FORSLAG LOKALPLAN NR og tillæg nr. 9 til Kommuneplan Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib"

Transkript

1 FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014

2 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser, men det er alene Byrådet der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på alle ejendomme inden for lokalplanens område. En lokalplan omfatter to hoveddele - først Lokalplanbestemmelser og dernæst en Redegørelse. Lokalplanbestemmelserne omfatter de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom samt lokalplanens retsvirkninger. Lokalplanbestemmelserne understøttes af en række kortbilag mv., som findes bagest i planen. I redegørelsen er der gjort rede for lokalplanens indhold samt planens forhold til anden planlægning. Som indledning til bestemmelser og redegørelse gives en kort præsentation af lokalplanområdet samt baggrunden for og formålet med lokalplanen. PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til lokalplan nr. 155 og kommuneplantillæg nr. 9 er fremlagt til offentlig høring i perioden fra DatoMånedÅr til DatoMånedÅr. Yderligere eksemplarer kan rekvireres på tlf Forslaget kan også ses på kommunens hjemmeside Indsigelser eller ændringsforslag skal sendes skriftligt inden d. DatoMånedÅr til: Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Østergade 21 og Nørre Aaby

3 LOKALPLAN NR. 155 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib Indhold INDLEDNING... 5 LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER... 5 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER... 7 VEDTAGELSESPÅTEGNING REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN...19 FORHOLD TIL GÆLDENDE BYPLANVEDTÆGT...21 PÅVIRKNING AF BYMILJØ...21 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING SERVITUTTER...25 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER BILAG KORTBILAG 1: MATRIKELKORT KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT KORTBILAG 3: ILLUSTRATIONSPLAN KOMMUNEPLANTILLÆG... 33

4

5 INDLEDNING LOKALPLANOMRÅDET OG DETS OMGIVELSER Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Strib Landevej og Højskolevej i den sydøstlige del af Strib, og udgør et samlet areal på ca m². Området omfatter matriklerne 45d og 45e, Røjle By, Strib-Røjleskov samt en del af 6ag, Røjle By, Strib- Røjleskov. Området omfatter primært ejendommen Strib Landevej 75, der i dag anvendes som privat bolig, og er mod syd afgrænset af Strib Landevej og mod vest af Højskolevej og KFUM s ejendom. Mod nord ligger Brogårdens Kursuscenter og mod øst afgrænses området af det åbne land, jf. luftfotoet nedenunder. Nord for lokalplanområdet ligger et større boligområde, som er under udbygning. Arealet er i dag bebygget med en enkelt bolig med vejadgang fra Strib Landevej, og fremstår beplantet med græs og en del træer. Den eksisterende bebyggelse vil blive nedrevet i forbindelse med en gennemførelse af denne lokalplans muligheder, ligesom den eksisterende vejadgang fra Strib Landevej vil blive nedlagt. Terrænmæssigt falder området mod sydvest, og mod Strib Landevej og Højskolevej fremstår terrænforskellen med mindre skråninger. Lokalplanområdet ligger i byzone og er privat ejet. Lillebælt Oversigtskort der viser lokalplanområdets beliggenhed og omgivelser. 5

6 INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at opføre en enkeltstående dagligvarebutik på maks m² på hjørnet af Strib Landevej og Højskolevej. Butikken skal medvirke til at understøtte den lokale dagligvareforsyning i området. Den resterende del af området ønskes anvendt til boligformål. Et andet formål med lokalplanen er at sikre områdets vejadgang fra Højskolevej. Butikken kan ikke umiddelbart opføres inden for den gældende planlægning for området, og Middelfart Kommune har derfor besluttet at gennemføre en ny planlægning for området, som kan muliggøre den ønskede anvendelse. 6

7 BESTEMMELSER Middelfart Kommune Lokalplan nr. 155 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib I henhold til lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgen de bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at området udlægges til boligområde med mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning, at området vejbetjenes fra Højskolevej. 2. Lokalplanens område og zonestatus 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matrikelnumre af Røjle By, Strib-Røjleskov: matr. nre. 45d, 45e og del af 6ag samt alle parceller, der efter den 3. juni 2014 udstykkes inden for området. 2. Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone. 3. Områdets anvendelse 1. Området skal anvendes til boligområde med mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik med tilhørende parkering og varelevering, til lokalområdets daglige forsyning. 2. Inden for lokalplanområdet må kun opføres eller indrettes bebyggelse til en enkelt dagligvarebutik med et samlet butiksareal på maksimalt m² bruttoetageareal. Hertil kan der til den enkelte butik tillægges personalefaciliteter på op til 200 m², jf. Planlovens bestemmelser. 7

8 BESTEMMELSER Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for området må maksimalt være m², udregnet efter Planlovens bestemmelser. 3. Boliger inden for lokalplanområdet skal anvendes til helårsbeboelse i form af åben/lav eller tæt/lav bebyggelse. Anvendelsen til boligformål muliggør også indpasning af erhvervstyper, som traditionelt kan drives fra en bolig. 4. Der må i området placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning. 4. Udstykning 1. Ved udstykning til åben/lav boliger skal den enkelte grund være min. 700 m². 2. Ved udstykning til tæt/lav boliger skal den enkelte grund være min. 400 m², heraf kan indregnes en del af fælles friarealer. 3. Ved udstykning til andre formål skal den enkelte grund være min m². 5. Veje, stier og parkering 1. Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Højskolevej. Der må ikke ske overkørsel fra lokalplanområde til Strib Landevej. 2. Der udlægges vejareal, i princippet som angivet på kortbilag 2. Vejen skal udlægges i en bredde på min. 8 m og anlægges med min. 6 m kørebane. Inden for vejudlægget må der etableres parallelparkering. Den interne vej har status af privat fællesvej. 3. Der udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, i princippet som angivet på kortbilag Inden for lokalplanområdet skal der etableres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.). 8

9 BESTEMMELSER 5. Inden for lokalplanområdet skal der udlægges areal til parkering efter følgende fordeling: 2 p-pladser pr. åben/lav bolig 1½ p-plads til tæt/lav bolig 1 p-plads pr. 25 m² etageareal ved butikker 6. Parkering til tæt/lav bebyggelse må etableres som en kombination af parkering på egen grund og som fællesparkering. Parkering til åben/lav skal ske på egen grund. Garager og carporte indgår i antal parkeringspladser. 7. På parkeringsanlæg til dagligvarebutikken skal mindst én af p- pladserne indrettes til handicap bil med mål på min. 3,5 x 5 m og én p-plads til handicap kassebil med mål på min. 4,5 x 8 m. 8. Til butiksareal skal der sikres areal til cykelparkering, svarende til 1 plads pr. 100 m². Cykelparkeringspladser til butikken skal placeres nær butikkens indgang. 6. Tekniske anlæg 1. Alle ledningsanlæg o.l. skal fremføres under terræn. 2. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaknet i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan. 3. Overfladevand skal så vidt muligt nedsives inden for området. Der må inden for lokalplanområdet etableres over- eller underjordiske anlæg til forsinkelse og/eller rensning af overfladevand forud for nedsivning. 4. Der må etableres anlæg til vedvarende energi i form af solfangere, solceller o.l. på bygningers tage og/eller facader, såfremt anlæggene indpasses under hensyntagen til bl.a. bygningens arkitektoniske udtryk. Anlæggene skal integreres i bygningens arkitektur som elementer i facaden eller tagfladen. Anlæg på skrå tagflader skal ligge plant med tagfladen, som de monteres eller indbygges på. Anlæg på flade tage må ikke have 9

10 BESTEMMELSER en højde der overstiger 1 m. Anlæggene medregnes i den samlede bygningshøjde. Solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 5. Øvrige tekniske bygningsinstallationer, herunder køle- og ventilationsanlæg, skal være skjult i bygninger eller indgå bevidst som indkapslede/støjisolerede arkitektoniske elementer, f.eks. med geometrisk eller skulpturel udformning. 6. Inden for området må i øvrigt etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets forsyning, fx transformerstationer o.l. såfremt anlæggene placeres og udformes under hensyntagen til helhedsindtrykket. 7. Individuelle antenner og paraboler skal placeres sådan, at de ikke er synlige fra veje og stier omkring lokalplanområdet. 7. Bebyggelsens omfang og placering 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for den enkelte ejendom. Dog må bebyggelsesprocenten for åben/lav grunde ikke overstige Ny bebyggelse må opføres i højst 2 etager og den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 meter målt efter reglerne i Bygningsreglementet. 3. Bebyggelse til dagligvarebutik skal placeres inden for byggefelt A, vist på kortbilag 2. Undtaget herfra er skure til kundevogne, overdækning til cykler o.l., der må placeres inden for areal til adgang, parkering og varelevering. Såfremt en del af byggefeltet ikke anvendes til bebyggelse, må dette anvendes til areal til adgang, parkering og varelevering. 4. Bebyggelse til boligformål skal placeres inden for byggefelt B, vist på kortbilag 2. 10

11 BESTEMMELSER 5. Ved udstykning til tæt/lav boliger gælder ingen særlige bestemmelser om højde- og afstandsforhold i forhold til skel inden for byggefelt A. Bebyggelsen skal dog i rimelig omfang sikre tilfredsstillende lysforhold og sikre, at der ikke er væsentlige indbliksgener. 6. Ny bebyggelse til boligformål skal opføres som lavenergibebyggelse, hvorved forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i Bygningsreglementet. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 1. Bebyggelsen i lokalplanområdet skal arkitektonisk og materialemæssigt udformes, så der opnås en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Bebyggelse til butik byggefelt A 2. Bygningsfacader til dagligvarebutikken skal opføres i blank mur i rød, gul eller grå tegl. Dele af facaden, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom metal, træ, stenkompositmateriale og glas. 3. Øvrige bygninger, så som skure til kundevogne, overdækning til cykler o.l., må opføres i andre farver og materialer end butiksbebyggelsen, men skal fremtræde i harmoni med den øvrige bebyggelse. 4. Butiksfacaden skal udformes med visuelle brud. Dette kan ske ved vertikale materiale/farveskift, indsnit eller udkragninger, så store monotone facadepartier undgås. 5. Butikkens tag skal opføres som fladt tag og skal dækkes med tagpap eller etableres med grønt tag (tag med vegetation så som eksempelvis stenurter (sedum), græs, mos eller andre mindre planter). 6. Skiltning til butikken skal fremtræde enkel og informativ og skal i omfang, udformning og farve tilpasses bygningens størrelse, fagdeling og det samlede gadebillede. 11

12 BESTEMMELSER 7. Facadeskiltning på butikken skal udføres som løse bogstaver, symboler og firmalogo, og må ikke få karakter af facadebeklædning. Facadeskiltning må gives en maksimal højde på 0,8 m. Tekst og logo i skilte må være indvendig belyst, eller må etableres som enkeltbogstaver med bagudrettet lys på facaden (coronabelysning). Lysskilte må udføres med en maksimal dybde på 0,25 m. 8. På butikken må der højst opsættes 1 facadeskilt pr. facade mod henholdsvis Strib Landevej og mod Højskolevej. Skiltning må ikke placeres over tagkant. 9. Der må inden for lokalplanområdet placeres 1 skiltepylon til butikken, med placering som vist i princippet på kortbilag 2. Pylonens størrelse må ikke overstige en bredde på 1 m og en højde på 3 m. 10. Der må ikke opsættes permanente bannere, plakatreklamer på parkeringsarealer o.l. inden for området. 11. Belysning af skilte, samt adgangs- og parkeringsarealer må ikke medføre blændingsgener for forbipasserende eller naboejendomme. Bebyggelse til boligformål byggefelt B 12. Bygningsfacader til boliger skal opføres i blank mur med teglsten, eller som pudsede flader. Der må desuden etableres partier med træbeklædning eller plademateriale. Udestuer, udhuse og garager/carporte og lignende mindre bygninger må udføres i andre materialer og farver og med en anden taghældning, men skal harmonere med boligbebyggelsen. 13. Boligbebyggelsen skal udføres med fladt tag, ensidig taghældning på op til 15 grader eller med symmetrisk saddeltag. Mindre bygninger i tilknytning til boligerne, så som skure, carporte o.l., skal udføres med fladt tag eller med ensidig taghældning på op til 15 grader. 14. Tage på beboelsesbygninger, carporte, udhuse og lignende skal 12

13 REDEGØRELSE dækkes med tagpap, tegl/tagsten eller etableres med grønt tag (tag med vegetation så som eksempelvis stenurter (sedum), græs, mos eller andre mindre planter). Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer, bortset fra mindre tagpartier, som må opføres i glas. 15. Tæt/lav boliger inden for lokalplanområdet skal fremstå i samme materialer og farver og med samme taghældning. Udestuer, udhuse og garager/carporte og lignende mindre bygninger, må udføres i andre materialer og farver end boligen og med en anden taghældning. Alle bygninger inden for hver bygningstype, eks. beboelse, skure, carporte o.l., skal have et ensartet præg. 16. Skiltning og reklamering på en boligejendom må kun finde sted i forbindelse med de erhverv, der i henhold til byggelovgivningen kan drives fra egen bolig. Skiltet må alene omfatte firmanavn og bomærke, og må højst have en udstrækning på 0,25 m². Skiltet skal placeres enten ved ejendommens indkørsel, i vinduer eller på bebyggelsens facade. 9. Ubebyggede arealer og beplantning 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende og være pænt vedligeholdte. 2. Ved udstykning til åben/lav boliger skal der etableres fælles friog opholdsareal svarende til min. 5 % af arealet til boligområde. Arealerne skal etableres som større sammenhængende arealer. 3. Ved udstykning til tæt/lav boliger skal der etableres fri- og opholdsareal svarende til i alt 50 % af etagearealet til boligformål. Arealerne omfatter både fælles og private fri-og opholdsarealer og må placeres på terræn, på altaner og på tagterrasser. 4. Til butikken skal der etableres et udendørs opholdsareal på min. 25 m² til butikkens ansatte. 13

14 REDEGØRELSE 5. Der skal udlægges areal til grønt område, jf. kortbilag Areal udlagt til grønt område skal etableres som græsarealer med mulighed for indretning af både fælles og private opholdsarealer. Fælles opholdsarealer må indrettes som grønne arealer beplantet med græs, evt. i kombination med grupper af buske og træer, samt indrettes med faciliteter til leg og ophold. Private arealer må indrettes som haver. Øvrige arealer skal beplantes med græs. 7. Der udlægges areal til grønt område med mulighed for regnvandsbassin, i princippet som angivet på kortbilag 2. Inden for området må der etableres regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand fra lokalplanområdet. 8. Hegn omkring den enkelte boligs private opholdsareal må kun etableres som levende hegn. Levende hegn må suppleres med et let trådhegn på indvendig side i op til 1,2 m. Hvis der etableres levende hegn mod færdselsarealer skal hegnet plantes 0,30 m inde på egen grund. 9. Støjafskærmning i forbindelse med butikkens varelevering skal placeres i princippet som vist på kortbilag 2 og må etableres i en højde på op til 3 m. Afskærmning skal ske i form af støjhegn/støjskærm og skal mod boliger begrønnes med en stedsegrøn beplantning f.eks. stedsegrønne klatreplanter. 10. Parkeringsarealer til butikken skal afgrænses mod Strib Landevej og Højskolevej af klippede hække af bøgepur eller lignende med en bredde på ca. 1 m, og i en højde på maks. 0,9 m, i princippet som vist på kortbilag Parkeringsareal til dagligvarebutikken skal underopdeles ved hjælp af beplantning, i princippet som angivet på kortbilag 3 således at parkeringsarealet i princippet opdeles i mindre grupper af maks. 8 p-pladser. 12. I forbindelse med butikkens indgang må der etableres areal til udstilling af varer. 14

15 REDEGØRELSE 13. Der skal inden for området reserveres arealer til affaldsøer og genbrugspladser til boligerne. 14. Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer. 15. I forbindelse med byggemodning er det tilladt at terrænregulere og udjævne terrænet inden for lokalplanområdet således, at der etableres en jævn stigning inden for området på ca. 20 promille, således at området kan indrettes hensigtsmæssigt til en dagligvarebutik med adgangs-, parkerings- og vareleveringsareal. Det skal sikres, at terrænet ved overkørsler til området gives en jævn hældning. 16. I forbindelse med byggeri er der kun tilladt en terrænregulering på +/- 0,5 m. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 m. I en afstand mellem 0,5 og 2,5 m fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning på maks. 1: Grundejerforening 1. Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for alle boligejendomme inden for lokalplanens område. 2. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg til boligerne, herunder vejareal, vendepladser og fælles friarealer. 3. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på fællesanlæg og fælles friarealer til boligbebyggelsen inden for lokalplanområdet. 4. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 50 % af arealet i lokalplanområdet er udstykket til boligformål og solgt, eller når byrådet kræver det. 5. Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån at fremskaffe de 15

16 REDEGØRELSE økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen og administrationen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor. 6. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Middelfart Kommunes byråd. 11. Miljøforhold 1. Det skal sikres, at områdets funktioner ikke belastes med et støjniveau fra vejtrafik, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for Støj fra veje, p.t. vejledning nr. 4/ Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet ikke påfører omgivelserne et støjniveau, der overstiger de grænseværdier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Etablering af en dagligvarebutik skal ske på baggrund af en støjberegning, som viser, at støjkravene er overholdt. 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Der er sket tilslutning til offentlig forsyning og kloaknet. Såfremt byggeri opføres som lavenergibebyggelse, vil der i henhold til Planlovens 19, stk. 4, efter anmodning fra ejer, blive dispenseret fra tilslutningspligt til offentlig varmeforsyning. De i 5 nævnte parkeringsarealer er etableret for den pågældende del af bebyggelsen. 2. Ny bebyggelse til dagligvarebutik må ikke tages i brug før den i 9 stk. 7 nævnte støjafskærmning er etableret for at overholde gældende grænseværdier for støj. 13. Eksisterende planer 1. Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 8 Byplanvedtægt for et bolig-, værksteds- og institutionsområde i Strib vedtaget i Ved den endelige vedtagelse og offentlige be- 16

17 REDEGØRELSE kendtgørelse af nærværende lokalplan, aflyses Byplanvedtægt nr. 8 inden for lokalplanens område. 14. Servitutter Der ophæves ingen servitutter. 15. Lokalplanens retsvirkninger 1. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalpla nen må de ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Planlo vens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i over ensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lo kalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor ene lige med lokalplanen, fortrænges af planen. 4. Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de al mindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen. Vedtagelsespåtegning Lokalplanen er vedtaget som forslag af Middelfart Byråd den DatoMånedÅr. Steen Dahlstrøm Borgmester Steen Vinderslev Kommunaldirektør Planforslaget er offentliggjort på Middelfart Kommunes hjemmeside d. DatoMånedÅr. 17

18 REDEGØRELSE LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse og bebyggelse Lokalplanområdet skal anvendes til boligformål i form af åben/ lav eller tæt/lav boliger med mulighed for at opføre en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Butikken må etableres med et bruttoetageareal til detailhandel på maks m². Bebyggelsen skal placeres inden for byggefelterne, som er vist på kortbilag 2, hvoraf butikken skal placeres inden for byggefelt A, og boliger inden for byggefelt B. Ny bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager og med en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er fastsat til maks. 40, dog må bebyggelsesprocenten for grunde til åben/lav ikke overstige 30. I disponeringen af området er der lagt vægt på, at den nye butiksbebyggelse af hensyn til synlighed og adgangsforhold orienteres mod Strib Landevej, og ved etablering af ny bebyggelse er der derfor stillet krav til arkitektur og materialevalg, så der opnås en god helhedsvirkning. Blandt andet ønskes sikret, at butiksbebyggelsen ikke fremstår med store monotone facadepartier, hvorfor der stilles krav om etablering af visuelle brud. Der stilles også krav til udformningen og placeringen af skilte og tekniske installationer, så disse elementer ikke forringer hverken bebyggelsens eller områdets visuelle udtryk. Boligbebyggelsen placeres langs en intern, privat fællesvej langs områdets vestlige og nordlige afgrænsning, og der er i lokalplanen stillet krav til boligernes udformning som eksempelvis materialer og tagform. Ved etablering af tæt-lav bebyggelse, stilles der desuden krav om, at bebyggelsen skal fremstå i samme materialer og farver og med samme taghældning. Veje og parkering Vejadgangen til området skal ske via én overkørsel fra Højskolevej. Den eksisterende vejadgang fra Strib Landevej nedlægges. Der udlægges areal til en privat fællesvej som bl.a. giver adgang til boligerne. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser til de pågældende anvendelser inden for området. Tilsvarende stilles der krav om etablering af faciliteter til cykelparkering. Parkering til dagligvarebutikken disponeres mod Strib Landevej og Højskolevej, mens parkering til boligerne skal placeres på egen grund for åben/lav boliger, og som en kombination af parkering på egen grund og som fællesparkering for tæt/lav boliger. 18

19 REDEGØRELSE Ubebyggede arealer Planen omfatter bestemmelser omkring udendørs oplag, hegning og terrænregulering, så området fremtræder harmonisk og i naturlig sammenhæng med omgivelserne. Blandt andet skal parkeringsarealet afgrænses mod de omgivende veje af en lav hæk, så der skabes en klart defineret afgrænsning af arealet, og samtidig at eventuelle blændingsgener fra biler på parkeringsarealet mindskes. Der stilles desuden krav om, at parkeringsrækkerne opdeles i mindre enheder, eksempelvis med beplantning. Området udlægger grønne arealer, som bl.a. må anvendes til fælles og private opholdsarealer. Fælles opholdsarealer må indrettes som grønne arealer beplantet med græs, evt. i kombination med grupper af buske og træer, samt indrettes med faciliteter til leg og ophold, mens private arealer må indrettes som haver. Klima Lokalplanen stiller krav om, at overfladevand så vidt muligt skal nedsives inden for området. Der udlægges derfor areal til grønt areal med mulighed for at etablere regnvandsbassin til forsinkelse af områdets regn- og overfladevand forud for nedsivning. Regnvandsbassiner er effektive til at opbevare store mængder vand, og bidrager samtidig med både klimamæssige og rekreative kvaliteter til området. Derudover giver lokalplanen mulighed for at ny bebyggelse må opføres med grønt tag (tag med vegetation som eksempelvis stenurter (sedum), græs, mos eller andre mindre planter), som ligeledes kan biddrage til at forsinke og tilbageholde regnvand inden for området. LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNE- PLANEN Kystbeskyttelse Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen, som er omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen. For ny bebyggelse og nye anlæg i kystnærhedszonen skal der redegøres for den visuelle påvirkning af kystlandskabet, og hvis bebyggelsen overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor. 19

20 REDEGØRELSE Der tillades med lokalplanen ikke bebyggelse højere end 8,5 meter over terræn, og hverken lokalplanområdet eller den planlagte bebyggelse vil kunne ses fra kysten. Lokalplanens byggemuligheder forventes derfor ikke at påvirke kystzonen. Rammer Lokalplanområdet ligger primært i kommuneplanens rammeområde B Sofiendalvej, Abelonelundvej. Området er udlagt til boligområde, i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Der må desuden placeres enkelte institutioner til betjening af boligområdet. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er fastsat til 30. Dog kan bebyggelsesprocenten kan fastsættes til 40 ved tæt/lav og institutionsbyggeri. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 8,5 m. Der må kun etableres virksomheder og anlæg inden for miljøklasse 1. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m. En mindre del af området er beliggende i kommuneplanens rammeområde E Brogården, som må anvendes til erhvervsområde i form af kursusejendom, kontor og lign. samt offentlige formål, dog ikke feriehoteller. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 25. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 2 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10 m. Der må etableres virksomheder og anlæg inden for klasse 1-6. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 0 m. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Anbefalet minimumsafstand i forhold til boliger 300 m. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i forhold til anvendelsen til dagligvarebutik, samt de gældende miljøklasser i boligområdet. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg - nr. 9 - som sikrer den nødvendige overensstemmelse. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde - B svarende til det aktuelle lokalplanområde. Samtidig 20

21 REDEGØRELSE tilrettes afgrænsningen af rammeområde E Rammeområde B skal fortsat anvendes til boligområde med mulighed for åben/lav og tæt/lav bebyggelse, men med mulighed for at indpasse en dagligvarebutik på maks m² til lokalområdets daglige forsyning. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40, dog maks. 30 for åben/lav bebyggelse, og bebyggelse må opføres i 2 etager og en maks. bygningshøjde på 8,5 meter. Der tillades funktioner i miljøklasse 1-4. Kommuneplantillæg nr. 9, der offentliggøres samtidig med lokalplanen, er indsat bagest i planen. FORHOLD TIL GÆLDENDE BYPLANVEDTÆGT Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 8 Byplanvedtægt for et bolig-, værksteds- og institutionsområde i Strib vedtaget i Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan, aflyses Byplanvedtægt nr. 8 inden for lokalplanens område. PÅVIRKNING AF BYMILJØET Ifølge Lov om planlægning 16, stk. 6, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en enkeltstående dagligvarebutik på op til m² bruttoetageareal til butiksformål. Området er beliggende i den sydøstlige del af Strib, og ligger mere end 500 meter fra både centerområdet ved Ny Billeshavevej og Netto i Strib. For at undersøge konsekvenserne ved etableringen af en enkeltstående dagligvarebutik på hjørnet af Strib Landevej og Højskolevej, er der foretaget en detailhandelsundersøgelse. Analysen og vurderingerne af detailhandelssituationen og konsekvenserne er foretaget i forhold til bl.a. den nuværende og fremtidige lokale konkurrencesituation og konkurrencesituationen på dagligvaremarkedet generelt. Rapporten tager desuden også udgangspunkt i en vurdering af kundegrundlaget og den forventede befolkningsudvikling i lokalområdet. Rapporten konkluderer, at den samlede dagligvareomsætning i Strib generelt vil stige med etableringen af en dagligvarebutik på dette sted. Konkurrencen på dagligvaremarkedet vil natur- 21

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

FORSLAG. Ludvigsgårdevej. Hylkedamvej LOKALPLAN NR og tillæg nr. 3 til Kommuneplan Blandet bolig og erhverv ved Hylkedamvej, Gelsted

FORSLAG. Ludvigsgårdevej. Hylkedamvej LOKALPLAN NR og tillæg nr. 3 til Kommuneplan Blandet bolig og erhverv ved Hylkedamvej, Gelsted FORSLAG Ludvigsgårdevej Hylkedamvej LOKALPLAN NR. 130 og tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Blandet bolig og erhverv ved Hylkedamvej, Gelsted Juni 2010 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup

Lokalplan nr. 2.B1.2 for. Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Fladså Kommune Lokalplan nr. 2.B1.2 for Rækkehusbebyggelse (ældreboliger) i Brøderup Lokalplanforslaget vedtaget Lokalplanforslaget endeligt vedtaget Lokalplanen tinglyst 08.04.97 11.08.98 15.09.98 Matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE

LOKALPLAN NR. BE LOKALPLAN NR. BE 11.01.02 BLANDET BOLIG OG ERHVERV I FRØRUP ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN BE 11.01.02 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Side Lokalpianens baggrund

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

FORSLAG. Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

FORSLAG. Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby FORSLAG Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby November 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere