Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret"

Transkript

1 2011/1 BR 9 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2012 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3. Konkrete sager 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Politiets medvirken ved tvangsfjernelse af børn 4.2 Overmedicinering 5. Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 5.1 Psykiatrisk Center Hvidovre 5.2 Psykiatrisk Center Amager 5.3 Brønderslev Kommunes børne- og skoleudvalg og dertil hørende forvaltning. 5.4 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov 5.5 Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 6.1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 6.2 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense 6.3 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup 6.4 Psykiatrisk Center Hvidovre 6.5 Psykiatrisk Center Amager 7. Opfølgning på årsberetninger fra de lokale psykiatriske patientklagenævn 7.1 Opfølgning på årsberetninger for Møder 8.1 Folketingets Ombudsmand 8.2 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark 1

2 9. Information om tilsynets arbejde tilsynets virksomhed Det retlige grundlag 71-tilsynet er udtrykkeligt nævnt i grundloven. Grundlovens 71, stk. 6 og 7, har følgende ordlyd:»stk. 6. Uden for strafferetsplejen skal lovligheden af en frihedsberøvelse, der ikke er besluttet af en dømmende myndighed, og som ikke har hjemmel i lovgivningen om udlændinge, på begæring af den, der er berøvet sin frihed, eller den, der handler på hans vegne, forelægges de almindelige domstole eller anden dømmende myndighed til prøvelse. Nærmere regler herom fastsættes ved lov. Stk. 7. Behandlingen af de i stk. 6 nævnte personer undergives et af Folketinget valgt tilsyn, hvortil de pågældende skal have adgang til at rette henvendelse.«bestemmelserne er baggrunden for, at man taler om Tilsynet i henhold til grundlovens 71 eller i daglig tale 71-tilsynet. 71-tilsynet består af 9 medlemmer. Opgaver Med hensyn til sine opgaver adskiller 71-tilsynet sig fra Folketingets øvrige udvalg. På sine møder behandler tilsynet en række generelle og konkrete sager. Derimod bliver lov- og beslutningsforslag ikke henvist til behandling i tilsynet. Tilsynet modtager henvendelser fra og om enkeltpersoner, som administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrører spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen. Andre sager finder tilsynet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager vedrørende selve behandlingen under frihedsberøvelsen. Tilsynet behandler disse sager, som bl.a. giver anledning til besøg på psykiatriske afdelinger. 71-tilsynet besøger som nævnt bl.a. psykiatriske afdelinger. Besøgene, der kan være enten anmeldte eller uanmeldte, er et meget væsentligt element i tilsynsvirksomheden. Som led i de almindelige bestræbelser på at følge med i, hvad der sker i regioner og kommuner på tilsynets områder, kan tilsynet også besøge væresteder, skoler m.v. Ud over sine ordinære møder holder 71-tilsynet også møder med Ombudsmanden, foreninger m.v., som bl.a. kan være med til at belyse, hvad der set fra henholdsvis patienternes, de ældres, de pårørendes og personalets synsvinkel giver anledning til problemer på tilsynets områder. 71-tilsynet deltager desuden i konferencer m.v., som angår emner inden for tilsynets sagsområder. De generelle og konkrete sager giver sammen med besøgene, møderne og konferencerne bl.a. anledning til, at tilsynet retter henvendelse til og stiller spørgsmål til ministre, regioner og andre. Udtalelser 71-tilsynet kommer med sin vurdering af forhold, der vedrører behandlingen af administrativt frihedsberøvede. F.eks. kan tilsynet udtale kritik og komme med anbefalinger og henstillinger. Typisk sker det enten i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller på baggrund af et tilsynsbesøg på en institution, hvor der er administrativt frihedsberøvede personer. 71-tilsynet kan derimod ikke træffe afgørelser i konkrete sager, behandle en klage eller tage stilling til, om en beslutning om administrativ frihedsberøvelse er rigtig eller forkert. 2

3 Sammenfatning 71-tilsynet er nedsat i henhold til grundloven for at føre tilsyn med behandlingen af de personer, som administrativt er berøvet deres frihed. 71-tilsynet bestræber sig i hele sin virksomhed på at føre dette tilsyn på en sådan måde, at behandlingen i vid forstand af de administrativt frihedsberøvede personer til stadighed forbedres på såvel det konkrete som på det generelle plan. 2. Indledning 71-tilsynet har i løbet af folketingsåret holdt ni møder. Tilsynet har endvidere været på tilsynsbesøg på to psykiatriske afdelinger. Tilsynets drøftelser har i indeværende samling været præget af drøftelser om brugen af tvang og overbelægning. De generelle og konkrete sager, der løbende har været i tilsynet, har sammen med besøgene og møderne givet anledning til, at tilsynet har rettet henvendelse og stillet spørgsmål til justitsministeren og ministeren for sundhed og forebyggelse samt regioner og kommuner om forskellige problemstillinger. 3. Konkrete sager Tilsynet har i løbet af folketingsåret modtaget henvendelser fra og om enkeltpersoner, der administrativt er berøvet deres frihed. En del af disse henvendelser vedrørte spørgsmål, som ligger uden for tilsynets kompetence, herunder spørgsmål om lovligheden af selve frihedsberøvelsen eller tvangsforanstaltningen. Andre sager har tilsynet fundet det mest hensigtsmæssigt at henvise eller videresende til de administrative klage- eller tilsynsmyndigheder på det pågældende retsområde. Tilbage er et antal sager, der vedrører forholdene under frihedsberøvelsen. Tilsynet har behandlet disse sager fortroligt. 4. Spørgsmål til ministre 4.1 Politiets medvirken ved tvangsfjernelse af børn 71-tilsynet har bedt justitsministeren om at oplyse, hvilke regler der findes for politiets fysiske medvirken i gennemførslen af en kommunens beslutning om at flytte et mindreårigt anbragt barn, der modsætter sig flytningen. Justitsministeren svarede blandt andet:» det følger af politilovens 2, nr. 6, at politiet kan yde andre myndigheder bistand efter gældende ret.«og videre oplyses det:»... at sådan bistand ofte vil bestå i at skaffe særmyndigheden adgang til et ikke frit tilgængeligt sted, men også kan bestå i eksempelvis at sikre, at en kommunes afgørelse om tvangsfjernelse af et barn kan gennemføres. Det følger generelt af politilovens 16, at politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og alene må ske med midler og i en udstrækning, som står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. Det skal indgå i vurderingen af forsvarligheden, om magtanvendelsen indebærer risiko for, at udenforstående kan komme til skade. Det følger endvidere af bestemmelsens stk. 2, at magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum.«se 71-tilsynet svar på spm. 1. 3

4 4.2 Overmedicinering 71-tilsynet har bedt ministeren for sundhed og forebyggelse om at svare på, om overmedicineringen i Region Hovedstadens Psykiatri er givet som tvangsmedicinering eller til patienter, der har været tvangsindlagt/tvangstilbageholdt. Endvidere har tilsynet spurgt ministeren, om der i andre regioner sker en lignende overmedicinering. Ministeren for sundhed og forebyggelse har svaret:»som det er fremgået af pressens omtale, er Sundhedsstyrelsen ved at undersøge sagen. Sundhedsstyrelsen har ikke færdiggjort undersøgelsen endnu. Når jeg har modtaget Sundhedsstyrelsens rapport vedrørende undersøgelsen, vil jeg oversende den til Tilsynet i henhold til grundlovens 71.«Se 71-tilsynet svar på spm. 2 og Besøg på psykiatriske afdelinger m.v. 71-tilsynet tager i løbet af et folketingsår på både uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg på forskellige psykiatriske afdelinger. Efterfølgende skriver tilsynet en faktuel rapport og stiller en række opfølgende spørgsmål til den pågældende region. Når disse er besvaret, skriver 71-tilsynet en endelig rapport, hvor tilsynet giver deres vurdering af konkrete forhold på afdelingen. De endelige tilsynsrapporter er offentligt tilgængelige. 5.1 Psykiatrisk Center Hvidovre Den 1. april 2011 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsyn på Psykiatrisk Center Hvidovre, afsnit 809 og 811, lukkede døgnafsnit, voksen almen. Selvom tilsynet foregik i forrige folketingsår, nåede den endelige rapport ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det særdeles beklageligt, at der ofte er tale om overbelægning på de to afsnit, og kan konstatere, at der i perioder er belægning på over 105 pct. til gene for både patienter og personalet. Tilsynet finder det positivt, at der på afsnittene er stor fokus på information til patienterne om deres rettigheder. Tilsynet finder det tillige positivt, at der også er stor fokus på information og inddragelse af de pårørende, herunder evt. børn. Tilsynet finder det positivt, at personalet mødes med faste intervaller for at drøfte tiltag, der kan nedbringe tvangen, og dermed har fokus på dette. Tilsynet finder det beklageligt, at de fysiske rammer forekommer noget nedslidte, og at der virkede knapt så rent på patientstuerne.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center Amager Den 8. juni 2011 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsyn på Psykiatrisk Center Amager på to lukkede voksenafsnit, B1 og B2. Selvom tilsynet foregik i forrige folketingsår, nåede den endelige rapport ikke at blive omtalt i årsberetningen for I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tvang Tilsynet finder det positivt, at centeret ved hjælp af en målrettet indsats har reduceret bivirkningerne betydeligt fra 2009 til 2010 for patienter, der får nyere antipsykotika. 4

5 Overbelægning Tilsynet finder det beklageligt, at der i forbindelse med specialiseringen af afsnittene i 2009 jævnligt er tale om overbelægning på de to lukkede afsnit, da der i forvejen er tale om to forholdsvis store lukkede afsnit med 14 patienter på hver. Pårørende Tilsynet finder det særdeles positivt, at afsnittene har særlig fokus på at inddrage de pårørende enten ved indlæggelsen eller ved at kontakte pårørende inden for 1 døgn efter indlæggelsen og tilbyde en samtale inden for 7 dage. Aktiviteter Tilsynet finder det positivt, at der nu er fundet vikarer for fysioterapeut og ergoterapeut, sådan at de planlagte aktiviteter kan gennemføres til glæde for patienterne. Rengøring Tilsynet finder, at rengøringsniveauet var kritisabelt på afsnittene, trods at det af regionens svar fremgår, at der gøres rent dagligt.«hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Brønderslev Kommune Den 9. august 2011 holdt 71-tilsynet et møde med Brønderslev Kommunes børne- og skoleudvalg og dertil hørende forvaltning. Selvom mødet foregik i forrige folketingsår, nåede det endelige referat ikke med i årsberetningen for I den endelige referat udtalte tilsynet:»tilsynet har noteret sig, at kommunen finder det vanskeligt at opnå kommunal refusion. I lyset af den konkrete sag, som kommunen har indsendt som eksempel, har tilsynet skrevet til social- og integrationsministeren og bedt om, at ministeren kommenterer sagen over for kommunen. Tilsynet har noteret sig, at kommunens erfaring er, at det er vanskeligt at anvende de nye regler om tvangsadoption, fordi det er svært at opfylde alle kriterierne, især om at forældrene ikke må have kontakt til barnet.«hele referatet kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag 60. Se tillige social- og integrationsministerens svar på 71-tilsynet alm. del bilag Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov Den 26. marts 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt tilsyn på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Risskov, afsnit G, Center for spiseforstyrrelse og afsnit C, alment afsnit for skolebørn. I den endelige rapport udtalte tilsynet:»tilsynet finder det positivt, at de fysiske forhold på begge afsnit er gode, og at der på afsnit G nu er etableret mulighed for udgang til terrasse på det skærmede afsnit. Tilsynet finder det beklageligt, at anvendelsen af tvang viser en stigende tendens i løbet af de sidste 3 år, især fsva. døraflåsning og fastholden. Tilsynet finder det positivt, at belægningsprocenten for afsnit C er faldet i 2011, og at der generelt ikke er tale om overbelægning på afsnit G. Tilsynet finder det beklageligt, at der er tale om et stigende antal genindlæggelser, som resultat af at de specialiserede tilbud til patienterne efter udskrivning er aftagende til fordel for mere generelle tilbud fra kommunerne.«5

6 Hele rapporten kan læses på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center København Den 29. maj 2012 aflagde 71-tilsynet et anmeldt besøg på Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, afsnit 6402 afsnit for spiseforstyrrelser. Tilsynsrapporten er på tidspunktet for beretningens afgivelse endnu ikke færdigbehandlet. Tilsynets endelige udtalelse vedrørende tilsynsbesøget vil derfor først fremgå af næste årsberetning. 6. Opfølgning på tidligere besøg på psykiatriske afdelinger m.v. Det er tilsynets praksis, at der cirka et års tid efter et tilsynsbesøg som udgangspunkt følges op på den rapport, som bliver udarbejdet til den ansvarlige region efter besøget. 71-tilsynet har i indeværende samling spurgt til en opfølgende status på de kritikpunkter, som fremgik af den endelige rapport for følgende afdelinger: 6.1 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 71-tilsynet aflagde den 7. juni 2010 et uanmeldt tilsyn på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til Region Hovedstaden for at spørge til status på forskellige områder. Af Region Hovedstadens svar fremgår det blandt andet:»ad 1: Har afdelingen haft en forsat positiv udvikling med hensyn til at nedbringe tvangstallene, sådan som det var tilfældet for perioden ? Nedenfor fremgår antallet af tvangsindgreb BUC Bispebjerg i perioden halvdel Af oversigten fremgår det, at der fra 2009 til 2010 har været en svag stigning i det samlede antal tvangsindgreb, mens tallene for 1. halvår 2011 viser en faldende tendens. Stigningen fra bør ikke ses som en generel tendens, men snarere som et udtryk for, at tallene er forholdsvis lave, hvor en enkelt svær patient kan påvirke det samlede billede. Magtanvendelsestype halvår 2011 Beroligende medicin Bælte Fastholden Remme Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Af legemlig lidelse 2 0 6

7 Ernæring Medicinering Antal tvangsindgreb, i alt Ad 2: Er det fortsat praksis på B102, at man ikke har sengeliggende patienter? De børn og unge der er indlagt på centret, er sjældent sengeliggende. Det gælder også patienterne på B102. Kun i de tilfælde, hvor de er meget fysisk svækkede, kan det blive nødvendigt med kortere perioder, hvor de er sengeliggende. Ad 3: Hvordan har udviklingen været med hensyn til overbelægning på de to afsnit? Belægning i pct. Afsnit B 102 Afsnit B kvartatatal 3. kvar- 4. kvar- 1. kvartal 102,5 92,4 105,3 110,8 6,3 88,5 101,5 98,9 Som det fremgår af ovenstående tabel, har belægningsprocenten på B104 (på nær sidste kvartal) ligget under 100 pct. i Når belægningsprocenten ikke når 100 pct., skyldes det, at det så vidt muligt hele tiden skal være muligt at indlægge unge mennesker akut, hvorfor det tilstræbes at holde en plads ledig. Belægningsprocenten på B102 er altid nær 100 pct. Der er stort pres på afsnittets pladser fra Region Hovedstaden og Region Sjælland og i korte perioder overbelægning. Centret har i foråret 2011 etableret seks dagpladser (PORTEN) til patienter med spiseforstyrrelser, dette bl.a. med henblik på at aflaste døgnafsnittet og dermed forebygge overbelægning. Med PORTEN har centret skabt en fleksibel behandlingskæde mellem tilbud af stigende intensitet: ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling. Ad 4: Hvordan har antallet af indlagte, færdigbehandlede patienter udviklet sig siden tilsynsbesøget? I andet halvår af 2010 blev otte patienter registreret som færdigbehandlede i hospitalsregi, uden at de kunne udskrives. Tilsammen tegnede de 8 patienter sig for 249 indlæggelsesdøgn. På B102 drejer det sig om fem patienter, i alt 132 indlæggelsesdøgn. På B104 drejer det sig om to patienter, i alt 111 indlæggelsesdøgn. Samlet blev der i 2010 registreret 21 færdigbehandlinger uden udskrivelse på hele centret. De færdigbehandlede patienter var samlet indlagt 679 døgn efter endt behandling. I 2009 var tallet 20 registrerede færdigbehandlinger uden udskrivelse svarende til i alt 871 indlæggelsesdøgn efter endt behandling. Ad 5: Hvad er status med hensyn til ændringer af de fysiske rammer? Det har ikke været muligt at udvide centrets lejemål på Lersø Parkallé. Centret har i stedet fået lokaler på Brønshøjvej, disse rummer nu centrets ADHD-klinik. Der er bevilget penge til at udvide og forbedre de eksisterende lokaleforhold i bygning 17, som rummer afsnit B102 og B101 (Døgnafsnit for større børn). 7

8 Arbejdet med at etablere flere enestuer til patienterne på afsnit B102 er i fuld gang og forventes afsluttet med udgangen af Der udvides med tre nyetablerede enestuer, heraf en som skal fungere som skærmet enhed (et værelse med eget bad og toilet, der ligger lidt trukket væk fra de øvrige patientområder). Desuden etableres toilet- og badefaciliteter mellem værelserne. Det betyder, at der fra alle værelser vil være adgang til toilet og bad. Toilet og bad deles af to værelser der vil være særskilt adgang fra hvert værelse. Der etableres et lukkesystem, der sikrer, at begge døre spærres, når den ene dør låses. Når arbejdet er tilendebragt, vil der være otte (ni inkl. skærmet enhed) eneværelser med egen adgang til toilet og bad på afsnit B102. På B101 etableres ligeledes 2 gange toilet og bad for i alt 4 værelser. På afsnittet etableres desuden et baderum med spabad, som kan anvendes i arbejdet med børnene. Der er ansøgt om penge til at forbedre vente- og opholdsfaciliteterne flere steder på centret, ligesom centret håber på en fondsbevilling til at etablere nye lege- og udeopholdsrum i atriumgården i bygning 17.«Tilsynet tog regionens svar til efterretning. Se hele svaret på 71-tilsynet alm. del bilag Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling Odense 71-tilsynet aflagde den 31. januar 2011 et anmeldt tilsyn på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget skrev tilsynet et opfølgende brev til Region Syddanmark og spurgte til status vedr. forskellige forhold. Af Region Syddanmarks svar fremgår det:»1. Udviklingen i brugen af tvang herunder foranstaltninger, hvor der foreligger forældresamtykke. Antal patienter udsat for tvang har på de fleste områder været små, og det er vanskeligt at vurdere udviklingen entydigt. Dog er stigningerne i anvendelse af bæltefiksering, fastholdelse og medicin med tvang større end forventet. Stigningerne kan ikke relateres til én patients adfærd. Afdelingsledelsen er opmærksom på udviklingen og har oprettet et specielt undervisningsforum for yngre læger samt øget undervisningen af personalet. Derudover vil afdelingen genopfriske de handlingsstrategier, afdelingen tidligere har udviklet i et kvalitetsudviklingsprojekt med fokus på forebyggelse af tvang og vold. Ved alle tvangsforanstaltninger foreligger der forældresamtykke, og der udfyldes tvangsprotokoller for alle uanset alder. 2. Status på belægningen på afdelingen herunder perioder med overbelægning og konsekvenserne heraf: Den gennemsnitlige belægningsprocent og patienternes gennemsnitlige liggetid har været på 88,2 pct. og 29,3 dage i 2010 og 98,8 pct. 37,5 dage i I afdelingen findes to værelser, hvor dagambulante patienter har mulighed for privatliv og hvile. Værelserne inddrages ved overbelægning. Det vurderes, at overbelægning i sig selv ikke bidrager til øget patientstress og anvendelse af tvang, der hyppigt forekommer i skærmede afsnit. 3. Status på problemstillinger vedr. udslusning af færdigbehandlede patienter og koordineringen af passende efterbehandlingstilbud. Med udgangspunkt i patienttyngden vurderes hovedparten af de indlagte patienter at have behov for kommunale foranstaltninger efter udskrivningen. For at fremme et sammenhængende patientforløb orien- 8

9 teres og inddrages kommunerne flere gange under indlæggelsen gennem telefonisk kontakt og netværksmøder. Fordi kommunerne ikke altid har færdiggjort deres 50-undersøgelser, inden patienterne udskrives, er der stadig problemer med at skabe sammenhængende patientforløb. 4. Status på afdelingens fysiske rammer herunder forholdende for den skærmede enhed. Hvad afdelingens fysiske rammer angår, er der ingen ændringer sket siden tilsynets besøg.«tilsynet tog regionens svar til efterretning. Se svaret på 71-tilsynet alm. del bilag Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup 71-tilsynet aflagde den 22. november 2010 et anmeldt tilsyn på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget skrev tilsynet et opfølgende brev til Region Hovedstaden og spurgte til status vedr. forskellige forhold. Af Region Hovedstadens svar fremgår det blandt andet:»spørgsmål 1) Status på initiativer der kan nedbringe antallet af tvangsforanstaltninger: Folketinget og Danske Regioner har igennem de senere år haft en klar målsætning om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Behandlingen af psykiatriske patienter skal finde balancen mellem patientens selvbestemmelsesret og en værdig, omsorgsfuld og respektfuld behandling. Folketinget har taget flere skridt gennem lovgivningen i retning af at nedbringe tvang i psykiatrien. Der er i lovgivningen nu tiltag til opfølgning og forebyggelse af tvang, og tiltag, som har haft til formål at øge vores viden og erfaringer om, hvordan tvangen kan nedbringes. Mindste-middel-princippet Et vigtigt mål for afsnit WU62 er at følge psykiatrilovens princip om mindste middel i forbindelse med enhver tvangsanvendelse. Iagttagelse af mindste-middel-princippet er mål for en ledelsesmæssig prioritet, ligesom personalegruppen kvalificeres til at nedbringe anvendelsen af tvang samt til at kvalificere brugen af den tvang, som nogen gange er nødvendig at anvende. Der udvikles hensigtsmæssige strategier for patienterne, med det formål at mindske ind- og udadrettet aggression gennem det daglige relationelle kontaktpersonarbejde, ved behandlersamtalerne og til behandlingskonferencerne.«endvidere fremgår det:»spørgsmål 2) Status på initiativer der kan aflaste ungeafsnittene: Det er sket en ombygning og en tilbygning på åbent afsnit 61, således at der: Er etableret enestue til alle patienter At badeværelserne er nyrenoveret med etablering af ekstra brusekabine Der er i tilbygningen etableret handicaptoilet. På afsnit 62 er der: Sket en udvidelse af slusen Der etableres eget bad + toilet på den sidste stue. Der er per 1. feb etableret et nyt akutafsnit, der skal aflaste bl.a. 62 for akutte indlæggelser. Spørgsmål 3) planer for renovering af afsnit 59: Ved årsskiftet 2010/2011 skete der en organisatorisk ændring, der medførte at døgnafsnit 59 fik betydeligt mere plads. 9

10 En opholdsstue og en spisestue er totalt renoveret, incl. nye møbler 3 patientstuer er totalt renoveret, også med nye møbler Et forældreopholdsrum er etableret og renoveret med bl.a. et lille tekøkken Et stort badeværelse er totalt renoveret I 2012 planlægges med renovering af den lange gang, med nyt loft med lyddæmpende plader. Der mangler fortsat renovering af 5 patientstuer Det mangler fortsat renovering af patienttoiletter.«tilsynet tog regionens svar til efterretning. Se hele svaret på 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center Hvidovre 71-tilsynet aflagde den 1. april 2011 et uanmeldt tilsyn på Psykiatrisk Center Hvidovre. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget skrev tilsynet et opfølgende brev til Region Hovedstaden og spurgte til status vedr. forskellige forhold. Af Region Hovedstadens svar fremgår det:»1) Hvordan har udviklingen i overbelægning været på de to besøgte afsnit siden tilsynsbesøget, og hvilke konsekvenser har det for patienter og personale? Belægningsprocenterne på henholdsvis afsnit 809 og 811 har været uændret høje. Gennemsnitsbelægningsprocenten på afsnit 809 var i 2011 på 102 pct., mens den på afsnit 811 lå på 101 pct. Gennemsnitsbelægningsprocenten på afsnit 809 var i perioden 1. januar til 1. juli pct., mens den på afsnit 811 var 101 pct. Vedlagt som bilag 1 er oversigt over belægningsprocent pr. måned for afsnit 809 og 811. Det skal bemærkes, at med i gennemsnitsbelægningsprocenten på afsnit 809 tæller også patienter der ikke rent fysisk opholder sig i afsnit 809, men i stedet er det der kaldes dobbeltindlagte på somatisk hospital, Hvidovre Hospital. Psykiatrisk center Hvidovre har ændret praksis, således at alle patienter, der er dobbeltindlagte, figurerer som indlagte på afsnit 809. Det forenkler arbejdsgange med patientrådgiver, patientklagenævn, faste vagter med mere. Det er såvel ledelsen på Psykiatrisk Center Hvidovre som Direktionens opfattelse, at Psykiatrisk Center Hvidovre, med den befolkningsbaggrund centeret servicerer, burde have flere lukkede senge. Det har også hele tiden været planen, men på grund af den aktuelle ombygning bliver det først effektueret midt i byggeperioden. Det skal bemærkes, at i forbindelse med ombygningen bliver alle sengeenheder forberedt, således at de kan fungere som lukkede afsnit, såfremt det er nødvendigt. Begge afsnit er normeret til 11 patienter, og det er klart, at det faktum, at der i perioder er 12 patienter, har en betydning for de patienter, der skal dele stue. Det har også en betydning for det personale, der skal have overblik over patientbehandlingen. Psykiatrisk Center Hvidovre har derfor tidvis ekstra personale i form af faste vagter, med henblik på at sikre behandlingen. 2) På besøgstidspunktet fik tilsynet at vide, at overbelægningsniveauet bevirkede, at man var nødt til at have en aktiv prioritering hele tiden for at skaffe plads til akutte patienter. Hvordan er status på nuværende tidspunkt? Psykiatrisk Center Hvidovre er ikke af den opfattelse, at et menneske skal være længere tid på lukket, psykiatrisk afsnit end højst nødvendigt. Vi foretager derfor dagligt prioritering og vurdering af hvor vidt den enkelte patient har behov for at være i et lukket miljø. Såfremt det ikke længere er nødvendigt, bliver 10

11 patienten flyttet til åben enhed. Såvel patienter og personale vil derfor opleve, at man dagligt foretager en prioritering og flytninger. 3) Hvordan har udviklingen været med hensyn til brug af tvangsforanstaltninger herunder også ECT, og har personalet fortsat faste møder, hvor tiltag for at nedbringe tvang drøftes? Der ses en stigning i anvendelse af beroligende medicin med tvang. Psykiatrisk Center Hvidovres initiativ, med fokus på at nedbringe brugen af bæltefiksering, har ikke ændret tallene markant. Med hensyn til ECT var der i 2011 i alt 3 episoder med ECT under tvang. I første kvartal 2012 har der ligeledes været 3 episoder. Det er en relativt sjælden begivenhed, hvorfor det derfor ikke er muligt at konkludere, om der er tale om en reel stigning i anvendelsen af ECT med tvang. Vedhæftet som bilag 2, 3 og 4 er oversigt over anvendelsen af tvang på Psykiatrisk Center Hvidovre. Psykiatrisk Center Hvidovre har fortsat en gruppe af personalemedlemmer, der arbejder på, hvordan anvendelsen af tvang kan nedbringes. Psykiatrisk Center Hvidovre er ved at gentænke gruppens arbejde, idet det må konstateres, at man er langt fra situationen i 2000, hvor det lykkedes at reducere anvendelse af bæltefikseringer med 66 pct. Siden er Psykiatrisk Center Hvidovres optageområde øget med borgere, sengetallet er gået ned, og der behandles flere mennesker ambulant. Psykiatrisk Center Hvidovres anvendelse af tvang er ikke reduceret som ønsket. Da det kan konstateres, at anvendelsen af beroligende medicin er øget, har centerledelsen iværksat en møderække med ledelserne fra de lukkede afsnit, med henblik på drøftelser af, hvorledes der skabes et miljø i de lukkede enheder, hvor antallet af voldsomme episoder, anvendelsen af tvang og anvendelsen af psykofarmaka nedbringes. Overlægerne fra de lukkede afsnit har været på studiebesøg i England, hvorfra de har medbragt inspiration. I den kommende tid vil vi drøfte hvilke erfaringer, vi kan anvende derfra. 4) Er der sket eller planlagt ændringer af de fysiske rammer for de to afsnit, og er der sket ændringer med hensyn til rengøringsstandarden? Der er endnu ikke sket ændringer i de fysiske rammer for de to lukkede afsnit 809 og 811. Der pågår aktuelt en større ombygning af Psykiatrisk Center Hvidovre. Denne ombygning er igangsat 1. april 2012 og forventes at vare 2½ -3 år. Ombygningen betyder, at de fysiske rammer for alle sengeafsnit på Psykiatrisk Center Hvidovre bedres. Det betyder, at alle patienter får enestuer med eget bad og toilet. Enestuerne på de lukkede enheder ændres således, at de får samme størrelse alle sammen. Aktuelt er der nogle meget små sengestuer på den ene side af gangen og nogle større på den anden side af gangen. Det, at alle sengestuer bliver lige store, betyder, at de mindste sengestuer udgår. Det vil få betydning for sikkerheden både for patienter og personale. Det vil også gavne patienternes ophold, idet der vil være mere luft for den enkelte patient samt mulighed for bedre at opbevare sine ejendele. Hele afsnittet vil i øvrigt blive renoveret, og der vil blive etableret en slags slusefunktion til de lukkede afsnit og et meget stort motionsrum samt et aktivitetsrum. Ombygningen tager endvidere udgangspunkt i en meget omfattende haveplan, således at der til et afsnit bliver tre typer haver: en lukket gård, stillehaver og aktivitetshaver. I byggeprojektet indgår fokus på lysindfald, således at alle enheder vil fremstå lyse, venlige og imødekommende, og patienterne vil have mulighed for at se ud på nogle grønne arealer. Ved tilsynets besøg havde der været rengøringsaudit, der viste at ca. 50 pct. af rummene bestod. I november 2011 var der fornyet rengøringsaudit, hvor 75 pct. af de tilsete lokaler bestod. Pr. 1. januar 2012 har Psykiatrisk Center Hvidovre fået ny rengøringsaftale. Aftalen er indgået med Elite Miljø. Der er i foråret 2012 foretaget nye såvel intern- som ekstern audit. Vi kender ikke resultatet af denne endnu.«tilsynet tog regionens svar til efterretning. 11

12 Se tillige 71-tilsynet alm. del bilag Psykiatrisk Center Amager Den 8. juni 2011 aflagde 71-tilsynet et uanmeldt tilsyn på Psykiatrisk Center Amager. På baggrund af 71-tilsynets rapport fra tilsynsbesøget har tilsynet skrevet et opfølgende brev til Region Hovedstaden for at spørge til status på forskellige områder. Svaret er på tidspunktet for beretningens afgivelse ikke modtaget, men vil blive nævnt i næste årsberetning. 7. De lokale psykiatriske patientklagenævns årsberetninger Det følger af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien 39, stk. 1, at de lokale psykiatriske patientklagenævn hvert år skal offentliggøre en beretning om deres virksomhed. Det følger samtidig af forarbejderne til loven, at det forudsættes, at bl.a. 71-tilsynet bliver gjort bekendt med årsberetningerne. 7.1 Opfølgning på årsberetninger tilsynet har drøftet årsrapporterne 2011 og efterfølgende skrevet til statsforvaltningerne med bemærkninger om følgende emner: Stigning i omgørelsesprocenten. Stigning i antallet af tilsidesættelser. Stigning i klageprocenten. Fremmødeprocenter for henholdsvis patientrådgivere og patienter. Se brevene på 71-tilsynet alm. del bilag og Møder 8.1 Folketingets Ombudsmand Tilsynet har holdt møde med Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen (nu forhenværende), inspektionschef Lennart Frandsen og fuldmægtig Mai Vestergaard onsdag den 23. november På mødet blev blandt andet drøftet reglerne om visitation, husordner, medicinhåndtering, tvang i psykiatrien og tvungen opfølgning. 8.2 Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Tilsynet har holdt møde med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark (LPD) onsdag den 23. november På mødet blev drøftet forskellige konkrete sager og nogle mere generelle problemstillinger, blandt andet patienternes medindflydelse på valg af patientrådgiver, forskellig honorering af bistandsværger og patientrådgivere, rekruttering af nye patientrådgivere og bistandsværger og»borgerligt ombud«for patientrådgivere og bistandsværger. 9. Information om tilsynets arbejde Der findes en folder, som orienterer om tilsynets kompetence og arbejde. Målet er, at folderen skal medvirke til en positiv udvikling, således at administrativt frihedsberøvede personer, hvor de end befinder sig, bliver tilbudt nogle forhold, som samfundet kan være bekendt. Folderen blev oprindelig udsendt til ca. 300 forskellige myndigheder, organisationer, foreninger m.v. Efterfølgende er folderen udsendt enten efter anmodning eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. Den særlige pjece om tilsynet, der nærmere beskriver tilsynets opgaver efter grundloven, udsendes enten efter anmodning fra f.eks. psykiatriske afdelinger eller uddannelsessteder eller i forbindelse med besvarelse af henvendelser. 12

13 Orientering om tilsynets arbejde, herunder de offentlige dokumenter, kan endvidere findes på Folketingets hjemmeside under Folketingets 71-tilsyn: ( aspx) Karen J. Klint (S) nfmd. Orla Hav (S) Liv Holm Andersen (RV) Özlem Sara Cekic (SF) Per Clausen (EL) Jane Heitmann (V) Karen Jespersen (V) Liselott Blixt (DF) fmd. Thyra Frank (LA) 13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling 2007/2 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling Beretning nr. 4 Folketinget 2007-08 (2. samling) Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 3. oktober 2008 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2007-08, 1. og 2. samling

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 Beretning nr. 5 Folketinget 2013-14 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning 3.

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 Beretning nr. 3 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens 71 den 10. september 2010 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2009-10 1. 71-tilsynets virksomhed

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret , Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2005-06 Beretning af almen art: Beretning 8, 71 alm. del Bilag 223 Offentligt Beretning nr. 8 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Tilsynet i henhold til grundlovens

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 2010/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 Beretning nr. 7 Folketinget 2010-11 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 12. september 2011 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2010-11 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 Beretning nr. 7 Folketinget 2012-13 Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 1. 71-tilsynets virksomhed generelt 2. Indledning

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Beretning nr. 1 Folketinget 2014-15 (2. samling) Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15 Indholdsfortegnelse: 1. 71-tilsynets

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014/2 BR 1 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 10. september 2015 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2014-15

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013/1 BR 5 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 9. september 2014 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2013-14

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13 2012/1 BR 7 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 24. september 2013 Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2012-13

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2015/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af 71-tilsynet den 13. september 2016. Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 41 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, B104

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011-12

Beretning. tilsynets virksomhed i folketingsåret 2011-12 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2011-12 71 alm. del Bilag 135 Offentligt OMTRYK Beretning nr. 9 Folketinget 2011-12 OMTRYK (Ændret årstal for beretningsafgivelse) Beretning afgivet af 71-tilsynet

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning.

2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april Betænkning. 2009/1 BTL 128 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 21. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2014/1 LSV 137 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300459 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28.

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 (2. samling) 71 Alm.del Bilag 25 Offentligt Endelig rapport om 71-tilsynets uanmeldte besøg hos Psykiatrisk Center Ballerup, intensivt afsnit M01, den 31.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt

Tilsynet i henhold til grundlovens Alm.del Bilag 29 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2016-17 71 Alm.del Bilag 29 Offentligt ENDELIG RAPPORT SIKRINGSAFDELINGEN, SLAGELSE 71-TILSYNET, FOLKETINGSÅRET 2015/16 Endelig rapport om 71-tilsynets anmeldte besøg

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere