Europaudvalget Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen 4. april 2006 Anette Høyrup Dok /mh/ph Høring om revision af direktivet "Tv uden grænser" Kulturministeriet har med brev af 20. februar 2006 anmodet om Forbrugerrådets bemærkninger til ovennævnte høring. Forbrugerrådet kan som udgangspunkt tilslutte sig Kommissionens formål med at indføre en teknologineutral regulering, således at udbydere af nye on-demand audiovisuelle tjenester (eksempelvis internettjenester) kan udnytte fordelene ved det indre marked på linje med traditionelle tv-virksomheder. Det er derudover positivt, at der indføres nogle såkaldte basisregler (artikel 3c-3h), som skal efterleves ved udbud af både af tv- og internettjenester. Forbrugerrådet finder det imidlertid uacceptabelt, at forsøget på at ensrette reglerne mellem internet- og tv-tjenester forringer eksisterende forbrugerbeskyttelse på tvområdet væsentligt. Forbrugerrådet skal opfordre den danske regering til ikke at tilslutte sig følgende: Tilladelse af produktplacering Fri reklameafbrydelse og reklameomfang Reklamer i børneprogrammer Alkoholreklamer Implementering i form af co- eller selvregulering 1/5

2 Tilladelse af produktplacering Direktivforslaget tillader som noget nyt produktplacering i tv-programmer ved at definere det som reklame, jf. artikel 3(h) i forslaget. I dag betragtes produktplacering som skjult reklame og er forbudt både i medfør af direktivet og lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Endvidere er der netop vedtaget et forbud mod skjult reklame i markedsføringsloven, som træder i kraft den 1. juli Forbrugerrådet kan ikke støtte forslaget om at tillade produktplacering, idet vi fortsat betragter det som skjult reklame og er fortaler for at sikre det fundamentale princip om ikke at sammenblande redaktionelt indhold og reklame. Forbrugerrådet skal derfor kraftigt opfordre til, at Danmark modsætter sig dette forslag. Brug af produktplacering i film og programmer gør det fremover svært at skelne mellem, hvad der er redaktionelt indhold, og hvad der er reklame. Desuden er det vanskeligt at se, hvordan man med tilladelsen af produktplacering kan efterleve forslagets artikel 10 om, at reklamer i fjernsyn skal kunne identificeres som sådanne og adskille sig fra andre dele af programfladen ved hjælp af optiske og/eller akustiske midler. Produktplacering har i sagens natur til formål at gøre reklame for bestemte varer eller genstande, som benyttes i filmen eller underholdningsprogrammer, og adskiller sig derfor væsentligt fra sponsorering, som vi kender i dag. Ved sponsorering ses et bestemt logo før eller efter programmet, men det er ikke tilladt at promovere varerne eller ydelserne eller gøre reklame inde i programmet. Ved produktplacering sker der derimod en intensiv reklamering af frakken, telefonen eller bilen i selve programmet med det formål at påvirke seerne med henblik på køb. Det foreslås i artikel 3h(c), at et program, der indeholder produktplacering, skal markere dette ved dets begyndelse "for at undgå enhver misforståelse hos seeren". Forbrugerrådet finder ikke, at en indledende bemærkning om, at udsendelsen indeholder produktplacering, på nogen måde hindrer risikoen for skjult reklamepåvirkning. Dels fordi det ud fra en indledende, kort tekst kan være svært at gennemskue, hvilke ting i filmen der er reklame, dels fordi man ikke får læst teksten, eksempelvis fordi man "zapper" væk. Direktivet undtager produktplacering for børneprogrammer, idet det dog er uklart, hvorledes børneprogrammer defineres. I den forbindelse må nævnes, at undersøgelser peger på, at børn og unge "snobber opad" og ofte ser voksenunderholdning og -film. Brugen af produktplacering vil derfor også påvirke børn og unge. Børn har i forvejen svært ved at skelne mellem reklamer og programmer (undersøgelser 2/5

3 viser, at børn skal være 6-7 år for at kunne skelne), og produktplacering hindrer muligheden for at skelne allerede, fordi reklamer og indhold bliver sammenblandet. Produktplacering er en uhyre effektiv reklameform, som spås at påvirke forbrugeren endnu mere end traditionelle reklamer. Dels fordi brugen af reklamevarer i film, underholdning m.v. giver indtryk af en blåstempling af produkterne, dels fordi de listes ind ad bagdøren og popper op hvor som helst og når som helst i programmet, uden at forbrugeren "har paraderne oppe". Opretholdelsen af det eksisterende forbud mod produktplacering, mener Forbrugerrådet, skal udvides til også at gælde på internettet, hvor balancen mellem, hvad der er objektiv information, og hvad der er reklame, i dag er meget vanskelig at få øje på. Fri reklameafbrydelse og reklameomfang Forslaget fastsætter ingen tidsmæssige krav med hensyn til reklameafbrydelserne og tillader derfor i modsætning til i dag reklameindslag med eksempelvis 5 minutters intervaller og dermed mere eller mindre konstante afbrydelser i tvprogrammerne (dog med undtagelse af visse programtyper). I praksis betyder det, at vi skal acceptere opdelte tv-skærme, hvor programmet vises i den ene side af tvskærmen, mens reklamerne vises i den anden side af tv-skærmen. Andre kreative reklameindslag efter amerikansk forbillede kan også frygtes indført. Forbrugerrådet lægger stor vægt på at opretholde seerens valgfrihed i forhold til at vælge reklamer til og fra. Såfremt tidskravene for afbrydelser ophører, kan reklamen dukke op hvor som helst og når som helst, herunder samtidig med programmet. Derved elimineres valgfriheden, og der er risiko for, at tv'ets kvalitet forringes generelt. Derudover slækkes kravet til reklamens omfang, idet den nuværende begrænsning i artikel 18 om, at reklameudsendelser ikke må udgøre mere end 15 % af den daglige sendetid, foreslås ophævet. Uanset at sendetiden for reklameindslag fortsat ikke må overstige 20 % pr. time, finder Forbrugerrådet de øvrige forslag særdeles vidtgående. Forbrugerrådet finder, at de eksisterende regler i direktivets nuværende artikel 11 skal opretholdes. Hovedreglen i dag er, at fjernsynsreklamer skal indsættets mellem programmerne, og i de tilfælde, hvor reklamering er tilladt under programmet, er der fastsat et interval på 20 minutter mellem hver reklameafbrydelse. Denne 20- minutters regel sikrer en fornuftig balance mellem hensynet til tv-producenter m.v. og seerne. 3/5

4 Reklamer i børneprogrammer Nærværende forslag tillader, at børneprogrammer må afbrydes med reklamer hver 35. minut, hvilket nogenlunde svarer til direktivets nuværende artikel 11. Reglen har i dag indflydelse på tv-stationer som eksempelvis er bosat i England men sender til Danmark, men nærværende direktiv kan naturligvis også påvirke vores nationale regler. Ifølge direktivet er teleshopping og sponsorering af børneprogrammer også tilladt, jf. artikel 3h modsætningsvist. Forbrugerrådet finder, at teleshopping er i modstrid med basisreglen i direktivforslagets artikel 3g (f), hvoraf det fremgår, at reklamer ikke må tilskynde mindreårige til at købe et produkt eller en tjenesteydelse. Forbrugerrådet finder helt grundlæggende, at børneprogrammer ikke bør kunne afbrydes af reklamer. Det skyldes mindreåriges særlige beskyttelsesbehov begrundet i deres manglende erfaring og kritiske indstilling. Desuden er det dokumenteret, at børn under 8-9 år ikke er i stand til at forstå reklamers betydning. Udviklingen af ny teknologi med brug af internet og mobiltelefoni udsætter i stigende grad børn og unge for massiv reklamepåvirkning og de generelle lempelser i direktivforslaget forringer beskyttelsen yderligere. Forbrugerrådet skal derfor opfordre til at forbyde reklamer generelt i børneprogrammer i forbindelse med revision af direktivet. Et forbud mod børnereklamer skal naturligvis også indeholde et klart forbud mod teleshopping samt sponsorering. Alternativt skal Forbrugerrådet opfordre til at forbyde reklamering af usunde fødevarer i børneprogrammer. Forbrugerrådet mener, Danmark bør være foregangsland og ikke ignorere den vestlige fedmeepidemi. Forbrugerrådet mener, det er muligt at afgrænse kriterierne for, hvornår noget er usundt, ved brug af listen fra Dansk Fødevareforsknings nylige klassificering af fødevarer til ernæringsmærket. Alkoholreklamer Forbrugerrådet støtter, at der i kraft af de foreslåede basisregler indføres regulering for alkoholreklamer for on-demand tjenester som eksempelvis på internettet, jf. artikel 3g. Imidlertid ses der ingen begrundelse for ikke at sikre samme regulering og beskyttelsesniveau, som allerede gælder for alkoholreklame i tv, og Forbrugerrådet skal derfor opfordre til som minimum at regulere internetreklamerne efter direktivets artikel 15. Forbrugerrådet vil dog gøre opmærksom på, at det er vores generelle opfattelse, at alkoholreklamer bør underlægges et generelt forbud på linje med reklamer for ciga- 4/5

5 retter og andre tobaksvarer, jf. direktivforslagets artikel 3g (d). Al dokumentation peger på, at alkohol både har fysisk skadelige og sociale konsekvenser, hvorfor Forbrugerrådet skal opfordre til, at man i forbindelse med en revision af direktivet forslår et generelt og bredt forbud mod alkoholreklamer. Basisregler implementeres ved co- eller selvregulering Som noget nyt opfordres medlemsstaterne til, såfremt de ønsker at indføre mere restriktive regler end dem, direktivet foreskriver, at indføre co- og selvreguleringssystemer. Uanset at Forbrugerrådet principielt støtter initiativer i den retning, har vi vanskeligt ved at se, hvordan man kan sikre en lige så effektiv beskyttelse og håndhævelse, som det er tilfældet i dag med radio- og tv-reguleringen. I øvrigt er det meget atypisk at implementere EU-lovgivning via selvregulering, og vi skal derfor opfordre Kommissionen til at uddybe dette punkt i direktivforslaget. Det er dels uklart, hvorvidt co- eller selvreguleringen skal afløse eksisterende regler, eller om det blot er en mulighed for for eksempel internetreklame, hvor der ikke gælder samme specialregler. Endelig er det uvist, hvorledes et eventuelt selvreguleringsinitiativ skal spille sammen med Forbrugerombudsmandens retningslinjer, såfremt han i kraft af det nye forbud mod skjult reklame i markedsføringsloven får en mere aktiv rolle på området i fremtiden. Slutteligt bemærkes, at Forbrugerrådet er meget bekymret for, i hvilket omfang nærværende direktivforslag vil påvirke eksisterende danske regler. Direktivreglerne har som nævnt størst betydning for tv-udsendelser, som sendes fra stationer som TV3, som er placeret i England, men sender til Danmark. Men i princippet er der intet til hinder for, at de kan påvirke vores nationale lovgivning i negativ retning set ud fra et forbrugersynspunkt. Forbrugerrådet vedlægger i øvrigt den europæiske forbrugerorganisation BEUC's./. kritiske udkast til høringssvar. Med venlig hilsen Villy Dyhr Chef for Politisk Afdeling Anette Høyrup Jurist 5/5

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3147 - Konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 20. februar 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Direktiv

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 27. maj 2013 Samlenotat vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2877 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. maj 2008 Dok.id J. nr. 121-27 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65

Læs mere

Markedsføring i computerspil

Markedsføring i computerspil Markedsføring i computerspil Af adjunkt, ph.d. Jan Trzaskowski, Juridisk Institut, Copenhagen Business School Spiludviklere, mediebureauer og virksomheder har fået øjnene op for mulighederne i at anvende

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2861 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 26. marts 2008 J. nr. 121-25 EU- og Luftfartskontoret Rasmus Winckelmann Ottesen Telefon 33 92 43 65 rwo@trm.dk

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere