FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation"

Transkript

1 FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation

2 Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT Baggrund og formål Organisering Overordnet tids- og procesplan Fase I: 1. marts maj Fase II: Medio maj 2015 primo august Fase III: primo august 2015 ultimo december Økonomi og ressourcer Roller og ansvar Baggrundsmateriale Side 2 af 6

3 1. FÆLLES AFSÆT 1.1. Baggrund og formål Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner har i løbet af februar og marts måned 2015 tiltrådt en principaftale om etablering af et fælles beredskab i københavnsområdet. Det følger af aftalen, at der efter dennes godkendelse i de ni kommuners beredskabskommissioner, økonomiudvalg og kommunalbestyrelser skal dannes en implementeringsorganisation, der har til opgave at konkretisere de i principaftalen beskrevne overordnede rammer for det fælles beredskabs virke således, at det fælles beredskab kan etableres som en juridisk enhed fra 1. januar Organisering består af En politisk forberedelsesgruppe (PF) En administrativ forberedelsesgruppe (AF) Et forberedelses-med (F-MED) Arbejdsgrupper på delområder Den politiske forberedelsesgruppe (PF) består af de ni kommuners borgmestre. PF fungerer som politisk styregruppe for projektet. PF har det overordnede og politiske ansvar for arbejdets fremdrift i forhold til kommunalbestyrelserne. PF tager stilling til principielle spørgsmål og varetager en overordnet informationsopgave i forhold til offentligheden, kommunalbestyrelserne og administrationerne i kommunerne og andre relevante partnere. Der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende kommunikation, der tager sig af den konkrete kommunikationsopgave overfor interne og eksterne interessenter. Den administrative forberedelsesgruppe (AF) består af de ni kommuners kommunaldirektører eller andre relevant direktører. AF har til opgaver at sikre kvaliteten af projektgruppens leverancer, at arbejdet skrider frem efter den plan, PF har vedtaget samt agere bindeled til det politiske niveau i kommunerne. AF udarbejder de nødvendige politiske sagsfremstillinger på baggrund af oplæg fra arbejdsgrupperne. Forberedelses-MED (F-MED). Der nedsættes et forberedelses-med som et gensidigt orienteringsforum samt supplement til de eksisterende samarbejdsorganer. Den administrative og politiske forberedelsesgruppe drøfter principper og rammer for forberedelses-med på de to gruppers møder i marts Der nedsættes ni arbejdsgrupper, hvoraf den ene fungerer som sekretariatsgruppe for AF, PF og de øvrige arbejdsgrupper. De ni arbejdsgrupper og tovholderkommune følger nedenfor: Side 3 af 6

4 Sekretariatsgruppe (Glostrup) Jura, herunder vedtægter (Tårnby) HR, herunder overenskomst, dobbeltansættelser og forberedelses-med (København) Økonomi, herunder overførsel af aktiver, revisor (Hvidovre) Kortlægning af operative organisation, nøgletal, serviceniveau (Frederiksberg) Kortlægning af myndighedsfunktioner, forebyggende organisation, nøgletal, serviceniveau (Rødovre) Kortlægning af forretningsområder ud over lovbestemte, forslag til afgrænsning (Brøndby, Dragør) Kommunikation (Albertslund) Frivillig-gruppen (Albertslund) Der er udarbejdet kommissorier for arbejdsgrupperne vedrørende sammensætning, opgaver og overordnede deadlines. Opgaver og deadlines er fastlagt med afsæt i den i afsnit 1.3 beskrevne fase-model. en er forankret i Glostrup Kommune. Det betyder, at Glostrup Kommune varetager formandsposten i PF og AF samt tovholderfunktionen i sekretariatsgruppen Overordnet tids- og procesplan Implementeringsprojektet gennemført i 3 faser. Nedenfor følger en beskrivelse af de tre faser og tilknyttede opgaver. Fasemodellen danner afsæt for en overordnet procesplan (særskilt dokument). Derudover danner fasemodellen afsæt for en nærmere, om end fortsat overordnet, beskrivelse af arbejdsgruppernes opgaver og deadlines i deres kommissorier. For nuværende er det primært fase 1., der er omsat til en konkret tidsplan for arbejdsgruppernes arbejde. I løbet af foråret 2015 konkretiseres opgaver og deadlines for arbejdsgruppernes opgaver i fase 1 og 2 og i det omfang det kan lade sig gøre i forhold til fase 3 med afsæt i den viden og det behov, projektet genererer På tilsvarende vis vil opgaver og deadlines i forhold til fase 3 konkretiseres i løbet af fase 2 og primo fase Fase I: 1. marts maj 2015 Fase 1 skal tilvejebringe grundlaget for, at kommunalbestyrelserne inden sommerferien 2015 kan færdigbehandle sagen, herunder godkende vedtægterne med henblik på, at de herefter fremsendes til Statsforvaltningen til godkendelse. Herudover skal den økonomiske ramme for beredskabet i 2016 fastlægges i fase 1, direktøren for det fælles selskab skal ansættes og alle væsentlige spørgsmål, der kræver varsling, skal belyses herunder skal der skabes et grundlag for at varsle alle medarbejdere til overflytning til det nye selskab. Fase 1 forløber frem til 25. maj Udarbejdelse af vedtægter Beslutning om afgrænsning af selskabet ud fra nuværende opgaver Side 4 af 6

5 Fastlægge administrationskommune og/eller regnskabskommune. Altså hos hvilken kommune overordnede systemer hostes, samt hvem der har ansvaret for at servicere ved særlige spørgsmål. Alternativt fastlægges fuld selvstændighed Fremlæggelse af muligheder for lokalisering Koncept for dagsordenspunkt Fastlæggelse af økonomisk ramme for lovbundne aktiviteter samt fordeling på kommuner Oplæg om rationaliseringsmålsætninger Fastlæggelse af service og kvalitetsmål Fastlæggelse af principper for nærhed og SLA for myndighedsopgaver i kommunerne Aftale om ensartning af overenskomster Princip for overdragelse af medarbejdere Grundlag for varsling af medarbejdere Ansættelsesproces beredskabschef/direktør Fase II: Medio maj 2015 primo august 2015 Fase 2 udgøres af perioden fra grundlaget for den politiske behandling er skabt til den nye beredskabschef/direktør tiltræder forventeligt den 1. august I denne periode fortsætter arbejdsgrupperne med at kortlægge de eksisterende beredskaber i detaljer, således at der er et opdateret grundlag for at gå videre med at finde løsninger for det fremtidige selskab, når ledelsen er på plads. Endelig kortlægning af de eksisterende beredskaber o Mandskab, materiel, brandhaner, brandsynsobjekter m.m. Kortlægning af det frivillige beredskab og forslag til fremtidig organisering Beskrivelse af it-systemer og forslag til fælles løsninger Økonomisk styringsmodel Fase III: primo august 2015 ultimo december 2015 I fase 3 er ledelsen etableret og det daglige ansvar for implementeringsprojektet overgår til denne. Ledelsen bistås frem til 1. januar 2016 af sekretariatsgruppen og arbejdsgrupperne, og beslutninger træffes fortsat i AF og PF. I denne fase foretages konkrete valg af, hvilke systemer og metoder, der skal anvendes fra 1. januar 2016, og de rationaliseringskrav, der er indarbejdet allerede i 2016, planlægges. Arbejdet med en fælles RBD for det fælles beredskab påbegyndes. Grundlaget for opstart af 60 selskabet færdiggøres med åbningsbalance, CVR-registrering, tilretning af ERP-systemer m.m. Beredskabschef ansat. Organisation fastlægges og ansættelser af øvrige chefer HR-aktiviteter for medarbejdere Værdiansættelse, åbningsbalance Forberedelse af samkøring af systemer Side 5 af 6

6 1.4. Økonomi og ressourcer De ni kommuner stiller arbejdskraft til rådighed for implementeringsorganisationen. Herudover kan der tilkøbes konsulentbistand inden for specialområder efter behov. Til afholdelse af udgifter til konsulentydelser, frikøb af medarbejdere og løn til medarbejdere i selskabet under dannelse har kommunerne afsat et samlet rådighedsbeløb på 5 mio. kr. Beløbet disponeres af AF og ved behov i det daglige af formanden for AF Roller og ansvar Tovholderne for de enkelte arbejdsgrupper færdiggører sammen med sekretariatet og egne arbejdsgrupper kommissorierne pba. møderne i AF og PF medio marts. De enkelte arbejdsgrupper planlægger selv deres mødeaktivitet og fordeling af opgaver, således at deadlines og den overordnede procesplan overholdes. Tovholderen i de enkelte grupper er ansvarlig for fremdriften i gruppen og har til opgave at sikre overholdelsen af gruppens deadlines og kvaliteten af gruppens leverancer. Gruppens leverancer fremsendes til sekretariatsgruppen. Tovholderne i arbejdsgrupperne deltager i en række tværgående koordineringsmøder med sekretariatsgruppen. Sekretariatsgruppen indkalder hertil. Sekretariatsgruppen yder rådgivning og sparring til arbejdsgrupperne. Såfremt der er forhold, der kræver behandling/inddragelse af AF/PF/kommunalbestyrelserne, som ikke er nævnt i kommissorierne koordineres dette med sekretariatsgruppen. I Fase I holder AF/PF møder i marts og maj måned deadline for fremsendelse af sager/materiale til sekretariatsgruppen til majmøderne er den 8. maj 2015 kl. 10. Derudover holder AF et statusmøde medio april Baggrundsmateriale. Arbejdsgrupperne kan blandt andet med finde yderligere oplysninger her: Principaftalen Overordnet procesplan Forundersøgelsen og tilhørende data På KL s hjemmeside: I netværksgruppen Netværk for nye beredskabsenheder på dialogportalen. På Retsinformation relevant lovgivning På KL s hjemmeside om økonomiaftalen for 2015 Side 6 af 6

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen

Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Notat vedr. dannelse af Østjyllands Brandvæsen Dette notat er udkast til redegørelse som oplæg til beslutning om dannelse af Østjyllands Brandvæsen. Notatet er foreløbigt arbejdsdokument sendt i høring

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne

SAMARBEJDSAFTALE. Hver især benævnt Part og sammen Parterne DOK.NR. 2014/152171 018 SAMARBEJDSAFTALE Mellem Hver især benævnt Part og sammen Parterne er der dags dato indgået følgende samarbejdsaftale om etableringen af Fælles Fynsk Beredskab (herefter benævnt

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen.

Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. Bilag 1 Oplæg til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen. 19.9.2014 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet med

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner

Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg til fælleskommunalt 60 selskab mellem beredskaberne i Gribskov, Hillerød, Halsnæs, Furesø, Egedal og Frederikssund Kommuner Oplæg af 16. marts 2015 Vedlagt er bilag 1-4 INDHOLD 1. Indledning... 3

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Fredag den 10. november 2006. Kl. 17.00. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Fredag den 10. november 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013.

Vollsmose. Arbejdet pågår og planen forelægges By-og Kulturudvalget i november med endelig beslutning i byrådet den 4. december 2013. Implementering af Fremtidens Vollsmose Status september 2013 Kort sammenfatning Status over indsatsen i Vollsmose bygger på tre hovedfelter Byrådets beslutninger fra december 2012 og den koordinerede implementering,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet

Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet September 2008 Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk Bilagssamling til undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen

Læs mere