ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: LT 9300 Sæby Sekretariat: KNKURRENCE- G FRBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR Kobbervænget 4 Thorshøj 9750 Østervrå Andelshaverstatus Udtrædelsesgodtgørelse psigelsesvarslet længde. Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR Ankenævnets sammensætning: FRMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FRBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK FJERNVARME Mogens Christensen Carl Helmers

2 Side 2 12/04802 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: Klagen angår vilkår for udtræden. Påklaget beløb: kr ,47 (under sagsbehandlingen korrigeret til kr ,55) med tillæg af kr i frakoblingsomkostninger. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 8. november Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 22. november Klageformular modtaget i ankenævnet: 25. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 1. april Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 7. september KLAGENS INDHLD G FRLØB Sagen drejer sig om, hvorvidt indklagede er berettiget til hel eller delvis betaling af udtrædelsesgodtgørelse, og om opsigelsesvarslet skal forkortes. Installationsadressen blev tilsluttet fjernvarmenettet efter aftale mellem den tidligere ejer af ejendommen og indklagede Indklagedes vedtægter er ikke tinglyst på installationsadressen. Klager købte i december 2009 ejendommen, og har sidenhen aftaget fjernvarme fra indklagede. Parterne er uenige om, hvorvidt klager har modtaget og/eller var bekendt med indklagedes vedtægter ved overtagelsen af ejendommen. Installationsadressen udgør 774 m 2 erhvervsareal fordelt på 2 bygninger, jf. BBR registeret (bilag 1). Den 1. oktober 2010 indhentede klager oplysninger om vilkårene for udtræden af indklagede. Indklagede svarede den 22. oktober 2010, at udtræden kunne ske mod betaling af udtrædelsesgodtgørelse for 3 andele, svarende til kr ,47, samt kr i frakoblingsomkostninger (bilag 2). Udtræden kunne ske med 18 måneders varsel. Den 8. november 2010 meddelte klagers advokat indklagede, at klager ønskede at udtræde af andelsselskabet med kortest muligt varsel, og uden betaling af udtrædelsesgodtgørelse. Indklagedes advokat afviste den 18. november 2010, at udtræden kunne ske uden betaling, og med et kortere varsel end 18. måneder.

3 Side 3 12/04802 Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for nævnet. PARTERNES KRAV G BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Påstand 1: Indklagede skal principalt tilpligtes at anerkende, at klager kan udtræde af indklagede mod betaling af de faktiske omkostninger forbundet med klagers udtræden, svarende til maksimalt kr Påstand 2: Subsidiært 1: Subsidiært 2: Indklagede tilpligtes endvidere at anerkende, at klager har ret til at udtræde med 3 måneders varsel. Indklagede tilpligtes at anerkende, at klager maksimalt skal betale for én andel ved udtræden, og at godtgørelsen skal opgøres på udtrædelsestidspunktet. Indklagede tilpligtes ligeledes at anerkende, at klager har ret til at udtræde med et varsel, der er kortere end 18 måneder. KLAGERS PLYSNINGER G BEGRUNDELSE: Til støtte for både de principale og subsidiære påstande gør klager gældende, at sagen skal vurderes på baggrund af tinglysnings- og varmeforsyningsloven. Det gøres gældende, at klager ikke har indgået aftale om at blive andelshaver, og at klager ikke før sin opsigelse har modtaget kopi af indklagedes vedtægter. Det bemærkes i den forbindelse, at indklagedes vedtægter ikke er tinglyst på klagers ejendom. Klager er derfor ikke andelshaver, og følgelig ikke forpligtet af indklagedes vedtægter. Klager er derfor berettiget til at udtræde mod betaling af de faktiske omkostninger ved frakobling, dog maksimalt kr , uden betaling af udtrædelsesgodtgørelse og med et rimeligt varsel, svarende til 3 måneder. Indklagede er desuden økonomisk veldrevet, ligesom der foreligger planer om udvidelse af fjernvarmenettet. Betingelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse hos klager er derfor ikke er til stede. Subsidiært: Til støtte for den subsidiære påstand gør klager gældende, at udtrædelsesgodtgørelsen skal opgøres på udtrædelsestidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet. I modsat vil klagers løbende indbetalinger efter opsigelsen ikke komme klager til gode.

4 Side 4 12/04802 Det gøres videre gældende, at der til klagers ejendom kun er én tilslutning, hvorfor det er unaturligt, at klager skulle betale for tre andele. Skulle nævnet finde, at klager skal betale for tre andele gøres det gældende, at dette forudsætter tinglysning af forpligtelsen på klagers ejendommen, hvilket ikke er sket. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Klager skal til indklagede betale kr ,55 i udtrædelsesgodtgørelse samt kr for afbrydelse af fjernvarmeforsyningen. INDKLAGEDES PLYSNINGER G BEGRUNDELSE: Til støtte for påstanden gør indklagede gældende, at sagen skal vurderes på baggrund af de aftaleog andelsretlige regler. Klager var ved købet af sin ejendom bekendt med, at indklagede forsynede ejendommen med fjernvarme, ligesom klager var bekendt med indklagedes vedtægter. Klager har derfor ikke været i god tro om indklagedes vedtægter. Klager har ikke gjort indsigelse mod indklagedes vedtægter, ligesom klager har deltaget på generalforsamling. Af indkaldelserne til generalforsamling har det fremgået, at indklagede er organiseret som andelsselskab. Klager er derfor andelshaver, og som sådan forpligtet af indklagedes vedtægter. Af sidste afsnit i en utrykt Vestre Landsrets afgørelse af 29. juni 2001, fremgår det, at en andelshaver kan udtræde af indklagede i overensstemmelse med indklagedes vedtægter. Derfor er klager fra udtrædelsestidspunktet forpligtet til at betale de faktiske omkostninger forbundet med udtræden jf. vedtægternes punkt 5.2. Under henvisning til samme bestemmelse er klager forpligtet til at betale klagers andel af varmeværkets gæld, svarende til kravet i nærværende sag. pgørelse af kravet Indklagede har oplyst, at udtrædelsesgodtgørelsen er beregnet således: Tallet ud for Saldo ultimo under Materielle Anlægsaktiver, jf. side 12 i indklagedes årsrapport (årsrapport 2009/10), er divideret med antallet af andele multipliceret med de af klager ejede andele dvs. ( /108) x 3= kr ,55. Udtrædelsesgodtgørelsen skal, i overensstemmelse med administrativ praksis, beregnes på opsigelsestidspunktet. Kravet om 18 måneders udtrædelsesvarsel fremgår af vedtægternes pkt. 5.1.

5 Side 5 12/04802 Betaling af faste udgifter i opsigelsesperioden er en kontraktmæssig forpligtelse. SEKRETARIATETS BEHANDLING Pkt. 5.1 og 5.2 i indklagedes vedtægt har følgende ordlyd, jf. de af parterne fremlagte dokumenter:

6 Side 6 12/04802 Til brug for sagen har indklagede oplyst, at det tilsluttede areal i 2009/10 udgjorde m 2 mod m 2 i 2010/11. På spørgsmålet, om det er indklagedes opfattelse, at selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi [jf. pkt. 5.2 i vedtægterne], er identisk med antallet af andele (108), har selskabet svaret: Ja det er antallet af målere der bruges. Baggrunden er, at varmeværket ved starten i 1997 ikke registrerede antal m2 for husene, men kun antal målere. I 2011 er der tilmeldt 3 nye ejendomme, ligesom 2 ejendomme har udmeldt sig ud over klager. Til brug for sagen har sekretariatet indhentet anmeldte regnskabs- og prisoplysninger fra Energitilsynet. ANKENÆVNETS KMPETENCE I RELATIN TIL ER- HVERVSDRIVENDE FRBRUGERE Ankenævnets vedtægter indeholder i 1 følgende om nævnets kompetence: 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber. Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed. Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Klager har oplyst, at der er tale om erhvervsarealer, som klager ejer som privatperson, og hvorfra der ikke drives erhverv. Indklagede har ikke fremsat bemærkninger i relation til ankenævnets kompetence eller nedlagt påstand om sagens afvisning. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Udskrift fra BBR-registeret. Bilag 2: Brev fra indklagedes advokat af 8. marts 2011.

7 r ANc: BiLAG!1 r.: '"- l) Sid~ nr" '1 ~(j~ ' løb...l. ~ --""... \ , "E:::::.. itl"'1lr';.r.rr r.'i r.j'1"i"l Beliggenhed Hjørringvej 2304 Ejerlav Den mellemste Del, Torslev ~atrikelnummer 32f ~jendomsnummer Moderejendomsnummer Zone landzone Elendommen benyttes til Beboelses- og forretnlnosel endom "','TI ['ir. I ~;errorhold Privatpersoner eller Interessentskab ntal elere 1 '1 ''ll. Ej ers navn lars Toft Ejers CI navn Forbeholdt ejer - kræver at du er logget pi Jers adresse Forbeholdt ej er - kræver at du er logget pi Udvidet adresse Forbeholdt ej er - kræver at du er logget pi kodedato Ej er købesum Forbeholdt ejer - kræver at du er logget pi!rype af ejer Forbeholdt ej er - kræver at du er logget pi lelerandel (I oroeentl Forbeholdt e'er - kræver at du er loaaet DI ",mm ".- Administrators navn I-navn Adresse Udvidet adresse [postnummer og -distrikt Side 1

8 ANE.. lem 1'1 :r-mt I r;r:ro Ejendomsnummer Ejendomsreference ESDH- reference oumalnummer Ejerforholdskode Privatpersoner eller Interessentskab a BILAG nr.: 1- I~ i ~n. ~ f_ ',.~ -I J: JiTlT'TI ommune nr 0813 ommune novn FREDERIKSHAVN KMMUNE Vejnavn/Husnummer Hjorringvej 234 liejkode 0699 uppl. bynavn Thorshøj Evt. bygningsnavn Postnr./ by 9750 ØstervrJ Ejerlavs kode Jerlav Den mellemste Del, Torslev Matrikelnummer 32( astlng (x) ,29 Northlng (y) ,55 m celle 100m_63555_ km celle lkm_6355_ km celle 10km_635_57 Retningsvinkel 234,73 lacerlng 5 evis cnsdato eknlsk standard NJagtlghedsklasse Ilde I t,atrlkelnummer Landselerlavskode/tekst 32f Den mellemste Del Torslev ~ :'1 ~a ndforsyn l ng Privat, alment vandforsyningsanlæg ~øbsforhold Anøb til spildevandsforsyningens renseanlæg IIIadeise ~otatllnje otattekst I.. a '1'lI ~J er la v Den mellemste Del, Torslev ~atrlke lnummer 32f pelnummer ppdellngsnummer ~ rtskode Ejendomsreference Udskrivning 1.. ~j endmsnummer Bygningsnummer 1 Anvendelse Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende Industri, hi ndværk m.v. ESDH- reference Qurnalnummer Matrikelnummer 32( andsejerlav Den mellemste Del, Torslev om-/tll-bygnlngsar 1978 Udløbsdato for midi. bygning QpforelsesAr 1907 Bevaringsværdig redning MidI. oprettelse/fuldforelse Bygningen er Ikke midlertidig oprettet j erforholdskode Ejendomsreference ,. ommune nr 0813 ~ommune navn FREDERIKSHAVN KMMUNE f,!ej navn/husnummer Hj orringvej 234 f.!ejkode 0699 Suppl. bynavn Thorshøj EvI. bygningsnavn Postnr./-by 9750 ØstervrJ Ej erlavs kode Ejerlav Den mellemste Del, Torslev Side 2

9 Matrikelnummer Easting (x) r"0rthlng (y) 100m celle l km celle 10 km celle Retningsvinkel Placerino ~evlslonsdato eknlsk standard Nøjagtlghedskl~sse Ilde 32f , ,55 l00m_63555_5788 lkm_6355_578 10km_635_57 234,73 S r ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: Cj ~nta l boliger med kokken Antal boliger uden kokken SikrlnasrumsDladser o Varmelnstallallon :'Pvarmnlngsmlddel ljqj1i. varme ~ '"CII' [I~ ~ndforsynlng fiobsforhold IIIadeise Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmlurtanlæg) Bebygget areal Heraf Indbygget oarage Heraf Indbygget carport Heraf Indbygget udhus Heraf udestue Heraf affilidsrum I terrænniveau ntal etager Bygningsareal Samlet ta getage areal ~eraf udnyttet tagetage ~a mlet kælder areal ~eraf kælder areal < l,25m ~ e raf beboelse I kælder ~ amlet boligareal ~amlet erhvervsareal!'ireal der hverken benyttes til bolig eller erhverv!samlet adgangsareal ~a mlet areal af lukkede overdækninger pverdæknlng (Ikke del af bebygget areal)!samlet areal af I bne overdækninger Ilfvloende etage ~regn i ngsp ri nc i p for areal af carport Ilde til I realer 609 l plyst og kontrolleret af teknisk forvaltning dervæg 5uppl. ydervæg agdæknlng Suppl. tagdækning Asbestholdigt materiale Ilde til materi. ler Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Fibercement, herunder asbest (bølge- eller Skifer-eternit) Dlvst Da kontrolleret. f teknisk forvaltnina EastIng (x) Northlng (y) 100m celle l km celle km celle Retningsvinkel lacering Revisionsdato Nj agtlghedsklasse ~ lid e 0,00 0,00 0, ~yggesk.defors l k rlngsselsklb poto for byggeskadeforsikring ~e lv risl ko v. oversvommeise, Jf. Stormrl det b ato (or ski de hos stormrl det o oratllnj e attekst ~I lem Jenclomsnummer Side 3

10 ,--- - I ANE.mlet are.1 dnyttet del.f t.get.gen gangsareil ælder areal m. loft < l,25m ovll beboelse I kælder B B D D D r otatllnje otauekst l Kl. mlet.re.1 dnyttet del af tagetagen dg,ngs.real ælder are.1 m. loft < l,25m ovll beboelse I kælder 7 SDH-reference oumalnummer tage ndenror enheden t otatlinje otaueksl Bygning 2 - Hjørringvej B011 2 Transport- og garageanlæg (fraglmandsh. I, lufthavnsbygning, banegl rdsbygnlng, parkeringshus). Garage ndsejerlav m-/tl~ byg nlngss r dløbsdato for midi. bygning pforelsesa r v. rlngsværdlg redning Idl. oprettelse/fuldførelse j erforholdskode endomsreference 32f Den mellemste Del, Torslev Bvgnlngen er ikke midlertidig oprettet FREDERIKSHAVN KMMUNE Hjon1ngvej Thorshøj 9750 ØStervrS Side 4

11 ~Jerlav "",trikelnummer EastIng (x) ~orthlng (y) m celle km celle 10 km celle ~etn l ngsvlnkel ",,"cering ~evlslonsdato eknlsk standard ~Øja9tlghedSklasse ~ lide I', 'I1Wo1Iin!'ntal boliger med kokken ~ntal boliger uden køkken SlkrlnasrumsDladser Den mellemste Del, Torslev 32f , ,55 100m km_ km. 635_57 234, o _ ANE BILAG nr.: 1 It:inø nr -1~ Varmeinsta llation pvarmningsmiddel SUDDI. varme FJernvanne/blokvarme (radiatorsystemer el. vannluf\anlæg) ~ I ur..!' and forsyn ng Hobsforhold!ladeise Bebygget areal Heraf Indbygget garage Heraf Indbygget carport Heraf Indbygget udhus Heraf udestue Heraf affaldsrum I terrænniveau "ntal etager Bygningsareal samlet tagetage areal Heraf udnyttet ta getage samlet kælder areal Heraf kælder areal < l,25m Heraf beboelse I kælder samlet boligareal!samlet erhvervsareal ~real der hverken benyttes til bohg eller erhverv ~a mlet adgangsareal ~ amlet areal af lukkede overdækninger pverdæknlng (Ikke del af bebygget areal) ~a mlet areal af Abne overdækninger ~fv l gende etage ~regn ln g spr l nclp for areal af carport ~ lld e til arealer 'u.,- dervæg ~ uppl. ydervæg agdæknlng ~uppl. tagdækning i-st>estholdl9t materiale Ilde til maierialer 85 l plyst og kontrolleret af teknisk forvaltning Mursten (tegl, kalksten, cementsten) Flbercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit) Dlvst 00 kontrolleret ar l eknlsk fn " linm ~a s t lng (x) Northlng (y) m celle 1 km celle km celle Retningsvinkel Placering Revisionsdato NøjagtIghedsklasse Ilde r.,i "! Byggeskadeforsikringsselskab Dato for byggeskadeforsikring eivrisika v. oversvømmelse, Jf. Stormr. det b ato for skade hos slonnrldet 0,00 0,00 0, o Side 5

12 8. marts 2011 Sagsnr Ibs Sekr. Lene Sørensen Te! , Advokat Kamilla Helle Christiansen Søndergade Frederikshavn ANE HjuLmand Kaptain F Havneplad, en 7 DI<-9900 Fr e den~ s h ~v n Tel Fa! rn<l ww w.hjlllrn~n d k a pt ai n. c1.. HjlllrnandK,ptain har 115 "n s ~ tl e. her<lr 45 jllr ister Advoka tr" 1Il ~ CVR-nr Banl. 9J J.nr Lars Toft - Thorshøj Kraftvarmeværk De har på vegne Lars Toft, Berberisvej 15, Hørby, 9300 Sæby, ved skrivelse af 8. november 2010 meddelt, at Deres klient ønsker at udtræde af Thorshøj Kraftvarmeværk med kortest muligt varsel. Det fremgår af vedtægternes punkt 5.1 at udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb. Det fremgår afvedtægternes punkt 10.1, at regnskabsåret er 1. juli juni, hvorfor Deres klient kan udtræde af Thorshøj Kraftvarmeværk den 1. juli I forbindelse med eres klients ønske om at udtræde af Thorshøj Kraftvarmeværk, har bestyrel.sen som tidligere anført besluttet sig for at kræve betaling for Deres klients andel af varmeværkets gæld jf. vedtægternes punkt 5.2. Beløbet andrager kr ,47. Derudover er Deres klient forpligtet til at betale afbrydelsesomkostninger opgjort til kr kr For at undgå enhver fremtidig tvist omkring Deres klients betalingsforpligtelse, beder jeg Dem inden 10 dage bekræfte, at Deres klient på udtrædelsestidspunktet er indstillet på at betale den opgjorte andel af selskabets gæld i henhold til vedtægternes S, det vil sige kr ,47 samt afbrydelsesomkostninger. Modtager jeg ikke inden den anførte frist en bekræftelse på det anførte, har Kraftvarmeværket anmodet mig om at anlægge et anerkendelsessøgsmål. oe n n, I N n I tnr.' 'f. W"'~1 '-:J.. 1 t.. I H I -. I~.

13 ANKENÆVNET pa ENERGIMRADET Side 13 12/04802 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Ankenævnets kompetence Efter l, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at aftaleforholdet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet anser sig derfor for kompetent til at behandle sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Kontraktforholdet mellem en forbruger og en varmeforsyningsvirksomhed er reguleret af parternes eventuelle individuelle kontrakt, varmeværkets vedtægter og/eller leveringsbestemmelser, som er anmeldt til Energitilsynet i medfør afvarmeforsyningslovens 21, i det omfang, disse kan anses for direkte eller indirekte vedtaget mellem parterne. Endvidere gælder øvrige bestemmelser i den til enhver tid gældende varmeforsyningslov, samt andre relevante love, herunder navnlig aftale- og købeloven. Andelshaverstatus Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagedes vedtægter med forpligtelsen om, at ejer af en ejendom, der forsynes med fjernvarme, er andelshaver med de rettigheder og forpligtelser, der følger af at være andelshaver, ikke er tingslyst på ejendommen. Det følger af seneste landsretspraksis, jf. den Ådum-sagen (UfR V), at en godtroende erhverver af fast ejendom ikke uden særskilt aftale eller tinglysning automatisk bliver andelshaver i den lokale fjernvarmeforsyning. Nævnet finder det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at der mellem parterne er indgået aftale om, at klager skulle indtræde som andelshaver i det indklagede andelsselskab. Udtrædelsesgodtgørelse Indklagede har efter det oplyste heller ikke nogen "Almindelige leveringbestemmelser", der gyldigt er varslet over for fjernvarmekunderne og anmeldt til Energitilsynet, og som eventuelt kunne danne grundlag for et krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse. Herudover finder nævnet det ikke sandsynliggjort, at klager på anden måde måtte have været vidende om - og udtrykkeligt eller stiltiende accepteret, at han blev anset som andelshaver med de deraf pålagte økonomiske byrder.

14 ANKENÆVNET pa ENERGIMRADET Side 14 12/04802 De forpligtelser, der følger af indklagedes vedtægter i forbindelse med udtræden, kan herefter ikke gøres gældende over for klager som ikke-andelshaver. Klager skal derfor ikke i forbindelse med sin opsigelse af forsyningsaftalen betale en andel af andelsselskabets restgæld. psigelsesvarsel Klager har dog i en vedvarende periode aftaget fjernvarme fra værket, hvorfor værket har krav på et passende opsigelsesvarsel. Efter leverancens karakter og som sagen er oplyst, finder nævnet, at et rimeligt varsel passende kan fastsættes til 18 måneder. I opsigelsesperioden er klager forpligtet til at betale sine forholdsmæssige faste omkostninger. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter med kr., jf. det tidligere bilags punkt 1 a. Klagegebyret på 150 kr. tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Klager, Lars Toft, fritages for at betale udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med opsigelse af forsyningsforholdet til indklagede, Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a., i forbindelse med sin opsigelse afleveringsaftalen. Klagers ospigelsesvarsel er passende fastsat til 18 måneder, efter hvilket tidspunkt klager kan udtræde mod betaling af maksimalt kr i direkte frakoblingsomkostninger. Indklagede skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og ForbrugerstyreIsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter. ANKENÆVNET PÅ ENERGIMRÅDET, DEN o 1. K. 2 'l Isen formand /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052

WWW.OIS.dk. iptffnmnu III. Side 1. kbos 31-07-2012 0U211. Norrevang 4. Nørrevang 4 Kolstrup under Aabenraa 888 20052 kbos 3-7-22 U2 WWW.OIS.dk Din genvej til ejendomsdata Norrevang 4 3eliggenhed ' Moderejendomsnummer Zone Ejendommen benyttes til iptffnmnu Ejerforhold ftntal ejere :jers navn Ejers C/O navn Ejers adresse

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 7. og 8. oktober 2015 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Bystævnet 3. Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Veflinge By, Veflinge Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Bystævnet 3 Generelle oplysninger Beliggenhed Bystævnet 3 Ejendomsnummer 11726 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den kommune,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0278 /TFL Klager: BW 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Silkeborg Forsyning A/S CVR 3193 5520 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0033 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN Slagslunde 3660 Stenløse E.ON Varme Danmark A/S Nørrelundvej 10 2730 Herlev CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Rebild 9520 Skørping Rebild Varmeværk A.m.b.a. CVR 1849 6607 Rebild Kirkevej 1 Rebild 9520 Skørping Kontrakt Særaftale om fritagelse

Læs mere

Side 1. Langebyende 21

Side 1. Langebyende 21 Langebyende 21 Generelle oplysninger Beliggenhed Langebyende 21 Ejendomsnummer 15872 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold Den

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9352 Dybvad Dybvad Varmeværk a.m.b.a. Jernbanegade 8 a 9352 Dybvad CVR 4092 0013 (registreret som DYBVAD VARME- VÆRK AMBA JENS PETER STOUBY)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0281 /TFL Klager: CR Frankrig Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen CVR 2918 9420 [Boulevarden

Læs mere

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0

Side 1. Mundbergs Alle 1. Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1. Matrikelnummer Ejendomsnummer Moderejendomsnummer 0 Mundbergs Alle 1 Generelle oplysninger Beliggenhed Mundbergs Alle 1 Ejendomsnummer 96622 Moderejendomsnummer 0 Ejendommen benyttes til Anden kommunal ejendom (Skole, rådhus m.v.). Ejerforhold Ejerforhold

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0068 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6600 Vejen Vejen Varmeværk v / formanden Dion Christensen Gørtlervej 4 6600 Vejen CVR 5730 1414 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

CVR 5730 1414. Fast afgift Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift.

CVR 5730 1414. Fast afgift Fastsættelse af areal til beregning af fast afgift. 360 sagsnr.: : 12/04736 ScanJour sagsnr.:: 4/1920-0301-0288 / TFL / MRO Klager: Lars Knakkergaard Gormsen Øster Allé 81 6600 Vejen Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Vejen Varmeværk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0040 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 1851 Frederiksberg C. Frederiksberg Kommune Gas- og Vandledningsafd. CVR 1125 9979 v / Frederiksberg Forsyning A/S Stæhr

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

9560 Hadsund CVR 1949 3288. Snedkervej 6 9560 Hadsund

9560 Hadsund CVR 1949 3288. Snedkervej 6 9560 Hadsund Sagsnr. / TFL Klager: CFL 9560 Hadsund Indklaget energiselskab: Klageemne: Øster Hurup Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1949 3288 Snedkervej 6 9560 Hadsund Kontrakt Udtrædelsesgodtgørelse Klage over opkrævning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-13/14042 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 6973 Ørnhøj Energiselskab: Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a CVR 1532 0796 Kjærs Vej 13 6973 Ørnhøj Sekretariat: KONKURRENCE-

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /sen Klager: ADD Indklaget energiselskab: 6000 Kolding TRE-FOR Varme A/S CVR 1701 0131 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9800 Hjørring Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. Strandvejen 89, 2 Lønstrup 9800 Hjørring CVR-nr. 1990 8070 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1921-0101-0002 /NKO Klager: Indklaget energiselskab: NN ApS 2300 København S HNG I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postbox 83 2860 Søborg Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 4000 Roskilde Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Roskilde Forsyning Betonvej 12 4000 Roskilde Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

Oplysninger om grunde

Oplysninger om grunde DANKØBING KOMMUNE -Registerudskrift (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender DANKØBING KOMMUNE NYVEJ 1, 3460 DANKØBING Modtager: Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 881

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0014 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9310 Vodskov Forsyningsvirksomhederne Aalborg Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby v / Aalborg Kommune CVR 1613

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0221 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LTL 5200 Odense V Fjernvarme Fyn A/s CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 5000 Odense C Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde

BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AALBORG KOMMUNE BBR myndigheden. Oplysninger om grunde AALBORG KOMMUNE myndigheden -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender AALBORG KOMMUNE myndigheden STIGSBORG BRYGGE 5, 9400 NØRRESUNDBY Modtager: Kommune nr.: Ejendoms

Læs mere

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS

BBR-Meddelelse rekvireret via OIS TØNDER KOMMUNE -Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) Afsender TØNDER KOMMUNE Wegners Plads 2, 6270 Tønder Kommune nr.: Ejendoms nr.: Udskrift dato: 550 21320 29-09-2016

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Side 1. Herningvej 87. Generelle oplysninger Beliggenhed Herningvej 87. Matrikelnummer Ejendomsnummer 4158 Moderejendomsnummer 0

Side 1. Herningvej 87. Generelle oplysninger Beliggenhed Herningvej 87. Matrikelnummer Ejendomsnummer 4158 Moderejendomsnummer 0 Herningvej 87 Generelle oplysninger Beliggenhed Herningvej 87 Ejendomsnummer 4158 Moderejendomsnummer 0 Landzone Ejendommen benyttes til Ejerforhold Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab Antal

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl.

Ejere Hovedejer Reimer Møller Due, Bakken 214, 7441 Bording Skøde: 09-06-11 Købesum: 900.000 Andel: 1/2 Ejerforhold: Privatpersoner, incl. , Bakken 214, 7441 Bording : 756 Ejendomsnummer: 7839 Beliggenhed: Bakken 214 Adresse: Bakken 214 Postnummer: 7441 Bording Vurderingskreds: 3 Benyttelse: Beboelsesejendom Ejere Hovedejer Reimer Møller

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere.

Ansøgning. Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Ansøgning for Enfamiliehuse, større carporte, garager m.v. Sted(er) Ansøgere. Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Torben Lading Ravnhøjvej 3 8543 Hornslet E-mail: torbenlading@webspeed.dk Telefon 40266866 CVR / RID CVR:31177987-RID:58084859 Indsendt: 22-02-2017

Læs mere

-,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

-,. Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) c *.Å. * Københavns Kommune BBR-Meddelelse -,." Center for (Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret) AM ~,Kommune nr. Ejdendoms. nr. llgskritt dato. 101 311562 27-02-2010 Afsender Københavns

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Page 1 of 2. Hej Jacob,

Page 1 of 2. Hej Jacob, Page 1 of 2 From: Lars Stentebjerg Sent: 23-11-2014 19:31:53 To: Jacob Kloch Subject: Re: Matr.nr. 1øø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov. Øster Alle 62 Attachments: Opdeling af grund (2014-11-19_0920).pdf;

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27

Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Tilsynsrapport 2015 på Nederbyvej 27 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere