19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum"

Transkript

1 TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: P tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

2 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning Afgørelse Vilkår Oplysninger og vurderinger Partshøring Gyldighed Gyldighed Klagevejledning Klagevejledning Liste over modtagere af kopi af tilladelsen... 7 Bilag 1: Tegning over placering af solfangeranlæg... 8 Bilag 2 Oversigt over matrikelnumre... 9 Bilag 3 Lovgrundlag Stamdata for ansøger Navn Adresse Telefon nr Mail-adresse Kontaktperson Matrikel nr. Aktivitet Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Esben Nagskov Matr. nr. 3g Lergrav Hgd., Avlum. Ejer Villy Jæger, matriklen erhverves af Aulum Fjernvarme. Matr. nr. 1f, 7h, 28a og 30 Skjerk By, Avlum. Ejer: Villy Jæger, matrikler erhverves af Aulum Fjernvarme. Matr.: 5e, 5f og 5k, Skjerk By, Avlum Aktivitet Etablering af solvarmeanlæg, inkl. rørføring, vekslerstation og akkumuleringstank. Herning Kommune Sagsbehandler Lise Brock Andersen Kvalitetssikring Henrik Thimsen Telefon Telefon Mail Mail

3 1. Ansøgning Herning Kommune har den 4. september 2014 modtaget varmeprojektforslag om etablering af solvarmeanlæg i forbindelse med Aulum Fjernvarme a.m.b.a., Rugbjergvej 3, 7490 Aulum. Herning Kommune har den 12. februar 2015 modtaget ansøgning om 19 tilladelse til etablering af nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlægget 2. Afgørelse Herning Kommune tillader hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt. Tilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven 19. Solvarmeanlægget som sådan skal ikke miljøgodkendes, da aktiviteten ikke falder under listepunkterne nævnt i godkendelsesbekendtgørelsen. Anlæggets rørføring skal dog have tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19, da der er tale om nedgravede rør, der indeholder kemiske stoffer, der kan give anledning til forening af jord og grundvand. Opsamlingstank, akkumuleringstank, varmeveksler og pumpeanlæg er omfattet af Miljøgodkendelse af kraftvarmeproduktion med en indfyret effekt mellem 5 og 50 MW på adressen Kulvej 5, 7490 Aulum af 26. oktober 2006). Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen, uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. 20 i miljøbeskyttelsesloven. Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens 20 kan påklages. Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet i bilag 3. Herning Kommune har 19. december 2014 afgjort, at det ansøgte ikke kræver en VVM-redegørelse efter VVM-bekendtgørelsen. 3. Vilkår Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsesdatoen En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Indretning og drift Nedgravede rørføringer skal bestå af stålrør med kapperør af PE. Rørledninger skal dimensioneres og udføres i overensstemmelse med seneste udgave af EN 253 samt øvrige relevante standarder. Der skal være indbygget alarm i rørenes isolering for konstatering af læk. Side 3 af 10

4 Rørføringen skal trykprøves inden ibrugtagning. Dokumentation for resultatet af trykprøvningen skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning. Efter reparation af rørføring skal denne trykprøves inden ibrugtagning og dokumentation for resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden inden ibrugtagning Nedgravede rørføringer skal være forsynet med alarm for - trykændringer - udløsning af sikkerhedsventilen - lækage i de dobbeltvæggede nedgravede rør. Alarmerne skal være tilsluttet automatisk overvågning, der straks alarmerer værkets personale Hvis anlægget tages varigt ud af drift, skal nedgravede rør tages op af jorden. Egenkontrol Alarmerne skal funktionsafprøves mindst én gang årligt. 4. Oplysninger og vurderinger Virksomheden oplyser Aulum Fjernvarme ønsker at etablere et solvarmeanlæg som supplement til det eksisterende kraftvarmeværk. Formålet med etableringen af solvarmeanlægget er bl.a. at reducere forbruget af fossilt brændsel. Aulum Fjernvarme forventer, at solvarmeanlægget vil producere ca. 25 % af den samlede varmeproduktion. Det betyder, at solvarmeanlægget fortrænger motor- og kedeldrift, hvorved der kan opnås en betydelig besparelse i udgifter til indkøb af fossilt brændsel samt en miljøgevinst i form af CO 2 - reduktion. Anlægget Solvarmeanlægget er opbygget af 4 enheder: m 2 solfanger med tilhørende rørsystem (solkreds) til opfangning af varme fra solen vekslerstation til overførsel af varme fra solkredsen til fjernvarmenettet (Kulvej 5) 40 m 3 sikkerhedsstank opstillet på det eksisterende værk, hvor den opsamlede varme indgår i driften (Kulvej 5) m 3 akkumuleringstank (Kulvej 5) Solfanger inkl. solkreds etableres på matriklerne 3g Lergrav Hgd. Avlum og 1f, 28a og 30 Skjerk By, Avlum hvorfra det opvarmede fjernvarmevand pumpes til vekslerstation (gennem matr. 5k, Skjerk By, Avlum) og akkumuleringstank på selve værket på Kulvej 5. Pumpen er placeret ved vekslerstationen. Sikkerhedstankens primære funktion er opsamling af glycolopløsning ved overtryk i solkredsen, men påfyldning af frostvæske foretages også via tanken. Solkredsen er en lukket kreds, hvor der cirkulerer en 30 % polypropylenglycolopløsning. Den samlede mængde glycolopløsning er ca. 40 m 3, fordelt mellem solfangerne, i rør i solfangeren og i transmissionsledningen til vekslerstationen på værket. Ved overtryk på mere end 6

5 bar udløses en fjederbelastet sikkerhedsventil, som har fast og tæt forbindelse til en opsamlingstank for væsken. Det meste af glycolopløsningen befinder sig i fjernvarmerør i jorden. Rørføring Rørene er helsvejste stålrør med isolering af PUR og en kappe af PE. For at sikre mod udslip af væske ved eventuelle lækager på rørene, er der i fjernvarmerørenes isolering indbygget en alarmtråd, der reagerer på fugt i rørisoleringen. Denne fugt kan komme udefra ved en skade på det udvendige kapperør og vil så blive fanget af alarmtråden, inden det fører til tæringer på selve stålrøret. Den kan også komme fra et brud på de indvendige stålrør, og her fanger alarmtråden så fejlen, inden væsken når ud i jorden, da det stadig er holdt inde af den udvendige PE kappe. Der er i styringsautomatikken for cirkulationspumpen indbygget tryksensorer, der giver alarm til driftslederen i tilfælde af faldende tryk i solkredsen. Samtidig vil automatikken stoppe pumpen, så der ikke pumpes væske ud ved et evt. brud. Solfanger Solfangerne er monteret i serie med max. 20 stk. pr. sektion og med rørføring øverst. Hver række er forsynet med afspærringsventiler i begge ender, så det er muligt at lukke en enkelt række af. Sikkerhedsstank Opsamlingstanken er en ca. 40 m 3 enkeltvægget ståltank, som kan indeholde den mængde væske, som anlægget kan give anledning til. Tanken er opstillet på konsolfødder. Tanken holdes under opsyn ved opfyldning, og der etableres automatisk lækagekontrol. Vekslerstation Anlægget er forsynet med en vekslerstation, hvor varmeudvekslingen mellem solkredsen og fjernvarmeanlægget sker. Akkumuleringstank Akkumuleringstanken opføres ved varmecentralen som en ståltank med 300 mm udvendig isolering. Herning Kommunes vurdering Det vurderes samlet, at etablering og drift af det ansøgte, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke medfører miljømæssige gener eller udgør en trussel for grundvandet i området. Området er beliggende uden for områder med særlige drikkevandsinteresser, og uden for indvindingsoplande til almen vandforsyning, og der er derfor ingen vigtige grundvandsinteresser i området. Området er beliggende i et okkerpotentielt område. Der vurderes meget lille risiko for negativ påvirkning af grundvand. Som frostsikringsmiddel anvendes propylenglycol (propylen-1,2-diol). Stoffet må anvendes som frostsikringsmiddel i jordvarmeanlæg, jf. 15 jordvarmebekendtgørelsen. Propylenglycol akkumuleres ikke og er bionedbrydeligt, dog med væsentligt iltforbrug til følge. Kommunen vurderer på denne baggrund, at brugen af propylenglycol som frostsikring er miljømæssigt forsvarligt. Hvis en mindre mængde skulle forurene jorden, vil det ikke medføre væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. Risikoen for udslip af frostsikringsvæske fra anlægget vurderes at være minimal, da Der anvendes helsvejste dobbeltvæggede fjernvarmerør til rørføringen, bestående af et indre stålrør og et ydre polyethylenrør. Der etableres lækageovervågning mellem de to vægge i det dobbeltvæggede rør. Der etableres tank som sikkerhedsbeholder ved overtryk på anlægget. Side 5 af 10

6 Der etableres alarm for trykændringer på anlægget og udløsning af sikkerhedsventil. Kommunen vurderer på den baggrund, at der er anvendt de relevante foranstaltninger for at sikre jord og grundvand mod forurening Partshøring Oplysninger om ejere/administratorer (fra ois.dk) af de 6 matrikler: 3g Lergrav Hgd. Avlum og 1f (dele af), 7h, 28a og 30 Skjerk By, Avlum: Villy Jæger; Tvedvej 3, 7490 Aulum 5 f og 5k, Skjerk By, Avlum: Herning Kommune. Tilladelsen har været i partshøring hos ejer af matriklerne 1f, 7h, 28a og 30 Skjerk By, Avlum. Høringen har ikke givet anledning bemærkninger. 5. Gyldighed 5.1. Gyldighed Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. 6. Klagevejledning 6.1. Klagevejledning Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til Herning Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 13. april Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. En tilladelse må normalt udnyttes, selvom der er klaget over den. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar. Søgsmål

7 Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort Herning Kommune Lise Brock Andersen 7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen Aulum Fjernvarme, Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Naturstyrelsen, Vestjylland, Danmarks Naturfredningsforening (Herning lokalkomité), Friluftsrådet, Midtjylland Region Midtjylland, Jord og Råstoffer, Villy Jæger, Tvedvej 3, 7490 Aulum Side 7 af 10

8 - Bilag til 19 tilladelsen - Bilag 1: Tegning over placering af solfangeranlæg

9 - Bilag til 19 tilladelsen - Bilag 2 Oversigt over matrikelnumre Side 9 af 10

10 Bilag 3 Lovgrundlag Tilladelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på tilladelsestidspunktet): Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Bekendtgørelse nr af 21. november 2013 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg (Jordvarmebekendtgørelsen)

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 Skuldelev Energiselskab a.m.b.a. Egevej 27, Skuldelev 4050 Skibby Dato 23. april 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-4-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund - 19 tilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg.

VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. Hjallerup Fjernvarme VVM anmeldelse om etablering af 21.432 m 2 solvarmeanlæg. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. Sal DK 8000

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers

ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE. (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen Veien Pramdragervej 1 8940 Randers ENDELIG VANDINDVINDINGSTILLADELSE (Ikke almen vandværk 3-9 husstande) 16. marts 2015 Sagsbehandler: Rita Liin Sagsnr. 710-2013-7916 Dokument nr. 710-2014-15652 For: Lindkjærvej s Vandværk v/ Kjeld Jacobsen

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere