Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker"

Transkript

1 Se, min lærer danser: Om bulderbasser, nørder, prinsesser og hjemmelavede kajakker en undersøgelse af kønskonstruktioner i naturfagene på mellemtrinnet Thomas Dam Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie Beckley Preben Flyckt Bjørnsen Vicky Nørtoft Jesper Mougaard Læreruddannelsen i Silkeborg April 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning (Thomas Dam)... 4 Introduktion... 4 Afgrænsning og læsevejledning... 4 Når køn forstås som en konstruktion... 6 Baggrund, forskningsspørgsmål og hypoteser... 8 Forskningsspørgsmål Hypoteser Design Metode Datamateriale (Mads Lund Andersen) Det analytiske afsæt (Thomas Dam) Litteratur Delanalyser: Pigerne mod drengene? (Preben Flyckt Bjørnsen) Resume Indledning Køn i skolen Opsummering Litteratur Mænd er natur og kvinder er indenfor (Vicky Nørtoft) Resumé Indledning Første læsning: En diskursiv tilgang Anden læsning: Citeringer Tredje læsning: Første- og andethed Opsummering Litteratur Den nørdede prinsesse og Bulderbassen (Mads Lund Andersen) Indledning En N/T time i fjerde klasse Begrebsafklaring Når diskurserne konflikter: Lava eller mikroskoper? Uddrag

3 Nørden Hvorledes påvirker køn drenge og pigers adfærd uddrag Konstruktionernes paradoksalitet: Prinsesser, bulderbasser og det midtimellem Opsummering Litteratur Hvordan er man pige? (Jesper Mougaard) Resume Fremgangsmåde Position Kønsdiskurs Eller sådan skal de opføre sig Første- og andenpladsen Grænsefigurer: At opføre sig forkert Når piger er drenge og omvendt Opsummering Litteraturliste Privilegerede positioner (Kristina Helen Marie Beckley) Indledning Hierarki i naturfagene og matematik Interview med lærer, Lisa: Binære hierarkier og deres betydning i naturfag og matematik Hegemonisk diskurs og dens betydning i naturfag og matematik Interview med elev, Nanna: Opsummering Litteratur Afslutning: Implikationer og konsekvenser (Thomas Dam) Hypotese 1. Drengene klarer sig som kategori bedre end pigerne i naturfagene Hypotese 2. Det er mere ok at være interesseret i naturfag som dreng end som pige Hypotese 3. Der findes en social risiko forbundet med at man som pige udviser for stort engagement i undervisningen i naturfag Hypotese 4. Lærerne er vigtige aktører, når det handler om at være konstruktører af de kønnede normativiteter i lyset af naturfagene Modeller: Hvordan reguleres køn på lærer- og elevniveau. (Preben Flyckt Bjørnsen)

4 Første og andethed (Mads Lund Andersen) Hvilke kategorier er i spil i den kønnede konstruktion? (Jesper Mougaard) Veje videre, perspektiv: Køn reartikuleret (Kristina Helen Marie Beckley &Vicky Nørtoft) Indledning Lærernes forestillinger Elevernes forestillinger Læreren og ikke eleven som variablen Læreren der (ikke) ser sine elever Føler du selv, at du gør en forskel? Eleverne om læreren Eleverne om faget Eleverne om arbejdsmetoderne Alt det der ikke siges Køn reartikuleret en afrunding Litteratur

5 Indledning (Thomas Dam) Introduktion SMIL(E) (Skandinaviske Metoder for Innovation Læring Europa) er et treårigt projekt, ( ) som grundlæggende arbejder hen mod det mål at øge rekrutteringen til de naturvidenskabelige uddannelser. SMIL(E) er den overordnede ramme for tre delprojekter: Kreative/ innovative læringsmiljøer i natur/teknik, naturvidenskabelige arbejdsmetoder ved brug af Lego og IT i kommunikation i matematikundervisningen. Derudover indeholder projektet også en tværgående undersøgelsestråd, der handler om køn, i projektet benævnt Genus. Den kønsrelaterede følgeforskning er afsættet for nærværende afrapportering. Afgrænsning og læsevejledning Nærværende afrapportering er resultatet af det undersøgende arbejde under SMIL(E), som, med en bred overskrift, har været rettet i mod køn i naturfagene. Forskningsspørgsmålene kan læseren finde nedenfor. Inden videre læsning lige nogle bemærkninger om begrebsbrug og om disponeringen af afrapporteringen. Vi har i denne afrapportering valgt at bruge samlebetegnelsen naturfag for de fag i folkeskolen, som er rundet af en naturvidenskabelig tradition. Vi sondrer derfor ikke mellem matematik eller natur & teknik, når vi samlet set kigger på kønskonstruktioner i disse fag. Begrundelsen for dette valg er overvejende funktionelt: dels har vores spørgsmål ikke trukket grundlæggende forskelle op mellem fx matematik og natur & teknik, og dels har en sådan sondring ikke haft en egentlig analytisk relevans for os. Der forekommer dog visse steder i delanalyserne en sondring, fx hvis eleverne eller lærerne beskriver konkrete forløb eller hændelser i eksempelvis natur & teknik. I disse tilfælde bruges betegnelsen som interviewpersonen har brugt. Men samlet set har vi beskæftiget os med naturfagsundervisningen som genstandsfelt. Afrapporteringen er udfærdiget således, at der efter indledende og afklarende afsnit først præsenteres fem individuelle delanalyser, alle udarbejdet af projektets studentermedhjælpere. Disse fem delanalyser kan læses uafhængigt af hinanden. Delanalyserne falder ikke i nogen form for kronologi. De introduceres med et resume og afsluttes med en opsummering. 4

6 Det vil på den måde være nemt for læseren at orientere sig såvel i helheden som i enkeltdelene. Afslutningen består af en kort diskussion af projektets fund i lyset af de opstillede hypoteser. Denne korte diskussion går på tværs af delanalyserne, og søger dermed at kaste lys på den helhed, som enkeltdelene tilsammen udgør. For at give den mest dækkende diskussion af fund knyttes der i denne del an til spørgsmålet om reartikulationen af køn i naturfagene. Dette gøres velvidende, at netop afsnittet om reartikulationen af køn i naturfagene markerer slutningen på afrapporteringen, dvs. at læseren møder pointerne fra afslutningen først og den egentlige afslutning til sidst. Dernæst følger fire modeller, som har til sigte at illustrere sammenhængen mellem projektets forskningsspørgsmål og projektets fund. Vi har valgt at introducere modellerne, fordi vi mener at disse på en anden måde end en sammenskrivning kan pointere de sammenhænge, tyngdepunkter, relationer, konsekvenser og implikationer, som delanalyserne har udpeget. Modellerne giver, med andre ord, enkle overblik. Afrapporteringen afsluttes med et livtag på analytisk at undersøge, hvordan køn kan reartikuleres i naturfagene: Er der åbninger i vores materiale, der muliggør, at køn kan tænkes på nye måder? Når vi i afrapporteringen forholder os til dette spørgsmål, så er det fordi at delanalyserne udpeger ulige vilkår for gruppen af piger og gruppen af drenge, som vi har undersøgt dem i naturfagene. Reartikulationen af kønnene i naturfagene skal derfor ses i lyset af SMIL(E)s overordnede målsætning om at gøre interessen for naturfagene større og at øge rekrutteringen til de naturvidenskabelige uddannelser. Delanalyserne peger implicit på nødvendigheden af at gøre visse ting i naturfagsundervisningen anderledes, og uden at det har været nærværende projekts eksplicitte fokus at udpege didaktiske udfordringer eller at tegne konturerne for en anderledes og måske bedre didaktik, så kommer vi i dette sidste afsnit tættest på at (sand-)synliggøre mulige nye veje at bevæge sig ad. Helt præcist kan det siges om afgrænsningen af genus-projektet, at vores fokus har været at undersøge vilkår og konsekvenser forbundet med den kønnede praksis i naturfagene, det, vi med andre ord kalder for konstruktionen af køn. 5

7 Men når dette er sagt, så har det også været en implicit ambition for vores arbejde, at man efter endt læsning er blevet klogere på, hvilke konsekvenser det kan have i naturfagsundervisningen, hvis man fortsætter ad de samme veje, som vi har fået dem beskrevet i vore interviews. Når køn forstås som en konstruktion Under overskriften Nu danser Eila Neergaard, som hun vil oprulles i Dagbladet Information 24.sep en historie om, hvordan Ejler Neergaard i en alder af 71 træffer en beslutning om at blive til den, hun altid har følt sig som, selvom staten og myndighederne insisterede på, at han var en anden. Ejler blev til Eila. Køn er typisk opfattet som en binær kategori: Du kan enten være hankøn eller hunkøn. Den binære kønslogik er allestedsnærværende og har fx i forhold til virkelighedspatentet på folkeskolen en ret stærk position: Neurobølgen eller den kønsrelaterede hjerneforskning står i dag stærkt som dagsordenssætter for, hvordan vi skal forstå børn, deres lærings- og udviklingspotentiale, deres (køns-)specifikke udfordringer etc. (se fx Grønbæk Hansen 2011). Tidligere socialminister Benedikte Kjær siger 31.juli 2011 i et interview med Kristeligt Dagblad (viderebragt af DR) følgende: Danske daginstitutioner skal give drenge mulighed for at være drenge og undgå, at for meget tid i børnehaven bruges på stillesiddende aktiviteter med perleplader og dukker. Pointen synes at være den, at der i drengene (i deres DNA, deres hormonbalance, deres genetik, deres hjerne etc.) grundlæggende ligger indbygget, at de skal aktiveres på en anden måde, end ved hjælp af aktiviteter der kræver at man sidder. Hvorfor, kunne man jo spørge. Søndergaard (2000) ville kalde en sådan selvfølgelig kulturel fortælling for en storyline: Drengen der har ild i røven, er en genkendelig figur, det er forventeligt, at han har svært ved at tackle længere tids stillesiddende arbejde, han løser uoverensstemmelser med en kontant afregning, for derefter hurtigt at komme videre. Han er aktivitetsrettet, hvor pigen er relationsrettet. Pigen er på sin side bedre til stillesiddende aktiviteter, hun er i de tidlige institutionsår et til to år mere moden end de jævnaldrene drenge, hun kan fnidre (Søndergaard 2011) og uoverensstemmelser i pigeflokken løses ved komplekse markeringer af hvem, der er ude eller inde, eller ved bagtalelse, marginalisering el. lign. og ofte skal en voksen inddrages, for at det kan blive helt godt. Alt sammen bygger dette på et normativt og selvfølgeligt grundlag. 6

8 Udgangspunktet for vores arbejde har været forståelsen af at køn, måske kan bo i biologien, men mest af alt bor i de daglige indstiftelser af selvfølgelighed, som vi alle tager del i. Det selvfølgelige og det naturlige skal gentages hver dag, for at det kan blive selvfølgeligt og naturligt, det bliver med andre ord en slags usynlig præmis. Vi har i vores arbejdet forladt tanken om, at vi med vore forskningsspørgsmål, vore metoder og vore data kan afdække den virkelige virkelighed (Staunæs & Petersen 2000:9). Virkeligheden er en konstruktion; den er et kulturelt produkt, som vi, som subjekter, er medskabere af. På et helt konkret niveau reguleres kønnet i samfundet, og derfor også i skolen. Ovenstående beskrivelse af Ejler er et eksempel på en sådan regulering. Kofoed (2004) indstifter i sit arbejde en sondring mellem det passende og det upassende i forhold til, hvordan man er elev. Grønbæk Hansen (2011) toner dette begreb yderligere ved at sondre mellem passende pigeelev og passende drengeelev. Forskellen med det passende og det upassende er en grænseovergang, der fx i skoleregi bevogtes af hele elev- og lærergrundlaget: dvs. at det upassende; det kan være påklædning, vennegrupper, måden at være på, måden at tale på, fritidsinteresser, musiksmag, måder at deltage i undervisningen på etc. reguleres. Det upassende søges afrettet. Vi har i vores arbejde været optaget af, bl.a. at afsøge grænserne mellem det passende og det upassende i forhold til kønnet og til kønsnormativerne. I forskningstermer har vi benævnt dette første- og andethed; altså hvem er norm, og hvem er afvigelse? Betegnelserne første og andethed peger på det forhold, at privilegerede positioner er sociokulturelle indstiftelser, de er menneskeskabte og menneskevedligeholdte. Det er bl.a. derfor, vi i vores interview har spurgt børnene og deres lærere til, hvem de anser for at være dygtige til matematik og natur & teknik. Vores optagethed er således ikke rettet mod om de dygtige er drenge eller piger, men mod hvordan den passende pigeelev og den passende drengeelev (Grønbæk Hansen 2011) er blevet tonet eller blevet til i informantens narrativ og med hvilke konsekvenser. Hvordan vil børnene opfatte Sara, hvis vi leger med tanken om, at hun er klassens bedste til matematik eller Bjørn, hvis han er klassens bedste til perleplader? Vores blik har med andre ord været rettet mod forståelsen af, hvordan køn lokalt er blevet gjort i lyset af matematik og natur & teknikundervisningen. Køn er ikke en essens, vi kan ikke kun forstå køn som biologi, køn er derimod en kategori på linje med højde, indkomst, øjenfarve, handicap, skostørrelse, alder. 7

9 Ambitionen har i arbejdet været at forsøge at skrive kategorien køn frem på en ikkekønsstereotyp måde, på en ikke-blind måde (Fogh Jensen 2009), hvilket er i tråd med et af forskningsspørgsmålene, som vedrører vores ambition om at reformulere de kønnede positioner i naturfagene: Kan vi forstå drengeelever og pigeelever på en anden måde, end vi aktuelt gør? Kan et sådant ændret syn åbne op for, at interessen for fx matematik og natur & teknik bliver større? Kan et reformuleret syn understøtte ændringen af de kønnede magtpositioner i naturfagene og dermed vende første og andethed på hovedet? Baggrund, forskningsspørgsmål og hypoteser Baggrunden for nærværende arbejde er tilknytningen til SMIL(E). Kønsdimensionen i naturfagene er et af SMIL(E)s overordnede foki. Men dette står ikke alene som baggrund. Afsættet for vores arbejde har bl.a. været den danske ROSE-undersøgelse fra 2008 (Troelsen & Sølberg) (The Relavance of Sience Education), udført, for den danske dels vedkommende, af forskere fra DPU, Århus Universitet. Undersøgelsen har haft som sit formål at undersøge relevans: I ROSE-projektet handler det om at skabe et nuanceret billede af hvilke aspekter af naturvidenskab, teknologi og naturfagsundervisning, der er (og ikke er) af betydning for de 15- årige og i hvilke sammenhænge (ibid.:4). I modsætning til fx PISA undersøgelserne har ROSEundersøgelsen handlet om de unges interesser og holdninger, heri benævnt som affektive faktorer (ibid.:4). ROSE-undersøgelsen er baseret på store mængder kvantitative data og alene derfor er kundskabstilbuddet af en helt anden kapacitet end det arbejde, vi har lavet. I modsætning til vores arbejde er udgangspunktet i ROSE-undersøgelsen, at der helt grundlæggende eksisterer forskelle mellem drenge og piger. Det samme gør sig fx gældende i Troelsen (2005), hvor der trækkes på den samme biologisk/kønsessentialistiske forståelse som i ROSE. Troelsen (ibid.) foreslår, at der i fremtiden bør laves kvalitative undersøgelser, som kan afdække årsagerne til den vigende interesse for naturfag i den danske folkeskole. Vores primære interesse har været at forsøge at forstå kønskonstruktioner i naturfagene, og vi kan derfor ikke helt eksplicit sige noget om denne vigende interesse, men vi har delvist taget Troelsens opfordring op, da vi med vores arbejde kan være med til at kaste (nyt)lys på hhv. drengenes og pigernes optagethed af naturfagene, som denne udfolder sig i spændfeltet mellem det passende og det upassende og mellem første og andethed. 8

10 Vi har brugt ROSE-undersøgelsen som en slags bagkant, eller en mur, hvor opad vi har kunnet spille vores kønsdekonstruktioner: Når Rose-Undersøgelsen kundgør, at pigerne er mere interesserede i emner [ ] som sundhed, helse og emner, som befinder sig i udkantsområdet af, hvad man normalt ville kalde videnskab (Troelsen & Sølhøj 2008:7), så har vi været optaget at undersøge, om det overhovedet er sådan og hvorfor. Når ROSE-undersøgelsen konstaterer, at piger vil lære om sundhed, drenge om teknologi, at drenge interesse for naturfag er tilstede uafhængigt af skoleundervisningen, mens pigernes interesse for selvsamme står og falder med undervisningens kvalitet; bliver det kedeligt, falder pigerne fra, så har vi været optaget af at forstå, hvordan køn som kategori bliver til i naturfagsundervisningen og hvordan normer for kønnede forskelle reguleres børnene imellem og med læreren som aktør. Resultaterne af PISA-undersøgelserne udgør en mere implicit ramme omkring vores undersøgelse og afrapportering. De seneste resultater fra 2009 viser, at drengene som gruppe klarer sig bedre båd i naturfag og matematik. Danske pigers præstationer har i alle PISAundersøgelser været signifikant ringere end danske drenges og er i 2009 under OECDgennemsnittet (UVM 2009:8). Videre lyder det: [ ] at kønsforskellen er meget stor i forhold til de øvrige lande i undersøgelsen, hvor drengene præsterer bedre end pigerne. ( ) Resultatet tyder på, at der i naturfagsundervisningen i skolen ikke skabes en inkluderende ramme for læring og evaluering. Vi har ikke i vores projekt tænkt, at denne forskel kønnene imellem kan tilskrives biologiske faktorer, vores udgangspunkt har været et andet. Det har netop været at undersøge, hvordan ramme og vilkår for de to køn er blevet etableret i klasserummet og, som en indirekte konsekvens heraf; hvordan læring og evaluering er blevet etableret i klasserummet for gruppen af drenge og gruppen af piger. Afrapporteringen skal ikke bruges til at gå PISA-undersøgelsens ærinde: Vi vil derfor ikke løbende i det følgende forholde vore analytiske pointer og fund med den i PISA-undersøgelsens etablerede og beskrevne kønsforskel. Vores datamateriale er et andet, og vores ærinde er et andet. Alligevel kan det give mening, hvis læseren forstår både PISA-undersøgelsen og ROSE-undersøgelsen som en underliggende relevanstråd i vores arbejde, da begge undersøgelser indgå som element i de citeringer (se Vicky Nørlunds delanalyse), der er med til at etablere en forskel mellem aktører med drengenavne og aktører med pigenavne. 9

11 Afsættet for vores undersøgelse er følgende: Forskningsspørgsmål Hvordan konstrueres køn og kønnede positioner i lyset af naturfagene og med hvilke konsekvenser? Øvrige spørgsmål rejser sig: Hvordan konstrueres første- og andethed i naturfagene? Hvilke kategorier er i spil i den kønnede konstruktion? Hvordan reguleres køn på lærer- og på elevniveau? Hvilke muligheder findes der for at reformulere de kønnede positioner i lyset af naturfagene? Hypoteser Drengene klarer sig som kategori bedre end pigerne i naturfagene. Det er mere ok at være interesseret i naturfag som dreng end som pige. Der findes en social risiko forbundet med, at man som pige udviser for stort engagement i undervisningen i naturfag. Lærerne er vigtige aktører, når det handler om at være konstruktører af de kønnede normativiteter i lyset af naturfagene. Som en analogi til Clifford & Marcus kritik af kulturbegrebet (Bundgaard 2006) har vi været optaget af at kigge forbi barnets individuelle køn som forklaring på, hvorfor barnet har haft særlige kompetencer på det naturfaglige område. Clifford og Marcus (ibid.) gør op med forestillingen om, at antropologen i sit arbejde blot reproducerer virkeligheden som den er og ikke som sådan har aktier i, at vi fx forstår kulturer som homogene størrelser. Deres udgivelse fra 1986 bærer titlen Writing Culture (ibid.:136) og sigter til det forhold, at antropologer aktivt er medskabere af forestillingen om kultur som en homogen størrelse. Sammenhængen mellem det at write culture og vores projekt er den, at vi har sat os for at se på både lærerne og eleverne som aktive medskabere af (ofte homogene) forestillinger om kønnene og deres lyst til eller kompetencer indenfor naturfagene i folkeskolen. 10

12 Vi har været optaget af at undersøge hvordan lærere og elever skaber forestillinger om, hvorfor fx at drenge er bedre til matematik og hvorfor piger er bedre til dansk eller sprogfag. Fokus har været på de aktive gørelser af kønsforventninger og - normativer. Vores tilgang til genstandsfeltet, fagene matematik og natur & teknik på mellemtrinnet, har været præget af hvad Staunæs og Søndergaard (Mik-Mayer & Järvinen 2005:17) kalder for en virkelighedsreflekterende tilgang. En sådan tilgang modstiller sig den virkelighedskonstaterende tilgang [ ] hvor forskningsgenstanden bliver betragtet som et stabilt og afgrænset fænomen (ibid.). Omformuleret til vores projekt ville en virkelighedskonstaterende tilgang betyde, at vi ville forstå køn som en grundlæggende essentiel størrelse, og at det individuelle barns biologiske køn ville diktere dette barns interesser, præferencer og kompetencer. I en konstaterende optik ville vi således blot skulle ud og beskrive genstandsfeltet, som var dette en objektiv og direkte målbar størrelse. En virkelighedsreflekterende tilgang afspejler dels, at vi som undersøgere godt er klar over, at vi påvirker den virkelighed vi får øje på og står i forhold til, og dels at vi er på det rene med, at virkeligheden overhovedet ikke er ren : Den er rodet, modsætningsfuld, ustabil og under løbende opbygning og nedbrydning. Dette betyder ikke, at Ole i 4.a. ikke står til troende, når vi har interviewet ham, men det betyder, at vi har været optaget af, hvordan han skaber sammenhæng i sin fortælling, i sit narrativ, og i hvordan og på hvilken måde han indgår i den lokale meningsproduktion der har med kønsforskelle i matematik og natur & teknikundervisningen at gøre. Vi har været optaget af, hvordan Ole er (med-)skaber af den foranderlige virkelighed han sammen med sine klassekammerater, lærere og forældre er indlejret i og som bliver normsættende for hvordan man fx kan være dreng og pige i en given matematik- og NTtime. Når Sofie i et af vores interviews giver udtryk for, at det er drengene i klassen der er bedst til matematik, mens pigerne er bedst til de kreative fag, så har vi været optaget af analytisk at udfordre og nuancere dette billede samt at forsøge at forstå den meningsproduktion, der har ført til denne helt typiske citering af en grundlæggende forskel på drenge og piger i lyset af deres interesser, præferencer og kompetencer. Hvordan gør man køn i naturfagene og hvordan undersøger man overhovedet sådanne gørelser? 11

13 Design Projektet skriver sig op i mod en kvalitativ tradition, den kompleksitetsanalyserende tradition (Søndergaard 2005:264) Kundskabsambitionen rettet i mod undersøgelsen og forståelsen af, hvordan køn og kønnede positioner konstrueres i lyset af matematik- og natur & teknikundervisningen og med hvilke konsekvenser. Undersøgelsen af den konkrete praksis er nysgerrig på subjektet i konteksten og på den meningsproduktion, der ligger til grund for de kønnede konstruktioner, for kønsnormativer, for hvilke sociale kategorier der overhovedet er ude at gå i vore informanters narrativer og med hvilke konsekvenser for den overordnede kønskonstruktion. Datakonstruktionen har foregået på foregå på fem forskellige folkeskoler: Tre i Silkeborg, en i Stilling og en i Hørning. Blikket på forskellige praksisser giver mulighed for at arbejde komparativt. Det har ikke været en bestræbelse, at disse skoler skulle være karakteriseret ved forskellighed hvad angår området/bydelen de ligger i, ej heller i forhold til den kønsrelaterede sammensætning i elevpopulationen. Det kvalitative design giver os de data vi har brug for, for at kunne frembringe den nødvendige viden til besvarelsen af forskningsspørgsmålet Metode Projektets metoder indbefatter interviews samt observationer. Opmærksomhedsfelterne er overordnet set, i tråd med projektets metaoptikker, hvordan den lokale praksis i hhv. matematik og natur & teknikundervisningen frembringer kønnede subjekter og hvordan vi skal forstå disse konstruktioner. Metodisk kigger vi efter rodet, bruddene, det foranderlige og præmisserne for subjektiveringerne (Søndergaard 2000). Vores observationer har i nogle tilfælde dannet grundlag for, hvem vi har ønsket at interviewe. Endvidere har observationerne skærpet vores opmærksomhedsfelter; det kunne fx være, at vi under observationerne fik øje på noget, vi ikke selv på forhånd havde været rettet i mod. Observationerne har endvidere givet os mulighed for at spørge de medvirkende børn om helt konkrete fænomener i deres skolehverdag, som vi, i fællesskab med dem, havde adgang til. Andenæs (1991) betegner en sådan tilgang for livsformsintervju, på dansk livsverdensinterview. Fordelen ved at lade interviewet dreje sig om det 12

14 nære og det konkrete er den, at den opgave barnet stilles overfor i interviewsituationen således ikke er løsrevet fra dagligdagen, fra barnets livsverden. Tilgangen til de gennemførte interviews er også beslægtet med en narrativ tilgang (Josselson & Lieblich 1995). Den narrative tilgang giver os indblik i det Geertz kalder for lokal viden eller lokal sandhed (ibid.). Vi er engageret i at afdække disse lokale sandheder og diskurser, som tilsammen udstikker rammerne for kønsgørelserne, hvilket er helt i tråd med kundskabsambitionen, som er den, at vi er optaget af de konkrete kønsgørelser på de deltagende skoler, af normativer og positioner, og de måder hvorpå de kategorier skabes og vedligeholdes og med hvilke konsekvenser for subjektet. Alt sammen i en lokal forankring. Datamateriale (Mads Lund Andersen) Delanalyserne i denne afrapportering er baserede på 13 interviews på fem forskellige skoler. Der er foretaget syv fokusgruppeinterviews, tre solo interviews og fire lærerinterviews. Tre interviews blev brugt som test til at finjustere metode samt spørgsmålene, der blev stillet. Disse blev foretaget på Højboskolen i Hørning. Derudover er der foretaget interviews på henholdsvis; Sølystskolen, Stilling skole, Hvinningdalskolen og Funder skole. Interviews er foretaget i fjerde og femte klasser. Vi valgte først og fremmest mellemtrinnet, da det var her vi fandt samarbejdsvilje blandt underviserne. Herudover ville indskolingsklasser ikke kunne give os de svar vi søgte (se forskningsspørgsmål i Thomas Dams afsnit), mens elever fra syvende klassetrin og op, ofte vil gruppere sig efter andre parametre end køn(se fx Staunæs 2004 eller Kofoed 2004). Derfor ville de kønnede forskelle fremstå tydeligere på mellemtrinnet frem for overbygningen, og det udgjorde altså det logiske valg. I alt har vi talt med 20 elever. Vores sammenlagte databaseindeholder tilsammen 305 minutters lydfiler, og af disse er der indsamlet 76 siders transskriptioner fra dele af de interviews, vi fandt mest relevante. Hvert interview er foretaget af to personer, hvor den ene fungerede som observant, mens den anden interviewede, hvorfor vi også i så høj grad valgte at benytte fokusgruppeinterviews, da disse gav eleverne mulighed for at have en 'støtte' i en anden klassekammerat. Vi udvalgte metodisk aktører ud fra et kvalitativt standpunkt, hvor vi observerede en enkelt lektion og på baggrund af denne valgte den eller de elever ud, som vi mente, havde noget at sige. 13

15 Parametrene for denne udvælgelse var elevens deltagelse i undervisningen og dennes engagement. Vi valgte denne fremgangsmåde, for at give os selv de bedst mulige kort på hånden i interviewsituationen, hvor interviewets relative succes til dels kan afhænge af, hvor meget interviewpersonen kan eller tør sige. Endvidere udarbejdede vi interviewguiden på en sådan måde, i tråd med Andenæs overvejelser om rammerne for livsverdensinterview (1991), at denne bl.a. tog afsæt i de konkrete gørelser og rørelser i klasserummet og i undervisningen. Vi var derfor interesserede i at selektere interviewpersoner, som var deltagende og aktive. Det analytiske afsæt (Thomas Dam) Grundlaget for analyserne har været, hvad jeg ovenfor har benævnt, en virkelighedsreflekterende tilgang. Metodisk har vi ledt i materialet efter de kønskonstruktioner, som vore informanter; lærere og elever, har åbenbaret for os i interviewene. Analytisk er det en pointe, at vi leder efter kønsnormativer, kønshierarkier etc. i materialet, men at vi også kigger efter brud, sprækker og undtagelser. Bruddene, sprækkerne og undtagelserne er altid tilstede i enhver konstruktion: intet fremstilles endeligt eller entydigt, ingen bestemt figur (dreng, pige, mand eller kvinde) kan endeligt afgrænses, ej heller føres tilbage til noget oprindeligt. Med Derrida kan man sige, at der ikke findes nogen endelig referent (Simonsen 1996). Den analytiske implikation ved dette er således, at vi som undersøgere må være sensitive overfor den virkelighed og de kønsrelaterede fænomener som opstår i interviewene. Vi må analytisk invitere det divergerende perspektiv ind i teksten, skulle et sådant eksistere. Vores fokus har i det analytiske arbejde været rettet mod, hvordan de to køn har optrådt for os i vore informanters narrativer og med hvilke konsekvenser i naturfagsundervisningen. Hvis der i informanternes narrativer skabes inferiøre eller privilegerede positioner for fx pigerne, så er det analytiske fokus at forstå, hvordan der skabes mening i et sådant narrativ og hvad konsekvenserne ved dette kan være. På den måde er afsættet hver gang fuldstændigt at tage informantens narrativ for gode varer. Vi forsøger således ikke at se bagom narrativet, heller ikke at søge at gennemskue løgnen, overdrivelsen eller ironien. Det analytiske arbejde baserer sig på undersøgelsen af det sagte, på det sagtes virkelighedsskabende potentialitet og på konsekvenserne i et kønnet perspektiv. 14

16 Analyserne er udarbejdet af de deltagende studentermedhjælpere i sparring med mig og hinanden. Arbejdsgangen har været, at vi indledningsvist har kodet interviewene (Kvale 1994), dvs. at vi har lyttet interviewene igennem med vores nøgletemaer og begreber for øje og har på den måde sorteret i datamaterialet ved at inddele forskellige passager i interviewene i kategorier. Delanalyserne afspejler på den måde et livtag med materialet, hvor vi, så meget vi kunne og skønnede det relevant, har bestræbt os på, at få undersøgt alle de væsentligste kategorier og områder, for bedst muligt at kunne få svar på forskningsspørgsmålene og de beslægtede hypoteser. Delanalyserne har visse idiosynkratiske præg, da de jo er udarbejdet af fem forskellige mennesker. Samtidig har vi, for læsevenlighedens skyld, tilstræbt en metodisk overensstemmelse, dog uden at vi på forhånd har opstillet en skabelon for arbejdet. Kvaliteterne ved en sådan organisering er, at hver delanalyse har sine egne forcer og sin egen logik. Samtidig understøtter denne fremgangsmåde også vores ambition om at etablere et ikke-entydigt eller endeligt afgrænset syn på køn i naturfagene; fem par øjne får øje på forskellige elementer, ser forskelligt på disse og vil på forskellig vis kunne analytisk udfordre den virkelighed, som er blevet skabt under interviewene. 15

Flere end to slags børn

Flere end to slags børn Flere end to slags børn - en rapport om køn og ligestilling i børnehaven Af Jesper Olesen Kenneth Aggerholm & Jette Kofoed Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33

Samtalen...24. Indeksikalitet...28. Deiksis...29. Reparationer...31. Transaktionsanalyse...33 INDLEDNING...7 Indledning...8 Problemstilling...9 Afgrænsning...9 METODE...11 Opbygning af projektet...12 Projektets videnskabsteoretiske ramme...13 Hvilken status har den videnskab, vi bedriver?...14

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv Niels Ulrik Sørensen, Ane Grubb, Iben Warring Madsen og Jens Christian Nielsen Når det er svært at være ung i DK unges beretninger

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse

Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse Mellem lyst og nødvendighed - en analyse af unges valg af videregående uddannelse Ph.d.-afhandling Camilla Hutters August 2004 Forskerskolen i Livslang Læring Roskilde Universitetscenter Man tegner noget,

Læs mere

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør?

Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? Speciale i Pædagogisk Psykologi - Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Aarhus Universitet Hvis man gør hiv, er det vel ikke det eneste, man gør? En pædagogisk psykologisk undersøgelse af subjektivitetstilblivelser

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere