!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Projekt( Videokonferencefaciliteter((i( ambulancer(i(region(nordjylland ( Evalueringsrapport( AnnaMarieHøstgaard DanishCentreforHealthInformatics,DaCHI AalborgUniversitet September2014

2 Uddragogciteringertilladtmodtydeligkildeangivelse ISSN Projekt VideokonferencefaciliteteriambulanceriRegionNordjylland Evalueringsrapport AnnaMarieHøstgaard DanskCenterforSundhedsinformatik AalborgUniversitet Aalborg,september2014 AalborgUniversitet DanishCentreforHealthInformatics phone

3 GenereltomDaCHITechnicalReportserie Denne rapportserie, udgivet af Dansk Center for Sundhedsinformatik, formidler resultater og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter i sundhedsinformatik. Det er hensigten, at rapporterne primært skal præsentere materialet på et tidligt tidspunkt i forsknings- og udviklingsprocessen og dermed give mulighed for fagligt feed-back til forfatterne. Rapporterne kan således indgå som et væsentligt element på vejen fra forsknings- og udviklingsside til publikation i internationalt peer-reviewed tidsskrift. Rapportseriens redaktionskomite antager derfor også manuskripter, der ikke præsenterer afsluttede færdige arbejder. Man ser på manuskriptets egnethed som indlæg i en faglig diskussion og op- fordrer læserne til at kommentere og kritisere rapporterne, enten direkte til forfatterne eller gennem redaktionskomiteen. DaCHI kan, hvis redaktionskomiteen finder det relevant, udgive supplement til og reviderede versioner af allerede udsendte rapporter. Status for en given rapport og dens efterfølgende tråde vil være tilgængelig på Kun ved åben konstruktiv kollegial kritik kan vi opnå den nødvendige kvalitet i vores arbejde. Christian Nøhr Danish Centre for Health Informatics, DaCHI Aalborg Universitet 2

4 Forord DaCHIevalueringsteamet,AalborgUniversitetogPræhospitaltBeredskab,Region Nordjyllandindgikinovember2011enaftaleomevalueringafprojekt Videokon) ferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland.Formålet med evalueringen er dels at evaluere videokonferencefacilitetens kliniske værdi, dels at bedømme mulighedenforenbedrevisitationafpatienteroogendeligatlevereregionnordo jyllandetgrundlagforatkunnevurdereeneventuelbredereanvendelseafvideoo konferencefaciliteter i ambulancer. Nærværende evaluering omfatter anvendelse affacilitetenmellemfemambulancerogenmodtagestationpåaalborguniversio tetshospitalvedmistankeomapopleksi(hjerneblødningellerhjerneblodprop). VivilretteentaktildelægerpåNeurologiskafdeling,AalborgUniversitetshospiO tal,områdelederforfalckthy/morsbjarnek.nørgaardogdeambulancebehando lerefrafalckstationenithisted,somharstilletsigtilrådighedforinterviewsom gevinster og barrierer ved anvendelsen af videokonferencefaciliteten i ambulano cerne.ogsåentaktilfuldmægtigveddetpræhospitaleberedskabflemmingbøgh Jensen,somharleveretdataomanvendelsenafvideofaciliteten.Herudoverentak til vicekontorchef i det præhospitale beredskab Søren Aagaard Christiansen for informationer om den nuværende organisering af beredskabet i Region NordjylO land.endeligentaktilpostdoc.vedaalborguniversitetshospitalcharlotted.bjøro nesforgennemførelseafforundersøgelsen. AnnaMarieBallingHøstgaard DanishCentreforHealthInformatics,DaCHI AalborgUniversitet September2014 3

5 Hovedkonklusioner Der er kliniske gevinster ved anvendelsen af videokonferencefaciliteten i ambulancer i en lang række af de tilfælde, hvor der er mistanke om apoo pleksi.envisuelbedømmelseafpatientengennembrugafvideogiverneuo rologenetbedregrundlagforbådediagnoseringogvurderingafsværhedso gradendenmundtligorienteringgennemenambulancebehandler.herved kanindsatsenpåhospitaletvedmodtagelseafpatientenoptimeres. Mht.korrektvisiteringafpatientervilgevinstenværestørreforandrepatiO entgrupper indenfor det præhospitale område end apopleksipatienter, da visiteringsreglerneiforåret2014blevændretfordennegruppe,såledesat alle potentielleapopleksitilfælde nu skal køres til Aalborg UniversitetshoO spital. Nærværende evaluering er gennemført på grundlag af data fra holdende ambulancer. Videokonferencefacilitetens potentiale vil først blive fuldt udo nyttetvedanvendelseikørende ambulancer, da den præhospitale indsats hervedvilkunneerstatteenrækkeundersøgelser,deridagførstforetages vedankomsttilhospitalet.entestviseretstortpotentialefordetteallerede i dag. Yderligere undersøgelser af organisatoriske forhold i forbindelse hermedanbefalesdog. Detervigtigt,atslutbrugerne lægerne ihøjeregradinvolveresifremtio dige implementeringsprocesser, dels for at integrere deres erfaringer omo kring den kliniske hverdag, som teknologien skal understøtte, dels for at opnå medejerskab til den nye teknologi, hvilket er en væsentlig forudsæto ningforenoptimaludnyttelseafdenne. 4

6 Indholdsfortegnelse GENERELTOMDACHITECHNICALREPORTSERIE...2( FORORD...3( HOVEDKONKLUSIONER...4( INDHOLDSFORTEGNELSE...5( 1( BAGGRUND...7( 1.1( DET(PRÆHOSPITALE(BEREDSKAB(I(REGION(NORDJYLLAND(...(8( 1.2( AKUTPSYGEHUSSTRUKTUREN(I(REGION(NORDJYLLAND(...(9( 1.3( ERFARINGER(MED(ANVENDELSEN(AF(VIDEOKONFERENCE(SYSTEMER(I(UDP(OG(INDLAND(...(10( 1.3.1( Videokonferencefaciliteter22i2ambulancer2i2Region2Nordjylland ( 2( FORMÅLMEDEVALUERINGAF VIDEOKONFERENCEFACILITETERIAMBULANCERI REGIONNORDJYLLAND...16( 3( METODE...16( 3.1( DESIGN(...(16( 3.1.1( Casestudie ( 3.2( DATAINDSAMLINGSMETODER(...(18( 3.2.1( Observation2og2dokumentindsigt ( 3.2.2( Interview ( 3.3( DATAANALYSE(...(19( 4( RESULTATEROGANALYSER...19( 4.1( GRUNDINFORMATIONER(...(20( 4.2( FORUNDERSØGELSEN(...(20( 4.3( FORSKNINGSP(OG(PLANLÆGNINGSFASEN(...(21( 4.3.1( Identifikation2af2relevante2aktørgrupper2...21( 4.3.2( Udvælgelse2af2repræsentanter2for2de2identificerede2grupper2...21( 4.3.3( TeknologibærerJanalyse2...21( 4.4( IMPLEMENTERINGSP(OG(DRIFTSFASEN(...(22( 4.4.1( Viden2og2information2om2videokonferencefaciliteten2...22( 4.4.2( Anvendelse2ogoverordnetvurderingafvideokonferencefaciliteten2...23( 4.4.3( Kliniske2gevinster2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten2...23( 4.4.4( Tekniske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten2...25( 4.4.5( Organisatoriske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten2...26( 4.4.6( Anbefalinger2medhenblikpåøgetfremtidiganvendelseaf videokonferencefaciliteten2...28( 4.4.7( Resultater2af2test2af2teknisk2kvalitet2i2kørende2ambulancer2...29( 5( DISKUSSION...30( 5.1( DISKUSSION(AF(METODER(...(30( 5.1.1( Konstruktiv2teknologievalueringsmetode ( 5.1.2( Valg2af2informanter ( 5.2( DISKUSSION(AF(RESULTATER(...(31( 5.2.1( Grundinformationer ( 5.2.2( Viden2og2information2om2videokonferencefaciliteten ( 5.2.3( Anvendelse2og2overordnet2vurdering2af2videokonferencefaciliteten ( 5.2.4( Kliniske2gevinster2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten ( 5.2.5( Tekniske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten ( 5

7 5.2.6( Organisatoriske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten ( 5.2.7( Anbefalinger2med2henblik2på2øget2fremtidig2anvendelse2af2 videokonferencefaciliteten ( 5.2.8( Test2af2teknisk2kvalitet2i2kørende2ambulancer ( 6( KONKLUSION...36( 7( HENVENDELSE...37( 8( LITTERATURLISTE...38( 9( BILAG...40( 9.1( BILAG(1:(FORUNDERSØGELSE,(INTERVIEWGUIDE(LÆGER(...(40( 9.2( BILAG(2:(IMPLEMENTERINGSP(OG(DRIFTSFASEN,(INTERVIEWGUIDE(LÆGER(...(42( 9.3( BILAG(3:(IMPLEMENTERINGSP(OG(DRIFTSFASEN,(INTERVIEWGUIDE(AMBULANCEPERSONALE(...(42( 9.4( BILAG(4:(TESTPKØRSEL(I(HURUP(OMRÅDET(...(43( 9.5( BILAG(4:(TESTPKØRSEL(I(THISTED(OMRÅDET(...(44( 9.6( BILAG(6:(RESULTAT(AF(TEKNOLOGIBÆRERPANALYSEN(...(45( 6

8 1 Baggrund Vedregionsdannelsen ,blevendelafdettidligereViborgAmtindlemmeti Region Nordjylland, og sygehusene i Nykøbing og Thistedblev dermed en del af detnordjyskesygehusvæsen,deridagbeståraf(fig.1): AalborgUniversitetshospital(Aalborg,Hobro,FarsøogDronninglund) Sygehus Vendsyssel (Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Skagen Gigt ogrygcenter) SygehusThyOMors(ThistedogNykøbing) Psykiatrien(Aalborg,Brønderslev,FrederikshavnogThisted) Fig.1:SygehusstruktureniRegionNordjylland Regionsdannelsen og den deraf følgende omstrukturering af sygehusvæsenet O harmedført,atakutindsatseniregionnordjylland,dervaretagesafdetpræhospi) taleberedskab,idagskaldækkeetbrederegeografiskområdeendfør.herudover hardenmedført,atpatientermedsygdomme,derikkeerdækketafspecialerpå sygehuseneithistedognykøbing(sygehusthyomors)idagskaltransporterestil Aalborg Universitetshospital og i visse tilfælde til Århus Universitetshospital.Det forhold,atendelpatienternuskaltransportersoverstørreafstande,stillerstørre kravtilbådedenpræhospitaleindsatsogtilkorrektvisiteringafpatienterforat undgåunødvendigtransport. PådennebaggrundansøgteRegionNordjyllandi2011omatfådelidenøkonomiO skepulje densåkaldte Akutpulje Opåialt600mio.kr.,dervarafsatafdentidliO gereregeringtilatstyrkeakutindsatsenogsikretryghedenidanmarkgennemen 7

9 rækkeforskelligeprojekterindenforakutområdet.regionnordjyllandsansøgning blev imødekommet med 1.5 millioner kr. til projekt Videokonferencefaciliteter i ambulanceriregionnordjylland. 1.1 DetpræhospitaleberedskabiRegionNordjylland I Region Nordjylland erdetpræhospitale beredskab organiseretiensåkaldt pyo ramidemodel beståendeafenambulancetjeneste,akutbiler,paramedicinereogen akutlægebilsordning (fig. 2). Begrebet pyramidemodel henviser til den måde, hvorpådeenkelteenhederiberedskabetsamarbejderinternt. I toppen af pyramiden befinder regionens to akutlægebiler sig i henholdsvis AalO borgoghjørring. Beredskab i Region Nordjylland pr. 1. maj 2014 Hirtshals: 1 Hjørring: 2 Løkken: 1 Brønderslev: 2 A Skagen: 1 Byrum Læsø: 1 Frederikshavn: 2 Pandrup: 1 Fjerritslev: 1 L SMS SMS P Klar til Hjertestart 60 hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune Sæby: 1 Thisted: 2 Dronninglund: 1 Vilsund: 1 Nykøbing M.: 1 Hurup: Akut Hjælpere Agger, Øster Assels, Sillerslev, Vorupør, Stenbjerg SMS SMS P P P MTE L SMS A Nr. Sundby: 1 Aalborg: 6 Nibe: 1 Støvring: 1 SMS-hjertestop Hanstholm, Sindal, Svankær SMS P Terndrup: 1 Hadsund: 1 Karup Helikopter i døgnvagt Løgstør: 1 Års: 2 Hobro.: 2 Ambulancer: reserve + 4 ekstra 2 akutlægebiler L, 5 Paramedicinerbiler P, 2 Akutbiler A, 1 Mobil Traume Enhed MTE Derudover senge- og specialambulancer + 1 ekstra til Læsø Fig.2:DetakutteberedskabiregionNordjylland Ettrinlængerenedeipyramidenerregionens5døgnbemandedeparamedicinerO bilerihenholdsvisthisted,frederikshavn,hobro,farsøogbrovst.disseerindsati områder, hvor der ikke findes akutmodtagelse af patienter, eller hvor geografien og befolkningsgrundlaget i øvrigt berettiger det. Paramedicinerbilernes funktion erimodsætningtilakutbilerne(senedenfor)ikkeatnedbringedentid,dergårfør ambulancen ankommer(responstiden), men derimod at opkvalificere behandlino genpåskadesstedet. 8

10 Næstetrinerregionens2akutbiler,dererindsatihenholdsvisHalsogSkagenfor atimødekommedenproblemstilling,atderiregionnordjyllanderenrækkegeoo grafiskeområder,hvorbefolkningstæthedenerlavogafstandetilstørrebymæssig bebyggelsestor.dettebevirker,atresponstidenforambulancernetiltiderkanvæo re uhensigtsmæssigt lang. Akutbilen er et udrykningskøretøj, bemandet med en enkeltambulancebehandler,derhartillægskompetencertilatvaretagebehandling afsygeogtilskadekomnepatienterpåegenhånd,indtilambulancennårfrem. Basisipyramidenerambulancetjenesten,derbeståraf35ambulancerplus10reO servekøretøjer, der dækker hele regionen. Region Nordjylland har indgået kono traktmedfalckdanmarka/som,atfalckfra1.april2010ogfemårfremvaretao ger ambulancetjenesten. I Region Nordjylland er ambulancetjenesten opbygget efterenresponstidsmodel,derafspejlerdetserviceniveau,somerpolitiskvedtaget iregionen.dvs.atambulanceleverandørenskalleveoptilaftalteresponstider. DanærværendeevalueringhartilformålatundersøgedenkliniskeværdiafetabO leringafvideokonferencefaciliteteriambulancer,erfokusfremefteridennerapo portudelukkendepådeenhederidetpræhospitaleberedskab,ihvilkedereretabo leretmulighedforvideokonference,hvilketvilsigeambulancetjenestenogakutlæ) gebilen. 1.2 AkutXsygehusstruktureniRegionNordjylland AkutsygehusstruktureniRegionNordjyllanderopbyggetsåledes,atAalborgUniO versitetshospital, Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Sygehus Thy/Mors i Thisted modtageralletyperafakuttepatienter dogharkunaalborguniversitetshospital traumefunktion.inærværendeevalueringvilfokusværepådetakutteberedskab påaalborguniversitetshospital,idetkundetteindgårinærværendeprojekt. PåAalborgUniversitetshospitalerdetakutteberedskabidagorganiseretienfælO les enhed: Akut og Traumecenteret (ATC). ATC består af: a) Akut Medicinsk Modtageafsnit (AMA)dermodtagerpatientermedmedicinskesygdommetilindO læggelse efter en forudgående lægelig vurdering af egen læge eller vagtlæge, b) Skadestuen/Modtagelsen forborgeremedpludseligopståetsygdomellerskader ogc) AalborgTraumecenter (ATC),derforestårdenhøjtspecialiseredebehandO lingaftilskadekomne. Langt de fleste patienter, der bliver bragt til Aalborg Universitetshospital med ambulance, bliver tilset på et af ATC s tre afsnit, hvor der træffes beslutning om den videre behandling. Kvaliteten af behandlingen på et af disse akutafsnit er afo hængig af hvilke patientdata herunder vitale data om f.eks. BT, puls og hjerteo rytmeopersonaletpåatcharadgangtil oghvornårdeharadgangtildemiforo hold til modtagelsen af patienten. Jo flere data der er tilgængelige, allerede mens ambulancen er på vej ind til sygehuset, jo større mulighed har personalet i akuto modtagelsenforatforberedemodtagelsenafpatienten.ligeledeskankvalitetenaf denpræhospitaleindsats,derforegåriambulancenunderkørslen,optimeres,hvis deriambulancenermulighedforatmodtagerådgivningomforeløbigbehandling frapersonaletiakutmodtagelsenpåsygehuset. 9

11 1.3 ErfaringermedanvendelsenafVideokonferencesystemeriudXog indland Den informationsteknologiske udvikling gennem de sidste årtier har medført, at detidagermuligtatudveksledatamellemsygehusetsakutteberedskabogambuo lancenelektronisk.iregionnordjyllanderudvekslingenafvitalepatientdata(bl.a. EKG,blodtryk,puls,temperaturogblodetsiltmætning)mellemambulanceogsyO gehusets akutmodtagelse således foregået gennem den elektronisk ambulanceo journal amphi siden2006.i2012blevamphijournalenvalgtsomfællesambuo lancejournalihele Danmark,og de øvrige regioner, der hidtil har anvendt papiro journaler,erfortidenigangmedimplementeringenafdenne.udvekslingenafdata mellemamphiojournalenogpersonaletpåsygehusetsakutmodtagelsegørdetmuo ligt at vurdere patientenstilstand under ambulancetransporten,hvilketigen gør det muligt for personalet på akutmodtagelsen at forberede modtagelse af patieno ten.ijournalenindgårogsåkørselsdata,såledesatpersonaletpåakutmodtagelsen kanfølge,hvorambulancenbefindersig. IdesenereårerderimidlertidibådeindOogudlandblevetfokuspåatsupplerede nuværendeskriftligeogauditivedata,deridagkanudvekslesmellemambulance ogakutmodtagelse,medvisuelledataoptagetvha.videoudstyr.videoudstyretkan enten være fast monteret i ambulancen og anvendes før og under kørslen O eller væremobiltoganvendespåskadesstedetelleripatientenshjem. De første erfaringer med anvendelsen videotransmission mellem ambulancer og akutmodtagelsen på et sygehus stammer fra det såkaldte HECTOR projekt, der blevstarteti1997ogforløbover3år.formåletmedprojektetvaratopsamleerfao ringeromtelemedicinsketeknologiersanvendelseindenforakutberedskabet.proo jektet blev gennemført i Blackpool i England, hvor man udstyrede en ambulance med tre fast monterede videokameraer, mens et fjerde blev monteret i en ambuo lancebehandlershjelm.datablevsendtviagsm 1 netværketmellemkørendeambuo lancer eller skadested og en modtagestation på akutmodtagelsen på hospitalet i Blackpool. Projektet genererede en række erfaringer afsåvelorganisatorisk som tekniskkarakter (2): O AtanvendelsenafdetteknologiskeudstyrikkemåforsinkedenakutteindO sats O Ateffektivanvendelseafudstyretafhængerat,atdereropnåetfuldtkendO skabtildetgennemrutinemæssiganvendelse O AtdervedanvendelseafudstyreteradgangtilhurtigogkompetentrådgivO ningfraakutmodtagelsen O At ambulancepersonalet i ambulancen skal være i stand til at gennemføre deinstrukser,dergivesfralægenpåakutmodtagelsen O Atvideokvalitetenerafhængigafmobildækningenidetområde,dersendes fra 1 GSM står for Global System for Mobile Communications og er et fælles mobilt data-netværk, der danner grundlag for mobiltelefonien, som den kendes i dag i hele Europa. 10

12 O AtvideoudstyretlejlighedsvisinterfereredemedcivilanvendelseafmobilO datanettet ResultaterneafetsenerestudiefraMassachusettsiUSAi2004afanvendelseafet mobiltvideoudstyritraumesituationerviste,atdetvarmuligtatsendebrugbare levende videosekvenser fra fjernt beliggende traumesteder (fra holdende O ikke kørendeoambulancer)tilhospitalet.denanvendteteknologivarenbærbarcomo putermedvideokamerainstalleret,hvorvideoenblevsendtviaetcdma 2 mobilt netværk (3).EtstudiemedsammeformålgennemførtiJapani2003 menpåbao sisafsatellitkommunikationogmedvideooptagelseikørendeambulancer,viste,at detveddenneteknologivarmuligtatlevereacceptablevideosekvenserfrakøreno deambulancer (4).KommunikationviasatellittererimidlertidendyrkommuniO kationsform, hvorfor de fleste studier har fokus på muligheden for videokommuo nikationmellemkørendeambulancerogsygehusvha.mobilebredbåndsforbindelo ser. ErfaringerfraetstudiegennemførtiAtheniGrækenlandi2006pågrundlagaf17 patientermedforskelligehelbredsproblemermedvideokonferencemellemkøren) deambulancerogsygehusviste,atsystemetifølgelægernehavdepotentialetilat forbedrekvalitetenafpatientbehandlingenpga.mulighedenforatstilleendiagnoo se,alleredeindenpatientenankomtilhospitalet,hvorvedmodtagelsenafpatieno ten kunne optimeres. Studiet viste, at de initiale diagnoser stillet på baggrundaf videokonferencen under kørslen, var identiske med de endelige diagnoser. Mht. dentekniskekvalitetafvideokonferencenvistestudiet,atiområdermed3gmoo bil 3 dækningvarkvalitetenaflevendebillederacceptabel,hvorimoddetteikkevar tilfældet,nårambulancenbevægedesigindiområderkundækketafgprs 4 (5). Ietstudiefra2008fraThessalonikiiGrækenlandhvormananvendteHSPA 5 teko nologi til atsendelevendevideobilleder,lydog højoopløselige billeder fra en køo rendeambulancetilethospital,blevfirescenarierundersøgt.resultaterneviste,at videokonferencen fungerede bedst tæt på HSPA sendemaster, i udkanten af byo mæssigbebyggelseogvedhastighederunder20km./t.vedkørseliområderuden HSPAdækning,hvorkommunikationenfaldttilbagepåGPRS,vardetikkemuligtat etablere videokonference, ligesom kvaliteten af videokonferencen blev formindo sket,nårambulancekørslenforegikvedhøjerehastigheder (6). Studiernevisersamstemmende,atderidennyemobilteknologieretstortpotentiO aleforatetablerevideokonferencemellemkørendeambulancerogsygehus.dette vilbidragetildelsenbedrebehandlingalleredeiambulancen,datidenunderkøro seludnyttes,delsenoptimeringafmodtagelsenafpatientenvedankomsttilhospio 2 CDMA står for CodeDivisionMultipleAccess ogeretmobiltnetværk,derhar længere rækkevidde end GSM netværket. CDMA netværket benyttes i f.eks. Japan og store dele af USA. 33Gstårfor 3.generationsmobilenetværk ogerenvidereudviklingafgsmnetværket,hvorhao stighedenersåhøj,atdetermuligtatsende/modtageliveovideodata. 4GPRSstårfor GeneralPacketRadioServices og erenvidereudviklingafgsmnetværket(2g), derliggermellemgsmoog3gnetværket.dataoverførelseshastighedenerlavsammenlignetmed 3Gnetværket. 5 HSPA star for High Speed Packed Access og er en forbedret udgave af 3G netværket. 11

13 talet. Studierne viser imidlertid også, at når kommunikationen foregår via mobilo netværk,erkvalitetenafnetværket(båndbreddeoghastighed)afgørendeforkvao litetenafvideokonferencen. IDanmarkertoprojektermedvideokonferencemellemambulancerogakutberedO skabetpåsygehusep.t.igang;delsetiregionmidtjylland,delsdetalleredenævno te projekt i Region Nordjylland, hvorsidstnævnte er genstand for evalueringen i dennerapport. ProjektetiRegionMidtjyllandbleviværksatd oghartitlen: Telemedicin) skeløsningeridetakuttepatientforløb;fordeleogulemperforpatienter,sundheds) personaleogsundhedsvæsen?.formåletmedprojekteteratbelyse,delshvorvidt detelemedicinskeløsningermedførersikkerogtrygbehandlingafflerepatienteri hjemmet frem for unødig transport til sygehus, dels hvorvidt de telemedicinske løsningermedførerhurtigerebehandlingogdiagnostikafpatientenvedmodtagelo seniakutafdelingen. I forbindelse med projektet har ambulancetjenesten i Region Midtjylland ReO sponcea/s installeretvideokonferenceudstyri6ambulancerihorsensområo det.udstyretkansendetidstrotransmissionafvitaleværdier(bl.a.ekg,blodtryk, pulsogblodetsiltmætning)fraambulancerogfrapatientenshjemtilakutlægebili Horsens,akutmedicinskkoordinationvagtcentralAarhusogAkutafdelingenHosO pitalsenheden Horsens. Videokameraet er monteret fast i ambulancen, således at mankansepatientenpåbåren.projekteter3oårigtogudføresisamarbejdemed Center for Akutforskning, Hospitalsenheden Horsens og Responce A/S.Projektet finansieresafstatsligepuljemidlerogcenterforakutforskning (7,8) Ifølge en lægeiprojektledelsen er status på projektet, at dataopsamlingen er afo sluttet,ogatanalyseafdataerigang.dataomfatterbl.a.kvantitativedataomkring anvendelsen af GIS(geografisk informations system), arbejdsgange i akutafdelino genogandrebådekvantitativeoogkvalitativedataomkringanvendelsenafvideoo faciliteten.deforeløbigeerfaringerer,atdetharværetudfordrendedelsatfåfacio litetentilatfungererentteknisk,delsatmotivereambulancepersonalettilatbeo nyttedenyetekniskeløsninger.udarbejdelseafrapportoverdeendeligeresultao terafprojektetforventesatstarteioktober VideokonferencefaciliteteriambulanceriRegionNordjylland Detnordjyskeprojekt VideokonferencefaciliteteriambulanceriRegionNordjylO land startede i efteråret 2011, hvor der blev indgået en aftale mellem det PræhospitaleBeredskabiRegionNordjyllandogViewcareA/S(leverandørafløsO ningen)om etablering af videovisitation mellem ambulancer, læge og sygehuse i RegionNordjylland.Projektetafsluttedes Formåletmedprojektetvar (9): Atkvalificeredenpræhospitaleindsatsgennemmulighedenforatsupplere mundtligeinformationermellemambulancepersonaleoghospitaletslæger 12

14 medtrådløsevideobillederiforbindelsemedulykkerellerakuttesygdomso tilfælde.mulighedenforlægenforselvatkunnesepatienten,fremforblot atlyttetilenmundtligoverleveringfraambulancebehandlerenompatieno tenstilstand,skønnessåledesatkunneforbedrebehandlingenafakuttepao tienter Herudoverharformåletogsåienvisudstrækningværetatkunneforhindre unødvendigehospitalsindlæggelsergennem bedre muligheder for korrekt visitationafpatienten Efter de oprindelige planer skulle 10 ambulancerog akutlægebilen udstyres med enmobilbatteridrevetvideoterminal(fig.3og4). Fig.3:Eksempelpåmobilvideoterminal fraviewcare (10). Fig.4:Eksempelpåbrugergrænsefladepå mobilevideoterminalfraviewcare (10) Videoterminalen skulle kunne forbinde trådløst til mobildatanetværket via en VPN 6 forbindelseforatværeuafhængigaffastebredbåndsforbindelser(bl.a.ipatio entenshjem).planenvar,atfortrinsvisambulancerplaceretiyderområderiregioo nen(thyomors,jammerbugt,vesthimmerlandogskagen)skulleforsynesmedvio deoudstyr,daambulancepersonaletsbehovforrådogvejledningfraenlægeskøno nedes størst i områder med langt til nærmeste akutmodtagelse. Videoterminalen skullekunneanvendesbådeipatientenshjem,påskadestederogundertransporo ten. DesudenskullederinstallerestvOmodtagestationer(påstationærepc er)påakuto modtagelserne i Aalborg, Thisted og Hjørring, der skulle forbindes via regionens kabledenetværkforatsikrebedstmuligforbindelseogkommunikeremedvideoo terminalerneiambulancenviaenvpnforbindelse,somnævntovenfor.projektet skulleomfattefølgendepatientgrupper:neurologiskepatienter,børn,sværttilskao 6 VPN står for Virtual Private Network og er en teknik, der gør det muligt at skabe en sikker privat forbindelse oftest krypteret fra et punkt (ambulancen) til et andet (modtagestationen) over et offentligt netværk (f.eks. internettet). 13

15 dekomne patienter og geriatriske patienter. Det betød, at der udover på akuto modtagelserneoskulleopstillesmodtagestationerpåkardiologiskoogneurologisk afdelingpåaalborguniversitetshospital.efterplanenskulleprojektetsættesidrift iforåret2012. ProjekteterimidlertidløbetindienrækkebådeorganisatoriskeogtekniskeproO blemer,derdelsharforsinketdriftsstarten,delsharbetydet,atdeoprindeligeplao nerforkonfigurationogudstyrerændret. De tekniske problemer har fortrinsvis været omkring ustabil netværksdækning O hovedsageligtiyderområderogvedkørsel.detharmedført,atprojektledelseni efteråret2012opgavdentrådløseinfrastrukturogistedetbesluttedeatpåsætte antenner pålægebilenogpå10 ambulancer i regionens yderområder.samtidig besluttedemankunatoprettemodtagestationerpåethospitaliregionen,nemlig påaalborguniversitetshospital,hvorsoftwarenblevlagtindpåetantalstationære pc erpådeinvolveredeafdelinger. Imarts2013varprojektetteknisksetparattildrift,idetfleretestshavdevisten acceptabel kvalitet af videokonferencen mellem ambulancerne og de stadionære pc erpåaalborguniversitetshospital,ogenorienteringheromblevsendtudtilalle involveredelægermedopfordringtilatbegyndeatanvendesystemet. Imaj2013visteenundersøgelseafanvendelsenafvideofaciliteten,atdenikkevar blevet anvendt i de forløbne to måneder. Baggrunden var, at lægerne ikke fandt anvendelse af systemet forenelig med den kliniske hverdag, idet det var uheno sigtsmæssigt at skulle forlade igangværende kliniske arbejde for at finde frem til enafdepc erpåsygehuset,hvorvideofacilitetenvarinstalleret,hvilketiuheldigo stetilfældekunnetageoptil15min. Projektledelsenbesluttedepådenbaggrundiefteråret2013atudvikle Videokon) ferencefaciliteteriambulanceriregionnordjylland Version2 isamarbejdemed Viewcare(leverandøren)ogmedudgangspunktideerfaringer,manhavdefåetfra version 1, hvoraf nogle var af teknisko og andre af organisatorisk natur sidsto nævnteprimærtiformafmanglendemedejerskabfralægeligside.ministerietgav iefteråret2013grøntlysforatoverføremidlernefradetoprindeligeprojekttildet nye. Iforbindelsemedprojektetsversion2,besluttedeprojektledelsen,atkunpatienter med mistanke om apopleksi (hjerneblødning eller hjerneblodprop) skulle indgå. Årsagentil,atnetopdennepatientgruppeblevvalgt,var,atdetvedmistankeom apopleksiervigtigthurtigtaffåafklaret,ompatientenerkandidattiltrombolyseo behandling (blodpropopløsendebehandling), eller om patienten skal modtages somalmindeligapopleksipatient.enkorrektdiagnosticeringherafalleredeiambuo lancenvilgøredetmuligtforakutberedskabetpåhospitaletatforberededenkoro rektebehandlingafpatientenvedankomstentilakutmodtagelsen.fordennepatio entgruppebetyderdetbl.a.,at AkutMedicinskModtageafsnit kanbyopasses,idet neurologen møder patienten allerede i ambulancegangen og følger patienten dio 14

16 Evaluering af Projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland rektetilskanning.hervedsparestid,hvilketerafgørendeforpatientensprognose. Beslutningenom,atkunpatientermedmistankeomapopleksiskulleindgåiproO jektet,medførte,atkunlæger(trombolysevagter)påneurologiskafdelingpåaalo borguniversitetshospitalindgåriprojektet. Formåletmedprojektetsversion2ergrundlæggendedetsammesomiversion1 nu dog kun gældende for patienter med mistanke om apopleksi. Herudover er delmåletomkorrektvisiteringogsåændret,idetdetfraledelsesniveauerbesluto tet, at alle patienter med symptomer på apopleksi fra optageområderne for AalO borguniversitetshospital,sygehushimmerlandogsygehusthy/morsfra skal visiteres til Apopleksiafsnittet på Aalborg Universitetshospital, mens det tilo svarende gælder for patienter fra optageområdet for Sygehus Vendsyssel fra Det betyder, at delmålet om korrekt visitering af apopleksipatienter til enten Aalborg Universitetshospital eller lokalt sygehus ikke længere er relevant. Korrektvisitationiforholdtil,hvorvidtpt.erapopleksipatienternaturligvisstadig relevant.deterligeledesrelevantatkunneafgøre,hvorvidtpatientenevt.skalvisio terestilaarhusuniversitetshospitalvedbehovforspecielbehandling. Iforbindelsemeddetnyeprojektblev5ambulancer(2iThisted,2iNykøbingog1 ihurup)samtlægeambulancenforsynetmedetfastmonteretvideokameraibåreo rummetiløbetafefteråret2013ogforåret2014(fig.5).herudoverblevder udo over de stationære modtagestationer på Aalborg Universitetshospital O suppleret medenmini)i)pad,somdenvagtbærendelægeefterplanenskullebæreilommen underdetkliniskearbejdeoggivevidereeftervagttilnæstevagtbærendelæge. Fig.5: Placering af videokameraet i ambulancen vist vha. pil (eget foto fra Falck-stationen i Thisted) 15

17 PlanenvaratanvenderegionenswifitilvideokonferencevedbrugafminiOiPaden. Istartenafjanuar2014vistedetsigimidlertid,atregionenswifiikkevarstærkt noktilatlevereetforneurologernetilfredsstillenderesultatafvideokonferencen vedbrugafipaden.projektledelsenbesluttedederforistedetatbenytte3gpåipao denogderudoveratgøredetmuligtforneurologerneattilgåvideokonferencenpå alleregionenspc erviaetlink(https://rnamb.viewcare.com)tilinternetexplorer 8.0ogetpassword.Fleretestviste,atdenneløsningteknisksetvirker.ProjektleO delsen meddelte dette til lægerne på neurologisk afdeling d og opforo dredesamtidigtlægernetilattageløsningenianvendelse. Evaluering af projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region NordjylO land startedepådettetidspunktogbliverpræsenteretidefølgendeafsnit. 2 Formålmedevalueringaf Videokonferencefaciliteter iambulanceriregionnordjylland Evalueringen af projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region NordO jylland version2hartilformål: O At undersøge brugernes (trombolysevagternes) vurdering af videokonfeo rencefacilitetenskliniskeværdi O Atbedømmemulighedenforenbedrevisitationafpatientermedmistanke omapopleksi O AtlevereRegionNordjyllandetgrundlagforatkunnevurdereeneventuel bredereanvendelseaftelemedicinskudstyriambulancer 3 Metode 3.1 Design Casestudie Casestudietervalgtsomoverordnetforskningsdesign.EtvæsentligtkarakteriO stikumforetcaseostudiumer,atdeterenempiriskanalyse,derbenyttestilat undersøgeenhistoriskellersamtidighændelseidensocialekontekst,hvoriden udspilles.formåletmedensådananalyseeratopnåendybdegåendeindsigti detgenstandsfelt,hvorihændelsenudspilles (11,12). 16

18 Konstruktiv teknologievaluering Inærværendeprojekterderendvidereanvendtendelvis Konstruktivteknolo) gievaluering, der er en fremadrettede teknologivurderingsmetode 7. Formålet medfremadrettetteknologivurderingeratsikremulighedenforat ændrekurs undervejsietprojekt,hvisdetvisersignødvendigt(ofteafententekniskeeller organisatoriskeårsager).detteskerpågrundlagafløbendefeedbackmellemde involveredeaktørgrupperigennemheledenteknologiskeudviklingsproces,der er inddelt i følgende faser: forsknings) og planlægnings), design), udviklings) og implementeringsogdriftsfasen.deterevaluatorsopgaveatfacilitererfeedbacko en mellem de forskellige aktørgrupper i alle faserne. Herved opnås den bedst muligesikkerhedfor,atdenfærdigudvikledeteknologiopfylderden/demål,der er med at udvikle den.læring er således et nøgleord i fremadrettet teknologio vurdering. Foruden de nævnte karakteristika er den anvendte fremadrettede teknologivurderingsmetode, Konstruktiv teknologievaluering, kendetegnet ved,atderievalueringsprocesseneretspecieltfokuspåslutbrugerneogderes behov og krav til en ny teknologi. Baggrunden for fokus på dette aspekt er, at forskningviser,atforatopnåensuccesfuldimplementeringafnyteknologi,er detvigtigt,atslutbrugernesvidenomdekliniskearbejdsgangeinddragesmest muligtidenteknologiskeudviklingsproces (13). IforbindelsemedkonstruktivteknologievalueringanvendesfølgendeanalyserO amme (13): Forundersøgelse 1. ForskningsOogplanlægningsfase: a) Identifikationafrelevanteaktørgrupper b) Udvælgelseafrepræsentanterfordeidentificeredegrupper c) Evt.TeknologibærerOanalyse 2. Designfase a) Identifikationafbehov b) Kravspecifikation 3. Udviklingsfase 4. ImplementeringsOogdriftsfase 5. Summativevaluering(evt.)ogafrapportering Danærværendeprojektgikfraversion1tilversion2,blevdenoprindeligeevaO lueringsplan revideret pga. de i baggrundsafsnittes omtalte ændringer i proo jektplanen.iforbindelsehermedblevdertruffetaftalemedprojektledelsenom atanvendekonstruktivteknologievalueringsommetode.dennebeslutningvar delsbaseretpå,atnærværendeprojekteretitoudviklingsprojekt,hvorformålet læggeroptilatanvendekonstruktiv teknologievaluering,delsaterfaringerne fraprojektetsversion1viste,atproblemerneherprimærtskyldtesmanglende 7 En fremadrettet teknologivurderingsmetode gennemføres undervejs i teknologiudviklingsprocessen i modsætning til en bagudrettet teknologivurderingsmetode (f.eks. Medicinsk Teknologivurdering), der gennemføres, når teknologien er fuldt udviklet og i drift. Anvendelse af sidstnævnte metode har ofte som konsekvens, at kun mindre væsentlige funktionaliteter mv. kan ændres, hvis evalueringen viser, at teknologien ikke lever op til de på forhånd opstillede mål. 17

19 medejerskab fra lægelig side forhold, der specielt er fokus på i konstruktiv teknologievaluering.baggrundenfor,atderbenyttesendelviskonstruktivteko nologievaluering,er,atbeslutningenomatanvendemetodenførstblevtruffet, dadeførstefaseridenteknologiskeudviklingsprocesvarafsluttet,hvorforikke allefaserneiprocesseneromfattetafevalueringen.dogharevalueringsteamet repræsenteret ved en evaluator fra Danish Centre for Health Informatics (DaO CHI) fulgt projektet løbende gennem hele den teknologiske udviklingsproces, hvilketvilsigefranovember2011tilseptember2014. Test af teknisk kvalitet i kørende ambulancer DaderiprojektperiodenikkevareksemplerpåanvendelseafvideokonferencefaciO litetenikørendeambulancer menkuniholdende blevevalueringensuppleret medentestafdentekniskekvalitetafvideokommunikationmellemkørendeamo bulancerogenmodtagestationpåneurologiskafdelingpåaalborguniversitetshoo spital d (umiddelbart før projektperiodens afslutning). ModtagestatioO nenblevbetjentafendefireinformanter(neurologer)nævntovenfor.itestendelo togtoambulancer,hvorafdenenekørteihurupområdet(bilag4),mensdenano denkørteithistedområdet(bilag5).testenforegikibeggeambulancerudenen patient påbåren men med en ambulancebehandler, som agerede patient.de to ambulancebehandlere var i kontakt med neurologen på Neurologisk afdeling på AalborgUniversitetshospitalviaheadsæt.NeurologengavviaheadsættetambuO lancebehandlerene instrukser om at foretage fysiske og verbale øvelser svarende til dem, der indgår i den præhospitale vurdering af patienter ved mistanke om apopleksi.beggeambulancerbevægedesigudiområder,dererfaringsmæssigthar ringemobildækningoingenafdemnåededogudenfor3gdækketområde,hvilket ambulancepersonaletløbendekunnekontrollerepådisplayetpåderesmobilteleo foner. Begge ambulancer kørte med hastigheder mellem km./t. på de to ruter. 3.2 Dataindsamlingsmetoder Observationogdokumentindsigt I forskningso og planlægningsfasen (december 2011) er der opsamlet observatio onsdatavedmødermellemprojektledelsenogleverandøren.dererligeledesindo samletdatagennemindsigtiforskelligerelevantedokumenter.dissedataudgør endelafgrundlagetforbaggrundsafsnittet,ligesomdeindgåriresultatafsnittet Interview IforskningsOogplanlægningsfasen(december2011)erdergennemførtinterview med 7 læger repræsenterende de afdelinger, der på det tidspunkt var planlagt at skulledeltageiprojektet(akutmodtagelsen,kardiologiskoogneurologiskafdeling). Interviewene blev gennemført før implementering af videokonferencefaciliteten foratafdækkelægernesforventningertilogvidenomprojektet.interviewguiden blevudarbejdetudfrateorienbagen TeknologibærerOanalyse.Gennemensådan analyseafdækkesihvilketomfangfølgendeseksbetingelser:interesse,magt,orga) nisation,information,adgangogvideneropfyldtforlægerne.dissebetingelserskal 18

20 alleoifølgeteknologibærerteorienoværeopfyldt,foratennyteknologiblivertaget ibrug.deterdogspecieltvigtigt,atinteresseoogmagtaspekteteropfyldt.detano sessombetydningsfuldtforprojektledelsenathaveoverblikover,ihvilkengrad disseaspektereropfyldtfordeinvolveredelæger,daderesinteresseforoogaccept af videokonferencefaciliteten erfaringsmæssigt er afgørende for, hvordan og hvorvidt denbliverbragtianvendelseidenkliniskehverdag.projektledelsenhar såledesgennemresultatetafanalysenenmulighedforatunderstøtte,atdenævnte betingelseropfyldesforlægerne (14,15)(bilag1). IimplementeringsOogdriftsfasen(foråretogsommeren2014)erdergennemført semiostrukturerede interviews med fire læger på neurologisk afdeling i tre runo der (primoapril,ultimoaprilogmedioaugust)forløbendeatopsamleerfaringer omkringanvendelsenafdennyeteknologiogvidereformidledissetilprojektledelo sen. Herudover er der gennemført interview med to ambulancebehandlere på FalckOstationeniThistedforatopnåvidenomdereserfaringermedanvendelsen afteknologien.temaertilinterviewguidetilhenholdsvislægerogambulancepero sonaleerudarbejdetudfradenviden,somlitteraturenharbidragetmed,ogsom erpræsenteretibaggrundsafsnittet(bilag2og3). Valget af informanter er for de tre lægers vedkommende foretaget ud fra enkelt tilfældig udvælgelse blandtde ni trombolysevagter i dagvagten påneurologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital. Den fjerde læge er valgt, fordi han er medlemafprojektledelsenogdermedformodesathaveensærligvidenomvideoo konferencefaciliteten (16). Undertestend (ikørendeambulancer)kommenteredeneurologenløO bendesinholdningtildentekniskekvalitetafvideofacilitetenogbesvaredeuddyo bendespørgsmålfraevaluator. 3.3 Dataanalyse Analysen afinterviewdata er foretaget ad modum Kvale (17). Alle interviews er transskriberede.vedhjælpafkodning,hvorkodeordeneervalgtmedfokuspåteo maerneopstilletiinterviewoguiderne,erderderpåforetagetenmeningskategorio seringogokondenseringafdata.kodningenerderudoverforetagetmedet åbent sind for ikke at udelukke relevante kodeord, der er fremkommet under intero viewene. 4 ResultaterogAnalyser I resultatafsnittet præsenteres henholdsvis grundinformationer, resultater af foro undersøgelsen,forskningsoogplanlægningsfasenogresultaterafimplementerings ogdriftsfasen,daevalueringsteametsopgaveidemellemliggendefaser(designoog udviklingsfaserne)udelukkendeharværetatholdesigajourmedprojektetsfremo driftsomnævntimetodeafsnittet.daresultaternefraimplementeringsoogdriftso fasen belyser de involveredes lægers(brugernes) holdning til den kliniske værdi 19

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Aalborg Universitet. Evaluering af Projekt "Videostream ambulance til klinik" Høstgaard, Anna Marie Balling. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Evaluering af Projekt Videostream ambulance til klinik Høstgaard, Anna Marie Balling. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Evaluering af Projekt "Videostream ambulance til klinik" Høstgaard, Anna Marie Balling Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik

Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Technical Report No. 08-1 Sundhed.dk: Anvendelse, tilfredshed og nytteværdi ISSN 1397 9507 V-CHI - Virtuelt Center for Sundhedsinformatik Aalborg Universitet, marts 2008 Resultaterne i denne rapport må

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Brugerinddragelse i forskning

Brugerinddragelse i forskning Brugerinddragelse i forskning Anne Lee Sygeplejerske, cand. scient. san. Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) Syddansk Universitet Hvad er en bruger? Hvad er brugerinddragelse?

Læs mere

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed

Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Hospitalsenheden Horsens Sammenhængende telemedicin i Horsens - Horsens På Forkant med Sundhed Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Barbara Dyrmose, Horsens Kommune Malene S. Jensen, Horsens

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer

Udkast. Præhospitale visitationsretningslinjer Udkast Præhospitale visitationsretningslinjer De præhospitale visitationsretningslinjer er en oversigt over hvilket sygehus en patient med et bestemt symptom eller en bestemt sygdom skal transporteres

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Akutlægehelikopter i Jylland Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland Anne Brøcker, Susanne Reindahl Rasmussen,

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet

Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Telemedicinske erfaringer fra ACCESS-projektet Marie Birkemose, Diplomingeniør I sundhedsteknologi Masterstudent I Telemedicine and E-health ved Universitet I Tromsø Agenda Mit første møde med Access-projektet

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Akutberedskabet Sundhedsstyrelsens anbefalinger Evolution eller revolution Konference, Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen 19. januar 2007 Lone de Neergaard Enheden for Planlægning, Sundhedsstyrelsen Disposition

Læs mere

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Nordjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Nordjylland Spørgeskemaet er udsendt til 1.501 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 46% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

I gode hænder. Læs mere om Sundhedssektoren og Region Nordjylland på www.rn.dk

I gode hænder. Læs mere om Sundhedssektoren og Region Nordjylland på www.rn.dk Læs mere om Sundhedssektoren og Region Nordjylland på www.rn.dk I gode hænder Udgivet af: Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø region@rn.dk Oktober 2009 Grafisk design: Par no 1 Foto: Peter

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

TELEMEDICIN I EN TVÆRSEKTORIEL KONTEKST

TELEMEDICIN I EN TVÆRSEKTORIEL KONTEKST TELEMEDICIN I EN TVÆRSEKTORIEL KONTEKST F ORSKNINGSTEMADAG T E L E C A RE NORD 5. NOVEMBER 2 0 1 4 P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S O C I O L O G I O G S O C I A L T A R B E J D E A

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Sundhedsindustriens dag. Fra behov til produkt

Sundhedsindustriens dag. Fra behov til produkt Sundhedsindustriens dag Fra behov til produkt Erling Henningsen 1980 Civilingeniør, M.Sc.EE, (Aalborg Universitet) 1981 - Medstifter / direktør for Judex A/S Udvikler software og hardware produkter til

Læs mere

Konklusion og anbefalinger

Konklusion og anbefalinger Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2015-008549 Sundhedsplanlægning Ref.: DFN Dato: 18. juni 2015 Konklusion og anbefalinger Del 1 Lokal undersøgelse på Sygehus Thy-Mors og afdækning

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Hvad udløser udskrift fra replikaserver

Hvad udløser udskrift fra replikaserver Hvad udløser udskrift fra replikaserver Disse mulige scenarier kan udløse, at nødprocedurer igangsættes. Scenarierne B1 og B2 udløser udskrift via Koncern IT fra replikaserveren. Yderligere vejledning

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Bilagstabel. Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Bilagstabel Spørgeskemaet er udsendt til i alt 9.558 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 19. august til 8. september 2015. 48% svarede

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Status på evaluering af fælles regionalkommunal forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter Martin Sandberg Buch Marie Jakobsen Mia Myhre Jørgensen 2 Status Gennemført første runde

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 3 April 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 3 April 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 3 April 2014 TEMA: Patientinddragelse Telehomecare i fuld skala Terapi i akutte forløb Dæmper på sygehusaktiviteten TeleCare Nord telehomecare i fuld skala

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er

Jeg har ingen færdige forståelser af hvad en bruger er eller hvad brugerinddragelse er Oplæg 12-12-2012. (Dias 1) (med præsentation) Jeg hedder Anne Lee, er uddannet sygeplejerske og sundhedsfaglig kandidat. Jeg er ansat i CAST ved Syddansk Universitet, hvor jeg bl.a. beskæftiger mig med

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow

Projektevaluering. Caretech Innovation. Akutflow 1 Projektevaluering Caretech Innovation Akutflow Deltagere/partnere: Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Cetrea Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Herning Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil 2013. Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland Forord Denne pjece er et sammendrag af nogle af de mange resultater fra Region Nordjyllands Sundhedsprofil 2013. Pjecen giver et kort indblik

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

IT Eksperimentariet 4. september 2009

IT Eksperimentariet 4. september 2009 IT Eksperimentariet 4. september 2009 Sanne Jensen IT Eksperimentariet Koncern IT Agenda Introduktion til ITX Formål, etablering, anvendelse Introduktion til simulation Planlægning, forberedelse, udførelse

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver

Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Referat - arrangement om Perspektiver på brugere, brugerinddragelse og brugerperspektiver Tidspunkt: Onsdag, 12. december, 2012-13:30 til 16:00 Sted: Syddansk Universitet, J. B. Winsløvs Vej 19, stuen,

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Region

Sundhedsberedskabsplan for Region Godkendt af Regionsrådet 22.09.09 Sundhedsberedskabsplan for Region Nordjylland 1 1 Resume...4 2 Indledning...7 2.1 Overordnede målsætninger for det præhospitale område og sundhedsberedskabet i Region

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får?

Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Idéoplæg til Bachelorprojekt Får vores patienter den ernæring, vi tror, de får? Januar 2014-01-07 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation af praksis/ forsknings-

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Caretech Innovation Hemolab@Home

Caretech Innovation Hemolab@Home 1 Projektevaluering Caretech Innovation Hemolab@Home Deltagere/partnere: Caretech Innovation, v. Alexandra Instituttet A/S Unisensor A/S Århus Sygehus, Hæmatologisk afdeling R Dato: d. 26.1 2012 Version:

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I.

Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008. Jens Erik Warfvinge. EPJ-konsulent, M.I. Hvordan er 'Den Danske EPJ' evalueret? Gennemgang af de danske EPJ-evalueringer i perioden 1987-2008 Jens Erik Warfvinge EPJ-konsulent, M.I. Department of Health Informatics De første EDB journaler Diakonissestiftelsens

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Center for Logistisk (CELOG) på Aalborg University Udvikling af værktøjer og teknikker til at analysere og forbedre styring af logistik og processer

Center for Logistisk (CELOG) på Aalborg University Udvikling af værktøjer og teknikker til at analysere og forbedre styring af logistik og processer PROFIL Vivi Thuy Nguyen Civilingeniør i virksomhedssystemer Ph.d. studerende i hospitals logistik Center for Logistisk (CELOG) på Aalborg University Udvikling af værktøjer og teknikker til at analysere

Læs mere