2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år."

Transkript

1 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/ /ISA/TPH Rådsmødet den 29. oktober 2003 Resumé 1. Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI) har anmeldt brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter. 2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 3. Brancheaftalen, der er indgået af 6 større televirksomheder, er udarbejdet som delvis erstatning for et tidligere TI-standardaftalesæt, som medlemmer af TI i forbindelse med masteloven blev enige om at anvende ved fællesudnyttelse af master. 4. Brancheaftalens formål er at skabe ensartede principper for den enkelte masteejers standardpristilbud for leje af en kapacitetsenhed på en mast under 50 meter. Parterne forventer at aftalen vil at føre til et fald i det gennemsnitlige lejeniveau på markedet for udleje af master mellem teleoperatørerne på %. Styrelsen vurderer dog, at denne besparelse udelukkende er et resultat af en øget fællesudnyttelse af master som følge af introduktionen af 3G teknologien. 5. Aftalen er kommet i stand som følge af en henvendelse til Videnskabsministeren fra en af de nye operatører på markedet, HI3G, der fandt det nuværende lejeniveau for højt. Fremfor bekendtgørelsesregulering har ministeren herefter anmodet branchen selv om at udarbejde nye prisberegningsprincipper. 6. Det anføres i notatet, at aftalen er konkurrencebegrænsende i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 1, idet de i aftalen indeholdte prisberegningsregler skønnes at have til formål samt til følge, at begrænse priskonkurrencen på området, også selv om disse prisberegningsregler konkret kan fraviges til fordel for lejer. 7. Endvidere konkluderes det, at aftalen kan opnå en fritagelse for 3 år efter konkurrencelovens 8, stk. 1, jf. 8, stk. 3. Afgørelse 8. Det meddeles Telekommunikationsindustrien i Danmark, at brancheaftalen om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter, falder ind under konkurrencelovens 6, stk. 1. Endvidere meddeles det, at aftalen opnår fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk Det meddeles videre, at fritagelsen gives for en periode på 3 år fra afgørelsens meddelelse, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. Sagsfremstilling 10. Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI) har ved skrivelse af 16. juni 2003 foretaget

2 2 af 9 anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master, der er under 50 meter, herefter brancheaftalen 11. Med anmeldelsen er der ansøgt om individuel fritagelse for minimum 5 år i henhold til konkurrencelovens 8, stk Brancheaftalen er indgået som delvis erstatning for den operatørlejekontrakt, der er en del af det TI-standardaftalesæt, som medlemmerne af TI i forbindelse med masteloven blev enige om at anvende ved fællesudnyttelse af master. Konkurrencerådet har senest ved afgørelse af 16. august 2002 meddelt dette aftalekompleks fritagelse efter konkurrencelovens 8 for en periode af 5 år. 13. Brancheaftalens formål er at skabe ensartede principper for beregning af den enkelte masteejers standardpristilbud for leje af en kapacitetsenhed på en mast under 50 meters højde. Parterne oplyser, at den nye aftale forventes at føre til et fald i det gennemsnitlige lejeniveau på markedet for udleje af master mellem teleoperatørerne på %. Parterne 14. Parterne i aftalen er masteejere og lejere af maste der er medlem af TI og aftalen har således både horisontal og vertikal virkning. 15. I aftalen indgår følgende 6 virksomheder: 16. Danske Telecom der ejes af P/S BI IT Venture, Banestyrelsen v/trafikministeriet og Elsegi. Selskabet råder over ca km. transmissionskapacitet langs de danske jernbaner og benytter sig af en trådløs højhastighedsteknologi baseret på de to landsdækkende FWA-licenser, der er tildelt selskabet. Kunderne tæller danske kommuner, erhvervsvirksomheder uddannelsesinstitutioner, andelsforeninger samt mobil- og teleselskaber. 17. HI 3G Denmark A/S, der er ejet 60 % af Hutchinson 3G Sweden Investments og 40 % af Investor A/B. Selskabet er indehaver af en UMTS-licens og vil ved lancering have sine aktiviteter inden for UMTS-forretningsområdet. Selskabet ejer 10 master under 50 meter. 18. Orange A/S, der ejes med 68 % af Orange Group, 10,2 % af Finansministeriet og derudover af 5 finansielle investorer. Orange tilbyder en bred vifte af personlige kommunikationsservices inklusiv GSM 900/1800 aktiviteter. Orange er desuden indehaver af en UMTS-licens. Selskabet ejer ca. 100 master. 19. Sonofon A/S, er tildelt en GSM 1800 licens og driver sammen med søsterselskabet Dansk Mobil Telefon koncernens samlede GSM-netværk. Sonofon A/S ejer sammen med søsterselskabet ca. 360 master under 50 meter og ca. 10 master over 50 meter. 20. TDC Mobil A/S, er et 100 % ejet datterselskab af TDC Mobile International der igen er 100 % ejet af TDC A/S. Selskabets aktiviteter består bredt i mobilitelefonitjenester til det danske marked. Selskabet er også indehaver af en UMTS-licens og ejer ca. 500 master under 50 meter og ca. 50 master over 50 meter. 21. Telia Mobile, er en filial af Telia Mobile AB som er et 100 % ejet datterselskab af TeliaSonera A/B. Selskabets aktiviteter består hovedsageligt af GSM-kommunikationstjenester ligesom selskabet er indehaver af en UMTS-licens. Selskabet ejer ca. 130 master under 50 meter og ca. 13 over 50 meter. 22. Aftaleparterne er som nævnt medlemmer af TI, der er en brancheforening under DI. Aftalen er åben for alle selskaber, der ønsker at benytte denne. 23. Udbydere på det relevante marked for antenne under 50 meter, er udover

3 3 af 9 medlemmerne af TI bl.a. Broadcast Service Danmark, Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Danske Elværker og Banestyrelsen. 24. Der foreligger ingen tal for brancheforeningens omsætning eller markedsandele på markedet for antenne. Eftersom en del af brancheforeningens medlemmer allerede er landsdækkende, må medlemmerne samlet anses for at have en betydelig del af markedet. 25. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at operatørerne gennem aftaleindgåelse opnår adgang til hinandens, hvorfor operatørernes stilling ikke alene skal bedømmes ud fra, hvor mange den enkelte ejer, men også hvor mange denne har adgang til. Det relevante marked 26. Det relevante marked er er af anmeldelsesparterne opgjort som markedet for antenne til brug for telekommunikation under 100 meter. Markedet er afgrænset i forhold til markedet for master over 100 meter, da disse bruges til radio- og Tv-spredning. Langt hovedparten af masterne under 100 meter udgøres af master under 50 meter. 27. Konkurrencestyrelsen har indhentet oplysninger hos de større operatører om de pågældende selskabers antal master mv. De fire største operatører, der i praksis er de eneste der har master i større målestok, havde ved udgangen af 2002 tilsammen maste, hvoraf de var placeret på master under 50 meter. Heraf tegnede TDC og Sonofon sig alene for knap 80 % af mastene. 28. Omsætningen på de maste udgjorde inkl. den interne omsætning i alt kr kr. eller svarende til en lejepris pr. masteposition på kr. 29. I nedenstående tabel er vist fordelingen af antal maste på hver mast. Antal master med en position % Antal master med to % Antal master med tre % Antal master med fire 78 7 % Antal master med fem 12 1 % Antal master med seks 3 0,3 % Ialt Det ses af tabellen, at den gennemsnitlige udnyttelse ligger på knap tre pr. mast. 31. Når den faktiske udnyttelse lægges til grund og ikke en fast minimumsudnyttelse, skyldes det at

4 4 af 9 Fællesmasteudnyttelse er begrænset. Kun 45 % af masterne er fællesudnyttede medens de resterende 55 % kun udnyttes af en lejer, typisk masteejeren. Muligheden for fællesudnyttelsen af master under 50 meter svinger meget fra område til område i modsætning til større master over 100 meter. 32. Antallet af anvendelige antenne til brug for telekommunikation anses for at være en begrænset ressource, idet ikke enhver mast eller lokalitet er egnet til opsætning af antenne. Ligeledes er der af miljømæssige hensyn mv. i masteloven forudsat at antallet af master begrænses mest muligt, og at der derfor skal indgås samarbejde om mastedeling. 33. Det kan tilføjes, at det i masteloven er forudsat at markedets aktører selv udarbejder et tilfredsstillende regelsæt, da der i modsat fald kan forventes lovgivning på området. 34. Anmelderne har opgjort det relevante geografiske marked til at udgøre en enkelt lokalitet eller landsdel alt efter antennens rækkevidde. Aftalens indhold 35. Baggrunden for indgåelse af en ny masteaftale for master under 50 meter var, at selskabet HI 3G indgav en anmodning til Videnskabsministeriet om i henhold til masteloven at regulere prisniveauet for leje af plads på mobiloperatørernes master. 36. Videnskabsministeriet anmodede på denne baggrund TI om at genforhandle den tidligere brancheaftale som alternativ til indgreb via bekendtgørelse. 37. TI har herefter udarbejdet nærværende aftale og samtidig tilkendegivet, at TI og parterne inden årsskiftet vil have udarbejdet et tilsvarende nyt regelsæt for master mellem 50 og 100 meter. 38. Masteaftalen indeholder intentioner om omkostningsbaserede priser, der i en vis udstrækning svarer til samtrafikreguleringen, og parterne har derfor taget udgangspunkt i principperne herfor. 39. Det er dog i anmeldelsen anført, at der har været betydelige forskelle mellem parternes interesser i forbindelse med udarbejdelse af brancheaftalen, som følge af at mange teleoperatører har en stor mastepark med potentiale for mange lejemål på disse, mens andre teleoperatører satser på slet ikke eller kun i begrænset omfang at etablere egne master. Incitamenterne for parterne for at stræbe efter høje eller lave priser på mastemarkedet afhænger således af om en masteejer er nettoudlejer eller -indlejer på mastemarkedet. Brancheaftalen er således udtryk for et forhandlingsresultat parterne imellem. 40. Det har været et afgørende element i forhandlingerne at brancheaftalen fastsætter ensartede kalkulationsregler, der fastlægger den øvre grænse for masteejerens priser. Aftalen indeholder derfor bestemmelser om, at parterne bilateralt kan fravige brancheaftalens priser i nedadgående retning. Lejer kan altid kræve, at der ikke betales en pris højere end svarende til brancheaftalens. 41. Det grundlæggende princip i brancheaftalen er, at masteejeren for sine fællesudnyttede maste opstiller de på opgørelsestidspunktet gældende nyetablerings- og driftsomkostninger samt finansieringsomkostninger tillagt en fortjeneste på 12 %, der er fastsat parallelt med samtrafikreguleringen. 42. Anlægsaktiverne afskrives over 15 år, og der er aftalt en forrentning på 10,85 % p.a. Denne forrentning kan synes noget høj, men er taget fra LRAIC-reguleringen, hvor netop denne forrentningssats anvendes. 43. Parterne har i de første tre år aftalt eksakt hvilke omkostninger, der skal indgå i priskalkulationerne for en given mastetype. For at finde de totale omkostninger skal masteejeren herefter alene angive antallet af mastetyper som pågældende ejer. Denne opgørelsesmetode er

5 5 af 9 valgt for at opnå størst mulig gennemsigtighed med masteejerens prisberegning. 44. Såfremt der efter brancheaftalens tredje år ikke kan opnås enighed om nye faste priser for omkostningerne til de valgte mastetyper, beregner hver masteejer selv sine omkostninger efter de overordnede principper i regnskabsinstruksen om inddragelse af samtlige omkostningsarter. 45. Når masteejeren kender sine totale omkostninger for hele den fællesudnyttede mastepark fordeles omkostningerne forholdsmæssigt på masteejeren selv og samtlige lejere. Den forholdsmæssige fordeling opgøres som den kapacitet den enkelte part optager. 46. Masteejeren skal hvert år opgøre det samlede forbrug af kapacitet i sine master og på baggrund heraf udregne nye standardpristilbud. Herved sikres det, at nye fællesudnyttede master kommer til at indgå i omkostningsgrundlaget ligesom fordelingen af omkostningerne kontinuerligt opgøres efter de faktiske forhold. 47. Den fastsatte forrentning er udtryk for et forlig mellem parterne og alle forbrugte kapacitetsenheder pålægges ved udregning af standardpristilbudet en mark-up på de nævnte 12 % af summen af de årlige driftsomkostninger og afskrivningen på den annualiserede anlægsomkostning. Den nærmere beregningsformel fremgår af bilag TI har om beregningerne nærmere anført, at brancheaftalens forventning om lejeprisfald på % ved iværksættelsen af den nye brancheaftale relaterer sig til det enkelte lejemål på hver enkelt mast omfattet af brancheaftalen. Prisfaldet skyldes hovedsageligt øget kapacitetsudnyttelse som følge af udrulningen af 3G. 49. Det er videre anført, at principperne for beregning af en pris for at leje plads til etablering af en antenneposition i en given mast er kapacitetsfremmende, idet lejeprisen for en antenneposition sænkes i takt med en større kapacitetsudnyttelse af den udlejede mastepark. 50. Dette betyder eksempelvis, at såfremt der udlejes dobbelt så mange kapacitetsenheder sænkes prisen pr. enhed til det halve. Omvendt stiger prisen pr. udlejet kapacitetsenhed, såfremt der nedtages udstyr, altså netto udlejes mindre kapacitet. 51. Endvidere indeholder aftalen bestemmelser om uopsigelighed. Aftalen er for udlejers vedkommende uopsigelig 10 år og for lejers vedkommende i 5 år. 52. Endelig kan det nævnes, at DR og TV2 samt et fælles ejet selskab 4M har foretaget anmeldelse af en standardlejekontrakt for maste over 100 meter. Denne aftale er primært beregnet til broadcastformål og indeholder andre bestemmelser for lejens udregning mv. Høring 53. Nærværende notat har været sendt i høring i Telekommunikationsindustrien. 54. TI har fremsendt høringsskrivelse den 6. oktober I høringsskrivelsen anfører TI, at foreningen ikke har bemærkninger til styrelsens notat. 55. TI benytter samtidig lejligheden til at fremsende en allonge til den anmeldte aftale jf. ligeledes bilag 6, der præciserer, at en masteejers udregning af standardtilbud, skal foretages med baggrund i masteejerens egne master og master, der ejes af selskaber, der er koncernforbundet med selskabet. 56. Denne allonge giver ikke Konkurrencestyrelsen anledning til bemærkninger Vurdering 57. Parterne i aftalen udøver erhvervsvirksomhed og er således omfattet af konkurrencelovens

6 6 af 9 2. Parterne har endvidere tilsammen en årlig omsætning på over en mia. kr., hvorfor aftalen ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i konkurrencelovens 7 ligesom parterne ikke er del af samme koncern, jf. lovens 5. Endelig er aftalen ikke omfattet af gruppefritagelser efter konkurrencelovens 10 eller EU-fritagelse, jf. lovens 4. Konkurrencelovens Det skal herefter vurderes om aftalen direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, og dermed vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk TI har i anmeldelsen selv påpeget, at en egentlig priskoordinering af masteejernes lejepriser kan give anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr En vedtagelse i en brancheforening skal ikke være bindende for sammenslutningens medlemmer for at være omfattet af konkurrenceloven. Begrebet vedtagelse dækker både vedtægter, beslutninger henstillinger mv. Det afgørende er, hvorvidt det med vedtagelsen er tilsigtet at koordinere medlemmernes adfærd. Det kan derfor ikke tillægges betydning, at aftalekomplekset ikke er bindende for medlemmer og at de kan fraviges, såfremt begge parter er enige herom. 61. Ved vurderingen af, om der sker koordinering af priserne er det afgørende, om hver enkelt markedsaktør uafhængigt af de andre markedsaktører, tager stilling til, hvilken adfærd han vil føre på det pågældende marked. Sker det ikke anses den frie konkurrence for at være begrænset. 62. I nærværende sag er der aftalt præcise beregningsformler for, hvorledes lejen på master under 50 meter skal udregnes. Disse beregningsformler forudsættes anvendt af parterne, og der vil således på markedet hurtigt være en praksis for beregning af priser i forskellige højder under 50 meter. 63. Aftalen vil således medføre uniformering af priskonkurrencen. Der er derfor tale konkurrencebegrænsende priskoordinering omfattet af konkurrencelovens 6, stk Udover de uniformerende kalkulationsregler kan der sættes spørgsmålstegn ved afskrivningsperiodens længde på 15 år, ved den faste fortjeneste på 12 % samt den beregnede rente på 10,85 %. 65. Det er i anmeldelsen oplyst, at afskrivningsperioden på 15 år er udtryk for et forhandlingskompromis mellem brancheaftalens parter. 66. Kompromiset er et udtryk for at langt den største del af den ejede mastepark er opført på lejet jordareal, der kan opsiges indenfor 5-10 år. Opsigelse og dermed fraflytning vil kunne komme på tale i de tilfælde, hvor en arealudlejer pludselig kræver en væsentlig højere arealleje. 67. Omkostningen til at etablere sig på den grund, som masten står på, inklusive adgangsvej, hegning, fundament for mast, jording o.l., og som må straksafskrives ved fraflytning, udgør et større beløb end selve masten, der i nogen tilfælde kan nedtages og eventuelt bruges andetsteds. 68. Den tekniske levetid for selve masten alene vurderes at være år. Branchens valg af økonomisk afskrivningsperiode på 15 år tager endvidere udgangspunkt i mastelovens regler for masteudskiftning. 69. Afskrivningsperioden på 15 år repræsenterer således en fremadrettet, skønsmæssig afvejning mellem ovenstående reale forhold set i relation til levetider. En længere afskrivningsperiode vil

7 7 af 9 medføre øget risiko for, at masteejere ikke får omkostningsdækning for deres samlede kapitalinvestering i en masteposition. Dette må ifølge branchen forventes at ville påvirke fremtidige investeringsbeslutninger i ny master negativt, således at sådanne nye master højdeog kapacitetsmæssigt bliver mindre egnede for fællesudnyttelse til ugunst for den fortsatte udbygning af de nye UMTS-net. 70. Konkurrencestyrelsen vurderer på denne baggrund at en afskrivningshorisont på 15 år i den specifikke sag er acceptabel tilfælde, idet styrelsen lægger vægt på, at de på baggrund af aftalen kalkulerede priser kan fraviges til gunst for lejer. 71. Hvad angår fortjenesten på 12 % er denne fastsat svarende til den fortjeneste, der er indregnet i samtrafiklovgivningen. I mastelovens lovbemærkninger er bl.a. anført, at m.h.t. begrebet rimelig fortjeneste, vil dette blive reguleret i overensstemmelse med samtrafiklovgivningens bestemmelser herom. 72. I samtrafiklovgivningen er det eksplicit anført, at den rimelige fortjeneste udgør 12 %. 73. Med hensyn til forrentningen på 10,85 % svarer denne til forrentningnen i LRAICberegningerne og er et resultat af drøftelser i branchen, hvor der er gjort en paralleliseret betragtning i forhold til den eksisterende regulering af samtrafik. Rentesatsen på 10,85 % er udtryk for en Weighted average cost of capital betragtning, indeholdende før skat renten inklusive risikotillæg som branchens aktører kan låne til. 74. På denne baggrund og med baggrund i samtrafikreguleringens bestemmelser vurderes den efter drøftelse i branchen fastsatte fortjeneste og forrentning ikke at være urimelig. 75. Det er korrekt som det er anført i anmeldelsen, at de nye aftaler formentlig vil føre til gennemsnitlige prisfald på %. Dette prisfald skyldes dog ikke i så høj grad de nye prisberegningsprincipper, men nærmere det faktum, at der vil ske en stadig nettotilgang af lejere til mastene. 76. Dette vil ske på baggrund af den forestående udrulning af 3G netværket, der vil indebære en forøget efterspørgsel efter maste, samtidig med at der stadig vil være behov for et fuldt udbygget 2G netværk. På et ikke nærmere kendt tidspunkt vil der om ca. 5 6 år formentlig være sket en så stor udbredelse af 3G teknologien, at der vil ske en begyndende nedtagelse af maste til 2G teknologien med efterfølgende prisforhøjelser af hver enkelt masteposition. 77. Der således ikke tale om reelle prisnedsættelser men mere en forventning om flere udnyttede, der efter aftalen vil gøre lejen på hver enkelt position mindre. 78. Endelig skal der lægges vægt på, at aftalen er et resultat af drøftelser i brancheregi og at alle deltagere i et eller andet omfang får deres ønsker opfyldt. Herunder skal der især lægges vægt på de nye instrængere, der ikke selv har en større mastepark til rådighed, gennem aftalen opnår mulighed for adgang på rimelige vilkår til den eksisterende mastepark. 79. Samlet vurderes aftalen, med den indeholdte priskoordinering af faste priser for masteudlejning, at have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen som omhandlet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Konkurrencelovens Aftalen er således konkurrencebegrænsende som anført i konkurrenceloven 6, stk. 1, idet de i aftalen indeholdte prisberegningsregler skønnes at have til formål samt til følge at begrænse priskonkurrencen på området også selv om de kan fraviges til gunst for lejer. 81. Det skal herefter vurderes, hvorvidt der kan opnås en fritagelse efter konkurrencelovens 8.

8 8 af 9 8, stk. 1, nr. 1. Styrkelse af effektiviteten/fremme af udviklingen 82. I relation til en vurdering af prisberegningsreglerne efter 8, stk. 1, nr. 1 skal det anføres, at aftalen muliggør en mere rationel og dermed effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, eftersom operatørerne anvender hinandens antenne. Fællesudnyttelsen medfører endvidere en bedre udnyttelse af masterne. Fællesudnyttelsen betyder også en mindskelse af de miljømæssige påvirkninger som følge af etableringen af flere operatører og opsætning af færre master. Fællesudnyttelsen vil endvidere indebære en hurtigere, nemmere og billigere etablering af teleinfrastruktur for operatørerne i nye områder. Den fælles udnyttelse af de eksisterende master og lokaliteter vil således betyde en styrkelse af effektiviteten og den økonomiske udvikling. Kravet anses derfor for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2. Sikring af forbrugerne 83. Kravet er opfyldt. Forbrugerne vil opnå en rimelig andel af fordelene ved aftalen gennem billigere priser som følge af lavere etableringsomkostninger og en bedre udnyttelse af de eksisterende master. Endvidere vil tilstedeværelsen af flere operatører resultere i et bredere spektrum af serviceydelser. Endelig er det også til forbrugernes fordel, at de miljømæssige påvirkninger minimeres som følge af et færre antal master. 8, stk. 1, nr. 3. Ikke unødvendige konkurrencebegrænsninger 84. Det skal i relation til denne bestemmelse særligt vurderes, om den detaljerede fastlæggelse af priser er mere vidtgående end hvad der kræves for at opnå de under 8, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte fordele. 85. Da aftalen indeholder konkrete prisberegningprincipper vil de muliggøre adgang til eksisterende antenne på åbne og ikke-diskriminerende prisvilkår for lejerne. Dette vil især være til gavn for nye indtrædere, idet de bedre kan vurdere de økonomiske konsekvenser af en indtræden, og de opnår sikkerhed for, at der ikke sker prisdiskriminering mellem de enkelte indtrædere. Dette er af betydning, da mastelovens prioritering af miljøet vil betyde et øget behov for adgang til andres master, idet egen etableríng skal minimeres mest muligt, og eksisterende master er i høj grad idriftsat af etablerede, dominerende udbydere. 86. Det afgørende er imidlertid at der sker en egentlig koordinering af priserne og at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at vurdere virkningerne af disse priser. I en overgangsfase vil der ske prisfald som følge af UMTS teknologiens indførelse og dermed behovet for flere maste. Da aftalen opererer med, at der efter et treårs forløb skal ske en revurdering af de grundelementer, der skal indgå i prisberegningen, vil det med fordel kunne gøres gældende, at en fritagelse blev givet for et sådant tidsrum af tre år. Kravet anses derfor for opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4. Ikke udelukkelse af konkurrencen 87. Dette krav anses for at være opfyldt idet alle medlemmer af TI har mulighed for på åbne og ikke-diskriminerende vilkår at anvende aftalekomplekset ved indgåelse af deres konkrete aftaler. Alle medlemmer såvel som ikke medlemmer vil således have mulighed for at opnå adgang til såvel markedet for antenne som til markedet for teletjenester, hvorfor aftalekomplekset ikke kan anses for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser og betingelsen i 8, stk. 1, nr.4 er derfor opfyldt. Sammenfatning 88. Samlet opfylder aftalekomplekset betingelserne for opnåelse af en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. Fritagelsen gives for en periode på 3 år, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. I den mellemliggende periode vil der endvidere være mulighed for at bedømme den af TI forudsatte, udarbejdede brancheaftale for master mellem 50 og 100 meter, og således se de to

9 aftalekomplekser i sammenhæng. 9 af 9

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner

Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner 1 af 7 18-06-2012 10:34 Aftalekompleks vedrørende fælles udnyttelse af master og øvrige antennepositioner Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Brancheforeningen Telekommunikationsindustrien i Danmark

Læs mere

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter

Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter 1 af 10 Anmeldelse af aftale om fællesudnyttelse af master over 100 meter Journal nr. 3/1120-0301-266/ISA/tph Rådets møde den 29. oktober 2003 Resumé 1. Med skrivelser af 24. februar og 3. marts 2003 har

Læs mere

2006-04-26: Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje

2006-04-26: Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje 2006-04-26: Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje Journal nr. 4/0120-0100-0004/ISA/FIB/CHJ Rådsmødet den 26. april 2006 Resumé 1. IT- og Telestyrelsen har i en henvendelse til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

: Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje

: Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje 2006-04-26: Telekommunikationsindustriens brancheaftale om masteleje Rådsmødet den 26. april 2006 Journal nr. 4/0120-0100- 0004/ISA/FIB/CHJ Resumé 1. IT- og Telestyrelsen har i en henvendelse til Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Bilag 1. Regnskabsinstruks for omkostningselementer og fortjeneste til beregning af masteleje. Indholdsfortegnelse

Bilag 1. Regnskabsinstruks for omkostningselementer og fortjeneste til beregning af masteleje. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Regnskabsinstruks for omkostningselementer og fortjeneste til beregning af masteleje Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 2 2. Afgrænsning... 2 3. Definitioner... 2 3.1 Anlægsomkostninger... 2

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

AFTALER MELLEM DR, TV 2 OG 4M OM MASTER OVER 100 METER

AFTALER MELLEM DR, TV 2 OG 4M OM MASTER OVER 100 METER Punkt 7 Rådsmødet den 25. februar 2010 25-02-2010 4/0120-0301-0030 /AJE, MBD, KHS AFTALER MELLEM DR, TV 2 OG 4M OM MASTER OVER 100 METER KONKURRENCESTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET 1 RESUME...

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune

Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune 1 af 9 21-06-2012 11:58 Anmeldelse af aftalekompleks mellem Århus Renholdningsselskab og Århus Kommune Journal nr.2:8032-1169/mje/infrastruktur Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Kommune har anmeldt

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S

Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S 1 af 11 Roamingaftale mellem Sonofon A/S og Mobilix A/S Journal nr. 2:8032-513 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

BRANCHEAFTALE OM NUMMERPORTABILITET

BRANCHEAFTALE OM NUMMERPORTABILITET Maj 2011 BRANCHEAFTALE OM NUMMERPORTABILITET Følgende brancheaftale indgået mellem nedenstående udbydere, der deltager i brancheforhandlinger om Nummerportabilitet. Nummerportabilitet i Danmark giver kunden

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC

DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC DR og TV2 overdrages sendemaster fra TDC Journal nr. 3:1120-0401-15/fødevarer-finans/che Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. DR og TV2 har den 20. juni 2001 anmeldt, at Tele Danmark Communications

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Brancheaftale om prisberegningsprincipper. fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er indtil 50 meter.

Brancheaftale om prisberegningsprincipper. fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er indtil 50 meter. Brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er indtil 50 meter. Indholdsfortegnelse 1. Præampel... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet.

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet. Bilag 5.2.D Notat om kalkulation af ejerfordeling i HOFOR Spildevand Holding A/S efter tilgang af Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S samt aktier i BIOFOS Holding A/S Indledning

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør

Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør, Marts 2007 22. marts 2007 Brancheaftale om håndtering af XDSL-kunder som skifter operatør Præambel: Telekommunikationsindustriens (TI's)

Læs mere