Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen"

Transkript

1 SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Skærbækvej 23D 8600 Silkeborg BBR-nr.: Energikonsulent: Erling Agerskov Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling Thomsen&Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Energimærke Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Lavt forbrug Forbrug: 5187 m³ naturgas Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmeregninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Højt forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Udskiftning af gaskedel m³ Naturgas, 85 kwh el kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv

2 SIDE 2 AF 8 varmekilde og isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: 200 kr./år Samlet besparelse på vand: 0 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Årlig besparelse Årlig besparelse

3 SIDE 3 AF 8 Forslag til forbedring i energienheder i kr. 2 Udskiftning af toiletter. 24 m³ vand 840 kr. 3 Efterisolering af loftet. 357 m³ Naturgas, 22 kwh el 2900 kr. 4 Udskiftning af termoruder til energiruder. 287 m³ Naturgas 2330 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningens (004 som omfatter boligerne 23D, 23E, 23F og 23G) samlede energimæssige standard er omkring middel, så der er et enkelt rentabelt forslag til forbedringer. Bygningen er opført som et længehus i et plan og uden kælder og tagetage. Bygningen indeholder 4 stk andelsboliger på hver 91/93 kvm. Energimærket omfatter en samlet beregning på de 4 boliger: 23D, 23E, 23F og 23G. Bygningen er opført i 1992, og er så vidt det kan skønnes, udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets energimæssige krav, der var gældende på opførelsestidspunktet. Der er et enkelt rentabelt forslag til forbedringer. Energimærkningens skala fra A til G viser hvor meget energi bygningen bruger til opvarmning sammenlignet med andre bygninger til beboelse. Et nyt enfamiliehus opført efter dagens normer har energimærkningen B. Den aktuelle bygnings energiforbrug til varme er beregnet til D, hvilket betyder at forbruget i dette tilfælde er beregnet til at være ca. 1,7 gange højere end beregnet i et tilsvarende nyopført hus, som er isoleret efter nugældende regler. Bygningen indeholder 4 stk andelsboliger ejet af Andelboligforeningen Seniorbo, 8600 Silkeborg. Foreningen består af i alt 10 boliger i 3 bygninger samt et fælleshus. Bygningen anvendes udelukkende til beboelse. Energimærket er udarbejdet på baggrund af bestyrelsens oplysninger, bygningsgennemgang og tegninger af udarbejdet af ark. Frost Larsen, Skanderborg. Tegningerne er rekvireret af konsulenten hos byggemyndighederne. Det opvarmede areal i bygningen er det samme som det i BBR oplyste boligareal på 368 kvm. Der er udført en samlet beregning på alle 4 andelsboliger. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Tagkonstruktionen er et sadeltag med gitterspær og en tagbeklædning af eternitplader. Lofterne er vandrette og er isoleret i tagrummet med 200mm mineraluld. Ved stue er der mindre del af loftet, der følger tagets hældning. Det skrå loft er ligeledes isoleret med 200 mm (150+50mm) mineraluld. Forslag 3: De vandrette lofter kan med fordel efterisoleres i forbindelse med evt. udskiftning af

4 SIDE 4 AF 8 tagbelægningen. Isoleringen udlægges med forskudte samlinger på den eksisterende isolering. Gangbroen hæves. Ydervægge Ydervægge er 30 cm hulmur med en rød teglsten udvendig og letbetonelementer indvendig. Hulmuren er isoleret med 100 mm mineraluld under opførelsen. Boligerne er opført 4 stk. og sammenbygget i fuld udstrækning ved gavlene. På indgangsfacade er der uopvarmet udhus som er sammenbygget med huset. Vinduer, døre, ovenlys mv. Vinduer er af plast og i 2 eller flere fag. Der er isat termoruder (1992). Der er tætte fuger om elementerne. Yderdøre er træelementer med isoleret dørplade og sideparti med termoruder. Forslag 4: Termoruderne udskiftes i de eksisterende plastelementer til energiruder med Ug=1,1W/m2K eller bedre. Gulve og terrændæk Gulvkonstruktioner er ifølge tegninger udført som terrændæk med en iisolering af 200 mm løse letklinker under den udstøbte betonplade. Der er trægulve på støer over betonpladen (uventileret hulrum). I områder med klinkegulve er der isoleret med yderligere 30 mm polystyren under slidlaget. Soklen er afsluttet med 2 skifter leca-blokke. Kælder Der er ikke kælder. Ventilation Ventilation Der er mekanisk udsugning fra køkken og bad og ellers naturlig ventilation i øvrige rum ved almindelig udluftning og aftræk i lofter. Varme Køling Der er ikke køling Varmeanlæg Lejlighederne opvarmes med en gaskedel med atmosfærisk brænder af fabrikat Beretta type Idra Boiler 20T, som er placeret på væg i opvarmet bryggers/gang. Der er placeret gaskedel i hver enkelt bolig. Der har været service på de fleste , det er ikke alle som er med i fælles serviceordning.

5 SIDE 5 AF 8 Forslag 1: Gaskedler i alle 4 boliger udskiftes til ny kondenserende type med en udnyttelsesgrad på mindst 106%, og med automatik med bl. udekompensering og urindstilling for styring af fremløbstemperaturer. Varmt vand Det varme vand opvarmes af gaskedlen og med en 50 l varmtvandsbeholder, som er indbygget i kedelunit. Det vurderes på bagrund af de monterede blandingsbatterier og husets størrelse, at der er et forbrug af varmt vand der svarer til et gennemsnitsforbrug på ca. 250 l/m2/år. For at spare på det varme vand, kan det altid anbefales at montere vandspare-luftblandere på vandhaner. Fordelingssystem Varmen fordeles rundt i hver enkelt bolig fra gaskedlen og rundt til radiatorer og gulvvarme i 2-strengs system via fordelerrrør under kedlen og i PEX-rør som er isoleret med rørskåle under strøgulve og terrændæk. Der er placeret radiatorer under vinduerne, hvor det er muligt. Der er gulvvarme i bad. Armaturer Armaturer/blandingsbatterier er næsten alle fra boligernes opførelse i 1992, så det vurderes, at der er et middelt vandforbrug. Ved eventuel udskiftning anbefales at anvende typer med lavt vandforbrug. Automatik Der er ikke automatik på varmeanlægget, men der er mulighed for sommer/vinter indstilling. Der er termostatventiler på alle radiatorer og på gulvvarme. Vand Vand Toiletter er ældre typer med et vandforbrug på over 6 l pr. skyl. Forslag 2: I forbindelse med evt. reparation eller lignende kan det overvejes at de 4 toiletter udskiftes til type et lavt vandforbrug på under 5 l pr. skyl. Vedvarende energi Solvarme Boligerne ligger i et område med naturgasforsyning, som er en forholdsvis billig opvarmningsform. Ved kraftigt stigende energipriser og i forbindelse med evt. renovering af varmeanlægget kan det overvejes at installere et solvarmeanlæg til opvarmning af f.eks. varmt vand. Det vil formentlig blive krævet, at huset skal overholde de energimæssige krav som er gældende for et lavenergihus.

6 SIDE 6 AF 8 Varmepumpe Der er ikke varmepumpe. Solceller Der er ikke solcelleanlæg. Oplyst varmeforbrug Udgifter inkl. moms og afgift: Forbrug: kr./år 4174 m³ naturgas/år Aflæst periode: Kommentar: Det oplyste forbrug ligger en del under det beregnede standardforbrug for et normalt år. Årsagen til forskellen er formentlig, at de nuværende ejere har et forbrugsmønster, der adskiller sig en del fra forudsætningerne i standardberegningen, som f.eks. kan det være, at der er færre personer i bygningen end forudsat. Det oplyste forbrug er et udtryk for de nuværende ejeres energimæssige forbrugsmønster i huset. Det beregnede forbrug er et udtryk for husets energitilstand på baggrund af registreringen, og f.eks. at der bor et antal personer, der svarer til husets størrelse, og at hele den opvarmede del af huset opvarmes til 20gr.C. Ved fornuftige forbrugsvaner vil det altid være muligt at have et energiforbrug, der er lavere end det beregnede forbrug. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1992 År for væsentlig renovering: Varme: Supplerende opvarmning: Naturgas (m³) Ingen Boligareal i følge BBR: 368 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 368 m² Anvendelse ifølge BBR: 130 Rækkehus Kommentar til BBR-oplysninger: Det vurderes, at det i BBR oplyste boligareal er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

7 SIDE 7 AF 8 Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 8 kr./m³ Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh Vand: 35 kr./m³

8 SIDE 8 AF 8 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Adresse: Daltoften 12 Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nikolaikirkestræde 3 Postnr./by: 6800 Varde BBR-nr.: 573-029887 Energikonsulent: Mikael Roskjær Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Grønne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baggesensvej 40 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004626 Energikonsulent: Lars Petersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: DAI

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Gemmet 2 Postnr./by: 6261 Bredebro BBR-nr.: 550-000345-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg.

Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. SIDE 1 AF 10 Adresse: Scharffenbergsgade 38 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-024836-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 9 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-217914 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning nr.: 100114104 Gyldigt 5 år fra: 17-03-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Erhvervsparken 24 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002614 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning nr.: 100121651 Gyldigt 5 år fra: 26-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Elmevænget 1 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000250 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Møllegade 32 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Møllegade 32 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Møllegade 32 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-001 Energikonsulent: Jens Hansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 10 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-007711 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Nr Grimmelstrupvej 10 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014311-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere