Informationsmemorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmemorandum"

Transkript

1 Danmark Auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet Informationsmemorandum Udgivet af N M Rothschild & Sons for Telestyrelsen Juni 2001

2 2

3 1. INDLEDNING OG RESUMÉ VILKÅR FOR TILLADELSERNE TILDELING AF FREKVENSER VARIGHED BETALINGSBETINGELSER DÆKNINGSKRAV ØVRIGE FORPLIGTELSER TILLADTE STANDARDER FREKVENSKOORDINERING FRIGØRELSE AF FREKVENSBÅND ÆNDRING AF TILLADELSESVILKÅRENE OVERDRAGELSE AF TILLADELSER OMFORDELING M.V. AF FREKVENSER SANKTIONSBESTEMMELSER TILBAGEKALDELSE REGULERING NATIONAL ROAMING INTERNATIONAL ROAMING MASTEDELING (SITE SHARING) NUMMERTILDELING INTERNATIONAL MOBILE STATION IDENTITY NUMBERS NUMMERPORTABILITET FREKVENSER UDBYGNING AF 2G-TEKNOLOGIER REGULERING AF SMP-OPERATØRER SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF TILLADELSESAFGIFTER AUKTIONEN TIDSPLAN SPØRGSMÅL TIL TELESTYRELSEN TILMELDING TIL DELTAGELSE I AUKTIONEN DEPOSITUM REGLER OM EJERFORHOLD REGLER OM BUDGIVERNES AFFÆRD AUKTIONEN TILDELING OG UDSTEDELSE AF TILLADELSER ANVENDELSE AF OVERSKYDENDE FREKVENSER VED TILDELING AF MINDRE END FIRE TILLADELSER SANKTIONSBESTEMMELSER OG BORTVISNING FRA AUKTIONEN YDERLIGERE OPLYSNINGER FREMGANGSMÅDE I FORBINDELSE MED HENVENDELSER YDERLIGERE OPLYSNINGER YDERLIGERE EKSEMPLARER VEJLEDNING OM INDLEVERING AF TILMELDINGER BILAG A. DEFINITIONER OG ORDLISTE BILAG B. OVERSIGT OVER DET DANSKE TELEMARKED B.1. DEN DANSKE ØKONOMI B.2. DET DANSKE TELEMARKED B.3. DET DANSKE MOBILMARKED BILAG C. REGULERENDE MYNDIGHEDER OG RELEVANT TELELOVGIVNING

4 C.1. TELESTYRELSEN C.2. UDVALGT DANSK TELELOVGIVNING C.3. KORT OVERSIGT OVER DEN DANSKE KONKURRENCELOVGIVNING C.4. EU-REGULERING OG VÆSENTLIGE EU-DIREKTIVER BILAG D. EKSEMPLER PÅ REGLER OM EJERFORHOLD OG DEFINITIONER D.1. BAGGRUND D.2. EKSEMPLER PÅ OPLYSNINGSPLIGTEN YDERLIGERE BILAG BILAG E: Notat fra Konkurrencestyrelsen om konkurrenceretlige forhold BILAG F: 3G-loven BILAG G: 3G-bekendtgørelsen BILAG H: Auktionsvilkår BILAG I: Instruks til budgiverne om tilmeldingsformular og tilmeldingsformular 4

5 VIGTIG MEDDELELSE Informationsmemorandumet ("Memorandumet") er udarbejdet for Telestyrelsen af N M Rothschild & Sons Limited ("Rådgiverne") i egenskab af rådgivere i forbindelse med forslaget om tildeling af frekvenser til tredjegenerations ("3G") mobiltjenester ved Auktion. De vilkår og udtryk, der er anvendt i denne vigtige meddelelse, er beskrevet i bilag A til Memorandumet. Memorandumet er alene udarbejdet til orientering og med henblik på markedsføringen. Det offentliggøres under den udtrykkelige forudsætning, at Modtageren alene vil bruge det som støtte til at afgøre, om denne ønsker at gå videre med at undersøge mulighederne for at deltage i Auktionen. Det er ikke hensigten, at Memorandumet skal være en del af grundlaget for en investeringsbeslutning eller andre vurderinger eller en beslutning om at deltage i Auktionen, og Memorandumet skal ikke betragtes som en anbefaling fra Telestyrelsen eller dennes Rådgivere eller Telestyrelsens øvrige rådgivere til Modtageren af Memorandumet om at deltage i Auktionen. Modtageren bør lægge 3G-loven og 3G-bekendtgørelsen til grund og rådføre sig med egne rådgivere. 3G-loven, 3G-bekendtgørelsen og dansk og europæisk lovgivning i øvrigt er afgørende og går forud for enhver konkret eller indirekte fortolkning i Memorandumet. Den enkelte Modtager må selv vurdere, hvilken værdi tildelingen af 3G-mobilfrekvenser kan have, når Modtageren har foretaget en sådan uafhængig undersøgelse, som anses for påkrævet for at afgøre, om han skal deltage i Auktionen. Memorandumet danner ikke grundlag for aftaler, der måtte indgås, eller krav, der måtte fremsættes i forbindelse med Auktionen eller vedrørende tildelinger af 3Gmobilfrekvenser og regler, forordninger og lovgivning i den forbindelse. Alle oplysninger i Memorandumet kan opdateres, ændres og korrigeres. Alle opdateringer, ændringer og korrektioner er tilsvarende underkastet denne vigtige meddelelse. Modtageren er forpligtet til selv at holde sig underrettet derom, idet Telestyrelsen eller Telestyrelsens rådgivere ikke er forpligtet dertil. Selv om oplysningerne i Memorandumet anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de offentliggøres, har Rådgiverne ikke selvstændigt kontrolleret dem. Hverken Telestyrelsen eller Rådgiverne eller nogen af Telestyrelsens øvrige rådgivere eller disses pågældende bestyrelse, samarbejdspartnere, direktion eller medarbejdere fremsætter nogen erklæring eller garanti (direkte elle indirekte), påtager sig eller vil påtage sig noget ansvar for, eller i forbindelse med, om de oplysninger, der er indeholdt i Memorandumet eller øvrige skriftlige eller mundtlige oplysninger, der stilles til rådighed for interesserede parter eller disses rådgivere, er nøjagtige og fuldkomne, og ethvert ansvar for sådanne oplysninger, undladelser eller unøjagtigheder i Memorandumet eller udeladelser fra Memorandumet fralægges udtrykkeligt. Især, men uden præjudice for de almindelige principper i det ovenfor anførte, afgives der ingen erklæring om eller garanti for, at de i Memorandumet anførte prognoser, skøn, udsigter eller afkast for fremtiden vil kunne opnås, eller om disse er rimelige. Modtageren skal ikke opfatte indholdet i Memorandumet eller andre meddelelser fra eller på vegne af Telestyrelsen, Rådgiverne eller Telestyrelsens øvrige rådgivere som økonomisk, juridisk, skatte- eller regnskabsmæssig rådgivning eller som anden form for rådgivning. Alle Modtagere bør følgelig konsultere egne professionelle rådgivere i alle forhold vedrørende en eventuel deltagelse i Auktionen eller tildeling af 3G-mobilspektrum. MEMORANDUMET KAN ENDVIDERE SES PÅ TELESTYRELSENS HJEMMESI- DE: 5

6

7 INDLEDNING OG RESUMÉ 1. INDLEDNING OG RESUMÉ Staten har besluttet at afholde Auktion over fire Tilladelser til udnyttelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations net. Det danske telekommunikationsmarked har nogle af de mest avancerede og liberale rammer i Europa. I begyndelsen af april 2001 var penetrationen på det danske marked 68,1% 1. Danmark var ligeledes et af de første europæiske lande, der indførte regler for national roaming, herunder MVNO adgang, og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål. I tråd med Statens innovative holdning til telekommunikationsmarkedet er der tilvejebragt en auktionsproces, der på den mest hensigtsmæssige måde er afpasset efter de aktuelle markedsforhold. Udformningen (lukkede Bud, hvor alle fire vindere opnår en Tilladelse til den pris, som den fjerdehøjeste vinder har budt) er planlagt specielt med henblik på at tilskynde adgang til markedet. Det er afgørende, at nye operatører får en reel mulighed for at vinde en Tilladelse og som følge deraf stimulerer innovative 3Gtjenesteydelser. Ud fra de nuværende forhold på kapitalmarkedet for teleoperatører udskydes betalingen endvidere for Tilladelserne, således at 25% af prisen for Tilladelsen betales kontant, og den resterende del afvikles i lige store afdrag over ti år med en rullende Garanti, der til enhver tid dækker de følgende tre års afdrag. Auktionsformål Beslutningen om at anvende en auktionsprocedure for tildelingen af Tilladelser afspejler de overordnede telepolitiske mål: At gøre Danmark til et innovativt, åbent og tilgængeligt telekommunikationsmarked for brugerne med udbud af de "bedste og billigste" tjenesteydelser. Inden for denne overordnede målsætning er det formålet med Auktionen, at Tilladelserne til udnyttelse af 3G-frekvensressourcer skal tildeles på en objektiv, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde, og på en måde, der sikrer, at det på lang sigt vil være til gavn for brugerne og for samfundsøkonomien, herunder især at det fremmer vedvarende og bæredygtig konkurrence ved udbuddet af 3Gtjenesteydelser, at det sikres, at de til rådighed værende frekvensressourcer udnyttes med optimal effektivitet, og at der med respekt af de øvrige målsætninger opnås en markedsbaseret pris for denne knappe ressource. 1 Kilde: Mobile Communications (april 2001) 7

8 INDLEDNING OG RESUMÉ Auktionsproces Figur 1.1 nedenfor viser en oversigt over Auktionens gennemførelse. Figur 1.1: Vejledende tidsplan for Auktionens gennemførelse Trin 1 Tilmelding Trin 1 5. september 2001 Budgivere indgiver Tilmelding, herunder en Tilmeldingsformular, Bud og betaling af Depositum. En Budgiver kan kun indgive én Tilmelding, men enhver Budgiver kan afgive et eller flere bindende Bud hvor det vil være det højeste, der gælder. Trin 2 Prækvalifikation Trin 2 (14 dage) Telestyrelsen afgør, om en Tilmelding kan accepteres, og underretter derefter Budgiverne. Budgivere, der er Tilknyttet andre Budgivere i kraft af gensidige aktiebesiddelser på 20% eller derover, men som ikke har Fortrolig information vedrørende andre Budgivere, eller ikke har aftale om at finansiere eller på anden vis at assistere andre Budgivere, vil få en bestemt frist til at ophæve Tilknytningen eller søge om dispensation. Trin 3 Åbning af Bud og tildeling af Tilladelser Trin 3 (2 dage) Når alle Budgivere er underrettet, og fristerne for de Tilknyttede Budgivere er udløbet, åbner Telestyrelsen alle Bud afgivet af Budgivere, hvis Tilmelding er accepteret. Telestyrelsen fastslår dernæst rangfølgen af Bud, der vil kunne tildeles en Tilladelse, jf. 27 i 3G-bekendtgørelsen. De fire højestbydende Budgivere vil få tildelt en Tilladelse til den pris, som den fjerdehøjeste vinder har budt. Selv om der kan anvendes andre IMT-2000 standarder end UMTS, er der indført særlige ordninger for det usandsynlige tilfælde, at ingen af de Budgivere, der anses for at have de fire højeste Bud, anfører i deres Tilmelding, at de vil gøre brug af UMTS. Disse ordninger er beskrevet i afsnit

9 INDLEDNING OG RESUMÉ Trin 4 Udstedelse af Tilladelser Trin 4 (15 dage) Budgiverne vil dernæst blive anmodet om at betale den kontante del (25%) af Tilladelsesprisen og stille en tre-årig Garanti fra et pengeinstitut eller et forsikringsselskab for de følgende tre udskudte betalinger inden en nærmere anført dato. Når Budgiverne har opfyldt disse krav, vil Tilladelserne blive udstedt. Tilladelserne tildeles efter den prioritering, som Budgiverne har angivet i deres Tilmelding, hvor den højestbydende Budgiver får tildelt en Tilladelse først og så fremdeles. Stage 2a 9

10

11 VILKÅR FOR TILLADELSER 2. VILKÅR FOR TILLADELSERNE Dette afsnit giver en oversigt over vilkårene for de Tilladelser, der skal udstedes. Tilladelsen omfatter to særskilte tilladelser: En tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i Danmark ("Frekvenstilladelse"), og En tilladelse til etablering og drift af et 3. generations mobilnet i Danmark ("Mobiltilladelse") TILDELING AF FREKVENSER Tabel 2.1 og Figur 2.1 viser de frekvensbånd, der vil blive udbudt ved Auktionen. Spørgsmål vedrørende frekvenskoordinering behandles i afsnit 2.7. Den frekvensmæssige placering af Tilladelserne er i overensstemmelse med relevante ERC-beslutninger herunder beslutninger vedrørende fordelingen af FDD- og TDD-frekvenser. Der vil ikke blive tildelt Tilladelser i frekvensbåndet MHz. Båndet vil være til rådighed for "tilladelsesfri" anvendelse. Telestyrelsen vil reservere det resterende frekvensbånd MHz til fremtidig brug. Tabel 2.1: 3G-frekvensbånd Basisstation modtager (MHz) Basisstation sender (MHz) Basisstation modtager og sender (MHz) Tilladelse Parret (FDD) Uparret (TDD) Tilladelse I Tilladelse II Tilladelse III Tilladelse IV

12 VILKÅR FOR TILLADELSER Figur 2.1: 3G-frekvensbånd Uparrede bærere SP SP R 2020 MHz 2010 MHz 2025 MHz 15 MHz Tilladelse I 2110 MHz 15 MHz Till. II 15 MHz Till. III 15 MHz Till. IV 2170 MHz Uparrede bærere II III IV I 1900 MHz 15 MHz Tilladelse I 1920 MHz 15 MHz Till. II 15 MHz Till. III 15 MHz Till. IV 1980 MHz Noter: 1. SP angiver ikke-tildelt frekvenser til tilladelsesfri anvendelse 2. R angiver frekvenser, som er reserveret af Telestyrelsen 2.2. VARIGHED Tilladelserne har en varighed på 20 år fra udstedelsesdatoen. Der er ingen bestemmelser om forlængelse ved udløbet af denne periode. Dette adskiller sig fra den fremgangsmåde, som blev anvendt i forbindelse med 2G-tilladelserne, idet disse tilladelser er udstedt for ti år med automatiske forlængelser i yderligere ti-årige perioder, medmindre Telestyrelsen gør brug af sine beføjelser til at tilbagekalde tilladelsen senest et år inden udløbet af en given ti-årig periode. Hensigten med den 20-årige tilladelsesperiode for 3G er at give Budgiverne større sikkerhed med hensyn til Tilladelsens varighed. 2.3 BETALINGSBETINGELSER Når en Budgiver er blevet underrettet om, at han har fået tildelt en Tilladelse, vil han blive anmodet om at betale den kontante del af tilladelsesprisen fuldt ud samt stille en rullende Garanti for de følgende tre års udskudte betalinger (jf. afsnit 2.3.2). Tilladelsesindehaveren vil derudover blive anmodet om at dække omkostningerne ved afholdelsen af Auktionen samt betale for brugen af frekvenserne som anført i Frekvenstilladelsen (jf. afsnit 2.3.3) Betaling Nærmere specifikationer vedrørende de betalinger, der skal erlægges for hver Tilladelse, vil blive fastlagt i Tilladelserne. Betalingen sammensættes på følgende måde: en kontant del, der udgør 25% af Tilladelsesprisen, og ti lige store årlige afdrag, der udgør 75% af Tilladelsesprisen, hvor det første afdrag forfalder på årsdagen for tildelingen af en Tilladelse. 12

13 VILKÅR FOR TILLADELSER Efter tildelingen af Tilladelserne vil Budgiverne blive anmodet om at indbetale den kontante del af Tilladelsesprisen til Staten på konto nr i Danmarks Nationalbank og at tilvejebringe den i afsnit beskrevne Garanti. De Budgivere, der har vundet Auktionen, vil blive underrettet om, hvilket beløb der forfalder til betaling som den kontante del af Tilladelsesprisen under hensyntagen til Budgivernes Depositum samt eventuelle renter. Påløbne renter efter dette tidspunkt tilfalder Staten. Medmindre Telestyrelsen giver anden underretning, foretager Tilladelsesindehaverne efterfølgende betaling til samme kontonummer (8082-6) i Danmarks Nationalbank. Betaling ved misligholdelse og tilbagelevering af Tilladelse Undlader en Tilladelsesindehaver at betale den kontante del af Tilladelsesprisen eller efterfølgende afdrag rettidigt, påløber der renter efter Rentelovens bestemmelser fra forfaldsdagen, indtil betaling finder sted. Manglende betaling kan medføre tilbagekaldelse af Tilladelsen som anført i bilag 3 til Tilladelsen og som beskrevet i afsnit 2.13 i Memorandumet. Tilladelsesindehaverne kan på ethvert tidspunkt efter den dag, hvor de har modtaget meddelelse, skriftligt tilkendegive, at de agter at tilbagelevere deres Tilladelse til Telestyrelsen. Såfremt de gør dette inden betalingen af den kontante del på 25%, og inden de har stillet Garanti, er de forpligtet til straks at betale Telestyrelsen hele den kontante del samt tre afdrag af den udskudte betaling. Hvis en Tilladelsesindehaver tilbageleverer sin Tilladelse efter betalingen af den kontante del og efter at have stillet Garanti, vil Telestyrelsen omgående trække Garantien, der er stillet for de kommende tre afdrag på den del af betalingen, der er udskudt (eller færre afdrag, hvis der resterer mindre end tre afdrag). Betaling af alle forfaldne beløb skal ske omgående Garanti Tilladelsesindehaveren skal tilvejebringe en rullende Garanti for den udskudte betaling. Garantien skal i alt væsentligt udformes, som det er angivet i Auktionsvilkårene (vedlagt som bilag H til Memorandumet). Herunder skal Garantien være betalbar til Telestyrelsen på anfordring, være udstedt af en bank eller et forsikringsselskab, som ikke kontrollerer Budgiveren, kontrolleres af Budgiveren eller er under samme kontrol som Budgiveren, og som har hjemsted i det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody's Investors Service Limited på mindst A2, lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag, som forfalder de følgende 36 måneder, medmindre restløbetiden er mindre, og til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, medmindre restløbetiden er mindre. Tilladelsesindehaveren skal uden ugrundet ophold give Telestyrelsen meddelelse, hvis Garantistillerens rating kommer under det krævede niveau. Tilladelsesindehaveren vil da have to måneder til at tilvejebringe en ny Garanti. Hvis tilladelsesindehaveren ikke tilvejebringer en ny Garanti inden for dette tidsrum, kan Telestyrelsen tilbagekalde Tilladelsen (jf. afsnit 2.13). 13

14 VILKÅR FOR TILLADELSER Andre gebyrer og afgifter Telestyrelsen opkræver fra Tilladelsesindehaverne en betaling til dækning af de omkostninger, som er forbundet med forberedelse og afholdelse af Auktionen. Det nøjagtige beløb kan først fastlægges, når auktionsprocessen er afsluttet. Seneste skøn er imidlertid, at de samlede omkostninger vil være ca. 100 mio. kr. Dette beløb vil blive ligeligt fordelt mellem de vindende Tilladelsesindehavere, uanset hvor mange Tilladelser der udstedes. Hvis der for eksempel kun er tre vindere blandt Budgiverne, vil beløbet blive delt i tre. Telestyrelsen fastsætter forfaldsdagen for denne betaling efter Auktionen. Tilladelsesindehaverne skal endvidere betale årlige afgifter til Telestyrelsen for frekvensanvendelse som angivet i litra e) i Frekvenstilladelsen. Dette er i tillæg til de årlige afdrag vedrørende Tilladelsesprisen, der finder sted i medfør af Auktionen for at opnå Tilladelse. Afgiften fastsættes årligt i Finansloven og er anslået til 1,7 mio. kr. for en Tilladelse for (Denne afgift skal ikke betales for 2001) DÆKNINGSKRAV Tilladelsesindehaverne skal opfylde to minimumskrav til befolkningsmæssig dækning i Danmark i forbindelse med udbygningen af eget 3G-net. Definitionen af 3G-nettet og grundlaget for måling af dækning er nærmere beskrevet nedenfor. Tabel 2.2: Dækningskrav Udgangen af år Befolkningsmæssig dækning % % Definition af eget 3G-net Med henblik på udrulningskravet består 3G-nettet af Core Network (CN) og Radio Access Network (RAN). Disse elementer er nærmere beskrevet nedenfor, hvor UMTS/UTRA er brugt som eksempel til at illustrere et 3G-net. Tilladelsesindehaverne skal have fuld kontrol over begge disse netelementer for at opfylde dækningskravet. Som udgangspunkt skal Budgiverne selv eje og drive nettet. Tilladelsesindehavere kan eventuelt drive nettet på andre måder, for eksempel ved langtidsleje af udstyr, forudsat at Tilladelsesindehaveren kan godtgøre, at han til stadighed har fuld kontrol over nettet. Telestyrelsen vil vurdere dette i hvert enkelt tilfælde. Fælles udnyttelse af master, der er opført til radiokommunikationsformål, reguleres specifikt i Masteloven (jf. afsnit 3.3 i Memorandumet). Tilladelsesindehaverne kan være fælles om udnyttelsen af transmissionsudstyr mellem CN og UTRAN (for eksempel kabel- eller radiokædeforbindelser), og master, bygninger, herunder strømforsyning, køleanlæg og overvågningsudstyr. 14

15 VILKÅR FOR TILLADELSER Figur 2.2: 3G-netelementer Uu lu USIM Node B Node B RNC MSC/ VLR GMSC PLMN, PSTN ISDN, etc. Cu lub lur HLR ME Node B RNC SGSN GGSN Internet Node B UE UTRAN CN Eksterne net Core Network Core Network (CN) omfatter nettets switchingsystem, dvs. centraler, gateways, databaser m.v., som tilvejebringer forbindelsen mellem mobilnettet og andre offentlige net. Tilladelsesindehaverne skal som en del af deres 3G-net have fuld kontrol over deres 3G-centraler m.v. og eventuelle 2G-centraler, der anvendes som en del af 3Gnettet. Følgende definitioner gælder for Figur 2.2: HLR (Home Location Register) er en database, der er placeret i brugerens hjemmesystem, og som lagrer masterkopien af brugerens tjenesteprofil. For at kunne dirigere indgående opkald m.v. videre til Brugerudstyret (UE), lagrer HLR endvidere den nuværende MSC/VLR (Mobile Services Switching Centre/Visitor Location Register) og/eller SGSN (Serving GPRS Support Node) identitet, som UE er forbundet med. MSC/VLR er den central (MSC) og database (VLR), der servicerer UE i dens nuværende placering for kredsløbskoblede tjenester. MSC-funktionen anvendes til at switche kredsløbskoblede opkald m.v., og VLR indeholder en kopi af de besøgende brugeres profil samt mere præcise oplysninger om UE's placering i det betjenende net. Gateway Mobile Switching Centre (GMSC) er centralen på det sted, hvor UMTSnettet er forbundet til eksterne kredsløbskoblede net (PLMN, PSTN, ISDN, m.v.). Alle indkommende og udgående kredsløbskoblede forbindelser går gennem GMSC. SGSN funktionalitet svarer til MSC/VLR's funktionalitet, men anvendes typisk til pakkekoblede (PS) tjenester. CN forbindes til UTRAN via Iu-grænsefladen. Radioinfrastruktur Radioinfrastrukturen (UTRAN) er Radio Network Subsystem og består af RNC (Radio Network Controller) og Node B'er, herunder sender/modtager og antenner samt eventuelt apparatur, som er nødvendigt for at kontrollere udstyret og overføre data. Følgende definitioner gælder for ovenstående Figur 2.2: 15

16 VILKÅR FOR TILLADELSER RNC "ejer" og kontroller radioressourcerne på dennes domæne (de tilsluttede Node B'er). Node B konverterer datastrømmen mellem Iub- og Uu-grænsefladerne. Endvidere deltager den i radioressourcestyringen Måling af krav Dækning af radionet Når Tilladelsesindehaveren skal godtgøre, at dækningskravene er opfyldt, vil han blive anmodet om at give Telestyrelsen dokumentation til bekræftelse af, at dækningskravene er overholdt. Det forventes, at denne dokumentation vil være i form af et dækningsplot (dækningskort), hvor dækningen illustreres ved hjælp af et radioplanlægningsværktøj. Sådanne dækningskort skal ledsages af bemærkninger. Ved befolkningsmæssig dækning forstås den andel af Danmarks befolkning, der bor i et område med udendørs dækning. Et område anses for udendørs dækket, hvis den simulerede (beregnede) middelfeltstyrke på en enkelt 12,2 kbit/s trafikkanal (DPCH (Dedicated Physical Channel)) på kanten af dækningsområdet 1,5 m over jordoverfladen med 50% sandsynlighed er mindst 38 dbµv/m. Beregningerne skal baseres på, at der er tale om taletrafik med datahastighed på 12,2 kbit/s, og at sendestyrken fra basisstationen er højst 2W pr. kanal. Beregningerne skal baseres på den forudsætning, at dækningen gælder for en datahastighed på 12,2 kbit/s både i uplink og i downlink. Sendestyrken fra basisstationen, der anvendes til beregning af dækningsgrad, må ikke overstige 2 W pr. kanal. Beregningerne skal tage udgangspunkt i de seneste befolkningsmæssige oplysninger fra Danmarks Statistik. Tabel 2.3 viser, hvordan en mindste tilladelig feltstyrke på 38 dbµv/m beregnes på grundlag af en følsomhed for mobilmodtageren på 117 dbm og en interferensmargin for mobilenheden på 1 db. Det svarer omtrent til en netbelastning på 25%. Bemærk at definitionen på dækning følger definitionen i Tilladelsen, og det kan ikke ud fra variablerne i Tabel 2.3 udledes, at der er et andet dækningskrav. 16

17 VILKÅR FOR TILLADELSER Tabel 2.3: Beregning af minimumsfeltstyrke for en samtale (taletrafik) med en datahastighed på 12,2 kbit/s baseret på en mobilhastighed på 3 km/t Følsomhed af mobilmodtager fra 3GPP TS v3.5 (dbm) -117 Koblingstab i antenne (db) 3 Body loss (db) 3 Rayleigh fading (hurtig fading) (db) 4 Log normal fading (db) 1 Interferensmargin (db) 1 Soft handover gain (db) 0 Minimumsfeltstyrke (dbm) -105 Minimumsfeltstyrke (dbµv/m) 38 Befolkning Tilladelsesindehaverne har ansvaret for at udregne de befolkningstal, der dækkes af deres net, som en del af den dokumentation, der skal indsendes til Telestyrelsen for at godtgøre, at kravet er opfyldt. Tabel B.3 i bilag B indeholder dog oplysninger om de seneste tal fra Danmarks Statistik om fordelingen af befolkningen i byområder af forskellig størrelse. Tabellen viser, at et befolkningsmæssigt krav på minimum 80% i princippet svarer til en dækning af alle bymæssige områder med en befolkning, der er større end ca. 1000, samt visse byområder med en befolkning på ca Fælles udnyttelse af net (Network sharing) Muligheden for fælles udnyttelse af net (network sharing) har på det seneste vakt betydelig opmærksomhed. EU-dokument (Kom(2001)141) Meddelelse om indførelse af mobilnet af tredje generation i Den Europæiske Union: "Status og vejen frem" rejser spørgsmålet om, hvorvidt fælles udnyttelse af netinfrastruktur kan være en hjælp til at fremme udbredelsen af 3G-net og 3G-tjenester. Kommissionen har imidlertid siden hen klart skelnet mellem fælles udnyttelse af master hvilket allerede bliver tilskyndet under gældende regler i Danmark og fælles udnyttelse af nettet i videre forstand. Kommissær Monti har for nylig udtrykt betænkelighed ved en høj grad af fælles udnyttelse af net, idet dette vil kunne begrænse konkurrencen. Danmark har allerede et avanceret system for mastedeling (site sharing) hvilket kræver, at alle indehavere af 2G-tilladelser og 3G-tilladelser skal imødekomme en anmodning fra andre operatører om mastedeling (herunder master, tilhørende bygninger og kabler). Nærværende afsnit omhandler imidlertid i tillæg hertil fælles udnyttelse af det net, der reguleres af 3G-tilladelserne herunder Core og Radio Access Networks (beskrevet i ovenstående afsnit som 3G-nettet). 17

18 VILKÅR FOR TILLADELSER For at imødekomme mindstekravene til udrulning skal Tilladelsesindehaverne have fuld kontrol (jf. afsnit 2.4.1) over et 3G-net, der dækker 30% af befolkningen inden udgangen af 2004 og 80% af befolkningen inden udgangen af Dette krav skal sikre konkurrencen mellem de uafhængige net, og at de overordnede telepolitiske mål opnås. Det er ikke Telestyrelsens hensigt at indføre yderligere regulering på markedet med hensyn til, hvorledes fælles udnyttelse af net kan finde sted, men styrelsen er af den opfattelse, at de gældende lovgivningsmæssige rammer, som 2G-tilladelsesindehaverne fungerer under, giver en række muligheder for, at operatørerne kan mindske omkostningerne ved netudbygning. Dette skal naturligvis ske under forbehold af, at Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet (eller eventuelt EU, hvis forholdet falder under EU's jurisdiktion) kan gribe ind, hvis man anser den fælles udnyttelse for konkurrencebegrænsende og i strid med forbrugernes interesser. Endvidere kan Telestyrelsen gribe ind, idet man her vurderer aftalerne i henhold til Teleloven. Operatørerne kan aftale at roame på hinandens net og dermed udbyde 3G-tjenester, der ikke falder ind under Tilladelsernes minimumskrav. Nogle af de måder, hvorpå operatørerne ville kunne samarbejde om opbygningen af dækning er blandt andet: Eksempel 1: Operatører kan indbyrdes aftale først at udbygge områder af landet, der på forhånd er udpeget, selv om de anerkender, at hver enkelt operatør skal kontrollere et net, der dækker 80% af befolkningen. Teoretisk set betyder minimumskravene for Tilladelserne, at operatørerne kan udbyde roamede 3G-tjenester til kunderne med op til 100% befolkningsmæssig dækning inden 31. december 2004, 70% befolkningsmæssig dækning inden 31. december 2008 og 20% befolkningsmæssig dækning derefter. Telestyrelsen kan gribe ind i forbindelse med aftaler om national roaming på samme måde, som den har mulighed for p.t. (jf. afsnit 3.1). Eksempel 2: Tilladelsesindehaver C og Tilladelsesindehaver D udbygger hver et net, som til at begynde med dækker 60% af befolkningen, dvs. 20% under den krævede befolkningsmæssige dækning på 80%. De indgår en samarbejdsaftale med hinanden om de resterende 40% af befolkningen. C vil foretage udbygning i Nordjylland og bruge de frekvenser, C har fået tildelt, til at dække yderligere 20% af befolkningen. D vil foretage udbygning i Sønderjylland ved hjælp af de frekvenser, som D har fået tildelt, for også at dække yderligere 20% af befolkningen. På den måde vil de begge opfylde kravet om 80% dækning. De vil imidlertid også kunne tilbyde garanteret MVNOadgang til hinanden til på forhånd aftalte takster og med en på forhånd aftalt kapacitet for de områder, hvor kun én af dem har foretaget udbygning. Disse MVNO-aftaler skal tilbydes på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, og de skal rumme mulighed for at tilbyde MVNO-aftaler til andre (jf. afsnit 3.1). De har hver især egne switches til den anden parts net i disse områder, og dette har ingen væsentlige følger for brugerne, hverken i henseende til tjenester eller kapacitet (idet der kun "deles" frekvenser i områder med lav trafik). Dermed kan begge parter betjene 100% af den danske befolkning, medens de kun har en udbygning på 80%. Telestyrelsen vil vurdere hvert enkelt tilfælde for sig, og igen vil en sådan ordning være underkastet kravene i konkurrencelovgivningen. Det skal derfor godtgøres over for Konkurrencestyrelsen/Konkurrencerådet, at ordningen ikke er konkurrencebegrænsende. Nærmere oplysninger om Konkurrencestyrelsens generelle holdning til fælles udnyttelse og samarbejde fremgår af bilag E. For at undgå tvivl skal det understreges, at det ikke kan påregnes, at der i henhold til Tilladelserne vil kunne opnås tilladelse til fælles udnyttelse af net ejet eller kontrolleret af to 3G-tilladelsesindehavere. Dette baseres på Telestyrelsens ønske om at sikre konkurrencen mellem individuelle net og Telestyrelsens fortolkning af følgende dele af telekommunikationslovgivningen: 18

19 VILKÅR FOR TILLADELSER Det følger af 2 i Lov om Mobilkommunikation, at en netoperatør skal have en mobiltilladelse. Det følger af praksis for 2G-tilladelser, at en tilladelsesindehaver skal have fuld kontrol over sit net, hvilket også vil gælde for 3G-tilladelser. Dette medfører, at et joint venture mellem to 3G-tilladelsesindehavere for enhver del af nettet dækket af tilladelsen (dvs. inklusive netdækning ud over minimumskravene) ikke tillades. Det følger af 7 i Lov om Mobilkommunikation, at overdragelser (direkte eller indirekte) kræver Telestyrelsens godkendelse. Operatører kan dog ikke forvente at få tilladelse til at overdrage en del af deres frekvenser til et andet selskab, som de ikke har fuld kontrol over. "Spectrum pooling" er derfor, prima facie, ikke tilladt. Som tilkendegivet ovenfor i afsnit vil alternative måder at drive net på (f.eks. som resultat af teknologisk udvikling) blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, og der vil i særdeleshed blive lagt vægt på de konkurrencemæssige implikationer af forslagene. Det gælder dog, at selskaberne til stadighed skal have fuld kontrol over deres respektive net ØVRIGE FORPLIGTELSER Tilladelsesindehaverne skal respektere følgende yderligere forpligtelser, der er nævnt specielt i Tilladelsen: Tilladelsesindehaveren skal afgive økonomiske, statistiske og andre oplysninger efter Telestyrelsens skøn, og Tilladelsesindehaveren og dennes medarbejdere er forpligtet til at hemmeligholde al kommunikation via 3G-nettet TILLADTE STANDARDER Budgiverne vil blive anmodet om at anføre i Tilmeldingen, hvilken IMT-2000-standard de vil bruge, hvis de får udstedt en Tilladelse. De standarder, der i øjeblikket udgør IMT-2000-familien, er opført nedenfor i Tabel 2.4. Tabel 2.4: Standarder for Tilladelser CDMA Direct Spread (UMTS) (3GPP UTRA Wideband CDMA (WCDMA)) Multi-Carrier (CDMA 2000) CDMA TDD (UMTS) (3GPP UTRA (TD SCDMA)) TDMA Single Carrier (UWC-136) FDMA/TDMA (DECT) Tilladelsesindehaveren skal udnytte tilladelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standarder og specifikationer for IMT-2000 som anerkendt af ITU. Tilladelsesindehaveren skal overholde de til enhver tid gældende radiotekniske krav i den valgte IMT-2000 standard. 19

20 VILKÅR FOR TILLADELSER Under forbehold af, at der opnås skriftligt samtykke fra Telestyrelsen, kan Tilladelsesindehaverne skifte til anden IMT-2000-standard i tilladelsesperioden. Når Telestyrelsen skal afgøre, om man vil meddele samtykke, vil der blive taget hensyn til, hvilken virkning ændringen kan have på tilstødende frekvenser og på relevante internationale forpligtelser. (Selv om denne mulighed ikke er udtrykkeligt omtalt i 3G-bekendtgørelsen eller Tilladelsen, afspejler den de beføjelser, som Telestyrelsen har i henhold til den almindelige telelovgivning og offentlig ret.) Tilladelsesindehaveren skal endvidere respektere de forskellige betingelser for udstrålet effekt og antennehøjde, som fastsættes som vilkår i Tilladelserne. Alt radioudstyr, der anvendes af Tilladelsesindehaveren, skal endvidere opfylde den relevante lovgivning (jf. afsnit 3.10) FREKVENSKOORDINERING Tilladelserne angiver ikke specielle guardbands. Tilladelsesindehaverne er i stedet forpligtet til at koordinere frekvensanvendelsen med indehavere af tilladelser til nabofrekvenser for at undgå forstyrrelser. Såfremt der opstår forstyrrelser, kan Telestyrelsen kræve, at Tilladelsesindehaverne tager de nødvendige forholdsregler for at afhjælpe dette, herunder eventuelt indstiller driften. Telestyrelsen har endvidere beføjelse til at kræve, at Tilladelsesindehaverne bidrager til omkostningerne i forbindelse med afhjælpning af forstyrrelserne. De internationale frekvenskoordineringsaftaler forventes at blive baseret på CEPT ERC anbefaling (01) 01 "Border coordination af UMTS/IMT-2000 systems". I henhold til ovenstående CEPT ERC anbefaling forventes signalfeltstyrken for anvendelse af danske præferencekoder i båndet MHz i forhold til Sverige, Norge, Polen og Tyskland ikke at må overstige 45 dbµv/m/5mhz 3 m over jorden på grænselinien mellem Danmark og nabolandene. Signalfeltstyrken for anvendelse af danske præferencekoder i båndet MHz i forhold til Sverige, Norge, Polen og Tyskland forventes ikke at må overstige 36 dbµv/m/5mhz 3 m over jorden på grænselinien mellem Danmark og nabolandene. Tilladelsesindehaveren skal respektere de aftaler om international koordinering af frekvensbånd, som Telestyrelsen har indgået FRIGØRELSE AF FREKVENSBÅND Frekvensbåndene vil være ledige fra den 1. juli ÆNDRING AF TILLADELSESVILKÅRENE Telestyrelsen kan efter de første fem år med et års varsel fastsætte nye vilkår for Tilladelsen i overensstemmelse med 5, stk. 3, i Lov om mobilkommunikation og 15 i Radiokommunikationsloven. Hidtil har det ikke været nødvendigt for Telestyrelsen at udøve disse beføjelser. Hvis Telestyrelsen fremover skulle finde det nødvendigt at gøre brug af sine beføjelser til at ændre tilladelsesvilkårene, vil styrelsen høre de berørte parter, inden der træffes nogen beslutning. 20

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz TDC Mobile international A/S 1 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering

Læs mere

Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz

Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz HI3G Denmark ApS Side 1 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd 1920-1935 MHz, 2110-2125 MHz og 1915-1920 MHz 31. oktober 2001 Tilladelse I omfattende frekvensbånd 1920-1935 MHz, 2110-2125 MHz og 1915-1920

Læs mere

Informationsmemorandum. 18. november 2005

Informationsmemorandum. 18. november 2005 Auktion over tilladelse til 3. generations (3G) mobilnet Informationsmemorandum 18. november 2005 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk November 2005 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 21. december 2000 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3, jf. 9a, og 11, stk. 1, i lov nr. 468 af 12.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast 14 Okt. 2005

Informationsmemorandum. Udkast 14 Okt. 2005 Auktion over tilladelse til 3. generations (3G) mobilnet Informationsmemorandum Udkast 14 Okt. 2005 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Oktober 2005 Informationsmemorandum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet I medfør af 2, 3, stk. 2, og 4, stk. 1, i lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 23. januar 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S Opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse

Tilladelsens omfang. Tilladelsesindehaveren samt overdragelse Telestyrelsen den 16. oktober 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt landmobilt radionet særligt til nød- og beredskabskommunikation i Danmark (nød- og beredskabsnettet)

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester

Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester Telestyrelsen den 12. juni 1997 (senest ændret den 23. maj 2002) Tilladelse til etablering og drift af et RLL DCS1800-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag I: Auktionsvilkår Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S

GSM2-tilladelse til SONOFON A/S GSM2-tilladelse til SONOFON A/S opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3, 11, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen Udkast november

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser)

Basisstation modtage (MHz) Basisstation sende (MHz) 3463,0 3490,0 (Båndgrænser) 3563,0 3590,0 (Båndgrænser) SONOFON Services A/S Frederikskaj 1780 Købehavn V Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13163-212 Henrik Brodersen 18. december 2000 Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag E: Oplysning om ejerstruktur. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag E: Oplysning om ejerstruktur. Februar 2010 2,5 GHz auktion uktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum ilag E: Oplysning om ejerstruktur Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Tilladelse H100275 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 2570-2620 MHz Telenor A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009.

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009. Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere