Dansk Kiropraktor Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Kiropraktor Forening"

Transkript

1 ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne i spil - sådan lyder titlen på vores splinternye målprogram. Kort sagt betyder titlen, at vi som profession vil mere i samspil med det danske sundhedsvæsen: Vi vil sænke paraderne og for alvor spille med på sundhedsvæsenets banehalvdel. Det er et af vores fineste resultater, at vi i 2010 fik formuleret denne fremtidige strategi om mere samspil i et nyt målprogram; men - som det vil fremgå - er vi allerede tyvstartet. De andre store resultater, vi har præsteret her i 2010, understøtter nemlig på flotteste vis målprogrammet. Det gælder den perspektivrige overenskomst, vi fik forhandlet os frem til med regionerne, og det gælder den nye hjemmeside med det multifunktionelle medlemsforum. Det vender jeg tilbage til. Først vil jeg uddybe, hvordan og hvorfor vi vil i spil. Nye mål Kiropraktorerne i spil beskriver ikke bare en retning - men også konkrete mål for, hvordan professionen vil indtage en mere proaktiv position i sundhedsvæsenet. Vi kan og vil gøre endnu mere nytte. Vi kan kun se gode grunde til, at kiropraktik inddrages mere i det fælles arbejde med at finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Udfordringer, som består af flere kroniske patienter, flere ældre, øgede krav om kvalitet, specialisering og sammenhængende patientforløb, lægemangel, opgaveglidning og trængt økonomi. Ja, blot for at nævne et par eksempler. At komme mere i spil kræver, at vi bliver mere synkrone med spillereglerne i det danske sundhedsvæsen; det er spilleregler centreret omkring dokumentation, standardisering, fleksibilitet og udvikling. Målprogrammet beskriver aktiviteter, som sigter på at geare vores profession til at spille efter disse regler. Målprogrammet har været halvandet år undervejs og er et resultat af en grundig proces med professionel assistance fra et rådgivende konsulentfirma. Processen har været fokuseret på strategi, medlemsinddragelse og viden, og den har kastet meget mere af sig end blot selve målformuleringerne. Vi har også fået en række analyser og undersøgelser med os. Særlig betydningsfuld var en politisk stakeholderanalyse, som viste, hvordan centrale aktører opfatter professionen, og hvilken vej, de politiske vinde blæser omkring foreningen. Analysen viste, at der var flere uudnyttede muligheder for samspil og alliancer, end vi måske har troet. Foreningen roses for at være en stærk forening medlemstallet taget i betragtning, men får dog på puklen for at være for usynlig. Stakeholderne beskriver kiropraktorerne som dygtige, men også som lonely riders, der har størst interesse i at passe egen butik. Desuden udtrykte stakeholderne usikkerhed om kvaliteten af den behandling, der foregår i kiropraktorklinikkerne samlet set. De savner kliniske retningslinjer for det, der foregår i behandlingen og mere dokumentation for indsats og virkning. Det blev eksplicit nævnt af flere som årsag til, at man er tilbageholdende med at give nye rettigheder og indgå nærmere samarbejde med kiropraktorerne. Dette kan vi naturligvis ikke sidde overhørigt, og det er derfor et gennemgående Side 1 af 7

2 tema i Kiropraktorerne i spil. Målprogrammet er opdelt i fem temaer: Fortsat fokus på forskning & uddannelse, Synlig kvalitet, Mere samarbejde & kommunikation, Integration med det øvrige sundhedsvæsen og Klar identitet. Forskning & uddannelse Målene vedrørende forskning & uddannelse handler om, at vi skal konsolidere opblomstringen af kiropraktik som et evidens- og forskningsbaseret klinisk fagområde. Denne proces har været og er fortsat en forudsætning for fagets udvikling. Vi vil fortsat sikre forskning inden for vores område - også gerne den tværfaglige. Dette skal ske ved at understøtte og styrke det enestående forskningsmiljø, vi allerede har. Vi vil også hjælpe til med at rekruttere flere kiropraktorer og klinikker til at deltage i forskningsaktiviteter. Desuden vil vi udarbejde en langsigtet plan for vores forskningsfond, Kiropraktorfonden. Men også afsøge muligheder for, at andre finansieringskilder bidrager til processen. På efteruddannelsesområdet vi vil gerne øge deltagelsen. I dag deltager godt halvdelen af medlemmerne årligt i efteruddannelse ved NIKKB. Vi vil have fat i dem, der ikke kommer af sted. Vi vil derfor afprøve en model for obligatorisk efteruddannelse. Sidst, men ikke mindst vil vi styrke synergien mellem den kiropraktiske virkelighed og den nye viden. Dette skal ske ved at knytte forskningen tættere til den kliniske praksis, så den ny viden gøres operationel. Synlig kvalitet Målene i temaet Synlig kvalitet handler om kvalitetssikring. Det er essentielt for professionen, at vi sætter ind med egne initiativer. Vi vil tage initiativ til, at der bliver udarbejdet kliniske retningslinjer. Vi vil sætte turbo på at videreudvikle vores succesfulde lænderygprojekt, NIPkiropraktik, som implementerer Det Nationale Indikatorprojekts målemetode i kiropraktorpraksis. Metoden, som er en af grundpillerne i Den Danske Kvalitetsmodel, har vist sig at være velegnet til at sikre kvaliteten af vores behandling. Men herudover vil vi udvikle vores egen kvalitetserklæring. Den skal beskrive, hvad en patient kan forvente ved et besøg i en hvilken som helst kiropraktorklinik. Det er tanken, at hver enkelt klinik kan tilslutte sig erklæringen og brande sig med, at klinikken følger visse kvalitetsstandarder. Med disse tiltag vil vi vise omverdenen, at der er standarder for, hvad der foregår i kiropraktorklinikkerne vi ved, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Samarbejde & kommunikation Samarbejde & kommunikation er et selvstændigt tema i målprogrammet. Målene her kredser om, at vi ikke blot skal igangsætte tværfagligt samarbejde, men aktivt og tydeligt gå i front, hvor det er til gavn for borgerne, at vores kompetencer anvendes. Vi vil fremme tværfaglige praksisformer, sundhedscentre med kiropraktorer og klinikfællesskaber generelt. Det kræver, at foreningen anlægger en mere udadvendt profil og bruger flere kræfter på at invitere til øget samarbejde med andre organisationer i spørgsmål af fælles interesse. Vi vil Side 2 af 7

3 derfor opprioritere samarbejde og dialog med andre organisationer. Men det kræver også en indsats af den enkelte kiropraktor. Vi vil gerne klæde kiropraktorklinikkerne på til at kunne indgå flere samarbejder lokalt, ikke mindst med de praktiserende læger. Indsatsen skal bakkes op af IT, som fremmer tværfaglig og tværsektoriel kommunikation, men processen kræver også, at vi skaffer dokumentation. Vi skal have sat projekter i gang, som tilvejebringer økonomiske fakta om, hvor og hvordan kiropraktorkompetencer gør bedst nytte. Hvis der er et sprog, det politiske system forstår, så er det det økonomiske. Integration med det øvrige sundhedsvæsen De tre temaer, jeg har været igennem, handler om forudsætninger for, at vi kan komme mere i spil. Det fjerde tema Integration med det øvrige sundhedsvæsen går i dybden med selve integrationsprojektet. Vi mener, det er til fælles gavn ikke mindst for patienterne - at vi bliver en mere central figur i primærsektoren: Kiropraktoren skal være et mere naturligt valg for flere patienter med problemer relateret til bevægeapparatet. Her ligger den primære integrationsopgave. Vi vil først og fremmest søge mere samarbejde med de praktiserende læger. Sammen med dem vil vi bl.a. udvikle det, vi kalder en henvisningsplatform, så den praktiserende læge får nemmere ved at anbefale deres patienter at gå til kiropraktor. Vi vil have flere kiropraktorer på hospitalerne på den rigtige side af skranken så at sige. Der skal arbejdes for, at der ansættes flere hospitalskiropraktorer, og vi vil arbejde for, at der godkendes en specialuddannelse for hospitalskiropraktorer. Vi har jo i en årrække arbejdet på at udvikle en videreuddannelse, der kan få vores kompetencer mere i spil i sekundærsektoren. Her i sommer startede endelig et pilotprojekt i Region Syddanmark. Det udgår fra Rygcenter Syddanmark og skal gøre erfaringer med et 5-årigt uddannelsesforløb bygget op efter strukturen fra speciallægeuddannelserne. Tanken er, at kiropraktorernes kompetencer kan opkvalificeres i forhold til de særlige forhold, som gør sig gældende i sekundærsektoren. Et af de andre områder, hvor vi ved, vi kan gøre mere nytte, er inden for billeddiagnostikken. Derfor vil vi opruste denne kernekompetence. Vi vil arbejde for, at alle kiropraktorklinikker kan henvise til udvidet billeddiagnostisk udredning, at flere klinikker kan tilbyde ultralydsundersøgelser og, at endnu flere kiropraktorklinikker kan udveksle billeder digitalt. Der er også andre områder end billeddiagnostik, hvor vi ved, at vi kan komme mere spil, men vi mangler at formulere det præcist. Især indenfor områder som fx forebyggelse, rehabilitering og arbejdsfastholdelse. Her skal vi nøje overveje og beskrive, hvad det er realistisk at byde ind med. Men også vurdere, hvilke efter eller videreuddannelsesinitiativer, som skal gøre det muligt. Klar identitet Vores opgaveportefølje udvides og grænsefladerne til andre sundhedsgrupper er under forandring. Der er derfor behov for et fast udgangspunkt, en viden om os selv, som vi kan fundere alt det nye ovenpå. Det sidste tema om Klar identitet handler derfor om, at kiropraktoridentiteten skal sættes under lup. Vi vil facilitere en afklaring af vores identitet. En mere afklaret identitet er også første skridt mod en solidt funderet brandingstrategi, der kan hjælpe os med at komme vel i mål med Kiropraktorene i spil. Side 3 af 7

4 Nye mål, men ikke kursskifte Vi tror på Kiropraktorerne i spil. Det er stærkt forankret blandt jer medlemmer, og det bygger på viden om det sundhedspolitiske klima. Det var vores topprioritet, at de nye mål blev undfanget i tæt samspil med medlemmernes stemme. Det er udviklet af en 11-mand stor arbejdsgruppe med en stor beskæftigelsesmæssig og geografisk bredde. Gruppen har sørget for, at målprogrammet blev funderet på strategisk analyse, dybdegående debatter og ikke mindst konkret viden. Et meget højt antal af jer har engageret deltaget i de debatter og topmøder, som Kiropraktorerne i spil er formuleret på baggrund af. Ja, mange af jer vil ligefrem kunne genkende jeres input helt ned på ordniveau. Ikke mange organisationer kan prale med at have et målprogram forankret så konkret og nært i medlemsskaren. Til jer, der måske sidder tilbage med følelse af usikkerhed omkring de mange og fine ord, synes jeg, det er værd at understrege, at der ikke er tale om et kursskifte i forhold til tidligere. Snarere et blandingsprodukt mellem en vision og en handlingsplan, som bygger smukt videre på de sidste års udvikling i den danske kiropraktorprofession. Ny praksisoverenskomst Som jeg nævnte i min indledning, opnåede vi i 2010 andre store resultater, som understøtter målprogrammet. Først og fremmest er der den ny landsoverenskomst for kiropraktik, som trådte i kraft 1. oktober. Som jeg fortalte fra talerstolen sidste år, fandt bestyrelsen ikke behov for gennemgribende ændringer af overenskomsten. I stedet satsede vi på målrettede forbedringer. Vi var jo heller ikke blinde for, at de samfundsøkonomiske vilkår for overenskomstforhandlingerne var yderst kritiske. Aftalen endte også med at blive indgået inden for en uændret økonomisk ramme. Faktisk viste det sig, at vi måtte kæmpe hårdt for at sikre fremdrift trods alt. Vi valgte dels at genanvende midler til en ny ydelse, dels at henføre en række engangsmidler til finansiering fra Kiropraktorfonden. Inden for det billeddiagnostiske område lykkedes det med overenskomsten næsten at overhale målprogrammet indenom på flere områder. Hvis kiropraktorer skal positioneres som andet end terapeuter, er det afgørende, at vores diagnostiske muligheder udvides. Her er billeddiagnostikken af hel vital betydning. Det var derfor meget tilfredsstillende, at de sidste tre års til tider frustrerende diskussioner i Moderniseringsudvalget kunne krones med en meget perspektivrig billeddiagnostisk aftale. Vi har fået diagnostisk ultralyd som en ny ydelse. Vi har fået fremmet muligheden for, at alle kiropraktorer kan få ret til at henvise til CT- og MR-skanninger. Vi fortsætter med at understøtte digitaliseringen af klinikkernes røntgenanlæg, og aftalen understøtter også vores progressive fælles billedserver KirPACS. Vi har desuden fået klare regler, som sikrer patienten et ensartet tilbud, når klinikker samarbejder om røntgenanlæg. Sidst, men ikke mindst får vi udviklet kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område. Side 4 af 7

5 Med overenskomsten har vi altså både cementeret og sikret kiropraktorernes billeddiagnostiske muligheder. Kvalitet har også været en del af aftalen. Der skal lægges en fælles strategi. Regionerne er ikke helt så langt, som de selv kunne ønske, men er på trapperne med en samlet kvalitetsstrategi for hele praksissektoren. Vi har aftalt, at vi derefter sætter os ned og drøfter, hvordan vi sikrer, at kiropraktorerne tænkes med. På vores side af bordet forbereder vi os ved at samle de kræfter, som arbejder med kvalitetssikring. Vi vil afholde et seminar med relevante aktører interne såvel som eksterne. Her skal vi koordinere vores engagement og den videre proces. Der skal også gøres en indsats for mere sammenhængende patientforløb. Det er aftalt med regionerne, at kommunikation mellem kiropraktorerne og de praktiserende læger sættes i system. Arbejdet afventer, at de praktiserende læger bliver færdige med deres overenskomstforhandlinger. Jeg havde et møde med formand Henrik Dibbern i april måned og havde en meget konstruktiv forberedende snak med ham. Vi var mere enige, end jeg havde troet på forhånd, så jeg er fuld af forventning om, at vi vil finde en udbytterig og fornuftig løsning for alle parter. Den sidste del af overenskomstens resultater, jeg vil omtale, går så godt i spænd med målprogrammet, at det næsten er uhyggeligt. Det er nemlig aftalt, at vi skal drøfte kiropraktorernes roller og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen sammen med regionerne. Regionerne er i gang med at gøre sig sine tanker om deres ønsker til vores roller og opgaver. De forventer at være færdige i sommeren 2011, hvorefter vi så kan mødes med dem og drøfte fælles strategier og anbefalinger. Vi har jo vores målprogram, som sætter retning for, hvordan vi ser udviklingen de næste fem år. Dét vil være vores diskussionsoplæg. Vi har naturligvis måttet indgå en række kompromiser undervejs i forhandlingerne, ligesom vi på et enkelt område, nemlig vedrørende udvikling af den kiropraktiske kapacitet, har haft så modsatrettede synspunkter, at vi ikke engang kunne blive enige om en blød formulering. Her tyder det heldigvis på, at det regionale samarbejde henter nogle resultater hjem, både med generationsskifteaftaler og nye ydernumre rundt omkring. Jeg håber, at vi ad den vej sikrer om end noget langsommere, end vi kunne ønske at alle, der ønsker at praktisere under overenskomstens rammer, kan vælge at gøre det. WEB En tredje stor bedrift i 2010 er lanceringen af den nye webplatform. Den består af en ny, flot hjemmeside og det udbyggede medlemsforum, DKF Forum, som ikke står tilbage for Facebook. Den nye web skal nævnes særligt, fordi den også understøtter Kiropraktorerne I spil. Den åbne del af hjemmesiden har fået et indbydende udseende, nyt indhold og nye funktioner, som alle er målrettet formidling af viden og vejledning. Den er en uundværlig platform for en mere udadvendt og opsøgende strategi. Den lukkede del, DKF Forum, understøtter videndeling, kollegial sparring og debat - helt nødvendige elementer i en proces, hvor vi som profession i højere grad skal koordinere vores indsatser og udvikle os. Side 5 af 7

6 Vi lancerede DKF Forum efter sommerferien, og hver tredje af jer medlemmer har aktiveret jeres profil. Vi kan også se, at mange af jer har taget de nye funktioner til jer. I har taget initiativ til at få oprettet en række interesseklubber, fx for kiropraktorer, der interesserer sig særligt for idrætskiropraktik. Flere af jer har også oprettet blogindlæg med alt lige fra debatindlæg til viden eller nyheder. Det er så godt at se, at I tager mulighederne til jer. Jeg vil ikke komme ind på flere detaljer om webben, for den skal ses og prøves, og det er der mulighed for ude på sekretariatsstanden, hvor I kan få en introduktion, få hjælp til at aktivere jeres profil og se på alle mulighederne i kiropraktordelen af cyberspace. Jeg vil nu afslutningsvist fremhæve nogle aktiviteter udsprunget af Kiropraktorfonden, for de er også med til at bære professionen fremad. Efteruddannelseskompensation I fonden har vi været med til at etablere et forsøg med kompensation til kiropraktorers deltagelse i efteruddannelse på NIKKB. De næste tre år har alle kiropraktorer en efteruddannelseskonto på 6000 kr. årligt. Fra kontoen kan udbetales penge til delvis kompensation af det tab, der følger ved deltagelse i kurser på hverdage. Forsøget er iværksat for at få mere efteruddannelse. En undersøgelse viste, at kiropraktorer ikke ønsker, at efteruddannelse skal gå ud over tid til familie og venner. Derfor ville vi skabe en model, som gør det muligt i højere grad at placere kurser på hverdage. Om tre år kan vi se, om denne kompensationsordning øger efteruddannelsesaktiviteterne. Internationale stipendier Kiropraktorfonden har også etableret et forskningsstipendium til udenlandske forskere. Stipendierne gælder til postgraduat forskeruddannelse i Danmark og er etableret for at tiltrække udenlandsk forskerkapacitet. Vi har de senere år set, at det har været vanskeligt at rekruttere danske forskere til projekter. Det er uhyre vigtigt, at vi hele tiden holder momentum i forskermiljøet, og at der til stadighed er en kritisk masse, som fylder noget. Det forventes, at forskerne tillige har midler med hjemmefra. Den første modtager af stipendiet er norske Ellen Årtung, som bliver tilknyttet NIKKB og SDU. Eksterne taksigelser Her til slut vil jeg gerne takke samarbejdspartnere for et godt samarbejde i Vi har jo mødtes en del med regionerne i løbet af året, og jeg må sige, at selvom vi ikke altid er enige, så er vores dialog altid konstruktiv og fremadrettet. Så tak til jer for et godt frugtbart samarbejde. Vi får også rig lejlighed til at mødes i den kommende tid. På den faglige bane har vi igen i år haft et udbytterigt samarbejde med Sundhedsstyrelsen også selvom vi nu og da har haft uoverensstemmelser. De faglige miljøer omkring kiropraktoruddannelsen på SDU og Rygcenter Syddanmark har vi også haft et glimrende samarbejde med. Jeg vil gerne takke for det og for jeres fremragende arbejde, som vores profession i den grad profiterer af. Sidst, men ikke mindst vil jeg takke Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik samt Kiropraktik og Sundhed, som igen i år har gjort en uundværlig indsats for professionen! Side 6 af 7

7 Afslutning Som min tale har vist, er der ikke andet end gode grunde til at få os mere i spil. Derfor er jeg en glad mand. Men de resultater, vi selv har præsteret i årets løb, gør det ikke alene. Det kræver fortsat et stort stykke arbejde af foreningen, før de produkter vi har frembragt, folder sig ud i fuldt flor. Vi skal bl.a. have vores eksterne interessenter til at se, hvad de får ud af at spille mere sammen med os. Vi får allerede signaler fra regionerne. Vi bliver allerede budt op til dans, og oplever også flere steder, at invitationen følges op. Vi skal som profession sammen - men ikke mindst hver for sig - geares til at virke på en lidt anden måde end mange af os har været vant til. Der vil være nye rutiner, vi skal tilegnes os, og gamle måder at virke på, som skal udfases. Der vil være nye forpligtende samarbejder, vi skal indgå i. Kierkegaard sagde: Alle vil udvikling, men ingen vil forandring. Lad os gøre Kierkegaards ord til skamme. Kiropraktorerne I spil er noget, vi vil. Side 7 af 7

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR.5 2007 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR.5 2007

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed

Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.1 2009 Regionalt: Status og udfordringer i kredsforeningerne Undersøgelse: Whiplash og nakkekurver REPORTAGE: Topmøde diskuterer sundhed KIROPRAKTOREN

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune

Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Mentorprojektet på Lolland Virksomhedernes sociale ansvar Afsluttende konference for mentorprojekt i Lolland Kommune Den 16. november 2009, Lungholm Gods, 4970 Rødby Mentorprojektet på Lolland er redigeret

Læs mere

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening FOKUS: Kommunale sundhedscentre Fagligt: Aktiviteter i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik NR.2 2009 NIKKB NYT: Kollegialitet til

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere