Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold"

Transkript

1 Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen Innovationsfonden Operatør Hvem kan søge? Dimittend eller studerende Individuelt eller som team Videregående uddannelse Iværksætteridé Du skal stå bag iværksætteridéen Du må ikke have været optaget før Iværksætteridéen må ikke være støttet før Udenlandske ansøgere fra EU-lande og lande uden for EU Hvordan søger man? Ansøgningsfrister Ansøgningens indhold Beskrivelse af iværksætterideen Faglig sparring Hvordan vurderes ansøgningen? Vurderingskriterier Hvornår kan du forvente tilbagemelding på ansøgningen? Iværksætterpilotforløbet Iværksætterpilotforløbets varighed og indhold Projektaftale Afrapportering Statsstøtte Sygdom, barsel og mislighold af projektbeskrivelse Kontakt... 9

2 1 Iværksætterpilotordningen Iværksætterpilotordningen kan søges af nyuddannede fra de videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at styrke videnbaseret iværksætteri på kort og langt sigt blandt denne gruppe. Et iværksætterpilotforløb varer op til 12 måneder. Under forløbet modtager iværksætterpiloten rådgivning og finansiering, som skal understøtte udviklingen af iværksætterpilotens innovative iværksætteridé frem til et stadie, hvor iværksætteridéen kan videreføres inden for rammerne af egen virksomhed eller i samspil med det øvrige innovations- og kommercialiseringssystem. Der kan søges enten individuelt eller som et team på op til tre medlemmer. Iværksætterpilotordningen tilbyder: Et rådgivningsforløb af camps og individuel tilpasset rådgivning En personlig mentor med iværksætterbaggrund Adgang til fysiske faciliteter (kontorpladser, internetadgang mm.) samt til netværk bestående af andre iværksætterpiloter, studerende, iværksættere og investorer En månedlig iværksætterpilotydelse på kr. Et særligt tilskud på kr. pr. iværksætterpilotforløb til eksempelvis leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv. 1.1 Innovationsfonden Innovationsfonden har det overordnede ansvar for ordningen, herunder at træffe afgørelse om optagelse på ordningen. I tilfælde af mislighold af projektplanen eller bevillingsbetingelserne er det ligeledes fonden, der træffer afgørelse om at standse iværksætterpilotforløbet. 1.2 Operatør Iværksætterpiloten tilknyttes under iværksætterpilotforløbet en operatør, der bl.a. er ansvarlig for rådgivningen samt udbetalingen af den månedlige ydelse og det særlige tilskud. Opgaven varetages af et konsortie af Pluss Leadership og de fem regionale væksthuse. 2 Hvem kan søge? Hvis du vil ansøge iværksætterpilotordningen skal du opfylde følgende betingelser: 2.1 Dimittend eller studerende Du skal være nyuddannet dimittend eller studerende. Det betyder, at du ved ansøgningsfristens udløb højst må have været færdiguddannet i 12 måneder målt fra dimittenddatoen 1. Studerende med maksimum tre måneder tilbage af deres uddannelse regnet fra ansøgningsfristen, kan også søge om optagelse på ordningen 2. Du kan dog først starte på ordningen, når uddannelsen er afsluttet. 1 Innovationsfonden kan i helt særlige tilfælde vælge at dispensere fra reglen om, at ansøger ved ansøgningsfristens udløb ikke må have været færdiguddannet i mere end 12 måneder målt fra dimittenddatoen. Dette kan ske ved fx sygemelding, hvor ansøger i en længere periode har været udenfor arbejdsmarkedet. I sådanne tilfælde må ansøger ikke have været færdiguddannet i mere end 12 måneder plus den periode, ansøger har været udenfor arbejdsmarkedet. 2/10

3 Bemærk! Innovationsfonden har helt ekstraordinært valgt at åbne mulighed for, at du kan søge iværksætterpiloten med frist d. 30. september 2015, selvom du først færdiggør din uddannelse i løbet af januar 2016 dvs. op til fire måneder efter ansøgningsfristen. Dette skyldes, at grundet semesterstrukturen, færdiggør mange først deres uddannelse i januar måned. 2.2 Individuelt eller som team Det er muligt at ansøge om optagelse på ordningen enten individuelt eller som et team bestående af op til tre medlemmer. Ansøgerne i teamet behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal alle opfylde betingelserne i afsnit 2. Det er også muligt at indgå i et samarbejde med personer, som ikke søger om optagelse på ordningen, enten fordi de ikke falder inden for ordningens rammer, er beskæftiget på anden vis eller ikke ønsker at blive optaget. Det skal bare tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem der søger om optag på ordningen. 2.3 Videregående uddannelse Du skal være færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.- uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Dette kan fx være en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser, universiteter eller lignende. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke inkluderet i ordningen. 2.4 Iværksætteridé Du skal have en iværksætteridé. Iværksætteridéen er omdrejningspunktet for iværksætterpilotforløbet og skal omhandle et nyt og innovativt produkt, service eller teknologi med markedspotentiale. Derudover skal iværksætteridéen blandt andet bygge på den viden og kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse. Iværksætteridéen skal befinde sig i den tidlige kommercialiseringsfase. Dette betyder, at produktet, servicen eller teknologien endnu ikke i større omfang er blevet markedsprøvet inden for rammerne af en virksomhed og ikke befinder sig på et niveau, hvor den kan videreføres inden for rammerne af det eksisterende innovations- og kommercialiseringssystem (fx innovationsmiljøer, Vækstfonden, privat venture kapital mv.). 2.5 Du skal stå bag iværksætteridéen Du skal stå bag iværksætteridéen. Hvis der eksisterer en virksomhed baseret på iværksætteridéen, betyder dette, at du skal have spillet en væsentlig rolle i virksomhedens 2 Innovationsfonden kan i helt særlige tilfælde vælge at dispensere fra reglen om, at ansøger skal være færdiguddannet senest tre måneder efter ansøgningsfristen. Dette kan ske, hvis ansøger har haft en begrundet formodning om at kunne være færdiguddannet senest tre måneder efter ansøgningsfristen, men pga. forhold, som vedkommende ikke selv er skyld i, først kan være færdiguddannet senere end tre måneder efter ansøgningsfristen. I sådanne tilfælde kan Innovationsfonden vælge i begrænset omfang at udskyde fristen for, hvornår ansøger skal være færdiguddannet. Ansøger kan dog først formelt blive optaget på iværksætterpilotordningen og modtage betaling, når der foreligger dokumentation for færdiggjort uddannelse. Hvis ansøger først optages, når ordningen er i gang, forlænges deltagelse på ordningen ikke i den anden ende. 3/10

4 tilblivelse og udvikling. Du skal være grundlægger af virksomheden og skal have en betydende ejerandel, hvilket som hovedregel vil sige minimum 25 %. 2.6 Du må ikke have været optaget før Du kan ikke ansøge om optagelse på ordningen, hvis du tidligere har været optaget på ordningen. 2.7 Iværksætteridéen må ikke være støttet før Der kan ikke ansøges med en iværksætteridé, der tidligere er blevet støttet af ordningen. Dvs. der kan ikke på tværs af ansøgningsrunder søges om at supplere det team, der står bag iværksætteridéen. 2.8 Udenlandske ansøgere fra EU-lande og lande uden for EU Udenlandske statsborgere, som opfylder kravene i punkt 2.1 til 2.7, kan ligeledes ansøge om optagelse på ordningen, såfremt relevante tilladelser og registreringer indhentes. Udenlandske statsborgere fra lande udenfor EU skal, såfremt de optages på ordningen, ansøge om et særligt iværksættervisum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark. Se mere på Udenlandske statsborgere fra EU-lande skal, såfremt de optages på ordningen, have bevis for registrering, som rekvireres hos Statsforvaltningen. Se mere på Det er dit eget ansvar at indhente alle relevante tilladelser og registreringer fra de ansvarlige myndigheder. Men optagne iværksætterpiloter bedes kontakte operatøren, som vil være behjælpelige ifm. ansøgning af et Start-up Denmark visum. Det skal understreges, at rådgivningsforløbet foregår på dansk, og at det forventes, at du arbejder på dit iværksætterpilotprojekt i Danmark og deltager aktivt i de rådgivningsforløb og camps, som afholdes i Danmark. 3 Hvordan søger man? 3.1 Ansøgningsfrister Fonden afholder to ansøgningsrunder om året. Ansøgningsrunderne søges afholdt én gang i foråret og én gang i efteråret. Næste ansøgningsfrist er onsdag d. 30. september kl. 12. Ansøgninger, som ikke indsendes via det elektroniske ansøgningssystem inden for fristen, vil ikke blive bedømt og komme i betragtning til et iværksætterpilotforløb. Det er dit eget ansvar som ansøger, at ansøgningen er udfyldt korrekt, og at de nødvendige bilag er vedhæftet ansøgningen. Du er forpligtet til straks at orientere Innovationsfonden, såfremt der sker væsentlige ændringer i de indsendte oplysninger, herunder hvis du har modtaget finansiering fra anden side. 3.2 Ansøgningens indhold Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i ansøgningssystemet e- grant og følgende bilag, der vedhæftes den elektroniske blanket: 4/10

5 Eksamensbevis (hvis færdiguddannet) eller karakterudskrift samt dokumentation for forventet dimittenddato (hvis studerende) (obligatorisk) Faglig udtalelse fra væksthus (valgfrit) Andet: fx anden faglig vurdering af idé, forretningsplan eller lignende (valgfrit) Bilagene skal være i PDF-format og må tilsammen maksimalt fylde 25 MB. 3.3 Beskrivelse af iværksætterideen Du skal adressere følgende punkter i beskrivelsen af iværksætterideen. Rammerne for beskrivelsen af iværksætterideen fremgår af ansøgningsskemaet. Problem: Hvilket problem, behov eller ønske har kunderne, og hvor stort er markedspotentialet? Værdi: Hvordan bidrager idéen til at løse dette problem, og hvorfor er idéen innovativ i forhold til eksisterende løsninger? Kunde: Hvem er kunderne nationalt og internationalt? Økonomi: Hvad er forretningspotentialet, og er idéen skalerbar? Status: Hvor langt er du/i med at realisere idéen, og hvordan kan et iværksætterpilotforløb bidrage til at realisere denne? Eksekvering: Hvilke kompetencer har du/i til at kunne udnytte de beskrevne muligheder, når man ser på hele forløbet fra idé til kunde? Her tænkes både på faglige kompetencer og kompetencer inden for iværksætteri. Team: Er der medlemmer i teamet, der ikke søger om et iværksætterpilotforløb, og hvilke kompetencer har disse? 3.4 Faglig sparring I forbindelse med ansøgningen har du mulighed for at få faglig sparring fra dit regionale væksthus. Sparringen skal hjælpe dig til at skærpe din iværksætteride med udgangspunkt i de vurderingskriterier, fonden lægger vægt på. Som en del af sparringen udarbejdes en faglig udtalelse om din iværksætteride og dine kompetencer, som du kan vælge at vedlægge ansøgningen. Det er frivilligt, om du som ansøger vil modtage sparring og faglig udtalelse fra væksthusene. Det understreges, at væksthusenes udtalelse kun er vejledende, og at der under alle omstændigheder vil blive foretaget en selvstændig vurdering og prioritering i fonden. Hvis du ønsker sparring og en faglig udtalelse, bedes du i første omfang kontakte sekretariatet på telefon Sekretariatet vil henvise dig til den rette person i dit regionale væksthus. Du skal senest den 15. september 2015 have indgået en aftale med væksthuset om udarbejdelse af en faglig udtalelse. Væksthuset vil senest den 28. september 2015 sende den faglige udtalelse, så du har mulighed for at vedhæfte den til din endelige ansøgning. 3.5 Brug af e-grant Ansøgningen udformes i det elektroniske ansøgningssystem For at oprette en ansøgning i e-grant, skal du oprette en profil eller logge ind med NemID. Når ansøgningen er oprettet, er det muligt at invitere andre personer til at udfylde ansøgningen, for eksempel 5/10

6 hvis der søges som et team. Hvis du senere vil ind i e-grant for at rette i ansøgningen, før den sendes, eller se status efter den er indsendt, kan du logge ind igen via e-grants forside. Såfremt du vælger at logge ind via NemID, skal du være opmærksom på at: Du har tilstrækkeligt med nøgler tilbage til login, så du har mulighed for at logge på systemet flere gange for at færdiggøre og indsende din ansøgning. Du ikke har en anonymiseret profil på NemID, da det kan give tekniske problemer. Når du er logget ind i e-grant, opretter du en ny ansøgning ved at vælge Søgemuligheder i menuen øverst på velkomstsiden. Derefter finder du det korrekte opslag og trykker Start din ansøgning. Styrelsen for Forskning og Innovation, der er ansvarlig for e-grant, har pligt til at informere om eventuelle fejl, som gør, at e-grant er utilgængeligt, så det påvirker ansøgers mulighed for at indsende e-ansøgninger inden for eventuelle ansøgningsfrister. Oplysninger om sådanne utilgængeligheder vil fremgå af Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside på I særligt alvorlige tilfælde kan Innovationsfonden udvide ansøgningsfristen for alle relevante ansøgere. Dette vil ligeledes fremgå af samt af Innovationsfonden og Styrelsen for Forskning og Innovation hæfter ikke for fejlinformation som følge af fejl i ansøgers programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og lignende fejl, eller for eventuelle erstatningskrav som følge af forkert brug af e-grant. Før du kan indsende ansøgningen, skal du bl.a. bekræfte, at du har læst og accepteret betingelserne for anvendelse af e-grant. Du kan læse mere om reglerne her: 4 Hvordan vurderes ansøgningen? Ansøgningen vurderes af et uafhængigt panel bestående af eksperter med viden om iværksætteri. Iværksætterpanelet indstiller baseret på nedenstående vurderingskriterier ca. 20 iværksætterpiloter til at blive optaget på iværksætterpilotordningen. Panelets indstillinger afgives til fonden, som træffer den formelle afgørelse. Såfremt Innovationsfonden modtager over 100 ansøgninger, vil fonden foretage en forhåndsscreening af ansøgningerne, inden iværksætterpanelet vurderer ansøgningerne. Hvis der ikke indkommer ansøgninger af tilstrækkelig høj kvalitet til at give 20 bevillinger, kan Innovationsfonden beslutte at bevilge færre iværksætterpiloter. Fonden forholder sig kun til informationer, som er angivet i ansøgningen, herunder selvfølgelig under forudsætning af at disse er angivet korrekt. Supplerende information indsendt udenom ansøgningssystemet, fx pr. mail, vil således ikke indgå i behandlingen af ansøgningen. 6/10

7 4.1 Vurderingskriterier Ansøgningen skal tage udgangspunkt i den innovative gode idé. I vurderingen af ansøgningen vil følgende vurderingskriterier blive anvendt: Klarhed: Er det tydeligt, hvad ideen går ud på? Markedspotentiale: Er der et marked for iværksætteridéen, eller vil det opstå? Skalérbarhed: Kan iværksætteridéen realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse? Innovationshøjde: Bygger iværksætteridéen på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden? Jobskabelse: Kan realiseringen af iværksætteridéen skabe jobs? Gennemførbarhed: Er det sandsynligt, at ideen kan gennemføres i praksis? Ansøger: Hvilke faglige kompetencer og kompetencer inden for iværksætteri har ansøger? Økonomi: Er det klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen? 4.2 Hvornår kan du forvente tilbagemelding på ansøgningen? Det forventes, at alle ansøgere vil få besked om afgørelsen senest 15. december Afgørelsen udsendes som udgangspunkt pr. . Ansøgere, der tildeles et iværksætterpilotforløb i løbet af efteråret, forventes at starte op primo Iværksætterpilotforløbet Hvis du optages på ordningen, gælder der en række betingelser under iværksætterpilotforløbet. Disse skitseres i det følgende. Iværksætterpilotforløbet afholdes af operatøren, som har til opgave at stå for rådgivningen af iværksætterpiloterne, den løbende administration af ordningen samt at føre tilsyn med iværksætterpiloterne under forløbet. 5.1 Iværksætterpilotforløbets varighed og indhold Iværksætterpilotforløbet kan maksimalt vare op til 12 måneder og er afgrænset af en start- og slutdato. Start- og slutdatoerne vil være anført i aftalen med operatøren. Under iværksætterpilotforløbet har iværksætterpiloten ret til følgende: Månedlig ydelse Den månedlige ydelse udgør kr. før skat per 1. januar Ydelsen er skattepligtig B-indkomst, som er fritaget fra arbejdsmarkedsbidrag. Ydelsen giver ikke ret til feriepenge eller pension. Den er bagudbetalt og udbetales af operatøren. Tilskud på kr. til afholdelse af særlige udgifter Tilskuddet lyder på i alt kr. og kan anvendes til indkøb af særlige ydelser, prototype eller materialer til brug for udviklingen af virksomheden. Det kan dog ikke bruges til køb af forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Iværksætterpiloten søger om tilskuddet og skal aflevere fakturaer til operatøren, som indstiller udlægget til godkendelse hos fonden. 7/10

8 Tilskuddet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Tilskud udbetalt personligt indrapporteres til SKAT som skattepligtig B-indkomst. Tilskud udbetalt til en virksomhed er ekskl. moms. Udbetales tilskuddet til en virksomhed, sker dette i henhold til reglerne for de minimis-støtte, jf. KOMMISIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Det betyder, at det skal oplyses, hvor meget de minimisstøtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet 3. Minimum 59 timers individuel rådgivning Rådgivningen tager udgangspunkt i iværksætterpilotens situation og særlige udfordringer. Derudover tilbydes iværksætterpiloten forskellig relevant uddannelse og træning. Planen for rådgivningsforløbet fastsættes i projektaftalen. En personlig mentor Hver iværksætterpilot/team får tildelt en personlig mentor, som kan give sparring, adgang til netværk osv. gennem forløbet. Valg af mentor sker i et samarbejde mellem iværksætterpiloten og operatøren. Adgang til kontorfaciliteter Operatøren stiller kontorfaciliteter til rådighed for iværksætterpiloten, hvor iværksætterpiloten kan arbejde med sin iværksætteridé. Iværksætterpilotforløbets finansiering og rådgivning følger den enkelte iværksætterpilot. Dvs. hvis iværksætterpiloten indgår i et team på tre iværksætterpiloter, har teamet til sammen 3 x kr. til køb af ekstern rådgivning og serviceydelser og rådgivning svarende til tre individuelle rådgivningsforløb lagt sammen. Iværksætterpiloten må ikke modtage løn under iværksætterpilotforløbet. Iværksætterpiloten må til gengæld gerne have indtægter fra egen virksomhed. Hvis iværksætterpiloten opnår en omsætning i egen virksomhed, som tillader en gennemsnitlig månedlig udbetaling over tre måneder svarende til kr. før skat eller derover, kan fonden dog vælge at annullere de resterende udbetalinger af ydelsen. Det er en forudsætning for deltagelse i forløbet, at iværksætterpiloten arbejder på sit projekt i Danmark og deltager aktivt i de rådgivningsforløb og camps, som afholdes. Rådgivningsforløbet foregår typisk på dansk. 5.2 Projektaftale Projektaftalen er en skriftlig aftale, der indgås mellem iværksætterpiloten/teamet og operatøren senest 21 dage efter iværksætterpilotforløbets startdato. Projektaftalen er det primære styringsværktøj for dig som iværksætterpilot og operatøren i forhold til at realisere målsætningerne for iværksætterpilotforløbet. Projektaftalen indeholder: 3 En virksomhed kan højst modtage EUR, svarende til ca kr., i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis tilskuddet fra iværksætterpilotordningen gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud som de minimis-støtte. 8/10

9 De overordnede målsætninger for iværksætterpilotens/teamets iværksætterpilotforløb Milepæle og frister for forløbet Beskrivelse af hvordan iværksætterpiloten/teamets kompetencer bidrager til at indfri milepælene og den overordnede målsætning Projektaftalen kan løbende tilpasses efter behov. 5.3 Afrapportering Som iværksætterpilot er du forpligtet til at afrapportere i form af et regnskab over de finansielle ydelser (både den månedlige og et evt. tilskud), du har modtaget under iværksætterpilotforløbet. Regnskabet sendes til operatøren senest 4 uger efter iværksætterpilotforløbets slutdato. Operatøren vil stå til rådighed og hjælpe med at udarbejde afrapporteringen. Derudover er du også forpligtet til at lave en faglig afrapportering for iværksætterpilotforløbet, som vil bestå i at besvare et elektronisk spørgeskema. Dette skema vil blive eftersendt til piloten hen mod slutningen af forløbet, eller ved afslutning, hvis dette sker tidligere end forventet. 6 Statsstøtte Støtte under Iværksætterpilotordningen er at betragte som statsstøtte, og er håndteret i henhold til artikel 22 og 28 i EU s generelle gruppefritagelsesforordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, jf. Støttemodtagere skal være opmærksom på, at der ikke kan ydes støtte til de samme støtteberettigede omkostninger fra Innovationsfonden eller andre offentlige myndigheder, hvis dette medfører, at der sker en overskridelse af støttelofterne som fastsat i artikel 22, stk. 3 c), 4. og 5 eller artikel 28 stk. 3 og 4. 7 Sygdom, barsel og mislighold af projektbeskrivelse Ved længerevarende sygdom eller barsel kan fonden eller du som iværksætterpilot vælge at afbryde iværksætterpilotforløbet midlertidigt. I dette tilfælde vil iværksætterpilotforløbet blive forlænget tilsvarende, når iværksætterpilotforløbet genoptages. Under en midlertidig afbrydelse af iværksætterpilotforløbet pga. sygdom eller barsel, har iværksætterpiloten ikke ret til at modtage nogen form for ydelse fra hverken operatøren eller fonden. Derfor anbefales det, at iværksætterpiloten orienterer sig i dagpengereglerne om mulighederne for at modtage syge- eller barselsdagpenge. I tilfælde af iværksætterpilotens misligholdelse af projektaftalen, kan fonden vælge at annullere iværksætterpilotforløbet. 8 Kontakt Har du spørgsmål til iværksætterpilotordningen generelt eller ansøgningsproceduren specifikt, bedes du ringe på tlf (åbent for kald i tidsrummet 9-15 på alle hverdage). Du vil kunne finde svar på de fleste spørgsmål her i retningslinjerne eller på 9/10

10 hjemmesiden Du kan også sende en på Har du spørgsmål til brugen af e-grant eller tekniske spørgsmål om indsendelse af din ansøgning, kan du ringe til helpdesk på telefon (åben for kald på hverdage mellem 9-12) eller sende en på 10/10

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft

Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft Videnpilot - et innovativt udviklingsprojekt på 12 måneder med højtuddannet arbejdskraft tilknyttet! Projekttilskud udgør op til 150.000 kr. Info og vejledning til bilagsdokument. Det er nemt at ansøge

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 1. ansøgningsrunde 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn forårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere