Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

2 Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer for opsætning af skilte, flag, plakater og andre indretninger i form af reklamer. Fælles for den lovgivning, der regulerer skiltning i Danmark, er at begrænse skiltningen til et lavt niveau. Siden 1937 har Naturbeskyttelsesloven reguleret skiltningen i det åbne land, og denne lov er suppleret med Lov om planlægning og Lov om offentlige veje som er med til at regulere skiltning ved vejarealer. Den regulering, der sker via færdselsloven, varetages af Politiet og beskrives ikke nærmere i dette skilteregulativ! Gældende lovgivning hvor der indgår mulighed / krav om regulering af skiltning: Naturbeskyttelsesloven Lov om offentlige veje Lov om private fællesveje Lov om planlægning Bekendtgørelse nr af 11. december 2006 om opsætning af mindre oplysningsskilte Bekendtgørelse nr. 105 af 18. februar 2004 om servicevejvisning på almindelige veje Gældende bygningsreglement Nordfyns Kommune Side 2 af 25

3 Indhold Indhold Forord... 2 Indhold... 3 Generelle retningslinjer for Det åbne land Skilte ved virksomheder i Det åbne land Reklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Mindre oplysningsskilte ved indkørslen Skilte i erhvervsområder (når skiltet er synlig fra det åbne land) Generelle retningslinjer for Sommerhusområder Generelle retningslinjer for Byområder Otterup og Søndersø Skiltning efter vejloven (skilte i vejarealet) Skilte med privat vej mv. i det åbne land Stisystemer, naturområder mv Skiltning på stranden Idrætsanlæg herunder golfbaner Midlertidig skiltning På kommunal grund eller offentlig vej På privat grund Nationale flag Skiltning på vindmøller Håndhævelse af regler om skilte Byggeansøgning Selvhjælpshandling fjernelse af skilte Udskiftning/fjernelse af gamle skilte Fjernelse af gamle skilte Bilag Nordfyns Kommune Side 3 af 25

4 Generelle retningslinjer for Det åbne land Skiltning i det åbne land reguleres efter Naturbeskyttelsesloven 21, som indeholder et forbud mod friluftsreklamer. Forbuddet blev indført i 1937 og har betydet, at Danmark hidtil i det væsentligste har været friholdt for skæmmende reklamer en situation, som adskiller Danmark fra en række andre lande i Europa. Af hovedreglen i 21 følger modsætningsvis, at det i princippet er tilladt at opstille reklameskilte i byer. Dette gælder dog ikke opsætning af usædvanligt store og dominerende skilte i byer, såfremt de syner, at de var placeret i det åbne land, og har en dominerende karakter eller er synlige over lange afstande fra det åbne land. Begrebet det åbne land knytter sig ikke til områdets zonestatus, dvs. om arealet er beliggende i byzone, sommerhusområde eller landzone. Det afgørende er, at området ikke kan karakteriseres som by eller bymæssig bebyggelse. (Kilde: vejledning til Naturbeskyttelsesloven) 21 (Naturbeskyttelsesloven) I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame og propagandaøjemed. Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke 1) Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af Miljøministeren 2) Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed 3) Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger 4) Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlig vej eller privat fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af Miljøministeren. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg. Nærmere regler vedr. stk. 2 punkt 1 og 4 samt stk. 3 er fastsat af Miljøministeren i Bek af 11/ om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområde og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land. Gældende fra 1. januar Nordfyns Kommune Side 4 af 25

5 1. Skilte ved virksomheder i Det åbne land Reklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Virksomhedsreklamer er tilladte når de anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, og de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande. Ved umiddelbar tilknytning, til virksomheden forstås, at reklamen indgår i den helhed, der omfattes af beboelsesbygninger, driftsbygninger, gårdsplads, P plads o. lign. Udover at virksomhedsreklamer skal være anbragt i umiddelbar tilknytning til virksomheden, skal de have en udformning og placering så de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlig over store afstande. Disse kriterier er ikke entydige, men afhængige af virksomhedens størrelse, omgivelsernes karakter, samt af reklamens størrelse, udformning, højde over terræn, farver, bevægelighed og lysvirkning. Det skal bemærkes, at der for virksomhedsreklamer, som opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden i øvrigt ikke gælder særlige krav m.h.t. skiltenes udformning og lignende i Naturbeskyttelsesloven. At skilte over 4 m² normalt ikke godkendes, da de virker for dominerende. At der normalt ikke godkendes mere end ét skilt i samme retning. At belysning af skilte eller skilte med lys normalt ikke godkendes, da de kan ses over stor afstand og virker dominerende Af flagstænger som hovedregel ikke tillades, da de kan ses over store afstande. Undtagelse kan være hvor 1 2 flagstænger anvendes som vejvisning til at markere en indkørsel. Der kan tillades 1 pylon ved indkørsel til virksomheden. Den må max. være 4 m høj og 1 m bred, men det skal godkendes i det enkelte tilfælde. Skilte skal placeres på egen grund Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden. Placering af skilte i det åbne land i tilknytning til virksomheden Eksempel på pylon i umiddelbar tilknytning til virksomheden i det åbne land. Nordfyns Kommune Side 5 af 25

6 Mindre oplysningsskilte ved indkørslen Etablering af erhvervsvirksomheder i tomme landbrugsbygninger i det åbne land har skabt et behov for en vis lempelse af forbuddet mod friluftsreklamer. Ikke blot ønsket fra erhvervslivet, men også stigningen i det traditionelle stalddørssalg samt værelsesudlejningen til turister på landet har medført et behov for nye regler på området. Hensynet til erhvervslivet er i rimelig grad blevet imødekommet med de nye bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven om friluftsreklamer. Det er imidlertid vigtig at pointere, at bestemmelserne ikke skal opfattes som en generel lempelse i administrationen af det i loven opretholdte forbud mod reklame og propagandaskilte i det åbne land. (Kilde: vejledning til Naturbeskyttelsesloven) Mindre oplysningsskilte ved indkørslen jf. Bek af 11/ En næringsdrivende eller virksomhed må opsætte et mindre oplysningsskilt ved indkørslen til ejendommen, samt hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej, 2. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25 m 2, og skiltet overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. Stk. 2. Skiltet må udelukkende oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion. Stk. 3. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver, jf. dog stk. 4, og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10 % af skiltets areal. Stk. 4. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt. Stk. 5. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der opfylder bestemmelserne i skt. 1 5, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. At begrebet virksomhed tolkes bredt således, at bekendtgørelsen også omfatter private, der sælger landbrugsprodukter, blomster, kunst mv. At begrebet virksomhed også omfatter reklamer for ikke profitorienterede virksomheder, foreninger, fritidsanlæg, grundejerforeninger mv. At bekendtgørelsens krav om at skiltet skal være rektangulært og ikke må overstige 0,25 m 2 og størrelsen på logo behandles vejledende. Endvidere finde Nordfyns Kommune, at små sæsonprægede skilte med diskret udformning og størrelse er af underordnet betydning, dog skal skiltet placeres på ejendommens areal og ikke i vejarealet. For eksempel kan nævnes mindre oplysningsskilte, hvor der reklameres for salg af frugt, grønt, æg eller lign. fra egen avl. Nordfyns Kommune Side 6 af 25

7 Angiver placeringsmuligheder for mindre oplysningsskilte Skitser på mindre oplysningsskilte ved indkørsel Eksempel på mindre oplysningsskilt ved indkørsel Nordfyns Kommune Side 7 af 25

8 Skilte i erhvervsområder (når skiltet er synlig fra det åbne land) Skilte i erhvervsområder jf. Bek af 11/ I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområder, kan der ud over den skiltning, der er nævnt i Naturbeskyttelsesloven 21, stk. 2, nr. 1, anbringes skilte som nævnt i 4 6, uanset at området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. 4. Virksomheden kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsveje til området og til de enkelte virksomheder i området. Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion og skal opfylde følgende: 1) Skilte må ikke overstige 0,5 m 2. 2) Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. 3) Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i én galge. 5. På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m 2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. Stk. 2. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m², der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. 6. Skilte som nævnt i 4 og 5 må ikke opsættes på støjvolde og lignede eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Virksomheder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsveje til området og til de enkelte virksomheder i området. VIGTIGT: For skilte, der ikke er synlige fra det åbne land, gælder naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinjer. At Bek anvendes som vejledning i områder, hvor andet ikke er gældende. I erhvervsområde ved by hvor skiltning ikke kan ses fra det åbne land, må der opsættes facadeskilte med en maks. størrelse på 5 % af facaden Ved hovedindkørslen til virksomheden kan der opsættes en pylon maks. 4x1 m eller et skilt eller udspændt stof/sejl maks. 4 m² At selvlysende farver normalt ikke er tilladt, og lysskilte og spots på skilte må ikke virke blændende og generende på omgivelserne, ligesom skiltning i form af laserlys og neonlys ikke godkendes. Skiltningen skal placeres på egen grund. Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden. Nordfyns Kommune Side 8 af 25

9 Eksempler på facadeskilte i erhvervsområder Nordfyns Kommune Side 9 af 25

10 2. Generelle retningslinjer for Sommerhusområder Skiltning i Sommerhusområder der er synlig fra det åbne land, reguleres efter Naturbeskyttelsesloven, og her gælder afsnit og for virksomheder. Lov om offentlige og privatfælles veje vedr. servicevejvisning gælder også i sommerhusområder se afsnit 5. Lov om Planlægning regulerer skiltning indirekte via de lokalplaner, der er udarbejdet for sommerhusområdet. Hvor der ikke forefindes en lokalplan for området, gælder denne vejledning. At der ikke tillades skiltning i sommerhusområde, kun vej og stivisninger. At servicevejvisningen også kan ske på private fællesveje i sommerhusområdet. Ved campingpladser o. lign. skal der søges om tilladelse VIGTIGT: For skilte, der ikke er synlige fra det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven ikke. Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinjer. Nordfyns Kommune Side 10 af 25

11 3. Generelle retningslinjer for Byområder I de tilfælde, hvor skiltet kan ses fra Det åbne land sker reguleringen direkte efter Naturbeskyttelsesloven og her gælder afsnit og for virksomheder. Skiltning i Byområde, der ikke er synlig fra Det åbne land, reguleres indirekte efter Lov om Planlægning, såfremt en lokalplan fastsætter retningslinjer for skiltning. I de lokalplaner, hvor der er krav om, at kommunalbestyrelsen godkender alle skilte, anvendes administrationsgrundlaget herunder. For Bogense byområde reguleres skiltning og markiser efter gældende lokalplaner for området. Er skilte ikke synlige fra Det åbne land, eller er området ikke omfattet af en lokalplan, er administrationsgrundlaget kun vejledende. At skiltet skal afpasses bygningens størrelse og arkitektur, i form af løse bogstaver. Bogstaverne kan opsættes direkte på facaden, eller alternativt på plade. Bogstaver kan påmales facaden, som let typografi. At skiltningens omfang skal begrænses til det nødvendige og ikke må dominere facaden eller bybilledet. Skiltene må ikke få karakter af facadebeklædning og tilklæbning eller blænding af vinduer. At skilte normalt begrænses til at være maks. 1 m 2 og en maks. længde/højde på 2 meter. At flere forretninger i samme bygning bør samordne skiltningen, så der opnås god helhedsvirkning. At selvlysende farver normalt ikke er tilladt, og lysskilte og spots på skilte må ikke virke blændende og generne på omgivelserne, ligesom skiltning i form af laser lys og neonlys ikke godkendes. At der ikke gives tilladelse til lysarmaturkasser, dette gælder både facadeskilte og udhængsskilte. At fritstående skilte på fortove kræver tilladelse fra Nordfyns Kommune. At der må hænge max. 1 udhængsskilt eller reklameflag pr. butik, dog 1 til hver vejside, hvis butikken ligger mod 2 veje. At udhængsskilte og flag skal placeres over stueetagen, og arealet skal være under 0,5 m². Skiltets fremspring fra facaden skal være mindre end 1 meter og skiltets underkant skal være mindst 2,8 meter over terræn. At bannere normalt ikke tillades. Ved særlig arrangementer gives der tilladelse til fakler og Dannebrogsflag i holder på facaden At markiser kun tillades i meget begrænset omfang. Bredden skal tilpasses vinduer eller døre lodrette opdeling, dog må markisens længde ikke overstige 4 m Jævnfør bygningsreglement kan skilte samt markiser af lettere konstruktion, hvis underside er hævet mindst 2,2 m over terræn, og kan opsættes indtil 1,0 m fra kørebane eller cykelsti, det kræver dog tilladelse fra vejmyndighed. Der henvises til 103, stk. 1 i lov om offentlige veje. At baldakiner ikke tilladelse Skiltningen skal placeres på egen grund. Hvor der ikke er særlige bestemmelser, der regulerer placeringen, placeres skiltet mindst 2,5 meter fra skel mod vej og nabo. Oversigtslinier og vejudvidelseslinier skal friholdes for fritstående skilte. Tilladelse vil enkelte steder evt. kunne indhentes mod udarbejdelse af deklaration om fjernelse for ansøgerens regning, såfremt dette senere kræves af vejmyndigheden. Nordfyns Kommune Side 11 af 25

12 Skitse af placering udhængsskilte Eksempler på enkelt bogstaver påsat facade og udhængsskilt, afstemt efter farve og størrelse på bygning Nordfyns Kommune Side 12 af 25

13 4. Skiltning efter vejloven (skilte i vejarealet) Bekendtgørelsen nr. 105 af 18. februar 2004 fastsætter retningslinjer for anvendelse af servicevejvisning. Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke geografiske mål, som f.eks. seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignede. Servicevejvisning omfatter almindelig servicevejvisning, særlig servicevejvisning og informationstavler. Almindelig servicevejvisning er vejvisning, som opfylder trafikanternes primære behov for vejvisning til servicemål. Der må kun anvendes tavletyper og tavledesign, som er godkendt af Vejdirektoratet. Der kan henvises til f.eks.: Offentlige og private institutioner og virksomheder. Overnatningsmål Fritids og turistmål. Rastepladser, WC, telefon. Eksempler på godkendte servicevejvisningsskilte (M servicetavler) fra Vejdirektoratet Særlig servicevejvisninger er vejvisning til virksomheder i det åbne land, som virksomhederne ansøger om og dækker omkostninger til. Takster og ansøgningsskema kan hentes på Eksempel på særlig servicevejvisning skiltning Informationstavler er vejkort over et større eller mindre område, som opsættes på parkeringspladser, rastepladser eller lignende steder. Eksempel på informationstavle At skilte, der opsættes efter vejloven skal behandles af Nordfyns Kommune, der enten giver afslag/tilladelse eller sikrer, at andre relevante myndigheder får ansøgningen til behandling. Nordfyns Kommune Side 13 af 25

14 5. Skilte med privat vej mv. i det åbne land Der har i forbindelse med private fællesveje i sommerhusområdet, private fællesvej i det åbne land og private fællesvej i skove og naturområder været en vis interesse for at opsætte skilte med Privat vej ingen adgang. I det åbne land fastsætter Naturbeskyttelseslovens 26, at adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land, for så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, at ejeren ved skiltning helt eller delvis kan forbydes, hvis færdselen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante og dyreliv. Naturklagenævnet har fastsat, at særlige grad skal tolkes meget stramt for at sikre, at der normalt er adgang til alle veje og stier, når man færdes til fods eller på cykel. Ligeledes er ridning normalt tilladt på gennemgående private fællesveje. Derfor skal skilt med Privat vej suppleres med et tydeligt underskilt, hvoraf det fremgår, at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel. Kun i særlige tilfælde og når der f.eks. holdes jagt, eller der foregår særlige erhvervsmæssige aktiviteter, der kan være til fare for forbipasserende, kan underskiltet fjernes. Skiltningen med Privat vej sker efter Færdselsloven og kræver tilladelse fra Politiet. Underskiltet åben for færdsel til fods og på cykel er et krav fra Naturbeskyttelsesloven og en dispensation til ikke at opsætte dette underskilt, kræver en godkendelse fra Nordfyns Kommune. At skilte med Privat vej skal være de officielle godkendte skilte fra Vejdirektoratet eller fra Skov og Naturstyrelsen. I by og sommerhusområde gælder Naturbeskyttelsesloven ikke i forbindelse med regulering af skilte ved private fællesveje. Derimod er det vejloven, der anvendes til regulering. Godkendt skilt fra Skov og Naturstyrelsen At skilte med Privat Vej i sommerhusområder og byzoner ikke tillades. Nordfyns Kommune Side 14 af 25

15 6. Stisystemer, naturområder mv. Skiltning af stisystemer og naturområder må kun ske, når skiltningen har til formål at vise vej eller give information om området. Dette gælder både for arealer, der er ejet af staten, kommunen eller private. At opsætning af skilte ved stier og i naturområder mv. skal ske med de skiltetyper som Nordfyns Kommune har godkendt. At skilte om sikkerhed eller skilte, som andre myndigheder ønsker at sætte op, ikke kræver godkendelse fra Nordfyns Kommune uanset de placeres i et naturområde mv. Den grønne sti i Otterup Skiltning af Hjertestierne i Bogense og Dallund Nordfyns Kommune Side 15 af 25

16 7. Skiltning på stranden Al skiltning på stranden skal behandles/godkendes af Nordfyns Kommune og i nogle tilfælde også af Naturstyrelsen. At der som udgangspunkt er forbud mod skiltning, undtaget er dog skiltning, der har sikkerhedsmæssig betydning. At Teknik og Miljøudvalget i særlige tilfælde kan godkende skiltning, flag mv. såfremt det har en almen betydning. Eksempler på godkendte oplysningsskilte ved stranden Nordfyns Kommune Side 16 af 25

17 8. Idrætsanlæg herunder golfbaner Skiltning på idrætsanlæg i Det åbne land eller anlæg, der er synlig fra Det åbne land, reguleres efter Naturbeskyttelsesloven og Bek af 11/ Skilte i erhvervsområder jf. Bek af 11/ Kommunalbestyrelsen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignede. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 meter over terræn. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Kommunalbestyrelsen på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelser til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsanlægget. 8. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der uanset bestemmelsen i 7 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 2 4 nævnte tilfælde. Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Reklameskiltet må ikke overstige 0,9 m 2. 2) Reklameskilt og teestedsinformationstavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 nævnte farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale. 3) Der kan opsættes højst 2 reklamer pr, hul men kun en pr. teestedsinformationstavle. 4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10 % af reklameskiltets areal Stk.3. kommunalbestyrelsen kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger 2.1 m 2. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 0,15 m 2 og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18 hullers golfbane, dvs. højst en bænk pr. 3 huller. At anvende Bek direkte som formuleret herover. VIGTIGT: For skilte der ikke er synlige fra det åbne land, gælder Naturbeskyttelsesloven ikke. Eksempler på skiltning på idrætsanlæg Se derfor om der via lokalplaner er fastsat retningslinjer. Nordfyns Kommune Side 17 af 25

18 9. Midlertidig skiltning Omfatter alt skiltning der er opsat under 6 uger På kommunal grund eller offentlig vej Denne form for skiltning omfatter primært reklamer for cirkus, koncerter mv. Denne type skiltning godkendes af Nordfyns Kommune. At skilte må kun opsættes efter indhentet tilladelse hos kommunen. At skilte må tidligst opsættes 2 uger før det enkelte arrangement afholdes. At skilte ikke må opsættes nærmere vejkryds end 20 meter. At skilte ikke må opsættes på færdselstavler og må ikke være til gene for andre skilte. At skilte skal opsættes forsvarligt og på en måde, der sikrer, at der ikke sker skade på master og lignede. Skilte må ikke opsættes på malede master eller opklæbes på faste installationer. At skilte/plakater og lignende ikke må være større end 1 m² At der maks. må opsættes 15 skilte i hver af de 3 hovedbyer: Bogense, Otterup og Søndersø. Der må maks. opsættes 5 skilte i de øvrige byer er mærket med byzonetavler (tavle E 55). Uden for byerne og på Torvet i Bogense må der ikke opsættes midlertidige skilte. At ansøger har ansvaret for de opsatte skilte. At skilte skal nedtages seneste 2 dage efter arrangementets afholdelse. Hvis fristen ikke overholdes, kan skiltene nedtages af Nordfyns Kommune på arrangørens regning. At skilte, der ikke overholder regulativet nedtages af kommunen på opsætterens regning. At skiltene ikke indeholder reklamer eller fremmede logoer m.v., undtagelsesvis kampagner. Eget logo må dog benyttes. Ansøgningsskema kan findes på Eksempel på midlertidig skiltning Nordfyns Kommune Side 18 af 25

19 9.2. På privat grund I forbindelse med salg af boliger, sommerhuse og grunde opsættes ofte små skilte. Denne form for skiltning er også midlertidig skiltning, men skiltningen har ofte en varighed på over 6 uger. At skiltning med små salgsskilte kan betragtes som værende af underordnet betydning, såfremt der kun opsættes et skilt pr. grund, og at skiltet opsættes på grunden. Denne type skiltning kræver derfor ikke tilladelse. Eksempel på Til salg skilt Placering af Til salg skilt må ikke være til gene for færdslen Nordfyns Kommune Side 19 af 25

20 10. Nationale flag Man har lov til frit at flage med de nordiske landes flag, med EU flaget og med FN flaget, enten alene eller sammen med Dannebrog. Ønsker man ved udenlandske besøg at flage med andre landes flag, skal man have en tilladelse fra den lokale politimyndighed. Man skal som regel sørge for tilladelse fra gang til gang. Ved flagning med flere flag gælder, at Danneborg altid skal have førstepladsen, hvilket som hovedregel vil sige på stangen længst til venstre eller i midten. Man kan også hejse Dannebrog på den højeste stang eller på den bedste stang set fra tilskuerens plads f.eks. nærmest indgangen. Dannebrog skal altid hejses før de andre flag og hales ned til sidst. De øvrige landes flag skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter landes navn på fransk, startende fra venstre. Det vil sige, at det tyske flag (Allemagne) og det østrigske flag (Austriche) skal være længere til venstre end f.eks. det svenske. Hvis Dannebrog er placeret i midten placeres først til venstre herfor og derefter til højre og så fremdeles; E C A Dannebrog B D F. At nationalflag, herunder nationale vimpler, ikke er omfattet af Naturbeskyttelsesloven eller andre retningslinjer om skiltning, reklamer mv. Nordfyns Kommune Side 20 af 25

21 11. Skiltning på vindmøller En vindmølleproducents firmanavn/logo må påføres møllens maskinhus. Naturklagenævnet afgjorde i afgørelsen af , j.nr / : En vindmølleproducents firmanavn/logo opsat på en vindmølle omfattes ikke umiddelbart af begreberne plakater, afbildninger, fritstående skilte og lysreklamer. Spørgsmålet er herefter, om producentens logo omfattes af begrebet andre indretninger i reklame og propagandaøjemed. Forudsætningen for, at producentnavnet ikke omfattes af Naturbeskyttelsesloven 21 er, at reklameformålet er af underordnet betydning. Såfremt producentangivelsen fremtræder dominerende i forhold til omgivelserne, vil det efter omstændighederne være omfattet af forbuddet. Naturklagenævnet finder i den konkrete sag, at producentnavnet, der alene er påført møllens maskinhus, og således er begrænset til en mindre og afgrænset del af møllen, vel kan siges at have et reklameformål, men at dette er af klart underordnet betydning set i forhold til møllens funktions og det i forhold til det samlede synsindtryk af møllen i landskabet. Nævnet finder på den baggrund ikke, at producentlogoet er omfattet af reklameforbundet efter Naturbeskyttelsesloven 21 At producentnavnet, der alene er påført møllens maskinhus er tilladt. At producentnavnet ikke må belyses. Eksempel på vindmølle med producentnavnet på maskinhuset Nordfyns Kommune Side 21 af 25

22 12. Håndhævelse af regler om skilte I Nordfyns Kommune er administrationen organiseret således: Skiltning der reguleres efter Naturbeskyttelsesloven, administreres normalt af Natur og miljøafdelingen. Skiltning der reguleres efter Lov om Planlægning, administreres af Plan, Byg & Beredskabsafdelingen. Skiltning der reguleres efter Vejloven, administreres af Driftsafdelingen. Skiltning der reguleres efter Færdselsloven, administreres af Politiet og delvis af Driftsafdelingen. Skiltning af stier, naturområder mv., administreres af Teknik og Miljø afdelingen. Skiltning der er midlertidige under 6 uger administreres af Materialegården Flagning med særlige nationale flag administreres af Politiet Byggeansøgning Skilte kan jf. bygningsreglement kræve byggetilladelse. At kun skilte, er ved sin størrelse, konstruktion eller placering kan udgøre en fare, skal have en byggetilladelse, f.eks. pyloner, store skilt der udsættes for vindpåvirkning. Eksempel på skilt der kræver en byggetilladelse Nordfyns Kommune Side 22 af 25

23 13. Selvhjælpshandling fjernelse af skilte Selvhjælpshandlinger er omtalt udtrykkeligt i Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. En selvhjælpshandling er det mest indgribende administrative håndhævelseskridt tilsynsmyndigheden kan tage i brug, og tilsynsmyndigheden må derfor kun anvende selvhjælpshandlinger i de særlige tilfælde, om er omtalt i lovgivningen. Selvhjælpshandlinger kan kun anvendes i følgende tilfælde: 1. Hvor ejer/bruger har fået påbud efter byggeloven om at lovliggøre et ulovligt forhold. 2. Hvor der er overhængende fare for skade på natur, planter, dyr (Naturbeskyttelsesloven 74, stk. 4). 3. Hvor ejer/bruger har fået et påbud om at fjerne en friluftsreklame omfattet af Naturbeskyttelseslovens 21, stk. 1. Efter reglerne har tilsynsmyndigheden (Nordfyns Kommune) ret til at fjerne skilte, der er opstillet i strid med forbuddet om friluftsreklamer i det åbne land, hvis et påbud om at fjerne skiltet ikke efterleves rettidigt. Skiltet fjernes for ejer/brugers regning. Reglerne er formuleret ud fra et ønske om at skaffe en hurtig og effektiv håndhævelse af forbuddet mod friluftsreklamer i det åbne land. Hvis tilsynsmyndigheden beslutter at fjerne et ulovligt skilt for ejer/brugers regning, skal selvhjælpshandling varsles. (Kilde: Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven Vej.nr 9392 af ) At der gives et skriftligt varsel på 14 dage, og herefter fjernes skiltet. Skiltet opbevares i 4 uger, hvorefter det kasseres. At der er tale om en administrativ opgave, og der vil kun i særlige tilfælde ske orientering af Teknik og Miljøudvalget. Nordfyns Kommune Side 23 af 25

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Referat Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 kl. 08:30 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøudvalget 27.04.2007 Punkter på åbent møde: 60. Harmonisering af vedligeholdelse af grønne områder 1 61. Kloaktilslutningsbidrag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 707 SOMMERHUSOMRÅDET BOLILMARK SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2003 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere