Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune"

Transkript

1 Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ omhandler vilkår for udlån/udleje af offentlige arealer til koncerter, udstillinger, loppemarkeder, cykelløb, byfester, torvesalg, udeservering og lignende udendørs arrangementer. Kontakt: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Mail: Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORMÅL...3 ANSØGNING OM TILLADELSE...3 TILLADELSENS VILKÅR, VARIGHED OG BORTFALD...3 LEJE OG AFGIFTER...4 ARRANGEMENTER PÅ VEJAREALER, TORVE OG LIGNENDE...4 STILLADSER, CONTAINERE OG LIGNENDE...4 VAREUDSTILLINGER, LØSE SKILTE, FLAG, PARASOLLER OG LIGNENDE VED FORRETNINGER I BYMÆSSIG BEBYGGELSE...4 SKILTE OG PLAKATER I GADELYSMASTER I BYMÆSSIG BEBYGGELSE...5 INFOSKILTE TIL MARKEDSFØRING AF ARRANGEMENTER...5 BANNERE OG JULEUDSMYKNING OVER VEJENE...6 JULETRÆSSTADER, BAGAGERUMSSALG, PØLSEVOGNE OG LIGNENDE...6 GADEHANDEL...6 TORVEHANDEL...6 UDESERVERING...7 ANDRE MYNDIGHEDER...8 IKRAFTTRÆDEN...8 2

3 Formål Regulativet beskriver, hvordan man må benytte offentligt tilgængelige vej- eller færdselsarealer til forskellige udendørs arrangementer. Vej- og færdselsarealer er veje, rabatter, gader, fortove, broer, pladser, p-pladser, torve, stier, tunneler og lignende, der er åben for almindelig færdsel. Ved administration af regulativet tager man hensyn til både færdselsmæssige, sikkerhedsmæssige og arkitektoniske forhold. Benyttelse af vejarealer er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om offentlige veje 102, 103. Loven kan ses på Ansøgning om tilladelse Hvis man ønsker at benytte de offentlige arealer, skal man have en tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune. Skriftlig ansøgning skal sendes til Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars eller på mail: Den der ønsker en tilladelse, har selv ansvaret for at få de nødvendige tilladelser hos andre relevante myndigheder. Tilladelsens vilkår, varighed og bortfald Vesthimmerlands Kommune kan, i hvert enkelt tilfælde, stille nærmere betingelser for en tilladelse og kan på ethvert tidspunkt ændre i en tilladelse eller trække tilladelsen tilbage, hvis det skønnes, der er forhold, der nødvendiggør dette. Vesthimmerlands Kommune kan, med passende varsel, ændre eller tilbagekalde en tilladelse uden udgift for kommunen. Det kan f.eks. være, hvis Vesthimmerlands Kommune selv skal bruge arealet, ved kabelarbejder, ledningsbrud, gadeomlægning, hvis der konstateres færdselsmæssige ulemper eller miljømæssige ulemper for brugere, omkringboende og lignende. En tilladelse kan, uden varsel, inddrages, hvis ansøgeren ikke overholder lovgivningen, vilkår i tilladelsen, indgåede aftaler med kommunen eller ikke efterkommer påbud fra myndighederne. Kommunen og Politiet har ret til at fjerne bannere, juleudsmykning, skilte, udstillinger, inventar og lignende, hvis det er til gene eller ulempe for trafikken. Dette kan gøres uden varsel og for ansøgerens regning. Ansøgeren af tilladelsen skal altid følge anvisningerne fra Vesthimmerlands Kommune i forhold der vedrører tilladelsen. Alle der har fået tilladelse til at benytte offentlige arealer skal selv rydde op efter arrangementet, salgsdagen og lignende. Hvis oprydningen ikke er i orden, bliver arealet gjort rent af kommunen for ansøgerens regning. Hvis et arrangement har medført skader på veje, fliser, træer, græs, skilte og lignende, skal ansøgeren sørge for, at skaderne udbedres helt. Dette skal betales af ansøgeren. Hvis i standsættelsen ikke er sket indenfor den frist, der er fastsat af kommunen, vil kommunen lade arbejdet udføre for ansøgerens regning. Vesthimmerlands Kommune kan forlange at i standsættelsen skal udføres af kommunen for ansøgerens regning. Hvis offentlige arbejder eller lignende, i nærheden af det tildelte areal, besværliggør benyttelsen af arealet, kan der ikke rejses krav mod Vesthimmerlands Kommune. 3

4 Alle tilladelser er personlige og kan ikke overdrages til andre. Leje og afgifter Erhvervsdrivende, der driver torvehandel fra en stadeplads, skal betale afgift for tilladelsen. Afgiften betales når der er givet tilladelse. Hvis en lejer ikke benytter sin stadeplads fuldt ud, er det Vesthimmerlands Kommune uvedkommende. Betalt afgift kan ikke kræves tilbagebetalt. Afgiftens størrelse kan ses på Fremlån eller fremleje af en stadeplads er ikke tilladt. Arrangementer på vejarealer, torve og lignende Udendørsarrangementer på offentlige arealer kan f.eks. være, gadefester, gadeoptræden, koncerter, friluftsmøder, demonstrationer, bagagerumssalg, loppemarkeder, torvedage, plancheudstillinger, opstilling af udstyr, indsamling til humanitære formål, cykelløb, orienteringsløb, byfester, filmoptagelser og lignende. Ansøgning skal være indsendt til Vesthimmerlands Kommune og andre relevante myndigheder i god tid inden arrangementet. Arrangementet må markedsføres, når der er givet tilladelse. I forbindelse med ansøgning om afholdelse af koncerter, musik- og sangaktiviteter, motorsport samt andre aktiviteter, som kan give støjgener for omkringboende, kan Vesthimmerlands Kommune opstille nærmere vilkår i hvert enkelt tilfælde. Normalt skal aktiviteterne slutte senest kl på fredage og lørdage, og de skal slutte senest kl på alle andre dage. Stilladser, containere og lignende Hvis man har behov for at opstille stilladser eller containere på fortovs- og vejarealer eller afspærre et stykke vej i en periode, skal ansøgningen sendes til Vesthimmerlands Kommune. Det kan f.eks. være ved bygningsarbejde og lignende. Det er ejeren af genstandene der skal søge om tilladelse til anbringelsen, og ikke en eventuel lejer. Ejeren har altid selv ansvaret for rigtig placering/afmærkning og eventuelle skader frembragt af genstande på vejareal. Afspærring/afmærkning skal foretages med godkendt skiltning. Der henvises til bekendtgørelse nr. 879 af vedr. anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej. Vareudstillinger, løse skilte, flag, parasoller og lignende ved forretninger i bymæssig bebyggelse Vareudstillinger, parasoller, løse skilte, flag, blomsterkummer og lignende kan opstilles udenfor egen forretning, uden tilladelse, på følgende betingelser: o Må kun være opstillet ud for eget forretningslokale, butik eller lignende og skal være placeret ind mod forretningen. Det må kun stå der i forretningens åbningstid. o Skal have et udseende, der efter kommunens vurdering passer ind i gademiljøet i både farve og facon og det skal altid være pænt vedligeholdt. o Må ikke forhindre den frie oversigt eller det frie udsyn til offentlig skiltning og trafikregulerende foranstaltninger. o På fortovsarealer (inklusiv rummet ovenover) skal mindst 1,5 m. friholdes for vareudstillinger og løse skilte, så der bliver fri passage for barnevogne, kørestole og lignende. Dette måles i de fleste tilfælde som afstanden mellem genstandene og kørebanekanten. Over en afstand på 2 m. kan accepteres en indsnævring af passagen på 4

5 1,25 m., herefter skal passagen igen være mindst 1,5 m. over en strækning på mindst 2 m. osv. Der kan søges om dispensation ud fra en individuel vurdering. o Der skal være en synlig og naturlig passage for fodgængerne der tydeligt fortsætter fra den ene butik til den næste. Fodgængere skal ikke være nødsaget til at gå ud på kørebanen for at passere udstillingen, hverken pga. pladsmangel eller forvirring over, hvor gangarealet er. o Må højst stå opstillet op til 2 m. ud fra forretningen. Ovennævnte mål for fri passage på fortovene på 1,50 m. skal dog altid være opfyldt. o Arealerne ud for indkørsler og indgangspartier til ejendomme, parkeringsarealer samt oversigtsarealer skal friholdes. Der skal også friholdes mindst 0,5 m. til nabogrund eller nabobutik. o Parasoller og lignende skal opsættes så underkanten af parasollen er mindst 2,2 m. over fortov, torveplads mv. Parasollen må aldrig hænge ud over cykelsti og kørebane. o Løse skilte må højst være 1,10 m. høje og 0.75 m. brede. Skilte må ikke udformes med effektfarver eller selvlysende farver. Der kan stilles krav om en bestemt type skilte. Anvisninger fra Vesthimmerlands Kommune og Nordjyllands Politi skal dog altid følges. I alle andre tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune. Særligt for Aars: I Himmerlandsgade skal vareudstillinger, inventar, skilte og lignende være indenfor den markerede udstillingszone i fortovet (inklusiv rummet ovenover). Skilte og plakater i gadelysmaster i bymæssig bebyggelse Der kan søges om tilladelse til ophængning af plakater med oplysning om byfester, koncerter, cirkusforestillinger og lignende arrangementer. Teknisk Udvalg har d. 13/ vedtaget Retningslinjer for tilladelse til ophængning af midlertidige skilte, plakater, reklamer og lignende i kommunale gadelysmaster efter Vejlovens 102 indenfor bymæssig bebyggelse. Retningslinjerne kan ses på Infoskilte til markedsføring af arrangementer Ved indfaldsvejene til nogle af kommunens byer står der permanente infoskilte, hvor opslagene kan udskiftes løbende. Her kan reklameres for byfester, festivaler og lignende. Tilladelse til anvendelse af disse fås nogle steder hos handelstandsforeningerne. Vesthimmerlands Kommune kan oplyse om, hvor ansøgningen skal sendes til. I andre byer kan opsættes midlertidige skilte i udkanten af den by, hvor der skal være et arrangement. Skiltene må kun oplyse om enkeltstående arrangementer af almen interesse og med offentlig adgang som byfester og lignende. Skiltene må opsættes 2 uger før arrangementet og skal nedtages umiddelbart efter arrangementets ophør. Skiltet må højst være 0,5 kvm. og skal holdes i farver der ikke skæmmer. Den øverste kant af skiltet må højst være 1,50 m. over jorden. Skiltene skal placeres, så de ikke er til gene for trafikken eller trafiksikkerheden. Ansøgningen sendes til Vesthimmerlands Kommune. 5

6 Bannere og juleudsmykning over vejene Bannere og juleudsmykning over vejene kan opsættes uden tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune på følgende betingelser: o De skal opsættes så de ikke generer trafikken og mindst 5 meter over kørebanen og de skal i hele perioden hænge pænt og opstrammet. o Bannere må kun oplyse om enkeltstående arrangementer som byfester, koncerter, udsalg og lignende arrangementer. De må ikke indeholde reklame og sponsorlogoer, og de skal have et udseende, der efter kommunens vurdering passer ind i gademiljøet. o Bannere må opsættes 2 uger før arrangementet og skal nedtages umiddelbart efter arrangementets ophør. Anvisninger fra Vesthimmerlands Kommune og Nordjyllands Politi skal dog altid følges. I alle andre tilfælde skal der indhentes tilladelse fra Vesthimmerlands Kommune. Juletræsstader, bagagerumssalg, pølsevogne og lignende Bagagerumssalg, loppemarkeder, salg af juletræer, salg fra pølsevogne og lignende kan ske på de anviste pladser. Ansøgning sendes til Vesthimmerlands Kommune. Gadehandel De udstillede varer må sælges ved gadesalg. Gadehandel må kun foregå på de af kommunen anviste pladser. Det gælder også handel fra vogne, bærbare kasser og lignende. Spejdere, sportsforeninger og velgørende organisationer kan fra boder indenfor vareudstillingsarealerne sælge æbleskiver, gløgg og lignende, hvis de pågældende forretninger (grundejere) tillader dette. I tilfælde af at der afholdes arrangementer, kan kommunen give en særlig tilladelse til handel fra flytbare vogne eller lignende udenfor den normale åbningstid. Torvehandel Salg af varer må ske fra de anviste stadepladser. Tilladelser gives for højst 1 år af gangen. Ansøgning vedrørende opstilling af salgsvogne skal blandt andet indeholde: o ansøgers navn og adresse, o virksomhedens CVR nr., o hvilke varer der forhandles o hvorledes ansøger vil håndtere vandbehov, spildevandsafledning, strøm mv. En stadeplads er normalt cirka 2,5 x 5 meter. Stadepladsen må tidligst anvendes ½ time før torvehandelens begyndelse. Senest ½ time efter torvehandelens ophør skal varer, boder samt alt, hvad der af sælgeren har været benyttet eller er spildt i anledning af handlen, være fjernet fra pladsen. Der må ikke bruges højtalere eller spilles musik. Kommunen og politiet kan bortvise alle handlende, der ikke overholder anvisningerne om samarbejde, ro, renlighed og orden. 6

7 Benyttes der markiser eller parasoller ved pladsen gælder reglerne i afsnittet om Vareudstillinger, parasoller, løse skilte og lignende... Der må ikke opsættes hegn, ændres på pladsens udformning eller lignende. Biler der er nødvendige for salg af varer, må parkeres ved stadepladsen. Salgsvognens størrelse og udseende skal godkendes af kommunen. Den skal være transportabel og fjernet udenfor åbningstiderne. Ved stadepladsen skal der være et skilt, der tydeligt viser Cvr. nr. og hvem der har stadepladsen. Der må ikke ske afledning af nogen form for spildevand til rendestensbrønde og lignende ved stadepladsen. Hvis en stadeplads ikke benyttes i rimeligt omfang, kan Vesthimmerlands Kommune trække tilladelsen tilbage og give pladsen til en anden. Særligt for Løgstør: I Løgstør er der torvehandel i Østerbrogade onsdage og lørdage. Der er også stadepladser i Torvegade ved det gamle rådhus og forskellige steder langs havnen. Særligt for Aars: I Aars er der torvehandel på Kimbrertorvet tirsdage og lørdage. Særligt for Aalestrup: Særligt for Farsø: I Farsø er der torvehandel på Store Torv onsdage og lørdage. Udeservering Tilladelser gives for 1 periode af gangen. Perioden er fra den 1. april til den 1. oktober. Hvis påsken falder før d. 1. april, gives der tilladelse fra denne uge. Målfast plantegning og beskrivelse skal vedlægges ansøgningen. Tilladelser til udeservering bortfalder ved ejerskifte. Udeservering må kun opstilles ud for den enkelte forretning, restaurant, café, bager, kiosk og lignende. Arealerne ud for indkørsler og indgangspartier til ejendomme, parkeringsarealer samt oversigtsarealer skal friholdes. Der skal også friholdes mindst 0,5 m. til nabogrund eller nabobutik. Der skal være fri passage på mindst 1,5 m. for brugerne af fortovet. Der skal være en synlig og naturlig passage for barnevogne og kørestole, der tydeligt fortsætter fra den ene butik til den næste. Fodgængere skal ikke være nødsaget til at gå ud på kørebanen for at passere inventaret, hverken på grund af pladsmangel eller forvirring over, hvor gangarealet er. Møbler og andet inventar skal have et udseende, der efter kommunens vurdering passer ind i gademiljøet i både farve og facon. Det må ikke være til fare for forbipasserende og det skal altid stå pænt og lige. Inventaret skal være af træ, jern, stål eller aluminium. Plastmøbler er ikke tilladt. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til opbevaring af stole og borde på arealet udenfor åbningstiderne, hvis disse er sikret på en forsvarlig måde. Kommunen kan kræve en fysisk markering af serveringsarealet i form af hegn og lignende. Restauratøren har pligt til at sørge for, at serveringen altid foregår indenfor afgrænsningen. Hegn og anden afskærmning skal have et udseende, der efter kommunens vurdering passer ind i gademiljøet i både farve og facon. Vedrørende parasoller, løse skilte og lignende se afsnittet om Vareudstilling, løse skilte og lignende. Der skal tages hensyn til naboer, butikker og andre i forhold til støj og andre gener. Der må kun være udeservering i forretningens åbningstid. I forretninger med lang åbningstid skal 7

8 udeserveringen normalt slutte senest kl på fredage og lørdage og den skal slutte senest kl på alle andre dage. Serveringsarealet skal holdes rent og ryddeligt, og det samme gælder tilstødende arealer, for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet. Særligt for Aars: I Himmerlandsgade skal inventar til udeservering, skilte og lignende være indenfor den markerede udstillingszone i fortovet (og i rummet herover). Andre myndigheder Tilladelse efter dette regulativ fritager ikke ansøger for at få de nødvendige tilladelser fra andre myndigheder. Det kan for eksempel være følgende myndigheder: o Beredskab Vesthimmerland skal kontaktes, såfremt der opstilles telte (med plads til mere end 150 mennesker til bespisning) for vurdering af flugtveje, anvendelse af fyrværkeri mv. Mail: o Nordjyllands Politi skal ansøges om tilladelse, såfremt man ønsker at anvende færdselsarealer ved arrangementer, hvis der opstilles forlystelser samt anvendes tivolitog mv. Nordjyllands Politi skal også ansøges om lejlighedsbevilling, såfremt der skal udskænkes alkohol ved arrangementet og ved udeservering. Mail: o Byggeafdelingen ved Vesthimmerlands Kommune skal kontaktes i forbindelse med opstilling af scener, tribuner og lignende. Mail: o Fødevarestyrelsen skal kontaktes, såfremt man ønsker salg af fødevarer fra stadepladser. Se o KODA skal kontaktes, såfremt man ønsker at benytte musik, der er beskyttet af ophavsret. o Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal kontaktes, såfremt man ønsker at lave et kræmmermarked, hvor der sælges både nye og brugte genstande. Se Ikrafttræden Regulativet gælder fra det vedtages i Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune den 30. januar Regulativet erstatter tilsvarende regulativer i tidligere Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup Kommuner. 8

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere