Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens"

Transkript

1 Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve, der giver låntager ret til at konvertere. Der skulle rettelig have stået gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere. Da den oprindeligt foreslåede formulering er åbenlyst meningsforstyrrende, er bestyrelsens forslag til nye 3C og 3D korrigeret, således at det fremgår, at det er långiver, der har ret til at konvertere. Den engelsksprogede version af indkaldelsen indeholder ikke en tilsvarende fejl og er derfor ikke korrigeret.

2 Topdanmark A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling 17. april 2013

3 Topdanmark A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S, onsdag den 17. april 2013, kl , i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Generalforsamlingen transmitteres direkte på Topdanmarks hjemmeside Investor. Bestyrelsen forelægger: I. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. II. III. IV. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport. Godkendelse af årsrapporten samt bestemmelse om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Anders Knutsen ønsker ikke at genopstille. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Birgitte Nielsen. Den øvrige bestyrelse foreslås genvalgt. Bestyrelsen foreslår valg af: A. Anders Colding Friis B. Jens Maaløe C. Birgitte Nielsen D. Michael Pram Rasmussen E. Annette Sadolin F. Søren Thorup Sørensen En nærmere beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan findes på Topdanmarks hjemmeside Investor Generalforsamling og er udsendt til de aktionærer, der har anmodet om at få fremsendt indkaldelse til generalforsamlingen skriftligt. V. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne. Forslag fra bestyrelsen: A. Forslag om vedtægtsændringer 1. Bestyrelsens hidtidige bemyndigelser til kapitalforhøjelser mv. udløber i Bestyrelsen har, ligesom de fleste C20-selskaber, haft sådanne bemyndigelser i en længere årrække. Bestyrelsen foreslår bemyndigelserne fornyet for en ny 5-årig periode. De hidtidige 3A-D foreslås ændret til: 3A Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 2,5 mio.kr., jf. dog 3G. Forhøjelsen fordeles forholdsmæssigt mellem samtlige aktionærer, og tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. 3

4 Bemyndigelsen gælder indtil d. 17. april B Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer at forhøje aktiekapitalen ved udstedelse af nye aktier ad én eller flere gange med indtil i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog 3G. Tegningskursen for de nye aktier skal svare til markedskursen. Bemyndigelsen gælder indtil d. 17. april C Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne foretages som følge af gældskonverteringen, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog 3G. Bemyndigelsen gælder indtil d. 17. april Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne. 3D Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne foretages som følge af gældskonverteringen, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog 3G. De konvertible gældsbreve skal udbydes på markedsvilkår. Bemyndigelsen gælder indtil d. 17. april Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne. 3E Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes som følge af tegningsoptionerne, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog 3G. Bemyndigelsen gælder indtil d. 17. april Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne. 3F Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Den aktiekapitalforhøjelse, der skal kunne 4

5 tegnes som følge af tegningsoptionerne, kan maksimalt udgøre i alt nominelt 2,5 mio. kr., jf. dog 3G. Tegningsoptionerne skal udbydes på markedsvilkår. Bemyndigelsen gælder indtil d. 17. april Bestyrelsens beslutning om udstedelse af tegningsoptioner skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen kan foretage de heraf følgende ændringer af vedtægterne. 3G Bestyrelsens bemyndigelser efter 3A-3F kan tilsammen maksimalt udnyttes til at forhøje aktiekapitalen med i alt nom. 2,5 mio. kr. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens beslutning ske ved kontant indbetaling, indbetaling i værdier, der mindst modsvarer de udstedte aktiers markedsværdi, konvertering af gæld eller udstedelse af fondsaktier. 3H Aktier udstedt i medfør af 3A-3F er omsætningspapirer, registreres på navn og skal i enhver henseende være ligestillet med de hidtidige aktier. 3I Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser der gennemføres iht. 3A- 3F. Den hidtidige 3E bliver herefter 3J. 2. Som følge af at den generelle forældelsesfrist i den danske lovgivning er nedsat fra 5 til 3 år, af at Erhvervsstyrelsen har ændret navn og af de under pkt. VA1 foreslåede ændringer, foreslår bestyrelsen følgende konsekvensændringer: 9, stk. 1 foreslås ændret til: Stk. 1. Udbytte, der ikke er hævet inden 3 år fra afholdelsen af selskabets ordinære generalforsamling, tilfalder selskabet. Dette gælder dog ikke udbytte, der indestår i selskabet grundet mindsteudbetalingsreglen i 7, stk. 3. For sådanne beløbs vedkommende begynder den 3-årige forældelsesfrist først at løbe, når udbytte efter skat overstiger 50 kr. 11, stk. 5 foreslås ændret til: Stk. 5. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker i Erhvervsstyrelsens edbinformations-system og offentliggøres via selskabets hjemmeside. 25 foreslås ændret til: Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange, eller som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i 3A-3F eller 5, stk. 4. B. Forslag om kapitalnedsættelse Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt i alt kr. egne aktier, svarende til stk. aktier á 1 kr., således at disse egne aktier annulleres. I medfør af selskabslovens 188, stk. 1, oplyses, at formålet med kapitalnedsættelsen er at udbetale beløbet til selskabet som ejer af aktierne, idet beløbet overføres fra selskabets bundne kapital til dets frie reserver. Kapitalnedsættelsen sker til kurs (svarende til 5

6 børskurs 112,96 pr. stk.). Der overføres således i alt ,00 kr. til de frie reserver. Efter udløb af fristen for anmeldelse af krav og gennemførelsen af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes 3, stk. 1, til: "Selskabets aktiekapital andrager kr , der er fuldt indbetalt. VI. Valg af 1 statsautoriseret revisor. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, foreslås genvalgt. VII. Eventuelt. Vedtagelseskrav Til vedtagelse af dagsordenens pkt. III, IV og VI kræves simpelt flertal. Til vedtagelse af dagsordenens pkt. VA1, VA2 og VB kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Afstemning vil ske efter princippet én stemme pr. aktie. Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato Topdanmarks samlede aktiekapital udgør kr. fordelt på aktier á 1 kr. Topdanmarks beholdning af egne aktier, hvorpå der ikke kan stemmes på generalforsamlingen, udgør stk. aktier. Antallet af stemmerettigheder på generalforsamlingen udgør derfor Aktieudstedende pengeinstitut er Danske Bank, hvorigennem aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder. Registreringsdatoen er den 10. april Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor. Adgangskort Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 12. april 2013 løse adgangskort ved henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf , Fuldmagt og brevstemme Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes. Aktionærer kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Elektronisk fuldmagts- og brevstemmeblanket kan downloades fra selskabets hjemmeside Investor Generalforsamling. Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fremsende denne skriftlig eller pr. til så den er selskabet i hænde senest den 12. april Yderligere oplysninger 6

7 I de sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige på selskabets hjemmeside Investor Generalforsamling. Materialet kan endvidere rekvireres ved henvendelse til Topdanmarks aktieadministration. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan i henhold til selskabslovens 102 stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen eller til forhold, som er af betydning for bedømmelse af årsrapporten og selskabets stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål kan forud for generalforsamlingen stilles ved personlig eller skriftlig henvendelse til Topdanmark A/S, Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf , BESTYRELSEN 7

8 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere