7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011"

Transkript

1 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

2 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion... 5 FOKUS: Aktiv deltagelse... 6 FOKUS: Kulturelle fællesskaber... 6 FOKUS: Ansvar for eget liv og fællesskabet... 7 FOKUS: Borgeren i centrum... 7 Hvordan kan jeg bidrage til fællesskabet?

3 Forord et medborgerskab i Ishøj Ishøj Kommune går nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der bliver en markering af, at Ishøj Kommune behandler alle borgere lige uanset tilknytning til arbejdsmarked, etnicitet eller handicap. Medborgerpolitikken er en erkendelse af, at Ishøj Kommune er nået langt i integrationsprocessen gennem de sidste års målrettede arbejde. I dag er borgere med anden etnisk baggrund end dansk engagerede og godt repræsenterede i Ishøj Byråd, i skole- og dagtilbudsbestyrelser, i kommunens dagtilbud, på gymnasiet og på andre ungdomsuddannelser. Borgerne i Ishøj har kulturelt set baggrund i ca. 80 forskellige nationaliteter, og derfor gør vi i Ishøj forskelligheden til en styrke og en fælles inspiration. Ishøj Kommune fokuserer på de udfordringer som kommunen står overfor og handler ud fra den enkeltes behov. Dette betyder, at Ishøj Kommune behandler alle borgere lige, men ikke nødvendigvis ens, da nogle borgere har helt særlige behov, som kommunen understøtter. Dette i erkendelsen af, at ligeværdighed indbefatter retten til forskellighed. Medborgerskabet er et medlemskab for alle borgere i Ishøj Kommune, som giver adgang til et fællesskab, hvor borgerne respekterer hinanden og byen som helhed. Som medlem er man en del af et større fællesskab, hvor der er en gensidig respekt og anerkendelse, og hvor man har mange muligheder for at engagere sig i kommunale aktiviteter. Det er vigtigt at fastslå, at der er forskel på et statsborgerskab og et medborgerskab, og at Ishøjs borgere alle har et medborgerskab uanset om de har et dansk statsborgerskab. Ishøj Kommune inviterer alle borgere til at tage aktiv del i medborgerskabet, men vigtigt er det, at alle er medborgere i kommunen uanset aktivitetsniveau. Et aktivt medborgerskab kan styrke muligheden for at håndtere sit eget hverdagsliv, og samtidig medvirke til, at man får indflydelse på samfundet. Når borgerne deltager, så skabes netværk, som kan være til gavn både for den enkelte borger, men som også kan styrke fællesskabets mangfoldighed og samfundets sammenhængskraft. At være medborger i Ishøj Kommune, betyder først og fremmest, at man er en del af et fællesskab. De aktive borgere i nærdemokratiet kan mødes mange steder. Ishøj er særligt kendt for et aktivt foreningsliv, hvor frivillige mødes og knyttes på tværs af forskelligheder. Her yder frivillige en stor indsats for at skabe gode rammer for børn, unge og voksne og der er altid plads til flere medborgere. Ishøj Byråd vil gerne rette en særlig tak til Integrationsrådet, der har ydet en stor og særlig indsats i medborgerpolitikken tilblivelse. God fornøjelse. Borgmester i Ishøj Kommune Ole Bjørstorp 3

4 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøj Kommunes medborgerpolitik er en politik, der skal understøtte og sikre retning, når borgerne i Ishøj Kommune mødes både på arbejdspladsen og i fritiden. Medborgerpolitikkens vision henvender sig til alle borgere i Ishøj Kommune og skal være en ledestjerne, som signalerer plads til alle. Det er mangfoldigheden, der er Ishøjs styrke, og derfor skal mangfoldighed ses som et aktiv for fortsat at sikre Ishøj som et attraktivt sted at bo og arbejde. Ishøj Kommune tror på, at forskellighed skaber dynamik i et fællesskab, og dynamikken skaber muligheder. Mangfoldighed er en styrke når: - Alle borgere er en del af og føler sig inkluderet i medborgerskabet. - Alle borgere er opsøgende og interesserede i nærdemokratiet. - Alle borgere møder medborgere med gensidig respekt og anerkendelse af forskellighed. - Alle borgere tager ansvar for egen fremtid og et medansvar for andres fremtid. - Alle borgere bliver mødt med professionalisme og respekt, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Ved at anerkende mangfoldighed som en styrke, stiler Ishøj mod visionen og imødekommer den fortsatte udvikling for inklusion. Anerkendelse skal gennemsyre Ishøj Kommune og derfor skal denne medborgerpolitik også ses som en paraply til de øvrige politikker i Ishøj. Medborgerpolitikken omfatter alle borgere og alle politikker i ét således, at medborgerpolitikken sikrer retning for de øvrige. Derfor har medborgerpolitikken heller ikke tilknyttet en handleplan, da disse vil være at finde under de specifikke politikker. 4

5 Mission skab en bedre kommune for alle Hvordan går vi fra vision til virkelighed? Medborgerpolitikken har en mission, der fokuserer på at skabe en bedre kommune for alle borgere og medarbejdere. At skabe en bedre kommune kræver nogle udvalgte punkter, som vi kan have i fokus og stræbe efter. De udvalgte 5 punkter vil i det næste blive gennemgået og forklaret. Missionens overordnede budskaber er bland dig i byen og inkluder din nabo således, at medborgerskabet og inklusionen tydeliggøres gennem mødet på tværs af forskelle. Ishøj skal være et endnu stærkere fællesskab, hvor alle tager et medansvar for fællesskabet efter evne. Derfor er der behov for at sætte fokus på, at samtlige borgere i kommunen oplever sig selv og hinanden som en del af fællesskabet. Medborgerpolitikken skal medføre tiltag, der integrerer og inkluderer alle borgere. Ishøj Kommune ønsker gennem tiltagene at modvirke marginalisering, parallelsamfund og social isolation, så ingen står uden for fællesskabet. Kultur- og Integrationsudvalget skal påtage sig en særlig aktiv rolle for at modvirke social isolation og gennem kulturen skabe rum, hvor alle borgere kan mødes. Koblingen mellem vision og mission forklares i de næste delafsnit med udgangspunkt i missionens fokuspunkter. HOVEDFOKUS: Inklusion - Mangfoldighed er Ishøjs styrke. - Alle skal være en del af og føle sig inkluderet i medborgerskabet. Inklusion er missionens nøgleord fordi inklusion er en dynamisk og gensidig proces, hvor borgere med forskellige baggrunde mødes og skaber fællesskaber for fremtiden. Ishøj Kommune ønsker, at borgere skal inkluderes og inkluderer hinanden således, at det kommunale fællesskab kan vokse sig endnu stærkere og den sociale isolation bliver fortid. Medborgerpolitikken skal eliminere diskussionen om dem og os gennem fokus på inklusion af alle borgere. Metoden er borgerinddragelse, hvilket Ishøj Kommune ser som en naturlig arbejdsform, når en medborgerpolitik skal udformes. Derfor har kommunens borgere, foreninger, kommunale råd og medarbejdere været inddraget i processen omkring medborgerpolitikken. Grundlæggende skaber Ishøj Kommune nogle rammer for inklusion og interkulturel dialog gennem dagtilbud, folkeskolen, ungdomsuddannelserne m.fl. Disse institutioner er med til at sætte rammerne for en fælles forståelse, og er således vigtige for dannelse af byens borgere. Særligt folkeskolen er en institution, hvor børn og unge mødes, og derfor er folkeskolen særligt med til at sætte rammerne for, at vi får en forståelse for hinanden, en forståelse for den verden vi ser og et fælles læringsgrundlag. De kommunale institutioner er institutioner, hvor anerkendelse, tolerance og åbenhed er begreber, som vi alle sammen kender til og som er vigtige i forståelsen af medborgerskabet. Inklusion er et vigtigt begreb i Ishøj fordi borgere og medarbejdere i Ishøj Kommune arbejder for, at alle inkluderer andre i fællesskabet. 5

6 FORDI et godt naboskab bidrager til en øget forståelse og anerkendelse af borgerne imellem således, at borgerne bidrager til fællesskabet. DERFOR er Ishøj fortsat byen, hvor borgerne hjælper med at bryde den sociale isolation således, at byen udvikles og mangfoldigheden kommer i spil. FOKUS: Aktiv deltagelse - Alle borgere er opsøgende og interesserede i nærdemokratiet. I Ishøj Kommune er der mange muligheder for at engagere sig i nærdemokratiet. Man kan være aktiv i nærdemokratiet på forskellige måder, men uanset hvordan man engagerer sig, så skaber det værdi hos en selv og hos andre. Det er håbet, at borgerne, kommunens lokalråd, foreninger og medarbejdere vil være med til at tage et medansvar for at føre politikken ud i livet, netop fordi disse grupper har været med til at forme medborgerpolitikken. I Ishøj Kommune giver den aktive deltagelse ejerskab til nærdemokratiet og styrker derved medborgerskabet: FORDI en aktiv deltagelse i skolebestyrelsen, spejdergruppen eller sportsforeningen m.fl. styrker den enkeltes sociale netværk. En aktiv deltagelse i medborgerskabet kan medvirke til at øge den enkelte borgers mulighed for at håndtere sit eget liv, søge indflydelse og opnå resultater. Det kan i sidste ende styrke både den enkelte, såvel som fællesskabet. Deltagelse giver en stærk ejerskabsfølelse overfor nærdemokratiet således, at borgerne passer på byen, engagerer sig i byen og styrker det kommunale fællesskab. DERFOR er Ishøj en by, hvor aktiv deltagelse i nærdemokratiet fremmer sammenhængskraften og dynamikken. Ishøj vil fortsat være en by, hvor der er mulighed for at involvere sig på flere niveauer således, at den enkelte borger styrker sin lyst til at engagere sig. FOKUS: Kulturelle fællesskaber - Alle borgere møder medborgere med gensidig respekt og anerkendelse af forskellighed. Ishøj Kommune ønsker at fremme interkulturelle fællesskaber gennem dialog. Gennem interkulturel dialog udveksles synspunkter, holdninger og sædvaner, hvilket bevirker at nye fællesskaber opstår og samtidig nedbrydes misforståelser og fordomme. Kultur har ikke nødvendigvis noget med etnicitet og religion at gøre, men der vil altid være særlige normer og værdier i et kulturelt fællesskab. Kultur er et resultat af menneskers virke, hvor særlige vaner, overbevisninger og væremåder kommer til udtryk. Der er f.eks. forskellige kulturer hos de seks fodboldforeninger i Ishøj. 6

7 I Ishøj Kommune opstår kulturelle fællesskaber gennem dialog og gensidig forståelse. FORDI der opstår en synergi når mennesker mødes og går i dialog på tværs af forskelle. Den gensidige respekt og anerkendelse vokser gradvist, når man går i dialog med andre mennesker. Dialogen udvisker fordomme og skaber tillid, som kan brede sig på tværs af kulturer og knytte bånd om interesser. DERFOR er Ishøj byen, hvor der aktivt arbejdes for, at den gensidige forståelse udvides således, at der udvikles forståelser for forskelle og ligheder. Borgerne skal have plads til at dyrke fælles interesser og have mulighed for at skabe nye fællesskaber. Det er det vigtigt at understrege, at når Ishøj ønsker at skabe interkulturel dialog, så betyder det, at borgerne i højere grad skal mødes på tværs af eksisterende kulturgrupper således, at anerkendelse, respekt og forståelse fortsat er nøglebegreber i måden borgerne omgås hinanden på. FOKUS: Ansvar for eget liv og fællesskabet - Alle borgere tager ansvar for egen fremtid og et medansvar for andres fremtid. Hvis medborgerpolitikken skal lykkes, så handler det grundlæggende om, at borgere i Ishøj Kommune tager ansvar efter evne. Som medborger bør du være opmærksom på dig selv, din familie og dine naboer. Hjælp hinanden, så Ishøj fortsat er et dejligt sted at bo. Medborgerpolitikken skal understøtte det fællesskab som hersker i Ishøj, men politikken har brug for borgerne for, at den bliver til virkelighed. I Ishøj Kommune tager hver enkelt borger ansvar for sit eget liv og andres liv efter evne. FORDI uddannelse, livslang læring og økonomisk uafhængighed skaber muligheder for den enkelte. Disse muligheder skaber en større selvtilfredshed og øger borgerens selvværd og selvtillid. Når borgeren har overskud i hverdagen, vil der også være overskud til at styrke fællesskabet. DERFOR er Ishøj byen, hvor hver enkelt borger udnytter sine potentialer efter evne og derved opnår en højere grad af livsværdi og selvrespekt. Ishøj er byen, hvor den enkeltes mulighed for uddannelse understøttes således, at alle borgere får de bedste betingelser for at udnytte egne potentialer. FOKUS: Borgeren i centrum - Alle borgere bliver mødt med professionalisme og respekt, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Ishøj Kommune tager udgangspunkt i borgerens behov. Det betyder, at kommunen understøtter borgerens behov for hjælp og tager derved afstand fra årsagsforklaringer, der tager udgangspunkt i etnicitet, religion og kultur. 7

8 Det er væsentligt at understrege, at Ishøj Kommune også har en stor forpligtelse i en medborgerpolitik. Ishøj Kommune skal sikre inkluderende rammer således, at borgerne føler sig velkomne. Kommunen skal modvirke diskriminering i alle henseender og sikre rammer, hvor borgere kan mødes på tværs. I Ishøj Kommune er det vigtigt at behandle alle borgere lige, men ikke nødvendigvis ens. FORDI Ishøj Kommune tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og ingen borgere er ens, men alle skal behandles lige. DERFOR er Ishøj byen, hvor borgernes behov understøttes af tiltag, der tager udgangspunkt i den enkelte borger. Ishøj Kommune vil fortsat sikre inkluderende rammer i dag- og skoleinstitutioner og øvrige kommunale arbejdspladser. Mangfoldighed er en styrke og giver Ishøj som by et seriøst fællesskab og et stærkt kendetegn. 8

9 Hvordan kan jeg bidrage til fællesskabet? Nedenstående er en oversigt over, hvordan du kan bidrage til, at Ishøj bevæger sig mod visionen og mangfoldigheden i Ishøj bliver en styrke. Det er Ishøjs borgere, der har været med til at udforme nedenstående og sætte ord på, hvad man kan gøre, når man bor eller arbejder i Ishøj. Som borger - Engager dig i dit nærmiljø og kommunens tilbud. - Udvis respekt og tolerance for andre. - Behandl andre som du selv vil behandles. - Skab gode netværk og relationer. - Inddrag andre i dine netværk. - Hils på dem du møder - Opsøg arbejde og uddannelse Som nabo - Lær dine naboer at kende. - Vær hjælpsom. - Udvis forståelse. - Tag initiativ. - Hav respekt for din nabos forskellighed Som frivillig i lokalsamfundet - Vær opmærksom på, hvor kommunen kan hjælpe. - Samarbejd på tværs af traditionelle skel. - Fortsæt det gode arbejde! - Samarbejd med kommunen. Som erhvervsdrivende - Udnyt medarbejdernes forskelligheder. - Sikre mangfoldighed blandt medarbejderne. - Vær åben overfor det anderledes. Som ansat i kommunen - Mød alle lige, ikke ens. - Bidrag til at forbedre arbejdsklimaet på din arbejdsplads. - Udvis altid professionalisme, respekt og tolerance. - Arbejd inddragende. Som politiker - Vær opmærksom på dit sprogbrug, ord er vigtige. - Tag ansvar for inklusion af alle. - Bidrag aktivt til at nedbryde fjendebilleder. - Udnyt mangfoldighedens muligheder. - Prioriter inklusion og fællesskabet politiks og økonomisk. 9

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere