Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patientsikkerheden i fare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patientsikkerheden i fare"

Transkript

1 2 Brug af mobiltelefoner på hospitaler bringer ikke patientsikkerheden i fare Hans-Christian Pommergaard, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg STATUSARTIKEL Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Center for Perioperativ Optimering, Herlev Hospital TABEL 1 Frekvens og effekt for forskellige apparater, der udsender elektromagnetisk stråling. Modificeret efter [6, 7]. Apparat Frekvens, MHz Effekt, W Tovejsradio (walkie-talkie) DECT-telefon ,01 Mobiltelefon (GSM) ,06-2 Mobiltelefon (3G) ,25 Trådløst netværk (802.11) ,01-0,1 Bluetooth ,001-0,01 Den tiltagende udbredelse af mobiltelefoner har medført, at der såvel i Danmark som på internationalt plan er indført restriktioner for brug af disse på hospitaler. Dette skyldes erfaringer med, at elektromagnetiske bølger fra mobiltelefoner kan forstyrre funktionen af livsvigtigt elektronisk apparatur som eksempelvis, infusionspumper og monitorer [1]. Restriktionerne på de danske hospitaler er ikke entydige og spænder fra forbud på alle kliniske hospitalsafdelinger, men tilladt i fællesområder [2], til mere lempelige regler, der fokuserer på etiske regler for telefonbrug frem for på teknisk argumentation [3]. Denne manglende konsensus genfindes internationalt [4, 5]. Der findes i Danmark ingen centralt eller regionalt udstedte retningslinjer, hvorfor de enkelte hospitalsledelser har frie hænder til at definere deres egen politik på området. De divergerende og ofte manglende evidensbaserede retningslinjer for brug af mobiltelefoner på de danske hospitaler er et problem. Hvad enten det er udtryk for manglende respekt for de eksisterende retningslinjerne eller dårlig oplysning om dem, er det en kendsgerning, at de mange steder ikke overholdes, hvilket potentielt kan være en risiko for patientsikkerheden. Oplysninger om, hvorfor restriktionerne findes, mangler ofte, og overskridelse af dem har sjældent konsekvenser, hvilket forværrer tilliden til og respekten for dem. Vi ønsker med denne artikel at præsentere evidensen for restriktioner om mobiltelefonbrug på hospitaler for på denne måde at bidrage til debatten om en mulig national konsensus på området. MOBILTEKNOLOGI Mobiltelefoner fungerer ved udsendelse af elektromagnetiske bølger [4]. Samme stråling udsendes af tovejsradioer (walkie-talkier), DECT-telefoner, trådløst internet (Wi-Fi) og Bluetooth, dog med forskellige bølgelængder. Uønsket opfangelse af disse bølger kan påvirke elektronisk med det resultat, at det kan fungere dårligt i form af forkert opgivelse af resultater eller i værste fald afbrydelse af transmission. Dette fænomen kaldes elektromagnetisk interferens (EMI). Flere faktorer spiller ind, når man taler om sværhedsgraden af EMI: de tekniske egenskaber i den afsendende enhed (frekvens og effekt (watt)), den fysiske afstand mellem afsender og modtager og modtageligheden for EMI i det påvirkede apparatur. Frekvenser beliggende mellem 10 khz og 1 GHz er de mest problematiske i forhold til [6], og mobiltelefoni virker i dette frekvensbånd (Tabel 1). Den danske standard for mobiltelefoni er den samme som for resten af Europa og har længe været baseret på global system for mobile communication (GSM). Den nyeste teknologi har de fleste steder medført en ændring fra GSM til 3G-netværk universal mobile telecommunications system (UMTS) og 4G-netværket er på vej. EVIDENS PÅ OMRÅDET Studierne, som gennemgås her, er udvalgt ved en fokuseret litteratursøgning i MEDLINE. Udvælgelsen har dog ikke fulgt de formaliserede retningslinjer, som kendes fra systematiske litteraturgennemgange. I de fundne studier har man undersøgt påvirkningen af fra forskellige typer mobiltelefoner og tovejsradioer (Tabel 2). Studierne er generelt heterogene i design og fokus, og effekten af mobiltelefoni er undersøgt på et stort antal forskellige medicinske apparater, hvilket besværliggør sammenligning af resultaterne. Generelt er der forskel på både, hvilken slags mobilteknologi der er anvendt, og hvilket slags apparatur der påvirkes. Det lader til, at der er en sammenhæng mellem effekten (watt) og påvirkning af apparaturet (EMI). Jo højere wattoutput,

2 3 des større apparatur. Som hovedregel yder nyere mobiltelefoner relativt få watt sammenlignet med ældre mobiltelefoner, og de nyeste 3G-mobiltelefoner yder endnu færre. Dette afspejler sig i, at 3G-telefoner giver mindre EMI end de ældre modeller [1]. Ligeledes yder de hyppigt anvendte DECT-telefoner meget få watt (Tabel 1). Tovejsradioer påvirker i højere grad end mobiltelefoner, og ældre mobiltelefoner påvirker i højere grad medicinsk apparatur end nyere mobiltelefoner [8-10]. Ligeledes påvirkes ældre medicinsk apparatur i højere grad end nyere apparatur [11]. Fælles for studierne er, at påvirkning fra mobiltelefoner kun ses på afstande < 1 meter. Denne afstand kan dog være større for tovejsradioer (op til tre meters sikkerhedsafstand) [8]. Det er dog væsentligt at bemærke, at ved normal brug af mobiltelefoner i en klinisk realistisk situation, hvor ansatte taler i telefon, mens der udføres normale opgaver, påvirkes medicinsk udstyr ikke [12]. I flere studier har man fundet, at mobiltelefoner kan påvirke til at alarmere unødigt og opgive forkerte skærmmeddelelser [1, 8-14]. En afstand > 1 meter fra mobiltelefonen til respiratoren eliminerer dog denne risiko [1, 10, 17]. Mobiltelefoner kan påvirke pacemakere, dog kun på meget kort afstand (0-10 cm) og uden at medføre permanente eller livstruende funktionsændringer [15]. Ydermere påvirkes funktionen af automatisk ekstern defibrillator (AED) hverken af mobiltelefoner eller tovejsradioer [16]. Eksempel på restriktion for mobiltelefoni på en klinisk afdeling. DISKUSSION I litteraturen er der generel enighed om, at hvis mobiltelefoner skal bruges på hospitaler, skal de holdes i en afstand af minimum en meter fra vigtigt apparatur. Generelt har ældre mobiltelefontyper større effekt på apparater end nyere typer (især 3G-telefoner), og ældre apparatur er mere modtageligt for påvirkning end nyere. Det er essentielt for vagtbærende og akutpersonale at kunne etablere øjeblikkelig kontakt til andre instanser. Det er påvist, at der sker flere fejl, når akutpersonalet oplever forsinkelser i den indbyrdes kommunikation [18]. De fleste akutte funktioner på et hospital, såsom kirurgi og anæstesiologi, er naturligt mobile, hvilket betyder, at der ikke altid findes fikserede arbejdsstationer på hospitalet. Mobilkommunikation er derfor essentiel for at kunne udføre arbejdet uden unødig forsinkelse [19]. Det er tidligere rapporteret, at kommunikationsfejl kan være en vigtig årsag til fejlbehandlinger og utilsigtede hændelser, hvilket kan kompromittere patientsikkerheden [19, 20]. Dog har man trods de nævnte fordele ved mobilkommunikation i den daglige klinik ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem brug af mobiltelefoni og forekomst af komplikationer hos patienterne [21]. Mobilteknologi spiller en stadig vigtigere rolle for både personale, pårørende og patienter. Udviklingen af klinisk anvendeligt software til telefoner sker hurtigt, og der er derfor mulighed for, at denne (f.eks. apps til iphone) i fremtiden kan bruges som stuegangsredskab, til diagnostik (f.eks. ultralydskanning), som opslagsværk og paraklinisk redskab (f.eks. til at se røntgenbilleder og svar på blodprøver) samt udgøre en potentiel platform for fremtidig brug af elektronisk patientjournal [22, 23]. Visse personalegrupper kan af naturlige årsager have svært ved at overholde en eventuel enmetersregel for brug af mobiltelefoner. F.eks. vil vagthavende personale i lægeambulancer uundgåeligt have tæt kontakt med apparatur (pga. de trange pladsvilkår i ambulancen), samtidig med at de skal kunne foretage opkald. Man skal som sundhedsansat derfor anvende mobiltelefon med omtanke dette gælder specielt ved transport af svært syge patienter. Ulempen ved kommunikation på hospitaler via tovejsradioer, som fortsat anvendes på nogle danske hospitalsafdelinger, er, at disse pga. deres høje wattoutput forstyrrer teknisk hospitalsudstyr i langt højere grad end mobiltelefoner. Derimod har DECT-telefoner, som bruges i stor udstrækning på danske hospitaler, kun meget lavt wattoutput og må antages ikke at kunne forstyrre apparaturet (Tabel 1). Ud fra amerikanske retningslinjer [18, 21] sammenholdt med den tilgængelige litteratur har vi tilladt os at give forslag til retningslinjer for brug af mobiltelefoner på hospitaler (Figur 1). Hvis man på et hospital forbyder brug af mobiltelefoni, kan det medføre, at hospitalet potentielt mister muligheden for vigtig kommunikation blandt de ansatte og muligheden for kommunikation for indlagte og pårørende. I et studie konkluderede man, at

3 4 Studier, hvori man har undersøgt mobilteknologis medicinsk apparatur. Reference TABEL : mobiltelefoners [14] 2004: mobiltelefoners respiratorfunktion på intensiv afdeling [13] 2004: mobiltelefoners AED-funktion [16] 2005: mobiltelefoners [11] 2005: 2 forskellige mobiltelefoners pacemakere [15] 2005: Tovejsradio og mobiltelefoners respirator funktion [9] 2007: Tovejsradio og mobiltelefoners på virkning af respiratorfunktion [10] 2007: 3G-mobiltelefoners påvirkning af medicinsk udstyr [1] 2007: mobiltelefoners på sengeafdelinger (ikke operationsafsnit og intensivafsnit) [12] Teknologi 6 forskellige mobiltele foner (Motorola M75A, Motorola M70A, Nokia 2160, Ericsson DH318, Motorola MicroTAC/ Piper, Motorola MicroTAC DPC550) Nokia 6120 GSM mobiltelefon Frekvens: 828,750 MHz Power: 16, 40, 100, 250, 600 mw 1 mobiltelefon, 1 tovejsradio. Frekvens: 906,2 MHz Power: 2 W, 8 W 6 mobiltelefoner (Nokia 5165, Sanyo SCP-4900, Nokia 3585, Motorola 205, Motorola V60, Nokia 3585) Frekvens: ikke specifikt angivet 2 forskellige GSM-mobiltelefoner (Nokia 6150, Nokia 6110) Frekvens: 900 MHz Power: 2 W Tovejsradio (Simoco 8020) Frekvens: MHz Power: 1-5 W Mobiltelefoner (Nokia 7210, Nokia 6230) Frekvenstelefoner: MHz Power: ikke angivet Tovejsradio (MRK Ericsson GE) Frekvens: MHz Power: 3 W Mobiltelefon (Motorola v300) Frekvens: ikke angivet Power: 2 W Samsung 680 (TDMA system) Frekvens: ikke angivet Power: 0,2 W Signalgenerator GRPS og UMTS Frekvens: 900 MHz Power: GRPS 2 W UMTS: 0,2 W 2 forskellige mobiltelefoner (Nokia 3587i, Nokia 3120) Afstand til apparatur Apparatur Fund Konklusion 17 forskellige slags (monitorer, pulsoximetre, blodtryksmålere, telemetri, ventilatorer, EKG) cm 14 forskellige 7 ud af 17 apparaturer (43%) havde malfunktion 100 cm: ingen malfunktioner 30 cm: 1/14 apparatfejl (alvorlig) < 15 cm: 4/14 apparatfejl (2 mindre alvorlige, 2 alvorlige) < 3 cm: 5/14 apparatfejl (3 mindre, 2 alvorlige) cm 12 forskellige AED Ingen malfunktioner ud af EKG- rytmeanalyse-test Så tæt som muligt på apparaturet. Afstand initialt vurderet ved, at tovejsradio gav udslag 16 forskellige slags (monitorer, pulsoximetre, infusionspumper, ventilatorer) 0-50 cm 679 patienter med permanente pacemakere (implanteret ) cm 5 forskellige 3 til brug på intensivafdeling og 2 til brug under transport cm 4 forskellige cm 61 forskellige apparaturer i 17 kategorier Mobiltelefoner brugt normalt af ansatte Tætteste afstand bedside Længste afstand fra døren 23 forskellige slags medicinsk udstyr (bl.a. tæppevarmere, EEG-apparatur, infusionspumper, pulsoximetri, ultralyd, epiduralpumper, ventilatorer, EKG, pacemakere) 7 ud af 16 apparater (44%) havde malfunktion De afficerede var ældre modeller Nyere modeller blev ikke påvirket af mobiltelefoner 37 malfunktioner (5,5%) ved afstand 0-10 cm fra pacemaker Ingen malfunktioner var livstruende eller permanente 4 af de 5 havde malfunktioner (6 fejl i alt) Simoco 8020 radio: 1 letal fejl (100 cm), 3 alvorlige fejl (20 cm, 20 cm, 40 cm) Nokia 7210: 1 alvorlig fejl (80 cm) Nokia 6230: 1 alvorlig fejl (40 cm) Bluetooth: ingen effekt på 1 ældre respirator malfungerede alvorligt (og permanent) ved 50/ 100 cm (MRK Ericsson radio) og alvorligt (ikkepermanent) ved 0 cm (Motorola v300) 3 nyere malfungerede alvorligt (og permanent) ved MRK Ericsson radio ved 0 cm Ingen påvirkning ved mobiltelefon 43% af de 61 apparaturer medførte fejl (48 fejl i alt) ved median afstand på 3,5 cm (range: cm) Af fejlene var 16 (33%) alvorlige fejl og 20 signifikante fejl (42%) Flest fejl ved, akutmonitorer og infusionspumper 192 medicinske apparaturer testet i alt 300 gange uden nogen registrerede interaktioner eller malfunktioner Man bør udvise sikkerhed ved brug af mobiltelefon omkring, men flere studier kræves før retningslinjer kan formuleres Mobiltelefoner tættere ved end 30 cm kan medføre alvorlige fejl Mobiltelefoner med 900 MHz påvirker ikke AED-EKG-analyse Nyere påvirkedes ikke af mobiltelefonbrug, og mobiltelefonen skal i helt tæt kontakt med det medicinske udstyr for at give interferens Mobiltelefoner kan påvirke pacemakerfunktioner ved afstand 0-10 cm Ældre pacemakere er i større risiko for malfunktion end nyere Tovejsradioer kan afbryde ved brug < 100 cm fra maskinen Mobiltelefoner kan ved brug < 100 cm ændre på funktionen af, men ikke afbryde dem Mobiltelefoner påvirker ikke nyere Tovejsradioer bør som minimum holdes 1 m fra Ingen påvirkning ved anvendelse af mobiltelefon Der bør oprettes en enmetersregel, således at mobiltelefoner ikke bør anvendes tættere ved livsvigtigt medicinsk udstyr end 1 m Mobiltelefoner brugt normalt påvirkede ikke, og institutioner med restriktive regler bør revidere disse for at få fuld udnyttelse af teknologien

4 5 TABEL 2 FORTSAT Reference Teknologi 2007: mobiltelefon Mobiltelefon GSM900 og tovejsradioers Power: 2 W Mobiltelefon GSM 1800 Power: 1 W [8] Tovejsradio TETRA Power: 3 W Afstand til apparatur Apparatur Fund Konklusion cm 11 forskellige slags apparaturer (21 apparaturer i alt) AED = automatisk ekstern defibrillator; EEG = elektroencefalogram; EKG = elektrokardiogram. GSM900: sikker over 70 cm afstand GSM1800: sikker over 5 cm afstand TETRA: sikker over 3 m afstand GSM1800 er sikker at bruge på hospitaler, de andre teknologier er forbundet med risiko for malfunktioner, dog afhængig af afstanden restriktive regler burde revideres, fordi gevinsten overstiger risikoen ved brug af teknologien [12]. En anden måde at mindske dette problem på er, hvis det medicinske apparatur i fremtiden i højere grad bliver i stand til at tåle EMI. Alternativer til brug af GSM- og 3G-telefoni som kommunikationsredskab er internetbaseret telefoni. Ved denne teknologi kommunikerer man via det trådløse netværk, der i forvejen er tilgængeligt på de fleste hospitaler, og der bliver derfor ikke udledt yderligere elektromagnetisk stråling. Et andet alternativ er brug af microcell-teknologi, som er en teknik, der kan øge den lokale netværksdækning på hospitalet ved hjælp af mindre sendestationer. Dette minimerer effekten af signalet fra mobiltelefoner og dermed risikoen for påvirkning af. Det er vigtigt at bemærke, at ændringen fra GSM til 3G-teknologi (UMTS) har mindsket wattoutput fra telefonerne betydeligt (Tabel 1), hvilket også reducerer risikoen for EMI [1]. KONKLUSION Mobiltelefoner er en naturlig del af den daglige kommunikation både for patienter og personale. Derfor er det nødvendigt, at der opnås generel konsensus om implementering af evidensbaserede og realistiske retningslinjer for brug af mobiltelefoner på danske FIGUR 1 Forslag til retningslinjer for brug af mobiltelefoner på hospitaler. Mobiltelefoner kan generelt være tilladt overalt. Mobiltelefon bør i områder med vigtige instrumenter så som intensivafdelinger, opvågningsafdelinger og operationsstuer kun anvendes mere end en meter fra det medicotekniske apparatur. Da brug af tovejsradioer medfører en markant øget risiko for apparatur, bør man overveje at afskaffe disse. hospitaler. Ifølge litteraturen er det rimeligt at praktisere enmetersreglen, hvilket vil sige, at mobiltelefoner kan bruges, såfremt man sikrer en afstand af en meter eller mere til livsvigtigt elektronisk hospitalsudstyr. Ved overholdelse af denne regel og oplysning om følgerne ved manglende overholdelse kan mobiltelefoner bruges overalt på et hospital af patienter, pårørende og personale. SUMMARY Hans-Christian Pommergaard, Jakob Burcharth & Jacob Rosenberg: Use of mobile phones in hospitals do not jeopardise the safety of the patients Ugeskr Laeger 2012 Sep 10 [Epub ahead of print] Cellular telephones are increasingly used in hospitals both among employees, patients and visiting relatives. The feared medical equipment malfunctions due to electromagnetic interference have resulted in restrictions in the use of mobile phones in hospitals. However, these restrictions are not consistent between different hospitals, and not based on solid evidence. This article presents the evidence in this field and concludes that by maintaining a distance of one metre to sensitive medical equipment, mobile phones can be used safely in all hospital areas. KORRESPONDANCE: Hans-Christian Pommergaard, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Center For Perioperativ optimering, Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev. ANTAGET: 11. juli 2012 FØRST PÅ NETTET: 10. september 2012 INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. van Lieshout EJ, van der Veer SN, Hensbroek R et al. Interference by new-generation mobile phones on critical care medical equipment. Crit Care 2007;11: R Rigshospitalet/Mobiler+skyld+i+alvorlige+fejl.htm (24. mar 2012). 3. (24. mar 2012). 4. Ettelt S, Nolte E, McKee M et al. Evidence-based policy? The use of mobile phones in hospital. J Public Health (Oxf) 2006;28: Morrissey JJ. Mobile phones in the hospital: improved mobile communication and mitigation of EMI concerns can lead to an overall benefit to healthcare. Health Phys 2004;87: Lapinsky SE, Easty AC. Electromagnetic interference in critical care. J Crit Care 2006;21: (24. mar 2012).

5 6 8. Hietanen M, Sibakov V. Electromagnetic interference from GSM and TETRA phones with life-support medical devices. Ann Ist Super Sanità 2007;43: Jones RP, Conway DH. The effect of electromagnetic interference from mobile communication on the performance of intensive care ventilators. Eur J Anaesthesiol 2005;22: Dang BP, Nel PR, Gjevre JA. Mobile communication devices causing interference in invasive and noninvasive ventilators. J Crit Care 2007;22: Tri JL, Severson RP, Firl AR et al. Cellular telephone interference with medical equipment. Mayo Clin Proc 2005;80: Tri JL, Severson RP, Hyberger LK et al. Use of cellular telephones in the hospital environment. Mayo Clin Proc 2007;82: Shaw CI, Kacmarek RM, Hampton RL et al. Cellular phone interference with the operation of mechanical ventilators. Crit Care Med 2004;32: Tri JL, Hayes DL, Smith TT et al. Cellular phone interference with external cardiopulmonary monitoring devices. Mayo Clin Proc 2001;76: Tandogan I, Temizhan A, Yetkin E et al. The effects of mobile phones on pacemaker function. Int J Cardiol 2005;103: Kanz KG, Kay MV, Biberthaler P et al. Effect of digital cellular phones on tachyarrhythmia analysis of automated external defibrillators. Eur J Emerg Med 2004;11: Wallin MKEB, Marve T, Hakansson PK. Modern wireless telecommunication technologies and their electromagnetic compatibility with life-supporting equipment. Anesth Analg 2005;101: Cell phones and electromagnetic interference revisited. Health Devices 2006;35: Ruskin KJ. Communication devices in the operating room. Curr Opin Anaesthesiol 2006;19: Kluger MT, Bullock MFM. Recovery room incidents: a review of 419 reports from the Anaesthetic Incident Monitoring Study (AIMS). Anaesthesia 2002;57: ECRI Institute. Cell phones and electromagnetic interference revisited. Healthc Hazard Manage Monit 2007;20: (12. jun 2012) (12. jun 2012).

2 vejs kommunikation på hospitalerne Udarbejdet af: Afsnitsleder, medicoingeniør René Edslev

2 vejs kommunikation på hospitalerne Udarbejdet af: Afsnitsleder, medicoingeniør René Edslev Resumé og anbefaling...2 Formål...3 Afgrænsning...3 Gyldighedsområde...3 Indledning...3 Elektromagnetisme...4 Nærfeltet...4 Fjernfeltet...4 Frekvens og dæmpning...4 EMI, emission og immunitet...5 Andre

Læs mere

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL TT-Netværket, Site S3395, Vejlegårdsparken 92, 2665 Vallensbæk Strand Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 Dato 2014-12-17 Udarbejdet af FRL Kontrolleret af DADH Godkendt

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline

Hvorfor standarder? En rekommandation? En standard. En rekommandation er svagere end en standard! Er en retningsline Standarder H2 2009 Hvorfor standarder? En rekommandation? Er en retningsline En standard Er en rekommandation som flere tallet er enig om! En rekommandation er svagere end en standard! Mercantec Lkaa 2009

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz

Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Nye krav til måling af RF-emission > 1 GHz Der findes i dag stadig flere produkter, der kommunikerer i frekvensområdet over 1 GHz. Samtidig øges den interne klokfrekvens i moderne elektronik, mens kravene

Læs mere

Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Hvordan sikres fællesskabets adgang til data opsamlet af kommercielle apps? Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Hvad er Regionernes Kliniske Kvalitets National

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus

RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus RFID i hospitalsmiljøer Case: Respektafstand til Motorola FX7400 RFID antenner på DNU Aarhus Jakob Steensen Rådgivende Ingeniør Wireless Specialist DELTA Welfare Tech 26. oktober 2012 / Odense Agenda Projektets

Læs mere

Dansk radio grænseflade November 2001

Dansk radio grænseflade November 2001 Dansk radio grænseflade 00 032 November 2001 Laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Læs mere

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens.

INNOVATION succes! Når innovation bliver en succes. Den gyldne Skalpel til ihospitalet. ihospital. 2 www.regionshospitalethorsens. Visualisering og overblik Det interaktive hospital - IT for klinikere - udviklet af klinikere Innovationskonsulent og projektleder Birgitte Bigom Nielsen Afdeling for kvalitet og sundheds-it - Regionshospitalet

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital

Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital Hvordan anvendes sundhedsøkonomiske analyser på sygehusene? Kristian Kidholm Afdeling for kvalitets og forsknings/mtv Odense Universitetshospital 1 Hvad er sundhedsøkonomiske analyser? Sundhedsøkonomiske

Læs mere

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed?

Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? december 2008 Principper for investeringer i fremtidens sygehusstruktur - hvordan inddrage patientsikkerhed? Baggrund I aftale mellem Regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 er fremtidens

Læs mere

Patientsikkerhedsrunde

Patientsikkerhedsrunde Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Teknisk Afdeling Regionshospitalet Herning Den 24. september 2008 Indhold Side Sammenfatning 2 Generelt om patientsikkerhed i Teknisk Afdeling 3 Område

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer

Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer Sporing er principielt registrering af id, sted og tid. Stregkoder og GPS er velkendte Trådløse netværk kan også sladre om position RFID fungerer principielt som stregkoder - Det er bare radiobølger der

Læs mere

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009

IT & Intelligent Energi ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 ISSH-Netværket 28. Oktober 2009 Dansk Energi Politisk Afdeling Richard Schalburg IT og energiforbrug IT og energibesparelser IT, energi og systemisk tænkning IT, energi og fremtiden Eksempel Slutbruger

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014

Statusrapport for UTH i speciallægeklinik. Årsrapport 2014 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Statusrapport for UTH i speciallægeklinik Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årsrapport 2014 Denne rapport indeholder

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

Bjørn Weitemeyer, COWI

Bjørn Weitemeyer, COWI C4 - Trafiksignaler Fremtidens fleksible signalanlæg Bjørn Weitemeyer, COWI 1 CEN TC226 WG 4 CEN standarder for vejsignalanlæg EN12675 - Traffic signal controllers - Functional safety requirements EN12352

Læs mere

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d.

Klinisk IT Forskning. Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. Klinisk IT Forskning Jakob E. Bardram, professor, Ph.d. IT-Universitetet i København 8 år fokus på IT, tværfagligt Kort om IT-Universitet ~40 VIP, 552 STÅ, 1.200 aktive stud., 39 PhD 296 kandidater 2007

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet

For at få punktopstillet teksten (flere niveauer findes) brug Forøg listeniveau. For at få venstrestillet Hvorfor lære hospitalspersonale neurologiske afdelinger samtalestøtte? Hvordan bruges Samtalestøttemetoden (SCA) i hospitalsfasen? Implementering af SCA-metoden Neurologisk Klinik, Rigshospitalet-Glostrup

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

- Langsommere end 5 GHz, ofte. 2,4 GHz. - Længere rækkevidde en. - Kan have problemer med. - Kan bedre komme igennem/uden

- Langsommere end 5 GHz, ofte. 2,4 GHz. - Længere rækkevidde en. - Kan have problemer med. - Kan bedre komme igennem/uden WiFi i DTU Bibliotek, Lyngby en guide Hvad er 2,4 og 5GHz? 2,4 og 5 GHz er begge trådløse netværk, men tallene hentyder til hvilken frekvens, der bliver transmitteret ved. Netværket på DTU udsender både

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen

MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen MOBILTELEFONI OG DIT HELBRED Af Trine Jørgensen Tips til at begrænse strålingen i hverdagen. Flere og flere bliver konstateret allergiske overfor radiobølger og elektrosmog. I dag er vi bogstavelig talt

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser

Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning. og simulation. Patientsikkerhed. Virkelighedstro omgivelser Formålet med sundhedsfaglig færdighedstræning og simulation er:» At omsætte teoretisk viden til handlekompetence» At forbedre teamsamarbejde og kommunikation» At øge patientsikkerheden» At forebygge utilsigtede

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden

Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden The Capital Region Metodeudvikling til oplæring af personale til at arbejde i nye fysiske rammer Doris Østergaard og Tim Garder, DIMS, Region Hovedstaden Oversigt over workshop Kort om simulationsbaseret

Læs mere

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008

Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2002-2008 Tilskadekomne efter uheld med trampolin et stigende problem i perioden 2-8 Reservelæge Christina Høegh Reisenhus og overlæge Jens Lauritsen Ortopædkirurgisk afdeling O, Ulykkes Analyse Gruppen. www.uag.dk

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag:

TCP/IP stakken. TCP/IP Protokollen består af 5 lag: Trådløse netværk TCP/IP stakken TCP/IP er nok den mest benyttede netværks protokol. Protokollen har fået sit navn efter de to vigtigste protokoller i den : Transmission Control Protocol (TCP) og Internet

Læs mere

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente?

Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Hvad kan vi lære af Kaiser Permanente? Anne Frølich Overlæge, speciallæge intern medicin, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden, Ekstern lektor Københavns Universitet Forbedringspotentialer i det danske

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG

FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG IMPLEMENTERINGSGUIDE FOREBYGGELSE AF FALD FRA SENG - Faldforebyggende optisk sensor, IntelligentCALL fra virksomheden ANYgroup Implementeringsguiden er i størrelsen 21 x 21 cm Indholdsfortegnelse Problem

Læs mere

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012

Guidelines. Lederkursus, Middelfart 27. april 2012 Guidelines Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus, Middelfart

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed

Patientsikkert Sygehus. Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse. - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed Patientsikkert Sygehus Model for improvement, data facillitering og patientinddragelse - udvikler klinisk praksis og faglig stolthed 2 Jørgen 57 år Amalie 77 år Thomas 31 år Karen 73 år 16% færre dør -

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

I medfør af 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes: BEK nr 761 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2686 Senere ændringer

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Endnu bedre support til. professionelle livreddere

Endnu bedre support til. professionelle livreddere Endnu bedre support til professionelle livreddere Mere end AED Plus I 2002 lancerede ZOLL AED Plus -med Real CPR Help HLR-feedback i realtid, der for første gang nogensinde informerer livreddere om, hvorvidt

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut

Farer i den trådløse jungle. af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Farer i den trådløse jungle af Poul Tøttrup Teknologisk Institut Radiomæssig baggrund Leget med radioteknik som barn Radio/radar tekniker på transport-, rednings og kampfly 100kHz- 10GHz Ingeniør i Radioingeniørtjenesten

Læs mere

Standardrum 19. april 2010. Om Hillingdon Hospital, London

Standardrum 19. april 2010. Om Hillingdon Hospital, London Om Hillingdon Hospital, London The Hillingdon Hospital Trust er hovedleverandør af sundhedsydelser til mere end 300.000 mennesker i London-bydelen Hillingdon samt ca. 50.000 mennesker i områderne Ealing,

Læs mere

Needlite. The power of daylight at your desk. needlite.com

Needlite. The power of daylight at your desk. needlite.com Needlite The power of daylight at your desk Daglys er livsvigtigt Det styrer vores døgnrytme, og en række funktioner. Det styrer og påvirker: Energiniveau Humør Døgnrytme Nattesøvn Produktivitet Fordøjelsessystem

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets

Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets. Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner og tablets Antennekvalitet i mobiltelefoner & tablets Nordisk undersøgelse af antennekvalitet i mobiltelefoner

Læs mere

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet

Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar - en bedre kvalitet Til Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Region Midtjylland. Hermed ansøges om støtte til følgende projekt i henhold til anførte beskrivelse: Patientforløb Astma hos børn - en ny tilgang, et fælles ansvar

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem

for tiden En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem a rstyrrelser Tak for tiden Fordi tiden er vigtig En lille bog om afbrydelser og forstyrrelser og hvordan vi undgår dem ...kultur er noget der tages for givet, og styrer handlinger uden at være genstand

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Standardisering indenfor fjernaflæsning. Bjarne Lund Jensen, Produktchef Fjernaflæsning

Standardisering indenfor fjernaflæsning. Bjarne Lund Jensen, Produktchef Fjernaflæsning Standardisering indenfor fjernaflæsning Bjarne Lund Jensen, Produktchef Fjernaflæsning Typegodkendelse af forbrugsmålere Datasikkerhed for aflæsning af forbrugsmålere Fjernaflæsning af forbrugsmålere Internet

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre?

Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Multisygdom i en specialiseret kronikerbehandling Hvordan løser vi opgaven bedre? Anne Frølich, overlæge og forskningsleder ved Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden Sundhedsvæsenets organisation bliver

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb

Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Kejsersnit, kirurgi og evidens Metodiske problemer ved forskning i kirurgiske indgreb Jeppe Bennekou Schroll, læge, phd, Hvidovre Hospital TOF 30. okt 2015 Interessekonflikter: ingen Take home message

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden.

Den sandsynlighed, der herefter er for at alle punkter inden for en pixel er dækket, betegnes stedsandsynligheden. Model for beregning af dækning af DAB sendenet Til brug for implementering af beslutningerne i tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 om digital radio mv. af 28. april 2015, har Kulturministeriet

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis

Årsrapport Generelt om UTH i Speciallægepraksis. - UTH i Speciallægepraksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2015 - UTH i Speciallægepraksis Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Der er i 2015 rapporteret 57 utilsigtede

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN

TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN TENDENSER I TEKNOLOGIUDVIKLINGEN SELF-CARE & SELV-MONITORERING Patient empowerment Borgerne ønsker mere kontrol over deres eget liv og helbred Borgeren tager mere ansvar for egen sundhed Patienter og pårørende

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere