Byggeteknisk Rapport Sælger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeteknisk Rapport Sælger"

Transkript

1 Byggeteknisk Rapport Sælger Rapporten er udarbejdet af factum2 odense for: Glavendrupvej Skamby Kommunenr./Ejendomsnr.: 480/12231 Matrikel/Ejerlav: 1c, Glavendrup By, Skamby

2 Copyright 0000 factum2 as Anvendelse af og kildehenvisning til denne rapport Denne rapport skal til enhver tid gengives i sin helhed. I alle tilfælde skal den gengives med korrekt kildehenvisning til factum2 as.

3 Indholdsfortegnelse 1 Om byggetekniske rapporter Definition af opgave Karakterskala Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand Besigtigelse Generelle kommentarer til bygningerne Specifikke kommentarer til bygningerne Bygningskonstruktioner Materialebeskrivelse Kontaktinformation Bilag Bilag 1: Ejers bemærkninger vedr. ejendommen Side 3 af 15

4 1 Om byggetekniske rapporter Formålet med en bygningsgennemgang og den dertilhørende byggetekniske rapport er generelt at gennemgå de enkelte bygninger og udarbejde en tilstandsbeskrivelse, der overordnet beskriver og vurderer synlige fejl og mangler i forhold til et normalt vedligeholdt hus med samme alder og konstruktion. Da gennemgangen kun er visuel, kan der være fejl og mangler i skjulte og lukkede konstruktioner, der ikke vil fremgå af rapporten. Den bygningssagkyndige kan under tiden anvende enkle tekniske hjælpemidler ved gennemgangen, men vil ikke foretage destruktive indgreb i bygningerne uden aftale med ejer. Derfor kan nogle skader være skjulte for den bygningssagkyndige og vil i de tilfælde ikke fremgå af rapporten. Ansvar Ansvaret for opgavens udførelse begrænser sig til registrering af ejendommens bygninger i forhold til anvendelse, alder, areal, m.m. og afdækning af synlige skader, som kan nedsætte bygningens funktion eller værdi nævneværdigt herunder brud, lækage, revnedannelse eller ødelæggelser. I alle tilfælde kan den bygningssagkyndige ikke gøres ansvarlig for skjulte skader, der ikke var mulige at konstatere efter besigtigelsesreglerne. Samtidig gør vi opmærksom på, at den byggetekniske rapport ikke er omfattet af huseftersynsordningen og hverken må eller kan forveksles med en tilstandsrapport. Indhold Følgende er ikke omfattet af bygningsgennemgangen: VVS-installationernes funktion. Gennemgang af de elektriske installationer. Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand. Småting, som ikke påvirker bygningens brug. Bygningens placering på grunden. Bygningens planløsning. Bygningens indretning. Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer. Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg. Markiser og baldakiner. Installationer uden for bygningerne. Bygningens æstetik og arkitektur. Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen). Side 4 af 15

5 Særskilt gennemgang af de elektriske installationer Den byggetekniske rapport omfatter ikke gennemgang af ejendommens elinstallationer. Dette skal bestilles særskilt. 10-årigt mangelansvar En byggeteknisk rapport fritager ikke sælger for sit 10-årige mangelansvar. Rådgivning En byggeteknisk rapport omfatter ingen form for rådgivning vedr. udbedring, renovering eller andre ændringer. Dette kan dog evt. aftales særskilt. 1.1 Definition af opgave Omfanget af bygningsgennemgangen og den dertilhørende byggetekniske rapport er til enhver tid afgrænset af de begrænsninger, der gør sig gældende i forhold til ansvaret for udførelsen af den byggetekniske rapport. Den byggetekniske rapport bruges typisk af sælger i forbindelse med en hushandel, og hvor det ikke er muligt at udarbejde en tilstandsrapport, da ejendommen ikke er omfattet af huseftersynsordningen. Denne byggetekniske rapport er lavet på baggrund af at huset sættes til salg Side 5 af 15

6 1.2 Karakterskala I denne byggetekniske rapport anvendes en karakterskala, som svarer til rapporter udarbejdet i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse. IB: Ingen bemærkninger K0: Kosmetiske skader Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen. K1: Mindre alvorlige skader Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. K2: Alvorlige skader Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. K3: Kritiske skader Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele. UN: Bør undersøges nærmere Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares. 1.3 Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand I forbindelse med udførelsen af den byggetekniske gennemgang og den dertilhørende byggetekniske rapport henviser vi til Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89), som regulerer forholdet mellem rådgiver og klient og dermed fastlægger de gældende principper, der danner grundlag for aftaleforholdet ved en given opgave. Specifikt henviser vi til afsnit 6.2 i ABR 89 vedrørende ansvar for fejl og forsømmelser (tilgængeligt på Side 6 af 15

7 2 Besigtigelse Ejendom Glavendrupvej Skamby Kunde/Bestiller Villy Straaby Glavendrupvej Skamby Tlf.: Mail: Bygn. Anvendelse Opført år Etager uden kælder og tag Bebygget areal m 2 Areal m 2 Udnyttet tagetage m 2 Total Kælder Bolig Erhverv A. 1 Beboelse B. Vælg et element. C. Vælg et element. D. Vælg et element. E. Vælg et element. Ovenstående arealer fremgår af BBR eller er anslået ud fra de faktiske forhold. Besigtigelsesdato Besigtigelsen omfatter Bygningsnr. 1: Beboelse Følgende materiale forelå BBR-meddelelse d Bemærkninger til Tilgængelighed: Forbehold: Undtagne bygninger: BBR: Der tages forbehold for evt. punkterede ruder udover den nævnte, da dette ikke altid er synligt. Alle øvrige bygninger De faktiske forhold vedr. boligareal stemmer overens med BBR. Ca. 45 m2 af beboelse er beliggende i sidebygning, dette fremgår ikke særskilt af BBR, men arealet er inkluderet i det samlede boligareal. Øvrige oplysninger Side 7 af 15

8 Side 8 af 15

9 3 Generelle kommentarer til bygningerne Bygningen er et tidligere stuehus til landbrug opført i 1898 og gennemgribende renoveret i Bygningen fremstår derfor i stand over middel med relativt få fejl og mangler. Udover normal løbende vedligeholdelse skal der påregnes behov for reparation af flere af de påpegede forhold. Side 9 af 15

10 4 Specifikke kommentarer til bygningerne Bygning: Beboelse Karakter Beskrivelse 1.1 Tagbelægning/rygning K3 Der ses afskalninger på flere tagplader særligt på sydside samt i den vestlige side af nordvendt tagflade. Note: Tagpladerne er produceret uden asbest. Middellevetiden for denne type tagplader er iflg. levetidstabel 30 år. Tagpladerne vurderes derfor i ringere stand end forventet. Mosbegroning binder fugt og medvirker til reduceret levetid 1.1 Tagbelægning/rygning K1 Tagplader på sidebygning fremstår med nedslidning i overflade. Note: Vurderes i normalt omfang og af ringe konstrukti vbetydning. Tagpladerne er produceret med asbest. Middellevetiden for denne type tagplader er iflg. levetidstabel 80 år 1.3 Skotrender/inddækninger K3 Zinkinddækning ved sammenbygning mellem tagflader er tætnet med elastisk fugemasse, der er kraftigt udtørret. Note: Elastisk fugemasse er uegnet til dette formål pga. ringe levetid. Indikerer utæthed i zinkinddækning, der ses dog ikke pt. tegn på vandindtrængen Bemærkninger til skorsten K1 Der ses tørre skjolder på skorsten i stueetagen. Note: Iflg. sælger har der ikke været problemer efter montering af Isokern i skorstenen. 2.1 Facader/gavle K3 Der er ældre sætningsrevner i murværk på hushjørne mod sydøst ved beboelse i sidebygning. Note: Der ses revner og afskalninger med øget risiko for fugtopsugning og yderligere skade. Der ses tidligere reparationer og der må påregnes risiko for yderligere bevægelse. Se også pkt. 4.2 vedr. sokkel Side 10 af 15

11 3.2 Vinduer K3 Der er generelt ikke redningsåbninger fra opholdsrum på 1. sal. Note: Medfører øget risiko for personskade i tilfælde af brand. 3.2 Vinduer K2 Der er trænedbrydning i bundstykke i et stuevindue mod syd. 3.3 Fuger K1 Bundfuger ligger generelt foran drypnot i bundstykke. Note: Øger risikoen for fugtopsugning i tilfælde af fugeslip. 3.2 Vinduer K2 Der er punkteret rude i ovenlys. Note: Der må påregnes tiltagende misfarvning. 3.1 Døre K1 Flere døre fremstår med mindre skader efter hund, dels i træværk og i terrassedør på tætningsliste. 3.3 Fuger K1 Der er revnet fuge indvendigt ved terrassedør. 4.2 Sokkel K1 Der er enkelte udfaldne fuger i sokkel. 4.2 Sokkel K3 Der ses sætningsskade i sokkel i sidebygning mod sydøst. Note: Der må påregnes risiko for yderligere sætning. 4.3 Udvendige trapper K2 Der er afskalning på udvendig trappesten ved bryggersdør. 5.6 Ventilation K2 Ventilationshuller i vestgavl samt blændet kældervinduer i østgavl er ikek tilmurede. Vurderes ikke i brug efter etablering af terrændæk og nedlæggelse af kælder. Note: Kan medføre risiko for vandindtrængen og dermed yderligere skade. 6.0 Vådrum Ingen bemærkninger Side 11 af 15

12 7.1 Gulvkonstruktioner K1 Nyere trægulve fremstår med åbne samlinger og mindre ujævnheder i overfladen efter udtørring. Note: Vurderes af ringe konstruktiv betydning. 7.2 Belægninger K1 Der er revnet gulvflise i køkken 7.1 Gulvkonstruktioner K1 Ældre trægulv fremstår med huller efter borebiller. 8.0 Inder/skillevægge Ingen bemærkninger 9.0 Lofter/etageadskillelser Ingen bemærkninger 10.0 Indvendige trapper 10.3 Andet K1 Der ses mindre revne på trapperepos 11.0 VVS-installationer Ingen bemærkninger Side 12 af 15

13 5 Bygningskonstruktioner Materialebeskrivelse Konstruktioner er skønnet ved besigtigelse. Vi gør derfor opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskaberne. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. Bygningskonstruktion Bygning, Litra Kommentar 1.2 Sadeltag A 1.6 Hanebåndspær 1.13 Taghældning -> 35 grader 1.12 Taghældning grader Sidebygning 1.16 Tagbelægning - Fiberarmerede bølgeplader 1.24 Skorsten - Muret Monteret med isokern 2.2 Hulmur 2.8 Formur - Murværk med puds 2.15 Bagmur - Tegl/kalksandsten 3.2 Træ 4.2 Beton 4.4 Andet; Type: Kampesten 5.2 Terrændæk 5.6 Støbt i beton 6.3 Vægkonstruktioner, uorganisk 6.5 Gulvkonstruktioner, uorganisk 7.2 Gulv på strøer eller bjælker 7.6 Klinkegulv på beton 8.5 Inder-/skillevægge - Murværk 8.6 Inder-/skillevægge - Let pladekonstruktion 11.9 Andet; Type: Centralvarme stokerfyr, brændeovn Side 13 af 15

14 Side 14 af 15

15 6 Kontaktinformation Den besigtigede ejendom Rapporten er udarbejdet af: Glavendrupvej 59 Carsten Dam Madsen 5485 Skamby Bygningssagkyndig factum2 odense Lindved Møllevej Odense S Tlf.: Mobil: Mail: factum2 står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for uddybning af den udførte bygningsgennemgang. Side 15 af 15

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hellerup. Udløbsdato 28-02-2011. Lb. nr. H-10-00294-0224. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Eva Henriksen dresse Kildegårdsvænget 16 Postnr. 2900 Dato 31-08-2010 By Hellerup Udløbsdato 28-02-2011 H-10-00-0224 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-106678 Matrikel/Ejerlav: 4YS Gentofte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Græsted. Udløbsdato 18-09-2009. Lb. nr. H-09-00294-0036. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jørn Dahlstrøm-Nielsen dresse Høbuen 15 Postnr. 3230 Dato 18-03-2009 By Græsted Udløbsdato 18-09-2009 H-09-00-0036 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-5120 Matrikel/Ejerlav: 2D Ludshøj By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Esbjerg V. Udløbsdato 15-06-2011. Lb. nr. H-10-02448-0135. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Jette & Daniel lubker dresse Jupitervænget 23 Postnr. 6710 Dato 15-12-2010 y Esbjerg V Udløbsdato 15-06-2011 H-10-0-0135 Kommunenr./Ejendomsnr. 561-258198 Matrikel/Ejerlav: 2X Ravnsbjerg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København Ø. Udløbsdato 29-12-2009. Lb. nr. H-09-00480-0111. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: /F Lyngbyvej 49 dresse Lyngbyvej 49 Postnr. 2100 Dato 29-06-2009 By København Ø Udløbsdato 29-12-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-355071 Matrikel/Ejerlav: 4050 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 30-12-2009. Lb. nr. H-09-02448-0080. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Peter John Frederiksen dresse Kærsangervej 11 Postnr. 6100 Dato 30-06-2009 y Haderslev Udløbsdato 30-12-2009 H-09-0-0080 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-7242 Matrikel/Ejerlav: 1930 Haderslev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder Energimærkning SIDE 1 F 6 Energimærkning for følgende ejendom: dresse: Skinkelsvej 36 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009348 Energimærkning nr.: 100034210 Gyldigt 5 år fra: 19-06-2007 Energikonsulent:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen. By Østbirk. Udløbsdato 09-03-2015 for ejendommen Sælger: Nina Skovhave Christensen & Paul Skovhave Petersen dresse Sattrupvej 31 Postnr. 8752 Dato 09-09-2014 By Østbirk Udløbsdato 09-03-2015 H-14-0-0219 Kommunenr./Ejendomsnr. 615-291726

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Postnr. By 2625 Vallensbæk. Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007. HE nr. Lb. nr. 1867 H-06-01867-0067 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Doris Pedersen dresse Løkketoften 40 Postnr. y 2625 Vallensbæk Dato Udløbsdato 09-10-2006 09-04-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 187-015693 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0179. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Karup J. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. H-15-00134-0179. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Gaardsdal dresse Grønhøj Skivevej 34 Postnr. 7470 Dato 22-06-2015 By Karup J Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0179 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-210684 Matrikel/Ejerlav: 7D Grønhøj

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Nordborg. Udløbsdato 30-09-2015 for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skolevej 53 Postnr. 6430 Dato 30-03-2015 By Nordborg Udløbsdato 30-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-13576 Matrikel/Ejerlav: 421 Havnbjerg

Læs mere