Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)"

Transkript

1 Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

2

3

4

5 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt og samtidig begrænse antallet af master i landskabet kan foregå på et oplyst grundlag og i dialog parterne imellem. Placering af master og antennesystemer er ment som en introduktion et forsøg på at skabe et overordnet overblik for såvel ansøgere som behandlere af ansøgninger om opsætning af nye eller ændring af eksisterende master og opsætning eller ændring af antennesystemer. Placering af master og antennesystemer er et led i et samlet vejledningskompleks, der også består af en detaljeret gennemgang af lovgivningen på området og af en række typiske eksempler, som man som ansøger eller sagsbehandler kan tage udgangspunkt i, når man enten skal skrive sin ansøgning eller skal i gang med sagsbehandlingen. Yderligere information kan findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: Vejledningerne blev første gang udarbejdet i 2003 og siden opdateret i Siden da har kommunalreformen imidlertid ændret på opgavefordelingen mellem myndighederne, ligesom udviklingen har givet anledning til at revidere beskrivelserne af teknologier og netudbygning. Endvidere er afsnittene om de relevante lovgivningsområder opdateret i forhold til den gældende lovgivning. Antenner på et hustag Generelt skal antenner af radiotekniske årsager placeres højt og frit. Omkringliggende bygninger, bevoksninger og terrænet spiller i al almindelighed en stor rolle for, hvordan signalerne udbredes. Derfor skal et antennesystem helst anbringes i en vis afstand over omkringliggende bygninger og høje træer, så disse ikke skygger for signalet. 4

6 Hver antenne har begrænset geografisk dækning, og derfor skal de placeres, hvor folk bruger deres telefoner. Det vil sige der, hvor de opholder og bevæger sig. Baggrunden for Placering af master og antennesystemer er, at der i disse år er et stigende antal ansøgninger om opsætning af master og antennesystemer til brug for radiobaseret kommunikation, herunder blandt andet 3G-mobiltelefoni, trådløse bredbåndstjenester, f.eks. FWA, samt den videre udbygning af de eksisterende GSM-net. Master og antennesystemer kan udføres på mange forskellige måder. I byområder vil antenner til mobilkommunikation typisk kunne bestå af et bærerør, der er monteret i en etageejendoms tagkonstruktion. Antennerne opsættes på bærerøret. Sende/modtageudstyret og hjælpeudstyr vil oftest være placeret indendørs i et loftsrum. Andre høje bygninger, f.eks. eksisterende master og skorstene kan anvendes. Antenner på en skorsten Ved denne montering vil der være behov for en fritstående teknikhytte eller andet rum i nær tilknytning til antennerne at opsætte sende/modtageudstyret og hjælpeudstyr i. Især på landet vil fritstående master til supplement til ovenstående udførelser kunne komme på tale. Her vil der også være behov for teknikhytte eller andet rum i nærheden af masten til sende/modtageudstyret og hjælpeudstyr. Tre forskellige lovgivningsområder byggelovgivningen, planlov og mastelov - er relevante i forbindelse med behandlingen af sager om opsætning af master eller antennesystemer. Byggelovgivningen, som blandt andet gælder ved nybyggeri eller ved ombygninger, er relevant, fordi master og antennesystemer i lovens forstand er bebyggelse. 5

7 Planlovgivningen, som regulerer arealanvendelsen, er relevant, fordi store master kan skæmme både bymiljøer og landskaber, hvis de ikke placeres med omhu. Master og antennesystemer skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på. Mastelovgivningen, som blandt andet regulerer fælles udnyttelse af master til radiokommunikation og opsætning af antennesystemer på bygninger, er relevant, fordi den indeholder regler om, hvad der skal tages hensyn til, hvis man ønsker at udnytte allerede eksisterende master, eller hvis man ønsker at sætte antennesystemer op på bygninger. Antenner på saddeltag 2. Dialog Uanset om man ønsker at sætte en mast eller et antennesystem op, eller man skal behandle en ansøgning om det, er det en god idé, hvis ansøger og kommune indgår i en dialog om projektet på forhånd. Det mest naturlige vil være, at det er ansøgeren, der kontakter kommunen for at drøfte de mulige placeringer af den ønskede mast eller det ønskede antennesystem og for at drøfte, hvad der skal til for at sikre en ukompliceret sagsbehandling. 6

8 Ved en sådan forhåndsdialog kan kommunen blandt andet oplyse, om der er planlægningsmæssige bindinger eller restriktioner for de arealer, ansøgeren er interesseret i, og hvis det er tilfældet være med til at finde alternativer. Antenner på skorsten I byggelovgivningen nærmere bestemt bygningsreglementet er der egentlige bestemmelser om dialog. De giver mulighed for, at kommunen holder en såkaldt forhåndsdialog med en ejer, inden der gives byggetilladelse eller dispensation. På samme måde kan der holdes forhåndsdialog inden anmeldelse af et byggearbejde. Formålet er at sikre, at byggeprocessen forløber glidende og dynamisk gennem gensidig dialog mellem bygherre og dennes rådgivere og kommunen som bygningsmyndighed. Dialogen kan bruges til at afklare rammerne for projektet, og det kan aftales, hvilken dokumentation der skal være i tilknytning til ansøgningen. Der kan efter byggelovgivningen også indgås aftaler om tidsplaner for ansøgninger og myndighedsbehandling. Efter masteloven tilstræbes det, at sagsbehandlingstiden i kommuner, også i mere komplicerede sager om opstilling af master og opsætning af antennesystemer, maksimalt er på seks måneder. I en række sager, hvor der ikke er miljømæssige eller naturbeskyttelsesmæssige hensyn, vil sagsbehandlingstiden typisk ligge betydeligt under. 7

9 3. Lovgivning Tre forskellige lovgivningsområder byggelovgivningen, planlovgivning og mastelovgivning er relevante i forbindelse med behandlingen af sager om opsætning af master eller antennesystemer. I det følgende gennemgås de mest relevante dele af de tre lovgivningsområder i hovedtræk. Særligt i forhold til byggelovgivningen bemærkes, at det forventes, at et nyt bygningsreglement vil træde i kraft i Mastevejledningen vil blive opdateret, når det nye bygningsreglement er trådt i kraft. 3.1 Byggelovgivning Master og antennesystemer er bebyggelse i lovens forstand. Derfor er de omfattet af byggelovgivningen, som handler om ny bebyggelse, om ombygninger og om visse forandringer og ændringer i benyttelsen af en bebyggelse. Det betyder, at opstilling af en mast med et antennesystem eller opsætning af et nyt antennesystem på en eksisterende mast eller bygning, er omfattet af denne lovgivning. Det samme er tilfældet, hvis man ønsker at forhøje en eksisterende mast. Lovgivningen har to typer af bestemmelser. Det første sæt bestemmelser er de såkaldt administrative bestemmelser, der handler om, hvordan proceduren ved ansøgning og sagsbehandling skal foregå. Det andet sæt bestemmelser kaldes materielle bestemmelser. De handler om selve mastens eller antennesystemets udformning, størrelse, placering m.m. De administrative bestemmelser har også at gøre med ansøgningens indhold. Her er det især vigtigt, at der er en tydelig beskrivelse af, hvordan arbejdet tænkes udført, hvor stor masten eller antennesystemet er, og hvor den tænkes placeret. De materielle bestemmelser handler især om konstruktioner om højde og om afstand til naboskel, sti og vej. Hvis der er en lokalplan eller byplanvedtægt, der siger noget om højde og afstand, er det dog disse bestemmelser, der gælder. Kommunen kan give dispensation fra de materielle bestemmelser. Der gælder desuden regler om naboorientering. De fastslår, at man inden en eventuel dispensation kan gives skal orientere naboer, når påtænkte master eller antennesystemer ikke overholder lovgivningens bebyggelsesregulerende bestemmelser Byggearbejder, der kræver byggetilladelse Ifølge byggelovgivningen kræver de fleste master og antennesystemer en byggetilladelse. Hvis den ikke foreligger, skal den skaffes. En ansøgning om byggetilladelse skal først og fremmest indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres, og den skal være bilagt tegningsmateriale med angivelse af målestoksforhold, højde- og afstandsforhold i forhold til naboer, vej og eventuel anden bebyggelse samt dokumentation for, at de konstruktive bestemmelser er overholdt. 8

10 Hvis et projekt er i strid med bestemmelser i byggelovgivning, servitutter eller andre byggeforskrifter, skal ejeren søge om de nødvendige dispensationer og tilladelser. Når et byggearbejde, der kræver byggetilladelse, er afsluttet, skal man meddele det til kommunen. Er byggearbejdet omfattet af BR-98, skal der ske en færdigmelding til kommunen. Er byggearbejdet omfattet af BR-95, skal der ansøges om en ibrugtagningstilladelse, og bygningen må ikke tages i brug, før der er givet specifik tilladelse til det. Kommunen kan nægte at give tilladelse til at bruge det nye byggeri, hvis det ikke er i overensstemmelse med byggetilladelsen. Kommunen vil i sådanne tilfælde typisk give ejeren påbud om at bringe forholdet i orden Byggearbejder, der kræver anmeldelse Opsætning af satellitantenner med en diameter på over 1 meter kan ske efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, men er undtaget fra kravet om byggetilladelse. Nedrivning af bebyggelse (herunder antenner) er ligeledes et arbejde, der kan udføres efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelsessystemet går ud på, at ansøgeren indsender en skriftlig anmeldelse til kommunen med oplysninger til identifikation af den ejendom, arbejdet skal foregå på og en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Ved antennesystemer skal anmeldelsen indeholde oplysninger om placering af antennesystemet, højde- og afstandsforhold samt konstruktive forhold ved placering på bygningen. Ved nedrivning skal anmeldelsen indeholde oplysninger om bygningens (herunder antennens) omtrentlige højde og grundflade. Hvis kommunen ikke har reageret inden 2 uger, kan byggearbejdet eller nedrivningen påbegyndes. Fristen på 2 uger gælder dog ikke, hvis arbejdet kræver dispensation fra bestemmelser i bygningsreglementet. I disse tilfælde skal der søges om dispensation i anmeldelsen, og arbejdet må ikke påbegyndes, før dispensationen er meddelt. Arbejdet skal ikke færdigmeldes til kommunalbestyrelsen Byggearbejder, der hverken kræver tilladelse eller anmeldelse Opsætning af satellitantenner med en diameter på højst 1 meter og CE-mærkede tagantenner kan ske uden byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen. Opsætningen skal heller ikke færdig-meldes til kommunen, og nedrivning kan ske uden anmeldelse. Byggearbejderne skal naturligvis overholde relevante bestemmelser i byggelovgivningen, og hvis det ikke kan ske, skal der søges om dispensation hos kommunen, og arbejdet må ikke påbegyndes, før dispensation er givet. De relevante bestemmelser for små satellitantenner og CE-mærkede tagantenner er bestemmelserne om bebyggelsens højdeog afstandsforhold og konstruktive bestemmelser. 9

11 3.1.4 Klagemulighed Der kan klages over kommunens afgørelser til statsforvaltningen. De, der kan klage, er afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, som f.eks. naboer til en ejendom, hvor kommunen har givet dispensation fra bestemmelser i byggelovgivningen til at opstille en antennemast. Det, man kan klage over, er de såkaldt retlige spørgsmål, f.eks. hvis man mener, der er begået procedurefejl, eller hvis man mener, kommunen har truffet en afgørelse, den ikke har hjemmel til Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens kompleksitet, antallet af høringsparter, om sagen fra starten er korrekt belyst med nødvendig dokumentation og om der er behov for at indhente yderligere oplysninger. Opmærksomheden henledes på, at det efter masteloven tilstræbes, at sagsbehandlingstiden i kommuner, også i mere komplicerede sager om opstilling af master og opsætning af antennesystemer, maksimalt er på seks måneder. I en række sager, hvor der ikke er miljømæssige eller naturbeskyttelsesmæssige hensyn, vil sagsbehandlingstiden typisk ligge betydeligt under. 3.2 Planlovgivning Planloven indeholder bestemmelser, der skal sikre, at master og antennesystemer indpasses i omgivelserne med størst mulig hensyntagen til især værdifulde bebyggelser, bymiljøer, landskaber og til naboer. Master og antennesystemer betragtes normalt ikke som et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af en lokalplan, men kommunalbestyrelsen har altid ret til at tilvejebringe en lokalplan, når det er planlægningsmæssigt begrundet Byzone eller sommerhusområde Hvis en påtænkt mast eller et antennesystem ikke strider mod kommune- og lokalplanlægningen eller anden lovgivning, kan kommunen som hovedregel ikke afvise det ansøgte. Dog kan kommunen nedlægge forbud mod det ansøgte, f.eks. hvis det findes uforeneligt med særlige arkitektoniske hensyn. Et sådant forbud bortfalder efter senest et år, hvis det ikke afløses af en lokalplan. Hvis den påtænkte mast eller antennesystem strider mod kommuneplanens rammebestemmelser, kan kommunen også nedlægge forbud mod det ansøgte. Et sådant forbud er ikke midlertidigt. Hvis den påtænkte mast eller antennesystem strider mod bestemmelserne i en lokalplan, kan det ansøgte kun etableres, hvis kommunen enten giver dispensation eller udarbejder en ny lokalplan. 10

12 3.2.2 Landzone Hvis opsætning af et antennesystem i landzone kræver byggetilladelse, kræves der også landzonetilladelse. Det gælder også, selv om f.eks. den bygning, antennesystemet skal sættes op på, ikke i sig selv kræver byggetilladelse eller landzonetilladelse. Hvis man skal have landzonetilladelse, skal kommunen foretage en konkret vurdering af det ansøgte i forhold til planlægningen for området og intentionerne i lovens landzonebestemmelser. Der vil derfor ofte blive knyttet konkrete vilkår til en landzonetilladelse om f.eks. byggeriets placering og udformning, om afskærmende beplantning og om tidsbegrænsning Landskabelige hensyn Naturklagenævnets afgørelser i en række landzonesager viser, at det er en god idé at tage hensyn til følgende: Nye antennesystemer bør så vidt muligt sættes op på eksisterende master eller på andre høje bygninger, f.eks. industriskorstene, siloer, fabriksbygninger, højspændingsmaster og andre tekniske anlæg. Hvis nye master ikke kan undgås, bør de så vidt muligt placeres i bymæssig bebyggelse af hensyn til friholdelse af det åbne land. I sårbare byområder, i landsbyer og i det åbne land bør eventuelle nye master så vidt muligt placeres i tilknytning til eksisterende høje bygninger. Ved landskabeligt skæmmende masteplaceringer skal ansøgeren kunne godtgøre - om nødvendigt ved uvildig dokumentation - at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme kommunikationsdækning ved en mindre skæmmende placering. Dette kan for eksempel ske ved hjælp af udtalelser, som kommunen undervejs i forløbet har indhentet fra IT- og Telestyrelsen. Placering af master i områder, der i regionplanlægningen er udpeget som særligt værdifulde landskabsområder, herunder kystområder, bør helt undgås. Når der gives landzonetilladelse til opstilling af en mast, bør der stilles krav om, at den kan stilles til rådighed for andre antenneformål og udbydere. Der bør ligeledes stilles krav om afskærmende beplantning, og at masten skal tages ned igen senest et år efter, at den ikke mere bruges til det formål, der er givet tilladelse til Klagemulighed Man kan klage over de afgørelser, kommunen træffer efter planloven. Klageinstansen er Naturklagenævnet. Det, man kan klage over, er afgørelser om landzonetilladelse og ekspropriation. Derudover kan man klage over de såkaldt retlige spørgsmål, f.eks. hvis man mener, der er begået procedurefejl, eller hvis man mener, kommunen har truffet en afgørelse, den ikke har hjemmel til. 11

13 Alle med en retlig interesse i en sags udfald kan klage. Endvidere kan landsdækkende foreninger, der har varetagelse af miljø- og naturbeskyttelse som hovedformål, klage over afgørelser, som ikke vedrører ekspropriation Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens kompleksitet, antallet af høringsparter, om sagen fra starten er korrekt belyst med nødvendig dokumentation og om der er behov for at indhente yderligere oplysninger. Opmærksomheden henledes på, at det efter masteloven tilstræbes, at sagsbehandlingstiden i kommuner, også i mere komplicerede sager om opstilling af master og opsætning af antennesystemer, maksimalt er på seks måneder. I en række sager, hvor der ikke er miljømæssige eller naturbeskyttelsesmæssige hensyn, vil sagsbehandlingstiden typisk ligge betydeligt under. 3.3 Mastelovgivning Master og opsætning af antennesystemer er reguleret af masteloven. Loven handler dels om fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål dels om adgang til at sætte antennesystemer op på egnede bygninger og på master, der ikke i forvejen bruges til radiokommunikationsformål. Med egnede bygninger menes bygninger, hvor ydervægge eller tag er hævet mere end 8,5 meter over terræn. Masteloven slår blandt andet fast, at ejere af master til radiokommunikationsformål har pligt til at imødekomme alle anmodninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast fra andre, der er tildelt radiofrekvenser, og som har behov for at sætte antennesystemer op. 12

14 Bærerør på fladt tag Det hænger sammen med de to modstående hensyn, som skal tages, nemlig på den ene side behovet for flere antenne-systemer for at sikre så god mobiltelefoni som muligt, og på den anden side behovet for at begrænse antallet af nye master. I mastelovens formålsparagraf er det angivet, at intentionen med loven er at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, at det samlede antal master og disses påvirkning af omgivelserne begrænses mest muligt. Af samme grund har også ejere af bygninger eller andre høje konstruktioner, herunder ejere af master, der anvendes til andre formål end radiokommunikation, pligt til at imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer på den pågældende bygning eller mast. Kommunen kan give påbud om fælles udnyttelse, hvis en maste- eller bygningsejer afviser at give en ansøger adgang, eller hvis en ansøger ønsker at etablere en ny mast, selv om det er muligt at bruge en eksisterende mast eller bygning. Derudover kan kommunen knytte bestemte vilkår om f.eks. størrelse til en tilladelse til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres, så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det i sådanne tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges større, end ansøgeren umiddelbart selv har brug for. Masteloven giver typisk anledning til fire forskellige sagstyper to typer, som parterne selv skal klare, og to, hvor myndighederne indblandes: 13

15 3.3.1 Fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål Man kan kun få adgang til fælles udnyttelse af en mast til radiokommunikationsformål, hvis man har en frekvenstilladelse. Desuden skal man have de nødvendige tilladelser efter planloven og byggelovgivningen samt eventuelle nødvendige dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og anden lovgivning. Hvis man anmoder om fælles udnyttelse af en mast på over 100 meter, skal ejeren tage forbehold for eventuel senere nedtagning af antennen. Parterne skal indgå en aftale om betaling. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan spørgsmålet om betaling forelægges en voldgiftsret. Derudover skal der være klarhed over ret til adgang til tredjemands arealer. Hvis der ikke kan opnås enighed om det, kan spørgsmålet forelægges for IT- og Telestyrelsen, der vurderer, hvorvidt der eventuelt skal iværksættes ekspropriation Opsætning af antenner på bygninger og master, der ikke bruges til radiokommunikation Man kan kun få tilladelse til at sætte et antennesystem op på en bygning eller en mast, der ikke er beregnet til radiokommunikation, hvis man har en frekvenstilladelse. Desuden skal man have de nødvendige tilladelser efter planloven og byggelovgivningen samt eventuelle nødvendige dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og anden lovgivning. Hvis man ønsker at placere et antennesystem på en folkekirke, skal stiftsøvrigheden give tilladelse. Generelt gælder det imidlertid, at ejere af bygninger skal imødekomme anmodninger om opsætning af antennesystemer, medmindre der er påviselige tekniske hindringer Påbud om fælles udnyttelse af master og opsætning af antenner på høje bygninger Hvis en ejer af en mast til radiokommunikation eller af andre egnede høje bygninger afviser en anmodning om fælles udnyttelse af masten eller om opsætning af et antennesystem på bygningen, kan ansøgeren anmode kommunen om at udstede et påbud. Kommunen kan også give påbud om fælles udnyttelse, hvis en ansøger ønsker at etablere en ny mast, selv om det er muligt at bruge en eksisterende mast eller bygning. Hvis kommunen udsteder et påbud, skal følgende forhold være i orden: Det skal kontrolleres, at den part, der skal opnå fælles udnyttelse af master eller adgang til at sætte et antennesystem på en bygning, har en frekvenstilladelse. Det skal konkret vurderes, hvorvidt hensynet til almenvellet taler for den fælles udnyttelse af masten eller for opsætning af et antennesystem på en bygning. 14

16 Hvis en ansøger anmoder kommunen om at udstede påbud, skal ansøgeren sandsynliggøre, at det ikke har været muligt at indgå en aftale med ejeren. Det skal kontrolleres, om der foreligger de nødvendige tilladelser efter planloven og byggelovgivningen samt eventuelle nødvendige dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og anden lovgivning. Hvis en mast er over 100 meter høj, skal følgende forhold være i orden, før kommunen kan give påbud om, at ansøgeren skal have adgang til masten: o Ejeren af masten tager i aftalen om fælles udnyttelse forbehold for eventuelt senere nedtagning af antennesystemet. o Kommunen afgør, at en fælles udnyttelse ikke vil hindre senere anmodninger om fælles udnyttelse. En sådan afgørelse kan kommunen træffe på baggrund af oplysninger fra IT- og Telestyrelsens database over fremtidige radiodækningsplaner. Hvis ejeren af masten hævder, at opsætning af antennesystemer radioteknisk ikke er muligt, skal kommunen indhente en radioteknisk udtalelse fra IT- og Telestyrelsen. Hvis denne udtalelse bekræfter, at opsætningen ikke er radioteknisk mulig, kan der ikke udstedes påbud. Angiver udtalelsen derimod det modsatte, er kommunen ikke bundet af IT- og Telestyrelsens udtalelse, idet også andre betingelser for påbuddet skal være til stede. Hvis der er indsigelse om, at opsætning af antennesystemer ikke er konstruktivt muligt, kan kommunen indhente en udtalelse fra en byggesagkyndig. Herefter tager kommunen stilling til, hvorvidt indsigelsen skal følges. Der skal være klarhed over betalingen. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan spørgsmålet forelægges en voldgiftsret. Der kan først udstedes påbud, når der er endelig klarhed om betalingen. Endelig skal kommunen sikre, at der er klarhed over ret til adgang til tredjemands arealer. Hvis det ikke er tilfældet, skal det tilvejebringes mellem parterne. Hvis der er uenighed, skal spørgsmålet forelægges IT- og Telestyrelsen, der vurderer, hvorvidt der skal iværksættes ekspropriation. Der kan først udstedes påbud, når der er endelig klarhed om adgangen til tredjemands arealer. Et påbud fra kommunen om fælles udnyttelse af en mast kan godt betyde, at ejeren bliver nødt til at bygge masten om. Det kan et påbud om udnyttelse af en bygning derimod ikke. Der kan nemlig ikke udstedes påbud, som medfører forpligtelse til ændre en bygning Fastsættelse af vilkår ved nyetablering eller ved ud- eller ombygning af master Kommunen kan ved ansøgning om tilladelse til at opføre nye master til radiokommunikationsformål fastsætte vilkår om den samlede dimensionering af masten med henblik på at gøre efterfølgende fælles udnyttelse mulig. Den type vilkår kan også fastsættes i forbindelse med ansøgninger om udbygning eller ombygning af eksisterende master til radiokommunikationsformål. 15

17 Først skal kommunen dog indhente en udtalelse fra IT- og Telestyrelsen om, hvorvidt andre indehavere af tilladelse til at anvende radiofrekvenser har planer om at opstille master eller antennesystemer i det pågældende område. Kommunen kan ikke fastsætte vilkår, der fører til krav om ændring af bygninger Klagemulighed Klager over landzonemyndighedens afgørelser rettes til Naturklagenævnet. Klager over bygningsmyndighedens afgørelser rettes til statsforvaltningen. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser rettes til Teleklagenævnet Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens kompleksitet, antallet af høringsparter, om sagen fra starten er korrekt belyst med nødvendig dokumentation og om der er behov for at indhente yderligere oplysninger. Det tilstræbes, at sagsbehandlingstiden i kommuner, også i mere komplicerede sager om opstilling af master og opsætning af antennesystemer, maksimalt er på seks måneder. I en række sager, hvor der ikke er miljømæssige eller naturbeskyttelsesmæssige hensyn, vil sagsbehandlingstiden typisk ligge betydeligt under. 3.4 Oplysninger og dokumentation til bygge- og mastelovssager Kommunen skal bruge en række oplysninger til behandling af byggesager og sager, der knytter sig til masteloven. I byggesager drejer det sig blandt andet om: o Tegninger, der viser mastens og antennesystemets samlede omfang og placering, så det blandt andet er muligt at vurdere indvirkningen på naboejendomme i relation til højde og afstandsforhold. o Tegninger og beskrivelser af materialer og konstruktioner samt statiske beregninger. I sager om påbud efter masteloven drejer det sig blandt andet om: o Dokumentation for, at man er indehaver af en frekvenstilladelse. o Kopi af nødvendige tilladelser efter planloven og byggelovgivningen samt eventuelle dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og anden lovgivning hvis dette ikke opnås i forbindelse med behandling af påbuds-sagen. o Tilladelse fra andre relevante myndigheder f.eks. stiftsøvrigheden hvis dette ikke opnås i forbindelse med behandling af påbudssagen. o Dokumentation for relevante aftaler om betaling og adgang til tredjemands arealer hvis dette ikke opnås i forbindelse med behandling af påbudssagen. o Dokumentation for, at eventuelle sikkerhedsforskrifter er overholdt. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at fremsende/oplyse om følgende: 16

18 o Kortmateriale over området, hvor mast eller antennesystemet ønskes placeret. o Oplysninger om baggrund for ansøgning og den konkrete placering, herunder dækningskrav og behov. o Eventuelle konsekvenser ved, at ansøgningen ikke imødekommes. o Forslag til eventuel alternativ placering, hvis dette er muligt. Master uden for industriområde 4. Rådgivning Plan- og byggelovgivningerne er decentrale lovgivninger, hvor kompetencen er delegeret til kommunalbestyrelserne. Derfor forestås rådgivning i relation til disse love primært af kommunerne. Miljøministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen afgiver dog vejledende udtalelser om generelle spørgsmål, der vedrører planloven og byggelovgivningen, f.eks. om fortolkning af bestemmelser i lovgivningen. Derimod udtaler Miljøministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen sig ikke om konkrete sager. Masteloven retter sig både til kommunen, til IT- og Telestyrelsen samt til ejere af master og andre høje bygninger samt til dem, der måtte ønske fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og andre høje bygninger. IT- og Telestyrelsen afgiver vejledende udtalelser om generelle spørgsmål, der vedrører masteloven, f.eks. om fortolkning af bestemmelser i lovgivningen. Derudover har styrelsen en række forpligtelser til at afgive udtalelser i konkrete sager som følge af henvendelser fra en kommune. 17

19 4.1 IT- og Telestyrelsens rådgivningsfunktion Hvis en kommune anmoder om det, rådgiver og vejleder IT- og Telestyrelsen om generelle frekvens- og radiotekniske spørgsmål. Derudover giver styrelsen tilladelse til, at der i konkrete sager om fælles udnyttelse af master m.v. iværksættes ekspropriation. 4.2 Radiotekniske udtalelser Hvis det bestrides, at det er radioteknisk muligt at sætte et antennesystem op, kan kommunen bede IT- og Telestyrelsen om en udtalelse. Kommunen er bundet af IT- og Telestyrelsens udtalelse, hvis udtalelsen godtgør, at det ikke er teknisk muligt at sætte det ønskede antennesystem op. Grundlaget for IT- og Telestyrelsens udtalelse vil være det materiale, som de involverede parter forelægger. IT- og Telestyrelsen kan med sin telefaglige ekspertise efterprøve den anvendte dokumentation, det fremlagte materiale og eventuelle påstande om alternative placeringers virkning i forhold til den ønskede dækning. Endvidere kan styrelsen foretage overordnede vurderinger af, om de anvendte forudsætninger er i overensstemmelse med sædvanlig radioteknisk praksis. Derimod kan IT- og Telestyrelsen ikke foretage egentlige skøn over, hvor og hvordan man opnår for eksempel den optimale placering af en mast i et givet område, idet styrelsen ikke er ansvarlig for den konkrete netplanlægning og derfor ikke foretager selvstændige undersøgelser eller andet arbejde om specifikke geografiske områder. Hertil kommer, at IT- og Telestyrelsens kompetence ikke omfatter rådgivning om andre forhold end de frekvens- og radiotekniske aspekter. Mastedatabase IT- og Telestyrelsen udarbejder og vedligeholder en samlet database over fremtidige radiodækningsplaner IT- og Telestyrelsens mastedatabase. Oversigten på databasen rækker minimum to år frem og indeholder fremtidige radiodækningsplaner for indehavere af tilladelser til offentlige mobilkommunikationsnet og indehavere af tilladelser til landsdækkende radio- eller tv-virksomhed via det jordbaserede sendenet. De pågældende tilladelsesindehavere har efter lovgivningen pligt til kvartalvis at indsende oplysninger til IT- og Telestyrelsen herom. Ud over tilladelsesindehavernes radiodækningsplaner indeholder oversigten oplysninger om eventuelle ejerreservationer af pladser til fremtidigt brug på bestående master til radiokommunikationsformål. De masteejere, der vil gøre brug af retten til at reservere sådanne pladser, skal indsende oplysninger om dette til IT- og Telestyrelsen. Databasen er etableret for at sikre, at kommunerne kan indhente udtalelser fra IT- og Telestyrelsen, f.eks. om hvorvidt der i et område er indehavere af radiofrekvenser, der har tilkendegivet ønske om opstilling af master. Herudfra kan en kommune fastsætte vilkår om den samlede dimensionering af en mulig ny mast med henblik på at gøre efterfølgende fælles udnyttelse mulig. 18

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer Mastevejledning Placering af master og antennesystemer IT- og Telestyrelsen 2010 1 Placering af master og antennesystemer Indhold 1. Baggrund...3 2. Dialog...4 3. Lovgivning...5 3.1 Byggelovgivning...5

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Retningslinjer for master og antenner Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Forslag til Mastepolitik

Forslag til Mastepolitik Forslag til Mastepolitik Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 03 2. Formål 04 3. Lovgivning 05 4. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgivning 4 4. Ansøgning om tilladelse 5 5. Sagsbehandling 6 5.1. Sagsbehandlingens

Læs mere

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr.

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr. LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt Den 21. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-7 E/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-08-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Værløse Kommune Mastepolitik

Værløse Kommune Mastepolitik Værløse Kommune Ref Udg. 1 Dato 2005-05-09 Godk. NAS Kontrol TTE Udarb. NAS Rambøll Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark Tlf: 4598 6000 www.ramboll.dk Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og lovgivning 1 1.1 Indledning

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Masten i baghaven? Antennejura!

Masten i baghaven? Antennejura! Masten i baghaven? Antennejura! Amatørtræf Fyn 2016 Gregers Nielsen OZ8GN Sven Lundbech OZ7S Hvem er vi? Sven Lundbech OZ7S Radioprofessionel siden radioens opfindelse Radioamatør siden 1972 (hvis ikke

Læs mere

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Susanne Post. Keld Klaaby Sendt: 18. januar :11 Til: Fra:

Susanne Post. Keld Klaaby Sendt: 18. januar :11 Til: Fra: Susanne Post Fra: Keld Klaaby [keld@klaaby.net] Sendt: 18. januar 2016 10:11 Til: TMC Emne: Indsigelse til lokalplan 1.56.11 Vedhæftede filer: Indsigelse imod lokalplan - 18012016.pdf Prioritet: Opfølgningsflag:

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup

Landzonetilladelse. Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup By, Land og Kultur Kristian Bøgedal Jørgensen Fuglekildevej 62 Verninge 5690 Tommerup Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende garage til i alt 86 m² som

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 30. august 2016 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Erik Freilev Damgade 11,1 5610 Assens 29. august 2016 Sags id: 2016-0466 Landzonetilladelse, Aahytten. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 114 m² anneks som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt.

indeklima, energiforbrug og installationer], jf. BR10 kap. 1.3.1 stk. 1. Det er ansøgers ansvar, at disse bestemmelser bliver overholdt. REBILD ARKITEKTERNE ApS Hobrovej 91 9530 Støvring Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Henrik Hansen Direkte 7257 7383 hnh@jammerbugt.dk

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter nedrivning af eksisterende sommerhus og opførelse af tidssvarende nyt sommerhus. Plan og Kultur Anni Buhl Værge Helnæsvej 4 A Brydegaard 5683 Haarby 04-09-2017 Sags id: 2016-1076 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. april 2012 J.nr.: NMK-31-00573 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opsætning af tre antenner til mobiltelefoni

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. september 2013 J.nr.: NMK-31-00906 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i Frederikssund

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 04. juni 2014 J.nr.: NMK-31-01296 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af mobilantennemast i Hedensted Kommune

Læs mere

Storemosevej 17, 9310 Vodskov Opstilling af pavillon på 64 m 2, der anvendes til udhus

Storemosevej 17, 9310 Vodskov Opstilling af pavillon på 64 m 2, der anvendes til udhus #BREVFLE Aak-Bygninger René Larsen Danmarksgade 19, 1. sal 9000 Aalborg 29. september 2017 Storemosevej 17, 9310 Vodskov Opstilling af pavillon på 64 m 2, der anvendes til udhus Landzonetilladelse Aalborg

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et drivhus som tilbygning til et eksisterende udhus på ejendommen Jens Bjarne Pedersen Bjergskovvej 7 4300 Holbæk HOLBÆK KOMMUNE Dato: 05-04-2017 Sagsb.: Lone Vonsbæk Sagsnr.: 17/9430 Dir.tlf.: 72368046 E-mail: LOV@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1)

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger 1) BEK nr 384 af 21/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen

AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på Kirkepladsen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. september 2014 J.nr.: NMK-33-02317 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om Ringkøbing-Skjern Kommunes tilladelse til nedrivning

Læs mere

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017 Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard 93 6800 Varde 7. marts 2017 Landzonetilladelse til etablering af antennemast med tilhørende udstyr på ejendommen beliggende Ballingvej 94, 7800 Skive

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter. Dato: 7 april 2015

Til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter. Dato: 7 april 2015 Til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter. Dato: 7 april 2015 Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter v. Samer Fathi Kayed har 24. marts 2015 fremsendt brev (Doknr. 80915-15) til undertegnede

Læs mere

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning #BREVFLE Kurt Stig Nielsen Hanedamsvej 28 9240 Nibe 6. oktober 2015 Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Vi har givet landzonetilladelsen efter Planlovens 35 og på baggrund af det vedlagte ansøgningsmateriale. Jákup Heini Tubæk Nielsen Langstedvej 27 Højrup 5620 Glamsbjerg 5. september 2016 Sags id: 2016-0564 Landzonetilladelse til opførelse af drivhus. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 23. november 2016 på Assens Kommunes hjemmeside assens.dk Assens Rådhus Karsten Østergaard Jensen Grønnemosevej 26 Bregnemose 5690 Tommerup 18. november 2016 Sags id: 16/25584 Lovliggørelse af eksisterende brændeskur Assens Kommune giver landzonetilladelse til

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående.

Ansøgningen Det fremgår af ansøgningen, at ejendommens eksisterende garage og en del af beboelsen er brandskadet og ønskes genopført som bestående. Plan og Kultur Ivan Nielsen s Tegnestue Krogsbøllevej 6 5450 Otterup 02-02-2017 Sags id: 2016-1180 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til genopførelse af garage og del af beboelse

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 31. marts 2014 J.nr.: NMK-31-01233 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på en ejendom i Halsnæs Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse:, KM Telecom Att.: Maj-Britt Vilsbøl Juul Navervej 12 7000 Fredericia Landzonetilladelse DATO 21. december 2017 SAGSNR. 326-2017-37727 Tilladelse til at opføre en antennemast med antennesystemer

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Center for Miljø og Teknik januar 2015 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2015 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning

Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Notat vedrørende cykelskur på Grev Schacks Vej 19 og dertil relevant lovgivning Formålet med dette notat er primært at tydeliggøre forløbet om cykelskuret på Grev Schacks Vej 19, sekundært kort at gøre

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere