Eksamensinformation Sommer 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensinformation Sommer 2014"

Transkript

1 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål... 7 Udeblivelse fra prøver... 7 Ændringer i eksamensplanen... 7 Kontaktoplysninger

2 Tidsplan for eksamensperioden Onsdag, 14. maj 2014 Delvis offentliggørelse af eksamensplanen - Alle skriftlige prøver offentliggøres - Alle mundtlige prøver før 28. maj offentliggøres Tirsdag, 20. maj 2014 Onsdag, 21. maj 2014 Onsdag, 4. juni 2014 Fuld offentliggørelse af eksamensplanen Første mulige prøvedag Sidste dag for skriftlige eksamener - Bemærk, at der kan ligge skriftlige årsprøver efter denne dato Onsdag, 25. juni 2014 Sidste dag for mundtlige eksamener og alle årsprøver - Bemærk, at der normalt ikke vil være eksamensaktivitet lørdag og søndag i eksamensperioden, men at der er mulighed for, at enkelte vil skulle begynde deres 24 timers forberedelse søndag den 22. juni 2014 kl Fredag, 27. juni 2014 Translokation for studenterne kl. 10 i skolegården Antal prøver Det er et krav, at man tager mindst tre mundtlige og mindst tre skriftlige eksaminer. I A-niveaufag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal man op enten mundtligt, skriftligt eller begge dele. Dette er ikke et krav for B-niveaufag. Man skal tage mindst to eksamener i løbet af 1g og 2g (for TD-elevers vedkommende er dette i løbet af 1g, 2g og 3g). Alle skal tage en mundtlig eksamen i almen studieforberedelse, og alle skal skrive et studieretningsprojekt (for TD-elevers vedkommende kan en projektopgave erstatte studieretningsprojektet). Alle skal tage en årsprøve i almen studieforberedelse efter 2g (for TD-elevers vedkommende er det efter 3g). Det er Undervisningsministeriet, som bestemmer, hvilke eksaminer den enkelte elev skal tage. Det er Marselisborg Gymnasium, som bestemmer, hvilke årsprøver den enkelte elev skal tage. 2

3 Antallet af prøver den enkelte elev skal tage fremgår af nedenstående skema: Begyndt stx i Eksamenssammensætning august 2010 M + S + AT + SRP = 9 august 2011 M + S + AT + SRP = 5 + A august 2012 M + S + AT + SRP = 5 + A August 2013 M + S + AT + SRP = 5 + A M: antallet af mundtlige eksamener, S: antallet af skriftlige eksamener, AT: prøven i AT, SRP: studieretningsprojektet/projektopgaven, A: antallet af A-niveaufag, man har. Bedømmelse Der skal gives en bedømmelse, når en prøve er begyndt og ikke afbrudt på grund af bortvisning eller på grund af sygdom. Eksaminanden har alene krav på at få meddelt den endelige karakter, og bedømmelsen skal ikke begrundes. Der er imidlertid intet til hinder for, at bedømmerne i forbindelse med meddelelsen af bedømmelsen af en mundtlig præstation giver en generel orientering om baggrunden for bedømmelsen. Efter hver eksamination og karakterfastsættelse meddeler eksaminator i censors påhør mundtligt eksaminanden den fastsatte karakter inde i eksamenslokalet. Det bemærkes, at hverken rektor eller bedømmerne har adgang (hjemmel) til af egen drift at ændre en allerede meddelt karakter. Hjælpemidler Alle hjælpemidler er tilladt under en prøve, dvs. både i forberedelsestiden og under eksaminationen, med mindre der af den konkrete læreplan fremgår begrænsninger heraf. Brug af kommunikation med andre, herunder brug af internet, mobiltelefon og andet lignende udstyr, er imidlertid kun tilladt, når det følger af den konkrete læreplan. Det gælder f.eks. generelt for prøver med lang forberedelsestid, der ligger uden for skolens tilsyn. Der er fuld adgang til Gyldendals Online Ordbøger. Materiale, som ligger online, f.eks. på Systime eller Lectio, skal downloades inden eksamen, da det ikke er tilladt at tilgå disse sites under forberedelse eller eksamen. Faglærerne orienterer om de særlige forhold vedr. hjælpemidler, som gælder for deres fag. 3

4 Det kan dog bemærkes, at - 1. delprøve i engelsk og matematik er helt uden hjælpemidler - programmer, som oversætter hele sætninger fra ét sprog til en andet er ikke tilladt i prøverne i fransk, spansk og tysk Når en eksaminand medbringer egen computer mm., bærer eksaminanden selv ansvaret for, at materiellet virker, som det skal (se herudover instruksen vedr. elevadfærd til de skriftlige prøver). Det skal dog særlig bemærkes, at, - kan man til en skriftlig prøve ikke udprinte dagens kodeord, så skal man skrive i hånden. Man kan ikke få sin besvarelse udprintet på skolens computere. - skal man anvende særlig software, f.eks. Powerpoint, til en mundtlig eksamen, så skal man anvende sin egen computer. Man kan ikke forvente at kunne bruge skolens computere. Klage En eksaminand kan i forbindelse med en eksamen indgive en klage over enten eksaminationsgrundlaget, selve prøveforløbet eller bedømmelsen. Eksaminanden kan indgive en klage til skolen senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort, dog senest torsdag den 26/ kl Klagen skal være skriftlig og nøje angive de faktiske omstændigheder, der efter klagers mening kan begrunde en imødekommelse af klagen. Rektor afgør, om klagen skal afvises eller fremmes. Skal klagen fremmes, forelægger rektor straks klagen for bedømmerne, der hver afgiver en faglig udtalelse, normalt inden for en frist på to uger. Herefter forelægger rektor udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer, normalt inden for en frist på en uge. Rektor træffer på baggrund heraf afgørelse om følgende: - at klageren får tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse) - at klageren får tilbud om ny prøve (omprøve) - at klageren ikke får medhold i klagen Når klager har accepteret tilbud om ombedømmelse, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, udpeger rektor nye bedømmere. Ombedømmelsen af en skriftlig besvarelse foretages på grundlag af opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv. 4

5 Ombedømmelsen, der kan resultere i en lavere karakter, skal ske snarest muligt. Når klager accepterer tilbud om omprøve, hvilket skal ske senest to uger fra afgørelsens meddelelse, skal skolen sørge for, at omprøve kan finde sted snarest muligt. Omprøven, der kan resultere i en lavere karakter, skal afholdes snarest muligt. Klager over rektors afgørelse kan indbringes for Ministeriet for Børn og Undervisning senest to uger fra afgørelsens meddelelse. Klagen sendes gennem skolen. Prøvetid Længden af forberedelsestiden og eksaminationstiden for de mundtlige prøver, og længden af prøvetiden til de skriftlige prøver, afhænger både af fag og niveau. For nogle fag gælder endda, at der kan vælges mellem flere prøveformer på samme niveau. For et hold gælder altid, at alle eksaminander prøves under samme prøveform, som bestemmes af rektor i samråd med faglæreren. Faglærerne orienterer om de særlige regler, som gælder for deres fag, herunder hvilken prøveform, der er valgt for holdet. Snyd Når en eksaminand under en skriftlig eller mundtlig prøve skaffer sig uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises vedkommende fra prøven. Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Som rettesnor for, hvornår der foreligger uretmæssig anvendelse af andres arbejde kan henvises til den af Kulturministeriet udarbejdede vejledning om god citatskik og plagiat i tekster som led i sikringen af, at ophavsretten fungerer bedst muligt i praksis. Andre må ikke uberettiget stjæle frugten af ophavsmandens arbejde. Reglerne om god citatskik og plagiat findes i ophavsretsloven, hvorefter det som udgangspunkt er lovligt at citere men ulovligt at plagiere. Andre personer må ikke bruge teksten på en sådan måde, at det fremstår, som om de 5

6 selv har skrevet den. Vejledningen indeholder desuden en anvisning på, hvilke oplysninger en kildeangivelse skal indeholde, og hvad der er forskellen på fri benyttelse og plagiat: Der tales om plagiat, når en andens tekst er anvendt uden at lave præcise kildehenvisninger. Det gælder også, hvis eksaminanden blot har oversat den fremmede tekst til sit eget sprog. Der er tale om plagiat, når der kopieres sætninger, fraser eller ideer fra andre uden at kreditere ophavsmanden. Endvidere kan henvises til en webtutorial for studerende om plagiering, udarbejdet i samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Sygdom En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt: De mundtlige prøver ved sygeeksamen forsøges indplaceret i den resterende eksamensperiode. Hvis det ikke kan lade sig gøre, finder de sted i starten af det nye skoleår. De skriftlige sygeprøver ligger i august. For at en udeblivelse kan karakteriseres som dokumenteret sygdom, skal flg. betingelser som minimum være opfyldt: - Skolen skal straks underrettes (tlf ). Er en sådan meddelelse ikke modtaget inden klokken 8 på prøvedagen, betragtes den pågældende som udeblevet fra prøven. - Eleven skal søge læge omgående, normalt samme dag. Så vidt muligt hentes først på skolens hjemmeside en særlig blanket, som skal benyttes til lægeerklæringen ( Ansøgning om sygeeksamen ved studenter- og højere forberedelseseksamen ). Denne blanket skal afleveres på (eller sendes til skolen senest kl. 15 på prøvedagen. - Eleven skal indhente og aflevere en lægeerklæring, som dokumenterer sygdommen. - Ved opstået sygdom under de skriftlige prøver, må eksaminanden ikke aflevere noget papir med navn på, men går umiddelbart ledsaget af en vagt op på skolens kontor og får en sygeblanket udleveret. Her gælder i øvrigt de samme regler om dokumentation, som er beskrevet ovenfor. 6

7 Trækning af eksamensspørgsmål Alle trækningsmuligheder skal fremlægges ved prøvens start, og antallet af trækningsmuligheder skal være sådan, at enhver eksaminand har mindst 4 valgmuligheder. Udformningen af eksamensspørgsmålene varierer fra fag til fag. Den enkelte faglærer orienterer sine elever om den konkrete udformning. Eksamensopgaverne tildeles eksaminanderne ved lodtrækning, idet der trækkes sedler, som skal være uigennemsigtige og ensartede, medmindre andet fremgår af reglerne om de enkelte prøver. Så snart eksamensopgaven er trukket, er eksamen begyndt. I tilfælde, hvor eksaminationen omfatter flere af hinanden uafhængige spørgsmål, tildeles spørgsmålene ved hver sin lodtrækning. Både censor og eksaminator skal normalt være til stede, når en eksaminand trækker sit spørgsmål. I særlige tilfælde kan spørgsmålet trækkes i overværelse af en repræsentant for skolens ledelse i stedet for censor (f.eks. i fag, hvor der er 24 timers forberedelsestid). Udeblivelse fra prøver En eksamen/årsprøve anses for at være begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, titlen, forberedelsesmaterialet eller lignende. Der skal gives en bedømmelse, når prøven er begyndt og ikke afbrudt på grund af bortvisning eller på grund af sygdom. En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. Ændringer i eksamensplanen Der kan forekomme ændringer i eksamensplanen efter offentliggørelsen. Det er skolens ansvar at den nyeste og gældende eksamensplan kan læses i Lectio. Det er elevens ansvar at holde sig orienteret om eksamensplanen og evt. ændringer i denne i Lectio. 7

8 Hvis der er uoverensstemmelse mellem en udskrevet version af eksamensplanen og eksamensplanen i Lectio, er det altid versionen i Lectio, som er den gældende. Kontaktoplysninger Skolens kontor: Rektor Arvid Bech: // // Spørgsmål vedr. eksamen Else Marie Gejl Hans Christian Hulvej // // 8

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015

HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 HF/GS-EKSAMEN maj-juni 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN

Studieordning. Fælles- og institutionsdel. for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN Studieordning Fælles- og institutionsdel for BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE (Holstebro, Aarhus og Horsens) Studieordningen gælder også for udlagt undervisning

Læs mere