Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold"

Transkript

1 Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen Innovationsfonden Operatør Hvem kan søge? Dimittend eller studerende Individuelt eller som team Videregående uddannelse Iværksætteridé Du skal stå bag iværksætteridéen Du må ikke have været optaget før Iværksætteridéen må ikke være støttet før Udenlandske ansøgere fra EU-lande og lande uden for EU Hvordan søger man? Ansøgningsfrister Ansøgningens indhold Beskrivelse af iværksætterideen Faglig sparring Hvordan vurderes ansøgningen? Vurderingskriterier Hvornår kan du forvente tilbagemelding på ansøgningen? Iværksætterpilotforløbet Iværksætterpilotforløbets varighed og indhold Projektaftale Afrapportering Statsstøtte Sygdom, barsel og mislighold af projektbeskrivelse Kontakt... 9

2 1 Iværksætterpilotordningen Iværksætterpilotordningen kan søges af nyuddannede fra de videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med udviklingspotentiale. Formålet med ordningen er at styrke videnbaseret iværksætteri på kort og langt sigt blandt denne gruppe. Et iværksætterpilotforløb varer op til 12 måneder. Under forløbet modtager iværksætterpiloten rådgivning og finansiering, som skal understøtte udviklingen af iværksætterpilotens innovative iværksætteridé frem til et stadie, hvor iværksætteridéen kan videreføres inden for rammerne af egen virksomhed eller i samspil med det øvrige innovations- og kommercialiseringssystem. Der kan søges enten individuelt eller som et team på op til tre medlemmer. Iværksætterpilotordningen tilbyder: Et rådgivningsforløb af camps og individuel tilpasset rådgivning En personlig mentor med iværksætterbaggrund Adgang til fysiske faciliteter (kontorpladser, internetadgang mm.) samt til netværk bestående af andre iværksætterpiloter, studerende, iværksættere og investorer En månedlig iværksætterpilotydelse på kr. Et særligt tilskud på kr. pr. iværksætterpilotforløb til eksempelvis leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv. 1.1 Innovationsfonden Innovationsfonden har det overordnede ansvar for ordningen, herunder at træffe afgørelse om optagelse på ordningen. I tilfælde af mislighold af projektplanen eller bevillingsbetingelserne er det ligeledes fonden, der træffer afgørelse om at standse iværksætterpilotforløbet. 1.2 Operatør Iværksætterpiloten tilknyttes under iværksætterpilotforløbet en operatør, der bl.a. er ansvarlig for rådgivningen samt udbetalingen af den månedlige ydelse og det særlige tilskud. Opgaven varetages af et konsortie af Pluss Leadership og de fem regionale væksthuse. 2 Hvem kan søge? Hvis du vil ansøge iværksætterpilotordningen skal du opfylde følgende betingelser: 2.1 Dimittend eller studerende Du skal være nyuddannet dimittend eller studerende. Det betyder, at du ved ansøgningsfristens udløb højst må have været færdiguddannet i 12 måneder målt fra dimittenddatoen 1. Studerende med maksimum tre måneder tilbage af deres uddannelse regnet fra ansøgningsfristen, kan også søge om optagelse på ordningen 2. Du kan dog først starte på ordningen, når uddannelsen er afsluttet. 1 Innovationsfonden kan i helt særlige tilfælde vælge at dispensere fra reglen om, at ansøger ved ansøgningsfristens udløb ikke må have været færdiguddannet i mere end 12 måneder målt fra dimittenddatoen. Dette kan ske ved fx sygemelding, hvor ansøger i en længere periode har været udenfor arbejdsmarkedet. I sådanne tilfælde må ansøger ikke have været færdiguddannet i mere end 12 måneder plus den periode, ansøger har været udenfor arbejdsmarkedet. 2/10

3 Bemærk! Innovationsfonden har helt ekstraordinært valgt at åbne mulighed for, at du kan søge iværksætterpiloten med frist d. 30. september 2015, selvom du først færdiggør din uddannelse i løbet af januar 2016 dvs. op til fire måneder efter ansøgningsfristen. Dette skyldes, at grundet semesterstrukturen, færdiggør mange først deres uddannelse i januar måned. 2.2 Individuelt eller som team Det er muligt at ansøge om optagelse på ordningen enten individuelt eller som et team bestående af op til tre medlemmer. Ansøgerne i teamet behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men skal alle opfylde betingelserne i afsnit 2. Det er også muligt at indgå i et samarbejde med personer, som ikke søger om optagelse på ordningen, enten fordi de ikke falder inden for ordningens rammer, er beskæftiget på anden vis eller ikke ønsker at blive optaget. Det skal bare tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem der søger om optag på ordningen. 2.3 Videregående uddannelse Du skal være færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.- uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Dette kan fx være en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser, universiteter eller lignende. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke inkluderet i ordningen. 2.4 Iværksætteridé Du skal have en iværksætteridé. Iværksætteridéen er omdrejningspunktet for iværksætterpilotforløbet og skal omhandle et nyt og innovativt produkt, service eller teknologi med markedspotentiale. Derudover skal iværksætteridéen blandt andet bygge på den viden og kompetencer, som du har tilegnet dig gennem din uddannelse. Iværksætteridéen skal befinde sig i den tidlige kommercialiseringsfase. Dette betyder, at produktet, servicen eller teknologien endnu ikke i større omfang er blevet markedsprøvet inden for rammerne af en virksomhed og ikke befinder sig på et niveau, hvor den kan videreføres inden for rammerne af det eksisterende innovations- og kommercialiseringssystem (fx innovationsmiljøer, Vækstfonden, privat venture kapital mv.). 2.5 Du skal stå bag iværksætteridéen Du skal stå bag iværksætteridéen. Hvis der eksisterer en virksomhed baseret på iværksætteridéen, betyder dette, at du skal have spillet en væsentlig rolle i virksomhedens 2 Innovationsfonden kan i helt særlige tilfælde vælge at dispensere fra reglen om, at ansøger skal være færdiguddannet senest tre måneder efter ansøgningsfristen. Dette kan ske, hvis ansøger har haft en begrundet formodning om at kunne være færdiguddannet senest tre måneder efter ansøgningsfristen, men pga. forhold, som vedkommende ikke selv er skyld i, først kan være færdiguddannet senere end tre måneder efter ansøgningsfristen. I sådanne tilfælde kan Innovationsfonden vælge i begrænset omfang at udskyde fristen for, hvornår ansøger skal være færdiguddannet. Ansøger kan dog først formelt blive optaget på iværksætterpilotordningen og modtage betaling, når der foreligger dokumentation for færdiggjort uddannelse. Hvis ansøger først optages, når ordningen er i gang, forlænges deltagelse på ordningen ikke i den anden ende. 3/10

4 tilblivelse og udvikling. Du skal være grundlægger af virksomheden og skal have en betydende ejerandel, hvilket som hovedregel vil sige minimum 25 %. 2.6 Du må ikke have været optaget før Du kan ikke ansøge om optagelse på ordningen, hvis du tidligere har været optaget på ordningen. 2.7 Iværksætteridéen må ikke være støttet før Der kan ikke ansøges med en iværksætteridé, der tidligere er blevet støttet af ordningen. Dvs. der kan ikke på tværs af ansøgningsrunder søges om at supplere det team, der står bag iværksætteridéen. 2.8 Udenlandske ansøgere fra EU-lande og lande uden for EU Udenlandske statsborgere, som opfylder kravene i punkt 2.1 til 2.7, kan ligeledes ansøge om optagelse på ordningen, såfremt relevante tilladelser og registreringer indhentes. Udenlandske statsborgere fra lande udenfor EU skal, såfremt de optages på ordningen, ansøge om et særligt iværksættervisum for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark. Se mere på Udenlandske statsborgere fra EU-lande skal, såfremt de optages på ordningen, have bevis for registrering, som rekvireres hos Statsforvaltningen. Se mere på Det er dit eget ansvar at indhente alle relevante tilladelser og registreringer fra de ansvarlige myndigheder. Men optagne iværksætterpiloter bedes kontakte operatøren, som vil være behjælpelige ifm. ansøgning af et Start-up Denmark visum. Det skal understreges, at rådgivningsforløbet foregår på dansk, og at det forventes, at du arbejder på dit iværksætterpilotprojekt i Danmark og deltager aktivt i de rådgivningsforløb og camps, som afholdes i Danmark. 3 Hvordan søger man? 3.1 Ansøgningsfrister Fonden afholder to ansøgningsrunder om året. Ansøgningsrunderne søges afholdt én gang i foråret og én gang i efteråret. Næste ansøgningsfrist er onsdag d. 30. september kl. 12. Ansøgninger, som ikke indsendes via det elektroniske ansøgningssystem inden for fristen, vil ikke blive bedømt og komme i betragtning til et iværksætterpilotforløb. Det er dit eget ansvar som ansøger, at ansøgningen er udfyldt korrekt, og at de nødvendige bilag er vedhæftet ansøgningen. Du er forpligtet til straks at orientere Innovationsfonden, såfremt der sker væsentlige ændringer i de indsendte oplysninger, herunder hvis du har modtaget finansiering fra anden side. 3.2 Ansøgningens indhold Ansøgningen består af en elektronisk ansøgningsblanket udformet i ansøgningssystemet e- grant og følgende bilag, der vedhæftes den elektroniske blanket: 4/10

5 Eksamensbevis (hvis færdiguddannet) eller karakterudskrift samt dokumentation for forventet dimittenddato (hvis studerende) (obligatorisk) Faglig udtalelse fra væksthus (valgfrit) Andet: fx anden faglig vurdering af idé, forretningsplan eller lignende (valgfrit) Bilagene skal være i PDF-format og må tilsammen maksimalt fylde 25 MB. 3.3 Beskrivelse af iværksætterideen Du skal adressere følgende punkter i beskrivelsen af iværksætterideen. Rammerne for beskrivelsen af iværksætterideen fremgår af ansøgningsskemaet. Problem: Hvilket problem, behov eller ønske har kunderne, og hvor stort er markedspotentialet? Værdi: Hvordan bidrager idéen til at løse dette problem, og hvorfor er idéen innovativ i forhold til eksisterende løsninger? Kunde: Hvem er kunderne nationalt og internationalt? Økonomi: Hvad er forretningspotentialet, og er idéen skalerbar? Status: Hvor langt er du/i med at realisere idéen, og hvordan kan et iværksætterpilotforløb bidrage til at realisere denne? Eksekvering: Hvilke kompetencer har du/i til at kunne udnytte de beskrevne muligheder, når man ser på hele forløbet fra idé til kunde? Her tænkes både på faglige kompetencer og kompetencer inden for iværksætteri. Team: Er der medlemmer i teamet, der ikke søger om et iværksætterpilotforløb, og hvilke kompetencer har disse? 3.4 Faglig sparring I forbindelse med ansøgningen har du mulighed for at få faglig sparring fra dit regionale væksthus. Sparringen skal hjælpe dig til at skærpe din iværksætteride med udgangspunkt i de vurderingskriterier, fonden lægger vægt på. Som en del af sparringen udarbejdes en faglig udtalelse om din iværksætteride og dine kompetencer, som du kan vælge at vedlægge ansøgningen. Det er frivilligt, om du som ansøger vil modtage sparring og faglig udtalelse fra væksthusene. Det understreges, at væksthusenes udtalelse kun er vejledende, og at der under alle omstændigheder vil blive foretaget en selvstændig vurdering og prioritering i fonden. Hvis du ønsker sparring og en faglig udtalelse, bedes du i første omfang kontakte sekretariatet på telefon Sekretariatet vil henvise dig til den rette person i dit regionale væksthus. Du skal senest den 15. september 2015 have indgået en aftale med væksthuset om udarbejdelse af en faglig udtalelse. Væksthuset vil senest den 28. september 2015 sende den faglige udtalelse, så du har mulighed for at vedhæfte den til din endelige ansøgning. 3.5 Brug af e-grant Ansøgningen udformes i det elektroniske ansøgningssystem For at oprette en ansøgning i e-grant, skal du oprette en profil eller logge ind med NemID. Når ansøgningen er oprettet, er det muligt at invitere andre personer til at udfylde ansøgningen, for eksempel 5/10

6 hvis der søges som et team. Hvis du senere vil ind i e-grant for at rette i ansøgningen, før den sendes, eller se status efter den er indsendt, kan du logge ind igen via e-grants forside. Såfremt du vælger at logge ind via NemID, skal du være opmærksom på at: Du har tilstrækkeligt med nøgler tilbage til login, så du har mulighed for at logge på systemet flere gange for at færdiggøre og indsende din ansøgning. Du ikke har en anonymiseret profil på NemID, da det kan give tekniske problemer. Når du er logget ind i e-grant, opretter du en ny ansøgning ved at vælge Søgemuligheder i menuen øverst på velkomstsiden. Derefter finder du det korrekte opslag og trykker Start din ansøgning. Styrelsen for Forskning og Innovation, der er ansvarlig for e-grant, har pligt til at informere om eventuelle fejl, som gør, at e-grant er utilgængeligt, så det påvirker ansøgers mulighed for at indsende e-ansøgninger inden for eventuelle ansøgningsfrister. Oplysninger om sådanne utilgængeligheder vil fremgå af Styrelsen for Forskning og Innovations hjemmeside på I særligt alvorlige tilfælde kan Innovationsfonden udvide ansøgningsfristen for alle relevante ansøgere. Dette vil ligeledes fremgå af samt af Innovationsfonden og Styrelsen for Forskning og Innovation hæfter ikke for fejlinformation som følge af fejl i ansøgers programmel, fejl i beregninger, transmissionsfejl og lignende fejl, eller for eventuelle erstatningskrav som følge af forkert brug af e-grant. Før du kan indsende ansøgningen, skal du bl.a. bekræfte, at du har læst og accepteret betingelserne for anvendelse af e-grant. Du kan læse mere om reglerne her: 4 Hvordan vurderes ansøgningen? Ansøgningen vurderes af et uafhængigt panel bestående af eksperter med viden om iværksætteri. Iværksætterpanelet indstiller baseret på nedenstående vurderingskriterier ca. 20 iværksætterpiloter til at blive optaget på iværksætterpilotordningen. Panelets indstillinger afgives til fonden, som træffer den formelle afgørelse. Såfremt Innovationsfonden modtager over 100 ansøgninger, vil fonden foretage en forhåndsscreening af ansøgningerne, inden iværksætterpanelet vurderer ansøgningerne. Hvis der ikke indkommer ansøgninger af tilstrækkelig høj kvalitet til at give 20 bevillinger, kan Innovationsfonden beslutte at bevilge færre iværksætterpiloter. Fonden forholder sig kun til informationer, som er angivet i ansøgningen, herunder selvfølgelig under forudsætning af at disse er angivet korrekt. Supplerende information indsendt udenom ansøgningssystemet, fx pr. mail, vil således ikke indgå i behandlingen af ansøgningen. 6/10

7 4.1 Vurderingskriterier Ansøgningen skal tage udgangspunkt i den innovative gode idé. I vurderingen af ansøgningen vil følgende vurderingskriterier blive anvendt: Klarhed: Er det tydeligt, hvad ideen går ud på? Markedspotentiale: Er der et marked for iværksætteridéen, eller vil det opstå? Skalérbarhed: Kan iværksætteridéen realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse? Innovationshøjde: Bygger iværksætteridéen på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden? Jobskabelse: Kan realiseringen af iværksætteridéen skabe jobs? Gennemførbarhed: Er det sandsynligt, at ideen kan gennemføres i praksis? Ansøger: Hvilke faglige kompetencer og kompetencer inden for iværksætteri har ansøger? Økonomi: Er det klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen? 4.2 Hvornår kan du forvente tilbagemelding på ansøgningen? Det forventes, at alle ansøgere vil få besked om afgørelsen senest 15. december Afgørelsen udsendes som udgangspunkt pr. . Ansøgere, der tildeles et iværksætterpilotforløb i løbet af efteråret, forventes at starte op primo Iværksætterpilotforløbet Hvis du optages på ordningen, gælder der en række betingelser under iværksætterpilotforløbet. Disse skitseres i det følgende. Iværksætterpilotforløbet afholdes af operatøren, som har til opgave at stå for rådgivningen af iværksætterpiloterne, den løbende administration af ordningen samt at føre tilsyn med iværksætterpiloterne under forløbet. 5.1 Iværksætterpilotforløbets varighed og indhold Iværksætterpilotforløbet kan maksimalt vare op til 12 måneder og er afgrænset af en start- og slutdato. Start- og slutdatoerne vil være anført i aftalen med operatøren. Under iværksætterpilotforløbet har iværksætterpiloten ret til følgende: Månedlig ydelse Den månedlige ydelse udgør kr. før skat per 1. januar Ydelsen er skattepligtig B-indkomst, som er fritaget fra arbejdsmarkedsbidrag. Ydelsen giver ikke ret til feriepenge eller pension. Den er bagudbetalt og udbetales af operatøren. Tilskud på kr. til afholdelse af særlige udgifter Tilskuddet lyder på i alt kr. og kan anvendes til indkøb af særlige ydelser, prototype eller materialer til brug for udviklingen af virksomheden. Det kan dog ikke bruges til køb af forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Iværksætterpiloten søger om tilskuddet og skal aflevere fakturaer til operatøren, som indstiller udlægget til godkendelse hos fonden. 7/10

8 Tilskuddet udbetales enten personligt eller til en virksomhed. Tilskud udbetalt personligt indrapporteres til SKAT som skattepligtig B-indkomst. Tilskud udbetalt til en virksomhed er ekskl. moms. Udbetales tilskuddet til en virksomhed, sker dette i henhold til reglerne for de minimis-støtte, jf. KOMMISIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. Det betyder, at det skal oplyses, hvor meget de minimisstøtte virksomheden har modtaget i det nuværende og to foregående regnskabsår, og hvorfra støtten er kommet 3. Minimum 59 timers individuel rådgivning Rådgivningen tager udgangspunkt i iværksætterpilotens situation og særlige udfordringer. Derudover tilbydes iværksætterpiloten forskellig relevant uddannelse og træning. Planen for rådgivningsforløbet fastsættes i projektaftalen. En personlig mentor Hver iværksætterpilot/team får tildelt en personlig mentor, som kan give sparring, adgang til netværk osv. gennem forløbet. Valg af mentor sker i et samarbejde mellem iværksætterpiloten og operatøren. Adgang til kontorfaciliteter Operatøren stiller kontorfaciliteter til rådighed for iværksætterpiloten, hvor iværksætterpiloten kan arbejde med sin iværksætteridé. Iværksætterpilotforløbets finansiering og rådgivning følger den enkelte iværksætterpilot. Dvs. hvis iværksætterpiloten indgår i et team på tre iværksætterpiloter, har teamet til sammen 3 x kr. til køb af ekstern rådgivning og serviceydelser og rådgivning svarende til tre individuelle rådgivningsforløb lagt sammen. Iværksætterpiloten må ikke modtage løn under iværksætterpilotforløbet. Iværksætterpiloten må til gengæld gerne have indtægter fra egen virksomhed. Hvis iværksætterpiloten opnår en omsætning i egen virksomhed, som tillader en gennemsnitlig månedlig udbetaling over tre måneder svarende til kr. før skat eller derover, kan fonden dog vælge at annullere de resterende udbetalinger af ydelsen. Det er en forudsætning for deltagelse i forløbet, at iværksætterpiloten arbejder på sit projekt i Danmark og deltager aktivt i de rådgivningsforløb og camps, som afholdes. Rådgivningsforløbet foregår typisk på dansk. 5.2 Projektaftale Projektaftalen er en skriftlig aftale, der indgås mellem iværksætterpiloten/teamet og operatøren senest 21 dage efter iværksætterpilotforløbets startdato. Projektaftalen er det primære styringsværktøj for dig som iværksætterpilot og operatøren i forhold til at realisere målsætningerne for iværksætterpilotforløbet. Projektaftalen indeholder: 3 En virksomhed kan højst modtage EUR, svarende til ca kr., i de minimis-støtte over tre regnskabsår. Hvis tilskuddet fra iværksætterpilotordningen gør, at virksomheden overskrider denne grænse, kan virksomheden ikke få tilskud som de minimis-støtte. 8/10

9 De overordnede målsætninger for iværksætterpilotens/teamets iværksætterpilotforløb Milepæle og frister for forløbet Beskrivelse af hvordan iværksætterpiloten/teamets kompetencer bidrager til at indfri milepælene og den overordnede målsætning Projektaftalen kan løbende tilpasses efter behov. 5.3 Afrapportering Som iværksætterpilot er du forpligtet til at afrapportere i form af et regnskab over de finansielle ydelser (både den månedlige og et evt. tilskud), du har modtaget under iværksætterpilotforløbet. Regnskabet sendes til operatøren senest 4 uger efter iværksætterpilotforløbets slutdato. Operatøren vil stå til rådighed og hjælpe med at udarbejde afrapporteringen. Derudover er du også forpligtet til at lave en faglig afrapportering for iværksætterpilotforløbet, som vil bestå i at besvare et elektronisk spørgeskema. Dette skema vil blive eftersendt til piloten hen mod slutningen af forløbet, eller ved afslutning, hvis dette sker tidligere end forventet. 6 Statsstøtte Støtte under Iværksætterpilotordningen er at betragte som statsstøtte, og er håndteret i henhold til artikel 22 og 28 i EU s generelle gruppefritagelsesforordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, jf. Støttemodtagere skal være opmærksom på, at der ikke kan ydes støtte til de samme støtteberettigede omkostninger fra Innovationsfonden eller andre offentlige myndigheder, hvis dette medfører, at der sker en overskridelse af støttelofterne som fastsat i artikel 22, stk. 3 c), 4. og 5 eller artikel 28 stk. 3 og 4. 7 Sygdom, barsel og mislighold af projektbeskrivelse Ved længerevarende sygdom eller barsel kan fonden eller du som iværksætterpilot vælge at afbryde iværksætterpilotforløbet midlertidigt. I dette tilfælde vil iværksætterpilotforløbet blive forlænget tilsvarende, når iværksætterpilotforløbet genoptages. Under en midlertidig afbrydelse af iværksætterpilotforløbet pga. sygdom eller barsel, har iværksætterpiloten ikke ret til at modtage nogen form for ydelse fra hverken operatøren eller fonden. Derfor anbefales det, at iværksætterpiloten orienterer sig i dagpengereglerne om mulighederne for at modtage syge- eller barselsdagpenge. I tilfælde af iværksætterpilotens misligholdelse af projektaftalen, kan fonden vælge at annullere iværksætterpilotforløbet. 8 Kontakt Har du spørgsmål til iværksætterpilotordningen generelt eller ansøgningsproceduren specifikt, bedes du ringe på tlf (åbent for kald i tidsrummet 9-15 på alle hverdage). Du vil kunne finde svar på de fleste spørgsmål her i retningslinjerne eller på 9/10

10 hjemmesiden Du kan også sende en på Har du spørgsmål til brugen af e-grant eller tekniske spørgsmål om indsendelse af din ansøgning, kan du ringe til helpdesk på telefon (åben for kald på hverdage mellem 9-12) eller sende en på 10/10

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Retningslinjer Iværksætterpilot Efterår 2016

Retningslinjer Iværksætterpilot Efterår 2016 Side 1 af 10 Retningslinjer Iværksætterpilot Efterår 2016 August 2016 Side 2 af 10 Retningslinjer for Iværksætterpilot 1 Iværksætterpilot kort og godt... 3 1.1 Hvad er Iværksætterpilot?... 3 1.2 Innovationsfonden...

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Opslag til EUopSTART Februar 2015

Opslag til EUopSTART Februar 2015 Opslag til EUopSTART Februar 2015 Side 1/8 1. EUopSTART generelle vilkår 1.1. Formål EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster

Retningslinjer for InnoBooster Retningslinjer for InnoBooster Gældende for ansøgninger modtaget fra 15. februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. InnoBooster Kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2

Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Notat Ansøgningsvejledning for innovationsnetværk - fase 2 Ansøgningsfrist mandag den 30. september 2013, kl. 12.00 Styrelsen for forskning og innovation har fået et elektronisk ansøgningssystem, (eansøgning)

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling

Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler. 1. Formål. 2. Støtte til idéudvikling Den 5. december 2014 Støttevilkår for udviklingspulje til digitale læremidler 1. Formål 1.1. Udviklingspuljen yder støtte til idéudvikling eller markedsudvikling af digitale læremidler til brug i grundskolen,

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark

FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark FACT Sheet Private partnere i Interreg Deutschland-Danmark Dette FACT Sheet skitserer private virksomheders muligheder for at deltage i projekter samt de særlige betingelser, forpligtelser og konsekvenser,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007

Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Forebyggelsesfondens guide til udfyldelse af digitalt ansøgningsskema Juni 2007 Dette er en guide til, hvordan en ansøgning til Forebyggelsesfonden udfyldes. Guiden beskriver, hvad der skal gøres inden

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have.

Bevillingen er afsat til økologi under Den Økologiske Have. Fødevareministeriet Den økologiske have Kort beskrivelse af tilskud til den Økologiske Have Til brug for Økonomistyrelsen analyse af statslige tilskudsordninger Baggrund Den Økologiske Have (Fond) har

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Rådgiverpuljen. Mette Thybo

Rådgiverpuljen. Mette Thybo Rådgiverpuljen Mette Thybo 30 mio. bliver til min. 748 tilsagn Pct. 2009 og 2010 Tilsagn* Region Hovedstaden 28,1 8.430.000 210 Region Sjælland 16,0 4.800.000 120 Region Syddanmark 21,4 6.420.000 160 Region

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Udviklingspulje til digitale læremidler

Udviklingspulje til digitale læremidler Udviklingspulje til digitale læremidler Informationsmøde den 29. september 2015 Informationsmøde Udviklingspulje til digitale læremider Side 1 Agenda 14:00-14:40 Styrelsen for It og Læring orienterer om

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere