Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant"

Transkript

1 Greve Kommune Lokalplan nr Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant

2 Journal nr P16 Sagsnr Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 6. oktober 2011 godkendt af Greve Byråd til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 21. oktober 2011 til den 16. december Eventuelle indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 16. december 2011 Indholdsfortegnelse Side Redegørelse 3 Forslag til tillæg 7 til Kommuneplan Lokalplanens bestemmelser 11 Retsvirkninger 14 Bilag: Matrikelkort bilag 1 Bebyggelsesplan bilag 2 Principper for facader bilag 3 2

3 Forslag til lokalplan nr Greve Strandvej 96, restaurant Redegørelse Området Denne lokalplan omfatter ejendommen Greve Strandvej 96, matr. nr. 6h Greve by, Greve. Ejendommen ligger ved Greve Strandvej og Strandlyst Allé. Ejendommen har et grundareal på i alt m 2, heraf vejareal på 458 m 2 (del af Strandlyst Allé). Lokalplanområdet Anledningen Ejeren af restauranten ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse på grunden for at opføre en helt ny restaurant med 2 boliger på 1. sal. Eksisterende bebyggelse Bebyggelsen på grunden har i mange år tilbage været anvendt til bageri, restaurant mv. Bebyggelsen er opført i flere omgange ved ændringer i ejerforhold og anvendelse. Det meste af bebyggelsen er i en etage, men på dele af bebyggelsen findes der også en 1. sal, som anvendes til bolig. Dele af bebyggelsen er med fladt tag andre dele har saddeltag. Bebyggelsen fremstår netop som en gruppe af bygninger, der er opstået gennem tiden ved en række tilbygninger. Facaderne fremstår hvidpudsede og de synlige tage er beklædt med tagpap. 3

4 Den eksisterende bebyggelse set fra hjørnet Strandlyst Allé/Greve Strandvej. Lokalplanforslaget Anvendelse Arealet ligger på et hjørne ved Greve Strandvej over for en sti, der fører ned til stranden, hvor der kommer mange besøgende for at nyde naturen. På det modstående hjørne ligger en offentlig parkeringsplads, der benyttes af strandgæster m.fl. Arealet er p.g.a. beliggenheden og størrelsen velegnet til udadvendte funktioner. Lokalplanforslaget fastlægger, at arealet må anvendes til butik, liberalt erhverv eller restaurant samt at der må indrettes 2 boliger til ejere eller ansatte i virksomheden på grunden. Ny bebyggelse Det fastlægges, at grundarealet må bebygges med 40 %. Der fastsættes bestemmelser for valg af farver og materialer for at opnå, at den kommende bebyggelse kommer til at fremstå som en harmonisk helhed. Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive den eksisterende restaurant, som er blevet utidssvarende og opføre en ny restaurant med 2 boliger på 1. sal. På bilagene vises bebyggelsesplan og facadetegninger for det konkrete projekt for den restaurant, bygherren ønsker at opføre. Dette lokalplanforslag giver mulighed for en anden placering og udformning af byggeriet på grunden inden for de rammer, der fastsættes i bestemmelserne. Bebyggelsen kan placeres på en anden måde 4

5 på grunden, forudsat at byggelinier i forhold til skel og veje overholdes. Friarealer Vejadgang og parkering Udstykning Lokalplaner i området Hvis der bygges boliger på grunden, skal der anlægges et privat opholdsareal udendørs i tilknytning til boligen. Det kan være i form af en altan, tagterrasse, terrasse på terræn eller en have. Grunden skal fortsat have vejadgang fra Strandlyst Allé. Der skal anlægges et tilstrækkeligt antal parkeringspladser på grunden i forhold til den virksomhed, der etableres. I forhold til det konkrete projekt, der vises på bilagene i dette lokalplanforslag, har Greve Kommune vurderet, at det vil være tilstrækkeligt at anlægge 14 parkeringspladser på grunden. Der stilles også krav til, at det skal være let at manøvrere på parkeringspladsen, fordi den skal kunne betjene et bredt publikum. Der er ikke mulighed for at foretage udstykning inden for lokalplanområdet. Området har indtil udarbejdelse af nærværende lokalplan ikke været omfattet af en lokalplan. Kommuneplanen Vedtagelsen af lokalplanforslaget forudsætter vedtagelse af tillæg nr. 7 til Kommuneplan på grund af ændring af anvendelse og bebyggelsesprocent. I kommuneplanen er anvendelsen af lokalplanområdet (som hører ind under rammeområde 2B13, Nordlige del af Greve Strandområde) fastlagt til åben / lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 30 og bebyggelse i højst 1 etage med udnyttet tagetage. Det tillades på visse nærmere fastlagte strækninger, (gælder ikke lokalplanområdet), at ejendomme anvendes til butikker, liberalt erhverv og restaurationsvirksomhed, dog begrænset af hensynet til omkringliggende boliger samt parkeringsforhold. Bebyggelse til disse formål kan opføres i 2 etager med særlige krav til beliggenhed i forhold til vejskel. Med tillægget ændres anvendelsen af lokalplanområdet til Butik, liberalt erhverv, restaurant og boliger og en bebyggelsesprocent på max. 40%. Ved udstykning skal grundstørrelsen udgøre min. 700 m 2 eksklusiv andel af vejareal. Bebyggelsen på opføres i maks. 2 etager med hensyntagen til vejskel. Kystnærhed Servitutter Lokalplanen tillader ikke byggeri over 8.50 m. Bebyggelse og beplantning mellem Greve Strandvej og Køge Bugt vil hindre, at bebyggelse indenfor lokalplanområdet giver en visuel påvirkning fra Kysten. Der er deklareret en byggelinie på ejendommen. Deklarationen fastlægger, at der ikke må bygges nærmere end 16 m til Strandvejens vejmidte. 5

6 Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan Redegørelse Ændringer Nye rammebestemmelser Forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplanen omfatter rammeområde 2B13, Nordlige del af Greve Strandområde. Tillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr Greve Strandvej 96, restaurant. Lokalplanen omfatter kun én matrikel nr. 6h, Greve By, Greve og inden for rammeområdet oprettes et nyt delområde, delområde 5, der alene omfatter matrikel nr. 6h, Greve By, Greve. Vedhæftede kortbilag viser afgrænsningen af rammeområde 59. Tillæg nr. 7 ændrer kun rammebestemmelserne for matrikel 6h, delområde 5, alle øvrige bestemmelser er uændrede. Hidtil har anvendelsen af matr. nr. 6h været fastlagt til åben / lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på max. 30 og bebyggelse i højst 1 etage med udnyttet tagetage. Ved udstykning skal grundstørrelsen udgøre min. 700 m 2 eksklusiv andel i vejareal. Der må kun indrettes en bolig pr. ejendom. Med tillægget ændres anvendelsen af matr. nr. 6h til butik, liberalt erhverv, restaurant og boliger og en bebyggelsesprocent på max. 40%. Ved udstykning skal grundstørrelsen fortsat udgøre min. 700 m 2 eksklusiv andel af vejareal. Der må indrettes 2 boliger på ejendommen. Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager med hensyntagen til vejskel. I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastsættes herved følgende rammebestemmelser for indholdet af en lokalplan, der tilvejebringes inden for rammeområde 2B13 i bydelen Greve. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning har Greve Byråd den xx. xxxx 2011 vedtaget dette forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan til offentlig fremlæggelse. p.b.v. Hans Barlach Borgmester Jesper Brandt Afdelingschef 6

7 Nyt delområde nr. 5 inden for kommuneplanramme 2B13. 7

8 8

9 9

10 10

11 Forslag til lokalplan nr for Greve Strandvej 96, restaurant LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. sept. 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: at give mulighed for nedrivning og nyopførelse af restaurant. at definere et bredere spekter af anvendelsesmuligheder for grunden. at sikre, at ny bebyggelse på grunden får et harmonisk udtryk som fremstår som en helhed i harmoni med omgivelserne. at sikre, at der etableres tilstrækkelig parkering ved indretning af butik, liberalt erhverv eller restaurant på egen grund. 2 Lokalplanområde 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter matr. nr. 6 h, Greve by, Greve samt parceller udstykket efter 1. juni 2011 fra dette område. Området er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til butik, liberalt erhverv, restaurant samt boligformål. 4 Udstykning 4.1 Der kan ikke foretages udstykning fra matriklen 6h, Greve By, Greve. 5 Vejadgang og parkering 5.1 Der skal etableres tilstrækkelig parkering på egen grund; plan for indretning af parkeringsareal skal godkendes af Greve Kommune. 5.2 I forhold til det ansøgte projekt skal der anlægges 14 parkeringspladser på egen grund, heraf skal mindst en være egnet til handicapparkering. 5.3 Almindelige p-pladser skal have en størrelse på mindst 2,5 x 5 m. 11

12 6 Ledninger og belysning 6.1 Elledninger må kun fremføres som jordkabler. Belysning af veje, stier og parkeringsarealer må udelukkende udføres som parkbelysning. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Der må højst indrettes 2 boliger på grunden. De 2 boliger må kun bebos af ejere eller ansatte i virksomheden på grunden. 7.2 Intet punkt af bygningens tagflade incl. ventilationsanlæg må gives en højde, der overstiger 8,50 m målt fra terræn eller niveauplan. 7.3 Bebyggelsesprocent for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40 %. 7.4 Bebyggelsen må højst opføres i 2 etager. 7.5 Ved opførelse og indretning af beboelse inden for lokalplanområdet skal ydervægge, vinduer og døre konstrueres således at støjniveauet i opholdsrum med lukkede vinduer ikke overstiger Lden 33 db i forhold til støj fra Greve Strandvej. 7.6 Der må ikke bygges nærmere naboskel end 2,5 m, herfra er dog undtaget udhus o.lign., som skal overholde bestemmelserne i bygningsreglement I en afstand af 2,5 m fra naboskel må bebyggelsen højst være 7,5 m høj. 7.8 Lokalplanen tilsidesætter de i bygningsreglementet fastlagte bestemmelser om højde i forhold til naboskel med hensyn til hovedhuset i det i lokalplanforslaget viste projekt. Dette indebærer, at det skrå højdegrænseplan tilsidesættes, så en del af bygningen rager ud over den skrå linie, vist på bilag 3. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ydervægge skal opføres som murværk, der kan fremstå i blank mur, indfarvet filtset, vandskuret eller pudset. Blank mur skal stå i røde eller gule mursten. Filtset, vandskuret eller pudset murværk skal stå i hvidt eller lyse, dæmpede farver. Facader i stueetagen, der opføres med overvejende glaspartier, samt facader i 1. sals højde kan udføres som en let konstruktion i kombination med plader, træ og metal. Også lette facadekonstruktioner skal holdes i afdæmpede farver og gennemgående farver for de samme elementer i hele byggeriet. 8.2 Tagkonstruktionen skal udføres uden synlig tagflade eller med symmetrisk sadeltag beklædt med tegl, tagpap eller zink. 8.3 Tegltage skal være ubehandlede eller med mat belægning (engoberede), men ikke glaserede eller med blank belægning 12

13 (højengoberede), glansen må ikke overstige 30 (i henhold til ISO 2813). 8.4 Der må kun anvendes matte (ikke skinnende) materialer. 8.5 Skiltning i forbindelse med butik, liberalt erhverv eller restaurant skal følge retningslinierne i Skiltning på Strandvejen udgivet af Greve Kommune. 8.6 Facader, vinduer og døre skal holdes i dæmpede farver. Farvevalget skal være ens for de enkelte elementer for byggeriet som helhed, dog kan døre males i forskellige farver. 8.7 Vinduer i facaden i 1. sals højde mod nordvest må kun isættes med underkant i en højde på min. 1,70 m over færdigt gulv (1. sal). 8.8 Udhuse, carporte og garager skal opføres med sadeltag eller som built-uptag. Sadeltage skal beklædes med tagpap eller med teglsten svarende til hovedbygningen. Udhuse, carporte og garager skal opføres i murværk svarende til hovedhuset eller træ eller ikke-skinnende metal i dæmpede farver. 9 Ubebyggede arealer og beplantning 9.1 Der skal etableres et privat udendørs opholdsareal til hver bolig som altan, tagterrasse, terrasse på terræn, gårdhave eller have. 9.2 Støjbelastningen på private opholdsarealer i forbindelse med boliger må ikke overstige Lden 58 db. Om nødvendigt skal opholdsarealet afskærmes med hegn eller lignende. 9.3 Ved beplantning af fællesarealer og levende hegn m.v. skal der fortrinsvis anvendes løvfældende træer og buske, der naturligt er hjemmehørende i den danske fauna. 10 Forudsætning for ibrugtagning 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende anlæg være etableret: Parkeringspladser og fællesarealer som vist på bilag 2. Indretning af fællesarealer som nævnt under 9.1. Støjforebyggende foranstaltninger jf. 7.8 og Deklarationer og servitutter 11.1 Der gøres opmærksom på, at der i deklaration lyst den 6. oktober 1936 er fastsat en byggelinie i forhold til Greve Strandvej, som betyder, at bebyggelse ikke må opføres nærmere vejmidten end 16 m. 12 Midlertidige 12.1 Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunen, 13

14 retsvirkninger Endelige retsvirkninger må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den x. xx. 2011, indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst til x. xx Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplanforslaget er udløbet, kan byrådet ifølge planlovens 17 stk. 2 dog tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v Efter den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan efter planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En dispensation forudsætter forudgående orientering efter planlovens 20, stk. 1, medmindre den efter byrådets skøn er af underordnet betydning, jf. 20, stk. 2. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående forslag til lokalplan vedtaget til offentlig fremlæggelse af Greve Byråd den x. xxx 2011 p.b.v. Hans Barlach Borgmester Jesper Brandt Afdelingschef 14

15 6cc 6bp 6cb 7aa 7y 6p 7ab 7o 7ac 6ap 6cd 7m 6ax 8h 7ap 6oø 6az 6ob Strandlyst Allé 7ao 6æ 6x 6h Greve Strandvej 7aq 8av 7000bh 8yi 6ck 112 6n P-plads 6ci 6iq 6ad 6ac 6an 6cl 6l 6al Lokalplanområde Meters Matrikelskel LOKALPLAN NR Greve Strandvej 96, restaurant Bilag 1, Eksisterende forhold Dato: august 2011 Greve Kommune Rådhusholmen Greve TLF:

16 Byggeri i 2 etager Ind Adgang fra terrasse til 2 boliger på 1. sal Byggeri i 1 etage og Tagterrasse for restaurant Strandlyst Allé Greve Strandvej Bemærk at bebyggelsesplanen viser det konkrete projekt, der aktuelt ønskes opført. Der er mulighed for at placere bebyggelsen på en anden måde, forudsat at byggelinierne i forhold til vej og naboskel overholdes. Der er deklareret en byggelinie på 16 m fra vejmidte i forhold til Greve Strandvej. I forhold til naboskel og Strandlyst Allé skal bebyggelsen holde min. 2½ m s afstand. Lokalplangrænsen er markeret med stiplet linie LOKALPLAN NR Greve Strandvej 96, restaurant Bilag 2, Bebyggelsesplan Mål 1:300 Dato: August 2011 Greve Kommune Rådhusholmen Greve TLF:

17 Max. 7,5 m over terræn Skråt højdegrænseplan skel LOKALPLAN NR Greve Strandvej 96, restaurant Bilag 3, Principper for facader Dato: August 2011 Greve Kommune Rådhusholmen Greve TLF:

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere