EKSEMPELSAMLING PARKERING OG BYKVALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPELSAMLING PARKERING OG BYKVALITET"

Transkript

1 PARKERING OG BYKVALITET 1

2 2 FORORD Hvor skal bilen stå? Spørgsmålet kan lyde banalt, men er helt centralt, når det handler om at udvikle en velfungerende ny bydel eller gøre en by endnu bedre. Bilen er uundværlig for mange mennesker i deres hverdag, men den belaster også bymiljøet og optager plads, der ofte forringer bykvalitet og byliv. Gennemtænkte parkeringsløsninger kan bidrage til at skabe byer med kvalitet og byliv, der giver mennesker lyst til at bo, arbejde og opholde sig i byen. I takt med at flere og flere mennesker flytter til byerne, er spørgsmålet om, hvor bilerne skal stå blevet en stadigt mere presserende problemstilling. I publikationen Parkering og bykvalitet har vi samlet danske og internationale eksempler på gode parkeringsløsninger. Vi kommer rundt om de komplekse problemer, som skal tackles, når biler skal parkeres, samtidig med at byliv, bæredygtighed og økonomi skal gå op i en højere enhed. Det skyldes, at parkering er en tung økonomisk post, at den optager meget plads og at den er genstand for mange forskellige interesser. Det resulterer ofte i kompromisløsninger. Når parkering tænkes ind fra starten af et byudviklingsprojekt, eller bringes til at fungere i harmoni med den omgivende by, udløses flere gevinster på en gang. Parkeringsløsninger kan gøre det nemt for mange mennesker at komme af med bilen, og de kan medvirke til at skabe trygge, funktionelle og inspirerende byrum, som giver et bedre byliv og bymiljø. De kan også bruges til at forsegle forurenet jord, afskærme mod støj, aflede regnvand, være fundament for grønne haver, skabe aktivitet og oplevelser samt kombinere klimasikring med liv i byens rum ligesom de helt konkret kan være økonomisk værdiskabende. De mange eksempler, erfaringer og diskussioner præsenteres i et inspirationshæfte og en eksempelsamling i tre dele, som kan læses samlet eller hver for sig. Med publikationen vil vi sætte fokus på parkeringsløsningers betydning for bykvalitet og bymiljø. Eksemplerne er ikke en facitliste men skal ses som en inspirationskilde. Vi håber, at publikationen vil give nyttige ideer og erfaringer videre til beslutningstagere og fagfolk, der arbejder med byudvikling. God læselyst! Mette Lis Andersen Adm. direktør

3 INDHOLD Parkeringstyper 4 Her præsenteres parkeringsløsninger inden for tre hovedparkeringstyper: terrænparkering, parkeringshus og parkering under terræn. Parkering i byudvikling 32 Her præsenteres byudviklingsprojekter fra ind- og udland med fokus på parkering, hvor bykvalitet og bæredygtighed er i højsædet. Projekterne er kategoriseret efter tre forskellige geografiske måder at placere parkering på: Spredt, perifert og centralt. Inspirerende parkeringsløsninger Her præsenteres forskellige realiserede parkeringsløsninger, som bidrager positivt til bykvalitet, byliv og bæredygtighed. 60 3

4 4 1 PARKERINGSTYPER

5 5

6 6 INDLEDNING Denne del af eksempelsamlingen præsenterer inspirerende løsninger inden for tre hovedparkeringstyper: terrænparkering, parkeringshus og parkering under terræn. Kvæsthusprojektet, København

7 INDHOLD Indledning 6 Parkering på terræn 8 Parkeringsanlæg under terræn eller under gårdrum hævet en halv etage 24 Automatiske parkeringsanlæg i kælder 25 Forhold på tværs af parkeringstyperne 26 Anlægsøkonomi 26 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 26 Arealkrav 26 Samlet oversigt og sammenligning af økonomi og arealkrav 26 Parkering i gader 10 Parkeringsarealer 11 Parkeringshus 12 Traditionelt parkeringshus 14 Driftsøkonomien for forskellige parkeringsanlæg 28 Multifunktionelt parkeringshus 15 Eksempel 1 Terrænparkering 29 Parkeringshus under byrum og bebyggelse 16 Eksempel 2 Parkeringshus 30 Parkeringshus under landskab 17 Eksempel 3 Parkering under terræn 31 Automatiske parkeringsanlæg 18 Midlertidige parkeringsanlæg 19 Parkeringsanlæg under terræn 20 Parkering under bygning 22 Parkeringsanlæg under byrum 23 7

8 8 P PARKERING PÅ TERRÆN

9 P 9

10 10 Parkering i gader Parkering er traditionelt placeret i byens gader. Gaderne kan enten være trafikgader eller lokalgader. Trafikgader er typisk karakteriseret ved gennemkørende trafik og indgår normalt som primærgade/fordelingsgade til byudviklingsområder, hvor der er en relativ høj trafikmængde med en hastighed på 40 til 50 km/t. Ofte er de enkelte trafikantgrupper delvist eller helt adskilte, ved at gadearealet er opdelt i kørebane, fortov og cykelsti. Hvis der er parkeringsbåse, vil de være adskilt fra kørebanearealet med afstribning eller en anden belægning. Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 15 til 20 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 15 til 20 m2/plads Parkeringen vil normalt være længdeparkering enten i båse eller langs gaden (skråparkering eller vinkelret parkering er ikke hensigtsmæssig på trafikgader, da disse to parkeringsformer medfører, at biler bakker når de forlader parkeringspladsen igen). Lokalgader og shared spaces (gågader med kørsel tilladt) benyttes primært til beboer- og ærindetrafik med mål i det pågældende område. Hastigheden og trafikmængden er lav (15 til 20 km/t), og trafikken afvikles på gående og cyklendes præmisser. På shared spaces deles de forskellige trafikanter om det samme gadeareal. Her spænder belægningen typisk ubrudt fra facade til facade. Parkering kan integreres enten på langs, vinkelret eller som skråparkering i gaderummet. Bilparkering i gader med status af gågade kan ske inden for afmærkede pladser. Shared spaces giver større fleksibilitet end traditionelle lokalgader bl.a. med mulighed for forskellige lege- og opholdsaktiviteter. Revykvarteret, Frederiksberg

11 PARKERINGSTYPER Parkeringsarealer Den billigste og mest traditionelle form for parkering er parkeringspladser på terræn, som kan variere mellem de helt små anlæg med ganske få pladser med adgang fra lokalgader til store anlæg med adgang fra trafikgader. PARKERING I BYUDVIKLING Denne form for parkeringsanlæg er den mest arealkrævende type af dem alle og vil ofte beslaglægge grundareal på steder, hvor det i stedet ville være ønskeligt at skabe byrum, som kan give basis for det gode byliv eller bebyggelse. Centrumpladsen, Ringe Anlægstypen kan bidrage til lokal afledning af regnvand, LAR, primært som nedsivningselement f.eks. med belægninger, som regnvand trænger igennem. Parkeringsanlægget kan udformes, så det også kan fungere som et forsinkelsesbassin og være med til at sikre området mod skybrud. Det kan evt. indgå i et net af gader, som skal aflede den del af skybrudsregnen, der ikke kan klares via LAR og kloaksystemet. Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 20 til 30 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 20 til 30 m2/plads INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Hvis parkeringsanlægget indrettes til en multifunktionel anvendelse, vil det kunne bidrage til bylivet. Det kan være ved lukning for parkering i forbindelse med særlige events som loppemarked og torvehandel eller ved at parkeringsanlægget eller dele heraf forsynes med inventar til forskellige lege- eller sportsaktiviteter, som kan finde sted, når anlægget er helt eller næsten tømt for biler. Denne mulighed passer dog bedst til parkeringsanlæg, der betjener et monofunktionelt miljø (f.eks. boligparkering). Parkering på terræn indeholder stor fleksibilitet, da man kan vente med at etablere anlægget, indtil behovet opstår. Som en forløber kan man eventuelt etablere et simpelt midlertidigt anlæg. Denne type anlæg kan forsegle forurenet jord, så bortgravning kan undgås. 11

12 12 PARKERINGSHUS

13 P 13

14 14 Traditionelt parkeringshus I de senere år er der sket en udvikling inden for forskellige typer traditionelle monofunktionelle parkeringshuse af forskellig størrelse og pris. Fordelen ved parkeringshuse er muligheden for at lokalisere parkering kompakt og centralt til en lavere pris end en parkeringskælder med samme kapacitet. Dertil kommer, at parkeringshusene tilbyder en vis fleksibilitet med hensyn til opførelsestidspunktet, da man ofte kan starte med at etablere parkering på terræn, som senere afløses af et parkeringshus, når der ikke længere er tilstrækkelig kapacitet på terræn. Alternativt kan der opstilles et midlertidigt parkeringshus, indtil det permanente kan opføres. Udfordringen er at få parkeringshuset designet, så dets fremtræden i byrummet harmonerer med den øvrige bebyggelse med hensyn til skalaforhold, arkitektur, materialevalg og belysning, som også kan ses udefra i de mørke timer. En særlig udfordring er at undgå, at byrummene op til parkeringshusene opleves som døde. Facaderne og tagfladerne kan udformes på mange måder. Det kan f.eks. dreje sig om følgende aspekter: Hvor åbne skal facaderne være? Fra helt åbne til helt lukkede? Solceller på facader og/eller på tag? Grønne facader og/eller grønne tage? Med eller uden parkering på taget? Derudover har omfanget af dagslysindfald betydning for tryghed i anlægget og energiforbrug til belysningen. High Tech Park, Eindhoven, Holland Lokaliseringen kan også tjene som forsegling af forurenet jord, støjafskærmning og ikke-følsom arealanvendelse. Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 13 til 15 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 25 til 35 m2/plads Enkelte parkeringshuse kan etableres til til kr. i en åben modulkonstruktion, hvilket ikke kræver særlig brandsikring mv. For parkeringshus med fire etager.

15 Bygningen er udformet som et parkeringshus kombineret med andre funktioner som f.eks. detailhandel, kontorerhverv og boliger. Parkering kan forekomme i bunden, i midten, i siden eller på taget af bygningen til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 13 til 20 m2/plads Denne form for parkeringsanlæg vil nemmere kunne falde ind i det øvrige bymiljø end et traditionelt parkeringshus. Det gælder især, hvis det er en aktiv stueetage med publikumsvendte funktioner som f.eks. detailhandel. Der vil også være rimelige muligheder for at skabe gode dagslysforhold til gavn for trygheden. Etageareal inkl. manøvreareal 35 til 40 m2/plads INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Denne type parkeringsløsning indeholder ikke samme fleksibilitet mht. opførelsestidspunkt som et traditionelt parkeringshus, da det nødvendigvis skal bygges samtidig med den øvrige del af bygningen og måske før den fulde efterspørgsel er til stede. Hvis der etableres et parkeringsdæk i stueplan, kan det anvendes som bufferzone mellem et forurenet jordområde og de andre funktioner længere oppe i bygningen. Hvis parkeringen indrettes i den ene side af bygningen på alle etager, kan denne del af bygningen fungere som støjafskærmning og ikke følsom arealanvendelse. Imperial, København Prisen dækker over den del, som kan bogføres til etablering af et parkeringsanlæg som en del af bygningen. Arealet pr. plads kan være svært at optimere på grund af integrationen med de øvrige funktioner i bygningen. PARKERING I BYUDVIKLING Anlægspris 15 PARKERINGSTYPER Multifunktionelt parkeringshus VM-bjerget, Ørestad, København

16 16 Parkeringshus under byrum og bebyggelse Denne type parkeringshus etableres på terræn, og oven over etableres et byrum (gågade, pladser/torve eller gårdrum) evt. suppleret med bebyggelse. Ofte vil denne type parkeringsanlæg være fælles for flere byggefelter. Parkeringsanlæg i konstruktion vil typisk være billigere at etablere end en parkeringskælder under terræn. Derudover kan parkeringshuset etableres på arealer, hvor det vil være uforholdsmæssigt dyrt at bygge en parkeringskælder, f.eks. hvis der skulle bortgraves forurenet jord med efterfølgende rensning i stedet for at løse problemet med en forsegling. Dog indeholder anlægget ikke samme fleksibilitet som et traditionelt parkeringshus, da det nødvendigvis må opføres samtidig med byggeriet i øvrigt. Det er samtidig vigtigt at skabe en god sammenhæng/tilgængelighed mellem det hævede dæk og det omkringliggende terræn på grund af niveauforskellen. Søjlernes placering og bæreevne i parkeringshuset skal sammentænkes med bebyggelsen ovenover. Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 0 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 30 til 35 m2/plads Prisen omfatter den merpris, der skyldes etablering af parkeringsanlægget som en del af den samlede bebyggelse ekskl. aptering af byrummet og eventuel forstærkning af dækket. Hvis fodgængeradgangen munder ud i byrummet over parkeringsanlægget, vil parkanterne bidrage til bylivet i det hævede byrum. Limos, Nijmegen, Holland Limos, Nijmegen, Holland

17 PARKERING I BYUDVIKLING Denne form for parkeringsanlæg i konstruktion vil typisk være billigere at etablere end parkeringsanlæg under terræn, især hvis jordoverbygningen kan etableres med overskudsjord fra udviklingsområdet. Anlægstypen kan endvidere etableres på arealer, hvor det vil være uforholdsmæssigt dyrt at etablere det under terræn, f.eks. hvis der skulle bortgraves forurenet jord med efterfølgende rensning i stedet for at kunne nøjes med en forsegling. Parkeringshuse med grønt byrum ovenover kan indgå som en visuel eller støjmæssig afskærmning-, og evt. også som ikkefølsom arealanvendelse, jf. Risikobekendtgørelsen. Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 0 m2/plads Papendorp, Holland INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Det bør tilstræbes, at det grønne byrum integreres med et stinet, der forbinder det med de øvrige byrum. 17 PARKERINGSTYPER Parkeringshus under landskab Etageareal inkl. manøvreareal 30 til 35 m2/plads Papendorp, Holland

18 18 Automatiske parkeringsanlæg I centrale byområder kan et kompakt parkeringshus med et automatisk anlæg være løsningen i stedet for et traditionelt parkeringshus. Et sådant parkeringshus kan enten være en selvstændig bygning eller være integreret med den øvrige bebyggelse. Automatiske anlæg kan også etableres i en eksisterende bygning f.eks. i byudviklingsområder, hvor bevaringsværdige bygninger genanvendes. Der findes mange varianter af den tekniske udformning af systemerne, herunder også løsninger, som både er over og under terræn. Hvis anlægget kun har adgang fra den ene side, forsynes anlægget med en drejeskive, så bilen ved afhentningen vender i kørselsretningen. De automatiske parkeringshuse er pladsbesparende i forhold til almindelige parkeringshuse, hvilket frigør grundareal til andre bygningsformål (mere etageareal til f.eks. boliger og erhverv) eller grundareal til mere byrum. Derfor bør merprisen for et automatisk anlæg sammenholdes med en mulig merværdi for et større etageareal til andre formål. Anlæggene fungerer ved, at bilerne automatisk parkeres i anlægget, når bilen er afleveret i en elevatorboks. Brugerne vil opleve en større tryghed og service i sammenligning med et traditionelt parkeringshus, fordi man undgår at skulle lede længe efter en ledig parkeringsplads. Bilerne udsættes heller ikke for indbrud, hærværk eller påkørsler. Afleverings- og afhentningstid er samlet set kortere ved større automatiske anlæg i forhold til et traditionelt parkeringshus. Automatiske parkeringsanlæg er både mindre areal- og volumenforbrugende, og typisk vil et automatisk parkeringsanlæg kræve et bygningsvolumen på 60 % sammenlignet med et anlæg til manuel parkering med samme kapacitet. Hamburger Park Safe, Tyskland Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 4 til 6 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 10 til 15 m2/plads Heraf er prisen for den tekniske installation maskinen kr./plads.

19 Opstillingen af midlertidige parkeringspladser kan løse mange udfordringer, når der skal bygges nyt, renoveres, eller når parkeringskapaciteten skal udvides for en kortere tidsperiode. Et midlertidigt anlæg vil ikke visuelt og komfortmæssigt ligge på niveau med et permanent parkeringshus til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 13 til 15 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 20 til 25 m2/plads Alternativt kan et sådant midlertidigt anlæg lejes for ca kr. per år per parkeringsplads for et anlæg med ca. 100 parkeringspladser for en lejeperiode på et til fem år. PARKERING I BYUDVIKLING Denne type parkeringsanlæg kan opstilles på eksisterende parkeringsarealer uden behov for ekstra fundering. Opstilling og nedtagning kan ske meget hurtigt (i løbet af få dage), da anlægget består af standardelementer. Elementerne fra et midlertidigt anlæg kan genanvendes mange gange på samme måde som et byggestillads. Anlægspris 19 PARKERINGSTYPER Midlertidige parkeringsanlæg INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Another Level, Storbritanien

20 20 PARKERINGSANLÆG UNDER TERRÆN

21 P 21

22 22 Parkering under bygning Der findes mange forskellige kategorier indenfor parkeringskældre. De skal altid planlægges i den konkrete kontekst og afhængig af de bygningsmæssige funktioner ovenpå. Ofte ses denne type parkeringsløsning under bydele med større detailhandel, hvor behovet for offentligt tilgængelige parkeringspladser er stort, og hvor der er et ønske om at skabe byliv i et større samlet område. Afstanden mellem parkeringen og butikkerne er økonomisk afgørende for at få tilstrækkeligt med kunder. Parkeringstypen bruges også som mindre offentlige og private parkeringskældre under boliger og erhverv, hvor den nødvendige betaling fra brugerne modsvarer den høje udgift til selve anlægget. Parkering under detailhandel i bebyggelse integreret med boliger, erhverv og kultur indeholder potentiale for dobbeltudnyttelse. Biladgangsvejene kan som regel indarbejdes i bygningens facade som en portåbning med indvendige ramper. Alternativt bør nedkørslerne placeres udendørs på steder, som er diskrete og mindre attraktive, f.eks. i skyggesiden mellem to bygninger. Afhængig af størrelsen på selve parkeringsanlægget skal trafikafviklingen vurderes i forhold til antal ind-og udkørsler samt i forhold til kapaciteten på adgangsvejen og arealer til et eventuelt bomanlæg. Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 0 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 30 til 35 m2/plads Prisen dækker over den del, som kan bogføres til etablering af et parkeringsanlæg som en del af bygningen. Afhænger altid af de lokale forhold og hvor regulært anlægget er udformet. Fodgængernes adgangsveje bør så vidt muligt munde ud i byrum i fredelige bilfrie områder frem for direkte op i bygningernes trappeopgange. I detailhandelscentre øges kvaliteten af parkeringskælderen, såfremt adgangsvejene suppleres med elevatorer, så bl.a. indkøbsvogne kan tages med ned til de parkerede biler og efterlades der. At skabe trygge forhold med lys og overskuelige forhold er vigtigt. Desuden skal søjleplaceringen i kælderen sammentænkes med bebyggelsen ovenover. Parkeringskældre må nødvendigvis bygges samtidig med resten af bygningsanlægget, så denne parkeringstype har ikke den fleksibilitet, at man kan opføre anlægget senere, hvor der er et rimeligt parkeringsbehov. Etageareal i kældre medregnes som bekendt ikke i byggefeltets bebyggelsesprocent. Prisen pr. parkeringsplads stiger meget, hvis der er flere parkeringsdæk under terræn. Tilsvarende ved små anlæg eller hvis anlægget er irregulært udformet. Endvidere hvis der er vanskelige jordbunds- og grundvandsforhold, herunder forurenet jord, der ved bortgravning skal renses. Thomas B. Thriges Gade, Odense

23 Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 0 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 30 til 35 m2/plads Prisen for anlæg på højt ambitionsniveau. Ekskl. belægning og indretning af byrummet ovenover. Afhænger altid af de lokale forhold og hvor regulært anlægget er udformet. INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Typisk vil disse anlæg være placeret centralt i byområdet og være relativt store. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, hvis biladgangen kan ske via en vej. Denne parkeringstype må nødvendigvis have udvendige nedkørselsramper for bilerne og fodgængeradgangsveje, der munder ud i byrummet, med mindre de via tunneller føres ud et andet sted. Når fodgængerne kommer ud i byrummet oven over anlægget, bidrager de til bylivet på deres vej til og fra parkeringskælderen til kr./plads At skabe trygge forhold med lys og overskuelighed er vigtigt. Et godt virkemiddel er at skabe mulighed for dagslysindfald. Denne parkeringstype er dyr at anlægge, især hvis der er vanskelige jordbunds- og grundvandsforhold, herunder forurenet jord, der ved bortgravning skal renses. Kvæsthusprojektet, København Kvæsthusprojektet, København PARKERING I BYUDVIKLING Denne type parkeringsanlæg er typisk under torve/pladser/ parker uden bygninger oven over og findes i mange udformninger ofte med flere etagedæk under terræn. Det kan ses i nye byudviklingsområder, men oftest etableres det i eksisterende og ældre byområder, hvor der er behov for at fjerne overfladeparkeringen for at de frigjorte arealer kan indrettes til nye og bedre byrum. Anlægspris 23 PARKERINGSTYPER Parkeringsanlæg under byrum

24 24 Parkeringsanlæg under terræn eller under gårdrum hævet en halv etage Parkeringsanlæg under terræn vil oftest forekomme under et hævet gårdrum i en karrébebyggelse med beboelse eventuelt suppleret med detailhandel og andre publikumsvendte funktioner (caféer mv.) i stueetagen. Hvis bebyggelsen indeholder beboelse og/eller kontorerhverv vil denne type parkeringsanlæg normalt ikke være offentligt tilgængelige, eftersom brugerne enten lejer eller ejer parkeringspladserne. Af hensyn til sikkerheden vil adgangene typisk være aflåst. En rimelig dobbeltudnyttelse kan kun opnås, hvis der er passende blanding mellem f.eks. boliger og erhverv. Stueetagen ud mod gaden i karrébebyggelsen kan være halvanden etage høj, hvilket enten giver mulighed for at danne højloftede rum eller rum med en normal rumhøjde ved at hæve gulvniveauet en halv etage. Sidstnævnte er mindre egnet, hvis facaden skal gøres aktiv. Ved denne type anlæg vil der være gode muligheder for at etablere adgangsveje for bilerne i form af portåbninger i bygningens facade og med indvendige ramper, som kan udformes diskret. Hvis parkeringsanlægget ikke er offentligt tilgængeligt, er der heller ikke behov for skiltning i gaderummet, men indkørslerne kan f.eks. diskret markeres med særlige pullerter. Hvis adgangsvejene for fodgængerne munder ud i gårdrummet eller ud til gaden i stedet for direkte op i bygningen, vil de blive synlige i disse byrum. I denne type anlæg vil der ofte være en relativ kort gåafstand mellem den parkerede bil og destinationen. Tilgængeligheden til gårdrummene bliver bedst, hvis der ud over trappeløb etableres fodgængerramper, alternativt en udendørs elevator mellem gade- og gårdrumsniveau. At skabe trygge forhold med lys evt. dagslysindfald og overskuelige forhold er igen vigtigt. Parkeringstypen er noget billigere at anlægge end en kælder helt under terræn, især hvis grundvandsspejlet ligger under gulvniveauet i parkeringskælderen. Anlægsmæssigt kan der overvejes en variant, hvor parkeringsanlægget anlægges direkte på terræn, og det omkringliggende terræn efterfølgende hæves en halv etage, hvilket især er aktuelt i bydele, der skal sikres mod oversvømmelser fra havet og skybrud. Denne anlægsvariant kan endvidere etableres på forurenet jord, som dermed forsegles. Sluseholmen, København Anlægspris til kr./plads Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 0 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 25 til 30 m2/plads Heraf prisen ved terrænhævning på ca kr. per plads. Etageareal i kældre medregnes ikke i byggefeltets bebyggelsesprocent, hvis loftet ikke er højere en 1,25 meter over det fremtidige terræn.

25 Automatiske parkeringsanlæg er mindre areal- og volumenforbrugende. Typisk vil et automatisk parkeringsanlæg kræve et bygningsvolumen på 60 % sammenlignet med et anlæg til manuel parkering med samme kapacitet. Drift & vedligeholdelse til kr./plads/år Arealer Grundareal 0 m2/plads Etageareal inkl. manøvreareal 10 til 15 m2/plads Prisen er inkl. dækket mod terræn, men ekskl. byrumsindretningen. Selve de automatiske installationer koster til kr./plads. INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Brugerne vil opleve en større tryghed og service i sammenligning med et traditionelt parkeringsanlæg under terræn, fordi man undgår at skulle lede længe efter en ledig parkeringsplads, og bilerne udsættes ikke for indbrud, hærværk eller påkørsler. Afleverings- og afhentningstid er samlet set kortere ved større automatiske anlæg i forhold til et traditionelt parkeringshus. Denne parkeringstype er meget dyr, da anlæggene ofte har en stor dybde. Hvis der er en høj grundvandsstand, kan det være nødvendigt at etablere en dyr forankring. Desuden må der påregnes større driftsomkostninger sammenlignet med traditionelle parkeringskældre til kr./plads PARKERING I BYUDVIKLING I centrale byområder kan løsningen være et underjordisk automatisk parkeringsanlæg, som har stor parkeringskapacitet i forhold til kældervolumenen sammenlignet med et traditionelt parkeringsanlæg under terræn. Denne type parkeringsanlæg etableres typisk for at skabe nye byrum uden parkering eller for at øge parkeringskapaciteten. Anlæggene fungerer ved, at bilerne automatisk parkeres i anlægget, når brugeren har afleveret bilen i en elevatorboks. Hvis der ikke er en bygning oven over anlægget, vil der på terræn typisk være et lille elevatorhus. Anlægspris 25 PARKERINGSTYPER Automatiske parkeringsanlæg under terræn Leifsgade, København Nørre Allé, København

26 26 FORHOLD PÅ TVÆRS AF PARKERINGSTYPERNE I det følgende opsummeres forudsætningerne for anlægsøkonomi, drifts- og vedligeholdelsesøkonomi samt arealkrav. Anlægsøkonomi Arealkrav Forudsætningen for anlægspriserne er ekskl. moms og prisniveau For alle parkeringstyperne er priserne skønnet som vejledende priser. Priserne er rene byggeomkostninger, men eksklusiv Der sondres mellem etagearealet og grundarealet pr. parkeringsplads. Prisen for grundarealet Behov for ekstra fundering (pga. blød bund eller særlige grundvandsforhold) Behandling og bortgravning af forurenet jord Meromkostning for transport af overskudsjord ud over grænsen for udviklingsområdet Hvis der er yderligere afgrænsninger på omkostningssiden, er de angivet specifikt i beskrivelsen af den pågældende parkeringstype. I den samlede oversigt er anført et skønnet spænd for udgifterne. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger De årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger afhænger af brugsomfanget, som især bestemmes af, om parkeringspladserne er offentligt tilgængelige eller ej. I den samlede oversigt er anført skønnede udgifter for offentligt tilgængelige pladser. Se i øvrigt eksempler på det samlede driftsregnskab til sidst i eksempelsamlingen. For parkering på terræn er disse to begreber ens. I et parkeringshus med flere etager svarer grundarealet til etagearealet divideret med antallet af etager. Hertil skal lægges arealerne til de interne ramper mellem etagerne. Parkeringsanlæg under terræn forbruger intet grundareal, bortset fra eventuelle udvendige ramper, da grundfladearealet henføres til anvendelsen over terræn. Tilsvarende ræsonnement er gjort med hensyn til hævet byrum over et parkeringshus. Automatiske parkeringsanlæg er både mindre areal- og volumenforbrugende. Typisk vil et automatisk parkeringsanlæg kræve et bygningsvolumen på 60 % sammenlignet med et anlæg til manuel parkering med samme kapacitet. Det er Vejdirektoratets regler og anbefalinger, som ligger til grund for arealkravene og dimensionering af parkeringspladser se mere her

27 PARKERINGSTYPER Samlet oversigt og sammenligning af økonomi og arealkrav 27 PARKERING I BYUDVIKLING Parkeringstype Drift og vedligeholdelse Grundareal Etageareal inkl. manøvreareal Kr./plads Kr./plads/år m2/plads m2/plads Parkering i gader til til til til 20 Parkeringsarealer til til til til 30 Traditionelt p-hus (lukket) til til til til 35 Traditionelt p-hus (åbent) til til til til 35 Parkering på terræn Parkeringshus Multifunktionelt p-hus til til til til 40 Under byrum og bebyggelse til til til 35 Under landskab til til til 35 Automatisk p-hus til til til 6 10 til 15 Midlertidigt p-hus til til til til til til til 35 Parkeringsanlæg under terræn Under bygning Under byrum til til til 35 Under gårdrum til til til 30 Automatisk p-kælder til til til 15 INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Anlægsoverslag

28 28 DRIFTSØKONOMIEN FOR FORSKELLIGE PARKERINGSANLÆG I det følgende vises eksempler på de forskellige parkeringstyper i forhold til at fastlægge en driftsøkonomi, som omfatter løbende renholdelse og vedligeholdelse samt udgifter til genopretning mv.

29 29 Eksempel 1 Græs, grus eller løse småsten skal efterses og oprettes 1-2 gange årligt, mens asfalt og fliser typisk kun skal efterses og oprettes én gang hvert andet år. Nedenstående udgifter svarer til en årlig driftsudgift pr. plads på ca kr. Det forudsættes her, at der er tale om et stort parkeringsareal på kvm. Driftsudgifter Renhold, eftersyn og vedligeholdelse af belægningen af græs, grus eller løse småsten Løbende vedligehold: 8-10 kr./m² pr år Oprettende vedligehold: kr./m² Renhold, eftersyn og vedligeholdelse af belægningen af asfalt og fliser Løbende vedligehold: 4-6 kr./m² pr år Oprettende vedligehold: kr./m² pr. gang Pleje af grønne arealer såsom beskæring af træer og buske, klipning af græs, pleje af bede og plantekasser Variable Vedligehold af skilte, bom-anlæg, optegning af parkeringsbåse, kørselsanvisninger og handicapsymboler mv. (flise- og asfaltbelægninger) Løbende vedligehold: kr. pr. år Snerydning/saltning Løbende vedligehold: kr. pr. år El-udgifter belysning Løbende vedligehold: kr. pr. år Serviceaftaler på overvågningsanlæg, bom-anlæg, billetautomater mv. Løbende vedligehold: kr. pr. år INSPIRERENDE PARKERINGSLØSNINGER Aktivitet PARKERING I BYUDVIKLING Dette eksempel viser de årlige driftsudgifter til terrænparkering på m² svarende til ca. 320 parkeringspladser. Det forudsættes, at parkeringsarealet er omkranset af græs og let beplantning. Driftsudgifter til renhold, eftersyn og vedligeholdelse af belægningen afhænger af, hvilken type belægning der er udlagt på det pågældende parkeringsareal. Typisk kræver arealer belagt med græs, grus eller løse småsten hyppigere vedligeholdelse end eksempelvis asfalt og fliser. PARKERINGSTYPER Terrænparkering

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE PARKERING OG BYKVALITET

INSPIRATIONSHÆFTE PARKERING OG BYKVALITET PARKERING OG BYKVALITET 1 2 FORORD Hvor skal bilen stå? Spørgsmålet kan lyde banalt, men er helt centralt, når det handler om at udvikle en velfungerende ny bydel eller gøre en by endnu bedre. Bilen er

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Danmark Byplanmødet 2016: Byer under forvandling

Bæredygtig byudvikling i Danmark Byplanmødet 2016: Byer under forvandling Bæredygtig byudvikling i Danmark Byplanmødet 2016: Byer under forvandling Hvad karakteriserer den robuste (resilient) bæredygtige by?: Reduceret arealudlæg, korte afstande Reduceret bygningsareal Genbrugte

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013

Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 U D K A S T af 29. nov. 2012 Farum Bytorv Orientering om kommende lokalplan Høringsfrist 14. januar 2013 www.furesoe.dk Nye butikker og bedre byliv på Farum Bytorv. Med dette hæfte ønsker Furesø Kommune

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Byplanlægning. Indhold

Byplanlægning. Indhold Byplanlægning Planlægningen af vore byer er med til at skabe de rammer, der gives for trafikken. Virkningerne af byplanlægning på cykeltrafikkens omfang er imidlertid små, hvis ikke cykeltrafikkens vilkår

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005

Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 Tillæg nr. 22 til Københavns Kommuneplan 2005 I medfør af Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 81 af 21. juni 2007) ændres hovedstrukturens retningslinier for byudviklingspolitik, for rækkefølge for byudvikling

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

1/6. Forslaget er for overskuelighedens skyld indtegnet på et gammelt bykort hvor fjeldpartier er mest synlige.

1/6. Forslaget er for overskuelighedens skyld indtegnet på et gammelt bykort hvor fjeldpartier er mest synlige. Parkering under Radiofjeldet Den massive udbygning af bymidten i Nuuk har øget trafikmængden betragteligt. Det har siden 2001 dannet baggrund for Tegnestuens projekt om etablering af en parkeringskælder

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V

N Y T P A R K E R I N G S H U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V N Y T P A R K E R I N G S U S U N D E R S I L K E B O R G T O R V FORSLAG B 2. december 2014 INDOLDSFORTEGNELSE INDOLDSFORTEGNELSE...2 PROJEKTBESKRIVELSE - DEN ARKITEKTONISKE IDE...4 SITUATIONSPLAN...5

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Teknisk notat. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus. : Torben Krogh Hermansen.

Teknisk notat. Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus. : Torben Krogh Hermansen. Teknisk notat Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 8220 3500 F +45 8220 3501 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Ny forbindelse mellem bymidte og havn Parkeringshus

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere