fremtidens røntgenundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtidens røntgenundersøgelse"

Transkript

1 Cone beamcomputertomografi fremtidens røntgenundersøgelse HANNE HINTZE OG PAOLO M. CATTANEO Computertomografi (CT) er en avanceret røntgenteknik, der gennemføres i en såkaldt CT-scanner, ved at der sendes røntgenstråling fra forskellige vinkler igennem en patient. Derved dannes en stor mængde digitale optagelser af et givet patientområde. Efterfølgende kan disse optagelser bearbejdes matematisk af en computer, således at der kan rekonstrueres todimensionale (2- D) røntgenbilleder, som kan betragtes stakkevis i alle plan (aksialt, sagittalt og koronalt). Disse 2-D-røntgenbilleder fremstår almindeligvis som meget tynde snitbilleder (fx 1 mm tykt vævssnit) med ganske kort (fx 0,5-1 mm) og selvvalgt afstand mellem de enkelte snitbilleder. Snitbillederne eliminerer problemet med overprojektion af strukturer uden for området af interesse, der almindeligvis giver anledning til tolkningsproblemer ved konventionel tomografi. At tolke 2-D-snitbilleder set i forskellige anatomiske plan kræver en vis mental integration hos observatøren. For at lette denne integration er der blevet udviklet computerprogrammer, som kan omdanne CT-eksponeringer til tredimensionale (3-D) billeder, også kaldet 3-D-modeller. På computerskærmen kan 3-Dmodeller af en patients vævsområde roteres omkring en hvilken som helst akse, så givne strukturer kan betragtes fra alle vinkler. Yderligere er det muligt at lave billedbehandling på 3-D-modellerne, således at overfladelag kan fjernes, så det bliver muligt at Odontologi 2009 Munksgaard Danmark, København

2 se dybtliggende anatomiske strukturer eller profunde sygdomsprocesser, og samtidig er det muligt at opskære modellen i alle ønskelige plan, så snitplan kan betragtes i hele deres udstrækning. CT-scannere er forskellige, bl.a. på den måde, hvorpå de udsender røntgenstråling. I en traditionel CT-scanner, der udvikledes i 1970 erne, er strålebundtets geometri vifteformet. På engelsk betegnes en sådan scanner en fan beam CT- (FBCT-)scanner, og sådanne scannere er hyppigt forekommende på sygehuse, hvor de anvendes til generel medicinsk røntgendiagnostik, idet de giver billeder med høj kontrast, hvorved det bliver muligt at skelne væv, der varierer mindre end 1% i fysisk tæthed. Det betyder i praksis, at blødtvæv fremstår tydeligt adskilt fra fx knoglevæv. I en nyere type CT-scannere anvendes et cirkulært (kegleformet) eller rektangulært strålebundt. På engelsk betegnes en sådan scanner en cone beam CT- (CBCT-)scanner. Røntgenbilleder fra en sådan er ofte mindre kontrastrige end dem fra en FBCT-scanner, hvilket gør dem mindre egnede til visse diagnostiske formål, fx i situationer, hvor knogle- og blødtvævsrelationer skal bedømmes, men CBCT-billeder er yderste anvendelige til diagnostiske formål vedrørende knogle- og tandstrukturer og har vist sig at kræve langt mindre røntgendosis end en tilsvarende undersøgelse gennemført med FBCT-teknik, hvilket gør CBCT-teknikken til den foretrukne teknik, når lavdosis CT er et manifest ønske (se senere). I både FBCT- og CBCT-scannere er strålekilden og detektoren/ billedreceptoren forbundet med hinanden, og begge er beliggende på en cirkelbue, i hvis centrum patienten befinder sig. I en FBCT-scanner, hvor strålingen kommer ud i et smalt vifteformet bundt, bliver røntgenrør og detektor (hvis der ikke anvendes stationære multiple detektorer) nødt til at cirkulere adskillige gange omkring patienten, som samtidig transporteres almindeligvis liggende gennem det cirkulerende strålefelt for at få undersøgt selv et mindre vævsområde. I visse CBCT-scannere kan stråle- 106

3 keglen gøres så stor, at hele patientens aktuelle vævsområde kan eksponeres ved én enkelt rotationsbevægelse ( ), hvor der typisk eksponeres for hver grad røntgenrøret bevæger sig i rotationscirklen. I CBCT-scannere, der bevæger strålekilden en hel cirkelomgang omkring patienten, giver det 360 eksponeringer, som efterfølgende skal bearbejdes. For få år siden udvikledes CBCT-scannere specifikt for billeddannelse af tænder samt kæbe- og ansigtsknogler 1. Hovedparten af disse scannere ligner fysisk et traditionelt panoramarøntgenapparat, hvor patienten enten står eller sidder ned under eksponeringen. Eksempler på CBCT-scannere dedikeret til optagelser af tænder og kæbeskelet fremgår af Tabel 1. Efter eksponering bearbejdes de optagne billeder af en kraftig computer, og efterfølgende kan forskellige billedtyper rekonstrueres. Til billedrekonstruktionen kan der benyttes computerprogrammer, som ofte på meget brugervenlig vis giver de billedtyper (panorama, laterale og frontale kraniebilleder, 2-D-tværsnitsbilleder osv.), som tandlæger almindeligvis gør brug af. Computerprogrammerne kan imidlertid også lave 3-D-billeder, der for mange tandlæger vil være en ny og overordentlig virkelighedsnær måde at betragte røntgenbilleder på. Alle rekonstruerede billedtyper kan være særdeles informative for tandlæger i forbindelse med diagnostik og behandlingsplanlægning, og fra producenterne af odontologiske CBCT-scannere er der da også lagt op til, at det er tandlæger, som skal betjene dem, udføre billedrekonstruktioner og forestå billedtolkningen. 107

4 Tabel 1. Oversigt over odontologiske CBCT-scannere og visse af deres karakteristika. Navn Producent Størrelse af Patient- Spænding Effektiv scannings- positione- (kv) patientdosis felt ring standard- Ø H (cm) undersøgelse (µsv) NewTom 3G QR-srl, AFP Imaging, NY, USA liggende ,9* NewTom VG 3D Accuitomo QR-srl, AFP Imaging, NY, USA J. Morita Mfg Corp., Kyoto, Japan 15,3 10,3 stående siddende D Accuitomo FPD J. Morita Mfg Corp., Kyoto, Japan siddende CB MercuRay Hitachi Medical System, Singapore siddende ,6* i-cat Imaging Sciences siddende ,4* International, Hatfield, Pennsylvania, USA ILUMA IMTEC Imaging, siddende ,9** Ardmore, Oklahoma, USA ProMax 3D Planmeca OY, Helsinki, Finland stående ,9** GALILEOS Sirona, Bensheim, Tyskland stående 85 68,4** 108

5 Navn Producent Størrelse af Patient- Spænding Effektiv scannings- positione- (kv) patientdosis felt ring standard- Ø H (cm) undersøgelse (µsv) 3D exam Kavo Dental GmbH, siddende Biberach, Tyskland Picasso Pro & Master E-WOO Technology Co. Ltd., Korea siddende PreXion 3D TeraRecon, Inc., San Mateo, CA, USA 8,1 7,6 siddende ,9** Scanora 3D Soredex, Helsinki, Finland ,5 14,5 7,5 siddende D Kodak, Carestream Health Inc., NY, USA 5 3,7 stående * = ICRP 2005; ** = ICRP 2007 Karakteristika for CBCT for odontologisk brug Strålefelt Visse CBCT-scannere har kun mulighed for at scanne ganske små vævsområder (4 3 cm svarende til 2-3 tænder), mens andre har mulighed for at scanne større områder (20 20 cm svarende til næsten hele kraniet) (Tabel 1). På en del scannere er det dog muligt at variere størrelsen af scanningsfeltet (Tabel 1). Generelt er billedopløsningen højere, desto mindre strålefelt der anvendes, 109

6 hvilket i praksis betyder, at man bør vælge det mindste strålefelt, som kan afdække problematikken, patienten undergår scanningen for, da det giver den bedste billedkvalitet og dermed den højeste sandsynlighed for, at der udøves korrekt diagnostik/vurdering. Stråledosis Den effektive røntgendosis givet til en patient ved en CBCT-scanning afhænger bl.a. af selve scanneren og udstrækningen af det bestrålede område. En scanning af hele kraniet (20 20 cm) gennemført i en NewTom 3G-scanner giver en effektiv dosis på 59 µsv ved anvendelse af 2005-beregningsmetoden 2. Denne dosis svarer til optagelse af fire standardpanoramabilleder. En tilsvarende størrelse scanning gennemført med en i-cat- eller en MercuRay-scanner kræver imidlertid en effektiv dosis på 193 og 557 µsv, hvilket svarer til henholdsvis 15 og 42 panoramabilleder altså en meget højere dosis end med en NewTom 3G-scanner. En FBCT-scanning dækkende en patients over- og underkæbe anslås at kræve en røntgendosis, der er gange så høj som den dosis, der gives med en CBCT- scanner 2. Billedkvalitet Målestoksforholdet på 2-D-CBCT-billedrekonstruktioner er 1:1, hvilket i praksis er en stor lettelse, da der så ikke skal korrigeres for varierende forstørrelsesfaktorer, når knogleområder skal opmåles med henblik på bestemmelse af højde og bredde. Målenøjagtigheden på 2-D-billedsnit rekonstrueret på basis af en New- Tom (forgængeren for NewTom 3G) scanning for opmåling af forskellige anatomiske strukturer er fundet ikke at afvige signifikant fra de samme målinger foretaget in situ på tørre kranier 3. Derimod er volumenmål af tandekstraktionsalveoler fundet at variere fra 0-8% i forhold til in situ vurderinger 4. Ludlow et al. 5 har dog vist, at målesikkerheden i knoglevæv ikke påvirkes 110

7 af patientens position under scanningen, hvilket i praksis er en stor fordel, da det betyder, at målfaste billeder kan opnås, selv om patienten ikke er positioneret optimalt. Kontrasten i de rekonstruerede billeder synes at være afhængig af den dosis, som scanningen gennemføres ved. Almindeligvis opnås den højeste kontrast ved anvendelse af en høj dosis. I nogle scannere er det imidlertid ikke muligt for operatøren at ændre dosis, da scanneren automatisk indstilles efter en indledende vurdering af patientens densitet gennemført efter en præeksponering foretaget med en meget lav stråledosis. I scannere, hvor dosis kan ændres af operatøren, er det vigtigt, at højdosis eksponeringer kun anvendes, når det på forhånd er klart, at den efterfølgende diagnostik kræver højkontrastbilleder (rodfraktur, lokalisation af nervekanal osv.). I tilfælde, hvor scanningen gennemføres for fx knogleudmåling forud for implantatindsættelse eller for lejringsbestemmelse af retinerede tænder i forhold til nabotænder, er billedkontrast ikke så afgørende, og scanningsdosis bør da vælges så lav som overhovedet mulig af hensyn til patientens strålehygiejne. Hvad angår kvaliteten af 3-D-billedmodeller, synes der at være forholdsvis stor forskel på formåen af forskellige computerprogrammer. Nogle programmer er i stand til at fremstille 3-D-modeller hurtigt og af en høj kvalitet, mens andre ved brug af de samme scanningsdata er langsomme og resulterer i ikke virkelighedstro modeller, der fremtræder med fx falske knogleperforationer og usammenhængende tandrødder. Almindeligvis giver fremmedlegemer af metal i strålefeltet anledning til alvorlige artefakter på FBCT-billeder, der indimellem kan være så manifeste, at billederne er ubrugelige. Erfaringer viser imidlertid, at CBCT ofte resulterer i en mindre grad af metalartefaktdannelse end FBCT 6, hvilket bør gøre CBCT til den foretrukne teknik ved CT-undersøgelser af tand- og kæbepartier hos patienter med multiple metalrestaureringer i tænderne. 111

8 Billedudveksling Rekonstruerede 2-D- og 3-D-billeder kan gemmes i et vanligt billedformat og brændes på en cd, der kan sendes til den henvisende tandlæge, så han eller hun på sin egen computer ved hjælp af et almindeligt billedbehandlingsprogram kan se billederne. En anden måde, hvorpå en henvisende tandlæge kan se billederne, er, at han eller hun erhverver sig en såkaldt study viewer, der er et computerprogram indeholdende en del af de samme faciliteter som det program, der anvendes sammen med scanneren. Ved hjælp af en study viewer kan den henvisende tandlæge se billederne i den samme software, som billederne er fremstillet i, og i tillæg også ofte være i stand til selv at fremstille flere billeder end dem, der er rekonstrueret som udgangspunkt. Et ubegrænset antal study viewers følger gratis med nogle scannere, mens de skal tilkøbes for et mindre beløb i forbindelse med andre scannere. Eksponeringsdata fra alle CBCT-scannere kan eksporteres i DICOM-format og importeres i tredje part-software. Det er især vigtigt for tandlæger, der benytter specifikke software for dedikerede behandlingsplanlægninger. Tredje part-software for eksempelvis implantatbehandlingsplanlægning (fx Simplant, Materialise, Leuven, Belgien og Procera, Nobel Biocare, Göteborg, Sverige) giver på meget brugervenlig vis de tværsnits- og 3-Dbilleder, der er relevante for vurdering af implantatsted og opmåling af knogledimensioner, mens tredje part-software for eksempelvis ortodontibehandling (fx Dolphin, USA) giver de billeder (panorama, lateral og frontal cefalogram, basisprojektion osv.), der er relevante for ortodontisk analyse og behandlingsplanlægning. Pris og administration Generelt er en CBCT-scanner, inkl. billedbehandlingssoftware, væsentligt billigere end en FBCT-scanner. CBCT-scannere til 112

9 odontologiske formål ligger i prisintervallet fra ca til dkr. Administrativt har producenterne af CBCT-scannere til tandlæger satset på, at scannerne skal klassificeres som større dental røntgenanlæg og ikke som traditionelle FBCT-scannere, der ofte er underlagt meget skrappe krav vedrørende administration, kontrol og kvalitetssikring. Der synes imidlertid at være stor forskel på, hvordan sundhedsmyndighederne i de forskellige EUlande og amerikanske stater vælger at klassificere CBCT-scannere til odontologisk brug. I Danmark har Sundhedsstyrelsen indtil videre valgt at klassificere alt røntgenudstyr, der kan producere 3-D-billeder (undtagen 3-D, udstyr, som er en opgradering af eksisterende panoramaudstyr), som medicinsk CT-udstyr og henlagt det under Bekendtgørelse nr. 975, der kræver, at scanninger kun må udføres af læge, kiropraktor, radiograf og sygeplejerske, samt at røntgenudstyret skal have tilknyttet en ansvarlig fysiker. Da ingen af disse personalegrupper har tilknytning til almen tandlægepraksis, betyder bekendtgørelseskravet, at det ikke er muligt at benytte 3-D-røntgenudstyr her. Den danske sundhedsstyrelse overvejer imidlertid i øjeblikket, om odontologiske CBCT-scannere skal omklassificeres, således at de kan henføres til Bekendtgørelse nr. 663, som er den bekendtgørelse, der dækker større dental røntgenanlæg, og som tandlæger, der fx har et panoramaapparat, er underlagt. Hvis det sker, er der åbnet en realistisk mulighed for at implementere CBCT i tandlægepraksis og dermed gøre sådanne undersøgelser mere tilgængelige for tandlægepatienter, end de er i øjeblikket, hvor teknikken stort set kun er tilgængelig på institutioner (tandlægeskoler, sygehuse, specialcentre osv.). 113

10 Diagnostisk indikation for CBCT i tandlægepraksis Oprindeligt var CBCT dedikeret til knoglebedømmelse forud for implantatbehandling, men anvendelsen af teknikken hos patienter har vist, at den er andre sædvanlige dentoalveolære røntgenteknikker overlegen til en lang række andre diagnostiske formål. Implantatbehandling Forud for implantatbehandling er det vigtigt at kende kæbeknoglens morfologi, højde, bredde og kvalitet samt lokalisationen af relevante anatomiske strukturer (sinus maxillaris, cavum nasi, canalis mandibulae, foramen mentale osv.) i det område, hvor implantatet skal placeres. Hertil er CBCT ideel, da teknikken giver mulighed for at se det aktuelle kæbeområde i alle ønskelige plan 7 og for at måle knogledimensioner i målestoksforholdet 1:1 (Fig. 1). Ortodontibehandling CBCT-3-D-billeder er anvendelige til bedømmelse af udvikling, vækst, skeletal asymmetri og deformiteter samt til ortodontiskkirurgisk behandlingsanalyse og er af nogle ortodontister blevet de foretrukne billeder for behandlingsplanlægning (Fig. 2). Tredimensionale billeder erstatter dermed de traditionelle 2-D-panorama- og cefalostatbilleder udført med større dental røntgenapparater. Den store fordel ved CBCT-billeder i en ortodontisk henseende er, at billeder kan rekonstrueres separat for patientens højre og venstre side, samt at buede strukturer (fx kæberne) kan visualiseres efter selvvalgte præferencer 8,9. 114

11 Figur 1A. CBCT-billeder for implantatbehandligsplanlægning. Aksialt oversigtsbillede visende lokalisation og retning af 2-D-tværsnitsbilleder i koronal planet. Figur 1B. 2-D-tværsnitsbilleder i koronalplanet. På tværsnitsbillede nr. 70 og 80 ses knoglemål. 115

12 A B C D E F G H I Figur 2. CBCT-billeder til ortodontibehandlingsplanlægning af patient med mandibulær asymmetri. A-C. 3-D-hudmodeller set fra forskellige retninger. D-G. 3-D-skeletale modeller set fra forskellige retninger. H og I. 3-D-modeller lignende konventionelle røntgenbilleder. Lejring af retinerede tænder Lejring af retinerede tænder i forhold til nabotænder og vigtige anatomiske strukturer kan med stor fordel foretages ved hjælp af CBCT (Fig. 3) 7. Især 3-D-modeller giver fortræffelig information om afstand og placering af den retinerede tand i forhold til nabotænders rødder, mens 2-D-snitbilleder kan give information om skader på nabotænder forvoldt af den retinerede tand og om placeringen af underkæbevisdomstænders rødder i forhold til cana- 116

13 A B Figur 3. CBCT-billeder til lejringsbestemmelse af retineret 43. A og B. 3-D-modeller visende 43, som er lejret horisontalt, facialt for rødderne af nabotænderne. Figur 4. CBCT-billeder for lejringsbestemmelse af retineret 38 i forhold til canalis mandibulae. De 2-D-tværsnitsbilleder i koronalplanet viser, at canalis mandibulae (mærket med pil) er beliggende bukkalt for visdomtandens rodkompleks. 117

14 A Figur 5A. CBCT-billeder af højre kæbeled hos en 12-årig pige med kæbeledsarthritis. A. 2-D-tværsnitsbilleder i sagittal planet. lis mandibulae 10. Visse steder er det blevet vanlig procedure, at CBCT-undersøge alle dybtliggende underkæbevisdomstænder, der skal fjernes, såfremt deres relation til canalis mandibulae ikke med sikkerhed kan bedømmes ud fra traditionelle lejringsbestemmelsesoptagelser (fx excentriske optagelser) (Fig. 4), og hvis apices ikke tydeligt kan ses på de traditionelle røntgenbilleder, da der så kan være risiko for tilstedeværelse af transversale afbøjninger. Sådanne afbøjninger vil almindeligvis tydeligt 118

15 B Figur 5B. 2-D-tværsnitsbilleder i koronalplanet. I begge projektioner ses affladning og destruktion af kondylens overfladebegrænsning. fremgå af CBCT-undersøgelsen, og også afbøjningernes relation til canalis mandibulae vil kunne vurderes. Kæbeled For vurdering af morfologiske knogleforandringer i kæbeleddet (Fig. 5) kan CBCT være et fornuftigt alternativ til konventionel tomografi. Den diagnostiske kvalitet af CBCT overstiger imidler- 119

16 tid ikke den, der kan opnås med konventionel tomografi, men strålehygiejnisk kan det være en fordel at benytte CBCT, idet en dobbeltsidig undersøgelse med denne teknik med visse scannere vil medføre en mindre effektiv stråledosis for patienten 11. Patologi Det praktiske arbejde med CBCT har vist, at denne teknik i visse situationer kan afsløre sygdomstilstande, der ikke har kunnet visualiseres med sædvanlige røntgenoptagelser. Det være sig apikale opklaringer især på flerrodede tænder 12 rodfrakturer, rodstiftperforationer o.l. Til afgrænsning, især i det facio-orale plan af større patologiske forandringer, fx cyster, er CBCT ideel, da koronale snitbilleder tydeligt vil gengive både den faciale og den orale kompaktaknogle, og derved bliver det let at se eventuelle knogleekspansioner og -perforationer 12. CBCT-teknikken er imidlertid ikke så god som eksempelvis FBCT for afgrænsning af patologiske forandringer, der har bredt sig ud i blødtvævet, idet CBCT-teknikken ikke giver mulighed for differentiering mellem forskellige typer af blødtvæv. For cariesdiagnostik synes værdien af CBCT endnu ikke entydigt dokumenteret. Konklusion Brugen af CBCT er for alvor ved at vinde indpas i odontologien, hvor teknikken har vist sig yderst anvendelig i forbindelse med diagnostik, lejringsbestemmelser og visse behandlingsplanlægningsprocedurer. I takt med almene tandlægers kendskab til værdien af 2-D- og 3-D-billeder baseret på CBCT vil interessen for sådanne undersøgelser stige voldsomt. For at kunne opfylde det stigende behov vil det være nødvendigt, at tandlæger får direkte adgang til CBCT (ved selv at erhverve og benytte udstyret eller ved etablering af lokale odontologiske røntgenklinikker (betjent af tandlæger med speciel kompetence inden for radio- 120

17 logi), som tandlæger kan henvise til), hvilket i Danmark vil fordre, at Sundhedsstyrelsen klassificerer dette røntgenudstyr i henhold til en bekendtgørelse, så tandlæger kan administrere det. Stråledosis ved CBCT til undersøgelse af kæberne er væsentlig mindre end ved en tilsvarende undersøgelse udført med FBCT og bør derfor foretrækkes i alle tilfælde, hvor billedkvaliteten med CBCT forventes at være tilstrækkelig til at belyse det problem, der har udløst undersøgelsen. Stråledoser givet med dosisvenlige CBCT-scannere kan være i nærheden af de doser, der gives ved traditionelle odontologiske røntgenundersøgelser. LITTERATUR 1. Mozzo P, Procacci C, Tacconi A, Tinazzi Martini P, Bergamo Andreis IA. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. Eur Radiol 1998; 8: Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL, Howerton WB. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and maxillofacial radiology: CB Mercuray, NewTom 3G and i-cat. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35: Lascala CA, Panella J, Marques MM. Analysis of the accuracy of linear measurements obtained by cone beam computed tomography (CBCT-NewTom). Dentomaxillofac Radiol 2004; 33: Agbaje JO, Jacobs R, Maes F, Michiels K, van Steenberghe D. Volumetric analysis of extraction sockets using cone beam computed tomography: a pilot study on ex vivo jaw bone. J Clin Periodontol 2007; 34: Ludlow JB, Laster WS, See M, Bailey L TJ, Hershey HG. Accuracy of measurements of mandibular anatomy in cone beam computed tomography images. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: Scarfe WC, Farman AG, Sukovic P. Clinical applications of cone- 121

18 beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc 2006; 72: Boeddinghaus R, Whyte A. Current concepts in maxillofacial imaging. Eur J Radiol 2007; epub ahead of print. 8. Redmond WR, Huang J, Bumann A, Mah J. Three-dimensional radiographic analysis in orthodontics. JCO 2005; 39: Cattaneo PM, Melsen B. The use of cone beam computed tomography in an orthodontic department in between research and daily clinic. World J Orthod 2008; 9: Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiware Y, Yamashiro M, Maruoka Y, Ohbayashi N, Kurabayashi T. A comparative study of cone-beam computed tomography and conventional panoramic radiography in assessing the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: Hintze H, Wiese M, Wenzel A. Cone beam CT and conventional tomography for the detection of morphological temporomandibular joint changes. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36: Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl H-G. Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103:

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 1.1 DEN DIGITALE RADIOGRAFI... 5 1.1.1 Fordele ved DR og CR i forhold til F/F... 5 1.1.2 Ulemper ved DR og CR i forhold til F/F... 6 1.1.3 Fordele ved DR i forhold

Læs mere

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid.

Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. Bacheloropgave: Sekventiel CT Cerebrum versus Helical CT Cerebrum -en sammenligning af billedkvalitet, stråledosis og skantid. 3. Eksterne opgave, Bacheloropgave 7. semester. Af: Kasper Dalhoff Larsen,

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

Optimering af CT bihuleprotokoller

Optimering af CT bihuleprotokoller Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / 6-2 0 1 1 A n t a l a n s l a g : 8 1. 7 1 2 P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i

Læs mere

Hvorfor skal vi CT-skanne?

Hvorfor skal vi CT-skanne? A-kursus CT teknik asbjoern.seegert@rsyd.dk tlf: 7636 30 Agenda Hvorfor skal vi CT-skanne Historik Hvad er en CT-skanning egentlig Billedrekonstruktion Vigtige forhold CT-tal og windowsetting Antal snit

Læs mere

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Modul 14 CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Navne: Dato/år: 27/5 2013 Vejleder: Thomas Søndergaard Larsen Antal anslag: 93.775 1 CT Scanning af mænd med gonadebeskytter -dosisstudie

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked

Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Laboratorietandteknikernes arbejdsmarked Analyse af branche- og funktionsglidning på laboratorietandteknikernes arbejdsmarked med fokus på uddannelsesmæssige konsekvenser November 2014 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi

Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Forbedring af billedkvalitet ved hjælp af optimering af processeringsparametre i digital radiografi Af: Jane Kristine Rohde Hansen og Bo Rønne hold 59 Vejleder: Carsten A. Lauridsen Bachelor opgave Afleveret

Læs mere

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA

Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og FFA Optimering af en columna lumbalis optagelse ved ændring af positionering og Jakob Gjerlevsen Mai-Britt Johansen R04A Radiografuddannelsen CVU Lillebælt Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 PROBLEMFELT...4

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

- En privacy udfordring?

- En privacy udfordring? - En privacy udfordring? 4-ugers projekt, 27.05.05 IT-Universitetet i København Fagområde: Forretningsteknisk Projektdeltagere: Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther, Morten Rold Vejleder: Freddie Drewsen

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET

MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET MASTER I MEDICINSK BILLEDDIAGNOSTIK SYDDANSK UNIVERSITET Modulnummer: Masterprojekt Modultitel: Klinisk anvendelse af iterativ rekonstruktion og dosismodulation ved computer tomografi - retrospektivt studie

Læs mere

METODEBESKRIVELSE...5

METODEBESKRIVELSE...5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMSTILLINGER...2 1.2 PROBLEMAFGRÆNSNING...3 1.3 PROBLEMFORMULERING...5 1.4 NØGLEBEGREBER...5 2 METODEBESKRIVELSE...5 3 VALG OG KRITIK AF TEORI...7 4 VALG OG

Læs mere

Henvisningskriterier for billeddiagnostik

Henvisningskriterier for billeddiagnostik Resumé Direktivet om medicinsk bestråling (97/43/Euratom), der for nylig er blevet revideret, fastlægger grundlæggende principper for strålebeskyttelse af personer i forbindelse med medicinsk bestråling.

Læs mere

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt

Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Forsinket tanderuption i det permanente tandsæt Hvordan diagnosticerer vi det i praksis? Og hvordan håndterer vi det? Et systematisk litteraturstudie med to kasuistikker. Forfattere: Anita Skjødt og Marianne

Læs mere

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Medicinsk udstyr. Udvikling med agile metoder. We help ideas meet the real world / madebydelta.com delta /Health & Care Medicinsk udstyr Udvikling med agile metoder We help ideas meet the real world / madebydelta.com 01 At udvikle og markedsføre medicinsk udstyr er et spørgsmål om tillid Agil tankegang

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres

Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres Vippeskannerens billedkvalitet i vertikalt og horisontalt plan og hvordan dette kan optimeres Bachelorprojekt Udarbejdet af: Frederik Hvid Mortensen, 66080067, hold 66 Jonas Sterup Bovin, 66080152, hold

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

DIGORA OG minray hos Digital Dental Danmark

DIGORA OG minray hos Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark The 3D Company dygtige, dynamiske, dedikerede > DIGORA fødselsdag kom og få et glas Crément FAIR PRISeR > udstyr > forbrugsvarer > service marts 2014 > Vi ses på SCANDeFA stand C1-018e

Læs mere

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg.

Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg. 2 Diagnose Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Kirurgisk Udvalg og Radiologisk Udvalg. 2.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre optimal visitation og udredning af patienter med mistanke

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen.

Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet ved MSCT af thorax-abdomen og thorax-øvre abdomen. Sundheds CVU Nordjylland Susie T. Mortensen Jørn Salte Håvard Jansen Radiograf-uddannelsen Hold R04V 8. juni 2007 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelor Individualisering af kontrastdosis og billedkvalitet

Læs mere