Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN TRUE NORTH EFTERSKOLE SNAPTUN

2 Lærerteam række tv.: Caroline Leth-Nissen, Berit Ø. Kristensen, Signe L. Israelsson, Sasja Nielsen, Kim Sørensen, Gitte P. Glöde, Rasmus G. Poulsen, Jacob Lycke, Mette Biller. 2. række tv.: Stine K. Mathiasen, Jakob H. Bjerg, Nadia L. Roest, Maya B. Kristiansen, John Le Tellier, Andreas G. Jensen. 3. række tv.: Werner Kaihøj, Mads Vogler, Peder D. Kinch, Kim Pahl Skov 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Værdigrundlag 5. Efterskolens Mission og Vision 5. Skolens elevgruppe 5. Elevfordeling i skoleåret Skolens struktur 6. Års periode og tidsplan 6. Undervisningsområder 7. Beskrivelse af skolefagene 21. Profilfag 24. Fællesfag 25. Valgfag 25. Specialundervisning / Ekstra dansk 25. Øvrige pædagogiske tilrettelagte aktiviteter 26. Kostskolearbejdet og samvær 30. Erhvervs og uddannelsesvejledning evalueringer 31. Evalueringsforløb på True North Efterskole Snaptun 32. Skole / hjemsamarbejdet 3

4 Formål I henhold til 1 stk. 3 i skolens vedtægter er det institutionens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler, hvor undervisning og samvær tager sigte på menneskelig udvikling og modning samt på almen dannelse, opdragelse og uddannelse. Værdigrundlag På True North Efterskole Snaptun har vi som grundlæggende værdi en tro på det enkelte menneskes evner og vilje til selv, og i fællesskab med andre, at udvikle sig fagligt og personligt. En tro på at gensidig respekt, forventninger og det at stille krav til hinanden er grundlæggende elementer i opdragelsen og udviklingen af det enkelte menneske, og er forudsætningen for at kunne tage ansvar og forvalte frihed. En tro på betydningen af at lære eleverne demokratiets virkemidler med pligter og rettigheder. En tro på at læring, omsorg, oplevelser og udfordringer er væsentlige for den enkeltes udvikling til livsduelig selvstændig individ, der kan tage ansvar og navigere i eget liv. Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger. Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses afgangsprøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, profil- og valgfag, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, såvel de mundtlige som de skriftlige. Det er efterskolens målsætning, at det skal være udviklende, trygt og sjovt at være elev og medarbejder på True North Efterskole Snaptun med det formål at: udvikle elevernes evne til at vælge og ville det valgte. fremme elevernes muligheder i fremtidens erhvervsliv og samfundsliv. fremme elevernes medansvarlighed. bibringe eleverne en bevidsthed om den danske kulturarv og samtidig at rette elevens blik mod det internationale samfund og klodens mangfoldighed. Efterskolens værdigrundlag og målsætning skal indgå som vigtige ingredienser i samspil mellem kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indgå som én samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal sætte den enkelte i stand til at turde søge egne grænser og at udfolde sig såvel individuelt som i fællesskabet. Det kræver viden, fantasi, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem prolinjerne og fagene skaber det levende læringsrum, der kan være med til at give den enkelte de sociale og faglige kompetencer, der er afgørende for at kunne begå sig i et levende og foranderligt samfund. 4

5 Efterskolens Mission og Vision At inspirerer og udvikle næste generations unge At løfte den enkelte ung til at udvikle sit eget størst mulige potentiale og bidrage positivt til samfundet gennem hele livet Skolens elevgruppe Skolen henvender sig til elever på årgang den ønsker et aktivt og udbytterigt efterskoleophold og som ønsker at: deltage aktivt i såvel undervisningen som i efterskolens sociale liv og i fællesskabet med andre udvikle sig såvel fagfagligt som personligt og ønsker at styrke egne sociale og personlige kompetencer være med til at skabe en skole, med respekt for andres meninger, holdninger og religion have det sjovt, og plads til alvor, spontanitet, eftertænksomhed, glæde og respekt for hinanden Ingen elever optages på skolen før de sammen med forældre har været til en personlig samtale med forstanderen og rundvisning på skolen. Elevfordeling i skoleåret årgang: 50 elever 10. årgang: 75 elever I alt: 125 elever Skolens struktur Undervisningen er primært opdelt i fire grupperinger: A: De prøveforberedende skolefag B: Profilfag C: Valgfag D: Fællesfag Morgensamling Tænksom Torsdag Fed Fredag Dertil kommer: E: Øvrige fagtilbud F: Eventuel specialundervisning 5

6 Års-, periode-, og tidsplan Undervisningsområder Kursusåret er på 42 uger. De fleste uger har vi et normalskema, men vi også læser specialskema: 2 uger til introduktion og basisundervisning, 5 dage temaundervisning , Brobygning/OSO/Projekt 2 uger, 3 prøve uger med specialskema, 1 uge til skolerejse, 1 uge til profiluge, 1 uge til afslutning. Andre dage har deres specielle skema beregnet til fagdage, ekskursioner, koncerter, turneringer, adventure race,, mv. Vi har ikke afsat perioder til erhvervspraktik, men opfordrer eleverne til at afvikle denne i ferierne. Eleverne vil i gennemsnit opnå ca. 40 undervisningslektioner om ugen plus obligatorisk morgenmotion og morgensamling på alle hverdage. Minimum ligger på ca. 35 timer. A: De prøveforbedrende skolefag Fælles for disse fag er, at undervisningen minimum er på et niveau som giver mulighed for at tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller folkeskolens 10. kl. prøver (FS10). Eleverne i 9. klasse skal gå til prøve. Undervisningen i disse fag løber over hele året. 9. klasse undervises i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, idræt, kristendom og samfundsfag samt tysk eller fransk (hvad eleven har haft i 8. kl.) der også er rettet mod folkeskolens afgangsprøve. For 10.klasse er dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, samt tysk eller fransk (hvad eleven har haft i 8. kl.) obligatoriske fag. Alle fag rettet mod 10. klasses prøven B: Profilfag På skolen får eleven mulighed for at arbejde i dybden med sit interesseområde. Eleven skal arbejde med ét af følgende linjefag; Water Life Life Balance Dance & Music Craft & Design Outdoor & Adventure Profilfaget vælges ved indmeldelsen på skolen. Valget er for hele skoleåret. C: Valgfag Valgfagene er en gruppe af fag, der giver eleven mulighed for at snuse til nye fag og områder. Såvel 9. kl. og 10. kl. tilbydes valgfag i perioder gennem skoleåret. Derudover har 10. kl. valgfag på skemaet løbende gennem skoleåret, der er obligatoriske at deltage i. Hver periode har typisk hele undervisningstimer. Eleven kan f. eks. vælge: Håndarbejde, rytmisk sammenspil, instrumentundervisning, korsang, fodbold, volley, basket, friluftsliv, rytmisk gymnastik, dans, psykologi, filosofi, billedkunst, it- og hjmmesider, løb. Cykling og mountainbike, styrketræning, fitness, wellness, vægttræning, havkajak, windsurfing, m.v. Valgfagstilbudene kan ændre sig fra år til år, da de er afhængige af interesser og lærerkompetencer. 6

7 D: Fællesfag Fællesfag er timer hvor alle eleverne er sammen. (Fællestime/foredragstime, tematimer, morgensamlinger, Tænksom Torsdag) E: Øvrige fagtilbud Korsang: Der tilbydes frivillig korsang for alle elever i perioder. F: Specialundervisning Skolen tilbyder i princippet ikke specialundervisning/ekstra undervisning i dansk, men lader alle elever indgå på de obligatoriske hold. Viser der sig et særligt behov hos enkelte elever for ekstra støtteundervisning, har vi valgt, hvis PPR anbefaler det, og det godkendes i ministeriet, at tilbyde disse elever ekstra /specialundervisning, som placeres udenfor de normale timer. Undervisningen foregår på hold af højst 4 elever. Der er afsat 90 min. i normalskemaet pr. uge. Undervisningen laves i samarbejde med VUC Horsens, men afvikles på skolen. Beskrivelse af skolefagene Dansk: Der undervises i dansk på 9. og 10. klassetrin. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet. Undervisningen berører emner, der lægger op til æstetiske, etiske, eksistentielle og samfundsrelevante overvejelser, der kan undersøges, afprøves og diskuteres såvel individuelt som i klassens forum. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget såvel mundtligt som skriftligt, ligesom nysgerrigheden efter at møde andres synspunkter i fiktionens og de faktiske teksters univers skal stimuleres. I dette møde udvikles de centrale kundskabs- og færdighedsområder, ligesom dansk som dannelsesfag prioriteres højt. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive) Sprog, litteratur og kommunikation Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Det talte sprog Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen 7

8 udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog, og stemme i en form, der passer til situationen bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling (fx tavle, PC og overheadprojektor) lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling lytte til norsk og svensk med forståelse Det skrevne sprog - læse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder at udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål læse norske og svenske tekster med forståelse Det skrevne sprog - skrive Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser Sprog, litteratur og kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, 8

9 funktion og opbygning have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og kan gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen Der henvises til slutmål for faget dansk: Prøver: Der sigtes mod Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. kl. prøven (FS10) Prøven er obligatorisk for 9. klasse. Undervisningen i dansk varetages skoleåret : Caroline Leth-Nissen, Mads Vogler, Nadia L. Roest, Signe L. Isrealsson, Stine K. Mathiasen Matematik Der undervises i matematik på 9. og 10. klassetrin. Formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne tilegner sig færdigheder i, forståelse for at bruge matematiske metoder og modeller. Indhold generelt: Tal og talforståelse De fire regningsarter Geometri Anvendelse af begreber og modeller til beskrivelse af hverdagslivet. Kommunikation, samarbejde og problemløsning Matematisk behandling af emner vedrørende menneske/miljø (f.eks. affald, forbrug) FSA-niveau: Formler og brug heraf Geometri-figurer, mønstre, målestoksforhold, plan- og rumgeometri Privatøkonomi-budgetter, skat, renter, afbetaling, mv. Funktioner-funktionsbegrebet, ligefrem/omvendt proportion, aktuelle emner behandlet ved skemaer, tabeller, grafer og anden grafik. Statistik- undersøge og fortolke statistisk materiale fra medier og den nære hverdag. Sandsynlighed - sandsynlighedsbegrebet, det grundlæggende og brugen i hverdagen. 9

10 FS10-niveau: Funktionsbegrebet - lineære og ikke lineære funktioner Statistik - metoder, fortolkninger, sandsynligheder Geometrisk beskrivelse - tegning, design, arkitektur, kunst Matematikken som beskrivelsesmiddel mellem mennesker og natur Matematikken som argumentationsredskab i debat om aktuelle emner Økonomi-privatøkonomi, samfundsøkonomi og sammenhænge samt gensidige påvirkninger mellem disse. Arbejdsform: enkeltvis, parvis, mindre grupper eller hele klasser afhængig af emnets muligheder. Der henvises til slutmål for faget matematik: Prøver Der sigtes mod Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. kl. prøven (FS10) Prøven er obligatorisk for såvel 9. og 10. klasse. Undervisningen i matematik varetages i skoleåret af: Jakob H. Bjerg, Maya B. Kristiansen, Mette Biller, Rasmus G. Poulsen, Sasja Nielsen Engelsk: Der undervises i engelsk på 9. og 10. klassetrin. Formål: Eleverne skal kunne: Forstå talt og skrevet engelsk Udtrykke sig mundtligt og skriftligt Elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt bevidstheden om hvordan man kan tilegne sig sproget skal udvikles gennem undervisningen. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde og aktivere eleverne. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bevarer lysten til og glæden ved at beskæftige sig med sprog og kultur for at fremme egen videre udvikling. Eleverne bibringes indsigt i geografiske forhold, historiske forhold, dagligdagen samt kultur- og samfundsforhold i engelsksprogede lande og derved søges deres internationale forståelse styrket. Der arbejdes frem imod at eleven går op til prøverne i engelsk, FSA eller FS10 prøven. Elever i 9. klasse skal gå til prøve. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig engelsk og fortsat udvikler deres sprog anvende viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande til at få indsigt i 10

11 mellemmenneskelige relationer og forståelse af andre kulturer Kommunikative færdigheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå talt engelsk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige deltage i samtaler mellem flere indfødte sprogbrugere deltage uforberedt i samtaler om kendte emner gengive informationer og oplevelser redegøre for erfaringer og viden og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner søge og udnytte informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form afpasse en skreven tekst i forhold til modtageren, når der er tale om teksttyper fra dagligdagen Sprog og sprogbrug Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke sig hensigtsmæssigt inden for gængse, sociale omgangsformer udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt afpasse udtryksformen efter modtager, situation og teksttype anvende grundlæggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper anvende et tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd inden for gængse emneområder anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes udtale engelsk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner britisk og amerikansk sprogtone anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig Sprogtilegnelse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udnytte mange af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen anvende strategier i forbindelse med kommunikation, først og fremmest omskrivning, overbegreber og synonymer vælge lyttestrategier i forhold til en given situation abstrahere fra en udtale, der adskiller sig fra den vante vælge læsemåde i forhold til teksttype og situation anvende forskellige læsestrategier udnytte IT og mediers muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation anvende ordbøger, grammatiske oversigter og stavekontrol hensigtsmæssigt anvende viden om skriveprocessens faser skrive fra idé til færdig tekst, herunder indsamle stof og disponere et indhold 11

12 vælge arbejdsform i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave understøtte et sprogligt udtryk med praktisk-musiske udtryksformer Kultur- og samfundsforhold Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende viden om levevilkår, værdier og normer i engelsktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i engelsktalende lande vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel i og uden for skolen. Der henvises til slutmål for faget engelsk: Prøver Der sigtes mod Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. kl. prøven (FS10) Prøven er obligatorisk for 9. og 10. klasse. Undervisningen i engelsk varetages i skoleåret af: Andreas G. Jensen, Nadia L. Roest, Stine K. Mathiasen (Gitte Petersen Glöde, Sasja Nielsen) Tysk: Tysk er for de elever, der har haft tysk i 8. eller 9. klasse. Der undervises på 9. og 10. klassetrin. Tyskundervisningen tager sit udgangspunkt i, at eleverne har forudsætningerne for at modtage undervisning på det pågældende klassetrin. Formål: Der arbejdes hen imod at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således: de kan forstå talt og skrevet tysk kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse udvikles undervisningen skaber rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrker elevernes aktive medvirken undervisningen bidrager til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur for at fremme egen videreudvikling eleverne bibringes indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrker deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur der arbejdes frem imod at eleven går til prøve i tysk, FSA eller FS10. Centrale kundskabs- og færdighedsområder: Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold er områder der er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således eleverne får mulighed for at anvende tysk som kommunikationsmiddel anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig tysk og fortsat udvikler deres sprog forholde sig til væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i tysksprogede lande. 12

13 Kommunikative færdigheder: forstå hovedindholdet af talt tysk forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier spørge om og udveksle informationer samt deltage i samtaler om kendte emner referere, kommentere og udtrykke synspunkter præsentere og fremlægge et forberedt emne læse og forstå hovedindholdet af forskellige teksttyper søge og udnytte informationer fra forskellige medier udtrykke sig skriftligt i et forståeligt tysk Sprog og sprogbrug: udtrykke sig forståeligt anvende ligheder mellem tysk og andre sprog anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende viden om sprogets opbygning (ordstilling, ordklasser, verbernes former) anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig Sprogtilegnelse: udnytte de muligheder, der er for at anvende tysk uden for skolen anvende viden om, hvordan eleverne bedst tilegner sig tysk anvende kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation vælge og anvende læsestrategier anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning anvende ordbøger og grammatiske oversigter anvende viden om skriveprocessens faser anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse Kultur- og samfundsforhold: anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier drage sammenligninger mellem tysksproget kultur og egen kultur anvende tysk som kommunikationsmiddel i mødet med tysktalende i og uden for skolen Der henvises til slutmål for faget: Prøver Der sigtes mod Folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. kl. prøven (FS10) Undervisningen i tysk varetages i skoleåret af: Andreas G. Jensen, Gitte Gløde, Sasja Nielsen Fransk: Fransk er for de elever, der har haft fransk i 8. eller 9. klasse. Der undervises på 9. og 10. klassetrin. Franskundervisningen tager sit udgangspunkt i, at eleverne har forudsætningerne for at modtage undervisning på det pågældende klassetrin. Formål: Der arbejdes hen imod at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således: de kan forstå talt og skrevet fransk 13

14 kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt elevernes bevidsthed om fransk sprog og sprogbrug samt sprogtilegnelse udvikles undervisningen skaber rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrker elevernes aktive medvirken undervisningen bidrager til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur for at fremme egen videreudvikling eleverne bibringes indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrker deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur der arbejdes frem imod at eleven går til prøve i fransk, FSA eller FS10. Centrale kundskabs- og færdighedsområder: Kommunikative færdigheder, sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold er områder der er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således eleverne får mulighed for at anvende fransk som kommunikationsmiddel anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationen hensigtsmæssig anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig fransk og fortsat udvikler deres sprog forholde sig til væsentlige sider af kultur- og samfundsforhold i franskprogede lande. Kommunikative færdigheder: forstå hovedindholdet af talt fransk forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier spørge om og udveksle informationer samt deltage i samtaler om kendte emner referere, kommentere og udtrykke synspunkter præsentere og fremlægge et forberedt emne læse og forstå hovedindholdet af forskellige teksttyper søge og udnytte informationer fra forskellige medier udtrykke sig skriftligt i et forståeligt fransk Sprog og sprogbrug: udtrykke sig forståeligt anvende ligheder mellem fransk og andre sprog anvende et centralt ordforråd inden for kendte emner anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk anvende viden om sprogets opbygning (ordstilling, ordklasser, verbernes former) anvende retstavning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig Sprogtilegnelse: udnytte de muligheder, der er for at anvende fransk uden for skolen anvende viden om, hvordan eleverne bedst tilegner sig fransk anvende kommunikationsstrategier, f.eks. bede om hjælp til at udtrykke sig og bruge andre ord og vendinger vælge og anvende lyttestrategier i forhold til en situation vælge og anvende læsestrategier anvende IT og mediers muligheder i forbindelse med tekstbehandling, kommunikation og informationssøgning anvende ordbøger og grammatiske oversigter anvende viden om skriveprocessens faser anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse Kultur- og samfundsforhold: anvende en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i fransksprogede lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier drage sammenligninger mellem fransksproget kultur og egen kultur anvende fransk som kommunikationsmiddel i mødet med fransktalende i og uden for 14

15 skolen Der henvises til slutmål for faget: Prøver Der sigtes mod Folkeskolens afgangsprøve (FSA) eller 10. klasses prøven (FS10) Undervisningen i fransk varetages i skoleåret af: Gitte Petersen Glöde Fysik / kemi Der undervises på 9. og 10. klassetrin Formål: Fagets formål er, at give eleverne et middel til at beskrive omverden og sig selv med, og samtidig give eleverne et historisk rids, med hensyn til omverden og menneskeforståelse, både nu og før i tiden. Eleverne skal vække deres interesse til at sætte spørgsmålstegn, foretage målinger, give forklaringer og beskrivelser af deres omverden. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag til at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt Eleverne: Fysikfaget sætter eleverne i stand til at forklare nogle forhold om vor dagligdag i et teknologisamfund. De får indsigt i og lærer at have en mening om disse ting, samt igennem fagets tænkemåde at kunne sætte spørgsmålstegn ved den måde de forskellige beslutninger bliver gennemført. Endvidere skal de lære at arbejde med praktiske problemer som opstår i deres dagligdag Faget: For fysikfaget er det vigtigt, at kunne være med til at gøre eleverne bevidste omkring dagligdagens aktuelle problemer, her kan nævnes forskellige faremomenter omkring forurening, strålingsfare, giftige stoffer i industrien, levnedsmidler, tilsætningsstoffer, nedbrydning af materiale. Idet den tekniske/ videnskabelige udvikling, i disse år, går så fantastisk hurtigt, er det nødvendig at have en holdning til teknologien, den lærer eleverne ikke ved at dele undervisningen op i mange forskellige emneområder, hvor det er op til eleven selv at varetage sammenkædningen, med derimod forsøge at gennemføre en undervisning, hvor det ene emne naturligt underbygger det andet, og på den måde får eleverne en helhedsopfattelse af verden/faget. I 10. klasse får eleverne en faglighed der gør dem kvalificeret til en ungdomsuddannelse, dette sker ved både et højere fagligt niveau og ved at eleverne skal aflevere 6 8 fysikrapporter i løbet af skoleåret. Fysik som dannelsesfag Der er en ganske lang vej fra de enkelte fagområder til dannelse af videnskabens verdensbillede. Alligevel forbliver videnskaben den mest tilforladelige leverandør af blivende erkendelse om verdens indretning. Overgangen fra verdensbillede til livssyn er ikke kun en overgang fra enkeltviden til sammenhængende viden, men er også en overgang til et helt anden refleksions område. Verdensbilleder samordner vores viden om universet og dets historie frem til os selv. I vores dagligdags forståelse må vi forholde os til dagligdagens problemer. Ikke kun i de 15

16 erfaringsområder som vi kan forklare med faget fysik, men også til det uforklarlige ved tilværelsen. Derfor er fysik et vigtigt dannelsesfag. Der henvises til slutmål for faget: Prøver Undervisningen sigter mod folkeskolens afgangsprøve (FSA) og folkeskolens 10. Kl. Prøve(FS10). Undervisningen i fysik varetages i skoleåret af: Maya B. Kristiansen, Jakob H. Bjerg, Peder D. Kinch. Biologi Formålet: At eleverne tilegner sig viden om levende organismer og den omgivende natur, herunder miljø og sundhedsaspekter samt at de tilegner sig viden om naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår, herunder udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Det vægtes at undervisningen gennem udgangspunkt i elevernes undersøgelser og ræsonnementer, stimulerer deres interesse for naturfaglige problemstillinger, som grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til natur og ressourcer. Indhold: Biologiens plads i det naturvidenskabelige verdensbillede set i forhold til eks. elevolutionsteorien. Inddrage eksperimentel- og feltbiologiske i aspekter i temaers belysning. Erkende og formidle biologiske problemstillinger. Emner fra elevernes hverdag, der kan belyses med naturfagligt Arbejdsform: Undervisningen tilrettelægges i en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske arbejdsformer, med vægtning af elevernes mulighed for at strukturere, formulere og formidle sig inden for fagets rammer. Der henvises til slutmål for faget: Undervisningen i biologi varetages i skoleåret af: Mette Biller, Jacob H. Bjerg Geografi Der henvises til slutmål for faget: Undervisningen i geografi varetages i skoleåret af: Jacob H. Bjerg, Mette Biller. Kristendom Formål: At give eleverne kundskaber og færdigheder, der giver dem lyst til at lærer mere, gøre dem fortrolig med dansk kultur og historie og give dem en forståelse af andre lande og kultur; og bidrage til en forståelse mellem mennesker og naturen. Mange elever oplever kristendommen som en forædlet tro, der ikke har relevans til deres dagligdag. En tro, set med naturvidenskabelige briller, er helt hen i vejret og håbløs naiv. Vores opgave bliver, gennem en kritisk fortolkning at teksterne, og ikke som fundamentalisterne der tror ordret på de hellige skrifter, at give dem nogle redskaber til at forholde sig til deres eget liv. 16

17 Kristendommen har i Danmark været med til at skabe det samfund vi i dag lever i, derfor er det vigtigt for eleverne, at de oplever den kulturmæssige og historiske udvikling der er sket, men også at den har en indflydelse på, hvordan de oplever og hverdagen og den verden de lever i. Det er ikke kun en gammel bog/fortællinger, men fortællinger der stadig har relevans; ikke mindst, som et diskussionsoplæg til nutidige emner om det medmenneskelige og forholdet mellem mennesker. I selve faget: I undervisningen tager vi udgangspunkt i, hvordan samfundet ser ud i dag, men også den rolle og kulturmæssige indvirkning, som kristendommen gennem de sidste år har været med til at påvirke dette samfund med. Vi tager udgangspunkt i udvalgte relevante religiøse tekster, som relater til elevernes hverdag, men også set i et historisk og udviklingsmæssigt perspektiv og som indeholder religiøse, etiske og livsfilosofiske spørgsmål. I undervisningen beskæftiger vi os også med tro, etik, livsfilosofi og den sekulariseringen der sker i samfundet lige nu set med et kristent islæt. Troen: Hvad er det vi tror på. Hvad sker der, når vi tror? Skal vi tro? Etik: Beskæftige sig med forholdet mellem mennesker og forholdet til naturen, med hvordan vi bør handle over for hinanden og med, hvad vores handlinger betyder for den anden/de andre eller for naturen. Hvordan ser verden ud med en bioetisk problemstilling, genteknologi, organdonation, fostervandsprøver osv. Forholdet til andre, forholdet til fremmede, racisme eller rummelighed? Forholdet til andre, at se den anden. Vores indbyrdes magt og afhængighed af hinanden. Hvem er vi forpligtet overfor - vores børn, andre mennesker. Livsfilosofi: Vi vil beskæftige sig med, hvordan det individuelle liv lykkes bedst muligt, med hvad der er livsfremmende, lykke, og hvad der er livsødelæggende, lidelse. Vi vil beskæftige os med det nære liv, som vi alle forholder os mere eller mindre bevidst til på grundlag af oplevelser og erfaringer. Temaer som tages ind i undervisningen: Lidelse og håb: Kan mennesket leve uden håb? At ofre sig: Hvad er værd at ofre sig for (Martyr el. terrorist ) Magt el. afmagt: Hvad giver magt? Magtens grænser? Offer og bøddel. Tilgivelse: Kan alt tilgives? Skal alt tilgives? Hvad sker der med den, der få tilgivelse. Fremtidsforventninger fremtidshåb: Forestilling om lykke. Kildekritik: Er profeterne enige. Der henvises til slutmål for faget: Undervisningen i kristendom varetages i skoleåret af: Sasja Nielsen, Signe L. Israelsson 17

18 Historie Formål: Undervisningens indhold og formål følger i store træk slut- og trinmål for 9. klasse i folkeskolen. Vores forudsætning ved undervisningens start i 9. klasse er, at eleverne i deres tidligere skoleforløb har nået de trinmål efter 8. klasse, der er angivet for faget historie i folkeskolen. Formålet er at skabe og styrke vore elevers historiebevidsthed og deres identitet og øge deres lyst til og motivation for at deltage aktivt i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker både er skabt af historien, men også bevidst og/eller ubevidst skaber historie. Vi vil arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid og derved udvikle elevernes indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i enkelte udvalgte historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Slutmål for faget Historie Efter 9. klassetrin Historie i fortid og nutid Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gengive og fortolke begivenheder fra Danmarks historie sætte Danmarks historie i relation til Nordens, Europas og Verdens historie kende baggrunden for og udviklingen af menneskers gruppedannelser og andre tilhørsforhold baseret på fællesskaber og interessesammenfald forklare om kulturer og kulturmøder i et udviklingsperspektiv udtrykke sig om, hvordan begreberne magt og ret indgår i historiske sammenhænge forklare om produktion, forbrug og ressourcer og deres indbyrdes sammenhænge. Tid og rum Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område kende almindelige betegnelser for tidsepoker og placere dem kronologisk gøre rede for sammenhænge mellem historiske begivenheder og den tid, som de foregår i relatere begivenheder fra Danmarks historie til kultur- og samfundsudvikling i andre dele af verden. Fortolkning og formidling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at analysere og fortolke historiske fremstillinger indkredse historiske emner og temaer og formulere spørgsmål hertil anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder sætte sig ind i værdier og holdninger, der ligger til grund for historiske begivenheder og samfundsforandringer videregive og skabe fortællinger, der tolker dele af historiens udviklingsforløb forsøge at rekonstruere historiske genstande og begivenheder. 18

19 Trinmål for faget Historie Efter 9. klassetrin Historie i fortid og nutid Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at: forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme, absolutisme / enevælde, og folkestyre beskrive forhold mellem Danmark og andre områder af Verden i lyset af kulturpåvirkning og kulturændringer. give eksempler på internationalt hjælpearbejde og de vanskeligheder, der er forbundet hermed forklare positive og negative følger af europæisk udvandring til andre verdensdele beskrive det internationale samfunds håndtering af krigsforbrydelser beskrive sammenhængen mellem samfund og produktionsformer. Tid og rum Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at: demonstrere overblik over længerevarende tidsforløb kende og anvende romertal som årstal drøfte forskellige former for konfliktløsning i fortidens og i nutidens samfund Fortolkning og formidling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at: berette sammenhængende om historiske begivenheder på baggrund af indsamlede oplysninger fra flere kilder formulere historiske problemstillinger som udgangspunkt for undervisningsopgaver tage stilling til pålideligheden af kildemateriale, bl.a. fra internettet give eksempler på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, som er fremherskende i en tidsepoke forholde sig kritisk til samfunds brug af historiske symboler og fortællinger I starten af skoleåret benyttes som træning i arbejdet med kilder Jyske Lov af 1241, hvor eleverne analyserer og fortolker indholdet i udvalgte paragraffer. Til de overordnede emner, som er angivet i Trinmålene Historie i fortid og nutid udarbejder læreren i begyndelsen arbejdsspørgsmål til de tekster, som vi i fællesskab finder dels på nettet, dels i relevante bøger. Efterhånden skal eleverne i mindre grupperinger selv formulere problemstillinger til udvalgte emner i et samarbejde med læreren og derefter arbejde med de valgte emner. Pålideligheden af kildemateriale skal til stadighed drøftes og vurderes. Der henvises til slutmål for faget: Undervisningen i historie varetages i skoleåret af: Caroline L. Nissen, Mads Vogler. Samfundsfag Formål med faget: Undervisningen har fokus på det globaliserede samfund og dets historiske forandringer. Samfundet undersøges ud fra forskellige områder: 1. lokale, nationale og globale perspektiver, 19

20 2. økonomiske, politiske, sociale og kulturelle perspektiver, 3. aktuelle og historiske perspektiver, 4. konflikt- og fællesskabsperspektiver, 5. natur- og miljøperspektiver. Undervisningen tager udgangspunkt i nedenstående kundskabsområder i faget: Politik Magt, beslutningsprocesser og demokrati. Økonomi. Produktion, arbejde og forbrug. Sociale og kulturelle forhold. Socialisation, kultur og identitet. Eksempel fra stk. 1 Hvordan er magtfordelingen i Danmark og hvilken historisk udvikling ligger bag denne magtfordeling? Eksempel fra stk. 2 Hvordan er dansk erhvervslivs muligheder i en global økonomi? Eksempel fra stk. 3 Hvordan opdrages børn i forskellige kulturer til at blive medlem af forskellige fællesskaber? Undervisningsmæssigt arbejder vi med gruppearbejde og lærerstyret undervisning, og sigter mod, at eleverne skal kunne: Analysere, fortolke og vurdere væsentlige samfundsproblemer og deres historiske forudsætninger Anvende samfundsfaglige begreber Anvende samfundsfaglige undersøgelsesmetoder, fx forskellige interviewformer, spørgeskemaer og analysemetoder Anvende statistiske fremstillinger som tabeller, grafer og diagrammer Der henvises til slutmål for faget: Undervisningen i samfundsfag varetages i skoleåret af: Caroline L. Nissen, Mads Vogler Idræt Der undervises i idræt på 9. klassetrin Der henvises til slutmål for faget: Idraet/Slutmaal-for-faget-idraet-efter-9-klassetrin Undervisningen i idræt varetages i skoleåret af: Rasmus Poulsen, Sasja Nielsen. Profilfag Water Life Formål med faget: At udfordrer eleven på havets elementer og lære sikkerhed og navigation, Profilfaget indeholder undervisning i grundlæggende sikkerhedsregler og Søfartsstyrelsens 20

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

INDHOLDSPLAN BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2015-16

INDHOLDSPLAN BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2015-16 INDHOLDSPLAN BRØRUPHUS EFTERSKOLE 2015-16 Jeg tror på at intet i verden er afgjort At alting fra starten er skabt til at skabe At de der tar ansvaret op bliver de stærke og ejer det hele - og aldrig kan

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Historie Klasse: 4A Lærer: CA Fagområde/ emne Hvor blev børnene af? August - September Kunne beskrive børns vilkår fra 1800 tallet til i dag Kunne opstille et slægtstræ Enkeltmandsopgaver r internet s. 3-19 IT Samtale og skriftligt arbejde Et lille

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Årsplan for gruppe 3 2013-14

Årsplan for gruppe 3 2013-14 Årsplan Denne årsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål for Folkeskolen. Jeg har taget udgangspunkt i trinmålene efter 5. eller 6. årgang. Årsplanen er endvidere udarbejdet

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere