ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: LT 9300 Sæby Sekretariat: KNKURRENCE- G FRBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR Kobbervænget 4 Thorshøj 9750 Østervrå Andelshaverstatus Udtrædelsesgodtgørelse psigelsesvarslet længde. Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Ankenævnets sammensætning: FRMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FRBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK FJERNVARME Mogens Christensen Carl Helmers

2 Side 2 12/04802 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Klagen angår vilkår for udtræden. Påklaget beløb: kr ,47 (under sagsbehandlingen korrigeret til kr ,55) med tillæg af kr i frakoblingsomkostninger. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 8. november Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 22. november Klageformular modtaget i ankenævnet: 25. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. april Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. september KLAGENS INDHLD G FRLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til hel eller delvis betaling af udtrædelsesgodtgørelse, og om opsigelsesvarslet skal forkortes. Installationsadressen blev tilsluttet fjernvarmenettet efter aftale mellem den tidligere ejer af ejendommen og indklagede Indklagedes vedtægter er ikke tinglyst på installationsadressen. Klager købte i december 2009 ejendommen, og har sidenhen aftaget fjernvarme fra indklagede. Parterne er uenige om, hvorvidt klager har modtaget og/eller var bekendt med indklagedes vedtægter ved overtagelsen af ejendommen. Installationsadressen udgør 774 m 2 erhvervsareal fordelt på 2 bygninger, jf. BBR registeret (bilag 1). Den 1. oktober 2010 indhentede klager oplysninger om vilkårene for udtræden af indklagede. Indklagede svarede den 22. oktober 2010, at udtræden kunne ske mod betaling af udtrædelsesgodtgørelse for 3 andele, svarende til kr ,47, samt kr i frakoblingsomkostninger (bilag 2). Udtræden kunne ske med 18 måneders varsel. Den 8. november 2010 meddelte klagers advokat indklagede, at klager ønskede at udtræde af andelsselskabet med kortest muligt varsel, og uden betaling af udtrædelsesgodtgørelse. Indklagedes advokat afviste den 18. november 2010, at udtræden kunne ske uden betaling, og med et kortere varsel end 18. måneder.

3 Side 3 12/04802 Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for nævnet. PARTERNES KRAV G BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Påstand 1: Indklagede skal principalt tilpligtes at anerkende, at klager kan udtræde af indklagede mod betaling af de faktiske omkostninger forbundet med klagers udtræden, svarende til maksimalt kr Påstand 2: Subsidiært 1: Subsidiært 2: Indklagede tilpligtes endvidere at anerkende, at klager har ret til at udtræde med 3 måneders varsel. Indklagede tilpligtes at anerkende, at klager maksimalt skal betale for én andel ved udtræden, og at godtgørelsen skal opgøres på udtrædelsestidspunktet. Indklagede tilpligtes ligeledes at anerkende, at klager har ret til at udtræde med et varsel, der er kortere end 18 måneder. KLAGERS PLYSNINGER G BEGRUNDELSE: Til støtte for både de principale og subsidiære påstande gør klager gældende, at sagen skal vurderes på baggrund af tinglysnings- og varmeforsyningsloven. Det gøres gældende, at klager ikke har indgået aftale om at blive andelshaver, og at klager ikke før sin opsigelse har modtaget kopi af indklagedes vedtægter. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagedes vedtægter ikke er tinglyst på klagers ejendom. Klager er derfor ikke andelshaver, og følgelig ikke forpligtet af indklagedes vedtægter. Klager er derfor berettiget til at udtræde mod betaling af de faktiske omkostninger ved frakobling, dog maksimalt kr , uden betaling af udtrædelsesgodtgørelse og med et rimeligt varsel, svarende til 3 måneder. Indklagede er desuden økonomisk veldrevet, ligesom der foreligger planer om udvidelse af fjernvarmenettet. Betingelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse hos klager er derfor ikke er til stede. Subsidiært: Til støtte for den subsidiære påstand gør klager gældende, at udtrædelsesgodtgørelsen skal opgøres på udtrædelsestidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet. I modsat vil klagers løbende indbetalinger efter opsigelsen ikke komme klager til gode.

4 Side 4 12/04802 Det gøres videre gældende, at der til klagers ejendom kun er én tilslutning, hvorfor det er unaturligt, at klager skulle betale for tre andele. Skulle nævnet finde, at klager skal betale for tre andele gøres det gældende, at dette forudsætter tinglysning af forpligtelsen på klagers ejendommen, hvilket ikke er sket. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Klager skal til indklagede betale kr ,55 i udtrædelsesgodtgørelse samt kr for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen. INDKLAGEDES PLYSNINGER G BEGRUNDELSE: Til støtte for påstanden gør indklagede gældende, at sagen skal vurderes på baggrund af de aftaleog andelsretlige regler. Klager var ved købet af sin ejendom bekendt med, at indklagede forsynede ejendommen med fjernvarme, ligesom klager var bekendt med indklagedes vedtægter. Klager har derfor ikke været i god tro om indklagedes vedtægter. Klager har ikke gjort indsigelse mod indklagedes vedtægter, ligesom klager har deltaget på generalforsamling. Af indkaldelserne til generalforsamling har det fremgået, at indklagede er organiseret som andelsselskab. Klager er derfor andelshaver, og som sådan forpligtet af indklagedes vedtægter. Af sidste afsnit i en utrykt Vestre Landsrets afgørelse af 29. juni 2001, fremgår det, at en andelshaver kan udtræde af indklagede i overensstemmelse med indklagedes vedtægter. Derfor er klager fra udtrædelsestidspunktet forpligtet til at betale de faktiske omkostninger forbundet med udtræden jf. vedtægternes punkt 5.2. Under henvisning til samme bestemmelse er klager forpligtet til at betale klagers andel af varmeværkets gæld, svarende til kravet i nærværende sag. pgørelse af kravet Indklagede har oplyst, at udtrædelsesgodtgørelsen er beregnet således: Tallet ud for Saldo ultimo under Materielle Anlægsaktiver, jf. side 12 i indklagedes årsrapport (årsrapport 2009/10), er divideret med antallet af andele multipliceret med de af klager ejede andele dvs. ( /108) x 3= kr ,55. Udtrædelsesgodtgørelsen skal, i overensstemmelse med administrativ praksis, beregnes på opsigelsestidspunktet. Kravet om 18 måneders udtrædelsesvarsel fremgår af vedtægternes pkt. 5.1.

5 Side 5 12/04802 Betaling af faste udgifter i opsigelsesperioden er en kontraktmæssig forpligtelse. SEKRETARIATETS BEHANDLING Pkt. 5.1 og 5.2 i indklagedes vedtægt har følgende ordlyd, jf. de af parterne fremlagte dokumenter:

6 Side 6 12/04802 Til brug for sagen har indklagede oplyst, at det tilsluttede areal i 2009/10 udgjorde m 2 mod m 2 i 2010/11. På spørgsmålet, om det er indklagedes opfattelse, at selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi [jf. pkt. 5.2 i vedtægterne], er identisk med antallet af andele (108), har selskabet svaret: Ja det er antallet af målere der bruges. Baggrunden er, at varmeværket ved starten i 1997 ikke registrerede antal m2 for husene, men kun antal målere. I 2011 er der tilmeldt 3 nye ejendomme, ligesom 2 ejendomme har udmeldt sig ud over klager. Til brug for sagen har sekretariatet indhentet anmeldte regnskabs- og prisoplysninger fra Energitilsynet. ANKENÆVNETS KMPETENCE I RELATIN TIL ER- HVERVSDRIVENDE FRBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager har oplyst, at der er tale om erhvervsarealer, som klager ejer som privatperson, og hvorfra der ikke drives erhverv. Indklagede har ikke fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kompetence eller nedlagt påstand om sagens afvisning. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Udskrift fra BBR-registeret. Bilag 2: Brev fra indklagedes advokat af 8. marts 2011.

7 r ANc: BiLAG!1 r.: '"- l) Sid~ nr" '1 ~(j~ ' løb...l. ~ --""... \ , "E:::::.. itl"'1lr';.r.rr r.'i r.j'1"i"l Beliggenhed Hjørringvej 2304 Ejerlav Den mellemste Del, Torslev ~atrikelnummer 32f ~jendomsnummer Moderejendomsnummer Zone landzone Elendommen benyttes til Beboelses- og forretnlnosel endom "','TI ['ir. I ~;errorhold Privatpersoner eller Interessentskab ntal elere 1 '1 ''ll. Ej ers navn lars Toft Ejers CI navn Forbeholdt ejer - kræver at du er logget pi Jers adresse Forbeholdt ej er - kræver at du er logget pi Udvidet adresse Forbeholdt ej er - kræver at du er logget pi kodedato Ej er købesum Forbeholdt ejer - kræver at du er logget pi!rype af ejer Forbeholdt ej er - kræver at du er logget pi lelerandel (I oroeentl Forbeholdt e'er - kræver at du er loaaet DI ",mm ".- Administrators navn I-navn Adresse Udvidet adresse [postnummer og -distrikt Side 1

8 ANE.. lem 1'1 :r-mt I r;r:ro Ejendomsnummer Ejendomsreference ESDH- reference oumalnummer Ejerforholdskode Privatpersoner eller Interessentskab a BILAG nr.: 1- I~ i ~n. ~ f_ ',.~ -I J: JiTlT'TI ommune nr 0813 ommune novn FREDERIKSHAVN KMMUNE Vejnavn/Husnummer Hjorringvej 234 liejkode 0699 uppl. bynavn Thorshøj Evt. bygningsnavn Postnr./ by 9750 ØstervrJ Ejerlavs kode Jerlav Den mellemste Del, Torslev Matrikelnummer 32( astlng (x) ,29 Northlng (y) ,55 m celle 100m_63555_ km celle lkm_6355_ km celle 10km_635_57 Retningsvinkel 234,73 lacerlng 5 evis cnsdato eknlsk standard NJagtlghedsklasse Ilde I t,atrlkelnummer Landselerlavskode/tekst 32f Den mellemste Del Torslev ~ :'1 ~a ndforsyn l ng Privat, alment vandforsyningsanlæg ~øbsforhold Anøb til spildevandsforsyningens renseanlæg IIIadeise ~otatllnje otattekst I.. a '1'lI ~J er la v Den mellemste Del, Torslev ~atrlke lnummer 32f pelnummer ppdellngsnummer ~ rtskode Ejendomsreference Udskrivning 1.. ~j endmsnummer Bygningsnummer 1 Anvendelse Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende Industri, hi ndværk m.v. ESDH- reference Qurnalnummer Matrikelnummer 32( andsejerlav Den mellemste Del, Torslev om-/tll-bygnlngsar 1978 Udløbsdato for midi. bygning QpforelsesAr 1907 Bevaringsværdig redning MidI. oprettelse/fuldforelse Bygningen er Ikke midlertidig oprettet j erforholdskode Ejendomsreference ,. ommune nr 0813 ~ommune navn FREDERIKSHAVN KMMUNE f,!ej navn/husnummer Hj orringvej 234 f.!ejkode 0699 Suppl. bynavn Thorshøj EvI. bygningsnavn Postnr./-by 9750 ØstervrJ Ej erlavs kode Ejerlav Den mellemste Del, Torslev Side 2

9 Matrikelnummer Easting (x) r"0rthlng (y) 100m celle l km celle 10 km celle Retningsvinkel Placerino ~evlslonsdato eknlsk standard Nøjagtlghedskl~sse Ilde 32f , ,55 l00m_63555_5788 lkm_6355_578 10km_635_57 234,73 S r ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: Cj ~nta l boliger med kokken Antal boliger uden kokken SikrlnasrumsDladser o Varmelnstallallon :'Pvarmnlngsmlddel ljqj1i. varme ~ '"CII' [I~ ~ndforsynlng fiobsforhold IIIadeise Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmlurtanlæg) Bebygget areal Heraf Indbygget oarage Heraf Indbygget carport Heraf Indbygget udhus Heraf udestue Heraf affilidsrum I terrænniveau ntal etager Bygningsareal Samlet ta getage areal ~eraf udnyttet tagetage ~a mlet kælder areal ~eraf kælder areal < l,25m ~ e raf beboelse I kælder ~ amlet boligareal ~amlet erhvervsareal!'ireal der hverken benyttes til bolig eller erhverv!samlet adgangsareal ~a mlet areal af lukkede overdækninger pverdæknlng (Ikke del af bebygget areal)!samlet areal af I bne overdækninger Ilfvloende etage ~regn i ngsp ri nc i p for areal af carport Ilde til I realer 609 l plyst og kontrolleret af teknisk forvaltning dervæg 5uppl. ydervæg agdæknlng Suppl. tagdækning Asbestholdigt materiale Ilde til materi. ler Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Fibercement, herunder asbest (bølge- eller Skifer-eternit) Dlvst Da kontrolleret. f teknisk forvaltnina EastIng (x) Northlng (y) 100m celle l km celle km celle Retningsvinkel lacering Revisionsdato Nj agtlghedsklasse ~ lid e 0,00 0,00 0, ~yggesk.defors l k rlngsselsklb poto for byggeskadeforsikring ~e lv risl ko v. oversvommeise, Jf. Stormrl det b ato (or ski de hos stormrl det o oratllnj e attekst ~I lem Jenclomsnummer Side 3

10 ,--- - I ANE.mlet are.1 dnyttet del.f t.get.gen gangsareil ælder areal m. loft < l,25m ovll beboelse I kælder B B D D D r otatllnje otauekst l Kl. mlet.re.1 dnyttet del af tagetagen dg,ngs.real ælder are.1 m. loft < l,25m ovll beboelse I kælder 7 SDH-reference oumalnummer tage ndenror enheden t otatlinje otaueksl Bygning 2 - Hjørringvej B011 2 Transport- og garageanlæg (fraglmandsh. I, lufthavnsbygning, banegl rdsbygnlng, parkeringshus). Garage ndsejerlav m-/tl~ byg nlngss r dløbsdato for midi. bygning pforelsesa r v. rlngsværdlg redning Idl. oprettelse/fuldførelse j erforholdskode endomsreference 32f Den mellemste Del, Torslev Bvgnlngen er ikke midlertidig oprettet FREDERIKSHAVN KMMUNE Hjon1ngvej Thorshøj 9750 ØStervrS Side 4

11 ~Jerlav "",trikelnummer EastIng (x) ~orthlng (y) m celle km celle 10 km celle ~etn l ngsvlnkel ",,"cering ~evlslonsdato eknlsk standard ~Øja9tlghedSklasse ~ lide I', 'I1Wo1Iin!'ntal boliger med kokken ~ntal boliger uden køkken SlkrlnasrumsDladser Den mellemste Del, Torslev 32f , ,55 100m km_ km. 635_57 234, o _ ANE BILAG nr.: 1 It:inø nr -1~ Varmeinsta llation pvarmningsmiddel SUDDI. varme FJernvanne/blokvarme (radiatorsystemer el. vannluf\anlæg) ~ I ur..!' and forsyn ng Hobsforhold!ladeise Bebygget areal Heraf Indbygget garage Heraf Indbygget carport Heraf Indbygget udhus Heraf udestue Heraf affaldsrum I terrænniveau "ntal etager Bygningsareal samlet tagetage areal Heraf udnyttet ta getage samlet kælder areal Heraf kælder areal < l,25m Heraf beboelse I kælder samlet boligareal!samlet erhvervsareal ~real der hverken benyttes til bohg eller erhverv ~a mlet adgangsareal ~ amlet areal af lukkede overdækninger pverdæknlng (Ikke del af bebygget areal) ~a mlet areal af Abne overdækninger ~fv l gende etage ~regn ln g spr l nclp for areal af carport ~ lld e til arealer 'u.,- dervæg ~ uppl. ydervæg agdæknlng ~uppl. tagdækning i-st>estholdl9t materiale Ilde til maierialer 85 l plyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Flbercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Dlvst 00 kontrolleret ar l eknlsk fn " linm ~a s t lng (x) Northlng (y) m celle 1 km celle km celle Retningsvinkel Placering Revisionsdato NøjagtIghedsklasse Ilde r.,i "! Byggeskadeforsikringsselskab Dato for byggeskadeforsikring eivrisika v. oversvømmelse, Jf. Stormr. det b ato for skade hos slonnrldet 0,00 0,00 0, o Side 5

12 8. marts 2011 Sagsnr Ibs Sekr. Lene Sørensen Te! , Advokat Kamilla Helle Christiansen Søndergade Frederikshavn ANE HjuLmand Kaptain F Havneplad, en 7 DI<-9900 Fr e den~ s h ~v n Tel Fa! rn<l ww w.hjlllrn~n d k a pt ai n. c1.. HjlllrnandK,ptain har 115 "n s ~ tl e. her<lr 45 jllr ister Advoka tr" 1Il ~ CVR-nr Banl. 9J J.nr Lars Toft - Thorshøj Kraftvarmeværk De har på vegne Lars Toft, Berberisvej 15, Hørby, 9300 Sæby, ved skrivelse af 8. november 2010 meddelt, at Deres klient ønsker at udtræde af Thorshøj Kraftvarmeværk med kortest muligt varsel. Det fremgår af vedtægternes punkt 5.1 at udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Det fremgår afvedtægternes punkt 10.1, at regnskabsåret er 1. juli juni, hvorfor Deres klient kan udtræde af Thorshøj Kraftvarmeværk den 1. juli I forbindelse med eres klients ønske om at udtræde af Thorshøj Kraftvarmeværk, har bestyrel.sen som tidligere anført besluttet sig for at kræve betaling for Deres klients andel af varmeværkets gæld jf. vedtægternes punkt 5.2. Beløbet andrager kr ,47. Derudover er Deres klient forpligtet til at betale afbrydelsesomkostninger opgjort til kr kr For at undgå enhver fremtidig tvist omkring Deres klients betalingsforpligtelse, beder jeg Dem inden 10 dage bekræfte, at Deres klient på udtrædelsestidspunktet er indstillet på at betale den opgjorte andel af selskabets gæld i henhold til vedtægternes S, det vil sige kr ,47 samt afbrydelsesomkostninger. Modtager jeg ikke inden den anførte frist en bekræftelse på det anførte, har Kraftvarmeværket anmodet mig om at anlægge et anerkendelsessøgsmål. oe n n, I N n I tnr.' 'f. W"'~1 '-:J.. 1 t.. I H I -. I~.

13 ANKENÆVNET pa ENERGIMRADET Side 13 12/04802 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Ankenævnets kompetence Efter l, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at aftaleforholdet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets vedtægter og/eller leveringsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet i medfør afvarmeforsyningslovens 21, i det omfang, disse kan anses for direkte eller indirekte vedtaget mellem parterne. Endvidere gælder øvrige bestemmelser i den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder navnlig aftale- og købeloven. Andelshaverstatus Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagedes vedtægter med forpligtelsen om, at ejer af en ejendom, der forsynes med fjernvarme, er andelshaver med de rettigheder og forpligtelser, der følger af at være andelshaver, ikke er tingslyst på ejendommen. Det følger af seneste landsretspraksis, jf. den Ådum-sagen (UfR V), at en godtroende erhverver af fast ejendom ikke uden særskilt aftale eller tinglysning automatisk bliver andelshaver i den lokale fjernvarmeforsyning. Nævnet finder det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der mellem parterne er indgået aftale om, at klager skulle indtræde som andelshaver i det indklagede andelsselskab. Udtrædelsesgodtgørelse Indklagede har efter det oplyste heller ikke nogen "Almindelige leveringbestemmelser", der gyldigt er varslet over for fjernvarmekunderne og anmeldt til Energitilsynet, og som eventuelt kunne danne grundlag for et krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse. Herudover finder nævnet det ikke sandsynliggjort, at klager på anden måde måtte have været vidende om - og udtrykkeligt eller stiltiende accepteret, at han blev anset som andelshaver med de deraf pålagte økonomiske byrder.

14 ANKENÆVNET pa ENERGIMRADET Side 14 12/04802 De forpligtelser, der følger af indklagedes vedtægter i forbindelse med udtræden, kan herefter ikke gøres gældende over for klager som ikke-andelshaver. Klager skal derfor ikke i forbindelse med sin opsigelse af forsyningsaftalen betale en andel af andelsselskabets restgæld. psigelsesvarsel Klager har dog i en vedvarende periode aftaget fjernvarme fra værket, hvorfor værket har krav på et passende opsigelsesvarsel. Efter leverancens karakter og som sagen er oplyst, finder nævnet, at et rimeligt varsel passende kan fastsættes til 18 måneder. I opsigelsesperioden er klager forpligtet til at betale sine forholdsmæssige faste omkostninger. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter med kr., jf. det tidligere bilags punkt 1 a. Klagegebyret på 150 kr. tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, Lars Toft, fritages for at betale udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med opsigelse af forsyningsforholdet til indklagede, Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a., i forbindelse med sin opsigelse afleveringsaftalen. Klagers ospigelsesvarsel er passende fastsat til 18 måneder, efter hvilket tidspunkt klager kan udtræde mod betaling af maksimalt kr i direkte frakoblingsomkostninger. Indklagede skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og ForbrugerstyreIsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIMRÅDET, DEN o 1. K. 2 'l Isen formand /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain

Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. n ul Kaptain Udarbejdet Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening af n ul Kaptain Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. Indeholder en opgørelse af

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Ind holdsforteg nelse. Side 1

Ind holdsforteg nelse. Side 1 Ind holdsforteg nelse Bilag 1 Købervejledning 2 Salgsopstilling 3 Opgørelse over omkostninger og sikkerhedsstillelse 4 Ejendomsbeskrivelse 5 Fotos 6 Tegning - ikke målfast 7 Ejendomskort med matrikel -

Læs mere