L E J E K O N T R A K T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L E J E K O N T R A K T"

Transkript

1 L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum 7. Forbrugsregnskabet (varme og vand) 8. Ejendomsregnskab (skatter, afgifter, driftsudgifter og øvrige omkostninger) 9. Øvrige udgifter og udgiftsarter 10. Aftalt regulering af lejen 11. Regulering af leje til markedslejen 12. Vedligeholdelse og fornyelser 13. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer 14. Ansvar og risiko 15. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 16. Moms 17. Tvister 18. Tinglysning og omkostninger 19. Bilag Denne standardlejekontrakt for butikslejemål m.v. er udarbejdet for Ejendomsforeningen Danmark af advokat Leif Djurhuus, Adv.fa. O. Bondo Svane. Udarbejdelsen er sket i tæt samarbejde med Ejendomsforeningen Danmarks juridiske afdeling. Kontrakten kan frit benyttes ved indgåelse af lejekontrakter. Det anbefales dog, at kontrakten gennemgås nøje for en vurdering af de enkelte bestemmelsers relevans for lejemålet. Til en række bestemmelser er der udarbejdet alternative forslag. Der henvises til notatet herom. Mangfoldiggørelse i øvrigt, helt eller delvist, af kontrakten er ikke tilladt i henhold til lov om ophavsret og må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Ejendomsforeningen Danmark. Dato: 17. august 2000 Side 1 af 13

2 Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Navn: Adresse: CVR nr.: (herefter kaldet udlejer) og Lejer: Navn: Adresse: (Evt. CVR nr.): (herefter kaldet lejer) Baggrund og formål Her kan nævnes særlige forhold vedrørende lejemålet, f.eks. erhvervsbeskyttelse, særinstallationer eller sale- and leaseback m.v. 1. Det lejede Det lejede omfatter følgende arealer: m² m² 3. (evt. andel af fællesarealer)... m² I alt brutto areal... m² som herefter er kaldet det lejede. Beregningen af bruttoarealet er bindende foretaget af udlejer. Arealbekendtgørelse nr. 311 af 27/ finder ikke anvendelse. I bruttoarealet kan indgå eventuelle flugtveje/flugtkorridorer/nødudgange uanset de hertil knyttede begrænsninger. Det lejede er beliggende på matr.nr. Lejemålets postadresse er., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets beliggenhed fremgår af vedlagte tegning bilag 1. Dato: 17. august 2000 Side 2 af 13

3 Lejemålets udformning og indretning på ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af vedlagte beskrivelse bilag Anvendelse 2.1. Det lejede skal anvendes til og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål. Udlejer indestår for, at anvendelsen af det lejede til det ovenfor angivne erhverv på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. 3.1, ikke strider mod lokalplan eller anden offentlig planlægning. Udlejer bærer hverken ansvar eller risiko for lejers konkrete anvendelse af lejemålet. Lejer har ansvaret for, at den aftalte anvendelse ikke omfattes af særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det lejedes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Udlejer skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser Lejer må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse ændre og/eller udvide sit varesortiment til produkttyper, der falder uden for den butiks- og varekategori, som er indeholdt i ovennævnte anvendelse Lejers anvendelse må ikke medføre lugt-, støj- eller lysgener eller på anden måde være til gene for øvrige lejere i ejendommen eller andre. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede omgås dette forsvarligt Ændringer i det lejede må kun foretages med udlejers skriftlige godkendelse. Lejer har efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det lejede. Har lejeren foretaget ændringer af det lejede, er lejeren ved lejeforholdets ophør forpligtet til at retablere det lejede, med mindre udlejer skriftligt har frafaldet dette krav. Udlejer kan forlange, at lejeren, inden en ændring foretages, indbetaler et rimeligt depositum til sikkerhed for retableringspligten Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade - herunder hændelig - som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer eller ombygninger Udlejer er berettiget til at udleje eller anvende andre lokaler i ejendommen til samme branche og samme anvendelse som lejers Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende må kun foretages efter udlejers forud indhentede Dato: 17. august 2000 Side 3 af 13

4 skriftlige anvisning og godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og til enhver tid gældende myndighedskrav, der er gældende for ejendommen. Alle omkostninger i forbindelse med ovennævnte tiltag betales af lejer, der er pligtig til selv at indhente alle myndighedsgodkendelser samt sørge for, at eventuelle betingelser for godkendelsen til stadighed opfyldes. Ved fraflytning skal lejer for egen regning fjerne ethvert spor af genstande anbragt på ejendommen i henhold til ovennævnte, med mindre udlejer skriftligt frafalder kravet herom. Udlejer kan forlange, at skiltning m.v. på ejendommen følger en af udlejer udarbejdet skilteplan, som bl.a. kan omfatte fælles henvisningsskilte. Udgifterne til tilvejebringelsen og den løbende ajourføring af denne skilteplan samt alle tiltag omkring dennes udførelse er en fællesudgift, som indgår i ejendomsregnskabet, jf Lejer må ikke opstille nogen form for gevinst- eller morskabsautomater på ejendommen, ej heller inden for det lejede. Anbringelse af udhængsskabe og automater samt udstilling af varer må ikke finde sted uden for det lejede uden udlejers skriftlige godkendelse Lejer har pligt til at holde forretningen åben som følger: mandage til torsdage fra kl. til kl. fredage fra kl. til kl. lørdage fra kl. til kl. søndage fra kl. til kl.. Lejer har ret til at holde forretningen åben udover førnævnte tidspunkter: mandage til torsdage fra kl. til kl. fredage fra kl. til kl. lørdage fra kl. til kl. søndage fra kl. til kl.. Udlejer kan forlange de ovenfor angive tidsrum udvidet eller indskrænket, hvis han har vægtige grunde hertil. Forretningen skal til stadighed være forsynet med de til forretningens forsvarlige drift fornødne varer, ligesom der til stadighed skal være det fornødne kvalificerede personale i forretningen. 3. Ikrafttræden /overtagelse 3.1. Det lejede overtages af lejer den, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ikrafttrædelsestidspunktet Eventuelle mindre væsentlige mangler ved det lejede, der ikke hindrer lejers brug heraf, udskyder ikke ikrafttrædelsestidspunktet og berettiger ikke lejer til afslag i lejen. Dato: 17. august 2000 Side 4 af 13

5 3.3. Såfremt det lejede ikke kan tages i brug på ikrafttrædelsestidspunktet og dette skyldes den tidligere lejers forhold (f.eks. dennes manglende rettidige fraflytning eller manglende istandsættelse) eller uventede istandsættelsesbehov, kan udlejer udskyde ikrafttrædelsestidspunktet med det tidsrum, som denne forsinkelse medfører. Udlejer er dog ikke berettiget til at udskyde ikrafttrædelsestidspunktet med mere end 3 måneder Senest på ikrafttrædelsestidspunktet afholdes en overdragelsesforretning, og udlejer udarbejder på grundlag heraf en indflytningsrapport. Lejer skal senest 14 dage efter modtagelsen af indflytningsrapporten meddele udlejer eventuelle indsigelser mod denne. Udlejer har ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler indenfor rimelig tid. 4. Opsigelse/ophør 4.1. Lejeforholdet kan fra lejers side tidligst opsiges til fraflytning den Lejeforholdet kan fra udlejers side tidligst opsiges til fraflytning den Såvel lejers som udlejers opsigelse skal ske med måneders skriftligt varsel til fraflytning den 1. i en måned. 5. Fremleje og afståelse 5.1. Lejeren må ikke overlade brugen af det lejede til andre - hverken helt eller delvist Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede til 3. mand - hverken helt eller delvist Lejer har - forudsat, at udlejer ikke udnytter forkøbsretten i henhold til 5.4 nedenfor - ret til at afstå det lejede i overensstemmelse med erhvervslejelovens 55. Tidligere lejere har ret til at genindtræde i lejeforholdet i overensstemmelse med erhvervslejelovens I alle tilfælde, hvor lejer ønsker at afstå det lejede, har udlejer forkøbsret til det lejede. Lejeren skal sende et eksemplar af overdragelsesdokumentet med tilhørende bilag og dokumentation for den indtrædende lejers økonomi og branchekendskab til udlejer. Desuden skal lejer uden ugrundet ophold sende udlejer de oplysninger og det dokumentationsmateriale, som udlejer udbeder sig. Udlejer skal, senest 4 uger efter at have modtaget det ønskede materiale, meddele lejer, om udlejer ønsker at udnytte forkøbsretten og i benægtende fald, om udlejer kan godkende afståelsen, herunder på de overdragelsesvilkår og oplysninger, som udlejer har fået forelagt. Har udlejer ikke reageret inden udløbet af fristen, kan lejer sende et påkrav med en svarfrist på 4 hverdage. Svarer udlejer ikke inden udløbet af den sidstnævnte frist, har lejer ret til at afstå lejemålet til den pågældende tredjemand, jf. 5.3, uden at udlejer kan gøre forkøbsretten eller indsigelser mod den nye lejers økonomi eller branchekendskab gældende overfor denne. Dato: 17. august 2000 Side 5 af 13

6 6. Årlig ydelse og depositum Lejen udgør ekskl. moms: 1. m² á kr. 2. m² á kr. 3. m² á kr. Leje ekskl. moms kr Lejen forfalder til betaling kvartalsvis forud, og forfalder første gang pr. ikrafttrædelsestidspunktet, hvor der betales leje for perioden fra ikrafttrædelsestidspunktet og til udgangen af det pågældende kvartal. Lejen betales i øvrigt kvartalsvis forud hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Senest samtidig med lejers underskrift på denne kontrakt betaler lejer et depositum svarende til 6 måneders leje. Dette depositum indestår til sikkerhed for ethvert mellemværende mellem lejer og udlejer i forbindelse med lejeforholdet, herunder til sikkerhed for lejers forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum tilbagebetales helt eller delvist, når lejemålet er ophørt og ethvert krav fra udlejers side er fyldestgjort Depositum forrentes ikke. Udlejer kan forlange, at depositum reguleres således, at det til enhver tid svarer til 6 måneders aktuel leje Udover lejen betaler lejer en andel af udgifterne i henhold til forbrugsregnskabet, jf. 7 samt en andel af udgifterne i henhold til ejendomsregnskabet, jf Alle krav, som udspringer af denne lejekontrakt eller erhvervslejeloven er pligtig pengeydelse. 7. Forbrugsregnskabet (varme og vand) 7.1. Udlejer sørger for levering af varme og varmt vand. Lejer er pligtig at aftage hele sit forbrug af varme og varmt vand efter udlejers anvisning herom, og lejer betaler herfor efter nedenstående retningslinier. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning uden udlejers skriftlige samtykke. Forbrugsregnskabet udarbejdes samlet for lokaler i ejendommen eller for enheder, som har fælles varmeforsyning med denne. Udlejer kan indskrænke eller udvide de enheder, som har fælles varmeforsyning med ejendommen, samt ændre i fordelingen blandt de enheder, som deltager i den fælles varmeforsyning. I 7.2 og i vedlagte bilag 3 ( Specifikation af ydelser i henhold til 7 og 8 ) er specificeret, hvilke anslåede udgifter, der indgår i forbrugsregnskabet. Specifikationen omfatter ik- Dato: 17. august 2000 Side 6 af 13

7 ke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejer derfor tillige senere kan lade indgå i forbrugsregnskabet I forbrugsregnskabet indgår følgende udgifter: Alle udgifter til brændsel m.m., alle former for betalinger til en evt. fjernvarmeleverandør samt alle udgifter knyttet til driften af varmeforsyningen, herunder skorstensfejning, personaleudgifter, udgifter til pasning og tilsyn samt vedligeholdelse og fornyelse af varmeforsyningsanlægget, herunder reservedele og værktøj samt lovpligtige kontrolordninger Leje af fyrrum, beregnet som m² á kr.. Denne fyrrumsleje reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset Henlæggelse til fornyelse af varmeanlægget beregnet som kr. pr. bruttokvadratmeter for det samlede opvarmede antal bruttokvadratmeter i ejendommen. Henlæggelsesbeløbet reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. I tilfælde af nye installationer vil henlæggelsesbeløbet blive forhøjet efter sædvanlige principper til også at omfatte disse installationer Udgifter til vagt- og serviceordninger, teknisk bistand samt administrationsudgifter, herunder udgifter til udarbejdelse af varmeregnskabet Vandforbrug, vandafledningafgifter og kloakafgifter for ejendommen, herunder fælles forbrug af vand og vandafledning, bortset fra sådanne, som afregnes af den enkelte lejer direkte overfor forsyningsselskabet, jf Endelig opgørelse over forbrugsudgifterne foretages en gang årligt, for tiden for perioden til. Udlejer kan med 2 ugers skriftligt varsel omlægge forbrugsregnskabsperioden. Omlægningsperioden kan omfatte mere eller mindre end 12 måneder Forbrugsudgifterne fordeles mellem lejerne indbyrdes dels på grundlag af fordelingsmålere i lejemålene i det omfang sådanne findes, og dels efter kriterier opstillet af en varmeingeniør udpeget af udlejer, bl.a. under hensyn til areal og værelses- og haneandele Til dækning af forbrugsudgifterne fastsætter udlejer aconto beløb, som forfalder til betaling samtidig med lejen, jf Tillægsbetaling vedrørende forbrugsregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra udlejer. 8. Ejendomsregnskab (skatter, afgifter, driftsudgifter og øvrige omkostninger) Udover den aftalte leje og de i 7 nævnte udgifter er udlejer berettiget til hos lejer at kræve refusion af samtlige skatter, afgifter, driftsudgifter og øvrige omkostninger af enhver art vedrørende ejendommen og den hertil knyttede udlejningsvirksomhed. Med mindre andet er anført, forestår udlejer alle tiltag vedrørende ejendomsudgifterne mod refusion af disse, jf. nedenfor. Dato: 17. august 2000 Side 7 af 13

8 De nedenfor anførte udgifter er specificeret og anslået i vedlagte bilag 3 ( Specifikation af ydelser i henhold til 7 og 8 ). Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejer derfor tillige senere kan lade indgå i ejendomsregnskabet Ejendomsudgifterne omfatter bl.a. følgende: Grundskyld, dækningsafgifter, miljøafgifter, renovationsbidrag, vejbidrag, forsikringspræmier vedrørende ejendommen, bidrag til eller anskaffelse af materiel til civilforsvarsforanstaltninger samt grundejerforeningskontingent Ejendommens forbrug af fælles el - herunder fælles elforbrug til f.eks. indvendig og udvendig belysning, elevatorer m.v Al udvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af belægninger og friarealer m.v., herunder pasning af de ved ejendommen værende beplantninger og fællesarealer samt snerydning, grusning og saltning i fornødent omfang på veje, parkeringspladser og gårdarealer, etablering, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af al udvendig belysning, henvisningsskilte samt rensning af kloakker Indvendig renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af fællesarealer, herunder fælles trapperum, elevatorrum, fælles gangarealer samt installationer, som er fælles for flere lejere i ejendommen Renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af bygningen, herunder installationer og anlæg m.v., i det omfang disse udgifter ikke skal afholdes endeligt af udlejer i henhold til 12.1, eller forholdet særskilt henføres til en enkelt lejers vedligeholdelsespligt Henlæggelse til fornyelse af tekniske installationer, herunder elevatorer, ventilationsanlæg m.v. samt hårde hvidevarer, som ikke er omfattet af lejers egen fornyelsespligt. Henlæggelsesbeløbet udgør p.t. kr. pr. m² for ejendommens samlede areal. Henlæggelsesbeløbet reguleres en gang årligt efter nettoprisindekset. I tilfælde af nye installationer vil henlæggelsesbeløbet blive forhøjet efter sædvanlige principper til også at omfatte disse installationer Udgifter til senere ændringer af ejendommens fælles indretning, fælles installationer, herunder vedrørende elinstallation, fælles vand og varmeforsyningsanlæg i det omfang disse ændringer kan henføres til ændrede eller skærpede myndighedskrav, medmindre parterne er enige om at behandle udgiften som en forbedringsudgift Såfremt en skade eller manglende generel vedligeholdelse eller fornyelse ikke kan henføres til et enkelt lejemål udføres reparationen, vedligeholdelsen eller fornyelsen af udlejer, og udgiften indgår til fordeling blandt lejerne i overensstemmelse med nærværende bestemmelse. Dato: 17. august 2000 Side 8 af 13

9 8.2. Endelig opgørelse over ejendomsudgifterne foretages en gang årligt, for tiden for perioden 1. januar til 31. december. Udlejer kan med 2 ugers skriftligt varsel omlægge regnskabsperioden, og omlægningsperioden kan omfatte en periode på mere eller mindre end 12 måneder Ejendomsudgifterne fordeles mellem lejerne i ejendommen i forhold til de lejede bruttoarealer. Udgifter, som alene kan henføres til et eller flere af de enkelte lejemål i ejendommen, fordeles dog blandt disse lejere i forhold til de involverede bruttoarealer Til dækning af ejendomsudgifterne fastsætter udlejer aconto beløb, som forfalder til betaling samtidig med lejen, jf Tillægsbetalinger vedrørende ejendomsregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra udlejer. 9. Øvrige udgifter og udgiftsarter 9.1. Udover lejen, jf. 6, og de i 7 og 8 nævnte udgifter skal lejeren, i det omfang der er muligt, betale følgende udgifter direkte til leverandøren: Elforbrug i det lejede Vandforbrug og de hertil knyttede afgifter, herunder til vandafledning, grønne afgifter m.v Bortskaffelse af virksomhedsaffald. Placeringen af affaldscontainere skal ske efter udlejers anvisning Såfremt udlejer trods det direkte kundeforhold mellem lejer og leverandøren hæfter over for leverandøren for nogen af de nævnte leverancer, kan udlejer forlange et særskilt depositum til sikkerhed for lejers betalinger. 10. Aftalt regulering af lejen Hvert år pr. den, første gang den, reguleres uden særskilt varsel den årlige leje med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra måned det foregående år til måned forud for reguleringstidspunktet. De årlige lejereguleringer kan beregnes efter følgende formel: årslejen (gl.) x nyt indeks = årslejen (ny) gl. indeks hvor der med årslejen (gl.) forstås den leje, der gælder umiddelbart før reguleringen, Dato: 17. august 2000 Side 9 af 13

10 måned forud for re- hvor der med nyt indeks forstås nettoprisindekset fra seneste guleringstidspunktet, hvor der med gl. indeks forstås nettoprisindekset for måned det foregående år, hvor der med årslejen (ny) forstås den, efter den årlige regulering, beregnede nye årsleje, som skal være gældende fra reguleringstidspunktet, og hvor der med nettoprisindekset forstås det af Danmarks Statistik beregnede og offentliggjorte pristal med januar 1975 (= 100) som basistal. 11. Regulering af leje til markedslejen Hver part kan forlange lejen reguleret til markedslejen i overensstemmelse med reglerne i 13 i erhvervslejeloven. 12. Vedligeholdelse og fornyelser Udgifter til vedligeholdelse af klimaskærmen, hvorved forstås tag, facade og den udvendige side af døre og vinduer (ekskl. ruder), afholdes endeligt af udlejer, hvorimod øvrige vedligeholdelses- og fornyelsesudgifter betales af lejerne over ejendomsregnskabet, jf Al indvendig vedligeholdelse af det lejede - d.v.s. alt indenfor lejemålets fysiske rammer - påhviler lejer, i det omfang dette er nødvendigt, for at det lejede kan holdes i en god vedligeholdelsesmæssig stand svarende til den standard, hvori det lejede blev overtaget på ikrafttrædelsestidspunktet. Lejer er herunder forpligtet til at foretage maling, hvidtning og tapetsering og vedligeholde gulvbelægninger, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, hårde hvidevarer og eventuelle andre installationer af enhver art. Lejer er desuden forpligtet til at vedligeholde og om fornødent forny låse, nøgler og ruder. Opregningen af førnævnte dele, lejer skal vedligeholde, er ikke udtømmende men blot eksempler Udlejer er berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage en årlig gennemgang af det lejede og ejendommen i øvrigt med henblik på vurdering af vedligeholdelsesstand m.v Udlejer er berettiget til at iværksætte arbejder såvel i det lejede som udenfor det lejede i overensstemmelse med reglerne i erhvervslejelovens kap. 5. Ændringer kan gennemføres, uanset om de væsentligt og varigt ændrer det lejedes identitet. 13. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer Det påhviler lejer at iagttage, at der er god orden i det lejede, og at dette forvaltes på en sådan måde, at udlejers og de øvrige lejeres interesser ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves Dato: 17. august 2000 Side 10 af 13

11 at lejer skal omgås forsvarligt med det lejede og dettes tilbehør samt ejendommen i øvrigt, at der ikke må parkeres cykler udenfor de dertil indrettede og anviste stativer. Biler tilhørende lejer og hans personale og besøgende må kun parkeres på ejendommen efter udlejers anvisninger, at auktion ikke må afholdes i det lejede, at ingen form for ophørsudsalg må foretages eller må blive annonceret til foretagelse fra det lejede uden udlejers skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes uden rimelig grund Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som lejer er pligtig nøje at overholde Lejer forpligter sig til at rømme lagerrum, der tillige fungerer som sikringsrum, inden for den til enhver tid gældende lovmæssige tidsramme Uanset om en del af ejendommens fællesareal er indregnet i bruttoarealet for det lejede, kan udlejer i rimeligt omfang disponere over disse fællesarealer, herunder bl.a. til udlejning af reklamepladser, mobilantenner m.v. Udlejers dispositionsret omfatter såvel indvendige som udvendige fællesarealer. 14. Ansvar og risiko Lejer drager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, d.v.s. inden indretningen af det lejede med inventar m.v. og varelager, at tegne sædvanlig butiks- og/eller erhvervsforsikring omfattende brand, tyveri og driftstab. Forsikringen bør som minimum omfatte såvel varelager og inventar som årlig fortjeneste samt glas- og kummeforsikring Skulle der i lejeforholdets løbetid opstå skader på lejers ejendom (f.eks. inventar o.lign.) som følge af fejl, mangler eller undladelser ved det lejede, kan udlejer kun gøres ansvarlig herfor, såfremt udlejer har handlet uagtsomt. Ifalder udlejer i medfør af foranstående erstatningsansvar, kan erstatningsansvaret pr. skadesbegivenhed maksimalt udgøre et beløb svarende til det af lejer aktuelt indbetalte depositum på skadestidspunktet. 15. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede Senest kl på ophørsdagen, hvilket tidspunkt herefter er kaldet ophørstidspunktet - og uanset om dette er en helligdag eller dagen før en helligdag - skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i ryddet og rengjort stand og i øvrigt i den stand, det var på ikrafttrædelsestidspunktet. Dato: 17. august 2000 Side 11 af 13

12 15.2. Inden ophørstidspunktet har lejer - med mindre andet aftales med udlejer - ret og pligt til at fjerne alt løsøre og inventar samt tekniske installationer bekostet og indsat i det lejede af lejer mod at bringe det lejede tilbage til den oprindelige stand pr. ikrafttrædelsestidspunktet Med mindre parterne skriftligt har aftalt, at ændringer i det lejedes indretning ikke skal tilbageføres, har lejer pligt til at tilbageføre disse ændringer inden ophørstidspunktet, således at det lejede fremtræder som det var indrettet på ikrafttrædelsestidspunktet Senest på ophørstidspunktet gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de mangler, som skal afhjælpes. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede, og udlejer udarbejder derefter en fraflytningsrapport. Udlejer kan herefter forlange, at værdien af de konstaterede mangler konverteres til et kontantbeløb, som betales kontant af lejer til udlejer. Eventuel tvist om konvertering af mangler til kontantbeløb afgøres af den sagkyndige, jf I stedet for konvertering til kontantbeløb kan udlejer vælge at kræve manglerne udbedret for lejers regning og risiko. Efter flyttesynet er lejer følgelig afskåret fra at foretage egen afhjælpning af mangler i det lejede Bortset fra skjulte fejl og mangler ved det lejede, kan udlejer ikke gøre krav i medfør af gældende, hvis der er forløbet mere end 4 uger fra flyttesynet De ved flyttesynet konstaterede mangler, som ikke er konverteret til kontantbeløb, udbedres af udlejer for lejers regning. Er udbedringen ikke tilendebragt på ophørstidspunktet, kan udlejer kræve betaling for ydelser i henhold til 6, 7 og 8 samt friholdelse for udgifterne i henhold til 9 for den periode, der medgår til istandsættelsen og indtil lejemålet er gjort i kontraktsmæssig stand. 16. Moms Udlejer er frivilligt momsregistreret både for udlejning af lejemålet og for leveringen af varme og varmt vand Som følge heraf vil alle ydelser og udgifter, som lejer skal betale til udlejer i henhold til denne kontrakt, blive tillagt moms, p.t. 25%, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. 17. Tvister Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne lejekontrakt, skal indbringes for boligretten i første instans. Dato: 17. august 2000 Side 12 af 13

13 17.2. Tvister om konvertering af mangler ved fraflytning til kontanter afgøres dog af en sagkyndig udpeget af Det Danske Voldgiftsinstitut, jf Den sagkyndiges afgørelse er endelig. 18. Tinglysning og omkostninger Lejer er berettiget til at lade nærværende kontrakt lyse på ejendommen, med prioritet efter de byrder og hæftelser, som er tinglyst på tinglysningstidspunktet Når lejeforholdet ophører, er lejer forpligtet til at aflyse den tinglyste lejekontrakt. Er dette ikke sket inden 14 dage efter lejeforholdets ophør, kan udlejer foretage aflysningen for lejers regning, idet lejers skriftlige opsigelse eller fogedens notering på fundamentet ved en udsættelsesforretning kan danne grundlag for aflysningen Hver part afholder egne omkostninger i forbindelse med oprettelsen af nærværende lejekontrakt, herunder honorar til egne rådgivere, advokat m.v. Lejer er repræsenteret ved advokat Lejer bekræfter at have gennemlæst samtlige bilag til denne kontrakt, herunder vedlagte checkliste fra By- og Boligministeriet, bilag Bilag Til denne lejekontrakt hører følgende bilag: Bilag 1. Tegning Bilag 2. Beskrivelse over lejemålets udformning og indretning pr. ikrafttrædelsestidspunktet. Bilag 3. Specifikation af ydelser i henhold til 7 og 8. Bilag 4. By- og Boligministeriets checkliste. Dato: Dato: som udlejer som lejer Dato: 17. august 2000 Side 13 af 13

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com

Lejeloven. Indhold. www.lejeret.com 1 Lejeloven Indhold Lovens anvendelsesområde... 2 Lejeaftalen... 3 Mangler ved det lejede... 6 Vedligeholdelse... 9 Lejerens brug af det lejede...11 Betaling af leje...14 Varmebetaling m.v...16 Lejerens

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde.

Appendiks 3.1. Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde. Mellem. Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde. Appendiks 3.1 Aftale om leje af Vestbanens værksted i Varde Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde og [Operatør] Mellem Vestbanen A/S c/o Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere