Titel Hvidovres lokalområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel Hvidovres lokalområde"

Transkript

1 Titel Hvidovres lokalområde Fag: Natur/Teknik samt en egentlig progression til Geografi i overbygningen. Desuden en tværfaglig forbindelse til historie og dansk Klassetrin: 4-6 klasse Årstid: Forår, Sommer, Efterår, Vinter Kort om: Forløbet er en introduktion til elevernes nærmiljø, det skal ende med, at eleverne laver en elektronisk præsentation af deres by. Undervejs i forløbet får eleverne brug for forskellige kompetencer, til at undersøge lokalområdet og formidle den viden de tilegner sig. Formål: Kendskab til specielle karakteristika ved Hvidovres geografi, erhverv, historie, demografi og natur. Kendskab til brug af landkort. Viden om forskellige metoder til navigerer i naturen. Fælles Mål. Forløbet støtter i større eller mindre grad, alt afhængig efter hvilke fokuspunkter eleverne tager i deres produkter, op om følgende slutmål for natur/teknik efter 6. klasse. Den nære omverden kende og beskrive lokalområdet, bl.a. ved brug af kort og kunne anvende viden herom i andre sammenhænge. Den fjerne omverden anskue fordelingen af land og hav, landskaber, klimazoner og plantebælter som regionale og globale mønstre beskrive og sammenligne vigtige regioner og lande i vores egen og andre verdensdele Menneskets samspil med naturen færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt. Arbejdsmåder og tænkegange formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter formidle resultater af egne og andres data på flere forskellige måder formidle fagligt stof, modeller og teorier med relevant fagsprog

2 Forberedelse: Ved start på emnet skal læreren gøre sig bevidst om hvornår på året modulerne skal ligges. Her skal fx indtænkes vejrforhold ol. da noget af undervisningen foregår udenfor. Desuden vil en egentlig portfolie over selve udførelsen være tilrådelig specielt ved skiftende lærere, da forløbets progression ellers vil forsvinde. Brug Hvidovre atlasset som baggrundsviden, se bilag eller link Hvad skal du bruge: eller portfolie hvor eleverne kan gemme deres optegnelser fra forløbet til brug for de næste års arbejde Alle elever skal have en cykel Kompas Computere Digitalkameraer Farveblyanter Hvor lang tid. Undervisningen er bygget op som tre moduler. Modulerne er tænkt af have en varighed af 8 lektioner dvs en tiendedel af en årsnorm på mellemtrinet. Det er hensigten med disse moduler at der skal ligges et på hvert klassetrin på mellemtrinet. Sådan gør du: Modul 1. Tiltænkt 4. klassetrin 1. og 2. lektion Introduktion til emnet og forklar til eleverne at dette forløb bliver et tilbagevendende tema på mellemtrinet. Fælles snak om Hvidovre. Begrebskort over Hvidovre. Kortene kan laves overfølgende ord. Vestvolden, Landskab, bebyggelser/huse, Land og hav, affald og miljø. Se bilag 2 Opstart af logbog. Se Logbogs ark 3. og 4. lektion Cykeltur til og langs Vestvolden. Vis de forskellige typer af landskab og bebyggelse, der er langs Vestvolden. Brug Hvidovre atlasset til planlæggelse turen. Gør det evt. sammen med eleverne. Indsamling af data placer volden på et kort. Elverne skal vælge tre pejlemærker ud fx huse, søer eller træer og ligeledes placere dem på kortet. Fotos af pejlemærker. Evt. GPS-logning

3 5. og 6. lektion Udbyg kortet over vestvolden og inddrag gerne det nære miljø. Kortøvelser med udgangspunkt i turen langs Vestvolden Indtegn de fire verdenshjørner Sæt længde- og breddegrader på Hvilke andre lande deler vi længde- og breddegrader med. Nævn evt. forskellige i klima ol. Indtegning af ruten på kort, evt. på Google maps. Gruppearbejde med udvalgte dele af ruten. 7. og 8. lektion Fortsat gruppearbejde med udvalgte dele af ruten samt andre landes klima når de ligger på en samme længde- eller breddegrad. Præsentation af gruppeprodukt. Modul 2. Tiltænkt 5. klassetrin 1. og 2. lektion Introduktion og repetition af sidste års forløb. Her vil portfolien med logbog være godt som opfrisker Kortøvelser med afstande, verdenshjørner og kompasretninger med udgangspunkt i skolen og børnenes hjem. Brug dit hjem som udgangspunkt Hvor langt er der Hvilken Hvilken Hvilket klima har til? breddegrad ligger længdegrad ligger Skolen Hvidovre Hvidovre Danmark Svømmehal København Horsens Norge København Århus Christians felt Grønland Ålborg Gesser Ribe Italien Esbjerg Skagen Odense Marokko Rønne Nuuk Cape Town Tyrkiet Hamburg New York Bali Brasilien Oslo Rom Lima Kenya Stockholm Sidney Tokyo Indien 3. og 4. lektion Gennemgang af legende for kort. Brug gerne foldere om vestskoven fra skov og naturstyrelsen som udgangspunkt. Se link 50D0D00/filename/vestskoven_fuld_af.pdf

4 Valg af fælles legende for klassens egne kort. Se også her på fx kort over vestvolden. Link 70A5EAA30500/filename/KortoverVestvoldeniHvidovreKommuneBevoksningspleje.pdf Hvis der er en elektronisk tavle kan benyttes dette

5 5. og 6. lektion Ekskursion Feltkartering af et udvalgt område. Eleverne skal udforme deres eget kort over deres nærmiljø. Brug fx google maps og print et kort ud uden farver. 7. og 8. lek Undersøgelse af områdeanvendelse ud fra egne kort. Kortet deles op i 10x10 felter, derefter optælles felterne efter den dominerende arealanvendelse. Modul 3. Tiltænkt 6. klassetrin Dette modul skal ende med, at elverne har produceret en kort elektronisk præsentation af Hvidovre, der efterfølgende kan offentliggøres, eksempelvis på 1. og 2. lektion Introduktion til dette års forløb og kravet om en elektronisk præsentation Repetition af tidligere forløb. Se portfolie

6 Klassesamtale og fælles begrebskort med følgende emner: Byen, hvor skolen ligger Størrelsen på byen i forhold til andre byer i Danmark og i kommunen Typiske hustyper i lokalområdet (højhuse/parcelhuse/rækkehuse/gårde) Erhverv i byen Hvilke erhverv ligger der? Produktion/fremstilling, butikker, landbrug osv. Hvor i lokalområdet ligger erhvervsområderne? Er der mange virksomheder? Er der mange butikker? Er der mange gårde? Er elevernes lokalområde kendt for noget? Monumenter, bygninger, områder Sportsklubber (fodboldhold, håndboldhold, andet) Kendte personer Andet Hvilken natur er der i lokalområdet Hvilken naturtype er der i området? - Parker, skove, marker/agerjord, søer, vandløb, hede osv. Trafik Er der meget trafik? - Mange biler, lyskryds, store veje Hvilke vejtyper har området? - Motorveje, landeveje, små veje, jernbaner, lufthavne Brug portfolien og de besvarede begrebskort som udgangspunkt for produktet. I besvarelsen skal indgå et eget producere kort med typografi. Desuden kan udvælges et andet område der ligger på den samme længde- eller breddegrad. Hvilke fællestræk eller forskelle er der på områderne. 3. og 4. lektion Gruppearbejde med præsentation 5. og 6. lektion Gruppearbejde med præsentation 7. og 8. lektion Præsentation af produkter Baggrund eller se Hvidovre atlasset. Hvidovres geografi. Hvidovre ligger sydvest for København og grænser op til kommunerne København, Rødovre og Brøndby. Mod syd finder man kysten langs Kalvebodløbet. Det lavtliggende moræneandskab, som præger kommunen, er fladt, skovløst og uden naturlige søer. Det meste af kommunens areal er benyttet til bebyggelse, med næsten 1/3 af det samlede areal udlagt til villabebyggelse. Se nedenstående tabel.

7 Villabebyggelse 765 Etageboligbebyggelse 213 Industri 411 Industri ubebygge 44 Offentlige formål 289 Grønne område 135 Landzone 399 Andet 229 I alt ha Tabel hente fra - Arealanvendelse pr. 1. januar 2008 Kysten og det marine forland bestod tidligere af lavtliggende strandenge, men er i dag, for størstepartens vedkommende, fyldt op og benyttes til parcelhusområder og rekreative områder. Et enkelt sted er den oprindelige rørskov bevaret. Det lavvandede område ud for kysten er EU-fuglebeskyttelsesområde, det sammen gælder for engarealerne, der er anlagt langs en del af kystlinien. Mod vest grænser Hvidovre kommune op til Brøndby kommune, og her følger kommunegrænsen stort set fæstningsværket Vestvoldens sydligste del, op til Holbækmotorvejen. Øst for Vestvolden ligger Kommunens landzoneområde Avedøresletten med gartnerier og den oprindelige Avedøre landsby, her ligger også den tidligere militærlejr Avedørelejren, der i dag bl.a. huser filmbyen med Zentropa og en hel række andre filmselskaber. Avedøre var indtil 1974 en del af Glostrup Kommune, og har stadig, på mange måder, en selvstændig identitet Vestvolden, der blev anlagt i perioden som en del af Københavns Befæstning, fungerede indtil Mod øst løber Harrestrup Å, der tidligere var en særdeles vandrig å. Åen afvander Damhussøen og udgør i store træk grænsen mellem Hvidovre og Københavns Kommune. Åens vand var tidligere rent og bød på gode fiskemuligheder. I 1920 erne fik åen dog efterhånden mere karakter af åben kloak, og åen blev i folkemunde betegnet som Lorteå. De hyppige oversvømmelser og den ubehagelige stank fra åen generede de omkringboende, og åen blev derfor reguleret, da Vigerslevparken blev anlagt langs med åen. Mod nord grænser Hvidovre op til Rødovre, og kommunegrænsen er her, stort set, identisk med Roskildevej. Hvidovres erhverv Det lavvandede område ved Avedøre Holme blev fra 1960 erne inddæmmet,

8 tørlagt og udlagt til et 450 ha. stort industriområde, der i dag huser bl.a. Avedøreværket, der producerer el og fjernvarme, og Avedøre spildevandscenter, der renser 40% af Hvidovres spildevand og producerer fjernvarme. Hvidovres største arbejdsplads er Hvidovre Hospital, der har ca fuldtidsstillinger og bl.a. har landets største fødeafdeling, med en kapacitet på 7000 fødsler pr. år I filmbyen ligger der, som tidligere nævnt, en del filmproduktionsselskaber. På Avedøresletten findes der både en kommerciel vingård og et enkelt gartneri. Hvidovres historie Den oprindelige Hvidovre Landsby lå med gårdene omkring en langstrakt åben plads, en forte, der senere udviklede sig til en egentlig landsbygade, Hvidovregade, parallelt med Harrestrup Å. Mod vest førte to markveje ud over det fl ade land, mens større veje førte mod nord til Roskilde Landevej, mod øst til Vigerslev og mod syd til Avedøre. I 1779 udskiftedes jorderne i landsbyen, og bønderne fl yttede efterhånden ud på deres jorder, som overvejende var beliggende syd for byen. I 1901 bestod den samlede bebyggelse i kommunen af 30 gårde, 6 bolssteder (mindre landbrug), 50 huse, en skole, en smedie og et banevogterhus. Mod nord førte fra landsbygaden en vej til Roskilde Landevej og mod syd en vej ned til den nye landevej til Køge (Gammel Køge Landevej), som gennemskar kommunen mod syd. Sammen med en ny vej udenom den gamle landsbygade udgjorde denne vejstrækning Hvidovrevej, som i dag er hovedstrengen i kommunens bymæssige sammenhæng. Helt op til midten af 1920 erne var Hvidovre en decideret landkommune, men efterhånden udstykkedes fl ere og fl ere parceller, og byen voksede i de næste 40 år til at blive en af landets 10 største kommuner. Det er i dag svært at genfi nde det gamle Hvidovre; men kirken, Rytterskolen og et par ældre huse langs den gamle landsbygade vidner stadig om den gamle landsby. Området Avedøre blev i 1974 tillagt Hvidovre Kommune, og med Avedøre Landsby fi k kommunen en rigtig landsby omgivet af åbne marker. Syd herfor ligger Avedøre Stationsby, der blev opført i 1970 erne, og mod vest det lange forløb af Vestvolden, der knytter sig til de grønne strandenge sydligst i kommunen. Forslag til videre arbejde: I geografi og historie vil det i udskolingen være relevant arbejde videre med forskellige emner med udgangspunkt i Hvidovre.

9 Eksempelvis: Industrialiseringen Landboreformer og udskiftningen af jorde Urbaniseringen 60'erne Landvindingsprojekter Naturbeskyttelse Indvandring Demografi Forfatter: Per Zimsen og Tau Stig Nielsen. Engstrandskolen. Bilag 2 Som en start på forløbet fik eleverne til opgave at arbejde med følgende begrebskort: Jordskælv, vulkan, jordens skorpe, jordens indre, bjerg, sten, lava. Målet med denne øvelse var at afdække elevernes forkundskaber om emnet. Da eleverne ikke havde prøvet at lave begrebskort før, foregik introduktionen til arbejdsmetoden med et eksempel på tavlen og ved, at de gruppevis afprøvede en enkelt gang med velkendte begreber. Vi talte om metoden, og eleverne gav udtryk for, at de syntes godt om metoden til afdækning af deres viden, fordi de selv skulle være aktive. Der kom følgende resultater ud af det indledende arbejde med begrebskort: Kilde

10 Bilag 3 Logbog for Hvidovres lokalområde og hvilke ligheder der er til den omkringliggende verden. Lav sider i din logbog om følgende punkter. Du skal være meget opmærksom på at sætte dine billeder, din tekst eller dine begrebskort ind de rigtige steder i bogen. Den nære verden. Fx Hvidovres vandhuller, bevoksning, bebyggelse og ligende. Den fjerne verden. Fx længde- og breddegrader Hvordan du skal behandle naturen. Fx hvordan du færdes i naturen tager du dit affald med hjem. Hvordan du arbejder og hvilke tanker der ligger bag dine undersøgelser og eksperimenter

Hvidovre som Science kommune

Hvidovre som Science kommune Hvidovre som Science kommune Opgave udarbejdet af Daniel Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen og Maria-Louise Dam Hemmingsen, Præstemoseskolen. 1 Indhold Indledning... 3 Årstider Vejret - Naturkatastrofer...

Læs mere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere

Evaluering af MetodeLab. Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere Evaluering af MetodeLab Kursus for natur/teknik-lærere 2010 Evaluering af MetodeLab 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn

Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Geografi Opgave 2 En opgave om kulturgeografi med udgangspunkt i Ballerup og omegn Tim Djursing 30280503 Casper Vinding 30280516 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning side 2 2.0 Arealanvendelse på det topografiske

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Superkilen for skoleklasser

Superkilen for skoleklasser Superkilen for skoleklasser 2 Superkilen for skoleklasser Superkilen for skoleklasser AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson 201 3-201 4 GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson

Læs mere

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING 1 Generelle oplysninger Klima og Innovation Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 15. september til 15. november.

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Livet efter tsunamien

Livet efter tsunamien Livet efter tsunamien fire unge fra indonesien fortæller Lærervejledning d+ Titel: Livet i tsunamiens ruiner fire unge fra Indonesien fortæller, lærervejledning Materialet består af: En elevbog, en lærervejledning,

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET

14 aktiviteter til natur/teknik. 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET 14 aktiviteter til natur/teknik 1MetodeKit SÆT METODER PÅ SKEMAET Sæt metoder på skemaet 14 aktiviteter til natur/teknik... Redaktion Lene Hybel Kofod, Morten Kisendal Fabricius, Mette Rehfeldt Meltinis,

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Regneark i undervisningen

Regneark i undervisningen Regneark i undervisningen den regner selv Indledning... 3 Computeren som regnemaskine... 4 Den procesorienterede, eksperimenterende arbejdsmetode med regneark... 5 Optællinger med regnearksprogrammet...

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere