Tilslutningsvilkår for private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsvilkår for private"

Transkript

1 Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden (Abonnenten) fastsætter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til AURA Fibers Fibernet. AURA Fibers levering af Tjenester forudsætter, at Abonnenten har indgået aftale med AURA Fiber eller anden tjenesteudbyder om køb af én eller flere Tjenester. Der gælder særskilte vilkår for Abonnentens køb af Tjenester, jf. Abonnementsvilkår for private. 1. DEFINITIONER Ved Abonnementsaftalen forstås de særskilt fastsatte vilkår for levering af Tjenester fra AURA Fiber A/S eller en anden Tjenesteudbyder, som udbyder sine tjenester på AURA Fibers Fibernet. Ved Abonnementsbetaling forstås den betaling, som Abonnenten løbende skal betale for de erhvervede Tjenester i medfør af Abonnementsaftalen. Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har indgået nærværende aftale med AURA Fiber A/S om tilslutning til AURA Fibers Fibernet. Ved Adgangsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten i medfør af Tilslutningsaftalen skal betale for at opnå adgang til AURA Fibers Fibernet. Ved Aktiveringsgebyr forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for aktivering af en Inaktiv Installation Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører AURA Fiber, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder telefon, tv og computer mv. Ved Fiberboks forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende AURA Fiber, der installeres hos Abonnenten og udgør grænsefladen mellem AURA Fibers Fibernet og Abonnentens Eget Udstyr. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende AURA Fiber, der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen hos Abonnenten. Ved Fibernettet forstås AURA Fibers til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til Området. Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende AURA Fiber, der nedgraves på Installationsadressen til brug for etablering af Fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Inaktiv tilslutning forstås Tilslutning uden abonnement på Tjenester. Ved Installationsadresse forstås Abonnentens adresse, hvor denne ønsker tilslutningen til Fibernettet via Fiberforbindelsen etableret. Ved Området forstås det geografiske område, som AURA Fibers Fibernet dækker. Ved Ordrebekræftelse forstås AURA Fibers skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling. Ved Servicebetingelser for private forstås de vilkår, der er gældende for AURA Fibers fejlretning og support til private Abonnenter, og som er tilgængelige på fiber.aura.dk. Ved Tillægsudstyr forstås det udstyr, der tilhører AURA Fiber, og som stilles til rådighed for Abonnenten mod betaling i henhold til Abonnementsaftalen, herunder f.eks. TV-boks og trådløs router. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Abonnenten opnår adgang til Fibernettet. Ved Tilslutningsaftalen forstås nærværende vilkår for privates tilslutning til AURA Fiber Fibernet med eventuelle tilhørende bilag, tillæg, ændringer og henvisninger. Ved Tilslutningsgebyr forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for etablering af tilslutning til Fibernettet. Ved Tjenester forstås de tjenester, som AURA Fiber A/S eller en anden Tjenesteudbyder leverer til Abonnenten via AURA Fibers Fibernet i henhold til særskilt Abonnementsaftale. Ved Tjenesteudbyder forstås AURA Fiber A/S eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med AURA Fiber A/S om ret til levering af Tjenester til Abonnenterne via AURA Fibers Fibernet. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører AURA Fiber, og som stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter Fiberrør, Fiberforbindelse og Fiberboks med eventuelle tilhørende enheder. 2. TILSLUTNINGSAFTALENS PARTER, OMFANG OG FORUDSÆTNINGER FOR AFTALENS INDGÅELSE Parterne i denne Tilslutningsaftale er Abonnenten og AURA Fiber. Tilslutningsaftalen fastlægger vilkår for tilslutningen af Abonnentens Installationsadresse til AURA Fibers Fibernet. Det er en forudsætning for indgåelse af Tilslutningsaftalen, at Abonnentens Installations- adresse er beliggende inden for det Område, der er dækket af AURA Fibers Fibernet, og at AURA Fiber A/S efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte Abonnenten til Fibernettet Det er en forudsætning for Tilslutningsaftalen, at AURA Fiber A/S ikke nægtes adgang til at nedgrave fiberrør på fællesveje mv. til brug for tilslutningen af Abonnentens Installationsadresse til AURA Fibers Fibernet. Med mindre andet aftales er det ligeledes en forudsætning for indgåelsen af Tilslutningsaftalen, at Abonnenten erhverver Tjenester via Fibernettet fra AURA Fiber A/S eller en eventuel anden Tjenesteudbyder ved indgåelse af en separat Abonnementsaftale.Ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller via AURA Fibers hjemmeside (fiber.aura.dk) kan Abonnenten til enhver tid få oplyst, hvilke tjenester der udbydes af AURA Fiber A/S eller andre Tjenesteudbydere. Når Abonnenten har bestilt en tilslutning hos AURA Fiber A/S og modtaget en Ordrebe- kræftelse, foreligger der en bindende aftale om Abonnentens tilslutning til Fibernettet jf. pkt. 3. Det er ligeledes en forudsætning for indgåelsen af denne Tilslutningsaftale, at Abonnenten er myndig. AURA Fiber A/S forbeholder ret til at annullere Tilslutningsaftalen, hvis én eller flere af ovennævnte forudsætninger for Tilslutningsaftalens indgåelse ikke er opfyldt. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig over for Abonnenten i tilfælde af annullation af Tilslutningsaftalen. 3. FORTRYDELSESRET 3.1 Abonnenten kan ved at kontakte AURA Fiber A/S fortryde indgåelsen af Tilslutningsaftalen i indtil 14 Dage efter modtagelsen af Ordrebekræftelsen. 3.2 For at udøve fortrydelsesretten skal abonnenten meddele AURA Fiber om dennes beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller ) Der kan findes en standard fortrydelsesformular til brug herfor på AURA Fibers hjemmeside, men brug heraf er ikke obligatorisk for at fortryde tilslutningsaftalen. 3.3 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis abonnenten sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 3.4 Hvis abonnenten udøver fortrydelsesretten i denne tilslutningsaftale, refunderes alle betalinger modtaget fra abonnenten, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af abonnentens eget valg af en anden leveringsform en den billigste form for standardlevering, som tilbydes), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor AURA Fiber har modtaget meddelelse om abonnentens beslutning om at fortryde denne tilslutningsaftale. En sådan tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som abonnenten benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre abonnenten udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Abonnenten pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. 3.5 AURA Fiber kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil modtagelsen af eventuelt fremsendt udstyr (f.eks. TV-boksen og tilhørende kabler) retur, eller abonnenten har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst. Abonnenten returnerer udstyret eller afleverer dem til AURA Fiber uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor abonnenten har informeret AURA Fiber om udøvelsen af tilslutningsaftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis abonnenten returnerer udstyret inden udløbet af de 14 dage. Abonnenten skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af udstyret. 3.6 Fortrydelsesretten finder kun anvendelse for aftaler indgået ved fjernslag eller indgået uden for AURA Fibers forretningssted. 3.7 Hvis levering af tjenesterne er påbegyndt inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal Abonnenten betale et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor abonnenten informerede AURA Fiber om udøvelse af tilslutningaftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af tilslutningsaftalen. 4. OPLYSNINGER MV. OM ABONNENTEN 4.1 Abonnenten som kontraktpart Abonnenten er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af Tilslutningsaftalen og hæfter personligt for alle betalinger i henhold til vilkårene i aftalen. Abonnenten hæfter også for betalinger i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betalingsadresse, jf. pkt. 4.2 nedenfor. 4.2 Registrering og ændring af adresseoplysninger Abonnenten skal i forbindelse med indgåelsen af Tilslutningsaftalen give AURA Fiber oplysning om navn og adresse samt andre oplysninger, der måtte være nødvendige for AURA Fibers tilslutning af Abonnenten til Fibernettet. Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør Abonnentens bolig eller fritidsbolig. Hvis Installationsadressen er en usædvanlig adresse, herunder f.eks.

2 campingvogn, skurvogn eller kajplads, vil AURA Fibers levering ske efter særskilt omkostningsbestemt betaling, jf. pkt. 11. Hvis betalingsopkrævningen skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end Abonnentens Installationsadresse, skal en sådan adresse oplyses. Abonnenten skal efter AURA Fibers anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. AURA Fiber A/S kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis Abonnenten ændrer betalingsadresse, skal adresseændringen straks meddeles til AURA Fiber. Abonnentens ændring af Installationsadresse skal ske i overensstemmelse med vilkårene i pkt Indhentelse af kreditoplysninger og sikkerhedsstillelse Abonnenten giver ved bestilling sit samtykke til, at AURA Fiber A/S om nødvendigt ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til ud fra saglige kriterier ved aftaleindgåelsen at nægte at indgå aftale med Abonnenten. Hvis AURA Fiber A/S på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at Abonnentens betalingsforpligtelse ikke vil blive opfyldt rettidigt, er AURA Fiber A/S berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut, der er godkendt af AURA Fiber. Abonnenten afholder alle udgifter i forbindelse hermed. Kontant depot forrentes ikke over for Abonnenten. AURA Fiber A/S kan bl.a. stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Abonnenten har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til Tilslutningsaftalen, jf. pkt. 12; B. Abonnenten er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller advarselsregister; C. Tilslutningsaftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 19; D. Abonnenten har indgået frivillig gældsordning, eller der er indledt sag om gældssanering, tvangsakkord eller konkurs vedrørende Abonnenten. 4.4 Behandling af personoplysninger AURA Fiber A/S registrerer oplysninger om Abonnenten og data om forbrug og fakturering. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. AURA Fiber A/S behandler alene almindelige oplysninger om Abonnenten i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af denne Tilslutningsaftale. Oplysningerne omfatter bl.a. navn, Installationsadresse, telefonnummer og andre kontaktdata samt specifikation af Udstyr hos Abonnenten, som AURA Fiber A/S har ejendomsret til. AURA Fiber A/S videregiver ikke oplysninger om Abonnenten til tredjemand uden Abonnentens udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre videregivelse er påkrævet i lovgivningen eller er tilladt efter persondatalovens regler. Abonnenten er til enhver tid berettiget til efter anmodning at få oplyst, hvilke personoplysninger AURA Fiber A/S behandler, samt hvilke eksterne tjenesteudbydere, der udveksles personoplysninger med. Ved ophør af kundeforholdet til Abonnenten sletter AURA Fiber A/S registrerede oplysninger om Abonnenten, medmindre lovregler påbyder AURA Fiber A/S at opbevare oplysningerne i et tidsrum herudover, eller fortsat opbevaring er nødvendig for opfyldelse af andre aftaler mellem AURA Fiber A/S og Abonnenten eller i øvrigt er nødvendig af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles. 4.5 Dokumentation for retmæssig adgang til etablering af Fibernettet Ved bestilling af Tilslutning til Fibernettet skal Abonnenten dokumentere over for AURA Fiber, at Abonnenten er ejer af ejendommen svarende til den oplyste Installationsadresse. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan AURA Fiber A/S kræve at Abonnenten skal forevise en skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af Tilslutningen. 5. AURA FIBERS YDELSER AURA Fiber A/S sørger for tilslutning af Abonnenten til Fibernettet og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af Fibernettet med tilhørende Udstyr. Tilslutningen af Abonnenten til Fibernettet er nærmere beskrevet i pkt. 8. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde Tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opdateringer og service. Såfremt en afbrydelse skønnes nødvendig, vil dette i videst muligt omfang ske om natten. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på fiber.aura.dk. Sådanne afbrydelser berettiger ikke Abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. AURA Fiber A/S har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr. Abonnenten er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Abonnentens Eget Udstyr ændres. Se eventuelt Abonnementsvilkår for de enkelte tjenester. AURA Fiber A/S har ret til at anvende en eller flere underentreprenører til udførelse og drift af Fibernettet samt tilslutning af Fiberforbindelsen. AURA Fiber A/S er ansvarlig for anvendt(e) entreprenør(er) på samme måde, som for AURA Fibers egne forhold. Hvis Abonnenten har bestilt Tjenester fra andre Tjenesteudbydere end AURA Fiber, påtager AURA Fiber A/S sig intet ansvar for disse Tjenesteudbyderes levering af Tjenester, herunder kundeservice. 6. FEJLRETNING AURA Fiber A/S afhjælper fejl og mangler, der måtte opstå i Fibernettet frem til og med Fiberboksen og eventuelt Tillægsudstyr. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til AURA Fiber, som anført i AURA Fibers til enhver tid gældende Servicebetingelser for private. Fejl i Fibernettet og afbrydelse af Tilslutningen afhjælpes på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter anmeldelse eller konstatering heraf. Fejlafhjælpning sker efter retningslinjerne herfor i AURA Fibers til enhver tid gældende Servicebetingelser. Disse kan rekvireres ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller på fiber.aura.dk. Abonnenten skal sikre, at AURA Fiber A/S med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få uhindret adgang til AURA Fibers Udstyr og egne installationer på Installationsadressen. Abonnenten er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke til fejlsøgning og fejlretning i Abonnentens Eget Udstyr og egne installationer på Installationsadressen. Opnår AURA Fiber A/S ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er AURA Fiber berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Såfremt det efter AURA Fibers forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes AURA Fibers forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller Eget Udstyr, skal Abonnenten betale AURA Fiber A/S for det forgæves udførte arbejde, jf. pkt LEVERING AURA Fiber A/S fastlægger tidspunktet for etablering af Fiberforbindelsen og Tilslutningen på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. på Abonnentens Installationsadresse. Dette tidspunkt meddeles Abonnenten. Levering af Fiberforbindelsen har fundet sted, når Tilslutningen til Fiberforbindelsen er etableret. 8. TILSLUTNING AF ABONNENTEN TIL FIBERNETTET 8.1 Etablering af Fiberforbindelsen For at Abonnenten kan tilsluttes AURA Fibers Fibernet, skal der gennemføres en nedgravning af Fiberrør på Abonnentens Installationsadresse, medmindre Installationsadressen allerede er tilknyttet AURA Fibers Fibernet. Nedgravning af fiberrør kan ske af AURA Fiber A/S efter nærmere angivne vilkår, jf. pkt. 8.1.a, eller af Abonnenten selv, jf. pkt. 8.1.b. AURA Fiber A/S fastlægger Fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til Fibernettet. Abonnenten udpeger Fiberboksens placering på Installationsadressen efter AURA Fibers retningslinjer for placering heraf. Hvis tekniske forhold kræver det, har AURA Fiber A/S ret til efterfølgende at kræve Fiberforbindelsen flyttet for AURA Fibers egen regning. AURA Fiber A/S har endvidere ret til at forsyne andre Abonnenter via Fiberforbindelsen over Abonnentens ejendom. Foretages der efterfølgende gravearbejde på Abonnentens grund er det Abonnentens ansvar at sikre det nedgravede Fiberrør, således at dette ikke beskadiges. Eventuelle skader som følge heraf udbedres på Abonnentens regning. 8.1.a AURA Fibers nedgravning af Fiberrør AURA Fiber A/S tilbyder nedgravning af Fiberrør på Abonnentens Installationsadresse ifølge vilkårene i dette pkt. 8.1.a. AURA Fibers nedgravning af Fiberrør sker i overensstemmelse med særskilt indgået aftale med Abonnenten. Nedgravningen udføres af AURA Fiber A/S eller en af AURA Fiber A/S godkendt underleverandør. I tilfælde af skade på Abonnentens ejendom som følge af AURA Fibers nedgravning af Fiberrør, afgøres AURA Fibers erstatningsansvar efter vilkårene i pkt b Abonnentens nedgravning af Fiberrør Står Abonnenten selv for nedgravning af Fiberrør, afhenter Abonnenten Fiberrøret hos AURA Fiber A/S eller på et med AURA Fiber A/S aftalt sted, og Abonnenten foranstalter nedgravning af Fiberrøret fra tilkoblingspunktet ved skel til offentlig vej, til den ønskede placering af Fiberboksen på Abonnentens ejendom. Abonnenten forestår også for øvrige nødvendige arbejder i forbindelse med nedgravningen, herunder eventuel flytning og bortskaffelse af buske, retablering af haveanlæg m.v. Nedgravning og tildækning af Fiberrøret på ejendommen skal ske efter AURA Fibers retningslinjer herfor. Abonnentens nedgravning og tildækning af Fiberrøret skal være tilendebragt inden det fastlagte leveringstidspunkt for Fiberforbindelsen, jf. pkt. 7. Pådette tidspunkt vurderer AURA Fiber A/S det synlige resultat af nedgravningsarbejdet og placeringen af Fiberboksen. Såfremt nedgravningsarbejdet og placeringen af Fiberboksen kan godkendes, forestår AURA Fiber A/S selve etableringen af Fiberforbindelsen. Såfremt nedgravningsarbejdet eller Fiberboksens placering ikke kan godkendes, bistår AURA Fiber A/S Abonnenten med afklaring af de nødvendige ændringer heraf. Såfremt nedgravningsarbejdet er forsinket eller AURA Fiber A/S ikke kan godkende dette eller Fiberboksens placering, fastsættes der et nyt tidspunkt for etablering af Tilslutningen. AURA Fiber A/S har ret til at opkræve gebyr for AURA Fibers omkostninger forbundet med forsinkelsen, herunder omkostninger forbundet med forgæves teknikerbesøg hos Abonnenten.

3 8.2 Installation af Fiberboksen AURA Fiber A/S installerer Fiberboksen på det sted, der er udpeget af Abonnenten i overensstemmelse med AURA Fibers retningslinjer og forbinder Fiberboksen med Fiberforbindelsen. Abonnenten skal efter nærmere aftale give AURA Fiber A/S adgang til Installationsadressen. Opnår AURA Fiber A/S ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er AURA Fiber A/S berettiget til at fakturere Abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er ikke inkluderet i prisen og betales af Abonnenten selv. Hvis Abonnenten ved installationen eller senere ønsker en anden placering af Fiberboksen end det oprindeligt udpegede, og den nye placering er i overensstemmelse med AURA Fibers retningslinjer herfor, udfører AURA Fiber A/S dette for Abonnenten efter regning. Hvis tekniske forhold kræver det, har AURA Fiber A/S ret til efterfølgende at flytte Fiberboksen for AURA Fibers egen regning. 8.3 Inaktiv tilslutning Ved opsigelse af Abonnementsaftalen overgår Tilslutningen til en Inaktiv tilslutning, og der er derfor ingen Abonnementsbetaling. Udstyr skal forblive på Installationsadressen og må ikke tilgås af Abonnenten jf. pkt Den Inaktive tilslutning kan genåbnes i henhold til de gældende Abonnementsvilkår. AURA Fiber A/S kan vælge at bibeholde en begrænset adgang til den Inaktive tilslutning for løbende vedligehold af Fibernettet. Vedligeholdelsesadgangen bekostes alene af AURA Fiber. 9. UDSTYR OG TILLÆGSUDSTYR 9.1 AURA Fibers ejendomsret til Udstyr og Tillægsudstyr AURA Fiber A/S har den fulde ejendomsret over det Udstyr og Tillægsudstyr, der leveres til Abonnenten i henhold til Abonnements- og Tilslutningsaftalen. Abonnenten kan indgå aftale med AURA Fiber A/S om køb af Tillægsudstyr. I så tilfælde opnår Abonnenten ejendomsret hertil, hvorefter det udgør Eget Udstyr. Abonnenten kan ikke disponere (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) over AURA Fibers Udstyr eller Tillægsudstyr eller foretage indgreb i dette jf. pkt AURA Fiber A/S har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten forsætligt eller uagtsomt har beskadiget Udstyret eller Tillægsudstyret. 9.2 Abonnentens returnering af Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere Tillægsudstyr til AURA Fiber A/S efter dennes anmodning, der skal indeholde et rimeligt varsel. Tilsvarende gælder for defekt Tillægsudstyr. Fiberrør, Fiberboks og Fiberforbindelse skal som udgangspunkt ikke returneres, medmindre AURA Fiber særskilt anmoder herom. Udstyr og Tillægsudstyr skal ved returnering nedpakkes forsvarligt. Ved forsendelse af returneret Udstyr og Tillægsudstyr opfordres Abonnenten til at kræve kvittering som dokumentation for en sådan forsendelse. AURA Fiber A/S har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten ikke tilbageleverer Tillægsudstyr og eventuelt Udstyr. Erstatningen modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende Udstyr eller Tillægsudstyr. 9.3 Defekt Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten skal returnere defekt Udstyr og Tillægsudstyr til AURA Fiber. Abonnentens returnering skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne som angivet i pkt. 8.2 ovenfor. Abonnenten modtager funktionsdygtigt Udstyr og Tillægsudstyr i stedet for det defekte Udstyr og Tillægsudstyr. AURA Fiber A/S er ikke forpligtet til at levere nyt Udstyr og Tillægsudstyr. AURA Fiber A/S har ansvaret for tilslutning af Udstyret. Tidspunkt for AURA Fibers tilslutning af Udstyret hos Abonnenten fastlægges efter aftale med Abonnenten. 10. ABONNENTENS FORPLIGTELSER 10.1 Brug af Fiberforbindelsen Abonnenten har alene ret til at anvende Tilslutningen til erhvervelse af Tjenester fra AURA Fiber eller andre Tjenesteudbydere, som måtte have indgået aftale med AURA Fiber. Abonnenten skal sikre, at AURA Fibers Fibernet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i Fibernettet. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal Abonnenten straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere indgående og udgående trafikmængder eller tilkøbe yderligere forbindelser til AURA Fibers netværk. Abonnenten må kun anvende Fiberforbindelsen i privat øjemed og må ikke lade andre end medlemmer af Abonnentens husstand eller husstandens gæster i sædvanligt omfang benytte Fiberforbindelsen. Abonnenten er ansvarlig over for AURA Fiber A/S for enhver benyttelse af Fiberforbindelsen foretaget af andre end Abonnenten Forbud mod Abonnentens indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr Abonnenten må ikke foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr, herunder særligt Fiberboksen. Demontering af Fiberboksen må kun foretages af AURA Fiber. Særligt understreges, at det kan være sundhedsfarligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Enhver form for drift og vedligeholdelse af Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr varetages af AURA Fiber. Abonnenten skal følge AURA Fibers råd og instruktion om behandling og anvendelse af Fiberforbindelsen, Udstyret og Tillægsudstyret. Fra tidspunktet for Udstyrets og Tillægs- udstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret til AURA Fiber, bærer Abonnenten risikoen for et eventuelt tab af eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret, herunder f.eks. ved tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brand- og vandskader. AURA Fibers Udstyr og Tillægsudstyr skal være omfattet af Abonnentens indboforsikring. Har Abonnenten ikke en indboforsikring, vil Abonnenten blive holdt personlig ansvarlig for de omkostninger, der kan påløbe i tilfælde af tab eller skade på Udstyret og Tillægsudstyret. Foretager Abonnenten bygningsændringer, og indebærer dette en flytning af Fiberbok- sen, skal flytningen foretages af AURA Fiber A/S for Abonnentens regning. Hvis Abonnenten forsætligt eller uagtsomt forårsager beskadigelse af Fiberforbindelsen, genetablerer AURA Fiber A/S Fiberforbindelsen for Abonnentens regning. AURA Fiber A/S er ikke ansvarlig for Abonnentens indgreb i Fiberforbindelsen, Udstyr og Tillægsudstyr i strid med Tilslutningsaftalen Abonnentens tilslutning af Eget Udstyr Abonnenten har selv ansvar for tilslutning af Eget Udstyr og Tillægsudstyr. Abonnenten skal sikre, at Abonnentens Eget Udstyr, der tilsluttes AURA Fibers Fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Abonnenten sikre, at Eget Udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til Fibernettet, og at Eget Udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. I tvivlstilfælde kan henvendelse herom rettes til AURA Fiber. Abonnenten er indforstået med, at AURA Fiber A/S ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Abonnenten, såfremt Abonnentens Eget Udstyr ikke fungerer på Fiberforbindelsen eller at ændringer af Fiberforbindelsen og/eller det leverede Udstyr og Tillægsudstyr bevirker, at Abonnentens Eget Udstyr er uanvendeligt. Hvis Abonnentens Eget Udstyr giver anledning til forstyrrelser i Fibernettet på grund af fejl eller lignende i Eget Udstyr, er Abonnenten forpligtet til straks at koble det forstyrrende Eget Udstyr fra og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. 11. PRISER AURA Fiber A/S fastsætter prisen for Abonnentens tilslutning til Fibernettet. AURA Fibers priser på bestillingstidspunktet fremgår af Ordrebekræftelsen. AURA Fiber A/S er berettiget til at opkræve et Tilslutningsgebyr eller et Aktiveringsgebyr ved bestilling af Tilslutning til Fibernettet. Den løbende betaling for selve adgangen til Fibernettet kan enten ske som en separat Adgangsbetaling eller være indeholdt i Abonnementsbetalingen for Tjenester. Herudover kan AURA Fiber A/S opkræve specifik betaling og gebyrer for Tilslutning til usædvanlig Installationsadresse, jf. pkt. 4.2, og engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af Abonnentens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af Fiberboks, mv. Oplysning om de til enhver tid gældende priser fremgår i øvrigt af AURA Fibers prisliste, der kan fås ved henvendelse til AURA Fiber A/S eller på fiber. aura.dk. Ændringer af priser til ugunst for Abonnenten varsles over for denne med mindst en måneds varsel før ikrafttræden, jf. pkt BETALING OG GEBYRER Betaling af Tilslutningsgebyr eller Aktiveringsgebyr sker i forbindelse med Tilslutning eller ved aktivering af en Inaktiv Tilslutning. Adgangsbetalingen eller Abonnementsbetalingen, jf. pkt. 11, faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt forud. Eventuelle øvrige gebyrer faktureres måneds-, kvartalsvis eller halvårligt bagud. Fristen for betaling fremgår af AURA Fibers faktura. Ved forsinket betaling fremsender AURA Fiber et rykkerbrev/ til Abonnenten. Ved forsinket betaling er AURA Fiber berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Opkrævning af morarenter sker i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere er AURA Fiber A/S berettiget til at opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbrev/ samt om nødvendigt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. AURA Fiber har ret til at lukke for Tilslutningen, indtil fuld betaling er fortaget, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af Tilslutningen. 13. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE (AURA FIBERS LUKKERET) I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser efter denne Tilslutningsaftale er AURA Fiber A/S berettiget til at hæve aftalen og/eller afbryde Abonnentens Tilslutning helt eller delvist. Væsentlig misligholdelse kan bl.a. omfatte men er ikke begrænset til: 1) Væsentlig misligholdelse af Abonnementsaftalen; 2) Manglende eller væsentlig forsinket betaling trods AURA Fibers fremsendelse af rykkerbrev, jf. pkt. 12; 3) Opgivelse af ukorrekte oplysninger om navn, adresse i forbindelse med indgåelse

4 af Tilslutningsaftalen samt ved flytning og manglende meddelelse om ændring af betalings eller Installationsadresse, jf. pkt. 4 og 15; 4) Overdragelse af Tilslutningsaftalen til tredjemand uden AURA Fibers samtykke, jf. pkt. 19; 5) Netværksdeling med andre husstande uden AURA Fibers udtrykkelige skriftlige samtykke; 6) Abonnenten undlader efter krav fra AURA Fiber A/S at: i. afbryde tilslutning af Eget Udstyr, der ikke er (a) godkendt til brug i det offentlige telenet, (b) CE-mærket eller (c) beregnet til tilslutning til AURA Fibers Fibernet, eller giver anledning til forstyrrelser i AURA Fibers Fiber net; ii. træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder afbryde tilslutnin gen af Eget Udstyr, for at afhjælpe forstyrrelser i AURA Fibers Fiber net; iii. træffe de nødvendige foranstaltning for at bringe misbrug af Fiber nettet til ophør, jf. pkt. 10.1; iv. ophøre med videresalg af Tilslutningen; v. ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af Tilslutningen eller abonnementet; og vi. genetablere den oprindeligt godkendte konfiguration på AURA Fibers tilslutningsudstyr. 7) AURA Fiber A/S afskæres fra at få adgang til Udstyr, Tillægsudstyr og installationer på In- stallationsadressen med henblik på at gennemføre fejlsøgning, afhjælpning eller foretage ændringer mv., jf. pkt. 6; 8) Abonnenten foretager indgreb i eller forvolder skade på AURA Fibers Udstyr eller Tillægsudstyr jf. punkt 10.2, herunder også AURA Fibers servere, netværk og andre ressourcer tilhørende AURA Fiber ; 9) Abonnenten undlader rettidigt at opfylde AURA Fibers krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 4.3; og 10) Abonnenten udøver chikane mod AURA Fiber A/S eller AURA Fibers medarbejdere. En Abonnent, der væsentligt har misligholdt Tilslutningsaftalen eller andre aftaler med AURA Fiber A/S ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med AURA Fiber A/S om aktivering af Tilslutning, før gælden er betalt. Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for AURA Fibers tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Abonnenten eller nogen, som Abonnenten har ansvaret for, herunder f.eks. i tilfælde af misbrug af Fiberforbindelsen og beskadigelse af AURA Fibers Fiberforbindelse, Udstyr og Tillægsudstyr. 14. AURA FIBERS MISLIGHOLDELSE 14.1 Fejlretning AURA Fiber A/S foretager fejlretning efter reglerne herom jf. pkt Afslag i Adgangsbetalingen Hvis der sker afbrydelse af Abonnentens Tilslutning eller afbrydelse af Fibernettet, og dette skyldes AURA Fibers forhold, yder AURA Fiber A/S efter henvendelse fra Abonnenten et forholdsmæssigt afslag i en eventuel Adgangsbetaling for den pågældende periode. Forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen ydes kun, såfremt Abonnenten har været uden funktionsdygtig Tilslutning i samlet mere end to døgn. Beløbet fratrækkes i den efterfølgende opkrævning af Abonnementsbetaling. Afbrydelser som følge af vedligeholdelse, sikkerhedsforhold, opgradering og lignende former for midlertidig afbrydelse berettiger dog aldrig Abonnenten til et forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen, jf. pkt Erstatningsansvar AURA Fiber A/S er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af AURA Fiber A/S eller nogen, som AURA Fiber A/S har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: 1. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af AURA Fibers Fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre AURA Fiber A/S ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. 2. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at Fibernettet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed. 3. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software. 4. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data, Eget Udstyr og/eller systemer. 5. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig for tab grundet manglende levering af Tjenester som følge af AURA Fibers eventuelle lukning af Fiberforbindelsen. 6. AURA Fiber A/S er ikke erstatningsansvarlig, i det omfang Abonnenten ikke er berettiget til afslag i Adgangsbetalingen i medfør af pkt Force Majeure AURA Fiber A/S er ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag i Adgangsbetalingen, jf. pkt. 14.2, eller at betale erstatning, jf. pkt. 14.3, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes Force Majeure. 15. FLYTNING Tilslutningsaftalen omfatter AURA Fibers levering af Forbindelse til Fibernettet på Abonnentens Installationsadresse, der fremgår af Ordrbekræftelsen. Abonnenten skal meddele AURA Fiber, hvis Abonnenten påtænker at fraflytte Installationsadressen. Ønsker Abonnenten at indgå Tilslutningsaftale om Forbindelse til Fibernettet på den nye adresse, skal ny Tilslutningaftale indgås. Ønsker Abonnenten at flytte leverancen af Tjenester til den nye adresse, er AURA Fiber A/S berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Reglerne om flytning og levering af Tjenester på den nye adresse, fremgår af Abonnementsaftalens pkt. 12, hvortil der henvises. Hvis Abonnentens nye sadresse ikke er tilsluttet AURA Fibers Fibernet og ikke umiddelbart kan tilsluttes hertil, skal Abonnenten opsige Tilslutningsaftalen i overensstemmelse med Tilslutningsaftalens pkt OPSIGELSE Ved opsigelse af Abonnementsaftalen med AURA Fiber A/S og/eller andre Tjenesteudbydere overgår Tilslutningen til en Inaktiv Tilslutning jf. pkt Ved AURA Fibers varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 18, kan Abonnenten dog i varslingsperioden opsige Tilslutningsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 Dage. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. Abonnenten hæfter for betaling af eventuel Adgangsbetaling indtil aftalens ophør. AURA Fiber A/S har ret til at opsige Tilslutningsaftalen, helt eller delvis, med mindst 3 måneders varsel, herunder ved AURA Fibers ophør med driften af Fibernettet. AURA Fibers opsigelse skal ske skriftligt. 17. TILSLUTNINGSAFTALENS OPHØR I forbindelse med Tilslutningsaftalens ophør som følge af opsigelse eller misligholdelse, returneres AURA Fibers Tillægsudstyr og Udstyr bortset fra Fiberforbindelsen, Fiberboksen og Fiberrøret til AURA Fiber A/S efter bestemmelserne herom i pkt ÆNDRING AF VILKÅR OG PRISER AURA Fiber A/S er berettiget til med en måneds varsel til den første i en måned at ændre vilkår og priser i denne Tilslutningsaftale. Abonnenten vil blive underrettet pr. brev eller pr. , jf. pkt. 16. Ændringer af rent begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel. 19. OVERDRA- GELSE Abonnenten må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. I særlige tilfælde kan AURA Fiber A/S tillade, at Abonnenten overdrager rettigheder og forpligtelser til tredjemand, hvorefter den erhvervende tredjemand indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen. En sådan overdragelse er betinget af, at AURA Fiber A/S på forhånd har samtykket skriftligt til overdragelsen. AURA Fiber A/S kan forlange, at den hidtidige Abonnent betaler forfalden gæld, forinden overdragelse gennemføres. Abonnementsaftalen kan alene overdrages med samme varsel, som gælder for opsigelse af Abonnementsaftalen, jf. pkt. 14. Den nye Abonnent, den hidtidige Abonnent og AURA Fiber A/S aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først gennemføres efter, at den nye Abonnent har modtaget en Ordrebekræftelse. På overdragelsestidspunktet opgøres AURA Fibers mellemværende med den hidtidige Abonnent. Den nye Abonnent hæfter i henhold til Abonnementsaftalen for alle forpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til i forbindelse med overdragelse af denne Abonnementsaftale at opkræve et Gebyr herfor af den nye Abonnent. AURA Fiber A/S forbeholder sig ret til at indhente kreditoplys ninger om den nye Abonnent, dog under forudsætning af dennes samtykke. AURA Fiber A/S har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Abonnementsaftalen til et koncernforbundet selskab eller anden virksomhed. 20. TVISTER OG KLAGER I tilfælde af tvist mellem parterne om forhold, der udspringer af denne Tilslutningsaftale, kan Abonnenten klage skriftligt til AURA Fiber. AURA Fiber A/S vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. AURA Fibers afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. nr Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i videst muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbrin-ges for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

5 fremtidens netværk 21. IKRAFTTRÆDELSE Tilslutningsaftalen mellem AURA Fiber A/S og Abonnenten træder i kraft, når Abonnenten har modtaget Ordrebekræftelsen, jf. pkt. 2. Vilkårene for privates Tilslutning til AURA Fibers Fibernet træder i kraft den 1. januar AURA Fiber Knudsminde Odder Tlf fiber.aura.dk

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger byfrank (v. itrade) Viborgvej 19 7470, Karup mail@byfrank.dk CVR. nr. 34261997 Betaling Efter bestilling på www.byfrank.dk,

Læs mere

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår

Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Call2all s mobiltjenester Maj 2011 Call2all Generelle Vilkår: Vilkår Indholdsfortegnelse Call2all Generelle Vilkår: 1. Aftalen... 1 2. Aftalens parter... 1 3. Registrering og ændring af adresseoplysninger...

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2013

Abonnementsvilkår Januar 2013 Abonnementsvilkår Januar 2013 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni

Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni Aftalevilkår TeleNordic IP-telefoni 1 Aftaleforholdet Abonnementsvilkår for TeleNordic abonnement (herefter benævnt som "aftalen") gælder mellem TeleNordic ApS, Munkegårdsvej 21A, 3490 Kvistgård (herefter

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TELMOREs tjenester Juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012

Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 Vilkår for TDC Betalingskonto til indholdstakserede tjenester September 2012 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftale om TDC Betalingskonto der udbydes af TDC A/S (herefter TDC). En aftale om TDC Betalingskonto

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET (Gældende fra 1. september 2016) INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden.

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefaler vi, at du kontakter Salgsadministrationen, inden du begynder at bruge Hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENEREL INFORMATION Salg fra denne hjemmeside www.siemens.dk/hearing sker af Siemens Høreapparater A/S ( Siemens ), Borupvang 9, 2750 Ballerup, CVR-nr. 20041587 med denne email-adresse:

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger

HANDELSBETINGELSER. Generelle oplysninger HANDELSBETINGELSER Generelle oplysninger Website: lystorvet.dk Virksomhedens juridiske navn: Hanne Purup Organisationsform: Personlig Ejet CVR: 32976336 Virksomhedsadresse:,, Danmark E- mailadresse: kontakt@lystorvet.dk

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere