Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1"

Transkript

1 Aammassivik Befolkning og boliger Havn og erhverv Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Udviklingsstrategi for bygden 106-A1 106-A2 106-A3 106-B 106-C1 106-C2 106-C3 106-D1 106-D2 106-D3 106-D4 106-E1 106-E2 106-E

2 Aammassivik ligger på østsiden af Alluitsoq fjorden. Stedet blev befolket i 1889 og det gamle skolekapel opførtes af Herrnhutmissionen i en blev dog først grundlagt som handelssted i en har i mange år haft nær tilknytning til fåreholdererhvervet og har midt i bygden et stort fladt område med hø slette, idet der tidligere var en fåreholder i bygden. har i dag en befolkning på 67. Ikke langt fra ligger fåreholderstederne Qallimiut med 15 indbyggere og Qorlortorsuaq med 13 indbyggere. Sidstnævnte ligger ved Grønlands største vandfald af samme navn, hvor der er etableret vandkraftværk. Befolkning og boliger Befolkningstallet har generelt været faldende siden Fra har indbyggertallet dog ligger relativt stabilt omkring 70. Det forventes at den offentlige service i bygden er tilstrækkelig og at der ikke vil opstå behov for udvidelser eller nedlæggelser i planperioden Gennemsnitsalderen er 39 år og dermed relativt høj. 21% af bygdens indbyggere var i 2009 under 14 år. Boligbebyggelsen i består udelukkende af enfamiliehuse samt et ældrekollektiv. Husenes standard er mindre god, der er relativt mange tomme huse i bygden, hvorfor nedrivning af de dårligste af disse har høj prioritet. Ingen af husene er tilsluttet kloak. Hovedparten af husene er med elinstallation, men uden vand. Enkelte huse er med vandinstallation og med vandtank, der kan fyldes ved hjælp af slange fra taphus. Der forudses ikke behov for flere boliger, men der skal etableres erstatningsbyggeri for needslidte og nedrevne boliger. Det forventes at der skal bygges ca. 8 boliger i planperioden. Havn og erhverv arbejdspladser er især knyttet til fiskeri og fangererhvervet. Desuden er der nogle arbejdspladser inden for serviceerhvervene, som i butikken, skolen samt til kommunens forskellige bygdeanlæg og kontorer. Havneanlægget består af en fast kaj til bygdeskib o. lign. samt en pontonbro til joller. Der kan etableres yderligere pontonbroer hvis der opstår behov derfor. I forbindelse med havnen ligger produktionsanlægget, som primært indhandler torsk. Produktionsanlægget er velfungerende og indhandler varer fra både bygden beboere og fra beboere ved fåreholderstederne i området Fiskefabrikken har været i bygden siden Nuværende fabrik er ejet af brødrene Elias og Ortooraq Nielsen firmaet Asimit Aps fra Der indhaldes stenbiderogn og torsk samt sortebær. Der har de seneste år ikke været landbrugserhverv i bygden, men i 2010 blev der taget flere initiativer til at starte en landbrugsproduktion og Konsulenttjenesten har udarbejdet en plan for et muligt fårehold ved. Servicebygninger Klik her for at se Service bygninger på kort Den tidligere skole, B 1298, ønskes renoveret, således at den kan anvendes til forsamlingshus. Skolekapel opført af Herrnhutmissionen i 1899 er bevaringsværdigt Der er i en eksisterende ældrekollektiv opført i Ældrekollektivet er med 6 8 pladser og drives som et kollektiv, hvor der er tilknyttet hjemmehjælpere efter en individuel vurdering af behovet. Primo 2008 skal fastlægges en ny struktur på ældreområdet i Nanortalik, og i den forbindelse kan der ske ændringer af ældreplejen i. ekontor er indrettet i et enfamiliehus. Der er ansat en kontormedhjælper til det daglige administrationsarbejde. Der er ikke planlagt yderlig udvidelse af byg 2 / 17

3 dekontoret Servicehuset, bygdekonsultationet og brandstationen er i et hus. Der er ikke planer om udvidelser i planperioden Eleverne på den kommunale bygdeskole i kommer fra bygden selv og omegnens fåreholdersteder. Skolen har elever fra klasse og har i skoleåret 2007/2008 i alt 8 elever. Elevtallet ventes at stige i planperioden, men der forventes ikke at opstå behov for udvidelser af skolen en har egen butik, hvor der kan købes de nødvendige dagligvarer. Fællesværkstedet i bygden indeholder mulighed for reparation af bygdebeboernes joller. Værkstedet skal renoveres i planperioden Tekniske anlæg i Klik her for at se Tekniske anlæg på kort I den vestlige del af bygden ligger de to el værker. Det nye elværk, som producerer strøm til bygden og det gamle kraftværk, som fungerer som reserve. Der er ikke planer om udvidelser i planperioden en vandforsynes fra vandsøen som er beliggende 600 m syd for bygden, og derfra ledes vandet til bygdens taphuse. Der er ikke i et vandværk idet det første taphus fungerer som pumpestation. Ved vandsøen er der to dæmninger, som sikre tilstrækkelig vandstand og dermed stabil vandforsyning til bygden. Vandforsyningen er tilstrækkelig udbygget I bygdens østlige del findes en helistop, som bruges til den faste bygdebeflyvning. Det er et lokalt ønske at der etableres et læskur ved helistoppet I den østlige del af bygden ligger telekommunikationsanlægget med heliplatform Dagrenovationsaffald bortskaffes ligeledes under den kommunale renovationsordning. Affaldet bringes til forbrændingsanlægget og aske og ubrændbart affald deponeres og tildækkes. Dagrenovation og tømte natrenovationsposer afbrændes i forbrændingsanlæg. Natrenovation indsamles og udledes urentes i havet. Det grå spildevand ledes urenset ud i terrænet og fremføres til fjorden ved hjælp af grøfter. Der påregnes ikke udført nogen form for offentligt kloaksystem i planperioden Boldbanen ligger i den nordlige del af Kirkegården ligger syd for bygden. Kirkegården udvides løbende mod øst og vest efterhånden som behovet opstår har nogle primær veje som går gennem bygden og ud fra denne går flere mindre stier veje til betjening af det nødvendige færdselsbehov. Veje og stier er anlagt som grusveje og er anlagt for kommunale midler. Udgiften til vedligeholdelse afholdes af kommunen. Heliporten, brændstoftanke og vandindvinding er omgivet at spærre, som skal overholdes. Teleanlæggene har indsigts, som der skal vises hensyn til, og fra dump og forbrændingsanlæg skal der holdes en passende afstand til nærmeste bebyggelse. Udviklingsstrategi for bygden Der er stort behov for sanering af bygningsmassen. Bygningerne B-234A, B-234b, B- 565, B 569, B 600, B 601, B 903 og B 905 er i så dårlig stand at de bør nedrives, mens andre bygninger, herunder den gamle skole, kan finde ny anvendelse efter renovering. Ny bebyggelse kan etableres mellem de eksisterende bygninger eller som erstatningsbyggeri for nedrivninger. Det er et lokalt ønske at der etableres legeplads foran B 180, mens arealer omkring kirkegården reserveres til udvidelse af denne. Det forventes at der opstår behov for udvidelse af kirkegården inden for fem år. De forhenværende markanlæg midt i bygden friholdes for bebyggelse, men kan inddrages til offentlige formål eller erhvervsformål. Erhvervsudviklingen i bygden knytter sig primært til fangst og fiskeri og fabriksanlægget på havnen samt mulighederne for at udvikle landbruget i området, herunder grøntsagsproduktion (kartofler) og fårehold. > 3 / 17

4 106-A1 Særlige Kujalleq Boligområde Boligformål i form af åben/lav bebyggelse Den centrale del af bygden som består af fritliggende og enkelte dobbelthuse. ca. 8,0 ha. Der er plads til ca. 10 nye huse i området. Enkelthuse eller dobbelthuse. må opføres i op til 1½etage. Udvendig vægbeklædning skal være af træ eller krydsfiner. Tagdækning skal være med tagpap. Taghældning over 20. Helistop spærrezone S2 Baggrund. 4 / 17

5 106-A2 Kujalleq Boligområde Boligformål i form af åben/lav bebyggelse Spredte fritliggende huse A2 - ca. 1,1 ha. Der er plads til ca. 2 nye huse i området Særlige Helistop spærrezonen S2 Intet Baggrund. 5 / 17

6 106-A3 Særlige Kujalleq Boligområde Boligformål i form af åben/lav bebyggelse Spredte fritliggende huse ca. 1,2 ha. Der er plads til ca. 4 nye huse i området. Helistop spærrezone S2 Baggrund. 6 / 17

7 106-B Særlige Baggrund Kujalleq Erhvervs og havneområde Havne og erhvervsområder Området består af kajanlæg samt fiskefabrik med tilhørende bebyggelse Ca. 1,3 ha. Ved havnen mulighed for tilbygning til eksisterende anlæg og ved sanering. Ved stranden skal være muligt at ophale både. Havne og erhvervsområde med dertil knyttede lager- og pakhusfaciliteter, kontorer og folkerum m.v. Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Der kan gives tilladelse til udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. Kort resume 7 / 17

8 106-C1 Kujalleq Område til fællesformål Offentlige formål skole, institution, kirke, butik og lignende. butik, servicehus, sygeplejestation desuden 2 boliger. butik, servicehus, sygeplejestation - ca 1,3 ha. I området desuden 2 boliger. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger. Særlige Baggrund Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Der kan gives tilladelse til udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. Tankanlæg og tilhørende spærrezone er i området. Kort resume 8 / 17

9 106-C2 Kujalleq Område til fællesformål Offentlige formål skole, institution, og lignende. skole skole - ca 1350m2 - ca. 0,1 ha - udvidelse eksisterende bygning. Særlige Baggrund Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Der kan gives tilladelse til udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. Tankanlæg og tilhørende spærrezone er i området. Intet Kort resume 9 / 17

10 106-C3 Kujalleq Område til fællesformål Offentlige formål skole, institution, kirke, butik og lignende. kirke, ældrekollektiv, gammel skole kirke, ældrekollektiv, gammel skole ca 1,1 ha. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger. Særlige Baggrund Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Der kan gives tilladelse til udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. Tankanlæg og tilhørende spærrezone er i området. Kirken, B 99 er bevaringsværdig. Kort resume 10 / 17

11 106-D1 Særlige Baggrund Kujalleq Friholdt område og større fritidsanlæg Rekreative formål og kirkegårde. kirkegård. kirkegård ca 0,6 ha. Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser. Indflyvningszone over D4. Kort resume 11 / 17

12 106-D2 Særlige Baggrund Kujalleq Friholdt område og større fritidsanlæg Rekreative formål og kirkegårde. Rekreative formål og kirkegårde. friområde/markanlæg ca. 2,0 ha Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser. Indflyvningszone over D4. Kort resume 12 / 17

13 106-D3 Særlige Kujalleq Friholdt område og større fritidsanlæg Rekreative formål og jordbrug. markanlæg. markanlæg ca. 8,2 ha Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser. Indflyvningszone over D4. Baggrund. 13 / 17

14 106-D4 Særlige Kujalleq Friholdt område og større fritidsanlæg Rekreative formål, herunder fodboldbane. fodboldbane fodboldbane - ca 1,3 ha Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser. Indflyvningszone over D4. Baggrund. 14 / 17

15 106-E1 Særlige Kujalleq Tekniske anlæg Særlig anvendelse større tekniske anlæg, herunder elværk elværk elværk ca 0,3 ha Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til den eksisterende anvendelse. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Ind- og udflyvnings for helistop. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august Baggrund. 15 / 17

16 106-E2 Særlige Kujalleq Tekniske anlæg Særlig anvendelse større tekniske anlæg herunder dump. dump. dump - ca 0,2 ha. Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til den eksisterende anvendelse. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Ind- og udflyvnings for helistop. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august Baggrund. 16 / 17

17 106-E3 Særlige Baggrund Kujalleq Tekniske anlæg Særlig anvendelse større tekniske anlæg helistop helistop - ca 1,3 ha Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til den eksisterende anvendelse. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. Ind- og udflyvnings for helistop. Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august Kort resume 17 / 17

Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning

Kommuneplan 2011-2022 Narsaq Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning plan 2011-2022 Befolkning og boliger Erhverv og havn Service og offentlige institutioner Miljø og forsyning Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Trafik- og centerstruktur Udviklingsstrategi for by

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer 12 1. Det er Viborg Byråds målsætning: at en

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald

Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Randers Kommune Kommuneplan 2009 Rammer Distrikt 5 Nørhald Bekendtgjort 26.03.2010 Forord Kommuneplaner skal ifølge planloven revideres hvert fjerde år. Dette

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1

November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Blandet byområde Lokalplan 12-049 November 1996 Aalborg Kommune ï Magistratens 2. afd. 1 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv.

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Læs mere

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1.

Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling Retningslinje 2.1.1 Bymønster Retningslinje 2.1. Hovedstruktur 2. Byer og byformål Hovedstruktur 2.1. Bymønster og byudvikling 2.1.1 Bymønster 2.1.2 Byudvikling og -omdannelse 2.1.3 Rummelighed 2.1.4 Konfliktfyldte perspektivområder 2.1.5 Nærrekreative

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist

INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist INDLEDNING Gundsø Byråd har den 11. april 2001 endeligt vedtaget denne lokalplan for et lille boligområde, omfattende det gamle stuehus og en ny oldekolle-bebyggelsc ved Bistrup Ladegård i den østlige

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere