. Han sk ulle ud på gård en og væ re fødse lshjælper. Vi kan me dd ele at Quo blev far til en velskabt kviekalv og at han ret urnerede til kortspillet ca 2 1 minutter efter hjemkald elsen, to talt upåvirket, forøvrigt. SÆT KRYDS I KALENDEREN LØRDA G D.7.DEC.K L. I 9.00 Så er der '-IAJEFKOKOST I Rørbæk Forsamlingshus AT Rørbæk Te lt udlejning har investe ret i ny Firm avogn, redak tionen gra tule rer, hvortil Ja n sikkert vil svare - ing en problem

8 LOKAL LAVPRIS 2 FLASKER DAO RØDVIN Dejlig rødvin fra 'P ortugal 2x500 gram DANSKE ÆNDER Flotte kødfulde ænder, 2400 gr. kg.pris 25,00 8 RL. TOILETPAPIR 4 RL. KØKKENRULLE Frit Valg 1 2 PAKKER BLÅ CIRKEL KAFFE.- 2 LTR. FLYDENDE NYVIT Ltr.pris kr. 12,47 - spar kr.s.oo 24,95 DAMPSTRYGEJERN SPAR 100 KR. Tysk kvali tets stryg ejern 125. PRINZEN ROLLE ELLER BASTaGNE Du spa rer henholdsvis kr.3,oo og kr. 4,00 FRIT VALG se e

9 Kom ind og prøvekør en Mazda...~~""I"""'" Restaurant og selskabslokaler op til 75 personer. iurkat mølle. ~ Fyrkat, 9500 Hobro, Tlf Tøj til piger i alle aldre! Kig også ind i vor afdeling i Hobro... BREDGADE 30, 9610 NØRAGER TLF Rørviks fxsioterapi Alt indenfor fysioterapi. t.eks. ryg problemer, idrætsskader og genoptræning. Lægehu set. Korsgade 9, Hobro. TIt Hejring

10 BREV TIL RØRBÆK Birgit og Jørn Vestergaard har igennem de sidste tre år opholdt sig som ulandsfrivillige i Kenya. De vil her i Folkebladet fortælle lidt om deres mange oplevelser Så er vi vendt hjem efte r tre års ophold ved Victoriasøe n i Kenya. Vi har haft tre meget spændende år. vi synes selv i har nået en masse. Vi er selvfølgelig kede af den udvikling ulands bistanden til Kenya har tagetigennem den seneste tid. Vi har selv arbejdet blandt den fattigste del afbefolkningen og netop den tætte kontakt vi haft til de lokale har sat os istand til at yde den støtte som vi mener der er stor brug for i de fattige landområder hvor det Kenyanske sys tem ikke fungerer Vi har arbejdet meget med træ plantn ing. søgt at oplyse befolkningen om hvor vigtigt det er for hele landet at plante træe r.befolkningen kan få dækket deres daglige behov for brænde, men det er også med til.. at stop pe den kraftige: jorderos ion. Ge nnem et samsrbe jde med de n lokale planteskole, kvindegrupperne og skolen er det lykkedes at plante mange nye træer. mellem og l (X).OOOtræer om året. 10 Da vi var hjemme i sommeren 90, var vi ude på Engparken. hvor vi fortalte og viste lysbilleder om vort daglige arbejde. Denne aften gav et overskud på 1000kr. Disse peng e valgte vi at tage med til Kenya, så da vi atte r var nede i varmen bestilte vi fem skoleborde på den lokale håndværk erskole hvor Jørn den gang arbejdede som rådgiver. Bordene blev skænket til en line skole et par kilometer uden for Nyandi va hvor eleverne stadig sad på gulvet. ja de mindste elever fik endda de res undervisning under et træ på gårdspladse n. Grunden til denne tilstand skal sees i lyset af at i Keny a skal foræ ldrene sel v stå for opføre lse n af skolen. hvorefter sta ten stille r lærere til rådighed. Vi vil dog ikke undlade at fortælle at skolen i den lille by idag har seks klassevære lser og at man er igang med at opføre endnu e n byg ning. med to faglokaler. kontor og lærerværelse.

11 De stolte elever sender en varm hilsen og en stor tak for de flotte skoleborde.den lille skole vil gerne udbygge samarbejdet med Rørbæk, til gavn for begge parter. Vi har et brev med hejm fra skolens bestyrelse og skoleinspektøren, hvor man varmt takker for de nye borde. samtidig beder man om et fortsat godt venskab og håber at borgerne i Rørbæk vil være med til at knytte venskabsbånd og måske give en hjælpende hånd, således at skolen kan få endnu bedre facalite tcr. Vi vil gerne være med til at formidle denne kontakt, vi synes det er en god og direkte måde at yde bistand på og samtidig få et bedre kendskab til hvad der foregår i et lilje afrikansk samfund. Jørn rejser den 8 november tilbage til Kenya for al færdiggøre sil nystartede fiskeriprojekt og vender så tilbage til resten af familien i løbet af februar. Med venlig hilsen Hirgitog Jøm Vestergård. 11

12 VEBBESTRUP MEJERIUDSALG lii~~ Leif Ch rlsten sen AT Støtteforening traditionen tro Sdr.Truevej L vebbestrup arrangerer julebazar i klubhuset rtobro. TIf Dennegang bliver det med familiebanko. Foreningen lover en DAKO rigtig hyggceftenn iddag for hele familien. Der vil være mulighed for at købe kaffe, gløgg, æbleskiver og EN FRISK BUTIK me get andet godt. Datoen er den 30. november og det er klokken POULA & L. ISAGER RØRBÆK TLF HOBRO NYRØGEDE ØRREDER SÆLGES HVER LØRDAG FORMIDDAG AT Ketty Eriksen og hendes tro følgesvend, Maier (Anne Marie Svane) i sunhedens intc rresse havde valgt at cykle til bankospil i Rosendal hallen. En udm ærket ide, men de havde glemt at der faktisk bli vermørkt om aftenen, så de havde ikke fået cykel lygtern e med. Egon Eriksen, måtte så alligevel ud at køre, de skulle jo hjem. BESTILLING: KISTVAD DAMBRUG D0STRUPVEJ HOBRO TLF vore annoncører r støtter lokale initicrtiver -vi bør også støtte dem...

13 AT storskrald samler ind den 30. november og det er sidste gang i år, så hvis man er smart så begynder man den kraftige julerengøring lidt før i år. AT Sortebakken HK, bar fået en pæn check på godt 5000 kr fra Gunnar NU Fonden. Laila Larsen var i København for at modtage checken og blev ovenikøbet foreviget sam men med Gunnar NU. Opmærksomme læsere af den kulørte presse har nok set billedet i Se og Hør. AT Lilly oggunnar Krog på fornem vis blev hædret til afslutningsfesten i Rif.Blomster og frugtkurve og andet godt. En af de mere specielle gaver Gunnar fik var en hvid kedeldragt, hvorpå hansmange titler varpåtrykt. så som Flaske indsamler. Skoda-fan, Opkridterog mange flere. Den glade giver var RIF I AKTIVITETSKALENDER - NOVEMBER I IOn" II Art. I ISted. I I T~, I 1M" I 5. Bankosp. Forsamli ngsh Målet 8. P.W his t Klubhuset Målet 12. Bankesp. Forsamlingsh Borge r F. 14. Generalf. Klubhuset 19,30 Rif 15. P.Whist Klubhuset Målet 19. Ba nkosp. Forsamlingsh Målet 22. P.Whist. Klubhuset Måle t 26. Ba nkosp. Forsamlingsh Borger F. 28. P.Whist Klubhuset Målet 30. St.skrald By & Land 30. Julebaza r Klubhuset Målet 13

14 FOIlBOLD AFSLUTNING Lø rdag aften var der afslutningsfest i forsam lingsh uset for RIF og PIFO. Godt 100 gæster var mødt op, de havde resmurnoretmed og fra starten varder lagt op ti l cn dejlig aften F ormanden for RIr bød alle velkommen og benyttede også lejligheden til at byde pn~o velkommen til Rørbæk. Træneren for berreboldene, Per Begb. startede med at gra tulere andel holdet med opry kningen til serie fem. lian dryppede dog også lidt malurt i bægeret, det kneb gevaldigt med træningsi ndsatsen. det virkede ikke som om det kom bag på nogen af de tilstedeværen de. RØrbæk holdenes absolutte profil er stadig Gert Nielsen. der var topscorer på de to af holdene. (O mål mere og han USK GENERALFORSAMLING RIF d. 14.nov. kl i Kl ubh uset Dagsorden i henhold til vedlæ lerne Vel mødt Bestyrelsen ha vde være t det på alle tre hold.klau s Eriksen fik dog pokalen for Iles scorede mål på serie 6 holdet. Fiduspokalen gik til Jan Myrup og de r blev også gaver og rosen de ord til hol dlederen for serie se ks holdet Leo Hansen.Træneren der nu overlader roret til Kaj Sørensen. fik også bestyrel sens tak. for en not indsats. på trods af Rørbæk sp illernes heil speciell e forhold til træning og andet de r kan Indebæree nstarrearbeidsmdsats. Vandrepokalen der går tilen personderbar gjort en ekstra stor indsats for forenin gen g ik ikke ufortjent til Jens Bjørn. Begrundelsen for tildelingen skal ses for hans store arbejde for fore ningen generelt, samt at han var hovedkraften bag den nye legeplad s.orkestret leverede dej lig mu sik og der blev leveret unde rholdning af en lokal barber, der i stede for kniv brugte motorsav. r~ dejlig aften. fes Llig folkclig. JULEBAZAR DEN NOV. KL I K LUlmUSET. Me d fa m Ilieb an k o Der kan købes Gløgg og æbleskiver, kaffe, sodavane m.v. Vel m Ødt Stø U eforenlnq en Gaver til bortlodnin g og ba nko modtages med tak. Al ice TIL og G re te TIL

15 BLOMSTERD EMONSTRATION Lørdag d. 30. NOv. kl. 14 Blo m s terhallen. Gryndem pvej 6. Blomsterkunstneren DELENE BJØRN Viser hvordan m an laver flotte adventsdekorationer. Udlodning af dekorationer og lykkehjulsbuketter. Ilelene Bjørn vil blive assisteret af Bente Bru un. Billetter til denne dej lige eftermiddag ka n afh. I butikken Vestergade 5. Billetterne koster 10 kr.. incl. k affe og brød. ELSE Bl GRETES BLOMSTBRBUTIK V ESTERGAD E 5. NØRAGER. TLI'

16 SLAGTNING & NØDSLAGTNING Firmaregnskaber Landbrugsregnsk aber Skatteopgørelser Udfærdiges på eget moderne EDB anlæg Financerings- & investeringsrådgivning ~;;: ~,w...æ~ ~ \: &rikudd.3jlne l MerkOl'lOJ'!'l. r ' ~ F..x... '). ~ ~ llfh.,:!orenir>gen ~ ~~) al revrsorer, DHU. '" F DR ~ Rev isionsfirmael Jens Svej strup Damgård Skovmosevej 45. Bo rbæk 9500 Hobro. Tlf EN DEJLIG HØSTFEST dyr modtages/afhent es til slagtning og partering. hver mandag og Der var faktisk lagt op til en lidt torsdag. Nødslagtning modtages alle kedelig høstfest i forsam lings huset. ugens dage De fcm forening er, de r atår bag Halve grise laves i pålæq festen, måtte inden festen konstatere Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRET NING G. & H. Høj bjerg, Snæbumvej 40. TLF en skuffende lav tilme ldi ng på kun 50 personer. Arrangørerne havde ellers lagt fantasien i blød. serve ri nge n hlcv udført i gamled ragter. med Torben SØrensen som overtjener..maden var også lidt ud over det.. sædvanlige. en dejlig velsm agen tre retters menu. Med del store arbejde foren ingerne havde lagt i festen, det skuffende fre mmøde, skal de t være med slet skjult glæde. at os der var med til festen kan medde le at del alletiders fest. Fes tdeltagerne trodsede alle forudsigelser og fik en dej lig aften. M usikken var i top. maden var fremragende, personalet i baren var rimlige og dansen gik Iystigt tillangt ud på de små limer. En stor rose til de fem foreninger, en dej lig fes t, der var bare for lid t waldorfsalat... ke

17 ~~'~I(~:~-?,...';' ;,,~~~ J ~ ==»SØNDERVANG«S: BRATBJERGVEJ 30 LC--, GRYNDERUP TLF ÅBEN FR A 1.NOV. TIL 23.DEC. KL.10.-l8.00 Kirkegårdskranse [erte r, puder Kaffe på kernden hver weekend tre klo 9.00 RØRBÆK FORSAMLlNGSHU {IIfEflERER {J~sA ~ ftlaij tfij Af/ltfSET HENVENDELSE TLF RØRBÆK OLIEFYRSERVICE Hovedeftersyn, O.R. fyrtest, reparationer, økonomiprøve, Service abonnement, nyt oiiefyr. 30 Dages gartanti på udført arbejde. NATURGAS ERNST LAUERSEN AutorIseret VVS-instalatør RØRBÆK. TLF RØRBÆK SOLCENTER Eva Myrup, Stikvejen 1, Rørbæk Tlf

18 Cl ANDELSKASSEN Mejib, Arden Røtbæ Hob<o HIMMERLANDS BANKEN Tele 'on TeleIon 98 ss cu" ~ ~ BRØ kan købes hos: Købmand ISAGER & RØRBÆK BRUGS KLUBLOTTO Følgende numrer er udtrukket OKTOBER 1 PRÆMIE NR.l 00-2 PRÆMIE NR PRÆMIE NR PRÆM IE NR NOVEMBER 1 PRÆMIE NR PRÆMIE NR PRÆMIE NR PRÆMIE NR n.91. r;f~iie StøtteforeningenMålet 5 Sparekassen Rørbæk Filial af Sparekassen Hobro Tlf

19 FRISK FANGEDE ØRREDER SÆLGES den frie landmand leverer til Henvendelse STENILDBRO DAMBRUG RØJDRUPVEJ TLF HELSTLØRDAG LR BLO MSTER HAVERSLEV TLF, V i anbefaler os m ed kranse, bårebuketter,kistepy n tning, og dekorationer. Kort Sagt BLOMSTER TIL ENHVER LEJLIGHED Åbningstider. Man-Torsdag Fredag Lørdag På Gensyn, Lis & Ruth GR0 NNEGADE 16 ALTIEL NYBYGNINGER TILBYGNINGER LANDBRUGS INSTALATIONER REPARATlONER UDFØRES Tltklaf;-il'e.f.leK fo,..bmekd. 19

20 Rørbæk Teltudlejning - el< 4tÆ4u~ Ul.w<å. ~ ~ 4tMe~. TELTE FRA FESTTELTE TIL SALGSBODER LYS& VARME BORDE, STOLE & BÆN K E IGU LV E I I~TRÆFFES~ KRAFTPRØVER I~ER 1Q..17~ HOPPEPUDER TLF TLF I Grøndalsvej 2, Rørbæk I 20

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992 RØRBÆK FOlKEBlAD ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl JANUAR 1992 2. ÅRGANG Der var engang.. Her ved indgangen til det nye år vil det måske være interessant at kaste et blik tilbage i tiden. Dette

Læs mere

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl RdlJæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger BÆK FOLKEBLAD ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1 Maj 1992 2.ARGANG En rigtig bestyrelse Disse beslutsomme og stoute herre er muligvis en bestyrelse for Husmandsforeningen. Den eneste hjælp vi kan

Læs mere

RØRBÆK. 1III IIIItlllllllllll Nov. 1995-5. Årgang FOLKEBLAD. Ny Køkkenchef.

RØRBÆK. 1III IIIItlllllllllll Nov. 1995-5. Årgang FOLKEBLAD. Ny Køkkenchef. RØRBÆK FOLKEBLAD 1III IIIItlllllllllll Nov. 1995-5. Årgang Billederne erfra Receptionen i forbindelse med Anjas sum i f orsamlingshuset.!foto: Helge Olsen) Ny Køkkenchef. Så fik R ørbæk Forsamlingshus

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993

L -' Anlægs-projektet tager form... Læsindei bladet.. StorJulefrokosl j Sorleba kkehalleo Når Baoko-spHI el al få jumlæum? SEPTEM BER-OKTOBER 1993 SEPTEM BER-OKTOBER 1993 3.ÅRGANG lfdge Otsen i el/ teenkende.l"iiii/j. Tunke r er jo toldfri, så hvad han [underet over liitl stå hen f da rivisse. /!len måske. noget i remingen i!f "Nu er jeg SItartfærdig

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar - februar 2006 1. Nummer - Årgang 2. Indhold. Nors Kro 100 år. Dilletant og Fastelavnsfest

Nors-Tved Tidende. Januar - februar 2006 1. Nummer - Årgang 2. Indhold. Nors Kro 100 år. Dilletant og Fastelavnsfest Nors-Tved Tidende Indhold Nors Kro 100 år. Dilletant og Fastelavnsfest i Nors. Bredbånd måske på vej til Nors, hvis DU vil. Generalforsamlingernes tid. Fra venstre: Mads, Kent og Morten og forrest fra

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010

Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN Lokalbladet for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 74 - september 2010 SKRÅ-EN udgives af Fællesvirke Vest udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

33. årgang - nr. 2 - april 2015

33. årgang - nr. 2 - april 2015 33. årgang - nr. 2 - april 2015 Carsten Egø Nielsen holdt foredrag til åbent arkiv. Se mere på side 8. 1 AVREBJERG NYT udgives af H Havrebjerg. Medlemskab af Havrebjerg Sogneforening koster kr. 100 pr.

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors Nors-Tved Tidende Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels sidste dag. - Se billederne Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors På tur ved omfartsvejen. Juniorklubben har fået

Læs mere

TIF-NYT 34. ÅRGANG NOVEMBER 2012 NR.

TIF-NYT 34. ÅRGANG NOVEMBER 2012 NR. TIF-NYT 34. ÅRGANG NOVEMBER 2012 NR. 4 Juletræsfest i Tjørring 20 års jubilæum Lørdag den 29. december kl. 17.00-20.00 i Nordvest Hallen TJØRRING IDRÆTSFORENING SKYDNING Jeg er lidt overasket over, at

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere