!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Projekt( Videokonferencefaciliteter((i( ambulancer(i(region(nordjylland ( Evalueringsrapport( AnnaMarieHøstgaard DanishCentreforHealthInformatics,DaCHI AalborgUniversitet September2014

2 Uddragogciteringertilladtmodtydeligkildeangivelse ISSN Projekt VideokonferencefaciliteteriambulanceriRegionNordjylland Evalueringsrapport AnnaMarieHøstgaard DanskCenterforSundhedsinformatik AalborgUniversitet Aalborg,september2014 AalborgUniversitet DanishCentreforHealthInformatics phone

3 GenereltomDaCHITechnicalReportserie Denne rapportserie, udgivet af Dansk Center for Sundhedsinformatik, formidler resultater og erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojekter i sundhedsinformatik. Det er hensigten, at rapporterne primært skal præsentere materialet på et tidligt tidspunkt i forsknings- og udviklingsprocessen og dermed give mulighed for fagligt feed-back til forfatterne. Rapporterne kan således indgå som et væsentligt element på vejen fra forsknings- og udviklingsside til publikation i internationalt peer-reviewed tidsskrift. Rapportseriens redaktionskomite antager derfor også manuskripter, der ikke præsenterer afsluttede færdige arbejder. Man ser på manuskriptets egnethed som indlæg i en faglig diskussion og op- fordrer læserne til at kommentere og kritisere rapporterne, enten direkte til forfatterne eller gennem redaktionskomiteen. DaCHI kan, hvis redaktionskomiteen finder det relevant, udgive supplement til og reviderede versioner af allerede udsendte rapporter. Status for en given rapport og dens efterfølgende tråde vil være tilgængelig på Kun ved åben konstruktiv kollegial kritik kan vi opnå den nødvendige kvalitet i vores arbejde. Christian Nøhr Danish Centre for Health Informatics, DaCHI Aalborg Universitet 2

4 Forord DaCHIevalueringsteamet,AalborgUniversitetogPræhospitaltBeredskab,Region Nordjyllandindgikinovember2011enaftaleomevalueringafprojekt Videokon) ferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland.Formålet med evalueringen er dels at evaluere videokonferencefacilitetens kliniske værdi, dels at bedømme mulighedenforenbedrevisitationafpatienteroogendeligatlevereregionnordo jyllandetgrundlagforatkunnevurdereeneventuelbredereanvendelseafvideoo konferencefaciliteter i ambulancer. Nærværende evaluering omfatter anvendelse affacilitetenmellemfemambulancerogenmodtagestationpåaalborguniversio tetshospitalvedmistankeomapopleksi(hjerneblødningellerhjerneblodprop). VivilretteentaktildelægerpåNeurologiskafdeling,AalborgUniversitetshospiO tal,områdelederforfalckthy/morsbjarnek.nørgaardogdeambulancebehando lerefrafalckstationenithisted,somharstilletsigtilrådighedforinterviewsom gevinster og barrierer ved anvendelsen af videokonferencefaciliteten i ambulano cerne.ogsåentaktilfuldmægtigveddetpræhospitaleberedskabflemmingbøgh Jensen,somharleveretdataomanvendelsenafvideofaciliteten.Herudoverentak til vicekontorchef i det præhospitale beredskab Søren Aagaard Christiansen for informationer om den nuværende organisering af beredskabet i Region NordjylO land.endeligentaktilpostdoc.vedaalborguniversitetshospitalcharlotted.bjøro nesforgennemførelseafforundersøgelsen. AnnaMarieBallingHøstgaard DanishCentreforHealthInformatics,DaCHI AalborgUniversitet September2014 3

5 Hovedkonklusioner Der er kliniske gevinster ved anvendelsen af videokonferencefaciliteten i ambulancer i en lang række af de tilfælde, hvor der er mistanke om apoo pleksi.envisuelbedømmelseafpatientengennembrugafvideogiverneuo rologenetbedregrundlagforbådediagnoseringogvurderingafsværhedso gradendenmundtligorienteringgennemenambulancebehandler.herved kanindsatsenpåhospitaletvedmodtagelseafpatientenoptimeres. Mht.korrektvisiteringafpatientervilgevinstenværestørreforandrepatiO entgrupper indenfor det præhospitale område end apopleksipatienter, da visiteringsreglerneiforåret2014blevændretfordennegruppe,såledesat alle potentielleapopleksitilfælde nu skal køres til Aalborg UniversitetshoO spital. Nærværende evaluering er gennemført på grundlag af data fra holdende ambulancer. Videokonferencefacilitetens potentiale vil først blive fuldt udo nyttetvedanvendelseikørende ambulancer, da den præhospitale indsats hervedvilkunneerstatteenrækkeundersøgelser,deridagførstforetages vedankomsttilhospitalet.entestviseretstortpotentialefordetteallerede i dag. Yderligere undersøgelser af organisatoriske forhold i forbindelse hermedanbefalesdog. Detervigtigt,atslutbrugerne lægerne ihøjeregradinvolveresifremtio dige implementeringsprocesser, dels for at integrere deres erfaringer omo kring den kliniske hverdag, som teknologien skal understøtte, dels for at opnå medejerskab til den nye teknologi, hvilket er en væsentlig forudsæto ningforenoptimaludnyttelseafdenne. 4

6 Indholdsfortegnelse GENERELTOMDACHITECHNICALREPORTSERIE...2( FORORD...3( HOVEDKONKLUSIONER...4( INDHOLDSFORTEGNELSE...5( 1( BAGGRUND...7( 1.1( DET(PRÆHOSPITALE(BEREDSKAB(I(REGION(NORDJYLLAND(...(8( 1.2( AKUTPSYGEHUSSTRUKTUREN(I(REGION(NORDJYLLAND(...(9( 1.3( ERFARINGER(MED(ANVENDELSEN(AF(VIDEOKONFERENCE(SYSTEMER(I(UDP(OG(INDLAND(...(10( 1.3.1( Videokonferencefaciliteter22i2ambulancer2i2Region2Nordjylland ( 2( FORMÅLMEDEVALUERINGAF VIDEOKONFERENCEFACILITETERIAMBULANCERI REGIONNORDJYLLAND...16( 3( METODE...16( 3.1( DESIGN(...(16( 3.1.1( Casestudie ( 3.2( DATAINDSAMLINGSMETODER(...(18( 3.2.1( Observation2og2dokumentindsigt ( 3.2.2( Interview ( 3.3( DATAANALYSE(...(19( 4( RESULTATEROGANALYSER...19( 4.1( GRUNDINFORMATIONER(...(20( 4.2( FORUNDERSØGELSEN(...(20( 4.3( FORSKNINGSP(OG(PLANLÆGNINGSFASEN(...(21( 4.3.1( Identifikation2af2relevante2aktørgrupper2...21( 4.3.2( Udvælgelse2af2repræsentanter2for2de2identificerede2grupper2...21( 4.3.3( TeknologibærerJanalyse2...21( 4.4( IMPLEMENTERINGSP(OG(DRIFTSFASEN(...(22( 4.4.1( Viden2og2information2om2videokonferencefaciliteten2...22( 4.4.2( Anvendelse2ogoverordnetvurderingafvideokonferencefaciliteten2...23( 4.4.3( Kliniske2gevinster2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten2...23( 4.4.4( Tekniske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten2...25( 4.4.5( Organisatoriske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten2...26( 4.4.6( Anbefalinger2medhenblikpåøgetfremtidiganvendelseaf videokonferencefaciliteten2...28( 4.4.7( Resultater2af2test2af2teknisk2kvalitet2i2kørende2ambulancer2...29( 5( DISKUSSION...30( 5.1( DISKUSSION(AF(METODER(...(30( 5.1.1( Konstruktiv2teknologievalueringsmetode ( 5.1.2( Valg2af2informanter ( 5.2( DISKUSSION(AF(RESULTATER(...(31( 5.2.1( Grundinformationer ( 5.2.2( Viden2og2information2om2videokonferencefaciliteten ( 5.2.3( Anvendelse2og2overordnet2vurdering2af2videokonferencefaciliteten ( 5.2.4( Kliniske2gevinster2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten ( 5.2.5( Tekniske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten ( 5

7 5.2.6( Organisatoriske2barrierer2ved2anvendelse2af2videokonferencefaciliteten ( 5.2.7( Anbefalinger2med2henblik2på2øget2fremtidig2anvendelse2af2 videokonferencefaciliteten ( 5.2.8( Test2af2teknisk2kvalitet2i2kørende2ambulancer ( 6( KONKLUSION...36( 7( HENVENDELSE...37( 8( LITTERATURLISTE...38( 9( BILAG...40( 9.1( BILAG(1:(FORUNDERSØGELSE,(INTERVIEWGUIDE(LÆGER(...(40( 9.2( BILAG(2:(IMPLEMENTERINGSP(OG(DRIFTSFASEN,(INTERVIEWGUIDE(LÆGER(...(42( 9.3( BILAG(3:(IMPLEMENTERINGSP(OG(DRIFTSFASEN,(INTERVIEWGUIDE(AMBULANCEPERSONALE(...(42( 9.4( BILAG(4:(TESTPKØRSEL(I(HURUP(OMRÅDET(...(43( 9.5( BILAG(4:(TESTPKØRSEL(I(THISTED(OMRÅDET(...(44( 9.6( BILAG(6:(RESULTAT(AF(TEKNOLOGIBÆRERPANALYSEN(...(45( 6

8 1 Baggrund Vedregionsdannelsen ,blevendelafdettidligereViborgAmtindlemmeti Region Nordjylland, og sygehusene i Nykøbing og Thistedblev dermed en del af detnordjyskesygehusvæsen,deridagbeståraf(fig.1): AalborgUniversitetshospital(Aalborg,Hobro,FarsøogDronninglund) Sygehus Vendsyssel (Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Skagen Gigt ogrygcenter) SygehusThyOMors(ThistedogNykøbing) Psykiatrien(Aalborg,Brønderslev,FrederikshavnogThisted) Fig.1:SygehusstruktureniRegionNordjylland Regionsdannelsen og den deraf følgende omstrukturering af sygehusvæsenet O harmedført,atakutindsatseniregionnordjylland,dervaretagesafdetpræhospi) taleberedskab,idagskaldækkeetbrederegeografiskområdeendfør.herudover hardenmedført,atpatientermedsygdomme,derikkeerdækketafspecialerpå sygehuseneithistedognykøbing(sygehusthyomors)idagskaltransporterestil Aalborg Universitetshospital og i visse tilfælde til Århus Universitetshospital.Det forhold,atendelpatienternuskaltransportersoverstørreafstande,stillerstørre kravtilbådedenpræhospitaleindsatsogtilkorrektvisiteringafpatienterforat undgåunødvendigtransport. PådennebaggrundansøgteRegionNordjyllandi2011omatfådelidenøkonomiO skepulje densåkaldte Akutpulje Opåialt600mio.kr.,dervarafsatafdentidliO gereregeringtilatstyrkeakutindsatsenogsikretryghedenidanmarkgennemen 7

9 rækkeforskelligeprojekterindenforakutområdet.regionnordjyllandsansøgning blev imødekommet med 1.5 millioner kr. til projekt Videokonferencefaciliteter i ambulanceriregionnordjylland. 1.1 DetpræhospitaleberedskabiRegionNordjylland I Region Nordjylland erdetpræhospitale beredskab organiseretiensåkaldt pyo ramidemodel beståendeafenambulancetjeneste,akutbiler,paramedicinereogen akutlægebilsordning (fig. 2). Begrebet pyramidemodel henviser til den måde, hvorpådeenkelteenhederiberedskabetsamarbejderinternt. I toppen af pyramiden befinder regionens to akutlægebiler sig i henholdsvis AalO borgoghjørring. Beredskab i Region Nordjylland pr. 1. maj 2014 Hirtshals: 1 Hjørring: 2 Løkken: 1 Brønderslev: 2 A Skagen: 1 Byrum Læsø: 1 Frederikshavn: 2 Pandrup: 1 Fjerritslev: 1 L SMS SMS P Klar til Hjertestart 60 hjemmeplejebiler i Frederikshavn Kommune Sæby: 1 Thisted: 2 Dronninglund: 1 Vilsund: 1 Nykøbing M.: 1 Hurup: Akut Hjælpere Agger, Øster Assels, Sillerslev, Vorupør, Stenbjerg SMS SMS P P P MTE L SMS A Nr. Sundby: 1 Aalborg: 6 Nibe: 1 Støvring: 1 SMS-hjertestop Hanstholm, Sindal, Svankær SMS P Terndrup: 1 Hadsund: 1 Karup Helikopter i døgnvagt Løgstør: 1 Års: 2 Hobro.: 2 Ambulancer: reserve + 4 ekstra 2 akutlægebiler L, 5 Paramedicinerbiler P, 2 Akutbiler A, 1 Mobil Traume Enhed MTE Derudover senge- og specialambulancer + 1 ekstra til Læsø Fig.2:DetakutteberedskabiregionNordjylland Ettrinlængerenedeipyramidenerregionens5døgnbemandedeparamedicinerO bilerihenholdsvisthisted,frederikshavn,hobro,farsøogbrovst.disseerindsati områder, hvor der ikke findes akutmodtagelse af patienter, eller hvor geografien og befolkningsgrundlaget i øvrigt berettiger det. Paramedicinerbilernes funktion erimodsætningtilakutbilerne(senedenfor)ikkeatnedbringedentid,dergårfør ambulancen ankommer(responstiden), men derimod at opkvalificere behandlino genpåskadesstedet. 8

10 Næstetrinerregionens2akutbiler,dererindsatihenholdsvisHalsogSkagenfor atimødekommedenproblemstilling,atderiregionnordjyllanderenrækkegeoo grafiskeområder,hvorbefolkningstæthedenerlavogafstandetilstørrebymæssig bebyggelsestor.dettebevirker,atresponstidenforambulancernetiltiderkanvæo re uhensigtsmæssigt lang. Akutbilen er et udrykningskøretøj, bemandet med en enkeltambulancebehandler,derhartillægskompetencertilatvaretagebehandling afsygeogtilskadekomnepatienterpåegenhånd,indtilambulancennårfrem. Basisipyramidenerambulancetjenesten,derbeståraf35ambulancerplus10reO servekøretøjer, der dækker hele regionen. Region Nordjylland har indgået kono traktmedfalckdanmarka/som,atfalckfra1.april2010ogfemårfremvaretao ger ambulancetjenesten. I Region Nordjylland er ambulancetjenesten opbygget efterenresponstidsmodel,derafspejlerdetserviceniveau,somerpolitiskvedtaget iregionen.dvs.atambulanceleverandørenskalleveoptilaftalteresponstider. DanærværendeevalueringhartilformålatundersøgedenkliniskeværdiafetabO leringafvideokonferencefaciliteteriambulancer,erfokusfremefteridennerapo portudelukkendepådeenhederidetpræhospitaleberedskab,ihvilkedereretabo leretmulighedforvideokonference,hvilketvilsigeambulancetjenestenogakutlæ) gebilen. 1.2 AkutXsygehusstruktureniRegionNordjylland AkutsygehusstruktureniRegionNordjyllanderopbyggetsåledes,atAalborgUniO versitetshospital, Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Sygehus Thy/Mors i Thisted modtageralletyperafakuttepatienter dogharkunaalborguniversitetshospital traumefunktion.inærværendeevalueringvilfokusværepådetakutteberedskab påaalborguniversitetshospital,idetkundetteindgårinærværendeprojekt. PåAalborgUniversitetshospitalerdetakutteberedskabidagorganiseretienfælO les enhed: Akut og Traumecenteret (ATC). ATC består af: a) Akut Medicinsk Modtageafsnit (AMA)dermodtagerpatientermedmedicinskesygdommetilindO læggelse efter en forudgående lægelig vurdering af egen læge eller vagtlæge, b) Skadestuen/Modtagelsen forborgeremedpludseligopståetsygdomellerskader ogc) AalborgTraumecenter (ATC),derforestårdenhøjtspecialiseredebehandO lingaftilskadekomne. Langt de fleste patienter, der bliver bragt til Aalborg Universitetshospital med ambulance, bliver tilset på et af ATC s tre afsnit, hvor der træffes beslutning om den videre behandling. Kvaliteten af behandlingen på et af disse akutafsnit er afo hængig af hvilke patientdata herunder vitale data om f.eks. BT, puls og hjerteo rytmeopersonaletpåatcharadgangtil oghvornårdeharadgangtildemiforo hold til modtagelsen af patienten. Jo flere data der er tilgængelige, allerede mens ambulancen er på vej ind til sygehuset, jo større mulighed har personalet i akuto modtagelsenforatforberedemodtagelsenafpatienten.ligeledeskankvalitetenaf denpræhospitaleindsats,derforegåriambulancenunderkørslen,optimeres,hvis deriambulancenermulighedforatmodtagerådgivningomforeløbigbehandling frapersonaletiakutmodtagelsenpåsygehuset. 9

11 1.3 ErfaringermedanvendelsenafVideokonferencesystemeriudXog indland Den informationsteknologiske udvikling gennem de sidste årtier har medført, at detidagermuligtatudveksledatamellemsygehusetsakutteberedskabogambuo lancenelektronisk.iregionnordjyllanderudvekslingenafvitalepatientdata(bl.a. EKG,blodtryk,puls,temperaturogblodetsiltmætning)mellemambulanceogsyO gehusets akutmodtagelse således foregået gennem den elektronisk ambulanceo journal amphi siden2006.i2012blevamphijournalenvalgtsomfællesambuo lancejournalihele Danmark,og de øvrige regioner, der hidtil har anvendt papiro journaler,erfortidenigangmedimplementeringenafdenne.udvekslingenafdata mellemamphiojournalenogpersonaletpåsygehusetsakutmodtagelsegørdetmuo ligt at vurdere patientenstilstand under ambulancetransporten,hvilketigen gør det muligt for personalet på akutmodtagelsen at forberede modtagelse af patieno ten.ijournalenindgårogsåkørselsdata,såledesatpersonaletpåakutmodtagelsen kanfølge,hvorambulancenbefindersig. IdesenereårerderimidlertidibådeindOogudlandblevetfokuspåatsupplerede nuværendeskriftligeogauditivedata,deridagkanudvekslesmellemambulance ogakutmodtagelse,medvisuelledataoptagetvha.videoudstyr.videoudstyretkan enten være fast monteret i ambulancen og anvendes før og under kørslen O eller væremobiltoganvendespåskadesstedetelleripatientenshjem. De første erfaringer med anvendelsen videotransmission mellem ambulancer og akutmodtagelsen på et sygehus stammer fra det såkaldte HECTOR projekt, der blevstarteti1997ogforløbover3år.formåletmedprojektetvaratopsamleerfao ringeromtelemedicinsketeknologiersanvendelseindenforakutberedskabet.proo jektet blev gennemført i Blackpool i England, hvor man udstyrede en ambulance med tre fast monterede videokameraer, mens et fjerde blev monteret i en ambuo lancebehandlershjelm.datablevsendtviagsm 1 netværketmellemkørendeambuo lancer eller skadested og en modtagestation på akutmodtagelsen på hospitalet i Blackpool. Projektet genererede en række erfaringer afsåvelorganisatorisk som tekniskkarakter (2): O AtanvendelsenafdetteknologiskeudstyrikkemåforsinkedenakutteindO sats O Ateffektivanvendelseafudstyretafhængerat,atdereropnåetfuldtkendO skabtildetgennemrutinemæssiganvendelse O AtdervedanvendelseafudstyreteradgangtilhurtigogkompetentrådgivO ningfraakutmodtagelsen O At ambulancepersonalet i ambulancen skal være i stand til at gennemføre deinstrukser,dergivesfralægenpåakutmodtagelsen O Atvideokvalitetenerafhængigafmobildækningenidetområde,dersendes fra 1 GSM står for Global System for Mobile Communications og er et fælles mobilt data-netværk, der danner grundlag for mobiltelefonien, som den kendes i dag i hele Europa. 10

12 O AtvideoudstyretlejlighedsvisinterfereredemedcivilanvendelseafmobilO datanettet ResultaterneafetsenerestudiefraMassachusettsiUSAi2004afanvendelseafet mobiltvideoudstyritraumesituationerviste,atdetvarmuligtatsendebrugbare levende videosekvenser fra fjernt beliggende traumesteder (fra holdende O ikke kørendeoambulancer)tilhospitalet.denanvendteteknologivarenbærbarcomo putermedvideokamerainstalleret,hvorvideoenblevsendtviaetcdma 2 mobilt netværk (3).EtstudiemedsammeformålgennemførtiJapani2003 menpåbao sisafsatellitkommunikationogmedvideooptagelseikørendeambulancer,viste,at detveddenneteknologivarmuligtatlevereacceptablevideosekvenserfrakøreno deambulancer (4).KommunikationviasatellittererimidlertidendyrkommuniO kationsform, hvorfor de fleste studier har fokus på muligheden for videokommuo nikationmellemkørendeambulancerogsygehusvha.mobilebredbåndsforbindelo ser. ErfaringerfraetstudiegennemførtiAtheniGrækenlandi2006pågrundlagaf17 patientermedforskelligehelbredsproblemermedvideokonferencemellemkøren) deambulancerogsygehusviste,atsystemetifølgelægernehavdepotentialetilat forbedrekvalitetenafpatientbehandlingenpga.mulighedenforatstilleendiagnoo se,alleredeindenpatientenankomtilhospitalet,hvorvedmodtagelsenafpatieno ten kunne optimeres. Studiet viste, at de initiale diagnoser stillet på baggrundaf videokonferencen under kørslen, var identiske med de endelige diagnoser. Mht. dentekniskekvalitetafvideokonferencenvistestudiet,atiområdermed3gmoo bil 3 dækningvarkvalitetenaflevendebillederacceptabel,hvorimoddetteikkevar tilfældet,nårambulancenbevægedesigindiområderkundækketafgprs 4 (5). Ietstudiefra2008fraThessalonikiiGrækenlandhvormananvendteHSPA 5 teko nologi til atsendelevendevideobilleder,lydog højoopløselige billeder fra en køo rendeambulancetilethospital,blevfirescenarierundersøgt.resultaterneviste,at videokonferencen fungerede bedst tæt på HSPA sendemaster, i udkanten af byo mæssigbebyggelseogvedhastighederunder20km./t.vedkørseliområderuden HSPAdækning,hvorkommunikationenfaldttilbagepåGPRS,vardetikkemuligtat etablere videokonference, ligesom kvaliteten af videokonferencen blev formindo sket,nårambulancekørslenforegikvedhøjerehastigheder (6). Studiernevisersamstemmende,atderidennyemobilteknologieretstortpotentiO aleforatetablerevideokonferencemellemkørendeambulancerogsygehus.dette vilbidragetildelsenbedrebehandlingalleredeiambulancen,datidenunderkøro seludnyttes,delsenoptimeringafmodtagelsenafpatientenvedankomsttilhospio 2 CDMA står for CodeDivisionMultipleAccess ogeretmobiltnetværk,derhar længere rækkevidde end GSM netværket. CDMA netværket benyttes i f.eks. Japan og store dele af USA. 33Gstårfor 3.generationsmobilenetværk ogerenvidereudviklingafgsmnetværket,hvorhao stighedenersåhøj,atdetermuligtatsende/modtageliveovideodata. 4GPRSstårfor GeneralPacketRadioServices og erenvidereudviklingafgsmnetværket(2g), derliggermellemgsmoog3gnetværket.dataoverførelseshastighedenerlavsammenlignetmed 3Gnetværket. 5 HSPA star for High Speed Packed Access og er en forbedret udgave af 3G netværket. 11

13 talet. Studierne viser imidlertid også, at når kommunikationen foregår via mobilo netværk,erkvalitetenafnetværket(båndbreddeoghastighed)afgørendeforkvao litetenafvideokonferencen. IDanmarkertoprojektermedvideokonferencemellemambulancerogakutberedO skabetpåsygehusep.t.igang;delsetiregionmidtjylland,delsdetalleredenævno te projekt i Region Nordjylland, hvorsidstnævnte er genstand for evalueringen i dennerapport. ProjektetiRegionMidtjyllandbleviværksatd oghartitlen: Telemedicin) skeløsningeridetakuttepatientforløb;fordeleogulemperforpatienter,sundheds) personaleogsundhedsvæsen?.formåletmedprojekteteratbelyse,delshvorvidt detelemedicinskeløsningermedførersikkerogtrygbehandlingafflerepatienteri hjemmet frem for unødig transport til sygehus, dels hvorvidt de telemedicinske løsningermedførerhurtigerebehandlingogdiagnostikafpatientenvedmodtagelo seniakutafdelingen. I forbindelse med projektet har ambulancetjenesten i Region Midtjylland ReO sponcea/s installeretvideokonferenceudstyri6ambulancerihorsensområo det.udstyretkansendetidstrotransmissionafvitaleværdier(bl.a.ekg,blodtryk, pulsogblodetsiltmætning)fraambulancerogfrapatientenshjemtilakutlægebili Horsens,akutmedicinskkoordinationvagtcentralAarhusogAkutafdelingenHosO pitalsenheden Horsens. Videokameraet er monteret fast i ambulancen, således at mankansepatientenpåbåren.projekteter3oårigtogudføresisamarbejdemed Center for Akutforskning, Hospitalsenheden Horsens og Responce A/S.Projektet finansieresafstatsligepuljemidlerogcenterforakutforskning (7,8) Ifølge en lægeiprojektledelsen er status på projektet, at dataopsamlingen er afo sluttet,ogatanalyseafdataerigang.dataomfatterbl.a.kvantitativedataomkring anvendelsen af GIS(geografisk informations system), arbejdsgange i akutafdelino genogandrebådekvantitativeoogkvalitativedataomkringanvendelsenafvideoo faciliteten.deforeløbigeerfaringerer,atdetharværetudfordrendedelsatfåfacio litetentilatfungererentteknisk,delsatmotivereambulancepersonalettilatbeo nyttedenyetekniskeløsninger.udarbejdelseafrapportoverdeendeligeresultao terafprojektetforventesatstarteioktober VideokonferencefaciliteteriambulanceriRegionNordjylland Detnordjyskeprojekt VideokonferencefaciliteteriambulanceriRegionNordjylO land startede i efteråret 2011, hvor der blev indgået en aftale mellem det PræhospitaleBeredskabiRegionNordjyllandogViewcareA/S(leverandørafløsO ningen)om etablering af videovisitation mellem ambulancer, læge og sygehuse i RegionNordjylland.Projektetafsluttedes Formåletmedprojektetvar (9): Atkvalificeredenpræhospitaleindsatsgennemmulighedenforatsupplere mundtligeinformationermellemambulancepersonaleoghospitaletslæger 12

14 medtrådløsevideobillederiforbindelsemedulykkerellerakuttesygdomso tilfælde.mulighedenforlægenforselvatkunnesepatienten,fremforblot atlyttetilenmundtligoverleveringfraambulancebehandlerenompatieno tenstilstand,skønnessåledesatkunneforbedrebehandlingenafakuttepao tienter Herudoverharformåletogsåienvisudstrækningværetatkunneforhindre unødvendigehospitalsindlæggelsergennem bedre muligheder for korrekt visitationafpatienten Efter de oprindelige planer skulle 10 ambulancerog akutlægebilen udstyres med enmobilbatteridrevetvideoterminal(fig.3og4). Fig.3:Eksempelpåmobilvideoterminal fraviewcare (10). Fig.4:Eksempelpåbrugergrænsefladepå mobilevideoterminalfraviewcare (10) Videoterminalen skulle kunne forbinde trådløst til mobildatanetværket via en VPN 6 forbindelseforatværeuafhængigaffastebredbåndsforbindelser(bl.a.ipatio entenshjem).planenvar,atfortrinsvisambulancerplaceretiyderområderiregioo nen(thyomors,jammerbugt,vesthimmerlandogskagen)skulleforsynesmedvio deoudstyr,daambulancepersonaletsbehovforrådogvejledningfraenlægeskøno nedes størst i områder med langt til nærmeste akutmodtagelse. Videoterminalen skullekunneanvendesbådeipatientenshjem,påskadestederogundertransporo ten. DesudenskullederinstallerestvOmodtagestationer(påstationærepc er)påakuto modtagelserne i Aalborg, Thisted og Hjørring, der skulle forbindes via regionens kabledenetværkforatsikrebedstmuligforbindelseogkommunikeremedvideoo terminalerneiambulancenviaenvpnforbindelse,somnævntovenfor.projektet skulleomfattefølgendepatientgrupper:neurologiskepatienter,børn,sværttilskao 6 VPN står for Virtual Private Network og er en teknik, der gør det muligt at skabe en sikker privat forbindelse oftest krypteret fra et punkt (ambulancen) til et andet (modtagestationen) over et offentligt netværk (f.eks. internettet). 13

15 dekomne patienter og geriatriske patienter. Det betød, at der udover på akuto modtagelserneoskulleopstillesmodtagestationerpåkardiologiskoogneurologisk afdelingpåaalborguniversitetshospital.efterplanenskulleprojektetsættesidrift iforåret2012. ProjekteterimidlertidløbetindienrækkebådeorganisatoriskeogtekniskeproO blemer,derdelsharforsinketdriftsstarten,delsharbetydet,atdeoprindeligeplao nerforkonfigurationogudstyrerændret. De tekniske problemer har fortrinsvis været omkring ustabil netværksdækning O hovedsageligtiyderområderogvedkørsel.detharmedført,atprojektledelseni efteråret2012opgavdentrådløseinfrastrukturogistedetbesluttedeatpåsætte antenner pålægebilenogpå10 ambulancer i regionens yderområder.samtidig besluttedemankunatoprettemodtagestationerpåethospitaliregionen,nemlig påaalborguniversitetshospital,hvorsoftwarenblevlagtindpåetantalstationære pc erpådeinvolveredeafdelinger. Imarts2013varprojektetteknisksetparattildrift,idetfleretestshavdevisten acceptabel kvalitet af videokonferencen mellem ambulancerne og de stadionære pc erpåaalborguniversitetshospital,ogenorienteringheromblevsendtudtilalle involveredelægermedopfordringtilatbegyndeatanvendesystemet. Imaj2013visteenundersøgelseafanvendelsenafvideofaciliteten,atdenikkevar blevet anvendt i de forløbne to måneder. Baggrunden var, at lægerne ikke fandt anvendelse af systemet forenelig med den kliniske hverdag, idet det var uheno sigtsmæssigt at skulle forlade igangværende kliniske arbejde for at finde frem til enafdepc erpåsygehuset,hvorvideofacilitetenvarinstalleret,hvilketiuheldigo stetilfældekunnetageoptil15min. Projektledelsenbesluttedepådenbaggrundiefteråret2013atudvikle Videokon) ferencefaciliteteriambulanceriregionnordjylland Version2 isamarbejdemed Viewcare(leverandøren)ogmedudgangspunktideerfaringer,manhavdefåetfra version 1, hvoraf nogle var af teknisko og andre af organisatorisk natur sidsto nævnteprimærtiformafmanglendemedejerskabfralægeligside.ministerietgav iefteråret2013grøntlysforatoverføremidlernefradetoprindeligeprojekttildet nye. Iforbindelsemedprojektetsversion2,besluttedeprojektledelsen,atkunpatienter med mistanke om apopleksi (hjerneblødning eller hjerneblodprop) skulle indgå. Årsagentil,atnetopdennepatientgruppeblevvalgt,var,atdetvedmistankeom apopleksiervigtigthurtigtaffåafklaret,ompatientenerkandidattiltrombolyseo behandling (blodpropopløsendebehandling), eller om patienten skal modtages somalmindeligapopleksipatient.enkorrektdiagnosticeringherafalleredeiambuo lancenvilgøredetmuligtforakutberedskabetpåhospitaletatforberededenkoro rektebehandlingafpatientenvedankomstentilakutmodtagelsen.fordennepatio entgruppebetyderdetbl.a.,at AkutMedicinskModtageafsnit kanbyopasses,idet neurologen møder patienten allerede i ambulancegangen og følger patienten dio 14

16 Evaluering af Projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region Nordjylland rektetilskanning.hervedsparestid,hvilketerafgørendeforpatientensprognose. Beslutningenom,atkunpatientermedmistankeomapopleksiskulleindgåiproO jektet,medførte,atkunlæger(trombolysevagter)påneurologiskafdelingpåaalo borguniversitetshospitalindgåriprojektet. Formåletmedprojektetsversion2ergrundlæggendedetsammesomiversion1 nu dog kun gældende for patienter med mistanke om apopleksi. Herudover er delmåletomkorrektvisiteringogsåændret,idetdetfraledelsesniveauerbesluto tet, at alle patienter med symptomer på apopleksi fra optageområderne for AalO borguniversitetshospital,sygehushimmerlandogsygehusthy/morsfra skal visiteres til Apopleksiafsnittet på Aalborg Universitetshospital, mens det tilo svarende gælder for patienter fra optageområdet for Sygehus Vendsyssel fra Det betyder, at delmålet om korrekt visitering af apopleksipatienter til enten Aalborg Universitetshospital eller lokalt sygehus ikke længere er relevant. Korrektvisitationiforholdtil,hvorvidtpt.erapopleksipatienternaturligvisstadig relevant.deterligeledesrelevantatkunneafgøre,hvorvidtpatientenevt.skalvisio terestilaarhusuniversitetshospitalvedbehovforspecielbehandling. Iforbindelsemeddetnyeprojektblev5ambulancer(2iThisted,2iNykøbingog1 ihurup)samtlægeambulancenforsynetmedetfastmonteretvideokameraibåreo rummetiløbetafefteråret2013ogforåret2014(fig.5).herudoverblevder udo over de stationære modtagestationer på Aalborg Universitetshospital O suppleret medenmini)i)pad,somdenvagtbærendelægeefterplanenskullebæreilommen underdetkliniskearbejdeoggivevidereeftervagttilnæstevagtbærendelæge. Fig.5: Placering af videokameraet i ambulancen vist vha. pil (eget foto fra Falck-stationen i Thisted) 15

17 PlanenvaratanvenderegionenswifitilvideokonferencevedbrugafminiOiPaden. Istartenafjanuar2014vistedetsigimidlertid,atregionenswifiikkevarstærkt noktilatlevereetforneurologernetilfredsstillenderesultatafvideokonferencen vedbrugafipaden.projektledelsenbesluttedederforistedetatbenytte3gpåipao denogderudoveratgøredetmuligtforneurologerneattilgåvideokonferencenpå alleregionenspc erviaetlink(https://rnamb.viewcare.com)tilinternetexplorer 8.0ogetpassword.Fleretestviste,atdenneløsningteknisksetvirker.ProjektleO delsen meddelte dette til lægerne på neurologisk afdeling d og opforo dredesamtidigtlægernetilattageløsningenianvendelse. Evaluering af projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region NordjylO land startedepådettetidspunktogbliverpræsenteretidefølgendeafsnit. 2 Formålmedevalueringaf Videokonferencefaciliteter iambulanceriregionnordjylland Evalueringen af projekt Videokonferencefaciliteter i ambulancer i Region NordO jylland version2hartilformål: O At undersøge brugernes (trombolysevagternes) vurdering af videokonfeo rencefacilitetenskliniskeværdi O Atbedømmemulighedenforenbedrevisitationafpatientermedmistanke omapopleksi O AtlevereRegionNordjyllandetgrundlagforatkunnevurdereeneventuel bredereanvendelseaftelemedicinskudstyriambulancer 3 Metode 3.1 Design Casestudie Casestudietervalgtsomoverordnetforskningsdesign.EtvæsentligtkarakteriO stikumforetcaseostudiumer,atdeterenempiriskanalyse,derbenyttestilat undersøgeenhistoriskellersamtidighændelseidensocialekontekst,hvoriden udspilles.formåletmedensådananalyseeratopnåendybdegåendeindsigti detgenstandsfelt,hvorihændelsenudspilles (11,12). 16

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus

Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Technical Report No. 3-4 Vurdering af forandringsparathed på Gynækologisk-obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anna Marie Høstgaard, Christian Nøhr Aalborg Universitet, december

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN

EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN EFFEKTVURDERING AF EPJ/THS I DET FÆRØSKE SUNDHEDSVÆSEN 8. MARTS 2010 HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Forord Gennem de seneste knap tre år har vi fulgt implementering af EPJ/THS/Cosmic i det færøske

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Marie Henriette Madsen og Iben Emilie Christensen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis Et pilotstudie af implementering på tre nordjyske hospitalsafdelinger Publikationen Den Danske Kvalitetsmodel i praksis

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren. Henning Voss Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Indførelse af elektroniske patientjournaler

Indførelse af elektroniske patientjournaler UKLASSIFICERET VUT II-L/STK 2008-2009 Overtandlæge Michael Skøien With Syndikat Sun Tzu Indførelse af elektroniske patientjournaler i Forsvaret Evaluering af implementeringsprocessen. UKLASSIFICIERET Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE Inspirationskatalog Marts 2013 FORCHHAMMER CONSULTING Mærsk Nielsen HR Himmelev Bygade 53 Jystrup Bygade 4 4000 Roskilde 4174 Jystrup Tlf. 60 14 15 13 Tlf.

Læs mere

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata

Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Etnografi og brugerinddragelse i udviklingen af mobil adgang til logistikdata Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistikdata (C-72) Deltagere/partnere: Systematic Capgemini Regionshospitalet

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere