Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø."

Transkript

1 Sags id.: 10/2846 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Offentlig høring af vådområdeprojekt på Trelde Fredericia Kommune planlægger at etablere et vådområde langs Flansbækken og Trans Kær ved Trelde Næs. Projektet har været længe undervejs, men ser nu ud til at kunne realiseres. Derfor sendes forslag til projekt i offentlig høring. Formål og resultat Projektets overordnede formål er at bidrage til at sikre Vejle Fjord et renere vandmiljø. Vådområdet etableres som led i planen for Grøn Vækst. Naturstyrelsen har stillet krav til kommunerne med opland til Vejle Yderfjord om at reducere udledningen af kvælstof til fjorden med 27 tons kvælstof årligt. Det svarer til, at kommunerne i fællesskab skal etablere ca. 173 ha vådområder. Projektet har ophæng i vandoplandsplanen for Lillebælt, Jylland. Vandoplandsplanen omfatter i alt 22 vådområdeprojekter i hovedvandoplandet til Lillebælt, Jylland. Vådområdeprojektet på Trelde er ét af disse projekter. Projektet bidrager med fjernelse af tre tons kvælstof til Vejle Yderfjord. Inden for projektområdet vil der dannes en mosaik af sjapvandsområder, samt våde og tørre enge, hvilket forventes at få en gavnlig effekt på naturindholdet på de eksisterende mose- og engarealer. Desuden øges den fysiske variation i Skullebækken, hvilket kan bidrage til, at vandløbet på sigt kan opfylde sin målsætning. Proces Vådområdeprojektet skal godkendes efter vandløbslovens regler, samt bekendtgørelse nr af 11. dec om vandløbsregulering og restaurering m.v. Det samlede projekt indeholder både regulering af vandløb (dræn) og udlægning af stenmaterialer i Skullebækken. Derfor behandles projektet både som en regulering og restaurering af vandløb. Høring Som led i myndighedsbehandlingen fremlægges projektet i otte uger for offentligheden i perioden fra 19. november 2014 til 14. januar I denne periode har sagens parter, borgere, interesseorganisationer og andre mulighed for at komme med bemærkninger til projektet. Høringssvar skal være skriftligt og sendes til Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia eller så den er kommunen i hænde senest onsdag den 14. januar 2015 kl Når høringsperioden udløber, vil eventuelle indkomne bemærkninger eller udtalelser indgå som et grundlag for kommunens afgørelse i sagen efter vandløbsloven. Sagens parter har mulighed for at klage over den endelige afgørelse. Team Natur & Landbrug DK-7000 Fredericia Tlf

2 Fredericia Kommune kan beslutte, at der udarbejdes to vandløbsafgørelser i sagen for henholdsvis det østlige og det vestlige projektområde. Denne høring omfatter begge projektområder. En række lodsejere indenfor projektområdet har ved lodsejerforhandlingerne givet informationer, som er af så detaljeret karakter, at de ikke håndteres i denne overordnede høring af selve projektet. De detaljerede informationer bliver der taget hånd om i en efterfølgende detailprojektering af projektet. Projektet Lokalitet Projektgrænsen og de omfattede matrikler ses på nedenstående kort. Projektområdet omfatter et samlet projektareal på i alt 20,8 ha fordelt på to delområder på henholdsvis ca. 11,4 ha (det vestlige område) og 9,4 ha.(det østlige område). Projektområderne ses på kortet med lilla markering. 2

3 Projektområdet er beliggende øst for Trelde by samt mellem Trelde Næsvej (Flansbækken) mod nord og Østerby mod syd i Fredericia Kommune. Området afvander via Flansbækken til Vejle Fjord. Øst for Flansbækken udgøres projektområdet af lavbundsarealer langs et privat vandløb, Trans Kær, der også afvander til Vejle Fjord. Projektbeskrivelse: I det følgende er de overordnede tiltag i projektet beskrevet. Projektet er nærmere beskrevet i følgende projektmateriale, som udgør det samlede reguleringsprojekt, der fremlægges i offentlig høring: Forundersøgelse med skitseprojekt af vådområdeprojekt langs Flansbækken og Trans Kær af december 2010, der er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Bangsgaard & Paludan ApS. Forslag til justeringer af vådområdeprojekt langs Flansbækken og Trans Kær for at imødekomme lodsejerønsker af marts 2012, der er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Bangsgaard & Paludan ApS (afværgetiltag). Forslag til justeringer af vådområdeprojekt langs Flansbækken og Trans Kær ved Henrik og Anne Rasmussens ejendom af oktober 2014, der er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Bangsgaard & Paludan ApS (afværgetiltag). Ovennævnte rapporter og forslag til justeringer udgør grundlaget for forslag til vandløbsreguleringen / vandløbsrestaureringen. For at imødekomme flere lodsejeres ønske om ikke at deltage i projektet er det oprindelige projekt fra 2010 justeret. Disse ændringer fremgår af rapporterne fra 2012 og Materialet er fremlagt på Fredericia Kommunes hjemmeside på følgende link som bilag til denne høring af projektet. Overordnede tiltag Alle dræn fra oplandet omlægges, så der via fordelerrender sker overrisling af vådområdet inden for vådområdegrænsen. Omlægningen vil ske således, at drænenes afvandingsevne ikke påvirkes negativt uden for projektområdet (se evt. side i rapporten fra 2010). Det private pumpelag i den østlige del af projektområdet nedlægges og pumpen afbrydes og fjernes. Der etableres i stedet et afløb fra projektområdet på matr. nr. 6b, Trelde, Fredericia Jorder fra projektområdet i kote 0,30 m. Afløbet etableres ved hjælp af en brønd i ø 50 cm, der etableres på ovennævnte rørlagte strækning inden underløbet ved grusvejen. Brøndens overkant placeres i kote 0,3 m, hvorfra der skal ske afløb. På kanten monteres der en rist for at begrænse tilstopning. Udlægning af sten og grus i Skullebækken på en ca. 70 m lang strækning, samt afrømning af vandløbsbrinken til sikring af, at vandløbsvandet lejlighedsvist oversvømmer engarealerne (se evt. side 15 i rapporten fra 2010, samt kortbilag 2A). Projektjusteringer (afværgetiltag) vedrørende matrikel 3g og 13c, Trelde, Fredericia Jorder I forundersøgelsen fra 2010 fremgår det, at der etableres projekttiltag på matr. nr. 3g og 13c, der ligeledes skulle indgå i projektet. Disse projektarealer udgår imidlertid efter aftale med ejerne (lb. nr. 3 og 10 se 3

4 oversigt over lb. nr og lodsejere side 5 og 6). I stedet foreslås det, at ejendommene udtages af vådområdeprojektet ved at gennemføre enkelte tekniske tiltag omkring ejendommene. Disse afværgetiltag er nærmere beskrevet i rapporten Forslag til justeringer af vådområdeprojekt langs Flansbækken og Trans Kær ved Henrik og Anne Rasmussens ejendom og kan ses oversigtligt på kortbilaget til rapporten. I projektet indgår, at grøften, der i dag afvander lb nr. 10 s ejendom med afløb til pumpen i den østlige del af projektområdet, vendes om, så den i stedet afvander mod vest til Flansbækken over matr. nr. 3g, der ejes af lb nr. 3. For at vende vandet skal der etableres en grøfteforbindelse imellem matr. nr. 3g og 13c. Endvidere skal grøften på lb nr. 3 og 10 s ejendom oprenses for at sikre en fremtidig afvanding mod vest. Endelig skal grøften blokeres ved jordopfyldning over et par meter langs grusvejen på den østlige side imod vådområdet for at begrænse indstrømning af overfladevand fra vådområdet. Herved indgår afvandingsgrøften på lb nr. 10 s ejendom ikke i vådområdeprojektet som ellers oprindelig foreslået. Endvidere foreslås det, at der etableres en afskærende drænledning imellem lb nr. 10 s ejendom og det østlige projektområde, som skal lede indtrængende vand fra vådområdet til grøften. Endelig skal de dræningstilløb fra det sydlige opland, der ifølge det oprindelige projektforslag skulle ledes til lb nr. 10 s projektjord, føres mod øst til udløb på terræn inden for det areal, der indgår i projektet på matr. nr. 33c. Der vil være tale om en forlængelse af drænledningen i markskel på lb. nr 3s jord. Med ovennævnte tiltag udgår matr. nr. 3g og 13c ejet af lb. nr. 3 og 10 af vådområdeprojektet, og arealerne bliver ikke påvirket afvandingsmæssigt af de foreslåede projekttiltag. Projektjusteringer (afværgetiltag) vedrørende matrikel 8i og 33a, samt 11s, Trelde, Fredericia Jorder Scenarie 1 beskrevet i Forslag til justeringer af vådområdeprojekt langs Flansbækken og Trans Kær fra 2012 erstatter det oprindelige projektforslag for den østlige del af projektområdet (se evt. kortbilag 1AA i rapporten). Ved projektjusteringen (afværgetiltag) oprenses og uddybes den private grøft på en ca. 320 m lang strækning. Grøften er beliggende i skel syd for matr. nr. 33a, 11s og 8i, Trelde, Fredericia Jorder i projektområdets østlige del. Matrikel 33a er alene taget ud af vådområdeprojektet, da der laves afværgeforanstaltninger på begge sider af matriklen og det dermed ikke gav mening at beholde matriklen indenfor vådområdeafgræsningen. Grøften anlægges med en bundbredde på omkring 1 m, samt et skråningsanlæg på 1:2. Der er i forhold til oplandsstørrelse tale om en overbredde af bunden, hvilket skal bidrage til at begrænse fremtidige oprensningsforpligtelser af grøften for bredejerne. Grøften anlægges videre med et fald på mellem 0 og 2 frem til skel ved matr. nr. 6b, Trelde, Fredericia Jorder. Fra skel imellem matr. nr. 6b og 8i føres grøften videre i en 160 m lang lukket pvc-ledning ligeledes med et fald på 2 og med rørdimension omkring ø50 cm frem til udløbsbrønd, som er nævnt neden for. Fra brønden og under grusvejen øges rørdimensionen til ca. ø60 cm til udløb i kote -0,1 m i afvandingskanalen, der er beliggende imellem matr. nr. 6b og 4i, Trelde, Fredericia Jorder. I udløbet etableres et højvandslukke. Den opstrøms ende af rørledningen får bundkote i 0,22 m. Grøften vil have en drænende effekt på vådområdet. For at begrænse denne drænende effekt indbygges en 0,5 m bred ler- eller bentonitmembran fra digekant og til et niveau under den tekniske afvandingsdybde. Herved vil grøften ikke dræne vådområdet. Langs grøftens sydlige side etableres et mindre dige, der skal 4

5 sikre, at overfladevand fra vådområdet ikke afvander direkte til grøften. Diget etableres ca. 30 cm over terræn og med fladt skråningsanlæg. Med ovennævnte tiltag udgår matr. nr. 8i og 33a ejet af lb. nr. 9 og 11 af vådområdeprojektet, og arealerne bliver ikke påvirket negativ afvandingsmæssigt af de foreslåede projekttiltag. Det samme gør sig gældende for matr. nr. 11s ejet af lb. nr. 12. Som en projektjustering afsluttes vådområdeprojektet i den østlige del ved markvejen, der er beliggende i skel imellem matr. nr. 6b og matr. nr. 4i. Arealet øst for matr. nr. 6b indgår ikke i projektet. Oversigtskort: Kortbilag til ovennævnte rapporter over projekttiltag, planforhold, tekniske anlæg, afvandingsforhold og afværgeforanstaltninger kan ses på kommunens hjemmeside på følgende link: Lodsejere: Følgende lodsejere og matr. nr. (ejerlav: Trelde, Fredericia Jorder) indgår i vandløbsreguleringen: Lb Lodsejer Adresse Matr. nr. nr. 1 Søren Jacob Hald Bøgeskovvej 64, 7000 Fredericia 4t* 2 Niels Peter Madsen Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia 2at 3 Hans Peter Frank Trelde Næsvej 26, 7000 Fredericia 7d Søren Frank 4 Kristian Hansen Østerbyvej 12, 7000 Fredericia 6b, 77, 36c, 6cb 5 Jens Ejnar Laugesen Bogvænget 9, 7000 Fredericia 6bb, 10e, 5ad 6 Poul og Birgit Petersen Trelde Næsvej 178, 7000 Fredericia 6o 7 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V 33c, 11g, 8ao, 1p og 1k** 8 Ulla Jørgensen Hørupvej 6, 7300 Jelling 6n *Erhverves af lb nr. 7 **Erhverves af lb. nr. 1. Følgende lodsejere i tilknytning til vådområdet påvirkes ikke af de foreslåede projekttiltag, da der gennemføres afværgetiltag (justeringer af projektet). Enkelte matrikler er skrevet ud af projektet på grund af, at de lå uheldigt placerede ift. projektafgrænsningen efter justeringer af projektet (afværgeforanstaltinger). Lb Lodsejer Adresse Matr. nr. nr. 3 Hans Peter Frank Trelde Næsvej 26, 7000 Fredericia 3g 5

6 Søren Frank 9 Jens Martin og Susanne Trelde Næsvej 90, 7000 Fredericia 33a Jensen 10 Anne og Henrik Rasmussen Trelde Næsvej 122, 7000 Fredericia 13c 11 Jens Ussing Vestergade 4, 7080 Børkop 8i 12 Henning Nedergaard Trelde Næsvej 130, 7000 Fredericia 11s 13 Rolf og Hanne Jensen Trelde Næsvej 178, 7000 Fredericia 6f, 5c Hans Jensen Trelde Næsvej 225, 7000 Fredericia 14 Kathe Oxbøll Bygmarken 38, 5620 Glamsbjerg 4i Fremtidig vedligeholdelse af vandløb mm Der ændres ikke på status af vandløb eller grøfter ved projektet. Det betyder, at det også fremadrettet er den enkelte lodsejer, der har vedligeholdelsen af vandløb, grøfter og dræn på egen grund. Økonomi: Projektet gennemføres kun, hvis Fredericia Kommune opnår tilsagn fra staten om gennemførsel af projektet. Alle udgifter til realisering af vådområdeprojektet, herunder eventuelle lodsejererstatninger, afholdes af bygherre Fredericia Kommune, Natur & Miljø og Staten. Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen refunderer via blandt andet EU-midler Fredericia Kommunes udgifter til projektet. Tidsplan: Projektet forventes gennemført inden udgangen af Miljø- og afstrømningsmæssige konsekvenser: Udledningen af kvælstof til Vejle Yderfjord reduceres med tre tons årligt. Flansbækken opretholdes uændret og dermed påvirkes vandløbets vandføringsevne ikke af projekttiltagene Omlægning af dræn til overrisling af vådområdet med kvælstofholdigt drænvand inden for vådområdegrænsen vil ikke påvirke drænenes vandafledningsevne uden for projektgrænsen. Afvandingen af de bagvedliggende arealer er dermed uændret. Med de foreslåede projekt- og afværgetiltag med ophævelse og ændring af det private pumpelag i den østlige del af projektområdet og med de foreslåede projektjusteringer, vil projektet ikke påvirke de ejendomme, der er beliggende på Trelde Næsvej i tilknytning til pumpelagsområdet afvandingsmæssigt negativt. Med de foreslåede projekttiltag forventes det, at afvandingsforholdene vil blive forbedret i mindre grad. Inden for projektområdet vil der dannes en mosaik af sjapvandsområder, samt våde og tørre enge, hvilket forventes at få en gavnlig effekt på naturindholdet på de eksisterende mose- og engarealer, som i dag er negativt påvirket af afvandingen af området igennem dræningsaktiviteter. 6

7 På baggrund af de fremtidige mere varierede afvandingsforhold i området må det forventes, at artsantallet vil stige med bl.a. indvandring af mere urteagtige planter i området. Omdriftsarealer vil blive omdannet til naturarealer og dermed på sigt bidrage til at forøge områdets naturindhold. De foreslåede projekttiltag vil ikke i negativ grad påvirke de nuværende miljøforhold i Flansbækken og Skullebækken. Udlægning af grus og sten i Skullebækken vil øge den fysiske variation i vandløbet inden for projektområdet, hvilket kan medvirke til større artsdiversitet for vandløbsfaunaen, som på sigt kan bidrage til målopfyldelse for vandløbet. Vådområdeprojektet vil dermed skabe synergi til vandplanens krav om målopfyldelse i vandløbet. Projekttiltagene er foreneligt med miljømålsætningen for vandløbene. Lovhjemmel Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter 17 og 21 i vandløbsloven (lovbek. Nr af 30. september 2013), idet der ikke må etableres nyt vandløb eller ændres på et vandløbs skikkelse eller vandføringsevne uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Projektet kræver desuden godkendelse efter 37 i samme lov, da grusudlægningen i Skullebækken kan sidestilles med vandløbsrestaurering. Gennemførelse af projektet kræver godkendelse efter 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. dec om vandløbsregulering og restaurering m.v., idet der ikke må foretages ændringer af private pumpelag uden vandløbsmyndighedens beslutning. Et reguleringsprojekt / restaureringsprojekt skal behandles efter reglerne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering m.v. Efter 19 i ovennævnte bekendtgørelse skal der foreligge endelig afgørelse efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, inden projektet kan gennemføres. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven vil blive meddelt samtidig med en evt. afgørelse efter vandløbsloven. Fredericia Kommunes bemærkninger Fredericia Kommune vurderer, at projektet ikke strider imod de offentlige miljøinteresser, der er tilknyttet området; det gælder Vejle Yderfjord, Flansbækken, Skullebæk og de naturarealer, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, idet udbredelsen af vandområdet bliver øget i lavbundsområdet til gavn for natur og miljøforholdene. Fredericia Kommune bemærker videre, at der igennem realisering af de foreslåede projektjusteringer tages behørigt hensyn til de lodsejere, der ikke ønsker at deltage i projektet, således af de afvandingsmæssigt ikke bliver påvirket af projektet. Med de foreslåede projekttiltag forventes det, at omkringliggende landbrugsarealer og øvrige arealer uden for projektområdet ikke påvirkes afvandingsmæssigt af projekttiltagene. Fredericia Kommune lægger derfor samlet set til grund, at der i overensstemmelse med lovgivningen er taget behørigt hensyn til samtlige afvandingsinteresser i området langs Flansbækken og i det private pumpelag i den østlige del af projektområdet. Projektet anses derfor at være foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, jf. lovens 1. 7

8 Venlig hilsen Jørgen Grundvad. Nielsen Kopi til Søren J. H. Ladegaard, Bøgeskovvej 64, 7000 Fredericia Niels Peter Madsen, Ryttergrøftvejen 79, 7000 Fredericia Thorben G. Krog, Trelde Næsvej 17, 7000 Fredericia Hans Peter B. Frank, Trelde Næsvej 26, 7000 Fredericia Jens-Martin og Susanne Jensen, Trelde Næsvej 90, 7000 Fredericia Henrik og Anne Rasmussen, Trelde Næsvej 122, 7000 Fredericia Kristian Hansen, Østerbyvej 12, 7000 Fredericia Jens Ejnar Laugesen, Bogvænget 9, 7000 Fredericia NaturErhvervsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder, att. Carsten Andersen Ulla Jørgensen Fobian, Hørupvej 6, Hørup, 7300 Jelling Poul Ole Petersen, Overgaden 1, 7080 Børkop Jens Ussing, Vestergade 4, 7080 Børkop Hanne og Rolf Jensen, Trelde Næsvej 178, 7000 Fredericia Hans Jensen, Trelde Næsvej 225, 7000 Fredericia Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia Jørgen S. Aamand, Skullebjerg Allé 3, 7000 Fredericia Kathe Oxbøll, Bygmarken 38, 5620 Glamsbjerg Henning Nedergaard, Trelde Næsvej 130, 7000 Fredericia Vejlby Sogns Beboerforening v/ Ulla Jensen, Vejlby Kirkevej 1, 7000 Fredericia Bangsgaard & Paludan ApS, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV Vejlemuseerne, Spinderiet, Spinderigade 11 E, 7100 Vejle. Fredericia Museum, Jernbanegade 10, 7000 Fredericia, Danmarks Naturfredningsforening, hovedforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling, e-post: Dansk Ornitologisk Forening, hovedforening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalafdeling, v/ Lars Brinch Thygesen, Friluftsrådet, Fredericia, og 8

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk

FORSLAG. Vandhandleplan 2010-2015. Hovedvandopland 1.2 Limfjorden. www.skive.dk FORSLAG Vandhandleplan 2010-2015 Hovedvandopland 1.2 Limfjorden www.skive.dk 1. Planens indhold Dette dokument indeholder en beskrivelse af Skive Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune

Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Forslag til Vandhandleplan frem til 2015 Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Forord... 4 3. Baggrund... 7 4. Handleplanens indsatser... 11 5. Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse

Halkær Å. Vådområdeprojekt forundersøgelse Halkær Å Vådområdeprojekt forundersøgelse Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Områdeafgrænsning... 4 1.3 Udviklingshistorie... 5 2. NUVÆRENDE FORHOLD... 6 2.1 Områdebeskrivelse...

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Faxe Kommune Center for Teknik og Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune

Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vandhandleplan 2013 2015 for Herning Kommune Vanddistrikt Jylland og Fyn 1 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Resumé af de statslige vandplaner... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 4.1 Målsætninger...

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER

Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER Vandmiljøplan II GENOPRETNING AF VÅDOMRÅDER 1. Rammer og lovgivning Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Kolofon: Udgivet af: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Bidrag

Læs mere

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015

Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt. Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Sikring af høj vandstand i Stenholt Mose Forundersøgelse og skitseprojekt Silkeborg Kommune Natur og Miljø Januar 2015 Udarbejdet af: Niels Riis Dato: 02-02-2014, Revideret: 23-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å

Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å Bilag 2 Kravspecifikation for statsligt vådområdeprojekt Jordbro Å 2.1 Indledning 2.1.1 Baggrund Vådområdeprojektet omfatter et 140 ha stort område i den nederste del af Jordbro Å dalen (figur 1). Området

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben

Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben «Navn» «Navn» «co» «Adresse» «By» «Postnr» Den 6. september 2012 Beslutning om at fremme Digeprojekt Gniben Efter en række oversvømmelseshændelser har grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande rettet

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere