Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. Naturkvalitetsplan 2010-2014. Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby"

Transkript

1 Teknik og Miljø Naturkvalitetsplan Plejeplan Sylten, strandenge ved Stigsnæs Matr. nr. 3g, 3l, 3k og 3e Noret, Magleby

2 Forsidefoto af 5. maj 2009 Strandengene ved Sylten (Foto: Knud H. Larsen) Nærbillede af Engkarse på strandeng ved Sylten (Foto: Knud H. Larsen)

3 Baggrund Slagelse Kommune har som mål, at iværksætte naturpleje i udvalgte områder, hvor store naturværdier er truet. Umiddelbart nord/nordøst for Stigsnæs Skov ligger Hulleeng og Sylten (se kortbilag 1), et ca. 35 ha. stort strandengsområde med store naturmæssige værdier. Området har i dag stor værdi for bl.a. en række engfugle som vibe, rødben og strandskade ligesom den sjældne grønbrogede tudse yngler her. Over halvdelen af området afgræsses i dag af kreaturer og får, men på en del arealer er græsningen opgivet for en årrække tilbage. Beliggende centralt i området, omkring Sylten ligger således et ca. 12 ha stort tidligere afgræsset areal, der i dag er under tilgroning med især Tagrør. Denne plejeplan omhandler ca. 5 ud af disse 12 ha. Med tilgroningen ændres området landskabeligt, og betingelserne for det varierede dyre- og planteliv, som er knyttet til de lysåbne strandenge, forringes stærkt. Denne plejeplan skal sikre, at græsningen genoptages på strandengene, og dermed forbedre områdets biologiske værdier. Målsætning Plejeplanen har til formål: at forbedre og sikre strandengenes værdi som yngle- og opholdssted for engfugle og den sjældne grønbrogede tudse. at genskabe og bevare lysåbne strandengsarealer som levesteder for en generel varieret flora og fauna Matrikulære forhold Planen omhandler dele af matriklerne 3g, 3l, 3k og 3e Noret Magleby (se kortbilag 2). Matriklerne er privatejede. Diverse plan- og lovmæssige forhold Naturbeskyttelsesloven Strandengen er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af naturområdets tilstand, f.eks. ved dræning, tilplantning, omlægning m.v. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. Plejeområdet ligger desuden inden for strandbeskyttelseslinie (naturbeskyttelseslovens 15). Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i terrænet. Staten (Miljøcenteret) kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. 3

4 Internationalt naturbeskyttelsesområde Strandengene er beliggende i internationalt naturbeskyttelsesområde. Området er benævnt Natura 2000 område nr. 162: Skælskør Fjord og havet mellem Agersø og Glænø. Området omfatter EF-habitatområde nr. 143 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø, og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 95 Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø. I appendikset ses en liste over de naturtyper og arter, som er udpegningsgrundlag for områderne. Beskyttelsen betyder bl.a., at myndigheder har pligt til at administrere lovgivningen og foretage planlægning på en sådan måde, at det ikke medfører negative påvirkninger af udpegningsgrundlagene. Strandengen, som omfattes af denne plejeplan, er del af udpegningsgrundlaget som Strandeng, EU-kode Muligvis er stor vandsalamander (EU-kode 1166) knyttet til vandhuller i området, og standengene har aktuel eller potentiel betydning for en række af de fuglearter som udgør udpegningsgrundlaget, f.eks. klyde, alm. ryle og rørhøg. Som del af kommende Natura-2000 handleplaner vil kommunen forventeligt have fokus på gennemførsel af naturpleje med græsning og høslet i store dele af Natura-2000 området. Med denne plejeplan er kommunen således på forkant med dette arbejde. Særligt Følsomt Landbrugsområde, SFL Området er udpeget som SFL-område. Det betyder, at der med de hidtidige landbrugsordninger, har været mulighed for at søge om tilskud til at foretage naturpleje i området. Støtten har kunnet søges af den, der har råderet over arealet. Det er p.t. uvist hvilke ordninger, der vil være til rådighed fra foråret Beskrivelse af naturområdet Plejeplanen omfatter ca. 5 ha. strandeng, der tidligere har været afgræsset. Græsningen er ophørt for vistnok ca år siden. I dag er arealet under tilgroning med Tagrør og Strand-Kogleaks. I området findes 4 vandhuller og en del lave arealer, som er tidvist oversvømmede (se kortbilag 2). En grøft, der vedligeholdes med mellemrum, gennemskærer arealet fra øst mod vest ca. midt på plejearealet. Plantesamfundet Vegetationen på plejearealet domineres af salttålende planter, og er typisk for naturtypen Atlanterhavs-strandeng. På nedenstående planteliste ses det hvilke planter, der er registreret på arealet (grå markering i tabellen). En række af de fundne arter er relativt sjældne eller ualmindelige, det gælder f.eks. Drue- Gåsefod, Dværg-Bændeltang, Smalbladet Kællingetand, Strandkarse og Tætblomstret Hindebæger. 4

5 På strandengene syd for plejearealet er der registreret Tangurt, som på den nationale rødliste 1997 er opført som sjælden. Mod syd er der også fundet andre plantearter, især i tilknytning til mindre saltpåvirkede arealer, som indikerer en høj naturkvalitet. Det drejer sig om f.eks. Blåtop, Fjernakset Star, Pigget Star, Seline, Slangetunge, Soløje-Alant, Spidshale og Trævlekrone. Planteliste. Planter registreret af Vestsjællands Amt i perioden på strandenge fra Stigsnæs Skov til Mindeshoved. Listen er suppleret med enkelte fund af Slagelse Kommune i Artslisten er ikke komplet. Planter med grå markering er fundet på det aktuelle plejeareal eller umiddelbart nord herfor. De øvrige planter er alene registreret på strandengene længere mod syd. Planteart Almindelig Fredløs Almindelig Knopurt Almindelig Pimpinelle Almindelig Star Bidende Ranunkel Blåtop Dansk Kokleare Drue-Gåsefod Dværg-Bændeltang Engelsk Kokleare Engelskgræs Eng-Karse Fjernakset Star Fåre-Svingel Gåse-Potentil Grøn Gåsefod Gul Snerre Harril Jordbær-Kløver Kødet Hindeknæ Kær-Galtetand Kær-Svinemælk Kær-Tidsel Knæbøjet Rævehale Kortakset Salturt Kryb-Hvene Læge-Kokleare Lav Ranunkel Pigget Star Rød Svingel Salturt Sandkryb 5

6 Sand-Løg Seline Slangetunge Smalbladet Hareøre Smalbladet Kællingetand Soløje-Alant Spidshale Spyd-Mælde Stilket Kilebæger Stinkende Gåseurt Strand-Annelgræs Strand-Asters Strand-Bede Strand-Firling Strandgåsefod Strand-Karse Strand-Kogleaks Strand-Krageklo Strand-Kvan Strand-Kvik Strand-Malurt Strand-Svingel Strand-Trehage Strand-Tusindgylden Strand-Vejbred Sværtevæld Sylt-Star Tætblomstret Hindebæger Tagrør Tangurt Tidlig Dværgbunke Tormentil Trævlekrone Udspærret Annelgræs Udspilet Star Vandnavle Vingefrøet Hindeknæ Vrietorn 6

7 Fugle Kommunen har ikke kendskab til, at der skulle foreligge egentlige undersøgelser eller beskrivelser af fuglelivet på plejearealet eller de nærtliggende strandenge. Tidligere Vestsjællands Amt har i 1997 observeret rødben med yngleadfærd på plejearealet eller umiddelbart nord for dette. Slagelse Kommune observerede ved besigtigelse i foråret 2009, at adskillige viber og strandskader ynglede på de græssede strandenge, der ligger syd for plejearealet. En del klyder blev set fouragerende på lavt vand i vigen, og rørhøg blev set jagende over strandengene meget nær ved plejearealet. Vigen, der grænser op til strandengene, er meget lavvandet og er efter kommunens vurdering yderst velegnet som fourageringsområde for vadefugle. Padder Grønbroget tudse yngler hist og her i vandhuller i det kystnære område fra Gedehave til Holsteinborg Nor. Arten har været i meget stærk tilbagegang i Danmark gennem de sidste 50 år, og findes i dag kun på få indlandslokaliteter. Også i Slagelse Kommune er arten forsvundet fra mange lokaliteter. Den findes i dag i det ovennævnte område, samt på Sprogø, Omø og Agersø men status på de tilbageværende lokaliteter (på nær Sprogø) er ikke særlig godt kendt. Det seneste registrerede fund på strandengene nær projektområdet er fra foråret Efter kommunens vurdering, er det sandsynligt, at et eller flere af de vådområder, der findes på plejearealet, fungerer som ynglelokalitet for grønbroget tudse. Lokaliteterne er dog umiddelbart vurderet ikke optimale. Enten på grund af tidlig udtørring eller tilstedeværelse af fisk og evt. grøn frø. Igangværende tilgroning med tagrør og Strand-Kogleaks vil kunne medføre yderligere forringelse af ynglemulighederne. Lodsejer har oplyst om tilstedeværelse af grøn frø (ynglende) i et vandhul i den østlige udkant af plejeområdet. Kommunen har ikke konkret kendskab til hvilke andre arter af padder, der findes i området. Det er dog sandsynligt, at en eller flere mere almindelige arter som f.eks. lille vandsalamander, spidssnudet frø, butsnudet frø eller skrubtudse kan findes i vådområderne på eller nær plejeområdet. Også stor vandsalamander, som er relativt udbredt i denne del af kommunen, kan være til stede. Trusler og behov for pleje Siden græsningen af området ophørte, har vegetationen udviklet sig frit på arealet. Den høje bevoksning af græsser og urter har medført, at værdien som yngle- og opholdssted for engfugle som vibe og rødben er formindsket væsentligt. Uden græsning eller høslet på strandengene vil Tagrør brede sig over stort set hele arealet. På de øverste dele af strandengen, hvor saltpåvirkningen er beskeden, vil krat af buske og træer desuden brede sig. Inden for en periode på skønsmæssigt år vil det meste af arealet efter kommunens vurdering stå som tæt rørskov med iblandet kratbevoksning. 7

8 De tætte tagrørsbevoksninger vil udkonkurrere al anden vegetation i området, på nær buske og træer, og den botaniske diversitet vil dermed blive stærkt mindsket. Ligeledes vil levevilkårene for engfugle og padder formindskes yderligere. Rørskov vil kunne gavne andre arter, f.eks. rørhøg og en del småfugle som rørsanger, rørspurv, bynkefugl m.v. De arter, som gavnes af rørskov og krat, er dog generelt ikke truede. Mange af disse arter er ligefrem i fremgang, i modsætning til engfuglene og den grønbrogede tudse, som er i stærk tilbagegang. For at genskabe og forbedre gunstige forhold for engfuglene, den grønbrogede tudse og den generelle flora og fauna, som er knyttet til strandengen, vil genoptagelse af græsning/høslet være en nødvendighed. En oprensning af områdets vandhuller og/eller en mindre uddybning af lavvandede partier på strandengen, vil kunne gavne ynglemulighederne for den grønbrogede tudse og andre paddearter, herunder en eventuel bestand af stor vandsalamander. Planlagte tiltag Området hegnes med totrådet elhegn, og afgræsses med kreaturer. Hegnslinien fremgår af kortbilag 2. Det er vigtigt, at det er kreaturer, frem for heste eller får, der græsser området. Kreaturer græsser på en sådan måde, at der opnås den største botaniske mangfoldighed. Der opsættes strømgiver med solceller eller alternativt men batteri. Et antal selvlukkende låger skal sikre ejeres adgang til strandengene. Der opsættes ikke fast fangfold. I stedet stilles en flytbar fangfold i metalgitter til rådighed for dyreholder. Gammelt trådhegn fjernes fra strandengene. Kommunen indgår aftale med matrikelejerne om naturpleje for en 10-årig periode. Kommunen bekoster opsætning af hegn og installationer. Kommunen indgår aftale med en dyreholder om afgræsning af området. Der udarbejdes i 2011 så vidt muligt et mere konkret forslag til oprensning/uddybning af vådområder i plejeområdet. Projektet skal forbedre ynglemulighederne for især grønbroget tudse. Græsningsaftalens indhold Som nævnt indgår kommunen græsningsaftale med en dyreholder. Aftalen er forudgående godkendt af matrikelejere. Græsningsaftalen er udformet således, at naturforholdene fremmes bedst muligt. Følgende bestemmelser fremgår af aftalen: Arealets udnyttelse Arealet må kun anvendes til afgræsning evt. suppleret med høslet. Evt. høslet tages efter 1. juli. 8

9 Kørsel på arealet må kun finde sted, når det er begrundet i driften. Arealet må ikke drænes, gødskes, sprøjtes, kalkes eller omlægges. Oprensning af grøfter og dræn forudsætter kommunens godkendelse. Tilskudsfodring, bortset fra mineraltilskud, må ikke finde sted. Sten må ikke fjernes fra arealet. Aftalen giver ikke dyreholder ret til at drive jagt på arealet. Arealet skal fremstå pænt og ryddeligt. Ejer kan færdes frit på arealet under hensyntagen til dyrene. Drift af arealet Dyreholder har ansvaret for det daglige tilsyn med dyr, hegn m.v., herunder, at dyrene til stadighed holdes under tæt og strømførende hegn. Det påhviler dyreholder, at genindfange og genudbinde undvegne dyr. Hegnslinie m.v. må ikke ændres uden Slagelse kommunes samtykke. Eventuelle reparationer skal ske med samme type materialer som dem, Slagelse kommune har anvendt. Pludselige, udefra kommende skader, som ikke er påført af ejer eller dyreholder på hegn og installationer, dækkes i aftaleperioden af Slagelse kommune. Tilsvarende erstattes i aftaleperioden stolper, som kasseres pga. råd. Udgifter i forbindelse med el, vand eller den daglige drift i øvrigt afholdes af dyreholder. Krav til dyrene Afgræsningen må kun ske med kreaturer. Dyreholder skal sikre, at dyrene er i en forsvarlig sundhedstilstand. Der må ikke uden forudgående aftale med ejere udsættes tyre eller uvane dyr på arealet. Græsningsperiode Græsningen må tidligst begynde den 1. juni og skal senest ophøre den 31. oktober. Med mindre særlige forhold begrunder det, skal der være dyr på arealet mindst i perioden 15. juni 1. oktober. Græsningstryk Hensigten med afgræsningen er at vegetationshøjden i størstedelen af området bliver ca. 10 cm. Dyreholder skal sikre et tilstrækkeligt antal kreaturer for at dette kan opnås. Arealet må ikke overgræsses, og plantedækket skal bevares. I forbindelse med den årlige evaluering vurderer kommunen sammen med dyreholder græsningen med henblik på en evt. justering. Årlig evaluering En gang årligt foretager kommune og dyreholder en fælles besigtigelse, hvor plejen evalueres. Ejer kan efter eget ønske deltage i besigtigelsen. Besigtigelsen foretages som udgangspunkt i sensommeren eller først på efteråret. Her vurderes det bl.a. om plejen har den rette virkning i forhold til målsætningen for området. Det vurderes bl.a. om græsningstrykket er det rette, eller om det eventuelt skal justeres. 9

10 Appendiks UDPEGNINGSGRUNDLAG FOR NATURA OMRÅDER EF-habitatområde nr 143, Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø *: angiver prioriteret naturtype 1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1188 Klokkefrø (Bombina bombina) 1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 1150 * Kystlaguner og strandsøer 1160 Større lavvandede bugter og vige 1170 Rev 1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 1220 Flerårig vegetation på stenede strande 1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 1330 Strandenge 2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3160 Brunvandede søer og vandhuller 3260 Vandløb med vandplanter 6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 9130 Bøgeskove på muldbund 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 96, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø Rørdrum Y F3 Sangsvane T F2, F4 Bramgås T F2, F6 Havørn Tn F2 Rørhøg Y F1 Klyde Y F1 Almindelig ryle Y F3 Splitterne Y F3 Havterne Y F3 Dværgterne Y F1 Mosehornugle Y T F1 Knopsvane T F4 Sædgås T F4 Grågås T F4 Skeand T F4 Ederfugl T F4 Fløjlsand T F4, F7 Toppet skallesluger T F6 10

11 Y: Ynglende art. T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. Det er desuden angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten opfylder ovennævnte betingelser: F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger. F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark. F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst 11

12

13 Signaturer: Plejearealet 1: Kortbilag 1: Oversigtskort Copyright flyfoto 2008: COWI

14 4c 10a 3m 3g!(!( 3l!( 3k 3e!( Signaturer: Led!( Selvlukkende låge Hegnslinie Jordstykker (matrikler) 1: Meter 3b Copyright flyfoto 2008: COWI Kortbilag 2: Plan Forslag til hegnslinie, led og lselvlukkende låger. Bemærk: Den viste matrikelafgrænsning er ikke nøjagtig.

15

16 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej Korsør December 2010 Redaktion: Naturgruppen/Knud H. Larsen Design: Teknik og Miljø/NFN Tryk: Slagelse Kommune

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2010-2015

Natura 2000-handleplan 2010-2015 Natura 2000-handleplan 2010-2015 Horreby Lyng og Listrup Lyng Natura 2000-område nr. 175 Habitatområde H154 og H252 Titel: Udgivet af: Natura 2000-handleplan. Horreby Lyng og Listrup Lyng. Natura 2000-område

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening December 2012 Sønderbjerg, der rummer øens højeste

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar til Nationalparkplan for Nationalpark Vadehavet Indledning Dette dokument indeholder Danmarks Naturfredningsforenings (DN) første bidrag til udviklingen af

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune

AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen ved Kalvebod Syd, Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-500-00466 Ref.: JKW-NMKN AFGØRELSE i sagen om opstilling af 4 store vindmøller inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev

AREALGODKENDELSE. Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev AREALGODKENDELSE Lørstedvej 22, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 28/5 2010 / 1/6 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering af miljøbelastningen...

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Miljøgodkendelse af udbringningsarealer på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Udbringningsarealer Barritskovvej 34, Barrit 28. maj 2014 Miljøgodkendelse Barritskovvej

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel

Forslag til. Lokalplan nr. E 13.01.01. Ulvshale Feriehotel Forslag til Lokalplan nr. E 13.01.01 Ulvshale Feriehotel Januar 2010 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Om Lokalplaner En lokalplan indeholder detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ

OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ NOVEMBER 2014 GLADSAXE KOMMUNE OPGRADERING AF ROSTADION PÅ BAGSVÆRD SØ VVM-REDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2014

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98 2014 AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere