Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud"

Transkript

1 Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

2 Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår som et led i kommunernes forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet. Lovgrundlaget for det kommunale tilsyn findes i dagtilbudsloven samt i Vejledning om dagtilbud m.v. (2015). Dagtilbudslovens 5 fastlægger, at kommunalbestyrelserne skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven, herunder at den pædagogiske praksis lever op til lovens formålsbestemmelser og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen selv har fastlagt efter lovens 3. Det fremgår også af loven, at kommunalbestyrelsen skal fastlægge og offentliggøre rammerne for tilsynet. I vejledningen udfoldes disse bestemmelser i en række punkter, hvoraf nogle er formuleret som skal -bestemmelser, andre som bør -bestemmelser. Samlet set giver lovgrundlaget imidlertid den enkelte kommune udstrakt frihed til selv at fast lægge, hvordan det pædagogiske tilsyn udmøntes. EVA har med evalueringen Pædagogisk tilsyn (2015) undersøgt, hvordan kommunerne fører tilsyn med dag institutionerne. Evalueringen bygger på spørgeskema undersøgelser blandt hhv. de kommunale dagtilbuds forvaltninger og dagtilbudsledere. Det redskab, du nu har foran dig, er udviklet på baggrund af evalueringen. Evalueringen viser, at der er forskellige tilgange til, hvordan kommunerne tilrettelægger og udfører tilsynet. Evalueringen viser også, at der i nogle kommuner er udfordringer med den lovpligtige del af tilsynet. Ud fra bestemmelserne i loven og retningslinjerne i vejledningen opstilles i evalueringen derudover nogle mere udfoldede bud på, hvordan tilsynet skal være tilrettelagt for at leve op til intentionerne i loven. Evalueringen viser, at ikke alle kommuner lever op til disse krav. Det er derfor vigtigt at stille skarpt på det pædagogiske tilsyn. Dette hæfte gennemgår i meget korte træk hovedpunkterne fra evalueringen. Det vil sige, at du her kan læse om lovens og vejledningens bestemmelser og anbefa linger for tilsynet og om EVA s konkretisering af dem. Og du kan læse om nogle af de vigtigste resultater fra evalueringen. Samlet danner dette baggrund for den række af spørgsmål, der udgør selve redskabet. Spørgsmålene kan bruges til at gennemgå kommunens nuværende tilsynspraksis og som et udgangspunkt for undersøgelser og drøftelser af, om jeres tilsyn er tilrettelagt, så det lever op til lovgivningen på området og dermed sikrer kvaliteten i kommunens dagtilbud. Hæftet henvender sig til alle de medarbejdere i dagtilbudsforvaltningerne, der har ansvar for eller arbejder med udførelsen af det pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene. Evalueringen har kun undersøgt det pædagogiske tilsyn med daginstitutioner, men en tidligere EVA-evaluering (Kvalitetsarbejde i dagplejen, 2011) viste, at der også på dagplejeområdet er udfordringer i det kommunale tilsyn. Fx er der relativt stor forskel på retningslinjerne for tilsynet kommunerne imellem, og der er i mange kommuner ikke formuleret rammer for det. Dette redskab kan derfor også bruges til at gennemgå og udvikle tilsynet i dagplejen, da spørgsmålene primært bygger på lovgrundlagets formuleringer, som er de samme for daginstitutioner og dagplejer. Vi bruger i øvrigt udtrykket offentlige institutioner som fællesbetegnelse for kommunale og selvejende institutioner. I hæftet refereres til: Dagtilbudsloven: loven, Vejledning om dagtilbud m.v. (2015): vejl., afsnit EVA s anbefalinger: EVA. 2 STIL SKARPT PÅ TILSYN

3 Om redskabet Kadence Grundlag SYSTEMATIK UVILDIGHED Rammer Opfølgning Læringsmiljø Tilsynsførendes rolle Kommunale mål Pædagogisk læreplan INDHOLD Sprogvurdering UDVIKLING Personalets kvalifikationer Trivsel Formål Evalueringen af tilsynet og dette redskab er bygget op over en model med fire overordnede temaer, der er centrale i det pædagogiske tilsyn. Temaerne er systematik, indhold, uvildighed og udvikling. De fire temaer er identificeret ud fra loven og vejledningen. Nogle af temaerne er nævnt eksplicit heri, andre er et udtryk for EVA s fortolkning af formuleringer i lovgrundlaget. Hvert tema består af en række delelementer. Temaer og elementer fremgår af figuren. Hvert tema beskrives på ét opslag i hæftet. Vurderingsgrundlag Tværgående udvikling Hvert opslag består af fire elementer LÆS Her kan du læse om, hvad temaet handler om, hvad loven eller vejledningen siger om det, og hvad evalueringen har vist om praksis på dette område. UNDERSØG Her stilles spørgsmål om kommunens praksis i dag. Hvordan gør I? VÆR OPMÆRKSOM PÅ Her opridses lovgrundlaget og vejledningen og pointer fra evalueringen, som er værd at tage med i overvejelserne. DISKUTÉR Her er plads til at gøre nogle notater om, hvad I eventuelt skal tage fat på, og hvordan I kommer videre. STIL SKARPT PÅ TILSYN 3

4 Systematik LÆS Kadence Rammer SYSTEMATIK Grundlag Opfølgning Temaet systematik handler om, at man skal sikre, at alle institutioner får et ensartet tilsyn, at man kommer omkring alle de elementer, som der skal føres tilsyn med, at der er et tydeligt grundlag at føre tilsyn ud fra, og at man husker at følge op på tilsynet. I vejledningen til dagtilbudsloven står der, at fastlæggelsen af rammerne for tilsynet skal sikre en systematik, der bidrager til, at der føres tilsyn med alle relevante elementer (vejl., afsnit 123). EVA har gjort temaet mere overskueligt ved at dele det op i fire elementer, som er udledt af loven og vejledningen. Samlet set er det mindre end hver femte kommune, der ud fra disse fire elementer har et fuldt ud systematisk tilsyn. En del kommuner har en meget lav grad af systematik. 39 % af kommunerne har forskellig tilsynspraksis over for offentlige og private institutioner, selvom der ifølge vejledningen bør være ensartet praksis. Tilsynet med de private institutioner er typisk det mindst systematiske. Rammer Kommunerne skal fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet (loven, 5). Det skal sikre en systematik, som bidrager til, at der føres tilsyn med alle relevante elementer (vejl., afsnit 123). Rammerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside (vejl., afsnit 124). Evalueringen viser, at 87 % af kommunerne har formu leret skriftlige rammer for tilsynet, og 11 % var på tidspunktet for evalueringen ved at udarbejde dem. Grundlag Et systematisk grundlag kan fx bestå i, at man dels har en dagsorden, der anvendes på tværs af alle institutioner, dels at man har nedskrevne kriterier, kvalitative beskrivelser eller et særligt koncept/redskab til at vurdere det, man ser. Det vil understøtte ensartethed og kontinuitet på tværs af institutionerne og over tid. Tilsynet bør være ensartet for både private og offentlige dagtilbud (vejl., afsnit 123). Kadence En fast frekvens for anmeldte tilsynsbesøg er med til at sikre, at alle dagtilbud får det samme antal anmeldte tilsyn, uanset om de påkalder sig opmærksomhed eller ej og fx får supplerende, uanmeldte tilsyn. Vejledningen foreskriver ikke, hvor ofte tilsynet skal finde sted, men fastslår, at det skal ske løbende (vejl., afsnit 125 og 130), og at frekvensen bør fremgå af de fastlagte rammer (vejl., afsnit 123). Det fremgår af evalueringen, at omkring tre fjerdedele af kommunerne har en fast frekvens for det anmeldte tilsyn og dermed en systematisk tilgang, hvad angår kadence. Opfølgning Kommunen har ansvar for at følge op på tilsynet, hvis der findes kritisable forhold i det enkelte dagtilbud (vejl., afsnit 126). Evalueringen viser, at fire ud af fem kommuner har faste procedurer for opfølgning, og ca. to ud af tre kommuner udarbejder handleplaner for de institutioner, hvor der er forhold, der skal rettes op på. 4 STIL SKARPT PÅ TILSYN

5 UNDERSØG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DISKUTÉR Hvilke rammer har vi for vores tilsyn i dag? Sikrer vores rammer og retningslinjer systematik, så vi får ført tilsyn med det, lovgrundlaget foreskriver, i alle kommunens dagtilbud? Rammerne bør fastlægge: Formålet med tilsynet Hvad der føres tilsyn med Frekvens af tilsynsbesøg Om der føres både anmeldt og uanmeldt tilsyn Hvordan tilsynet i øvrigt er tilrettelagt Hvorvidt der gennemføres brugerundersøgelser som led i tilsynet. Vejledningen, afsnit 123 Hvad vil vi tage fat på, og hvordan kommer vi videre? Findes rammerne på vores hjemmeside, så forældre og personale kan gøre sig bekendt med dem? Rammerne skal være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Vejledningen, afsnit 124 Har vi en fast kadence for tilsynet? Hvilket grundlag fører vi tilsyn på? Har vi tydelige kriterier for eller beskrivelser af, hvad vi ser efter, og hvad god kvalitet er? Rammerne bør fastlægge, hvor ofte der er tilsynsbesøg og tilsynet skal være løbende. EVA/vejledningen, afsnit 123 For at sikre, at tilsynet er ensartet bør man anvende en standarddagsorden og foretage vurderingerne ud fra enten kriterier, kvalitative beskrivelser eller koncepter/redskaber. EVA Har vi procedurer for opfølgning udarbejder vi handleplaner og opsamlinger i forbindelse med tilsynet? Kommunen har ansvar for opfølgning på tilsynet i den enkelte institution. Vejledningen, afsnit 121 og 126 Fører vi tilsyn på samme måde i private og offentlige insti tutioner, hvad angår systematik? Tilsynet bør føres på samme måde i private og offentlige institutioner. Vejledningen, afsnit 123 STIL SKARPT PÅ TILSYN 5

6 Indhold LÆS Pædagogisk læreplan Personalets kvalifikationer INDHOLD Kommunale mål Trivsel Sprogvurdering Læringsmiljø Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at det pædagogiske arbejde lever op til de lovmæssige krav og til de mål og rammer, der er i kommunens egne mål og rammer for dagtilbudsområdet (loven, 5). Temaet indhold handler om, hvorvidt kommunen fører tilsyn med de obligatoriske elementer, der fremgår af dagtilbudslovens 7, 8 og 11 og vejledningen, afsnit 133: Pædagogiske læreplaner Sprogvurderinger Personalets kvalifikationer Børnenes trivsel Læringsmiljø Kommunale målsætninger Evalueringen viser, at knap to tredjedele af kommunerne fører tilsyn med alle seks lovpligtige elementer i de offentlige institutioner, og lige knap halvdelen gør det i de private. Næsten alle kommuner fører tilsyn med arbejdet med de pædagogiske læreplaner. De elementer, som færrest kommuner (det vil sige ca. tre fjerdedele) fører tilsyn med, er personalets kvalifikationer og rekruttering af personale. Kommunerne fører i højere grad tilsyn med personalets faglige kvalifikationer i de offentlige institutioner, end de gør i de private. Metode hvordan får man indblik i praksis? Der er ikke noget krav i lovgrundlaget om, hvordan kommunerne skal føre tilsyn med den pædagogiske praksis, men evalueringen viser, at det bør være et opmærksomhedspunkt. I det anmeldte tilsyn er det mest almindeligt at anvende metoder, hvor den tilsynsførende får et formidlet billede af praksis, fx gennem en samtale med lederen, frem for fx observation, hvor den tilsyns førende ser på praksis med egne øjne. Observationer bruges i mindre end halvdelen af kommunerne. I mindre end hver sjette kommune taler man med børnene selv. 6 STIL SKARPT PÅ TILSYN

7 UNDERSØG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DISKUTÉR Hvordan fører vi tilsyn med børnenes trivsel og læringsmiljø? Dagtilbuddene skal blandt andet fremme børns trivsel, udvikling og læring. Det skal understøttes af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Dagtilbudslovens 1, 5 og 7 Hvad vil vi tage fat på, og hvordan kommer vi videre? Hvordan fører vi tilsyn med, om dagtilbuddene lever op til dagtilbudslovens bestemmelser om Sprogvurderinger? Pædagogiske læreplaner? Tilsynet skal sikre, at dagtilbuddene gennemfører sprogvurderinger af de treårige, der vurderes at have behov for en ekstra sprogindsats, og at der udarbejdes pædagogiske læreplaner, der giver rum for leg, læring og udvikling. Dagtilbudslovens 8 og 11 Hvordan fører vi tilsyn med, at personalet har de nødvendige kvalifikationer? Tilsynet skal sikre, at personalet har de nødvendige kvalifikationer til at varetage de opgaver, der ligger i dagtilbuddene. Vejledningen, afsnit 133 Hvordan fører vi tilsyn med, om dagtilbuddene arbejder efter kommunens egne målsætninger og indsatsområder? Der skal føres tilsyn med, om den pædagogiske praksis lever op til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt. Dagtilbudslovens 3 og 5 Hvilke metoder bruger vi i tilsynet? Giver metoderne mest et formidlet billede af praksis, eller får vi et direkte indblik i den pædagogiske praksis? Det bør overvejes, om de metoder, der bruges ved tilsynet, er de mest velegnede til at få indblik i den pædagogiske praksis. EVA Fører vi tilsyn på samme måde i private og offentlige institutioner, hvad angår indhold? Tilsynet bør føres på samme måde i private og offentlige institutioner. Vejledningen, afsnit 123 STIL SKARPT PÅ TILSYN 7

8 Uvildighed LÆS Vurderingsgrundlag Tilsynsførendes rolle UVILDIGHED Temaet uvildighed handler om den rolle, den tilsynsførende i øvrigt har over for institutionerne, og om tilsynet føres på et tydeligt grundlag eller ud fra den tilsynsførendes individuelle skøn. I vejledningen til dagtilbudsloven opfordres kommunerne til at vælge organisatoriske løsninger, der skaber [ ] tydelighed og fokus omkring, hvornår der udføres rådgivning og vejledning, og hvornår der udføres tilsyn (vejl., afsnit 120). Den tilsynsførendes rolle Hvis en pædagogisk konsulent, der også har andre opgaver i institutionen, fører tilsynet, kan der være en risiko for, at vedkommende har svært ved at skille de to roller og påpege eventuelle problemer, enten fordi han/hun samtidig skal varetage samarbejdet med institutionen, eller fordi han/hun kan være hjemmeblind. Hvis en områdeleder med ansvar for institutionen fører tilsyn, kan man lidt firkantet sige, at vedkommende fører tilsyn med sin egen ledelse. Når der i vejledningen står, at det skal være tydeligt, hvornår det er vejledning, og hvornår det er tilsyn, fortolkes det i nogle kommuner som, at det er tilstrækkeligt, at fx en konsulent siger, hvornår et besøg har den ene eller den anden karakter. EVA har valgt at lægge vægt på, at der først er tale om et uvildigt tilsyn, hvis det ikke udelukkende føres af en ansat, der også har en vejledende eller ledelsesmæssig funktion i institutionen. I 80 % af kommunerne føres tilsynet med de offentlige institutioner af en pædagogisk konsulent, der også yder løbende rådgivning og sparring til institutionen. I lidt over halvdelen af kommunerne varetages tilsynet alene af enten en områdeleder med ansvar for institutionen eller en pædagogisk konsulent, der også fungerer som rådgiver. Det vil sige, at den tilsynsførende er en person, som i forvejen har et samarbejde med eller et særligt ansvar for institutionen. I disse kommuner er der en risiko for, at tilsynet ikke bliver baseret på en uvildig vurdering. 38 % af svarpersonerne fra kommunerne mener, at der kan være udfordringer i den konstruktion. Et tydeligt vurderingsgrundlag Evalueringen peger på, at det understøtter muligheden for et uvildigt tilsyn, hvis det baseres på et klart vurderingsgrundlag, fx i form af kriterier, kvalitative beskrivelser af god praksis eller et koncept/redskab. Der er forskel på, i hvor høj grad kommunernes tilsyn sker på et tydeligt formuleret vurderingsgrundlag, når man ser på de forskellige områder, der føres tilsyn med. Der er fx flere kommuner, der har et klart vurderingsgrundlag, når de ser på, om de kommunale målsætninger efterleves, men ikke, når de ser på læringsmiljøet. 8 STIL SKARPT PÅ TILSYN

9 UNDERSØG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DISKUTÉR Hvordan sikrer vi uvildighed i vores tilsyn? Hvem fører tilsyn med vores institutioner? Hvilken rolle har den/de tilsynsførende i øvrigt over for institutionerne? Det er ikke et lovkrav, at den tilsynsførende ikke må have andre opgaver i institutionen end tilsynet, men der skal være en tydelig adskillelse af rollerne. Vejledningen, afsnit 120 Om uvildigheden bliver udfordret af, at den tilsynsførende også har andre relationer til institutionen, afhænger også af, hvilket grundlag den tilsynsførende foretager sine vurderinger på. EVA Hvad vil vi tage fat på, og hvordan kommer vi videre? Hvordan skaber vi et klart grundlag for de vurderinger, tilsynet kommer frem til? Et systematisk tilsyn med en uvildig tilgang og en ensartet vurdering på tværs af institutionerne er afhængigt af et vurderingsgrundlag, der består af enten kriterier, beskrivelser af god praksis eller et redskab/ koncept til måling af kvalitet. EVA Hvis tilsynsopgaven er uddelegeret til andre (uden for forvaltningen), skal der ligge kriterier til grund for tilsynet. Vejledningen, afsnit 121 Fører vi tilsyn på samme måde i private og offentlige institutioner, hvad angår uvildighed? Tilsynet bør føres på samme måde i private og offentlige institutioner. Vejledningen, afsnit 123 STIL SKARPT PÅ TILSYN 9

10 Udvikling LÆS Formål UDVIKLING Tværgående udvikling Temaet udvikling handler om, hvorvidt kommunerne ser det som et formål med tilsynet, at det skal bidrage til at skabe udvikling i de enkelte dagtilbud, og om viden fra tilsynet anvendes på tværs af institutionerne (eller dagplejerne) til udvikling af dagtilbuddene som helhed. Ifølge vejledningen skal tilsynet ses som et led i kommunalbestyrelsens forpligtelse til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet, dels generelt for alle dagtilbud, dels som led i udvikling af det enkelte tilbud i kommunen (vejl., afsnit 127). Formål Vejledningen lægger op til, at der skal være et udviklingsperspektiv i tilsynet (så tilsynet ikke kun er kontrol), og at den viden, der indsamles fra tilsyn, skal bruges i udviklingsarbejdet. Udvikling på tværs For at kunne bruge den indsamlede viden til det generelle udviklingsarbejde på tværs af kommunens daginstitutioner mener EVA, at det er en forudsætning, at der udarbejdes systematiske, skriftlige opsamlinger på tilsynet på tværs af institutionerne, og at denne viden anvendes til fx planlægning af udviklingsarbejde, nye indsatsområder eller kommunale strategiske overvejelser. Evalueringen viser, at 57 % af kommunerne både udarbejder systematiske opfølgninger på tværs af institutionerne og anvender viden fra tilsynene til udviklingsorienterede formål, når det gælder offentlige institutioner. Tallet er noget lavere, når det handler om de private. Selvom 88 % af kommunerne anvender viden fra tilsynet i udviklingsøjemed, er den viden, der anvendes, altså ikke nødvendigvis systematisk. Evalueringen viser, at langt de fleste kommuner er enige i, at tilsynet skal støtte den pædagogiske udvikling i daginstitutionerne. Evalueringen viser dog også, at dette udviklingssigte i mindre grad ses i tilsynet med de private institutioner. Det hænger naturligt sammen med, at kommunerne har færre beføjelser og forpligtelser over for de private institutioner. 10 STIL SKARPT PÅ TILSYN

11 UNDERSØG VÆR OPMÆRKSOM PÅ DISKUTÉR Er formålet med vores tilsyn at kontrollere eller udvikle dagtilbuddene eller begge dele? Tilsynet skal både bruges til at sikre og udvikle kvaliteten i det enkelte dagtilbud. Vejledningen, afsnit 127 Hvad vil vi tage fat på, og hvordan kommer vi videre? Samler vi systematisk og skriftligt op på den information, som vi får fra tilsynene? For at gøre den viden, der indhentes, brugbar på tværs af institutionerne, bør den være skriftlig og systematiseret. EVA Bruger vi information fra tilsynene til at udvikle dagtilbuddene i kommunen generelt? Den viden, der indsamles gennem tilsynet, bør bruges i den generelle udvikling af dagtilbudsområdet i kommunen. Vejledningen, afsnit 127 Det kan fx være i forbindelse med planlægning af nye indsatsområder eller strategiske overvejelser. EVA STIL SKARPT PÅ TILSYN 11

12 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Østbanegade 55, København Ø T E H Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. Læs mere om EVA på vores hjemmeside, Her kan du også downloade alle EVA s udgivelser trykte eksemplarer kan bestilles via en boghandel. Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af kommunernes pædagogiske tilsyn med daginstitutionerne. Det kan du læse om i den rapport, der hedder Pædagogisk tilsyn (EVA, 2015). Evalueringen er foretaget med afsæt i en fortolkning af lovgrundlaget for det kommunale tilsyn. Evalueringen viser, at en del kommuner på en række punkter kan forbedre deres tilsynspraksis. Bl.a. viser evalueringen, at tilsynet i mange kommuner er usystematisk og ikke bidrager til udvikling af dagtilbuddene i det omfang, det kunne. Desuden viser evalueringen, at uvildigheden i tilsynet er noget, kommunerne med fordel kan udvikle. Et lovligt tilsyn udvikler ikke i sig selv daginstitutioner af høj kvalitet, ligesom et mangelfuldt tilsyn ikke nødvendigvis er ensbetydende med dårlig kvalitet i daginstitutionerne. Men uden et ordentligt tilsyn har kommunalbestyrelsen ringere forudsætninger for at forholde sig til den pædagogiske kvalitet i daginstitutionerne i kommunen, og det er derfor væsentligt at arbejde med at højne kvaliteten af det pædagogiske tilsyn. Dette redskab kan være en hjælp på vejen dertil. I hæftet præsenteres lovgrundlaget for det kommunale tilsyn i en overskuelig form, og en række hovedpunkter fra evalueringen trækkes frem. På den baggrund stilles en række spørgsmål, som I, der arbejder med det pædagogiske tilsyn i kommunerne, kan bruge som udgangspunkt for drøftelser af, om jeres praksis lever op til kravene og fungerer efter hensigten. Stil skarpt på tilsyn 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Design BGRAPHIC Tryk Rosendahl Foto Søren Svendsen Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 20,- kr. inkl. moms ISBN:

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune

Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Emne: Principper og rammer for det lovmæssige tilsyn i dagtilbud, Vejle kommune Dato Sagsbehandler Direkte telefonnr. Journalnr. 20-08-2015 Lene Vemmelund 768 150 85 28.06.08-A26-1-12 Lovgivning og tilsyn

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017

Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Ramme for tilsyn i dagtilbud på 0-6 års området Hvidovre Kommune Center for Børn og Familier Godkendt af kommunalbestyrelsen, juni 2017 Indhold Indledning...1 Organiseringen af tilsynet...1 Pædagogisk

Læs mere

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT

Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn med dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 års området: Områderne Børnehusene Dagplejen

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010

Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 Ramme for tilsyn i dagtilbud Institutioner/huse i Rudersdal Kommune Juni 2010 1. Indledning Rudersdal Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter Dagtilbudsloven

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet

Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet Indhold De lovmæssige krav til tilsyn i dagtilbud:...2 Planlagt pædagogisk tilsyn...2 Observationsmodel...3 Det planlagte pædagogiske tilsyns tre etaper...4 Pædagogisk

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn

Koncept for uanmeldt tilsyn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Koncept for uanmeldt tilsyn 2012 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formål side 3 Baggrund og lovgivning side 4 Observationsrapport side 4 Før tilsynet side 4 Uanmeldt

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Humlebo Selvejende institution 2016 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Pædagogisk tilsyn i dagtilbud...3 Tematikker i det pædagogiske tilsyn...3 Tilsynsrapportens grundlag...3 Læsevejledning...3

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV

TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV TILSYN - SET I ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Hvilke krav er der til praksis 3. De tre niveauer 4. Tilsynsmodellen 5. Før besøget 6. Første tilsynsbesøg

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR Tilsynet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE DAGTILBUD HOLBÆK KOMMUNE REVIDERET FEBRUAR 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Anmeldt tilsyn hos private leverandører af dagtilbud 2010

Anmeldt tilsyn hos private leverandører af dagtilbud 2010 Anmeldt tilsyn hos private leverandører af dagtilbud 2010 Sammenskrivning af afrapportering for årligt anmeldt tilsyn 2010 Svendborg Kommune Børn og Unge Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 Tilrettet december 2016 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn...

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater

Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes

Læs mere

Rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetssikring Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud

Rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetssikring Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud i Rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetssikring Signe Bohm, Områdechef for dagtilbud Høring om private pasningsordninger i Børne- og Undervisningsudvalget d. 28. september 2016. Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner

Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Pædagogisk tilsyn i kommunale og private daginstitutioner Formålet med pædagogiske tilsyn Ifølge dagtilbudsloven er det kommunalbestyrelsens pligt, at føre tilsyn med indholdet i kommunens dagtilbud, samt

Læs mere

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013)

VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR. (september 2013) VEJLEDNING I TILSYN I ALMEN OG SPECIALINSTITUTIONER 0 18 ÅR (september 2013) 1. Organisering af tilsynet Det pædagogiske tilsyn er et løbende tilsyn, der skal sikre, at dagtilbuddet til enhver tid lever

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014

Forslag til justeret model for. tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia. Kommune. pr. februar 2014 Forslag til justeret model for tilsyn med privatinstitutioner i Fredericia Kommune pr. februar 2014 UdviklingsForum februar 2014 - forslag Indhold Tilsynets retsgrundlag...3 Snitflade mellem UdviklingsForum

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide

Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Et erhvervsrettet ungdomsuddannelsesmiljø Trin-for-trin-guide Indhold Trin-for-trin-guide 3 Trin 1: Målsætning 4 Trin 2: Rammesæt udviklingsprocessen 7 Trin 3: Planlæg og gennemfør de konkrete aktiviteter

Læs mere

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning

Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Kvalitetssikring af privat dagpleje og privat pasning Indhold Indledning 3 Lovens bestemmelser om privat dagpleje og privat pasning 5 Omfanget af privat dagpleje og privat børnepasning 6 Tilsyn 7 Arbejdet

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Ramme for tilsyn i dagtilbud

Ramme for tilsyn i dagtilbud Ramme for tilsyn i dagtilbud Rudersdal Kommune Rev. september 2014 1 Indholdsfortegnelse Ramme for tilsyn i dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune... 3 Bygnings- og brandtilsyn... 3 Dagplejen... 4 Hygiejne

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel

Holbæk Kommune - Læring og Trivsel Tilsynsskema Private dagtilbud Holbæk kommune Revideret februar 2015 Tilsynet Tilsyn i dagtilbud er lovpligtigt og skal ske minimum hver andet år. Tilsynsforpligtelsen udmøntes efter 15 og 16 i Lov om

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Denne DCUM-vejledning beskriver de krav der er til arbejdet med de pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i at leve op til kravene om

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere