fremtidens røntgenundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtidens røntgenundersøgelse"

Transkript

1 Cone beamcomputertomografi fremtidens røntgenundersøgelse HANNE HINTZE OG PAOLO M. CATTANEO Computertomografi (CT) er en avanceret røntgenteknik, der gennemføres i en såkaldt CT-scanner, ved at der sendes røntgenstråling fra forskellige vinkler igennem en patient. Derved dannes en stor mængde digitale optagelser af et givet patientområde. Efterfølgende kan disse optagelser bearbejdes matematisk af en computer, således at der kan rekonstrueres todimensionale (2- D) røntgenbilleder, som kan betragtes stakkevis i alle plan (aksialt, sagittalt og koronalt). Disse 2-D-røntgenbilleder fremstår almindeligvis som meget tynde snitbilleder (fx 1 mm tykt vævssnit) med ganske kort (fx 0,5-1 mm) og selvvalgt afstand mellem de enkelte snitbilleder. Snitbillederne eliminerer problemet med overprojektion af strukturer uden for området af interesse, der almindeligvis giver anledning til tolkningsproblemer ved konventionel tomografi. At tolke 2-D-snitbilleder set i forskellige anatomiske plan kræver en vis mental integration hos observatøren. For at lette denne integration er der blevet udviklet computerprogrammer, som kan omdanne CT-eksponeringer til tredimensionale (3-D) billeder, også kaldet 3-D-modeller. På computerskærmen kan 3-Dmodeller af en patients vævsområde roteres omkring en hvilken som helst akse, så givne strukturer kan betragtes fra alle vinkler. Yderligere er det muligt at lave billedbehandling på 3-D-modellerne, således at overfladelag kan fjernes, så det bliver muligt at Odontologi 2009 Munksgaard Danmark, København

2 se dybtliggende anatomiske strukturer eller profunde sygdomsprocesser, og samtidig er det muligt at opskære modellen i alle ønskelige plan, så snitplan kan betragtes i hele deres udstrækning. CT-scannere er forskellige, bl.a. på den måde, hvorpå de udsender røntgenstråling. I en traditionel CT-scanner, der udvikledes i 1970 erne, er strålebundtets geometri vifteformet. På engelsk betegnes en sådan scanner en fan beam CT- (FBCT-)scanner, og sådanne scannere er hyppigt forekommende på sygehuse, hvor de anvendes til generel medicinsk røntgendiagnostik, idet de giver billeder med høj kontrast, hvorved det bliver muligt at skelne væv, der varierer mindre end 1% i fysisk tæthed. Det betyder i praksis, at blødtvæv fremstår tydeligt adskilt fra fx knoglevæv. I en nyere type CT-scannere anvendes et cirkulært (kegleformet) eller rektangulært strålebundt. På engelsk betegnes en sådan scanner en cone beam CT- (CBCT-)scanner. Røntgenbilleder fra en sådan er ofte mindre kontrastrige end dem fra en FBCT-scanner, hvilket gør dem mindre egnede til visse diagnostiske formål, fx i situationer, hvor knogle- og blødtvævsrelationer skal bedømmes, men CBCT-billeder er yderste anvendelige til diagnostiske formål vedrørende knogle- og tandstrukturer og har vist sig at kræve langt mindre røntgendosis end en tilsvarende undersøgelse gennemført med FBCT-teknik, hvilket gør CBCT-teknikken til den foretrukne teknik, når lavdosis CT er et manifest ønske (se senere). I både FBCT- og CBCT-scannere er strålekilden og detektoren/ billedreceptoren forbundet med hinanden, og begge er beliggende på en cirkelbue, i hvis centrum patienten befinder sig. I en FBCT-scanner, hvor strålingen kommer ud i et smalt vifteformet bundt, bliver røntgenrør og detektor (hvis der ikke anvendes stationære multiple detektorer) nødt til at cirkulere adskillige gange omkring patienten, som samtidig transporteres almindeligvis liggende gennem det cirkulerende strålefelt for at få undersøgt selv et mindre vævsområde. I visse CBCT-scannere kan stråle- 106

3 keglen gøres så stor, at hele patientens aktuelle vævsområde kan eksponeres ved én enkelt rotationsbevægelse ( ), hvor der typisk eksponeres for hver grad røntgenrøret bevæger sig i rotationscirklen. I CBCT-scannere, der bevæger strålekilden en hel cirkelomgang omkring patienten, giver det 360 eksponeringer, som efterfølgende skal bearbejdes. For få år siden udvikledes CBCT-scannere specifikt for billeddannelse af tænder samt kæbe- og ansigtsknogler 1. Hovedparten af disse scannere ligner fysisk et traditionelt panoramarøntgenapparat, hvor patienten enten står eller sidder ned under eksponeringen. Eksempler på CBCT-scannere dedikeret til optagelser af tænder og kæbeskelet fremgår af Tabel 1. Efter eksponering bearbejdes de optagne billeder af en kraftig computer, og efterfølgende kan forskellige billedtyper rekonstrueres. Til billedrekonstruktionen kan der benyttes computerprogrammer, som ofte på meget brugervenlig vis giver de billedtyper (panorama, laterale og frontale kraniebilleder, 2-D-tværsnitsbilleder osv.), som tandlæger almindeligvis gør brug af. Computerprogrammerne kan imidlertid også lave 3-D-billeder, der for mange tandlæger vil være en ny og overordentlig virkelighedsnær måde at betragte røntgenbilleder på. Alle rekonstruerede billedtyper kan være særdeles informative for tandlæger i forbindelse med diagnostik og behandlingsplanlægning, og fra producenterne af odontologiske CBCT-scannere er der da også lagt op til, at det er tandlæger, som skal betjene dem, udføre billedrekonstruktioner og forestå billedtolkningen. 107

4 Tabel 1. Oversigt over odontologiske CBCT-scannere og visse af deres karakteristika. Navn Producent Størrelse af Patient- Spænding Effektiv scannings- positione- (kv) patientdosis felt ring standard- Ø H (cm) undersøgelse (µsv) NewTom 3G QR-srl, AFP Imaging, NY, USA liggende ,9* NewTom VG 3D Accuitomo QR-srl, AFP Imaging, NY, USA J. Morita Mfg Corp., Kyoto, Japan 15,3 10,3 stående siddende D Accuitomo FPD J. Morita Mfg Corp., Kyoto, Japan siddende CB MercuRay Hitachi Medical System, Singapore siddende ,6* i-cat Imaging Sciences siddende ,4* International, Hatfield, Pennsylvania, USA ILUMA IMTEC Imaging, siddende ,9** Ardmore, Oklahoma, USA ProMax 3D Planmeca OY, Helsinki, Finland stående ,9** GALILEOS Sirona, Bensheim, Tyskland stående 85 68,4** 108

5 Navn Producent Størrelse af Patient- Spænding Effektiv scannings- positione- (kv) patientdosis felt ring standard- Ø H (cm) undersøgelse (µsv) 3D exam Kavo Dental GmbH, siddende Biberach, Tyskland Picasso Pro & Master E-WOO Technology Co. Ltd., Korea siddende PreXion 3D TeraRecon, Inc., San Mateo, CA, USA 8,1 7,6 siddende ,9** Scanora 3D Soredex, Helsinki, Finland ,5 14,5 7,5 siddende D Kodak, Carestream Health Inc., NY, USA 5 3,7 stående * = ICRP 2005; ** = ICRP 2007 Karakteristika for CBCT for odontologisk brug Strålefelt Visse CBCT-scannere har kun mulighed for at scanne ganske små vævsområder (4 3 cm svarende til 2-3 tænder), mens andre har mulighed for at scanne større områder (20 20 cm svarende til næsten hele kraniet) (Tabel 1). På en del scannere er det dog muligt at variere størrelsen af scanningsfeltet (Tabel 1). Generelt er billedopløsningen højere, desto mindre strålefelt der anvendes, 109

6 hvilket i praksis betyder, at man bør vælge det mindste strålefelt, som kan afdække problematikken, patienten undergår scanningen for, da det giver den bedste billedkvalitet og dermed den højeste sandsynlighed for, at der udøves korrekt diagnostik/vurdering. Stråledosis Den effektive røntgendosis givet til en patient ved en CBCT-scanning afhænger bl.a. af selve scanneren og udstrækningen af det bestrålede område. En scanning af hele kraniet (20 20 cm) gennemført i en NewTom 3G-scanner giver en effektiv dosis på 59 µsv ved anvendelse af 2005-beregningsmetoden 2. Denne dosis svarer til optagelse af fire standardpanoramabilleder. En tilsvarende størrelse scanning gennemført med en i-cat- eller en MercuRay-scanner kræver imidlertid en effektiv dosis på 193 og 557 µsv, hvilket svarer til henholdsvis 15 og 42 panoramabilleder altså en meget højere dosis end med en NewTom 3G-scanner. En FBCT-scanning dækkende en patients over- og underkæbe anslås at kræve en røntgendosis, der er gange så høj som den dosis, der gives med en CBCT- scanner 2. Billedkvalitet Målestoksforholdet på 2-D-CBCT-billedrekonstruktioner er 1:1, hvilket i praksis er en stor lettelse, da der så ikke skal korrigeres for varierende forstørrelsesfaktorer, når knogleområder skal opmåles med henblik på bestemmelse af højde og bredde. Målenøjagtigheden på 2-D-billedsnit rekonstrueret på basis af en New- Tom (forgængeren for NewTom 3G) scanning for opmåling af forskellige anatomiske strukturer er fundet ikke at afvige signifikant fra de samme målinger foretaget in situ på tørre kranier 3. Derimod er volumenmål af tandekstraktionsalveoler fundet at variere fra 0-8% i forhold til in situ vurderinger 4. Ludlow et al. 5 har dog vist, at målesikkerheden i knoglevæv ikke påvirkes 110

7 af patientens position under scanningen, hvilket i praksis er en stor fordel, da det betyder, at målfaste billeder kan opnås, selv om patienten ikke er positioneret optimalt. Kontrasten i de rekonstruerede billeder synes at være afhængig af den dosis, som scanningen gennemføres ved. Almindeligvis opnås den højeste kontrast ved anvendelse af en høj dosis. I nogle scannere er det imidlertid ikke muligt for operatøren at ændre dosis, da scanneren automatisk indstilles efter en indledende vurdering af patientens densitet gennemført efter en præeksponering foretaget med en meget lav stråledosis. I scannere, hvor dosis kan ændres af operatøren, er det vigtigt, at højdosis eksponeringer kun anvendes, når det på forhånd er klart, at den efterfølgende diagnostik kræver højkontrastbilleder (rodfraktur, lokalisation af nervekanal osv.). I tilfælde, hvor scanningen gennemføres for fx knogleudmåling forud for implantatindsættelse eller for lejringsbestemmelse af retinerede tænder i forhold til nabotænder, er billedkontrast ikke så afgørende, og scanningsdosis bør da vælges så lav som overhovedet mulig af hensyn til patientens strålehygiejne. Hvad angår kvaliteten af 3-D-billedmodeller, synes der at være forholdsvis stor forskel på formåen af forskellige computerprogrammer. Nogle programmer er i stand til at fremstille 3-D-modeller hurtigt og af en høj kvalitet, mens andre ved brug af de samme scanningsdata er langsomme og resulterer i ikke virkelighedstro modeller, der fremtræder med fx falske knogleperforationer og usammenhængende tandrødder. Almindeligvis giver fremmedlegemer af metal i strålefeltet anledning til alvorlige artefakter på FBCT-billeder, der indimellem kan være så manifeste, at billederne er ubrugelige. Erfaringer viser imidlertid, at CBCT ofte resulterer i en mindre grad af metalartefaktdannelse end FBCT 6, hvilket bør gøre CBCT til den foretrukne teknik ved CT-undersøgelser af tand- og kæbepartier hos patienter med multiple metalrestaureringer i tænderne. 111

8 Billedudveksling Rekonstruerede 2-D- og 3-D-billeder kan gemmes i et vanligt billedformat og brændes på en cd, der kan sendes til den henvisende tandlæge, så han eller hun på sin egen computer ved hjælp af et almindeligt billedbehandlingsprogram kan se billederne. En anden måde, hvorpå en henvisende tandlæge kan se billederne, er, at han eller hun erhverver sig en såkaldt study viewer, der er et computerprogram indeholdende en del af de samme faciliteter som det program, der anvendes sammen med scanneren. Ved hjælp af en study viewer kan den henvisende tandlæge se billederne i den samme software, som billederne er fremstillet i, og i tillæg også ofte være i stand til selv at fremstille flere billeder end dem, der er rekonstrueret som udgangspunkt. Et ubegrænset antal study viewers følger gratis med nogle scannere, mens de skal tilkøbes for et mindre beløb i forbindelse med andre scannere. Eksponeringsdata fra alle CBCT-scannere kan eksporteres i DICOM-format og importeres i tredje part-software. Det er især vigtigt for tandlæger, der benytter specifikke software for dedikerede behandlingsplanlægninger. Tredje part-software for eksempelvis implantatbehandlingsplanlægning (fx Simplant, Materialise, Leuven, Belgien og Procera, Nobel Biocare, Göteborg, Sverige) giver på meget brugervenlig vis de tværsnits- og 3-Dbilleder, der er relevante for vurdering af implantatsted og opmåling af knogledimensioner, mens tredje part-software for eksempelvis ortodontibehandling (fx Dolphin, USA) giver de billeder (panorama, lateral og frontal cefalogram, basisprojektion osv.), der er relevante for ortodontisk analyse og behandlingsplanlægning. Pris og administration Generelt er en CBCT-scanner, inkl. billedbehandlingssoftware, væsentligt billigere end en FBCT-scanner. CBCT-scannere til 112

9 odontologiske formål ligger i prisintervallet fra ca til dkr. Administrativt har producenterne af CBCT-scannere til tandlæger satset på, at scannerne skal klassificeres som større dental røntgenanlæg og ikke som traditionelle FBCT-scannere, der ofte er underlagt meget skrappe krav vedrørende administration, kontrol og kvalitetssikring. Der synes imidlertid at være stor forskel på, hvordan sundhedsmyndighederne i de forskellige EUlande og amerikanske stater vælger at klassificere CBCT-scannere til odontologisk brug. I Danmark har Sundhedsstyrelsen indtil videre valgt at klassificere alt røntgenudstyr, der kan producere 3-D-billeder (undtagen 3-D, udstyr, som er en opgradering af eksisterende panoramaudstyr), som medicinsk CT-udstyr og henlagt det under Bekendtgørelse nr. 975, der kræver, at scanninger kun må udføres af læge, kiropraktor, radiograf og sygeplejerske, samt at røntgenudstyret skal have tilknyttet en ansvarlig fysiker. Da ingen af disse personalegrupper har tilknytning til almen tandlægepraksis, betyder bekendtgørelseskravet, at det ikke er muligt at benytte 3-D-røntgenudstyr her. Den danske sundhedsstyrelse overvejer imidlertid i øjeblikket, om odontologiske CBCT-scannere skal omklassificeres, således at de kan henføres til Bekendtgørelse nr. 663, som er den bekendtgørelse, der dækker større dental røntgenanlæg, og som tandlæger, der fx har et panoramaapparat, er underlagt. Hvis det sker, er der åbnet en realistisk mulighed for at implementere CBCT i tandlægepraksis og dermed gøre sådanne undersøgelser mere tilgængelige for tandlægepatienter, end de er i øjeblikket, hvor teknikken stort set kun er tilgængelig på institutioner (tandlægeskoler, sygehuse, specialcentre osv.). 113

10 Diagnostisk indikation for CBCT i tandlægepraksis Oprindeligt var CBCT dedikeret til knoglebedømmelse forud for implantatbehandling, men anvendelsen af teknikken hos patienter har vist, at den er andre sædvanlige dentoalveolære røntgenteknikker overlegen til en lang række andre diagnostiske formål. Implantatbehandling Forud for implantatbehandling er det vigtigt at kende kæbeknoglens morfologi, højde, bredde og kvalitet samt lokalisationen af relevante anatomiske strukturer (sinus maxillaris, cavum nasi, canalis mandibulae, foramen mentale osv.) i det område, hvor implantatet skal placeres. Hertil er CBCT ideel, da teknikken giver mulighed for at se det aktuelle kæbeområde i alle ønskelige plan 7 og for at måle knogledimensioner i målestoksforholdet 1:1 (Fig. 1). Ortodontibehandling CBCT-3-D-billeder er anvendelige til bedømmelse af udvikling, vækst, skeletal asymmetri og deformiteter samt til ortodontiskkirurgisk behandlingsanalyse og er af nogle ortodontister blevet de foretrukne billeder for behandlingsplanlægning (Fig. 2). Tredimensionale billeder erstatter dermed de traditionelle 2-D-panorama- og cefalostatbilleder udført med større dental røntgenapparater. Den store fordel ved CBCT-billeder i en ortodontisk henseende er, at billeder kan rekonstrueres separat for patientens højre og venstre side, samt at buede strukturer (fx kæberne) kan visualiseres efter selvvalgte præferencer 8,9. 114

11 Figur 1A. CBCT-billeder for implantatbehandligsplanlægning. Aksialt oversigtsbillede visende lokalisation og retning af 2-D-tværsnitsbilleder i koronal planet. Figur 1B. 2-D-tværsnitsbilleder i koronalplanet. På tværsnitsbillede nr. 70 og 80 ses knoglemål. 115

12 A B C D E F G H I Figur 2. CBCT-billeder til ortodontibehandlingsplanlægning af patient med mandibulær asymmetri. A-C. 3-D-hudmodeller set fra forskellige retninger. D-G. 3-D-skeletale modeller set fra forskellige retninger. H og I. 3-D-modeller lignende konventionelle røntgenbilleder. Lejring af retinerede tænder Lejring af retinerede tænder i forhold til nabotænder og vigtige anatomiske strukturer kan med stor fordel foretages ved hjælp af CBCT (Fig. 3) 7. Især 3-D-modeller giver fortræffelig information om afstand og placering af den retinerede tand i forhold til nabotænders rødder, mens 2-D-snitbilleder kan give information om skader på nabotænder forvoldt af den retinerede tand og om placeringen af underkæbevisdomstænders rødder i forhold til cana- 116

13 A B Figur 3. CBCT-billeder til lejringsbestemmelse af retineret 43. A og B. 3-D-modeller visende 43, som er lejret horisontalt, facialt for rødderne af nabotænderne. Figur 4. CBCT-billeder for lejringsbestemmelse af retineret 38 i forhold til canalis mandibulae. De 2-D-tværsnitsbilleder i koronalplanet viser, at canalis mandibulae (mærket med pil) er beliggende bukkalt for visdomtandens rodkompleks. 117

14 A Figur 5A. CBCT-billeder af højre kæbeled hos en 12-årig pige med kæbeledsarthritis. A. 2-D-tværsnitsbilleder i sagittal planet. lis mandibulae 10. Visse steder er det blevet vanlig procedure, at CBCT-undersøge alle dybtliggende underkæbevisdomstænder, der skal fjernes, såfremt deres relation til canalis mandibulae ikke med sikkerhed kan bedømmes ud fra traditionelle lejringsbestemmelsesoptagelser (fx excentriske optagelser) (Fig. 4), og hvis apices ikke tydeligt kan ses på de traditionelle røntgenbilleder, da der så kan være risiko for tilstedeværelse af transversale afbøjninger. Sådanne afbøjninger vil almindeligvis tydeligt 118

15 B Figur 5B. 2-D-tværsnitsbilleder i koronalplanet. I begge projektioner ses affladning og destruktion af kondylens overfladebegrænsning. fremgå af CBCT-undersøgelsen, og også afbøjningernes relation til canalis mandibulae vil kunne vurderes. Kæbeled For vurdering af morfologiske knogleforandringer i kæbeleddet (Fig. 5) kan CBCT være et fornuftigt alternativ til konventionel tomografi. Den diagnostiske kvalitet af CBCT overstiger imidler- 119

16 tid ikke den, der kan opnås med konventionel tomografi, men strålehygiejnisk kan det være en fordel at benytte CBCT, idet en dobbeltsidig undersøgelse med denne teknik med visse scannere vil medføre en mindre effektiv stråledosis for patienten 11. Patologi Det praktiske arbejde med CBCT har vist, at denne teknik i visse situationer kan afsløre sygdomstilstande, der ikke har kunnet visualiseres med sædvanlige røntgenoptagelser. Det være sig apikale opklaringer især på flerrodede tænder 12 rodfrakturer, rodstiftperforationer o.l. Til afgrænsning, især i det facio-orale plan af større patologiske forandringer, fx cyster, er CBCT ideel, da koronale snitbilleder tydeligt vil gengive både den faciale og den orale kompaktaknogle, og derved bliver det let at se eventuelle knogleekspansioner og -perforationer 12. CBCT-teknikken er imidlertid ikke så god som eksempelvis FBCT for afgrænsning af patologiske forandringer, der har bredt sig ud i blødtvævet, idet CBCT-teknikken ikke giver mulighed for differentiering mellem forskellige typer af blødtvæv. For cariesdiagnostik synes værdien af CBCT endnu ikke entydigt dokumenteret. Konklusion Brugen af CBCT er for alvor ved at vinde indpas i odontologien, hvor teknikken har vist sig yderst anvendelig i forbindelse med diagnostik, lejringsbestemmelser og visse behandlingsplanlægningsprocedurer. I takt med almene tandlægers kendskab til værdien af 2-D- og 3-D-billeder baseret på CBCT vil interessen for sådanne undersøgelser stige voldsomt. For at kunne opfylde det stigende behov vil det være nødvendigt, at tandlæger får direkte adgang til CBCT (ved selv at erhverve og benytte udstyret eller ved etablering af lokale odontologiske røntgenklinikker (betjent af tandlæger med speciel kompetence inden for radio- 120

17 logi), som tandlæger kan henvise til), hvilket i Danmark vil fordre, at Sundhedsstyrelsen klassificerer dette røntgenudstyr i henhold til en bekendtgørelse, så tandlæger kan administrere det. Stråledosis ved CBCT til undersøgelse af kæberne er væsentlig mindre end ved en tilsvarende undersøgelse udført med FBCT og bør derfor foretrækkes i alle tilfælde, hvor billedkvaliteten med CBCT forventes at være tilstrækkelig til at belyse det problem, der har udløst undersøgelsen. Stråledoser givet med dosisvenlige CBCT-scannere kan være i nærheden af de doser, der gives ved traditionelle odontologiske røntgenundersøgelser. LITTERATUR 1. Mozzo P, Procacci C, Tacconi A, Tinazzi Martini P, Bergamo Andreis IA. A new volumetric CT machine for dental imaging based on the cone-beam technique: preliminary results. Eur Radiol 1998; 8: Ludlow JB, Davies-Ludlow LE, Brooks SL, Howerton WB. Dosimetry of 3 CBCT devices for oral and maxillofacial radiology: CB Mercuray, NewTom 3G and i-cat. Dentomaxillofac Radiol 2006; 35: Lascala CA, Panella J, Marques MM. Analysis of the accuracy of linear measurements obtained by cone beam computed tomography (CBCT-NewTom). Dentomaxillofac Radiol 2004; 33: Agbaje JO, Jacobs R, Maes F, Michiels K, van Steenberghe D. Volumetric analysis of extraction sockets using cone beam computed tomography: a pilot study on ex vivo jaw bone. J Clin Periodontol 2007; 34: Ludlow JB, Laster WS, See M, Bailey L TJ, Hershey HG. Accuracy of measurements of mandibular anatomy in cone beam computed tomography images. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: Scarfe WC, Farman AG, Sukovic P. Clinical applications of cone- 121

18 beam computed tomography in dental practice. J Can Dent Assoc 2006; 72: Boeddinghaus R, Whyte A. Current concepts in maxillofacial imaging. Eur J Radiol 2007; epub ahead of print. 8. Redmond WR, Huang J, Bumann A, Mah J. Three-dimensional radiographic analysis in orthodontics. JCO 2005; 39: Cattaneo PM, Melsen B. The use of cone beam computed tomography in an orthodontic department in between research and daily clinic. World J Orthod 2008; 9: Tantanapornkul W, Okouchi K, Fujiware Y, Yamashiro M, Maruoka Y, Ohbayashi N, Kurabayashi T. A comparative study of cone-beam computed tomography and conventional panoramic radiography in assessing the topographic relationship between the mandibular canal and impacted third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: Hintze H, Wiese M, Wenzel A. Cone beam CT and conventional tomography for the detection of morphological temporomandibular joint changes. Dentomaxillofac Radiol 2007; 36: Lofthag-Hansen S, Huumonen S, Gröndahl K, Gröndahl H-G. Limited cone-beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103:

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER

Billeddannelse ved CT. Cone beam CT for tandlæger. CT-udstyr for tandlæger cone beam CT. Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER CT-udstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi (dental CBCT) NOTER i-cat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger

Læs mere

Størrelse af billedfelt. Specifikke indikationer. Indikation for cone beam CT. -8 - lejringsbestemmelse. CBCT-anlæg på Århus Tandlægeskole

Størrelse af billedfelt. Specifikke indikationer. Indikation for cone beam CT. -8 - lejringsbestemmelse. CBCT-anlæg på Århus Tandlægeskole CTudstyr for tandlæger cone beam CT Cone Beam Computer Tomografi NOTER icat (USA) Accuitomo (Japan) MercuRay (Singapore) ProMax 3d (Finland) NewTom 3G (Italien) Cone beam CT for tandlæger Billeddannelse

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel?

Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? Hvornår er CT-skanning et væsentligt diagnostisk hjælpemiddel? HANNE HINTZE & PAOLO M. CATTANEO Todimensionelle (2D-) røntgenbilleder i form af periapikale, panorama- og cefalostatoptagelser har været

Læs mere

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet

CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet CORE CURRICULUM i Oral Radiologi for tandlægeuddannelsen på Aarhus Universitet Ann Wenzel professor phd, dr.odont. Aarhus Tandlægeskole Odontologisk Institut Aarhus Universitet 2011 1 Målbeskrivelse for

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets:

Forudsætning for røntgenoptagelser. Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Kvaliteten af røntgenbilleder bestemmes af billedets: Materialer og røntgenkvalitet (intraorale optagelser) Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole Forudsætning for røntgenoptagelser Røntgenrør Billedreceptor Film/Sensor/Fosforplade Patient

Læs mere

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling

3/19/2014. Kilder til bestråling af et folk. Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling. Kosmisk stråling Baggrundsstråling, Stråledoser - naturlig og menneskeskabt stråling Ann Wenzel, Mie Wiese & Ib Sewerin Stråledoser, stråleskader, strålebeskyttelse 2011 Kilder til bestråling af et folk Strålingskilder

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese

Panoramarøntgen. T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22. Hanne Hintze og Mie Wiese T EMA: BILDEDANNENDE TEKNIKKER Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 16 22 Hanne Hintze og Mie Wiese Panoramarøntgen Panoramaradiografi har været alment tilgængeligt gennem de seneste 50 år. Gennem tiden er

Læs mere

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference

Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference Troværdigheden af radiologisk cariesdiagnostik sammenhæng mellem rigtighedsværdi og sandhedsreference hanne hintze En stor del af den odontologiske radiologiske forskning er koncentreret omkring evaluering

Læs mere

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik

Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Intraorale optagelser med vinkelhalveringsteknik Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Vinkelhalveringsteknik Er en intraoral teknik, der kan bruges til periapikale optagelser

Læs mere

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby)

13/09/2015. Merrill s Atlas of Radiographic positioning and Radiologic Procedures (Mosby) 2 Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film

Krav vedr. kvalitetssikring. Modtagekontrollen. Konstanskontrol. Konstanskontrol ved film. Konstanskontrol ved film Kvalitetssikring i flg. Bekendtgørelse om røntgendentalanlr ntgendentalanlæg g med en spænding op til 70 kv Krav vedr. kvalitetssikring Modtagekontrol Autoriseret røntgenfirma Hanne Hintze Afd. for Oral

Læs mere

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Information om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Forandringer Af Implantat Stabilitet For Forskellige Præparations Teknikker; Konventionel Bor Vs. Piezokirurgi Vi vil spørge, om du

Læs mere

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom.

Juni 2013, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan være: a. negativt ladet b. positivt ladet c. en isotop d. en foton e. et atom. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elementarpartikel kan

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter

Stråledosis til patienten Sundhedsøkonomiske aspekter Postoperative komplikationer efter fjernelse af visdomstand i underkæben baseret på panorama-røntgen eller cone beam CT-scanning: et randomiseret kontrolleret klinisk studie Baggrund Cone-beam dental CT-scanning

Læs mere

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition

15/09/2016. Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus. Definition Positioning i ortopædisk radiologi Henrik E Gregersen Overlæge Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus 1 2 Definition Læren om, hvordan en patient lejres i røntgenapparatet og hvordan røntgenapparatet indstilles,

Læs mere

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en forenklet

Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en forenklet VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Hvornår er der indikation for at anvende CBCT på børnepatienter? Cone Beam CT-undersøgelse af børnepatienter Cone Beam computer-tomografi (CBCT) er en avanceret

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner

Kursusindhold. Kursusindhold. Digitale røntgensystemer. Fosforplader, intraorale. Fosforplade til Digora Optime scanner Københavns Kommune, 2010 Kursusindhold Digitale røntgensystemer Ann Wenzel professor ph.d. et dr.odont. Afd. for Oral Radiologi Tandlægeskolen Aarhus Universitet Fosforplader og poser Ubehag for patienten

Læs mere

Digital Dental Danmark

Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark - ny røntgendedikeret virksomhed Ny autoriseret forhandler af Soredex røntgenprodukter - Digora, Cranex og Scanora DANMARK Digital Dental Danmark the 3D Company er en 100% røntgendedikeret

Læs mere

Når bakterier inficerer pulpa som følge af caries,

Når bakterier inficerer pulpa som følge af caries, videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Cone Beam Computertomografi kan endnu ikke anbefales som standardmetode til diagnostik af periapikale læsioner Formålet med denne undersøgelse var at vurdere

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen

Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Henvisning af patienter til røntgenundersøgelse på Tandlægeskolen Indtjening fra denne henvisningsvirksomhed (kaldet ITV) anvendes af Tandlægeskolen til at forbedre undervisningen af tandlægestuderende

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik

Enoral Optagelsesteknik Enoral Optagelsesteknik Praktisk udførelse af røntgenoptagelser Vinkelhalveringsteknik I denne del af programmet får du forklaret, hvordan man i praksis opnår de i vinkelhalveringsteknikken fordrede kriterier,

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Identifikation af uidentificerede odontogene foci

Identifikation af uidentificerede odontogene foci Identifikation af uidentificerede odontogene foci HENRIK NIELSEN Summary Identification of unidentified odontogenic foci Identification of unknown, odontogenic foci is a challenging task for a dentist.

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Januar 2005, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Flere langbølgede lgede stråler i røntgenstrr ntgenstrålebundet: a. fås s ved at øge spændingen b. fås s ved at skifte fra et DC- til et AC-apparat c. fås s ved multipuls-generatorer

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl

VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl VistaScan Mini Plus fosforpladescanner en rigtig lille kraftkarl TRYKLUFT SUGEANLÆG BILLEDDANNELSE TANDPLEJE HYGIEJNE En ny dimension inden for røntgendiagnostik chairside VistaScan Mini Plus fosforpladescanner

Læs mere

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2008, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Fokus i et dentalrøntgenapparat: ntgenapparat: a. bør r have sås lille et areal som muligt for at øge skarpheden i billedet b. bør r have sås lille et areal som muligt

Læs mere

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? PRIS 23.09.10 PRIS 23.09.10 Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? Gennemgang i dag: Projekt Billedkvalitet Filtreret tilbage projektion Iterativ rekonstruktion

Læs mere

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling

Juni 2010, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) ntgenstråling DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektromagnetiske bølger: b a. forårsager rsager altid en ionisering af atomerne b. er det samme som røntgenstrr ntgenstråling c. er under 1 nanometer i bølgebreddeb d.

Læs mere

Panoramaradiografi er en røntgenteknik baseret på

Panoramaradiografi er en røntgenteknik baseret på Panoramarøntgen Hanne Hintze og Mie Wiese Panoramaradiografi har været alment tilgængeligt gennem de seneste 50 år. Gennem tiden er teknikken blevet raffineret, og billedkvaliteten har undergået store

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul) Digital Radiologi 1 Emner : Hvad står DR egentlig for? Grundbegreber indenfor DR teknologien De forskellige teknikker (med speciel fokus på 2 teknikker) Fordele og muligheder med DR teknikken Nogle digitale

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier, TV billeder Vi ser farven og lysstyrken Kontinuerlig billede

Læs mere

T R E P A R T S I N T E R V I E W

T R E P A R T S I N T E R V I E W 6 Priserne på digitalt røntgenudstyr har ikke ændret sig meget gennem de seneste 10 år, siger Ann Wenzel, der derfor mener, tiden til at investere i udstyret længe har været inde. (Arkivfoto: Thomas Arnbo).

Læs mere

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2014 DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Elektronerne der frigøres i røntgenrøret under eksponering: a. er negativt ladede b. er positivt ladede c. udgår fra katoden d. udgår fra anoden e. er det samme som fotoner.

Læs mere

DIGORA OG minray hos Digital Dental Danmark

DIGORA OG minray hos Digital Dental Danmark Digital Dental Danmark The 3D Company dygtige, dynamiske, dedikerede > DIGORA fødselsdag kom og få et glas Crément FAIR PRISeR > udstyr > forbrugsvarer > service marts 2014 > Vi ses på SCANDeFA stand C1-018e

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7-2730 Herlev 2000 Vejledning om reaktioner hos patienter efter langvarig røntgengennemlysning

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billeddannelsen. Anne Sofie Nielsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billeddannelsen Anne Sofie Nielsen 03-10-2012 side 2 Dataopsamling (Data acquisition) Slice by sice (sekventiel) Volumen (Helical eller spiral) 03-10-2012 side 3 Seeram 03-10-2012 side

Læs mere

Til billeder med master-krav.

Til billeder med master-krav. Til billeder med master-krav. KaVo Imaging KaVo forbinder Dental Excellence med enestående røntgenkompetence. KaVo Imaging Instrumentarium Dental: Innovativ pr. tradition. KaVo Pan exam TM, den aktuelle

Læs mere

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011

Stråling. Strålebiologi og strålehygiejne. Stråling. Stråling. Stråling. Ioniserende stråling 28-03-2011 Strålebiologi og strålehygiejne er en energiform, som er karakteriseret ved, at energien forplanter sig bort fra det sted, hvorfra den udgår. Hanne Hintze Afd. for Oral Radiologi Århus Tandlægeskole senergi

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Lungescreening ved lav dosis CT

Lungescreening ved lav dosis CT Lungescreening ved lav dosis CT opgaven Martin Bjerregaard Wied Studienummer: 66080015 Hold 65 Afleveringstidspunkt: 7. april 2010 Anslag: 27.441 Professionshøjskolen Metropol Vejleder: Lau Kent Jeppesen

Læs mere

Røntgenundersøgelse er et uundværligt led i forundersøgelsen

Røntgenundersøgelse er et uundværligt led i forundersøgelsen Radiologisk undersøgelse med henblik på behandling med orale implantater Ib Sewerin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Til

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev

Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev Strålehygiejne og røntgenstråling Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm 7 2730 Herlev 1998 Strålehygiejne og røntgenstråling Indholdsfortegnelse Røntgenstråling...1 Røntgenstrålers egenskab...2

Læs mere

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006

Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital siden 2006 Ansat på Nuklearmedicinsk PaT Afdeling OUH siden 2008 Ansvarlig leder for scintigrafi afdelingen på Højgård Hestehospital

Læs mere

Receptorer til optagelse af digitale intraorale røntgenbilleder

Receptorer til optagelse af digitale intraorale røntgenbilleder Intraorale digitale receptorers dynamikområde og evne til at fremstille et lavkontrastobjekt Ann Wenzel, Iben Søbye, Marlene Andersen, Thea Erlendsson Rapporten vurderer nogle fysiske egenskaber ved nye

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Afskærmning af røntgenanlæg

Afskærmning af røntgenanlæg Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009 Afskærmning af røntgenanlæg, 2009

Læs mere

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014

Digital røntgenoptagelse med sensorer. Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Digital røntgenoptagelse med sensorer Louise Hauge Matzen og Ann Wenzel Sektion for Oral Radiologi 2014 Den digitale sensor En sensor er en røntgenreceptor, hvor energien fra røntgenstråling konverteres

Læs mere

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG

KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 AF KONTROL AF DR RØNTGENANLÆG DR RØNTGENANLÆG 2005 Kontrol af DR røntgenanlæg Redaktion Statens Institut for

Læs mere

VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet

VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet VistaScan Combi View kompromisløs effektivitet Den nye billedpladescanner med touchdisplay til alle formater Trykluft Sugeanlæg Billeddannelse Tandpleje Hygiejne Fosforpladeteknologi Med den alsidige VistaScan

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Kendte problemer med Digitale Profilbilleder

Kendte problemer med Digitale Profilbilleder THE TIOPS4 DOCUMENTATION FILES Kendte problemer med Digitale Profilbilleder Generelt om Digitale Billedfiler Digitale billedfiler findes i en række forskellige formater: http://en.wikipedia.org/wiki/image_file_formats

Læs mere

Diagnostiske indikationer for CT og MRI

Diagnostiske indikationer for CT og MRI SMÅDYR Diagnostiske indikationer for CT og MRI CT (computer tomografi) og MRI (magnetresonansundersøgelse) er inden for de sidste år blevet tilgængelig som diagnostiske metoder i mindre husdyrpraksis,

Læs mere

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

Juni 2012, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. En elektron, der er løsrevet fra et atom: a. er en negativ ion b. er en kerneomdannelse c. er en isotop d. er en elementarpartikel e. er en proton. DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Patientvejledning. CT-scanning

Patientvejledning. CT-scanning Patientvejledning CT-scanning CT-scanning bliver brugt til undersøgelse af hele kroppen. Den kan fx vise komplicerede brud på knogler, forandringer i knogler eller led, blødninger og svulster, sygdomme

Læs mere

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed.

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed. InSPIRe Demonstrationsprojekt - Resultater Lavenergi røntgen til detektion af brusk i kødprodukter 28. nov. 2014 2000857-13-11-01 MAHD/MADL Sammendrag Formål Metode Brusk forekommer naturligt men er ofte

Læs mere

CT skanning Basal teknik

CT skanning Basal teknik CT skanning Basal teknik Billeddiagnostisk kursus i Pædiatrisk Pulmonologi Onsdag den 14. april 2010 Gratien Andersen, overlæge Billeddiagnostisk Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Introduktion

Læs mere

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012

CT lab funktion på OUH. CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 CT lab funktion på OUH CT ansvarlig radiograf Anette Sode,SD Landskursus 2012 1 2 Ideen opstod under mine besøg i det store udland og ideen støttede min CT overlæge hele vejen igennem Tiden arbejder for

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Levervolumen målt med CT Vurdering af lever-rest efter resektion

Levervolumen målt med CT Vurdering af lever-rest efter resektion Levervolumen målt med CT Vurdering af lever-rest efter resektion Eva Fallentin Radiologisk Klinik Rigshospitalet, Københavns Universitet Metoder til bestemmelse af levervolumen Manuel indtegning af areal

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR

KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR KONTROL AF FEJL- OG AFVIGELSESANALYSE AF DR RØNTGENANLÆG RADIOLOGISK UDSTYR 2005 Fejl- og afvigelsesanalyse af radiologisk udstyr Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm

Læs mere

I1988 markedsførtes det første direkte digitale røntgensystem

I1988 markedsførtes det første direkte digitale røntgensystem Interviewundersøgelse af danske tandlæger der anvender direkte digital røntgenteknik Ann Wenzel og Erik Gotfredsen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Patientvejledning. CT-scanning

Patientvejledning. CT-scanning Patientvejledning CT-scanning CT-scanning bliver brugt til undersøgelse af hele kroppen. Den kan fx vise komplicerede brud på knogler, forandringer i knogler eller led, blødninger og svulster, sygdomme

Læs mere

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi

Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Fjernelse af visdomstænder og koronektomi Thomas Starch-Jensen Forskningsansvarlig- og uddannelsesansvarlig overtandlæge, ph.d., lektor, Indikation for fjernelse af visdomstand http://odont.au.dk/fileadmin/www.odontologi.au.dk/k

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16)

Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16) Oversigt over muligt indhold for Diagnostisk radiologi (modul 9-16) Modul 9: Røntgenteknologi I Frembringelse af røntgenstråling, rør og generatorer, hjælpekredse. Stativer, lejer og blændere. Eksponeringsteknik

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Anatomiske variationer af anteriore mandibulære nerveforløb med betydning for implantatindsættelse

Anatomiske variationer af anteriore mandibulære nerveforløb med betydning for implantatindsættelse F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: 168 75 Ib Sewerin Anatomiske variationer af anteriore mandibulære nerveforløb med betydning for implantatindsættelse En litteraturoversigt Iatrogene beskadigelser

Læs mere

Pædiatri i radiografien

Pædiatri i radiografien Pædiatri i radiografien Bente Winther og Helle Precht Sygehus Lillebælt - University College Lillebælt Hvem er vi? Helle: Undervisende radiograf. Udd. 2003 Ansat ved Radiografuddannelsen, UC Lillebælt

Læs mere

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere