Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste. - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste. - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber"

Transkript

1 Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste - en analyse af lovens betydning for de organiserede rideklubber

2 Forord I foråret 2011 iværksatte Dansk Ride Forbund en undersøgelse blandt forbundets klubber, der skulle afdække betydningen af Lov om hold af heste for rideklubberne. Mange frivillige ude i klubberne tog sig tid til at besvare spørgeskemaet og til dem skal der lyde et stort tak for deres bidrag til undersøgelsen. Resultaterne er offentliggjort i specialet Ridesporten i Danmark og Lov om hold af heste af cand. agro. Nynne Larsby Friis, og resultaterne præsenteres desuden i nærværende folder. Det er ønsket, at resultaterne bruges til at anskueliggøre ridesportens udfordringer og styrker frem til Lov om hold af heste implementeres i sit fulde omfang i God læselyst! Dansk Ride Forbund Telefon: Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2

3 Indhold Den samfundsmæssige værdi 4 Baggrund for undersøgelsen 5 Lov om hold af heste 6 Rideklubben anno Hovedstaden 11 Sjælland 12 Syddanmark 13 Midtjylland 14 Nordjylland 15 Opsummering 16 Lovens betydning for ridesporten 17 Hvad kan klubben gøre? 18 Dansk Ride Forbunds indsats 19 3

4 Den samfundsmæssige værdi Ridesporten henvender sig til en meget bred brugergruppe på tværs af alder, køn, social status og etnicitet. Ridning kan bl.a. bruges som redskab ved behandling af fysiske og psykiske handicaps. Et nyligt projekt i seks rideklubber har vist, at ridning virker integrationsfremmende for foreningssvage grupper som f.eks. flygtninge og indvandrere. I rideklubberne finder de et forenings og idrætstilbud, som ikke behøver at ændre form for at rumme dem. Når børnene ikke rider, opholder de sig ofte i stalden, hvor de plejer og passer hesten eller leger med andre børn. Hesten er i den uformelle leg omdrejningspunktet, der regulere samværsformerne med positive værdier som ansvarlighed, omsorg, hensyn og sikkerhed. Børn og unge opholder sig i gennemsnit i rideklubberne fire timer om ugen. For Dansk Ride Forbunds mere end medlemmer under 18 år løber det årligt op i godt 8.5 millioner timer. De mange timer, rideklubbens medlemmer opholder sig i klubben, ligger ofte i det tidsrum, hvor børnene og de unge ellers ville være i kommunalt drevne SFO er, fritids og ungdomsklubber. En SFO-time koster kommunen ca. 420 kr. (oplyst fra Københavns Kommune), hvilket betyder, at der alene for de ca af medlemmerne, der er under 12 år gamle, opnås en årlig kommunal besparelse på mere end 1.8 milliarder kroner på landsplan. Rideklubberne kan være et sundt og aktivt alternativ til de traditionelle skolefritids og pasningsordninger. Opholdet på rideklubberne har yderligere den fordel, at de unge lærer ansvarlighed, demokrati og mange sociale kompetencer. En svensk forskergruppe har vist, at disse kompetencer, som f.eks. handlekraft og beslutsomhed, gør ridepiger til gode ledere, når de bliver voksne. 4

5 Baggrund for undersøgelsen I sommeren 2007 vedtog Folketinget Lov om hold af heste. Loven regulerer bl.a. staldenes indretning, hestenes adgang til bevægelse og foder, træning, tilsyn og mærkning af hesten. højt, men det er vigtigt for forbundet, at en lov er baseret på videnskabelig evidens, så den giver reel hestevelfærd. Dansk Ride Forbund arbejder aktivt for, at loven bliver forankret i viden, der videnskabeligt bevist giver øget hestevelfærd herunder bl.a. at hestehold skal bestå af minimum to heste. Som følge af loven vil mange hestestalde og ridefaciliteter skulle ombygges over de kommende ti år. Da loven blev vedtaget, estimerede Dansk Ride Forbund, at lovens krav ville berøre 85 % af forbundets klubber. Investeringsbehovet blev skønnet til 600 mio. kr., svarende til ca. 1.2 mio. kr. pr. rideklub. Det bliver derfor bl.a. Dansk Ride Forbunds medlemmer, der medfinansierer loven, en investering, der kan vise sig uoverkommelige for mange rideklubber. Under Dansk Ride Forbund findes der i dag 472 rideklubber, som til sammen har mere end medlemmer. Klubberne er ofte den første kontakt, når nye udøvere opsøger ridesporten, og det er her, de fleste ryttere får deres basale uddannelse i ridning. Langt den overvejende del af aktiviteter og konkurrencer inden for ridesporten finder sted hos rideklubberne. Frivilligt arbejde er en grundsten i de fleste klubber. Dansk Ride Forbund prioriterer hestevelfærd 5

6 Lov om hold af heste Inden Lov om hold af heste blev vedtaget, undersøgte Dansk Ride Forbund, hvilken betydning loven kunne forventes at få for landets rideklubber. Nu, snart fire år efter loven trådte i kraft, er det ikke længere den forventede men derimod den faktiske effekt af loven, der er blevet analyseret. størstedelen har haft den med flere gange. Små 30 % af klubberne har søgt rådgivning på grund af Lov om hold af heste - primært hos Dansk Ride Forbund og hos bygningsfaglige konsulenter som entreprenører, ingeniører og arkitekter. Lidt flere af rideklubberne har lagt en strategi for de kommende ti år, hvor loven er tænkt med. Klubbernes arbejde med loven Lov om hold af heste tages meget alvorligt i rideklubberne. Næsten ni ud af ti af respondenterne i undersøgelsen (bestyrelsesmedlemmer i klubberne) angav, at de har et godt eller nogenlunde kendskab til Lov om hold af heste. Næsten 75 % af klubberne har haft loven på dagsordenen til et bestyrelsesmøde, og De vigtigste lovkrav Ikke alle af lovkravene formodes at få lige stor betydning for rideklubberne. For de mest omkostningstunge af lovkravene gælder der overgangsordninger, således at stramningerne først trådte/træder i kraft pr. 1. januar 2011, 2016 og

7 Disse lovkrav vedrører forbud mod opstaldning i spiltove, arealkrav til bokse og løsdrift, loftshøjde, staldrumfang, lysindfald, foldareal og -hegn. Af samme årsag vil Lov om hold af heste få størst betydning for de rideklubber, der råder over stalde. Disse rideklubber påvirkes direkte af loven, mens rideklubber, der ikke selv råder over stalde, bliver påvirket gennem lovens betydning for de steder, hvor klubbens medlemmer har deres heste opstaldet. Hvis de private ridecentre lukker, kan det også blive svært for rideklubberne uden stalde at fastholde og tiltrække medlemmer. I perioden fra 2006, hvor lovudkastet kom, til 2011 er antallet af rideklubber, der opfylder alle de førnævnte lovkrav, steget fra 15 % til 21,5 %. Det er en positiv udvikling, men ikke en udvikling der går hurtigt nok. Hvis ikke processen hjælpes på vej, og der gøres en aktiv indsats, vil det med den nuværende hastighed først være i 2082 at alle landets rideklubber opfylder alle lovkrav. Af klubberne med stalde skal: 10 % nedlægge spiltove, 49 % hæve loftshøjden, 58 % øge boksstørrelsen, 11 % øge arealet af løsdriften, 42 % øge staldrumfanget, 52 % øge vinduesarealet, 17 % have større foldarealer, 16 % ændre på hegn omkring nuværende folde, for at leve op til lovens krav. Afhængigt af overgangsordningen for det enkelte lovkrav er det øjeblikkeligt eller inden for de kommende fire til ni år. For visse af lovkravene er der store regionale forskelle på antallet af rideklubber, der har problemer med dette. Forskellene vil blive belyst senere i denne publikation. Antallet af klubber, der har oplyst, at de ikke opfylder fire eller flere af lovkravene, er steget fra 13 % i 2006 til 34,9 % i 2011, hvilket er tæt på en tredobling på fem år. 7

8 Rideklubben anno klubber repræsenterende medlemmer besvarede undersøgelsen, svarende til mere end 50 % af rideklubberne og deres medlemmer. En del af undersøgelsens formål var at afdække, hvordan en rideklub ser ud anno Et større kendskab til klubbernes opbygning og de faktorer, der påvirker klubberne, er med til at nuancere billedet af Lov om hold af hestes betydning for rideklubberne. De valgte faktorer er: Klubbens størrelse baseret på medlemstal Forbundets klubber varierer i medlemstal fra 12 til 1672 medlemmer - en variation der understreger, at ikke to rideklubber er ens. I gennemsnit har en klub 143 medlemmer. Klubber beliggende i bynære områder har de største medlemstal. Næsten halvdelen af klubberne med mere end 150 medlemmer ligger bynært eller i byen. Det samme gør sig kun gældende for 5 % af de klubber, der har 50 medlemmer eller færre. Klubbens beliggenhed i forhold til by og land 31 % af rideklubberne ligger i byen eller bynært mens 65 % af klubberne ligger på landet. De resterende 4 % har ingen faciliteter. Klubbens placering har betydning for hvilke regler, der skal tages hensyn til ved om-, til eller nybygning af stalde. Dermed bliver klubbens beliggenhed ofte en afgørende faktor for hvad, der kan lade sig gøre, når kravene fra Lov om hold af heste skal føres ud i livet. For klubberne i byerne kan det f.eks. være umuligt at skaffe arealer til folde. Klubbens faciliteter og ejerforholdene omkring disse Mere end 96 % af rideklubberne råder over en eller anden form for faciliteter. På landsplan råder ni ud af ti rideklubber over rytterstue, et eller flere ridehuse og/eller ridebaner. Alle deltagende rideklubber med mere end 150 medlemmer har 8

9 dog både ridehus, ridebane og rytterstue. To ud af tre rideklubber råder over stalde, og sandsynligheden, for at klubben har stalde, øges med medlemstallet. Da Lov om hold af heste i særdeleshed stiller krav til stald og fold, er det rideklubberne med stalde, der er særligt udsatte for de udfordringer, som Lov om hold af heste kan give. andre rideklubber driver elevskole, opstaldning, undervisning, ridelejr, turridning, hestefritter, handicapridning og meget andet. Jo mere drift, des mere aktivitet i klubben og dermed også flere medlemmer. Figuren nedenfor viser, hvordan antallet af klubber med driftsansvar for elevskole og/eller opstaldning udvikler sig med medlemstallet. Ejerforholdene omkring faciliteterne har både betydning for klubbens drift og medlemstal. Rideklubber i kommunale faciliteter har de højeste odds for at have mange medlemmer. Er klubbens drift og aktiviteter af høj kvalitet, kan det medvirke til at tiltrække og fastholde medlemmer, mens dårlig eller svingende kvalitet af klubbens tilbud ofte afspejles i faldene medlemstal og stor medlemsudskiftning. Med driften følger også et øget hestehold og en øget arbejdsbyrde. Oftest vil der være behov for at have lønnede ansatte til at varetage hele eller dele af hesteholdet og driften. Klubbens drift Nogle klubber baseres udelukkende på det sociale samvær omkring ridningen, arrangementer og måske ønsket om at starte konkurrencer, mens 9 I selvejende eller kommunale faciliteter er sandsynligheden for, at det er klubben, der driver elevskole eller opstaldning, væsentligt højere end for rideklubber i faciliteter lejet af private eller virksomheder.

10 Klubbens økonomi Besvarelserne tegner et dystert billede af rideklubbernes økonomi. Ca. halvdelen af klubberne har overskud på regnskabet, et tal der er relativt uændret i perioden Antallet af klubber med balance i regnskabet er til gengæld faldet med 66 %, og antallet af klubber med underskud på regnskabet er steget med 40 % i samme periode. Rideklubber i kommunale faciliteter har generelt væsentligt bedre økonomi end klubber i lejede eller selvejende faciliteter. Opsummeringer på regionsplan På de følgende sider er der et resume af resultaterne på regionsplan. For hver region er der beskrevet klubbernes kendetegn, styrker og svagheder. Andelen af rideklubber i regionen, der ikke opfylder de forskellige lovkrav, belyses også på disse sider. Dårlig økonomi vil være en hæmsko for rideklubberne, når de af loven påkrævede ombygninger skal finansieres. Klubbens økonomi påvirkes også af andre faktorer. F.eks. er der en tendens til, at jo flere medlemmer klubben har, des bedre er klubbens økonomi. Ejerforholdet omkring klubbens faciliteter har også stor betydning for økonomien. 10

11 Hovedstaden I Region Hovedstaden er der 79 rideklubber under Dansk Ride Forbund. Disse klubber har ca medlemmer. Halvdelen af regionens rideklubber har mere end 150 medlemmer. Hovedstaden er ikke overraskende den region, hvor flest rideklubber ligger i eller tæt på byen. Samtidigt er Region Hovedstaden også den region, hvor færrest rideklubber påtager sig ansvaret for at drive elevskole eller opstaldning. Det lave antal klubber med driftsansvar står i kontrast til det faktum, at der i denne region er dobbelt så mange rideklubber, der har hjemme i kommunale faciliteter, som der er på landsplan. Undersøgelsen viste nemlig, at 95 % af klubberne i kommunale faciliteter driver elevskole og 85 % driver opstaldning. Andel af regionens klubber der ikke opfylder de enkelte lovkrav 11 Rideklubberne i Region Hovedstaden har samlet set en bedre økonomi end rideklubberne i resten af landet. Det skyldes især hovedstads-klubbernes høje medlemstal og den store andel af rideklubber i kommunale faciliteter. Rideklubberne i hovedstadsregionen kæmper en del mere med lovkravene til foldareal og hegn end klubberne i de andre regioner. For alle de øvrige lovkrav ligger antallet af klubber, der ikke opfylder kravet, meget tæt under landsgennemsnittet.

12 Sjælland I Region Sjælland findes der 80 rideklubber under Dansk Ride Forbund, som tilsammen har mere end medlemmer. Lidt overraskende er Sjælland den region, hvor færrest af rideklubberne ligger i byen eller bynært. Rideklubber, der ligger på landet, har typisk ikke så mange medlemmer som rideklubberne i byerne. 40 % af de sjællandske rideklubber har 100 medlemmer eller færre. I Region Sjælland lejer de fleste rideklubber deres faciliteter af private/virksomheder. Samtidigt er det den region, hvor færrest rideklubber holder til i selvejende faciliteter. Dette kan meget vel være en del af forklaringen på, at Sjælland er den region, hvor færrest rideklubber råder over Andel af regionens klubber der ikke opfylder de enkelte lovkrav stalde. Andelen af klubber, der har ansvar for at drive elevskole og/eller opstaldning, er kun en smule højere end i Region Hovedstaden. Økonomisk klarer regionens klubber det ikke særligt godt. Set over årene er det den region, hvor færrest klubber formår at skabe overskud, selv om forskellen op til de nærmeste regioner kun er få procentpoint. Ud over foldarealer og hegn giver rumfanget i stalden store problemer særligt i denne region. 12

13 Syddanmark Region Syddanmark sig ikke ud fra mængden - dog er antallet af klubber med underskud en anelse højere end landsgennemsnittet. Andel af regionens klubber der ikke opfylder de enkelte lovkrav I Region Syddanmark er der mere end medlemmer i 139 rideklubber under Dansk Ride Forbund. Når det gælder beliggenhed og ejerforhold for klubbernes faciliteter, er tallene meget lig tallene på landsplan. Heller ikke når det gælder Lov om hold af heste, er der den store forskel mellem, hvilke problemer rideklubberne i Region Syddanmark kæmper med og problemerne på landsplan. Dog er det tydeligt, at rideklubberne i netop denne region har gjort den største indsats, når det gælder om at få afviklet spiltovene. Den 1. januar 2011 blev det forbudt at bruge spiltove til permanent opstaldning af heste og ponyer. Blot 1,8 % af rideklubberne i denne region arbejder fortsat på at nedlægge spiltove - på landsplan er tallet næsten 10 %. Der er væsentligt flere rideklubber i Region Syddanmark, der har stalde, end i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Samtidigt påtager tre gange så mange af rideklubberne sig at drive elevskole, og dobbelt så mange driver desuden opstaldning. Økonomisk skiller rideklubberne i 13

14 Midtjylland I Region Midtjylland findes der 107 rideklubber under Dansk Ride Forbund. Disse klubber har ca medlemmer. En tredjedel af regionens rideklubber holder til i selvejende faciliteter, hvilket er væsentligt flere end på landsplan. Rideklubber i selvejende faciliteter har de højeste odds for at råde over stalde, og det er da også hele 85 % af klubberne i region Midtjylland, der har stalde. Rideklubbernes beliggenhed i forhold til land og by er meget lig tallene på landsplan. Mere end halvdelen af regionens klubber har ansvaret for at drive opstaldning, og endnu flere driver desuden elevskole. Økonomien i regionens klubber er lige som i resten af landet trængt. Andel af regionens klubber der ikke opfylder de enkelte lovkrav Mindre end halvdelen af klubberne i regionen har overskud på regnskabet, hvilket er marginalt dårligere end på landsplan. 14 Midtjylland er den region, hvor flest rideklubber har søgt rådgivning som følge af Lov om hold af heste og det med god grund. Dels er mange af faciliteterne som nævnt selvejede, og dels er det den region, hvor flest rideklubber kæmper mod de meget omkostningstunge lovkrav til boksstørrelse, loftshøjde og rumfang. Lysindfald volder også regionens klubber store problemer.

15 Nordjylland I region Nordjylland findes der 67 rideklubber under Dansk Ride Forbund, som tilsammen har næsten medlemmer. De nordjyske rideklubber skiller sig ud på flere måder. Først og fremmest ved at alle har fysiske faciliteter, og så er det den region, hvor flest klubber råder over stalde. Dette var ellers ikke forventeligt baseret på de lave medlemstal. Samtidigt er der ingen af klubberne, der lejer faciliteter uden at have en lejekontrakt på det. Nordjylland er også regionen, hvor flest klubber selv driver elevskole og opstaldning. Betragter man økonomien i regionens klubber år for år er det kun gået én vej med økonomien ned. Fra i 2008 at være regionen, hvor rideklubberne havde den bedste økonomi, er situationen i 2010 vendt fuldstændigt. Som den eneste region var der i Nordjylland i 2010 flere klubber, der havde underskud end overskud. Det er klubberne i denne region, der har mødt de største udfordringer med at afskaffe spiltove - mere end 30 % af klubberne kæmper fortsat med dette. De andre lovkrav, på nær lysindfald, ser dog ikke ud til at volde de nordjyske rideklubber lige så mange problemer, som de gør på landsplan. 15

16 Rideklubberne anno 2011: har i gennemsnit 143 medlemmer. jo flere medlemmer klubben har, des tættere ligger klubben på byen. råder i ni ud af ti tilfælde over ridehus, ridebane og/eller teorilokale. Alle rideklubber med mere end 150 medlemmer råder over alle tre dele. råder i to ud af tre tilfælde over stalde. Jo flere medlemmer klubben har, desto større sandsynlighed for at klubben har stalde. Opsummering har bedst chance for at have mange medlemmer, hvis klubben holder til i kommunale faciliteter, og dårligst chance for at have mange medlemmer, hvis klubben ingen faciliteter har. driver en bred palet af tilbud, oftest elevskole (51 % af alle rideklubberne) og opstaldning (37 % af alle rideklubberne). Sandsynligheden, for at klubben har et af disse driftsansvar, stiger med medlemstallet. har meget store udfordringer foran sig med at opfylde Lov om hold af heste. har en skrøbelig økonomi - kun omkring hver anden rideklub giver overskud. Flere medlemmer er ofte lig med bedre økonomi. Rideklubber i kommunale faciliteter har den bedste økonomi. Jyske og fynske rideklubber har ofte et større driftsansvar end rideklubberne på Sjælland og i Hovedstaden i særdeleshed. 16

17 Lovens betydning for ridesporten Resultaterne af analysen viser, at der er behov for at handle aktivt og handle nu, hvis ridesporten ikke skal lide voldsomt under konsekvenserne af Lov om hold af heste. Overlever rideklubberne ikke, vil ridesporten miste mange af de egenskaber, der gør sporten speciel. Ridesporten er den eneste idræt under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), som involverer et andet levende væsen udover mennesket. Ikke blot dette gør ridesporten unik - i ridning dyster 16- årige mod 70-årige og mænd mod kvinder på fuldstændig lige fod uanset etnicitet og social status. Disse faktorer gør ridesporten til en utroligt rummelig og dynamisk idræt. Da rideklubberne ofte er indgangen til sporten, og stedet hvor bredden dyrker ridning, vil færre rideklubber mindske ridesportens tilgængelighed og rummelighed for udøverne. Ridesporten formår som en af de eneste sportsgrene at fastholde især de unge piger på trinnet mellem barndom og ungdom, hvor mere end hver anden pige ellers dropper sin idræt. Andre store sportsgrene som svømning og gymnastik mister i denne periode af pigernes liv mellem 80 og 90 % af udøverne, mens sportsgrene som fodbold og håndbold mister mere end hver tredje pige, når hun træder ind i puberteten. Ridesporten mister til sammenligning kun hver femte pige på dette alderstrin, og Dansk Ride Forbund er det næststørste specialforbund under DIF for piger mellem 13 og 18 år. Kommunerne kan aktivt bidrage til at sikre dette vigtige idræts og foreningstilbud. I dialog mellem rideklubberne og kommunen kan der skabes en lokal vision og strategi for ridesporten i den enkelte kommune. Da rideklubberne ofte lejer sig ind i private faciliteter, kan deres lokaletilskud virke store i forhold til f.eks. fodbold og håndboldklubber, som benytter den kommunale hal, der typisk indgår i kommunens budget som en driftsudgift. Faktum er, at ridehallen ofte bruges næsten lige så mange timer som den almindelige sportshal, men ridehallen er billigere at bygge og billigere at vedligeholde. Det er derfor på sigt billigere for kommunerne at tilbyde rideklubberne kommunale faciliteter og bygge en ridehal, end at betale lokaletilskud til private anlæg. Samtidigt kan andre brugere som spejdere, mountain bikere og kommunens institutioner tænkes ind i det kommunale anlæg. Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen viste, at det allerede i dag er rideklubberne i kommunale anlæg, der klare sig bedst på mange fronter. 17

18 Hvad kan klubben gøre? På Dansk Ride Forbunds hjemmeside kan I finde information om Lov om hold af heste, herunder et link til selve loven i dens fulde tekst og en guide til den nye hestelov, som er udgivet af Landscenteret Heste. Guiden sidder ligeledes i klubmappen. Med guiden i hånden kan I til en start selv gennemgå jeres bygninger for at afdække, hvor problemerne måtte være. Når der er nogenlunde klarhed over hvilke lovkrav, klubbens stalde ikke opfylder, er det næste skridt at afdække hvilke muligheder, der er for at rette op på dette. I skal undersøge hvilke rammer og muligheder, I har som følge af ejer og foreningsforhold, lovgivning og eksisterende byggeri m.m. Det kan tænkes, at andre rideklubber i området kæmper med lignende problemer - undersøg muligheden for evt. fusion eller samarbejde med dem, I står ofte stærkere sammen. I skal også overveje, hvilken drift I ønsker, at rideklubben skal påtage sig fremadrettet, og hvordan dette vil påvirke klubbens økonomi. I skal også finde ud af, hvordan I forventer at finansiere ombygningen/nybyggeriet. Derefter bør I udarbejde en vision, hvor rammer og muligheder mødes, og hvor idéer og ønsker konkretiseres. I denne del af processen er det en fordel at inddrage de relevante myndigheder, f.eks. kultur og fritidsforvaltningen og kommunens bygge og teknikafdeling. Når visionen er klar, skal projektet skitseres og planlægges. I skal i klubben finde ud af hvilke opgaver, I selv kan, vil og må løfte, og hvilke opgaver, der skal løses af eksterne entreprenører. Der skal vælges materialer og besluttes hvilke konstruktioner, der benyttes. Disse opgaver skal der indhentes tilbud på og der indgås kontrakter med de valgte leverandører. Efter alt dette foregående arbejde venter selve udførelsesfasen, hvor byggeprojektet føres ud i livet! 18

19 Dansk Ride Forbunds indsats Dansk Ride Forbund har gennem hele forløbet omkring Lov om hold af heste været en aktiv medspiller - og det vil forbundet fortsætte med at være. Dansk Ride Forbund var repræsenteret i arbejdsgruppen omkring loven og kom med høringssvar til lovudkastet, da det var på plads. I samarbejde med Lokale og anlægsfonden, Viborg Kommune/ Viborg Idrætsråd og Danmarks Idræts-Forbund udgav Dansk Ride Forbund i 2009 de to publikationer Huse til heste og mennesker og Byggeteknisk vejledning. Tilsammen giver de inspiration og trin-fortrin guide til hele processen omkring opdatering af rideklubbens faciliteter. Begge publikationer blev sendt til samtlige rideklubber og alle landets kommuner. Sideløbende har Dansk Ride Forbund deltaget i mange lokale dialog- og inspirationsmøder omkring loven og dens betydning for rideklubberne - ofte på kommunal basis. Dette er en indsats, forbundet vil blive ved med at yde. Møderne munder typisk ud i nedsættelsen af en lokal arbejdsgruppe, som skal lægge en strategi for ridesportens fremtid i den pågældende kommune. I 2010 og 2011 har Dansk Ride Forbund sammen med andre danske hesteorganisationer indledt et samarbejde, der munder ud i et sæt anbefalinger til justitsministeriet i forbindelse med revisionen af loven i Ønsket er en lovbaseret på videnskabelig evidens, som sikrer hestevelfærden. Som klub under Dansk Ride Forbund har I mulighed for gratis at få et besøg af en af vores klub eller udviklingskonsulenter. De kan rådgive jer omkring klubdrift, lovgivning, klubbens økonomi, breddeaktiviteter og meget andet. Det er bare at ringe! 19

20 20

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail:

Kontaktperson: Sportsvej Mobil: mobil: 6920 Videbæk. Mail: mail: Prospektet for ØOR - sådan gør vi Videbæk Idrætsforening - klubhuset Adresse: Videbæk Idrætsforening Kontaktperson: HenningJens Tobiasen Adresse: Ølgod og Omegns Rideklub Kontaktperson: Erik Graes Sportsvej

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Submission #94 Roskilde Kommune

Submission #94 Roskilde Kommune Submission #94 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/11320 Side 1 af 2 16-01-2017 Formandens navn Anne-Marie Ørkild Telefon 27888766 Email annemarie.orkild@gmail.com Forening Roskilde

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Submission #79 Roskilde Kommune

Submission #79 Roskilde Kommune Side 1 af 3 Formandens navn Mia Christensen Telefon 25417716 Email mia@hirk.dk Forening Himmelev Rideklub Foreningens CVR nummer 260368 Hvad søger du til? Belysning Beskrivelse Ansøgning til etablering

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB

UDVIKLINGSPLAN FOR HIRTSHALS RIDEKLUB Kære Sponsor Hirtshals den 28. januar 2015 Hirtshals Rideklub har brug for en håndsrækning I Hirtshals Rideklub er vi 130 medlemmer, heraf 65 unge mennesker mellem x og y år. Klubben blev grundlagt i 1971,

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND

RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND RIDEKLUBBER I DANMARK EN UNDERSØGELSE AF FORENINGERNE I DANSK RIDE FORBUND MICHAEL FESTER Titel Rideklubber i Danmark En undersøgelse af foreningerne i Dansk Ride Forbund Forfatter Michael Fester Øvrige

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub (GOO) Velkomstfolder Velkommen til Græsted og Omegns Rideklub (GOO). Rideklubben er stiftet i 2014

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Areallejeaftaler vedrørende spejderhytter i Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 30. august 2010 1. Resume I juni 2009 nedbrændte en spejderhytte beliggende på Bjørnbaksvej 5B i Viby tilhørende Hyttefonden for

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Hold på hestene og tænk ud af boksen

Hold på hestene og tænk ud af boksen Hold på hestene og tænk ud af boksen Rideanlæg I Faciliteter til ridning er præget af en ensidig brugergruppe og praktiske løsninger, som de kendes fra landbrug. Men det er muligt at tiltrække nye brugergrupper

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker.

På den måde bevares mangfoldigheden i vores tilbud til de unge mennesker. Dagsordenpunkt Krav til de fysiske rammer for hestehold Beslutning Pia Skou og Lone Yalcinkaya, stillede følgende forslag: At der bevares et af de tre eksisterende hestehold i en skoleklub i Gladsaxe.

Læs mere

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet

Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet EØK ANALYSE juni 215 Virksomhedernes syn på finansieringsklimaet Ifølge DIs medlemsvirksomheder har finansieringssituationen været i klar bedring de seneste par år, og den positive udvikling fortsætter

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 11. februar 2010 Reference: Preben Brandstrup Journalnr.:

o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 11. februar 2010 Reference: Preben Brandstrup Journalnr.: o Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 11. februar 2010 Reference: Preben Brandstrup Journalnr.: Notat om ridesportscentre i Norddjurs Kommune I september 2006 vedtog Grenaa Byråd at bevilge 6 mio. kr.

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Distrikt Sønderjylland

Distrikt Sønderjylland Distrikt Sønderjylland 31. oktober 2016 2 Emner DRF 100 år Ambition 2022 DRF ny kontingentstruktur Ændring af repræsentantskabsmøder 100 ÅR I 2017 100 års jubilæumsportal 100aar.rideforbund.dk DRF 100

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016)

Jordrup og Omegns Rideklubs. Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklubs Sikkerhedsvejledning (27. juni 2016) Jordrup og Omegns Rideklub er en rideklub som er baseret på en frivillig arbejdende bestyrelse, med meget hjælp fra forældre og opstaldere.

Læs mere

S y d j y l l a n d. Undersøgelsens resultater deler sig i tre: Fritidsdel, skoledel og udsatte børn. Resultater herfra findes på de følgende sider.

S y d j y l l a n d. Undersøgelsens resultater deler sig i tre: Fritidsdel, skoledel og udsatte børn. Resultater herfra findes på de følgende sider. S y d j y l l a n d ANALYSENOTAT August 2017 BUPL har i maj-juni 2017 gennemført en undersøgelse blandt medlemmer, som arbejder med de 6-18-årige børn og unge i de sydjyske kommuner. Størstedelen af disse

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk

SURVEY. Fokus på ejerskifte MARTS 2014. www.fsr.dk Fokus på ejerskifte SURVEY www.fsr.dk MARTS 2014 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager 1 revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e).

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e). Alternative placeringer af ny stalde ved Tinglev Rideklub Herunder beskrives fordele/ulemper til de reviderede skitser med alternative placeringer af nye stalde. Det er Tinglev Rideklubs vurdering, at

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Velkommen. Praktiske oplysninger.

Velkommen. Praktiske oplysninger. Velkommen. Praktiske oplysninger. Vi byder dig hermed rigtig hjertelig velkommen som medlem af Thurø Rideklub. Vi håber, du må få mange gode timer i selskab med hestene og de øvrige medlemmer. Denne folder

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet

Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet Udvikling/Tendenser folkeoplysningsområdet 1) Foreninger: 150 foreninger har fået tilskud for 2015 (151 foreninger i 2014) 2 af foreningerne er dog i løbet af 2015 blevet fusioneret med en anden forening.

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet

Bøgelundhallerne/ Foreningshuset Bøgelund Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Kolding Kommune 28. & Bøgelund ligger i det østlige hjørne af Bramdrupdam i nær tilknytning til Marielundsskoven, Kolding Skov og Bramdrup Skov. Den tidligere landejendom rummer, udover Daginstitutionen

Læs mere

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG.

SURVEY. Offentlig digitalisering Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv. Januar 2016 AF OFFENTLIG. Offentlig digitalisering 2015 - Effekten af offentlig digitalisering på dansk erhvervsliv SURVEY Januar 2016 www.fsr.dk AF OFFENTLIG FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi

Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Baggrundsviden og fakta vedr. ny Fritids- og friluftsstrategi Indhold Indledning... 1 Baggrundsviden og fakta... 2 Udvikling i foreningers medlemstal og befolkningssammensætningen i Faaborg-Midtfyn Kommune...

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere