Egedal By. Bæredygtigt byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egedal By. Bæredygtigt byggeri"

Transkript

1 Egedal By Bæredygtigt byggeri 1

2 Bæredygtig byudvikling i Egedal Kommune Egedal Kommune har gennem årene arbejdet for at implementere energieffektivitet og CO2 reduktioner i både planlægning og drift. Som del af Frederikssundsfingeren har kommunen udsigt til en kommende udvikling med store vejprojekter og forsat byudvikling. Befolkningstilvækst og flere byudviklingsprojekter har gjort det naturligt, at Egedal Kommune i høj grad har haft fokus på nybyggeriet. Egedal Kommune har i kraft af Stenløse Syd bidraget til at gøre lavenergi byggeri markedsmodent og erfaringerne har dannet baggrund for, at nybyggeri i kommunen i dag skal opføres som Bygningsklasse I Veksø ligger landets første Nettobutik der er opført som Bygningsklasse Bygningen opvarmes via overskudsvarmen fra kølediskene som ellers normalt kun er til glæde for gråspurvene. I Egedal By er kommunens nye Rådhus og Sundhedscenter opført som Bygningsklasse Projektet er tegnet af Henning Larsen arkitekter. På grund af kommunens struktur er varmeforsyningen i Egedal Kommune stort set baseret på naturgas og olie. Egedal Kommunes strategi er at etablere lokal CO2 neutral fjernvarme i de nye byudviklingsområder. Egedal Kommune klimasikrer nye områder med krav om regnvandsanlæg som i kombination med LAR løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) sikrer mindst mulig belastning af kloakker og recipienter. Egedal Kommunes status for energiområdet kan ses på: 2

3 Egedal Rådhus og Sundhedscenter under opførelse i maj 2014 På kortet ses de to aktuelle byudviklingsområder i Egedal. Både Egedal By og Stenløse Syd ligger stationsnært. 3

4 Stenløse Syd Baggrund Udviklingen af Stenløse Syd blev sat gang i 2002, hvor Byrådet i den tidligere Stenløse Kommune tog beslutning om den fortsatte byudvikling. Det blev besluttet, at byudviklingen skulle ske syd for Stenløse By, med nærhed til S-tog, offentlig service, skoler og daginstitutioner, idrætsfaciliteter, indkøbscenter og bibliotek. For at få ideer til den videre planlægning blev der i 2003 udskrevet en konkurrence om en helhedsplan for området. Helhedsplanen Konkurrencen blev vundet af Bystrup arkitekter som foreslog, at den ny bydel blev lagt som en halvmåne med en stor grøn fælled mellem den eksisterende by og den nye bebyggelse. Kiler mellem de enkelte bebyggelser skulle sikre adgang og udsyn til det åbne land og mangfoldighed i ejerformer og boligtyper skulle give en varieret og oplevelsesrig bydel bundet sammen af stier med nem og trafiksikker forbindelse til Stenløse By. Området Helhedsplanens intentioner er fulgt op i det senere plangrundlag som udlagde i alt 75 hektar areal til bydelen. Af disse blev 25 hektar udlagt til fælleden, som blev fastholdt i landzone og friholdt for fremtidig bebyggelse. Byggerierne på de resterende 50 hektar blev fordelt på i alt 5 etaper med en blanding af parcelhuse, tæt/lav og etagebyggeri. De forskellige boligtyper var et markant nybrud i forhold til resten af Stenløse Kommune som udover det åbne land hovedsaligt bestod af omfattende parcelhuskvarterer. Status for projektet Stenløse Syd har fra en start været et traditionelt byudviklingsprojekt, hvor Egedal Kommune har etableret infrastrukturen og udbudt grunde til bygherrer og investorer på almindelige markedsvilkår. Det første udbud var 25 parcelhusgrunde som blev solgt og bebygget fra I dag er der lokalplanlagt for 4 af de 5 etaper og af de i alt 800 boliger området giver mulighed for er ca. halvdelen opført. Som resten af landet oplevede Egedal Kommune stagnationen i byggeriet med finanskrisen i 2008 og der har været lange perioder, hvor især salget af storparceller har ligget stille. Til gengæld har parcelhus grundene været meget populære og alt i alt har Egedal Kommune haft et tilfredsstillende salg med priser over gennemsnittet for området. At finanskrisen betød en afmatning hos de private investorer har i øvrigt givet flere almennyttige bebyggelser end først planlagt. 4

5 Lokalplan Redegørelse Lokalplanens formål Lokalplanen Vurdering har af til miljøpåvirkninger formål at fastsætte den overordnede struktur og bestemmelser for etape af Stenløse Som en Syd del og af en del plangrundlaget af friarealet fælleden blev der udarbejdet en strategisk miljøvurdering. Denne tog udgangspunkt i et 0-scenarie og sammenlignede miljøbelastningen fra den hidtidige landbrugsdrift af arealet med den kommende belastning fra en ny bydel. Dette skete under temaerne; Arealet, De overordnede formål Stenløse Vandet, Byråd Energien, ønsker, at Trafikken hele Stenløse og Ressourcerne. Syd bliver et nyt attraktivt by- og naturområde, hvor der er et levende bymiljø med en bred variation af boligtyper og boligformer. For at sikre dette skal lokalplanen Vurderingen indeholde viste, mulighed at for en forskellige ændret byggerier, anvendelse med af varieret arealet arkitektur ville af betyde høj kvalitet. en voldsom særligt øget højde miljøbelastning for udformningen på af samtlige fælleden og parametre. overgangen Dog mellem ville boliggrupperne den biologiske og fælle- Der skal tages den. mangfoldighed faktisk få bedre vilkår end under den hidtidige landbrugsdrift. Det er en forudsætning, at Stenløse Syd skal integreres i den natur og det landskab, der omgiver byområdet. Særligt med Derfor hensyn er det vigtigt, til energien at området blev disponeres det synligt, med udgangspunkt hvor stor i en det øget eksisterende belastning og en terræn. ny bydel For at sikre med dette 800 bygger boliger lokalplanen fører med videre sig. på de Energiforbruget væsentligste principper til opfø- i vinder- landskaprojekterelse og fra drift idekonkurrencen af bygningerne i 2003, nemlig over den 30 store årig fælled periode i midten, blev kilerne beregnet ud til det åbne til 9,2 land samt GWh en pr. hensigtsmæssig år i gennemsnit, placering svarende af veje, stier til og bebyggelser tons CO2. i forhold til landskabets terræn. Vinderprojektet for for Stenløse Syd udarbejdet Syd udarbejdet af Bystrup af Arkitekter Bystrup Arkitekter 5

6 Stenløse Syd Krav til energi og miljø Med udgangspunkt i miljøvurderingen besluttede Stenløse Byråd at pålægge området en række krav til bebyggelserne. Der blev stillet krav om maksimalt energiforbrug, etablering af regnvandsanlæg til brug for toiletskyl (samt evt. tøjvask) og det blev pålagt, at der ikke måtte anvendes nogen form for (blød eller hård) PVC eller trykimprægneret træ. Disse krav er siden blevet håndhævet af Egedal Kommune som i et par principielle sager har lagt magt bag kravene. I 1. etape var kravet et energiforbrug til opvarmning og varmt vand som lå 70 % under kravet i det daværende bygningsreglement BR05. Sideløbende med stramningerne i bygningsreglementet er energikravene til de enkelte etaper blevet skærpet. Parcelhusområdet i etape 3 er Lavenergiklasse 1 med brug af VE (solenergi) og de nyeste etagebyggerier er Lavenergiklasse I hele Stenløse Syd er der krav om, at alt regnvand fra tage og befæstede arealer skal holdes på egen grund. Både i parcelhusene og på storparcellerne etableres regnvandsanlæg med anvendelse til toiletskyl. I parcelhusene har mange familier desuden valgt at bruge regnvandet i vaskemaskinen. Overskydende vand skal nedsives i faskiner på grunden og samlet nedsives 70 % af al nedbør i området. De sidste 30 % er vand fra veje og P-pladser som ledes gennem olieudskiller til et antal åbne regnvandsbassiner og videre til Værebro Å. En omvej til lokalplanen Da Stenløse Syd blev planlagt var det ikke muligt at regulere alle disse krav i lokalplanerne. Byrådet i Stenløse Kommune valgte derfor en utraditionel omvej og tinglyste inden salg kravene som servitutter på de enkelte grunde. Samtidig arbejdede man politisk, sammen med KL og andre kommuner, på en udvidelse af lokalplankataloget og med ændringen af Planloven i 2007 fik kommunerne mulighed for at pålægge lavenergibyggeri i henhold til bygningsreglementet samt etablering af regnvandsanlæg. I 2015 blev Planloven igen ændret og kommunernes mulighed for at stille krav om lavenergi i lokalplaner blev ophævet. Samarbejdet med markedet Ikke alle byggefirmaer tog lige godt imod det kommunale initiativ. Der var mange indvendinger og en del direkte advarsler om, at dette projekt aldrig kunne realiseres og at Egedal Kommune ville risikere at stå tilbage med grunde der ikke kunne sælges. Egedal Kommune valgte at gå i dialog med virksomhederne som en efter en gav tilsagn om, at de kunne og ville bygge efter kommunens krav. 6

7 Det var særligt de individuelle bygherrer som oplevede branchens tilbageholdenhed overfor ny teknologi mens de private investorer og større byggefirmaer på storparcellerne havde nemmere ved at honorere kravene. Beboerne Da Stenløse Syd blev planlagt var energieffektivt byggeri eller miljøhensyn ikke en del af alle typehusfirmaers standardkatalog som det er i dag. Grønt eller bæredygtigt byggeri var en niche for et mindre segment af miljøbevidste forbrugere. Med 800 kommende boliger var strategien at gøre lavenergi og miljøhensyn til noget som alle boligsøgende familier kunne identificere sig med. Projektets succes skyldes i høj grad, at det er blevet markedsført og solgt som et helt almindeligt byudviklingsprojekt med en række tilhørende krav som ville give en bedre bolig uden en voldsom merudgift. Fra spørgeskemaer ved vi en del om beboernes holdninger til dette. Blandt de 25 første familier svarer kun 5 %, at de særlige krav til energi og miljø har haft særlig betydning for deres valg af grund. Energi og miljøkrav kom først ind på tredelt 5. plads efter Placering ifht hovedstaden, Nærhed til Stenløse By, Det omgivende landskab og Helhedsplanen for området. 75 % svarer til gengæld ja på spørgsmålet om de kan anbefale andre familier at bygge lavenergibolig mens 21 % svarer måske. Der er opført en CO2 neutral varmecentral i Stenløse Syd som leverer fjernvarme produceret på biomasse og sol. En ny multihytte der skal anvendes af spejdere og andre foreninger er opført i Stenløse Syd. Brug af regnvandsanlæg reducerer forbruget af rent drikkevand i Stenløse Syd med m 3 om året. 7

8 Punkthuse ved Mårleddet Etape 1-2 Opført: Bygherre: Domea Antal: 90 almene boliger Energikrav: Lavenergiklasse 2015 Fælles jordvarmeanlæg + sol 24 Ungdomsboliger Detailhandel Vandfaldet børne institution Rækkehuse ved Hareleddet Opført: Bygherre: Antal:65 almene boliger Energikrav: Max. varmebehov 30 kwh/m 2 Fjernvarme på biomasse + sol Multihus og Offentlige formål 8 Parcelhusgrunde Dobbelt og rækkehuse ved Egernleddet Opført: Bygherre: Arkitektgruppen Antal: 74 boliger Energikrav: Varmebehov 30 kwh/m 2 Individuel naturgas 16 Seniorboliger Fjernvarmecentral Etape 3-4

9 Rækkehuse ved Hjorteleddet Parcelhuse i Rådyrleddet Rækkehuse Rækkehuse ved ved Sikaleddet Hareleddet Opført: Bygherre: Skt. Knudsgade Boligselskab Antal: 36 seniorboliger Energikrav: Max. varmebehov 30 kwh/m 2 Individuel naturgas Opført: Bygherre: Individuelle bygherre Antal: 25 parcelhuse Energikrav: Max. varmebehov 34 kwh/m 2 Individuel naturgas Opført: Bygherre: Kuben Antal: 11 seniorboliger Energikrav: Max. varmebehov 30 kwh/m2 Individuel naturgas Parcelhuse i etape 3 Storparcel m220 énfamiliehuse Storparcel m2 100 ældreboliger eller 80 plejeboliger eller 70 tæt/lave boliger Opført: Bygherre: Individuelle bygherre Antal: 60 parcelhuse Energikrav: Lavenergiklasse 1 Individuel jordvarme + sol Rækkehuse ved Agertoften Storparcel m2 45 tæt/lav boliger Storparcel m2 57 tæt/lav boliger Storparcel m2 50 tæt/lav boliger Etape 5 Storparcel m2 60 tæt/lav boliger Opført: Bygherre: AAB Antal: 64 almene boliger Energikrav: Lavenergiklasse 2015 Fjernvarme på biomasse + sol

10 Energirenovering af kommunale bygninger Der et mål i Egedal Kommune at reducere energiforbruget og CO2 udslippet i kommunen herunder de kommunale bygninger. Målet er % reduktion i energiforbruget i egne bygninger inden Egedal kommune ejer og vedligeholder knap m 2 bygninger. Det rentable potentiale for investeringer i energirenoveringer er på baggrund af energimærkning opgjort til millioner kr. Egedal Kommune har en flerstrenget strategi for energioptimering. Energibesparelser opnås som følge af systematisk energistyring, anlægsinvesteringer, færre kloge m 2 og optimeret drift. Egedal Kommune har siden 2008 været klimakommune og opgør således hvert år CO2 udledningen fra egen virksomhed. På nuværende tidspunkt har kommunen sparet ca 10 % CO2 i forhold til referenceåret. Facaderenovering af Stengårdsskolen Tre gode grunde til energirenovering Kommunen sparer energi til glæde for miljøet. Bedre indeklima til gavn for bygningens brugere. Invisteringerne nedbringer driftsudgifterne. 10

11 Eksempel Stengårdsskolen Egedal Kommune anvendte i mio. kr på energirenovering. Et eksempelprojekt er energirenovering af Stengårdsskolen. Energirenoveringens hovedelementer Facaderenovering Udskiftning af tekniske installationer Opsætning af solceller Mere energirigtig drift Ny facade på Stengårdsskolen Opsamling af erfaringer For at kunne følge resultaterne af foranstaltningerne, er der opsat dataloggere, dels for at vurdere indeklimaet og dels for at følge energiforbruget detaljeret. Eksempelvis måles følgende parametre. Det totale elforbrug Elforbrug til ventilation Energiforbrug til rumopvarmning Energiforbrug til varmt vand samt forbrug af vand Luftskifte og CO2 niveau Resultaterne kan ses på 11

12 Solceller på kommunale ejendomme Det er ikke kun i Stenløse, at Egedal Kommune orienterer sig mod Syd. På en lang række af kommunens skoler og institutioner er der etableret solceller på de sydvendte tage. Egedal Kommunes mål er at etablere i alt m 2 solceller på de kommunale bygninger og 1. fase med i alt m 2 er afsluttet i september Anlægget producerer 1 million kwh om året. Det svarer til ca. 15 % af el forbruget til drift af kommunens egne bygninger. Projektets 2. fase er forløbig udskudt på grund af ny lovgivning og ændrede afregningsregler. På den enkelte skole og institution er der opsat en skærm hvor man kan følge produktionen fra anlægget. Oplysninger om anlæggene og deres produktion kan også ses på Har man smartphone kan man hente en gratis app der viser produktionen i real time. Søg efter Evishine der, hvor du plejer at hente dine apps. Anlægget på Balsmoseskolen er på 700 m 2 og producerer årligt kwh. Det svarer til halvdelen af skolens elforbrug 12

13 Visualisering af 165 m 2 PVT anlæg Stenløse Klubhus. Anlægget etableres i sommeren 2015 Egedal Kommune deltager i et samarbejde der med støtte fra Energistyrelsen skal udvikle ny PVT teknologi. Et PVT anlæg er en kombination af solceller (PV for Photo Voltaire) og solvarme (T for Termisk) i et og samme modul. Panellerne producerer el og varmt vand forholdet 1:2 Det giver højere udnyttelse af solenergien og giver mulighed for at integrere anlægget fuldstændigt i tag eller facade. Efter mange lokalplaner må der ikke anvendes blanke eller reflekterende overflader. 13 Det er b.la. tilfældet på Børnehuset Paletten, hvor der er valgt en type paneler med et afdæmpet udtryk.

14 Egedal By Ved Egedal Station er et nyt stort byudviklingsområde så småt ved at tage form. Det 82 hektar store område er planlagt med en høj tæthed med mulighed for at bygge op til 6 etager. Byudviklingsområdet indeholder 5 forskellige lokale bykvarterer, med hver deres identitet, lige fra en urban stationsby til et åbent campusmiljø. Områdernes forskellige karakter understøttes gennem varierede bebyggelsesstrukturer, byrum og bygningshøjder. Bydelen kan rumme mange former for centerfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig service, erhvervsvirksomheder, boliger, kulturelle aktiviteter, Rådhus og sundhedshus. Et stort landskabstræk gennem byudviklingsområdet skaber inddelingen i forskellige bydele, og binder samtidig bydelene sammen, gennem stisystemer og forskellige rekreative funktioner som bakkelandskaber, små skovklynger, sølandskaber, nyttehaver, og sportsbaner. Regnvand fra tage skal opsamles og genanvendes til toiletskyl. Overskydende regnvand ledes til store fælles regnvandsbassiner, udformet som rekreative sølandskaber, hvorfra det nedsives. Overskudsjord fra byggeri og anlæg indbygges i bakkelandskaberne. Egedal Kommune bruger events og strategisk byggemodning til at skabe opmærksomhed omkring Egedal By og igangsætte udviklingen af en levende by. At mennesker begynder at færdes og sætte deres præg på et område skaber liv, opmærksomhed og interesse for stedet og hermed stimuleres interessen for investering og blivende byfunktioner. Hvor det er muligt inddrages foreningslivet, skolerne og andre i arbejdet. Senest har 350 skolebørn sammen med Materialegården plantet de 180 kirsebærtræer, der udgør promenadealléen omkring den tætte urbane bydel nærmest stationen. 14

15 Efter kommuneplanens retningslinjer skal alt byggeri opføres efter bygningsreglementets bedste lavenergiklasse. Der er opført en Føtex i lavenergiklasse I november 2014 blev et nyt rådhusbyggeri i bygningsklasse 2020 indviet. Byggeriet kombinerer rådhus, sundhedscenter og almene plejeboliger samt almene ældreegnede boliger. Dermed skabes grobund både driftsmæssige fordele og for skabelse af synergi på tværs af organisatoriske og faglige skel. Sølandskab Engområde Håndværker grunde Nyttehaver Picnicområde Sølandskab Udsigtspukt Bakkelandskab Landskabsbyen Stenløse Å Amfi scene Elleskoven Sølandskab Stationsområdet Engområde Egedal Station Træ klynger Sølandskab Fugletårn Sølandskab Erhvervs campus Stenløse Å Campus 15

16 Stenløse Syd 16

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI GRØNT 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI... 3 1.1 Mål...3 2. OPGØRELSER... 5 2.1 Bæredygtighed i planlægningen...5 2.2 Borgerinddragelse...5 2.3 Planlægning for vindmøller...6 2.4 Husstandsvindmøller...6 2.5 Biogas...7

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling

Greve Kommune. Forslag til. Greve Kommuneplan 2013-2025. Klima, sundhed og byudvikling Greve Forslag til Greve plan 2013-2025 Klima, sundhed og byudvikling Borgmesterens forord Kære Greveborger Du sidder med Greve s forslag til plan 2013-2025 foran dig. Det er planen for, hvordan Greve skal

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Politisk og administrativt værktøj til lokalplanlægning Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune Generelt 2 Bæredygtige lokalplaner i Jammerbugt Kommune

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere