Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011"

Transkript

1 Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendelse af andetvalgs-præparaterne Tysabri (natalizumab) og Gilenya (fingolimod) Maj 2011 BEHANDLINGREGLER Behandling med Tysabri og Gilenya er af Sundhedsstyrelsen klassificeret som en Regionsfunktion. Behandlingen skal finde sted i henhold til de retningslinier, der er vedtaget af EMA: INDIKATION 1. Patienter med RRMS, som under behandling med interferon-beta, glatiramer acetat har haft 1 dokumenteret attak inden for det seneste 1 år. Et dokumenteret attak er defineret som udvikling af et nyt eller forværring af et eksisterende neurologisk symptom eller tegn, uden feber, vedholdende i mere end 48 timer og med en tidligere periode på mere end 30 dage med et stabilt eller forbedret tilstand. Forværringen skal være ækvivalent med en stigning på mindst et point i et funktionelt system, enten det pyramidale, cerebellare, hjernestamme, sensoriske, eller syn, eller en stigning på mindst et halvt point på EDSS. 2. Ikke tidligere behandlede patienter med hurtigt udviklende attakvis multipel sklerose. Eksempelvis patienter med 2 eller flere alvorlige attakker med betydelige sequelae indenfor 1 år samt 1 eller flere Gadolinium positive læsioner eller signifikant stigning i T2 læsionsbyrden i forhold til tidligere MR. 3. Mitoxantron behandlede RRMS patienter, hvor behandlingen ønskes afbrudt på grund af risikoen for alvorlige bivirkninger. Hos patienter, der er JC-virus antistof positive og tidligere har været i immunsuppressiv behandling, bør Gilenya som hovedregel foretrækkes. 4. Patienter, der tidligere har fået Tysabri eller Gilenya, og som har været ophørt på grund af graviditetsønske/graviditet/amning, kan starte umiddelbart efter ophør af graviditetsønske/graviditet/amning SPECIELLE FORHOLDSREGLER VED BEHANDLING MED TYSABRI KONTRAINDIKATIONER Overfølsomhed mod Tysabri eller Gilenya, respektive SPMS og PPMS Sygdomme medførende immundefekter (fx HIV, leukæmi, B-cellelymfom) Samtidig behandling med immunmodulerende eller immunsupprimerende medicin Tegn på aktuel immunsuppression Cancer, fraset kutant basalcelle karcinom PML Tysabri bør kun anvendes til personer under 18 år på afdelinger, der har behandling af børn og unge med MS som en højt specialiseret funktion.

2 2 Tysabri anbefales ikke til personer over 65 år på grund af manglende erfaring. VED START AF TYSABRIBEHANDLING MRI mindre end 3 måneder før start af behandlingen Ved overgang fra interferon-beta eller glatiramer acetat kræves ingen wash-out periode, normale rutine blodprøver Ved overgang fra mitoxantron, azathioprin eller anden immunsuppressiv behandling indskydes mindst 3 måneders wash-out og ved behandlingsstart, må der ikke være tegn på immunsuppression (leukopeni eller andre parakliniske indikatorer for immunsuppression) Den Tysabri-behandlede patient må ikke få anden sygdomsmodificerende behandling, fraset attakbehandling med methylprednisolon Test for JC virus antistof foretaget mindre end 12 måneder før start af behandling o Patienter, der er JC-virus antistof negative kan behandles uden særlige restriktioner og informeres om, at deres risiko for at udvikle PML er meget lille. Da falske negative resultater af test for JC-virus antistoffer kan være falsk negativ (ca. 2%), kan risikoen ikke vurderes til at være ikke til stede. Desuden er der en smitterisiko på 1-2% årligt. o Patienter, der er JC-virus antistof positive skal informeres om risiko for udvikling af PML, der er til stede, specielt ved behandling ud over 12 måneder. Risikoen er efter vores nuværende viden ca. 0,4% for de første 3 års behandling og ca. 0,1% årligt herefter. Patienten skal specifikt orienteres om den aktuelt kendte risiko for PML. o Patienter, der er JC virus antistof positive, og som tidligere har modtaget immunsuppressiv behandling (specielt mitoxantron) skal orienteres om, at risikoen for PML er ca. 2-3 gange forøget, dvs. ca. 1% for de første 3 års behandling og 0,5% årligt herefter. Skriftligt informeret samtykke fra patienten efter mundtlig og skriftlig diskussion med patient (evt. pårørende) af fordele og risici ved behandling med Tysabri. Hvis en patient har været behandlet med Tysabri tidligere, skal der foretages undersøgelse for antistoffer mod natalizumab. Hvis patienten er anti-natalizumab antistof positiv, skal prøven gentages efter 6 uger, og hvis patienten fortsat er antistof positiv må behandlingen ikke genoptages. I FORBINDELSE MED TYSABRI INFUSIONEN Under anvendelse af Tysabri skal der være truffet foranstaltninger til behandling af anafylaktiske reaktioner (adrenalin ved hånden og mulighed for intensiv terapi). Infusionen gives over ½ - 1 time og patienten observeres i 1 time efter infusionen. Hos patienter, der har været i behandling med Tysabri i et år eller mere uden infusionsreaktioner, kan observationsperioden nedsættes til ½ time. I tilfælde af bivirkninger ved Tysabri infusionen iagttages særlig forsigtighed ved næste infusion (patienten konfereres med den klinikansvarlige overlæge/afdelingslæge) I tilfælde af bivirkninger til Tysabri infusionen foretages undersøgelse for neutraliserende antistoffer i blodet.

3 3 Ved overfølsomhedsreaktioner, specielt anafylaktoide reaktioner afbrydes behandlingen med Tysabri og genoptages kun efter særlige overvejelser om risici overfor behandlingsbehov. UNDER TYSABRIBEHANDLING Patienten udstyres med informationskort og informeres om at henvende sig ved evt. nye eller forværrede neurologiske symptomer I forbindelse med hver infusion udfører sygeplejersken en systematisk udspørgen af patienten vedrørende evt. nyopståede symptomer, specielt symptomer tydende på PML, samt om bivirkninger Hver 3. måned foretages lægevurdering af behandlingen, og klinisk neurologisk undersøgelse af patienten med EDSS scoring foretages efter 3 og 6 måneders behandling og herefter hver 6. måned Patientdata med oplysninger om behandlingseffekt og bivirkninger indrapporteres til Sclerosebehandlingsregisteret (DMSG-skemaer) Der undersøges for antistoffer mod natalizumab efter 3, 6 og 12 måneders behandling. Hvis patienten har været anti-natalizumab antistof negativ ved alle prøverne tages ikke yderligere prøver efter 12 måneder. Ved positiv anti-natalizumab antistof test gentages prøven (se nedenfor) Alle patienter skal have foretaget kontrol MR skanning hver 12 måned efter start på Tysabri Hos patienter, der er JC-virus antistof positive, skal behandlingen genvurderes efter 12 måneders på baggrund af sygdomsaktivitet før behandling med Tysabri og behandlingsrespons. De skal informeres om, at de har mulighed for at udvikle PML og skal give skriftligt informeret samtykke med 12 måneders intervaller. Risikoen er efter vores nuværende viden ca. 0,4% for de første 3 års behandling og ca. 0,1% årligt herefter. Hvis patienten tidligere har fået immunsuppressiv behandling (specielt mitoxantron) er risikoen for PML er ca. 2-3 gange forøget, dvs. ca. 1% for de første 3 års behandling og 0,5% årligt herefter Patienter, der er JC-virus antistof positive, og som tidligere har været i behandling med immunsuppression (mitoxantron), skal ved behandlingsvarighed 12 måneders have foretaget MR-scanning hver 3. måned Patienter, der er JC-virus antistof negative ved behandlingsstart, skal testes for JC-virus antistoffer med 12 måneders intervaller. JC-virus antistof negative patienter kan fortsat behandles uden særlige restriktioner, idet deres risiko for at udvikle PML er meget lille. Da falske negative resultater af test for JC-virus antistoffer kan være falsk negativ (ca. 2%), kan risikoen ikke vurderes som ikke tilstedeværende. Desuden er der en smitterisiko på 1-2% årligt. I alle tilfælde af nye neurologiske symptomer foretages neurologisk undersøgelse af patienten Hvis nye eller forværrede symptomer, der ikke er typiske for MS opstår: o o afbrydes behandlingen med Tysabri, indtil årsagen er klarlagt subakut MR-skanning udføres til sammenligning med sidst foretagne MRskanning. Hvis MR-skanningen er typisk for MS og ikke giver mistanke om PML, og såfremt patientens symptomer er i remission (eller stabile) kan behandlingen med Tysabri genoptages

4 4 Vurderes MRI som atypisk for MS (se nedenfor) foretages lumbalpunktur med undersøgelse af cerebrospinalvæsken for JC virus DNA samt andre relevante infektionsparametre. Spinalvæsken sendes til Virologisk Afdeling, Statens Serum Institut (se nedenfor) Hvis MR skanningen ikke viser tegn på PML, og PCR for JC DNA er negativ, og såfremt anden ikke-ms patologi er udelukket og patientens symptomer er i remission (eller stabile), kan behandlingen med Tysabri genoptages, hvis. Hvis PML infektion bekræftes afbrydes behandlingen permanent, og patienten overføres til højt specialiseret behandling med plasmaferese for at reducere koncentrationen af Tysabri i blodet Hvis der konstateres symptomer, der klinisk tyder på PML (se nedenfor): o afbrydes behandlingen med Tysabri, indtil årsagen er klarlagt akut MR-skanning udføres til sammenligning med sidst foretagne MRscanning (se nedenfor) Der foretages samtidigt lumbalpunktur med undersøgelse af cerebrospinalvæsken for JC virus DNA samt andre relevante infektionsparametre. Spinalvæsken sendes til Virologisk Afdeling, Statens Serum Institut (se nedenfor) Hvis MR skanningen ikke viser tegn på PML, og PCR for JC DNA er negativ, og såfremt anden ikke-ms patologi er udelukket og patientens symptomer er i remission (eller stabile), kan behandlingen med Tysabri genoptages, hvis. Hvis PML infektion bekræftes afbrydes behandlingen permanent, og patienten overføres til højt specialiseret behandling med plasmaferese for at reducere koncentrationen af Tysabri i blodet I tilfælde af manglende effekt afbrydes behandlingen med Tysabri FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE IMMUNOGENICITET Der undersøges for antistoffer mod Tysabri efter 3, 6 og 12 måneders behandling. Konstateres antistoffer mod Tysabri, gentages undersøgelsen efter 2 og 3 måneder Hvis patienten er varigt positiv for antistoffer (konstateret ved 2 og 3 måneders undersøgelsen efter påvisning af antistoffer), afbrydes behandlingen permanent Hvis en patient udvikler bivirkninger til Tysabri, specielt overfølsomhedsreaktioner, foretages umiddelbart undersøgelse for antistoffer mod Tysabri, da det er vist, at bivirkninger ofte er associerede med tilstedeværelse af antistoffer. FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED OPHØR AF TYSABRI BEHANDLING OG OVERGANG TIL ANDEN BEHANDLING Efter sidste Tysabri infusion skal der gå mindst 8-12 uger, før immunosuppressiv behandling startes. Immunmodulerende behandling kan iværksættes 4 uger efter sidste Tysabri infusion.

5 5 KLINISK MISTANKE OM PML Symptomer på PML udvikles typisk gradvis over flere uger Symptomer der giver mistanke om PML er o ændringer i personlighed, adfærdsmønster el. kognitive funktioner o afasi o myoklone kramper o hemiparese o retrochiasmale synsfeltdefekter (hemi- el. kvadrantanopsi) MR FORANDRINGER TYDENDE PÅ PML Hyperintense læsioner på T 2 -vægtede el. FLAIR-optagelse Læsionerne ofte monofokale og lokaliseret subkortikalt i hvid substans, hyppigt med involvering af U-fibre Typisk er læsionerne ikke gadoliniumopladende og uden masseeffekt. (Omkring 30% af læsioner har dog en vis grad af gadoliniumopladning på diagnosetidspunktet for PML) SPINALVÆSKEUNDERSØGELSE FOR PML Der undersøges for JC-virus DNA ved real-time qpcr. Spinalvæsken sendes til Virologisk Afdeling, Statens Serum Institut. Hos de fleste patienter har JCV DNA-titre været lave (<500 qpcr/ml). Hos enkelte patienter har der ved start på PML symptomer været negativ JCV DNA i CSF, men efterfølgende spinalvæskeanalyser har været positive. Hvis 1. spinalvæskeprøve er negativ for JC-virus DNA tages ny prøve, så snart svaret foreligger.

6

7

8

9 Algoritme for behandling med Tysabri Patienten opfylder kriterierne for behandling med Tysabri Patienten undersøges for JC-virus antistoffer JC-virus antistof positiv JC -virus an tistof n eg ativ Tid ligere beh andling med mi toxantron Ikke tid ligere beh andl ing med mitoxantron Start behandling MR-scanning efter 12 måneder I nformeret samtykke hver 12. Måned Efter 12 måneder MRskanning hver 3. måned MR -scanning efter 12 måneder Informeret samtykke hver 12. Måned Efter 12 måneder MRskanning hver 12. måned Test for JC -virus antistoffer hver 12. måned JC-virus an tist of positiv JC-virus antistof negativ Fortsæt behandlingen Test for Tysabri antistoffer måned 3, 6 og 12 Tysabri antistof positiv Gentag test efter 2 og 3 måneder Transient Tysabri antistof positiv Permanent Tysabri an tisto f po sitiv Fortsæt behand lingen Afbryd behandlingen MR-skanning hver 12. måned Informeret samtykke hver 24. måned

10 Algoritmer for diagnostiske tiltag i forbindelse med mistanke om PML under behandling med Tysabri 10 Algoritme for diagnose af PML I tilfælde af symptomer og klinisk vurdering der ikke er typisk for MS Stop Tysabri infusioner MR (sammenlignes med tidligere MR) Laboratorieprøver inkl. JC DNA I CSF Genoptag Tysabri infusioner hvis PML er udelukket Behandling af diagnosticeret PML Overvej plasmaferese

11 11 Retningslinier for radiologiske undersøgelser af MS patients under behandling med TYSABRI Standard MR med Gd (sml. med tidl. MR) Læsioner typiske for MS Arten af læsioner? Atypiske for MS, mulig PML eller opportunistisk infektion Klinisk kontrol (Steroider?) Klinisk stabil eller bedring? JA NEJ Lumbal punktur Genstart TYSABRI Rutine kontrol

12 12 Laboratorieundersøgelser hos patienter med symptomer, der kan give mistanke om PML Lumbal punktur JA JA Gentag lumbal punktur efter 2 md. JA JCV PCR+? Behandl PML JCV PCR+? Ny MR og/eller CSF (Gentag MR med Gd efter 2 md.) Nye atypiske læsioner? NEJ NEJ Andre ikke-ms differential diagnoser NEJ NEJ NEJ Klinisk stabil eller bedring? JA Tæt klinisk kontrol Klinisk stabil eller bedring? JA Genoptag TYSABRI Rutine kontrol

13 SPECIELLE FORHOLDSREGLER VED BEHANDLING MED GILENYA KONTRAINDIKATIONER Overfølsomhed mod Gilenya SPMS og PPMS Kendt immundefekt syndrom, fx sygdomme medførende immundefekter (fx HIV, leukæmi, B-cellelymfom) Immunkompromitterede patienter (inklusive dem som er i immunosuppressiv behandling, eller dem som er immunkompromitterede af tidligere behandlinger) Cancer, fraset kutant basalcelle karcinom Alvorlige aktive infektioner, aktive kroniske infektioner (hepatitis, tuberkulose) Svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C). Gilenya bør kun anvendes til personer under 18 år på afdelinger, der har behandling af børn og unge med MS som en højt specialiseret funktion. Gilenya anbefales ikke til personer over 65 år på grund af manglende erfaring. VED START AF BEHANDLING MED GILENYA MRI mindre end 3 måneder før start af behandlingen Påbegyndelse af behandling med Gilenya medfører et forbigående fald i hjertefrekvensen og kan også være forbundet med forsinkelse af den atrioventrikulære impulsoverledning. Alle patienter bør derfor overvåges i 6 timer for symptomer på bradykardi. Efter første dosis begynder faldet i hjertefrekvensen inden for en time og er maksimalt efter ca. 4-5 timer. Hvis der opstår bradyarytmi-relaterede symptomer efter doseringen, skal der iværksættes passende klinisk behandling, og overvågningen skal fortsætte indtil symptomerne er forsvundet. Anvendelse af Gilenya hos patienter med 2. grads AV-blok eller derover, syg sinusknude syndrom, iskæmisk hjertesygdom, kongestiv hjerteinsufficiens eller betydelig kardiovaskulær sygdom skal baseres på en helhedsvurdering af forholdet mellem fordele og risici, og omhyggelig overvågning under initiering af behandlingen anbefales på grund af potentialet for alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen. Det anbefales at konsultere en kardiolog, før behandling af denne type patienter initieres. Da påbegyndelse af behandling med Gilenya medfører nedsat hjertefrekvens, må Gilenya ikke gives sammen med antiarytmika af klasse Ia (fx kinidin, disopyramid) eller klasse III (fx amiodaron, sotalol). Lægemidler af klasse Ia og III mod arytmi er sat i forbindelse med tilfælde af torsades de pointes hos patienter med bradykardi. På grund af den additive virkning på hjerterytmen bør der udvises forsigtighed ved behandlingsstart hos patienter, der får betablokkere eller andre lægemidler, der kan sænke hjerterytmen (fx verapamil, digoxin, kolinesterasehæmmere eller pilokarpin).

14 14 Gilenya bør anvendes med forsigtighed hos patienter med svær respiratorisk lidelse, lungefibrose og kronisk obstruktiv lungesygdom. Der bør foreligge resultat af en komplet blodtælling før start af behandlingen. Ved et absolut lymfocyttal på <0,2 x 10 9 /l udsættes behandlingsstart. Hvis patienten har en aktiv, svær infektion, skal behandlingen med Gilenya udsættes indtil patienten er restitueret. Før behandling med Gilenya påbegyndes, skal patienter, som ikke har haft skoldkopper eller ikke er vaccineret mod varicella zoster-virus (VZV), testes for VZV-antistoffer. VZVvaccination af antistofnegative patienter anbefales, før behandling med Gilenya påbegyndes. Behandlingen skal udsættes til 1 måned efter vaccination for at opnå den fulde virkning af vaccinen. For patienter, som tidligere har haft uveitis, og patienter med diabetes mellitus er der en øget risiko for makulært ødem Det anbefales, at patienter med diabetes mellitus eller tidligere uveitis får foretaget en oftalmologisk vurdering, før behandling med Gilenya påbegyndes. Da fingolimod har immunsuppressive egenskaber bør initiering af behandling udsættes hos patienter med aktiv viral hepatitis indtil infektionen er ophørt. Der skal foretages målinger af aminotransferaser og bilirubin ved indledning af behandling med Gilenya. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af Gilenya hos patienter med signifikant leversygdom i anamnesen. En udvaskningsperiode er ikke nødvendig ved skift af patienter fra interferon eller glatirameracetat til Gilenya forudsat at virkningen på immunsystemet (fx cytopeni) af sådanne behandlinger er ophørt. Ved skift af patienter fra natalizumab til Gilenya skal der på grund af natalizumabs lange halveringstid være en pause på 2-3 måneder efter ophør af natalizumab, før behandling med Gilenya påbegyndes. Dette er for at undgå en samtidig virkning på immunsystemet af Gilenya, før behandlingseffekten af natalizumab er ophørt. Ved skift fra andre immunsuppresive behandlinger skal der tages hensyn til disse stoffers virkningsvarighed og virkningsmåde, når Gilenya initieres for at undgå additiv immunsuppressiv virkning. Inden behandling af kvinder i den fødedygtige alder begyndes skal der foreligge en negativ graviditetstest Inden behandling af kvinder i den fødedygtige alder begyndes skal der foreligge en negativ graviditetstest. Aktiv kontraception anbefales, da patienterne ikke må blive gravide under behandlingen.

15 15 UNDER GILENYABEHANDLING Behandling med antiarytmika af klasse Ia (fx kinidin, disopyramid) eller klasse III (fx amiodaron, sotalol) må ikke gives sammen med Gilenya. På grund af den additive virkning på hjerterytmen bør der udvises forsigtighed ved behandlingsstart hos patienter, der får betablokkere eller andre lægemidler, der kan sænke hjerterytmen (fx verapamil, digoxin, kolinesterasehæmmere eller pilokarpin). Komplet blodtælling skal foretages efter 3 og 6 måneders behandling og herefter hver 6. måned samt i forbindlese med infektioner. Ved et absolut lymfocyttal på <0,2 x 109/l, som bekræftes ved en gentagen måling, skal behandlingen afbrydes indtil normalisering. Da fingolimod nedsætter antallet af lymfocytter i blodet på grund af omfordeling til sekundære lymfoide organer, kan tællinger af det perifere lymfocyttal ikke anvendes til at vurdere status for en delmængde af lymfocytter hos en patient, der behandles med Gilenya. Laboratorietests, som indebærer anvendelse af cirkulerende mononukleære celler, kræver større blodmængder på grund af reduktionen af antallet af cirkulerende lymfocytter. Der skal foretages en oftalmologisk undersøgelse 3-4 måneder efter påbegyndt behandling. Hvis en patient rapporterer synsforstyrrelser på noget tidspunkt under behandlingen, skal der foretages en vurdering af fundus, herunder også af makula. Det anbefales at afbryde behandlingen med Gilenya, hvis patienten udvikler maculaødem. Når der skal træffes beslutning om, hvorvidt behandling med Gilenya skal genoptages efter makulaødemet er forsvundet, skal der tages hensyn til de potentielle fordele og risici for den enkelte patient. Lever-aminotransferaser måles ved måned 1, 3 og 6 under behandlingen og herefter hver 6. måned. Hvis lever-aminotransferaser stiger til over 5 gange ULN, bør hyppigere monitorering indledes, inklusive måling af serumbilirubin og alkalisk fosfatase (ALP). Ved gentagne målinger af lever-aminotransferase 5 gange ULN skal behandling med Gilenya afbrydes og først genoptages, når lever-aminotransferase-værdier er normaliseret. Det anbefales, at patienter med både multipel sklerose og diabetes mellitus eller tidligere uveitis får foretaget oftalmologiske vurderinger under behandlingen. Gilenyas virkning på immunsystemet kan muligvis øge risikoen for infektioner. Der skal iværksættes effektive diagnostiske og terapeutiske strategier hos patienter, der får symptomer på infektion, mens de er i behandling. Patienterne skal instrueres i at rapportere symptomer på infektion til deres læge under behandlingen. Hvis patienten udvikler en alvorlig infektion, skal det overvejes, at seponere Gilenya, og forholdet mellem fordele og risici skal overvejes, før behandlingen genoptages. Hvis behandlingen afbrydes i mere end 2 uger, kan virkningerne på hjertefrekvensen og den atrioventrikulære impulsoverledning forekomme igen, når behandlingen med Gilenya

16 16 genoptages, og man skal træffe de samme forholdsregler som ved påbegyndelse af behandlingen. Der skal iagttages forsigtighed, hvis patienter med ukontrolleret hypertension behandles med Gilenya. Under behandling med Gilenya optræder en gennemsnitlig øgning af det systoliske tryk på ca. 2 mmhg og ca. 1 mmhg i det diastoliske tryk. Hypertension kan udvikles under behandling med Gilenya, hvorfor blodtrykket bør monitoreres jævnligt under behandling med Gilenya. Der bør udvises forsigtighed med samtidig behandling med atenolol, diltiazem. betablokkere eller andre stoffer som kan nedsætte hjertefrekvensen, såsom klasse Ia og III antiarytmika, calciumantagonister, som verapamil eller diltiazem, digoxin, kolinesterasehæmmere eller pilokarpin, Der skal iagttages forsigtighed med stoffer, som kan hæmme CYP3A4 (proteasehæmmere, azolsvampemidler, visse macrolider såsom clarithromycin eller telithromycin). Kvinder i den fertile alder skal anvende kontraception. Data vedrørende anvendelse af fingolimod hos gravide kvinder foreligger i meget begrænset omfang. Hvis en kvinde bliver gravid under behandling med Gilenya, anbefales det at seponere Gilenya. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet, herunder tab af fostret og organdefekter, især persisterende truncus arteriosus og ventrikelseptum-defekt. Endvidere er det kendt, at den receptor, der påvirkes af fingolimod (sphingosin1-fosfatreceptoren), er involveret i kardannelsen under embryogenesen. Da det tager cirka to måneder at eliminere fingolimod fra kroppen efter behandlingsophør kan der stadig være en risiko for fostret. Kvinder, der ønsker at blive gravide, skal stoppe behandlingen med Gilenya 2 måneder, før de forsøger at blive gravide, og skal fortsat anvendes kontraception i disse 2 måneder. På grund af risikoen for alvorlige bivirkninger af fingolimod hos ammende børn, bør kvinder, der får Gilenya, ikke amme. FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED OPHØR AF GILENYA BEHANDLING OG OVERGANG TIL ANDEN BEHANDLING Hvis det besluttes at stoppe behandlingen med Gilenya, er det nødvendigt med et 6-ugers interval uden behandling, baseret på halveringstid, for at udvaske fingolimod fra cirkulationen. Lymfocyttallene vender progressivt tilbage til det normale niveau i løbet af 1-2 måneder efter behandlingsophør. Påbegyndelse af anden behandling i denne periode, vil medføre samtidig eksponering for fingolimod. Anvendelse af immunsuppresiva hurtigt efter ophør med Gilenya kan medføre en forstærket påvirkning af immunsystemet; det er derfor nødvendigt at udvise forsigtighed.

17 17 Da det tager cirka to måneder at eliminere fingolimod fra kroppen efter behandlingsophør kan der stadig være en risiko for fostret; der skal derfor fortsat anvendes kontraception i denne periode.

18

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin 2013 Kronisk systolisk hjerteinsufficiens Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version):

Læs mere

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning

Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Hypertensio arterialis - behandlingsvejledning Lia E. Bang (formand), Niels Eske Bruun, Kent Lodberg Christensen, Hans Ibsen, Tage Lysbo Svendsen Dansk Hypertensionsselskab 2009 Indledning I 1999 udgav

Læs mere

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram Forfattere: Niels Seersholm, overlæge dr.med. Lungemedicinsk afdeling Y, Gentofte Hospital Peter H. Andersen, afdelingslæge Epidemiologisk

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Endokrinologisk Selskab Diabetes og Hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr. 2 Diabetes og hjertesygdom DCS vejledning 2008. Nr.2 Udgivet august 2008 af :

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Psykiatrisk Selskab Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS vejledning 2011. Nr. 1 Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka DCS & DPS

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013

Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 Kommunernes tilbud til personer med spiseforstyrrelser eller selvskade Februar 2013 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 35 20 04 46

Læs mere

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft

DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft DIAGNOSTISK PAKKEFORLØB for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft 2012 Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING

GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING GRAVIDITET OG RØNTGENSTRÅLING 2005 Graviditet og røntgenstråling Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: røntgenundersøgelse, fertile, graviditet.

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Komplet træningsmanual Revideret: oktober 2010 Dette er en træningsmanual for læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der ønsker at bruge

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere