RØRBÆK FOLKEBLAD. ;tfål(~rkjlalet 1(1~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØRBÆK FOLKEBLAD. ;tfål(~rkjlalet 1(1~"

Transkript

1 RØRBÆK FOLKEBLAD ;tfål(~rkjlalet 1(1~ NOVEMBER 1991 RI!~Jæf CIj o;lal(i 1.ARGANG Fem Generationer Lille Jesper på 7 måneder har noget som ikke mange kan prale med, en tipoldefar. På Billedet er familien samlet, Budolf Winther på 96 år, oldemor Marie Jensen på 73 år. Bedstemor Ritta Nielsen 45 år og den stolte far Lars Nielsen på 24 år.

2 2 GUDSTJENESTER i Rørbæk Kirke Søndag d. g.november kl søndag d. 10. november kl Søndag d. 24. november kl Søndag d. 5. december kl Rørbæk Folkeblad. Aaaade 7, Rørbæk Hobro Udgiver: Støtt ef oren ingen "Målet" Redaktion o g annoncer. Mona Høegh. TIl Alice Østergård. Tlf Marianne Jensen. Tlf Niels Mølgaard. Tit Finn Isager Torben Sørensen. Tit Grethe Chrislensen. Tlf Søren Jørgensen. Tlf Tine Sørensen. Tlf A nsvarshavende: M ona Høeg h. Ca. 300 eksmp. Sats: KE Skilte & Reklame T ryk: Hobro Ly ntryk. Brugerrådet på Engparken konstitueret Brugerrådet for akti vitetscentret har for ganske kort tid siden afholdt konstituerende møde. Det nye brugerråd tegner sig som følger. Formand Fredd y Posborg, til næstformand nyvalgtes Stinne Norup og Jens Torndal bclcv genvalgt til postensomkasserer. Essa Bach blev ligeledes genvalgt som sekretær. Til forretningsudvalgcl valgtes Krestian Lynge, Karen Julie Jensen, Jens Tomdal, Stinne Norup og EssaBach. Som noget nyt har man startet cn hyggeklub og den har en fin tilslutning. I klubben arbejdes der med mange ting, men allerede nu kan man godt se frem til en Julestue, datoen står endnu hen i det uvisse, men tidspunktet vel blive offentliggjortsenere. Brugerrådet er taknemlige for den store tilslutning til de mange aktiviteter, Leks. porcelænsmaling ikke min dre end 17 deltagere, dette hold ledes på glimrende vis af Krista Henriksen. Brug errådet er ligeledes meg et takne mlige for den store opbakning fra de frivillige hjæ lpere, uden deres indsats var del ikke m ulig t at holde hjulene igang på akti vitctsccntrct.

3 Kære Læser Hermed kan vi så præsentere dig for det første nummer af Rørbæks nye avrs. Del kommer sikkert som lidt af en overraskelse at vi skal have vor ege n avis her i Rørbæk, men det er ikke destromindre sandt. Os der slår bag det nye projekt er Støtteforeningen Målet og vi vil bestræbe os på at du får Fo lke blade t indaf døren en gang om måneden. Rørbæk er en dejlig by Det skulle den gerne blive ved med at være og de l mener vi at dette lille loka le blad kan være med til at sikre. En god kommunik ation mell em byens og opl and ets borgere, støtte lokale initiativer og ikke mindst støtte det lokale erhvervsliv. Det er dit blad Bladet skulle gerne fungere so m et lokalt talerør, har du en god ide. konstr uktiv kriti k eller måske en rose du gerne vel delagtiggøre andre i, ja så skriv til bladet. Du kan ligele des bruge blade t til køb og salgs annoncer, aflysning af fødselsda ge. bckcndtgorelscr m.v. En varm tak.. Der skal lyde en stor og velment tak til vore annoncører, som via deres ann once r er med til at sikre økon omien i foretag enet. det koster trods alt en del at fremstille selv et lill e blad. Skulle det arte sig sådan at vort lille blad hen ad vejen kommer til at give e t lille overskud, ja så går de t ubeskåret til arbejdet med børn og unge i Rør bæk IF. De t er vort håb at alle vil blive glade for vort lille lokale talerør.. Medvenlighilsen Støtteforeningen Målet Der vil blive opstillet enpostkasse ved Aagade nr.7 Brugden til annoncer, indlæg m.v. 3

4 HJEMMEL HYGGE M ør aftener deweeken Ja s igger Rør bcel11cs døgnbu ' i Nørag r.. Vi har alt Næsten.. OØGNEREN TLF ALT I SKILTE OGSÅ TILPRNATE HUSNAVNE nørskilte HUSNUMRER KE SKILTE Intet er for stort, intet for småt SVEND CHRISTIANSEN'S MURERFORRETNING APS. A ~ i nybygning, tilbygning og reparation Nyvangsvej 13, Rørbæk, 9500 Hobro, T1f RØRBÆK VOGNMANDSFORRETNING Harly Schmidt Grøndalsvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro Tif

5 Generalforsamling i RIF Bestyrelsen håbe r på stort fremmøde Den 14. november er der ordi nær general forsamling i Rif. Der er to bestyrelsesmed lemmer på valg, det er Søren Larsen og Ulla Mølgaard. om de modtager genvalg foreligger der ikke noget om i skrivende stund. Klaus Larsen, forma nden for RIF udtaler at han håber der vil møde mange op til generalforsamlingen, gerne flere end der plejer. Forude n Klaus består den nuværende bestyrelse af Jan Myrup, der er næstformand. Maja Sørensen der er kassere r, Sussanne Krog er sekretær og de meninge medlemmer er Niels Christiansen, Søren Larsen og Ulla (Norup) Mølgaard. HAR DE OPGAVEN - HAR VI LØSNINGEN Parcelhusbyggeri Industri og staldbygninger Tagudskiltnlnger Døre og vmduer - Træ og plast Køkken og Inventar iøvrigt Tegninger og pro jektering. Deres sikkerhed m e d g a ranti Bruq derfor den organiserede håndværker ~ l Tomm,.,'",dkertorre"'" Lars og Søren Norup.99~'" Rørbæk Tlf ? ~ 5

6 Vi har lyst til at besøge dig! For vi har en ekstra service til dig: Vi kommer på besøg - og designer lige netop dit drømme-køkken. Helt uforpligtende. Hjemme hos dig. Ring og få vores køkkenhygge på besøg. Ringvejen Viborg. Tlf

7 AT pastor Herluf Christensen hold el ferie fra de n4. til den 10 november. Hol ger Lyngberg, Ravnk ilde, passer e mbedet imens. AT tumere ingsspillcrne fra Rør bæk ud i den svære badmintons kunst. har skiftet kl ub. Nu spille r de for klu bben l Simes ted. Om der foreligger en profes sionel kontrakt har vi ikke fået oplyst, men vi stille r os tvi vlcnde. AT du allerede nu ka n sætte et stort kryds i kalenderen ud for datoen den 7. december. På denne dag er der nemlig j ulefrokos t i forsamlingshuset. Musikken til fes ten hliver leveret af Johnny Phi lipsen og han Low Budget Band. I VO R ES DE CEMBER NUMMER VIL VI FORTÆLLE O M O LDB O YS HOLDE DER VA ND T DM " '~V~"ii~tt..,, " AT Ouo Nie lsen forleden m åtte forl ade Præmie whisten i utide. Han sk ulle ud på gård en og væ re fødse lshjælper. Vi kan me dd ele at Quo blev far til en velskabt kviekalv og at han ret urnerede til kortspillet ca 2 1 minutter efter hjemkald elsen, to talt upåvirket, forøvrigt. SÆT KRYDS I KALENDEREN LØRDA G D.7.DEC.K L. I 9.00 Så er der '-IAJEFKOKOST I Rørbæk Forsamlingshus AT Rørbæk Te lt udlejning har investe ret i ny Firm avogn, redak tionen gra tule rer, hvortil Ja n sikkert vil svare - ing en problem

8 LOKAL LAVPRIS 2 FLASKER DAO RØDVIN Dejlig rødvin fra 'P ortugal 2x500 gram DANSKE ÆNDER Flotte kødfulde ænder, 2400 gr. kg.pris 25,00 8 RL. TOILETPAPIR 4 RL. KØKKENRULLE Frit Valg 1 2 PAKKER BLÅ CIRKEL KAFFE.- 2 LTR. FLYDENDE NYVIT Ltr.pris kr. 12,47 - spar kr.s.oo 24,95 DAMPSTRYGEJERN SPAR 100 KR. Tysk kvali tets stryg ejern 125. PRINZEN ROLLE ELLER BASTaGNE Du spa rer henholdsvis kr.3,oo og kr. 4,00 FRIT VALG se e

9 Kom ind og prøvekør en Mazda...~~""I"""'" Restaurant og selskabslokaler op til 75 personer. iurkat mølle. ~ Fyrkat, 9500 Hobro, Tlf Tøj til piger i alle aldre! Kig også ind i vor afdeling i Hobro... BREDGADE 30, 9610 NØRAGER TLF Rørviks fxsioterapi Alt indenfor fysioterapi. t.eks. ryg problemer, idrætsskader og genoptræning. Lægehu set. Korsgade 9, Hobro. TIt Hejring

10 BREV TIL RØRBÆK Birgit og Jørn Vestergaard har igennem de sidste tre år opholdt sig som ulandsfrivillige i Kenya. De vil her i Folkebladet fortælle lidt om deres mange oplevelser Så er vi vendt hjem efte r tre års ophold ved Victoriasøe n i Kenya. Vi har haft tre meget spændende år. vi synes selv i har nået en masse. Vi er selvfølgelig kede af den udvikling ulands bistanden til Kenya har tagetigennem den seneste tid. Vi har selv arbejdet blandt den fattigste del afbefolkningen og netop den tætte kontakt vi haft til de lokale har sat os istand til at yde den støtte som vi mener der er stor brug for i de fattige landområder hvor det Kenyanske sys tem ikke fungerer Vi har arbejdet meget med træ plantn ing. søgt at oplyse befolkningen om hvor vigtigt det er for hele landet at plante træe r.befolkningen kan få dækket deres daglige behov for brænde, men det er også med til.. at stop pe den kraftige: jorderos ion. Ge nnem et samsrbe jde med de n lokale planteskole, kvindegrupperne og skolen er det lykkedes at plante mange nye træer. mellem og l (X).OOOtræer om året. 10 Da vi var hjemme i sommeren 90, var vi ude på Engparken. hvor vi fortalte og viste lysbilleder om vort daglige arbejde. Denne aften gav et overskud på 1000kr. Disse peng e valgte vi at tage med til Kenya, så da vi atte r var nede i varmen bestilte vi fem skoleborde på den lokale håndværk erskole hvor Jørn den gang arbejdede som rådgiver. Bordene blev skænket til en line skole et par kilometer uden for Nyandi va hvor eleverne stadig sad på gulvet. ja de mindste elever fik endda de res undervisning under et træ på gårdspladse n. Grunden til denne tilstand skal sees i lyset af at i Keny a skal foræ ldrene sel v stå for opføre lse n af skolen. hvorefter sta ten stille r lærere til rådighed. Vi vil dog ikke undlade at fortælle at skolen i den lille by idag har seks klassevære lser og at man er igang med at opføre endnu e n byg ning. med to faglokaler. kontor og lærerværelse.

11 De stolte elever sender en varm hilsen og en stor tak for de flotte skoleborde.den lille skole vil gerne udbygge samarbejdet med Rørbæk, til gavn for begge parter. Vi har et brev med hejm fra skolens bestyrelse og skoleinspektøren, hvor man varmt takker for de nye borde. samtidig beder man om et fortsat godt venskab og håber at borgerne i Rørbæk vil være med til at knytte venskabsbånd og måske give en hjælpende hånd, således at skolen kan få endnu bedre facalite tcr. Vi vil gerne være med til at formidle denne kontakt, vi synes det er en god og direkte måde at yde bistand på og samtidig få et bedre kendskab til hvad der foregår i et lilje afrikansk samfund. Jørn rejser den 8 november tilbage til Kenya for al færdiggøre sil nystartede fiskeriprojekt og vender så tilbage til resten af familien i løbet af februar. Med venlig hilsen Hirgitog Jøm Vestergård. 11

12 VEBBESTRUP MEJERIUDSALG lii~~ Leif Ch rlsten sen AT Støtteforening traditionen tro Sdr.Truevej L vebbestrup arrangerer julebazar i klubhuset rtobro. TIf Dennegang bliver det med familiebanko. Foreningen lover en DAKO rigtig hyggceftenn iddag for hele familien. Der vil være mulighed for at købe kaffe, gløgg, æbleskiver og EN FRISK BUTIK me get andet godt. Datoen er den 30. november og det er klokken POULA & L. ISAGER RØRBÆK TLF HOBRO NYRØGEDE ØRREDER SÆLGES HVER LØRDAG FORMIDDAG AT Ketty Eriksen og hendes tro følgesvend, Maier (Anne Marie Svane) i sunhedens intc rresse havde valgt at cykle til bankospil i Rosendal hallen. En udm ærket ide, men de havde glemt at der faktisk bli vermørkt om aftenen, så de havde ikke fået cykel lygtern e med. Egon Eriksen, måtte så alligevel ud at køre, de skulle jo hjem. BESTILLING: KISTVAD DAMBRUG D0STRUPVEJ HOBRO TLF vore annoncører r støtter lokale initicrtiver -vi bør også støtte dem...

13 AT storskrald samler ind den 30. november og det er sidste gang i år, så hvis man er smart så begynder man den kraftige julerengøring lidt før i år. AT Sortebakken HK, bar fået en pæn check på godt 5000 kr fra Gunnar NU Fonden. Laila Larsen var i København for at modtage checken og blev ovenikøbet foreviget sam men med Gunnar NU. Opmærksomme læsere af den kulørte presse har nok set billedet i Se og Hør. AT Lilly oggunnar Krog på fornem vis blev hædret til afslutningsfesten i Rif.Blomster og frugtkurve og andet godt. En af de mere specielle gaver Gunnar fik var en hvid kedeldragt, hvorpå hansmange titler varpåtrykt. så som Flaske indsamler. Skoda-fan, Opkridterog mange flere. Den glade giver var RIF I AKTIVITETSKALENDER - NOVEMBER I IOn" II Art. I ISted. I I T~, I 1M" I 5. Bankosp. Forsamli ngsh Målet 8. P.W his t Klubhuset Målet 12. Bankesp. Forsamlingsh Borge r F. 14. Generalf. Klubhuset 19,30 Rif 15. P.Whist Klubhuset Målet 19. Ba nkosp. Forsamlingsh Målet 22. P.Whist. Klubhuset Måle t 26. Ba nkosp. Forsamlingsh Borger F. 28. P.Whist Klubhuset Målet 30. St.skrald By & Land 30. Julebaza r Klubhuset Målet 13

14 FOIlBOLD AFSLUTNING Lø rdag aften var der afslutningsfest i forsam lingsh uset for RIF og PIFO. Godt 100 gæster var mødt op, de havde resmurnoretmed og fra starten varder lagt op ti l cn dejlig aften F ormanden for RIr bød alle velkommen og benyttede også lejligheden til at byde pn~o velkommen til Rørbæk. Træneren for berreboldene, Per Begb. startede med at gra tulere andel holdet med opry kningen til serie fem. lian dryppede dog også lidt malurt i bægeret, det kneb gevaldigt med træningsi ndsatsen. det virkede ikke som om det kom bag på nogen af de tilstedeværen de. RØrbæk holdenes absolutte profil er stadig Gert Nielsen. der var topscorer på de to af holdene. (O mål mere og han USK GENERALFORSAMLING RIF d. 14.nov. kl i Kl ubh uset Dagsorden i henhold til vedlæ lerne Vel mødt Bestyrelsen ha vde være t det på alle tre hold.klau s Eriksen fik dog pokalen for Iles scorede mål på serie 6 holdet. Fiduspokalen gik til Jan Myrup og de r blev også gaver og rosen de ord til hol dlederen for serie se ks holdet Leo Hansen.Træneren der nu overlader roret til Kaj Sørensen. fik også bestyrel sens tak. for en not indsats. på trods af Rørbæk sp illernes heil speciell e forhold til træning og andet de r kan Indebæree nstarrearbeidsmdsats. Vandrepokalen der går tilen personderbar gjort en ekstra stor indsats for forenin gen g ik ikke ufortjent til Jens Bjørn. Begrundelsen for tildelingen skal ses for hans store arbejde for fore ningen generelt, samt at han var hovedkraften bag den nye legeplad s.orkestret leverede dej lig mu sik og der blev leveret unde rholdning af en lokal barber, der i stede for kniv brugte motorsav. r~ dejlig aften. fes Llig folkclig. JULEBAZAR DEN NOV. KL I K LUlmUSET. Me d fa m Ilieb an k o Der kan købes Gløgg og æbleskiver, kaffe, sodavane m.v. Vel m Ødt Stø U eforenlnq en Gaver til bortlodnin g og ba nko modtages med tak. Al ice TIL og G re te TIL

15 BLOMSTERD EMONSTRATION Lørdag d. 30. NOv. kl. 14 Blo m s terhallen. Gryndem pvej 6. Blomsterkunstneren DELENE BJØRN Viser hvordan m an laver flotte adventsdekorationer. Udlodning af dekorationer og lykkehjulsbuketter. Ilelene Bjørn vil blive assisteret af Bente Bru un. Billetter til denne dej lige eftermiddag ka n afh. I butikken Vestergade 5. Billetterne koster 10 kr.. incl. k affe og brød. ELSE Bl GRETES BLOMSTBRBUTIK V ESTERGAD E 5. NØRAGER. TLI'

16 SLAGTNING & NØDSLAGTNING Firmaregnskaber Landbrugsregnsk aber Skatteopgørelser Udfærdiges på eget moderne EDB anlæg Financerings- & investeringsrådgivning ~;;: ~,w...æ~ ~ \: &rikudd.3jlne l MerkOl'lOJ'!'l. r ' ~ F..x... '). ~ ~ llfh.,:!orenir>gen ~ ~~) al revrsorer, DHU. '" F DR ~ Rev isionsfirmael Jens Svej strup Damgård Skovmosevej 45. Bo rbæk 9500 Hobro. Tlf EN DEJLIG HØSTFEST dyr modtages/afhent es til slagtning og partering. hver mandag og Der var faktisk lagt op til en lidt torsdag. Nødslagtning modtages alle kedelig høstfest i forsam lings huset. ugens dage De fcm forening er, de r atår bag Halve grise laves i pålæq festen, måtte inden festen konstatere Slagtervarer kan købes i Rørbæk Brugs SNÆBUM SLAGTERFORRET NING G. & H. Høj bjerg, Snæbumvej 40. TLF en skuffende lav tilme ldi ng på kun 50 personer. Arrangørerne havde ellers lagt fantasien i blød. serve ri nge n hlcv udført i gamled ragter. med Torben SØrensen som overtjener..maden var også lidt ud over det.. sædvanlige. en dejlig velsm agen tre retters menu. Med del store arbejde foren ingerne havde lagt i festen, det skuffende fre mmøde, skal de t være med slet skjult glæde. at os der var med til festen kan medde le at del alletiders fest. Fes tdeltagerne trodsede alle forudsigelser og fik en dej lig aften. M usikken var i top. maden var fremragende, personalet i baren var rimlige og dansen gik Iystigt tillangt ud på de små limer. En stor rose til de fem foreninger, en dej lig fes t, der var bare for lid t waldorfsalat... ke

17 ~~'~I(~:~-?,...';' ;,,~~~ J ~ ==»SØNDERVANG«S: BRATBJERGVEJ 30 LC--, GRYNDERUP TLF ÅBEN FR A 1.NOV. TIL 23.DEC. KL.10.-l8.00 Kirkegårdskranse [erte r, puder Kaffe på kernden hver weekend tre klo 9.00 RØRBÆK FORSAMLlNGSHU {IIfEflERER {J~sA ~ ftlaij tfij Af/ltfSET HENVENDELSE TLF RØRBÆK OLIEFYRSERVICE Hovedeftersyn, O.R. fyrtest, reparationer, økonomiprøve, Service abonnement, nyt oiiefyr. 30 Dages gartanti på udført arbejde. NATURGAS ERNST LAUERSEN AutorIseret VVS-instalatør RØRBÆK. TLF RØRBÆK SOLCENTER Eva Myrup, Stikvejen 1, Rørbæk Tlf

18 Cl ANDELSKASSEN Mejib, Arden Røtbæ Hob<o HIMMERLANDS BANKEN Tele 'on TeleIon 98 ss cu" ~ ~ BRØ kan købes hos: Købmand ISAGER & RØRBÆK BRUGS KLUBLOTTO Følgende numrer er udtrukket OKTOBER 1 PRÆMIE NR.l 00-2 PRÆMIE NR PRÆMIE NR PRÆM IE NR NOVEMBER 1 PRÆMIE NR PRÆMIE NR PRÆMIE NR PRÆMIE NR n.91. r;f~iie StøtteforeningenMålet 5 Sparekassen Rørbæk Filial af Sparekassen Hobro Tlf

19 FRISK FANGEDE ØRREDER SÆLGES den frie landmand leverer til Henvendelse STENILDBRO DAMBRUG RØJDRUPVEJ TLF HELSTLØRDAG LR BLO MSTER HAVERSLEV TLF, V i anbefaler os m ed kranse, bårebuketter,kistepy n tning, og dekorationer. Kort Sagt BLOMSTER TIL ENHVER LEJLIGHED Åbningstider. Man-Torsdag Fredag Lørdag På Gensyn, Lis & Ruth GR0 NNEGADE 16 ALTIEL NYBYGNINGER TILBYGNINGER LANDBRUGS INSTALATIONER REPARATlONER UDFØRES Tltklaf;-il'e.f.leK fo,..bmekd. 19

20 Rørbæk Teltudlejning - el< 4tÆ4u~ Ul.w<å. ~ ~ 4tMe~. TELTE FRA FESTTELTE TIL SALGSBODER LYS& VARME BORDE, STOLE & BÆN K E IGU LV E I I~TRÆFFES~ KRAFTPRØVER I~ER 1Q..17~ HOPPEPUDER TLF TLF I Grøndalsvej 2, Rørbæk I 20

På lørdag er der dilettant...

På lørdag er der dilettant... BÆK FOLKEBLAD #å.i(ul.rjlackti(lfrdfjæi& o/1lal(i Marts 1992 2.ÅRGA NG På lørdag er der dilettant... Traditi onen tro arrangerer Rørbæk, Mejl by Husmandsforening dilettant i forsamlingshuset. Årets stykke

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger

BÆK FOLKEBLAD. ;t(ål(eckj!atfe,tlijl RdlJæi& 1JjJ!a1(1. En rigtig bestyrelse. April var en måned med mange generaforsamlinger BÆK FOLKEBLAD ;t(ål(eckj!atfe,tlijl" Rdl"Jæi& 1JjJ!a1(1 Maj 1992 2.ARGANG En rigtig bestyrelse Disse beslutsomme og stoute herre er muligvis en bestyrelse for Husmandsforeningen. Den eneste hjælp vi kan

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992

RØRBÆK FOlKEBlAD. ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl. Der var engang.. 2. ÅRGANG JANUAR 1992 RØRBÆK FOlKEBlAD ;t(ålferkj/aleti(j~ R$~Jæt flj tj,ij/alfl JANUAR 1992 2. ÅRGANG Der var engang.. Her ved indgangen til det nye år vil det måske være interessant at kaste et blik tilbage i tiden. Dette

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs.

- Flæskesteg med brune og hvide kartofler, rødkål og surt. - Ris a la mande med kirsebærsovs. November 2008 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Julefællesspisning Fredag 5. december kl. 19.00 Menuen er traditionen tro følgende: - Flæskesteg med brune og hvide kartofler,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Bladet For Rørbæk & Opland - Juli 2004-14. årgang Læs i bladet: Efterlysning. Græshoppen. Centerrådet. Borger og Kultur foreningen. strømmen forsvandt

Bladet For Rørbæk & Opland - Juli 2004-14. årgang Læs i bladet: Efterlysning. Græshoppen. Centerrådet. Borger og Kultur foreningen. strømmen forsvandt Bladet For Rørbæk & Opland - Juli 2004-14. årgang Læs i bladet: Efterlysning Græshoppen. Centerrådet Borger og Kultur foreningen R.I.F. Dans og Gymnastik. Rørbæk Centret. Forsamlingshuset Klublotto. Bagsiden.

Læs mere

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende:

Lokalafdeling. Viborg. Nyhedsbrev. Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Lokalafdeling Viborg Nyhedsbrev Her kommer et nyhedsbrev til jer, efter general forsamlingen har vi nu konstitueret os følgende: Formand: Jacob Vestergaard ansvarlig for nørkleklub og vius Næstformand:

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Program for Linedance & Gymnastik.

Program for Linedance & Gymnastik. Bladet For Rørbæk & Opland - September 2003-13. årgang Hvad finder du i bladet: Gastronomisk oplevelse. Trine Gregorius til Rørbæk. Gudstjenester i Rørbæk kirke. Program for Linedance & Gymnastik. Mandag

Læs mere

BÆK FOLKEBLAD MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER. ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri

BÆK FOLKEBLAD MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER. ;t(dl(erkifackt1(/1 Rffli æi & o;fal(ri BÆK FOLKEBLAD ;t(dl(erkifackt1(/1" Rffl"i æi & o;fal(ri April 199 2 2.ÅRG ANG MAZDA GAVNYE TRÆNINGSDRAGTER Autoforhandler Kurt Vestcrgaard har skænket RIF's juniorhold nye spil lcdrag tcr. Dragterne der

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164

DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013. Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER. 27. årgang nr. 164 DET SKER I VEDDUM AUGUST SEPTEMBER 2013 Børnehaven får nyt tag i juli 2013 AKTIVITETSKALENDER 27. årgang nr. 164 FASTE BEGIVENHEDER Fællesspisning i klubhuset Fællesspisning første mandag i september til

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis

LOKALCENTER TRANBJERG. Koloritten. Februar Marts. Gratis LOKALCENTER TRANBJERG Koloritten Februar Marts Gratis 2016 Til læserne Hermed det første nummer af Koloritten udarbejdet af det nye brugerråd, så der vil komme mere information i de næste numre. Redaktionen

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016

KRISTIANSLYSTPOSTEN. Kristianslyst Områdecenter Nørreallé 53, 7700 Thisted. Tlf Kalender for maj 2016 Kalender for maj 2016 Ugedag Dato Kl. Formiddag Kl. Eftermiddag Søndag 1. KRISTIANSLYSTPOSTEN Mandag 2. 10.30 Boccia 13.00 Klub Tirsdag 3. 14.00 Hygge for Eng Onsdag 4. 10.00 Sysseldag 14.00 Kaffe i Oasen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken

Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00. Festsalen Nimbusparken Beboerrådet Torsdag den 03.juli 2014, kl. 14.00 15.00 Festsalen Nimbusparken Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Ruth Nielsen, Ritta Jensen, Inger Birgit Søltoft, Yvette

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Rørbæk. Folkeblad. Så er tiden inde til byfest. Igen i år er der gang i forberedelserne til en forhåbentlig rigtig god byfest.

Rørbæk. Folkeblad. Så er tiden inde til byfest. Igen i år er der gang i forberedelserne til en forhåbentlig rigtig god byfest. Rørbæk Folkeblad Bladet for Rørbæk & Opland Maj. 2002 12. årgang Læs inde i Bladet: Brugsens skrabelodder. Så er tiden inde til byfest. Igen i år er der gang i forberedelserne til en forhåbentlig rigtig

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere