Informationsmemorandum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmemorandum"

Transkript

1 Danmark Auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet Informationsmemorandum Udgivet af N M Rothschild & Sons for Telestyrelsen Juni 2001

2 2

3 1. INDLEDNING OG RESUMÉ VILKÅR FOR TILLADELSERNE TILDELING AF FREKVENSER VARIGHED BETALINGSBETINGELSER DÆKNINGSKRAV ØVRIGE FORPLIGTELSER TILLADTE STANDARDER FREKVENSKOORDINERING FRIGØRELSE AF FREKVENSBÅND ÆNDRING AF TILLADELSESVILKÅRENE OVERDRAGELSE AF TILLADELSER OMFORDELING M.V. AF FREKVENSER SANKTIONSBESTEMMELSER TILBAGEKALDELSE REGULERING NATIONAL ROAMING INTERNATIONAL ROAMING MASTEDELING (SITE SHARING) NUMMERTILDELING INTERNATIONAL MOBILE STATION IDENTITY NUMBERS NUMMERPORTABILITET FREKVENSER UDBYGNING AF 2G-TEKNOLOGIER REGULERING AF SMP-OPERATØRER SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF TILLADELSESAFGIFTER AUKTIONEN TIDSPLAN SPØRGSMÅL TIL TELESTYRELSEN TILMELDING TIL DELTAGELSE I AUKTIONEN DEPOSITUM REGLER OM EJERFORHOLD REGLER OM BUDGIVERNES AFFÆRD AUKTIONEN TILDELING OG UDSTEDELSE AF TILLADELSER ANVENDELSE AF OVERSKYDENDE FREKVENSER VED TILDELING AF MINDRE END FIRE TILLADELSER SANKTIONSBESTEMMELSER OG BORTVISNING FRA AUKTIONEN YDERLIGERE OPLYSNINGER FREMGANGSMÅDE I FORBINDELSE MED HENVENDELSER YDERLIGERE OPLYSNINGER YDERLIGERE EKSEMPLARER VEJLEDNING OM INDLEVERING AF TILMELDINGER BILAG A. DEFINITIONER OG ORDLISTE BILAG B. OVERSIGT OVER DET DANSKE TELEMARKED B.1. DEN DANSKE ØKONOMI B.2. DET DANSKE TELEMARKED B.3. DET DANSKE MOBILMARKED BILAG C. REGULERENDE MYNDIGHEDER OG RELEVANT TELELOVGIVNING

4 C.1. TELESTYRELSEN C.2. UDVALGT DANSK TELELOVGIVNING C.3. KORT OVERSIGT OVER DEN DANSKE KONKURRENCELOVGIVNING C.4. EU-REGULERING OG VÆSENTLIGE EU-DIREKTIVER BILAG D. EKSEMPLER PÅ REGLER OM EJERFORHOLD OG DEFINITIONER D.1. BAGGRUND D.2. EKSEMPLER PÅ OPLYSNINGSPLIGTEN YDERLIGERE BILAG BILAG E: Notat fra Konkurrencestyrelsen om konkurrenceretlige forhold BILAG F: 3G-loven BILAG G: 3G-bekendtgørelsen BILAG H: Auktionsvilkår BILAG I: Instruks til budgiverne om tilmeldingsformular og tilmeldingsformular 4

5 VIGTIG MEDDELELSE Informationsmemorandumet ("Memorandumet") er udarbejdet for Telestyrelsen af N M Rothschild & Sons Limited ("Rådgiverne") i egenskab af rådgivere i forbindelse med forslaget om tildeling af frekvenser til tredjegenerations ("3G") mobiltjenester ved Auktion. De vilkår og udtryk, der er anvendt i denne vigtige meddelelse, er beskrevet i bilag A til Memorandumet. Memorandumet er alene udarbejdet til orientering og med henblik på markedsføringen. Det offentliggøres under den udtrykkelige forudsætning, at Modtageren alene vil bruge det som støtte til at afgøre, om denne ønsker at gå videre med at undersøge mulighederne for at deltage i Auktionen. Det er ikke hensigten, at Memorandumet skal være en del af grundlaget for en investeringsbeslutning eller andre vurderinger eller en beslutning om at deltage i Auktionen, og Memorandumet skal ikke betragtes som en anbefaling fra Telestyrelsen eller dennes Rådgivere eller Telestyrelsens øvrige rådgivere til Modtageren af Memorandumet om at deltage i Auktionen. Modtageren bør lægge 3G-loven og 3G-bekendtgørelsen til grund og rådføre sig med egne rådgivere. 3G-loven, 3G-bekendtgørelsen og dansk og europæisk lovgivning i øvrigt er afgørende og går forud for enhver konkret eller indirekte fortolkning i Memorandumet. Den enkelte Modtager må selv vurdere, hvilken værdi tildelingen af 3G-mobilfrekvenser kan have, når Modtageren har foretaget en sådan uafhængig undersøgelse, som anses for påkrævet for at afgøre, om han skal deltage i Auktionen. Memorandumet danner ikke grundlag for aftaler, der måtte indgås, eller krav, der måtte fremsættes i forbindelse med Auktionen eller vedrørende tildelinger af 3Gmobilfrekvenser og regler, forordninger og lovgivning i den forbindelse. Alle oplysninger i Memorandumet kan opdateres, ændres og korrigeres. Alle opdateringer, ændringer og korrektioner er tilsvarende underkastet denne vigtige meddelelse. Modtageren er forpligtet til selv at holde sig underrettet derom, idet Telestyrelsen eller Telestyrelsens rådgivere ikke er forpligtet dertil. Selv om oplysningerne i Memorandumet anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de offentliggøres, har Rådgiverne ikke selvstændigt kontrolleret dem. Hverken Telestyrelsen eller Rådgiverne eller nogen af Telestyrelsens øvrige rådgivere eller disses pågældende bestyrelse, samarbejdspartnere, direktion eller medarbejdere fremsætter nogen erklæring eller garanti (direkte elle indirekte), påtager sig eller vil påtage sig noget ansvar for, eller i forbindelse med, om de oplysninger, der er indeholdt i Memorandumet eller øvrige skriftlige eller mundtlige oplysninger, der stilles til rådighed for interesserede parter eller disses rådgivere, er nøjagtige og fuldkomne, og ethvert ansvar for sådanne oplysninger, undladelser eller unøjagtigheder i Memorandumet eller udeladelser fra Memorandumet fralægges udtrykkeligt. Især, men uden præjudice for de almindelige principper i det ovenfor anførte, afgives der ingen erklæring om eller garanti for, at de i Memorandumet anførte prognoser, skøn, udsigter eller afkast for fremtiden vil kunne opnås, eller om disse er rimelige. Modtageren skal ikke opfatte indholdet i Memorandumet eller andre meddelelser fra eller på vegne af Telestyrelsen, Rådgiverne eller Telestyrelsens øvrige rådgivere som økonomisk, juridisk, skatte- eller regnskabsmæssig rådgivning eller som anden form for rådgivning. Alle Modtagere bør følgelig konsultere egne professionelle rådgivere i alle forhold vedrørende en eventuel deltagelse i Auktionen eller tildeling af 3G-mobilspektrum. MEMORANDUMET KAN ENDVIDERE SES PÅ TELESTYRELSENS HJEMMESI- DE: 5

6

7 INDLEDNING OG RESUMÉ 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Staten har besluttet at afholde Auktion over fire Tilladelser til udnyttelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations net. Det danske telekommunikationsmarked har nogle af de mest avancerede og liberale rammer i Europa. I begyndelsen af april 2001 var penetrationen på det danske marked 68,1% 1. Danmark var ligeledes et af de første europæiske lande, der indførte regler for national roaming, herunder MVNO adgang, og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. I tråd med Statens innovative holdning til telekommunikationsmarkedet er der tilvejebragt en auktionsproces, der på den mest hensigtsmæssige måde er afpasset efter de aktuelle markedsforhold. Udformningen (lukkede Bud, hvor alle fire vindere opnår en Tilladelse til den pris, som den fjerdehøjeste vinder har budt) er planlagt specielt med henblik på at tilskynde adgang til markedet. Det er afgørende, at nye operatører får en reel mulighed for at vinde en Tilladelse og som følge deraf stimulerer innovative 3Gtjenesteydelser. Ud fra de nuværende forhold på kapitalmarkedet for teleoperatører udskydes betalingen endvidere for Tilladelserne, således at 25% af prisen for Tilladelsen betales kontant, og den resterende del afvikles i lige store afdrag over ti år med en rullende Garanti, der til enhver tid dækker de følgende tre års afdrag. Auktionsformål Beslutningen om at anvende en auktionsprocedure for tildelingen af Tilladelser afspejler de overordnede telepolitiske mål: At gøre Danmark til et innovativt, åbent og tilgængeligt telekommunikationsmarked for brugerne med udbud af de "bedste og billigste" tjenesteydelser. Inden for denne overordnede målsætning er det formålet med Auktionen, at Tilladelserne til udnyttelse af 3G-frekvensressourcer skal tildeles på en objektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde, og på en måde, der sikrer, at det på lang sigt vil være til gavn for brugerne og for samfundsøkonomien, herunder især at det fremmer vedvarende og bæredygtig konkurrence ved udbuddet af 3Gtjenesteydelser, at det sikres, at de til rådighed værende frekvensressourcer udnyttes med optimal effektivitet, og at der med respekt af de øvrige målsætninger opnås en markedsbaseret pris for denne knappe ressource. 1 Kilde: Mobile Communications (april 2001) 7

8 INDLEDNING OG RESUMÉ Auktionsproces Figur 1.1 nedenfor viser en oversigt over Auktionens gennemførelse. Figur 1.1: Vejledende tidsplan for Auktionens gennemførelse Trin 1 Tilmelding Trin 1 5. september 2001 Budgivere indgiver Tilmelding, herunder en Tilmeldingsformular, Bud og betaling af Depositum. En Budgiver kan kun indgive én Tilmelding, men enhver Budgiver kan afgive et eller flere bindende Bud hvor det vil være det højeste, der gælder. Trin 2 Prækvalifikation Trin 2 (14 dage) Telestyrelsen afgør, om en Tilmelding kan accepteres, og underretter derefter Budgiverne. Budgivere, der er Tilknyttet andre Budgivere i kraft af gensidige aktiebesiddelser på 20% eller derover, men som ikke har Fortrolig information vedrørende andre Budgivere, eller ikke har aftale om at finansiere eller på anden vis at assistere andre Budgivere, vil få en bestemt frist til at ophæve Tilknytningen eller søge om dispensation. Trin 3 Åbning af Bud og tildeling af Tilladelser Trin 3 (2 dage) Når alle Budgivere er underrettet, og fristerne for de Tilknyttede Budgivere er udløbet, åbner Telestyrelsen alle Bud afgivet af Budgivere, hvis Tilmelding er accepteret. Telestyrelsen fastslår dernæst rangfølgen af Bud, der vil kunne tildeles en Tilladelse, jf. 27 i 3G-bekendtgørelsen. De fire højestbydende Budgivere vil få tildelt en Tilladelse til den pris, som den fjerdehøjeste vinder har budt. Selv om der kan anvendes andre IMT-2000 standarder end UMTS, er der indført særlige ordninger for det usandsynlige tilfælde, at ingen af de Budgivere, der anses for at have de fire højeste Bud, anfører i deres Tilmelding, at de vil gøre brug af UMTS. Disse ordninger er beskrevet i afsnit

9 INDLEDNING OG RESUMÉ Trin 4 Udstedelse af Tilladelser Trin 4 (15 dage) Budgiverne vil dernæst blive anmodet om at betale den kontante del (25%) af Tilladelsesprisen og stille en tre-årig Garanti fra et pengeinstitut eller et forsikringsselskab for de følgende tre udskudte betalinger inden en nærmere anført dato. Når Budgiverne har opfyldt disse krav, vil Tilladelserne blive udstedt. Tilladelserne tildeles efter den prioritering, som Budgiverne har angivet i deres Tilmelding, hvor den højestbydende Budgiver får tildelt en Tilladelse først og så fremdeles. Stage 2a 9

10

11 VILKÅR FOR TILLADELSER 2. VILKÅR FOR TILLADELSERNE Dette afsnit giver en oversigt over vilkårene for de Tilladelser, der skal udstedes. Tilladelsen omfatter to særskilte tilladelser: En tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark ("Frekvenstilladelse"), og En tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark ("Mobiltilladelse") TILDELING AF FREKVENSER Tabel 2.1 og Figur 2.1 viser de frekvensbånd, der vil blive udbudt ved Auktionen. Spørgsmål vedrørende frekvenskoordinering behandles i afsnit 2.7. Den frekvensmæssige placering af Tilladelserne er i overensstemmelse med relevante ERC-beslutninger herunder beslutninger vedrørende fordelingen af FDD- og TDD-frekvenser. Der vil ikke blive tildelt Tilladelser i frekvensbåndet MHz. Båndet vil være til rådighed for "tilladelsesfri" anvendelse. Telestyrelsen vil reservere det resterende frekvensbånd MHz til fremtidig brug. Tabel 2.1: 3G-frekvensbånd Basisstation modtager (MHz) Basisstation sender (MHz) Basisstation modtager og sender (MHz) Tilladelse Parret (FDD) Uparret (TDD) Tilladelse I Tilladelse II Tilladelse III Tilladelse IV

12 VILKÅR FOR TILLADELSER Figur 2.1: 3G-frekvensbånd Uparrede bærere SP SP R 2020 MHz 2010 MHz 2025 MHz 15 MHz Tilladelse I 2110 MHz 15 MHz Till. II 15 MHz Till. III 15 MHz Till. IV 2170 MHz Uparrede bærere II III IV I 1900 MHz 15 MHz Tilladelse I 1920 MHz 15 MHz Till. II 15 MHz Till. III 15 MHz Till. IV 1980 MHz Noter: 1. SP angiver ikke-tildelt frekvenser til tilladelsesfri anvendelse 2. R angiver frekvenser, som er reserveret af Telestyrelsen 2.2. VARIGHED Tilladelserne har en varighed på 20 år fra udstedelsesdatoen. Der er ingen bestemmelser om forlængelse ved udløbet af denne periode. Dette adskiller sig fra den fremgangsmåde, som blev anvendt i forbindelse med 2G-tilladelserne, idet disse tilladelser er udstedt for ti år med automatiske forlængelser i yderligere ti-årige perioder, medmindre Telestyrelsen gør brug af sine beføjelser til at tilbagekalde tilladelsen senest et år inden udløbet af en given ti-årig periode. Hensigten med den 20-årige tilladelsesperiode for 3G er at give Budgiverne større sikkerhed med hensyn til Tilladelsens varighed. 2.3 BETALINGSBETINGELSER Når en Budgiver er blevet underrettet om, at han har fået tildelt en Tilladelse, vil han blive anmodet om at betale den kontante del af tilladelsesprisen fuldt ud samt stille en rullende Garanti for de følgende tre års udskudte betalinger (jf. afsnit 2.3.2). Tilladelsesindehaveren vil derudover blive anmodet om at dække omkostningerne ved afholdelsen af Auktionen samt betale for brugen af frekvenserne som anført i Frekvenstilladelsen (jf. afsnit 2.3.3) Betaling Nærmere specifikationer vedrørende de betalinger, der skal erlægges for hver Tilladelse, vil blive fastlagt i Tilladelserne. Betalingen sammensættes på følgende måde: en kontant del, der udgør 25% af Tilladelsesprisen, og ti lige store årlige afdrag, der udgør 75% af Tilladelsesprisen, hvor det første afdrag forfalder på årsdagen for tildelingen af en Tilladelse. 12

13 VILKÅR FOR TILLADELSER Efter tildelingen af Tilladelserne vil Budgiverne blive anmodet om at indbetale den kontante del af Tilladelsesprisen til Staten på konto nr i Danmarks Nationalbank og at tilvejebringe den i afsnit beskrevne Garanti. De Budgivere, der har vundet Auktionen, vil blive underrettet om, hvilket beløb der forfalder til betaling som den kontante del af Tilladelsesprisen under hensyntagen til Budgivernes Depositum samt eventuelle renter. Påløbne renter efter dette tidspunkt tilfalder Staten. Medmindre Telestyrelsen giver anden underretning, foretager Tilladelsesindehaverne efterfølgende betaling til samme kontonummer (8082-6) i Danmarks Nationalbank. Betaling ved misligholdelse og tilbagelevering af Tilladelse Undlader en Tilladelsesindehaver at betale den kontante del af Tilladelsesprisen eller efterfølgende afdrag rettidigt, påløber der renter efter Rentelovens bestemmelser fra forfaldsdagen, indtil betaling finder sted. Manglende betaling kan medføre tilbagekaldelse af Tilladelsen som anført i bilag 3 til Tilladelsen og som beskrevet i afsnit 2.13 i Memorandumet. Tilladelsesindehaverne kan på ethvert tidspunkt efter den dag, hvor de har modtaget meddelelse, skriftligt tilkendegive, at de agter at tilbagelevere deres Tilladelse til Telestyrelsen. Såfremt de gør dette inden betalingen af den kontante del på 25%, og inden de har stillet Garanti, er de forpligtet til straks at betale Telestyrelsen hele den kontante del samt tre afdrag af den udskudte betaling. Hvis en Tilladelsesindehaver tilbageleverer sin Tilladelse efter betalingen af den kontante del og efter at have stillet Garanti, vil Telestyrelsen omgående trække Garantien, der er stillet for de kommende tre afdrag på den del af betalingen, der er udskudt (eller færre afdrag, hvis der resterer mindre end tre afdrag). Betaling af alle forfaldne beløb skal ske omgående Garanti Tilladelsesindehaveren skal tilvejebringe en rullende Garanti for den udskudte betaling. Garantien skal i alt væsentligt udformes, som det er angivet i Auktionsvilkårene (vedlagt som bilag H til Memorandumet). Herunder skal Garantien være betalbar til Telestyrelsen på anfordring, være udstedt af en bank eller et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer Budgiveren, kontrolleres af Budgiveren eller er under samme kontrol som Budgiveren, og som har hjemsted i det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2, lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag, som forfalder de følgende 36 måneder, medmindre restløbetiden er mindre, og til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, medmindre restløbetiden er mindre. Tilladelsesindehaveren skal uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis Garantistillerens rating kommer under det krævede niveau. Tilladelsesindehaveren vil da have to måneder til at tilvejebringe en ny Garanti. Hvis tilladelsesindehaveren ikke tilvejebringer en ny Garanti inden for dette tidsrum, kan Telestyrelsen tilbagekalde Tilladelsen (jf. afsnit 2.13). 13

14 VILKÅR FOR TILLADELSER Andre gebyrer og afgifter Telestyrelsen opkræver fra Tilladelsesindehaverne en betaling til dækning af de omkostninger, som er forbundet med forberedelse og afholdelse af Auktionen. Det nøjagtige beløb kan først fastlægges, når auktionsprocessen er afsluttet. Seneste skøn er imidlertid, at de samlede omkostninger vil være ca. 100 mio. kr. Dette beløb vil blive ligeligt fordelt mellem de vindende Tilladelsesindehavere, uanset hvor mange Tilladelser der udstedes. Hvis der for eksempel kun er tre vindere blandt Budgiverne, vil beløbet blive delt i tre. Telestyrelsen fastsætter forfaldsdagen for denne betaling efter Auktionen. Tilladelsesindehaverne skal endvidere betale årlige afgifter til Telestyrelsen for frekvensanvendelse som angivet i litra e) i Frekvenstilladelsen. Dette er i tillæg til de årlige afdrag vedrørende Tilladelsesprisen, der finder sted i medfør af Auktionen for at opnå Tilladelse. Afgiften fastsættes årligt i Finansloven og er anslået til 1,7 mio. kr. for en Tilladelse for (Denne afgift skal ikke betales for 2001) DÆKNINGSKRAV Tilladelsesindehaverne skal opfylde to minimumskrav til befolkningsmæssig dækning i Danmark i forbindelse med udbygningen af eget 3G-net. Definitionen af 3G-nettet og grundlaget for måling af dækning er nærmere beskrevet nedenfor. Tabel 2.2: Dækningskrav Udgangen af år Befolkningsmæssig dækning % % Definition af eget 3G-net Med henblik på udrulningskravet består 3G-nettet af Core Network (CN) og Radio Access Network (RAN). Disse elementer er nærmere beskrevet nedenfor, hvor UMTS/UTRA er brugt som eksempel til at illustrere et 3G-net. Tilladelsesindehaverne skal have fuld kontrol over begge disse netelementer for at opfylde dækningskravet. Som udgangspunkt skal Budgiverne selv eje og drive nettet. Tilladelsesindehavere kan eventuelt drive nettet på andre måder, for eksempel ved langtidsleje af udstyr, forudsat at Tilladelsesindehaveren kan godtgøre, at han til stadighed har fuld kontrol over nettet. Telestyrelsen vil vurdere dette i hvert enkelt tilfælde. Fælles udnyttelse af master, der er opført til radiokommunikationsformål, reguleres specifikt i Masteloven (jf. afsnit 3.3 i Memorandumet). Tilladelsesindehaverne kan være fælles om udnyttelsen af transmissionsudstyr mellem CN og UTRAN (for eksempel kabel- eller radiokædeforbindelser), og master, bygninger, herunder strømforsyning, køleanlæg og overvågningsudstyr. 14

15 VILKÅR FOR TILLADELSER Figur 2.2: 3G-netelementer Uu lu USIM Node B Node B RNC MSC/ VLR GMSC PLMN, PSTN ISDN, etc. Cu lub lur HLR ME Node B RNC SGSN GGSN Internet Node B UE UTRAN CN Eksterne net Core Network Core Network (CN) omfatter nettets switchingsystem, dvs. centraler, gateways, databaser m.v., som tilvejebringer forbindelsen mellem mobilnettet og andre offentlige net. Tilladelsesindehaverne skal som en del af deres 3G-net have fuld kontrol over deres 3G-centraler m.v. og eventuelle 2G-centraler, der anvendes som en del af 3Gnettet. Følgende definitioner gælder for Figur 2.2: HLR (Home Location Register) er en database, der er placeret i brugerens hjemmesystem, og som lagrer masterkopien af brugerens tjenesteprofil. For at kunne dirigere indgående opkald m.v. videre til Brugerudstyret (UE), lagrer HLR endvidere den nuværende MSC/VLR (Mobile Services Switching Centre/Visitor Location Register) og/eller SGSN (Serving GPRS Support Node) identitet, som UE er forbundet med. MSC/VLR er den central (MSC) og database (VLR), der servicerer UE i dens nuværende placering for kredsløbskoblede tjenester. MSC-funktionen anvendes til at switche kredsløbskoblede opkald m.v., og VLR indeholder en kopi af de besøgende brugeres profil samt mere præcise oplysninger om UE's placering i det betjenende net. Gateway Mobile Switching Centre (GMSC) er centralen på det sted, hvor UMTSnettet er forbundet til eksterne kredsløbskoblede net (PLMN, PSTN, ISDN, m.v.). Alle indkommende og udgående kredsløbskoblede forbindelser går gennem GMSC. SGSN funktionalitet svarer til MSC/VLR's funktionalitet, men anvendes typisk til pakkekoblede (PS) tjenester. CN forbindes til UTRAN via Iu-grænsefladen. Radioinfrastruktur Radioinfrastrukturen (UTRAN) er Radio Network Subsystem og består af RNC (Radio Network Controller) og Node B'er, herunder sender/modtager og antenner samt eventuelt apparatur, som er nødvendigt for at kontrollere udstyret og overføre data. Følgende definitioner gælder for ovenstående Figur 2.2: 15

16 VILKÅR FOR TILLADELSER RNC "ejer" og kontroller radioressourcerne på dennes domæne (de tilsluttede Node B'er). Node B konverterer datastrømmen mellem Iub- og Uu-grænsefladerne. Endvidere deltager den i radioressourcestyringen Måling af krav Dækning af radionet Når Tilladelsesindehaveren skal godtgøre, at dækningskravene er opfyldt, vil han blive anmodet om at give Telestyrelsen dokumentation til bekræftelse af, at dækningskravene er overholdt. Det forventes, at denne dokumentation vil være i form af et dækningsplot (dækningskort), hvor dækningen illustreres ved hjælp af et radioplanlægningsværktøj. Sådanne dækningskort skal ledsages af bemærkninger. Ved befolkningsmæssig dækning forstås den andel af Danmarks befolkning, der bor i et område med udendørs dækning. Et område anses for udendørs dækket, hvis den simulerede (beregnede) middelfeltstyrke på en enkelt 12,2 kbit/s trafikkanal (DPCH (Dedicated Physical Channel)) på kanten af dækningsområdet 1,5 m over jordoverfladen med 50% sandsynlighed er mindst 38 dbµv/m. Beregningerne skal baseres på, at der er tale om taletrafik med datahastighed på 12,2 kbit/s, og at sendestyrken fra basisstationen er højst 2W pr. kanal. Beregningerne skal baseres på den forudsætning, at dækningen gælder for en datahastighed på 12,2 kbit/s både i uplink og i downlink. Sendestyrken fra basisstationen, der anvendes til beregning af dækningsgrad, må ikke overstige 2 W pr. kanal. Beregningerne skal tage udgangspunkt i de seneste befolkningsmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. Tabel 2.3 viser, hvordan en mindste tilladelig feltstyrke på 38 dbµv/m beregnes på grundlag af en følsomhed for mobilmodtageren på 117 dbm og en interferensmargin for mobilenheden på 1 db. Det svarer omtrent til en netbelastning på 25%. Bemærk at definitionen på dækning følger definitionen i Tilladelsen, og det kan ikke ud fra variablerne i Tabel 2.3 udledes, at der er et andet dækningskrav. 16

17 VILKÅR FOR TILLADELSER Tabel 2.3: Beregning af minimumsfeltstyrke for en samtale (taletrafik) med en datahastighed på 12,2 kbit/s baseret på en mobilhastighed på 3 km/t Følsomhed af mobilmodtager fra 3GPP TS v3.5 (dbm) -117 Koblingstab i antenne (db) 3 Body loss (db) 3 Rayleigh fading (hurtig fading) (db) 4 Log normal fading (db) 1 Interferensmargin (db) 1 Soft handover gain (db) 0 Minimumsfeltstyrke (dbm) -105 Minimumsfeltstyrke (dbµv/m) 38 Befolkning Tilladelsesindehaverne har ansvaret for at udregne de befolkningstal, der dækkes af deres net, som en del af den dokumentation, der skal indsendes til Telestyrelsen for at godtgøre, at kravet er opfyldt. Tabel B.3 i bilag B indeholder dog oplysninger om de seneste tal fra Danmarks Statistik om fordelingen af befolkningen i byområder af forskellig størrelse. Tabellen viser, at et befolkningsmæssigt krav på minimum 80% i princippet svarer til en dækning af alle bymæssige områder med en befolkning, der er større end ca. 1000, samt visse byområder med en befolkning på ca Fælles udnyttelse af net (Network sharing) Muligheden for fælles udnyttelse af net (network sharing) har på det seneste vakt betydelig opmærksomhed. EU-dokument (Kom(2001)141) Meddelelse om indførelse af mobilnet af tredje generation i Den Europæiske Union: "Status og vejen frem" rejser spørgsmålet om, hvorvidt fælles udnyttelse af netinfrastruktur kan være en hjælp til at fremme udbredelsen af 3G-net og 3G-tjenester. Kommissionen har imidlertid siden hen klart skelnet mellem fælles udnyttelse af master hvilket allerede bliver tilskyndet under gældende regler i Danmark og fælles udnyttelse af nettet i videre forstand. Kommissær Monti har for nylig udtrykt betænkelighed ved en høj grad af fælles udnyttelse af net, idet dette vil kunne begrænse konkurrencen. Danmark har allerede et avanceret system for mastedeling (site sharing) hvilket kræver, at alle indehavere af 2G-tilladelser og 3G-tilladelser skal imødekomme en anmodning fra andre operatører om mastedeling (herunder master, tilhørende bygninger og kabler). Nærværende afsnit omhandler imidlertid i tillæg hertil fælles udnyttelse af det net, der reguleres af 3G-tilladelserne herunder Core og Radio Access Networks (beskrevet i ovenstående afsnit som 3G-nettet). 17

18 VILKÅR FOR TILLADELSER For at imødekomme mindstekravene til udrulning skal Tilladelsesindehaverne have fuld kontrol (jf. afsnit 2.4.1) over et 3G-net, der dækker 30% af befolkningen inden udgangen af 2004 og 80% af befolkningen inden udgangen af Dette krav skal sikre konkurrencen mellem de uafhængige net, og at de overordnede telepolitiske mål opnås. Det er ikke Telestyrelsens hensigt at indføre yderligere regulering på markedet med hensyn til, hvorledes fælles udnyttelse af net kan finde sted, men styrelsen er af den opfattelse, at de gældende lovgivningsmæssige rammer, som 2G-tilladelsesindehaverne fungerer under, giver en række muligheder for, at operatørerne kan mindske omkostningerne ved netudbygning. Dette skal naturligvis ske under forbehold af, at Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet (eller eventuelt EU, hvis forholdet falder under EU's jurisdiktion) kan gribe ind, hvis man anser den fælles udnyttelse for konkurrencebegrænsende og i strid med forbrugernes interesser. Endvidere kan Telestyrelsen gribe ind, idet man her vurderer aftalerne i henhold til Teleloven. Operatørerne kan aftale at roame på hinandens net og dermed udbyde 3G-tjenester, der ikke falder ind under Tilladelsernes minimumskrav. Nogle af de måder, hvorpå operatørerne ville kunne samarbejde om opbygningen af dækning er blandt andet: Eksempel 1: Operatører kan indbyrdes aftale først at udbygge områder af landet, der på forhånd er udpeget, selv om de anerkender, at hver enkelt operatør skal kontrollere et net, der dækker 80% af befolkningen. Teoretisk set betyder minimumskravene for Tilladelserne, at operatørerne kan udbyde roamede 3G-tjenester til kunderne med op til 100% befolkningsmæssig dækning inden 31. december 2004, 70% befolkningsmæssig dækning inden 31. december 2008 og 20% befolkningsmæssig dækning derefter. Telestyrelsen kan gribe ind i forbindelse med aftaler om national roaming på samme måde, som den har mulighed for p.t. (jf. afsnit 3.1). Eksempel 2: Tilladelsesindehaver C og Tilladelsesindehaver D udbygger hver et net, som til at begynde med dækker 60% af befolkningen, dvs. 20% under den krævede befolkningsmæssige dækning på 80%. De indgår en samarbejdsaftale med hinanden om de resterende 40% af befolkningen. C vil foretage udbygning i Nordjylland og bruge de frekvenser, C har fået tildelt, til at dække yderligere 20% af befolkningen. D vil foretage udbygning i Sønderjylland ved hjælp af de frekvenser, som D har fået tildelt, for også at dække yderligere 20% af befolkningen. På den måde vil de begge opfylde kravet om 80% dækning. De vil imidlertid også kunne tilbyde garanteret MVNOadgang til hinanden til på forhånd aftalte takster og med en på forhånd aftalt kapacitet for de områder, hvor kun én af dem har foretaget udbygning. Disse MVNO-aftaler skal tilbydes på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, og de skal rumme mulighed for at tilbyde MVNO-aftaler til andre (jf. afsnit 3.1). De har hver især egne switches til den anden parts net i disse områder, og dette har ingen væsentlige følger for brugerne, hverken i henseende til tjenester eller kapacitet (idet der kun "deles" frekvenser i områder med lav trafik). Dermed kan begge parter betjene 100% af den danske befolkning, medens de kun har en udbygning på 80%. Telestyrelsen vil vurdere hvert enkelt tilfælde for sig, og igen vil en sådan ordning være underkastet kravene i konkurrencelovgivningen. Det skal derfor godtgøres over for Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet, at ordningen ikke er konkurrencebegrænsende. Nærmere oplysninger om Konkurrencestyrelsens generelle holdning til fælles udnyttelse og samarbejde fremgår af bilag E. For at undgå tvivl skal det understreges, at det ikke kan påregnes, at der i henhold til Tilladelserne vil kunne opnås tilladelse til fælles udnyttelse af net ejet eller kontrolleret af to 3G-tilladelsesindehavere. Dette baseres på Telestyrelsens ønske om at sikre konkurrencen mellem individuelle net og Telestyrelsens fortolkning af følgende dele af telekommunikationslovgivningen: 18

19 VILKÅR FOR TILLADELSER Det følger af 2 i Lov om Mobilkommunikation, at en netoperatør skal have en mobiltilladelse. Det følger af praksis for 2G-tilladelser, at en tilladelsesindehaver skal have fuld kontrol over sit net, hvilket også vil gælde for 3G-tilladelser. Dette medfører, at et joint venture mellem to 3G-tilladelsesindehavere for enhver del af nettet dækket af tilladelsen (dvs. inklusive netdækning ud over minimumskravene) ikke tillades. Det følger af 7 i Lov om Mobilkommunikation, at overdragelser (direkte eller indirekte) kræver Telestyrelsens godkendelse. Operatører kan dog ikke forvente at få tilladelse til at overdrage en del af deres frekvenser til et andet selskab, som de ikke har fuld kontrol over. "Spectrum pooling" er derfor, prima facie, ikke tilladt. Som tilkendegivet ovenfor i afsnit vil alternative måder at drive net på (f.eks. som resultat af teknologisk udvikling) blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, og der vil i særdeleshed blive lagt vægt på de konkurrencemæssige implikationer af forslagene. Det gælder dog, at selskaberne til stadighed skal have fuld kontrol over deres respektive net ØVRIGE FORPLIGTELSER Tilladelsesindehaverne skal respektere følgende yderligere forpligtelser, der er nævnt specielt i Tilladelsen: Tilladelsesindehaveren skal afgive økonomiske, statistiske og andre oplysninger efter Telestyrelsens skøn, og Tilladelsesindehaveren og dennes medarbejdere er forpligtet til at hemmeligholde al kommunikation via 3G-nettet TILLADTE STANDARDER Budgiverne vil blive anmodet om at anføre i Tilmeldingen, hvilken IMT-2000-standard de vil bruge, hvis de får udstedt en Tilladelse. De standarder, der i øjeblikket udgør IMT-2000-familien, er opført nedenfor i Tabel 2.4. Tabel 2.4: Standarder for Tilladelser CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) Multi-Carrier (CDMA 2000) CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) TDMA Single Carrier (UWC-136) FDMA/TDMA (DECT) Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder og specifikationer for IMT-2000 som anerkendt af ITU. Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende radiotekniske krav i den valgte IMT-2000 standard. 19

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur

Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur København 29. april 2015 Michael Honoré Partner T +45 72 27 33 76 mih@bechbruun.com Sagsnr. 038632-0023 mih/nje/ilp Statsstøtteretlig vurdering i forbindelse med indkøb af bredbåndsinfrastruktur 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere