Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP"

Transkript

1 Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag Praktisk information Opgavens opbygning Bedømmelsen Litteratursøgning Opgaver i fremmedsprog Opgavens omfang Aflevering Karaktergivning Klagemulighed Sygdom Snyderi Formål og fag Studieretningsprojektet er en individuel eksamen og bedømmes med en karakter, der tæller dobbelt på studentereksamensbeviset. Formålet med SRP er at give eleven lejlighed til et selvstændigt og dybtgående arbejde inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige fag, og at give eleven mulighed for at udvikle evnen til gennem en skriftlig fremstilling at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig problemstilling, samt at anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder. Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling, således at: ét af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau eller et studieretningsfag, som eleven har opgraderet til A-niveau, samt ét fag som eleven har på mindst B-niveau. Det andet fag kan altså være et hvilket som helst fag, som eleven har på B-niveau - et obligatorisk fag, et valgfag eller et studieretningsfag indgår i besvarelsen af projektet. Kun undtagelsesvist og kun efter skriftlig ansøgning til rektor kan en elev skrive i enten ét fag alene eller i tre fag. Side 2 af 5

3 2. Praktisk information 2.1 Opgavens opbygning En SRP-opgave er opbygget af en række delelementer, der normalt kommer i følgende rækkefølge: 1. Forside med opgavetitel (udleveres af skolens kontor) 2. English abstract 3. Indholdsfortegnelse 4. Indledning med uddybning og fortolkning af titlen samt disposition for opgaven og de valgte problemstillinger 5. Selve besvarelsen 6. Konklusion 7. Litteratur og web-adresse-liste 8. Eventuelle bilag 2.2 Bedømmelsen Ministeriets vejledning giver en god anvisning på, hvad der lægges vægt på i bedømmelsen. Se citatet nedenfor. Eleverne har ret til en mundtlig begrundelse for karakteren. Uddrag fra SRP-læreplan juni 2013: Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Målet med studieretningsprojektet er, at eleverne skal kunne: demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig ind i nye faglige områder, demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse, beherske relevante faglige mål i de indgående fag, udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale, demonstrere evne til faglig formidling, besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen samt beherske fremstillingsformen i en faglig opgave (fx citatteknik, noter, kilde- og litteraturfortegnelse). Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene til den sproglige udformning de samme, som hvis den var skrevet på dansk. 2.3 Litteratursøgning I videnskabeligt arbejde er det vigtigt med relevant litteratur for at kunne skrive en god opgave. Søgeprocessen efter relevant litteratur er meget vigtig. Gennem en søgeproces skal du træffe valg i forhold til søgeord, databaser og udvælgelse af information og litteratur. På hjemmesiden under elevmaterialer og videre under IT og links finder du relevante databaser som f.eks. Side 3 af 5

4 bibliotek.dk. Hjemmesiden er en database over, hvad der findes af litteratur på danske offentlige biblioteker. Du kan her sidde bl.a. hjemmefra og bestille bøger, artikler, dvd er mv. hjem til dit eget lokale bibliotek, hvor du skal være oprettet som låner. Vi har aftalt med Skanderborg Bibliotek, at man skal møde velforberedt, når man kommer for at låne litteratur. Det vil sige, du selv skal lave elektroniske søgninger i første omgang, så du sammen med vejlederne har valgt det mest relevante materiale, som så kan bestilles på folkebiblioteket. Husk at du har selv ansvaret for at finde relevant litteratur til din opgave. En opgave kan ikke baseres alene på litteratur fra internettet, men der kræves, at man finder relevant videnskabelig litteratur. Hvis du benytter materiale fra internettet og henviser dertil, er reglerne sådan, at du skal angive den nøjagtige web-adresse og på opfordring fra lærer eller censor vedlægge materialet i PDFformat. Hvorvidt du skal vedlægge materiale fra internettet beror på hvor ofte du henviser dertil. Henvises der adskillige gange til den samme side, som er central for argumentationen i store dele af din opgave bør du vedlægge det anvendte materiale. 2.4 Opgaver i fremmedsprog Skriver du opgave i fremmedsprog, skal den normalt skrives på dansk. 2.5 Opgavens omfang Den færdige besvarelse skal have et omfang svarende til computerskrevne A4-sider med 1½ linjeafstand, skriftstørrelse 12, ca anslag pr. side. Indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, medfølgende tabeller og andet bilagsmateriale er ikke indregnet i de sider. Tabeller m.v. kan efter eget valg indarbejdes i teksten eller vedlægges som egentlige bilag. De sider gælder, hvis ikke andet er aftalt med vejlederne. Sidetal på opgavens omfang skal angives af lærerne på den udleverede forside. 2.6 Aflevering Opgaven skal, for at kunne bedømmes, afleveres senest på det angivne tidspunkt den angivne dag. Afleveres opgaven ikke rettidigt, vil den ikke kunne bedømmes, og du vil ikke kunne indstilles til eksamen til sommer. I tilfælde af sygdom, uheld eller lignende skal rektor straks kontaktes. Du afleverer ved at uploade din opgave i PDF-format via forsiden i Lectio. Husk at den udleverede opgaveformulering skal være forsiden på din opgave. Du har selv ansvaret for, at tekniske hjælpemidler fungerer, således at tidsfristen ikke overskrides. Det er altid klogt at lave hyppige sikkerhedskopier af din opgave på et USB-stik og/eller en ekstern harddisk. Brug hyppigt antivirusprogrammer. 2.7 Karaktergivning Karaktererne bliver meddelt samtidigt til alle 3g-elever ca. i uge 8. Det sker via Lectio. Mundtlig begrundelse for karakteren kan fås hos en af vejlederne. 2.8 Klagemulighed Ønsker du at klage over din karakter, skal det ske skriftligt senest 14 dage efter, at karakteren er offentliggjort. Eventuel klage indgives skriftligt til rektor med præcisering af klagepunkter og med begrundelse. Er du utilfreds med rektors afgørelse, kan du klage videre til UVM (via rektor) Side 4 af 5

5 inden for en frist på 14 dage. Hvis klagen fører til, at du bevilges en ombedømmelse, vil det resultere i, at du får en ny karakter, som gælder, også selvom den er lavere end den første. Ombedømmerne kender ikke den først givne karakter. 2.9 Sygdom Såfremt du bliver syg i opgaveugerne, skal du straks underrette skolens kontor og straks søge læge, så der kan skrives en lægeattest. Denne lægeattest skal du selv betale. Der skrives sygeopgave inden for samme område, men der skal formuleres en ny titel. Rektor fastsætter tidspunktet for sygeeksamen (som regel 2 uger i august-september i det følgende skoleår, undtagelsesvis påskeferien) Snyderi Snyderi i forbindelse med studieretningsprojektet har, ligesom snyderi ved anden eksamen, meget alvorlige konsekvenser. Har vejledere eller censor formodning om snyderi, indkaldes du til en samtale med rektor og vejledere om opgaven og de anvendte kilder. Hvis formodningen bekræftes under denne samtale, træffer rektor afgørelse om annullering af prøven og om, at du skal aflægge prøven på ny den næste ordinære eksamenstermin, du bliver således først student det følgende år. Karakteren for denne nye prøve gælder, også selv om den er lavere end den først opnåede. Den nye opgave skal stilles inden for samme fag, men du skal i samråd med lærerne vælge et nyt område. Det er f.eks. snyderi, hvis du afleverer en opgave, som du ikke selv har udarbejdet, eller hvis væsentlige dele af opgaven er afskrift fra eller omskrivning af ikke angivne kilder. Når du uploader din opgave i Lectio bekræfter du med dit personlige kodeord, at du har skrevet opgaven uden at have fået nogen form for uretmæssig hjælp. Side 5 af 5

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec

Eksamenshåndbog EUD. Tekniske uddannelser på Mercantec Eksamenshåndbog EUD Tekniske uddannelser på Mercantec Revideret september 2014 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i de tekniske erhvervsuddannelser på Mercantec gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere