Spektrum allokering. BA-projekt. Spectrum allocation. Niels Juul Steengaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spektrum allokering. BA-projekt. Spectrum allocation. Niels Juul Steengaard"

Transkript

1 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T BA-projekt Niels Juul Steengaard Spektrum allokering Spectrum allocation Vejleder: John Frederiksen Studieordning 2008, 15 ECTS Afleveret den: 03/05/2013

2 Abstract The government has struggled to strike a balance with the private sector on the allocation of the spectrum rights and their social responsibility to provide the highest overall social utility from what is seen to be a common scarce resource. The challenge of properly and responsibly allocating these rights forces the government to balance both the administrative and market based method. This paper investigates the way that governments handle the allocation and assignment of spectrum rights using these two methods. The procedure of beauty contests to assign spectrum rights as an efficient method fails in many ways, predominantly due to the asymmetric information problem between the principal and the agent. The market based method is analyzed using the fundamental revenue equivalence theorem by W. Vickrey (1961). It is shown that the assumptions of the theorem do not hold for the specific sector because of common value uncertainty and asymmetries between bidders. This paper finds no unique result to solve the spectrum assignment procedure. The solution is conditional on the government s success criteria at that point in time and the current market structure. There have been tendencies towards market based solutions combined with coverage obligations. The most recent Danish 4G auction is an example of this balanced approach using a combinatorial clock auction which incorporates both the spectrum rights together with transparent performance offerings.

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING RADIOSPEKTRUM SOM EN KNAP RESSOURCE DET ELEKTROMAGNETISKE SPEKTRUM OG DETS EGENSKABER KNAPHED OG EFFICIENS STATENS POSITION OG ROLLE SPEKTRUM ALLOKERING OG UDDELEGERING TO-TRINS PROCEDURE BEAUTY CONTEST AUKTIONER Åbne og lukkede auktioner Værdiansættelse af objekter Single og multiple auktioner Revenue equivalence thorem DISKUSSION AF UDDELEGERINGSPROCEDURERNE BEAUTY CONTEST AUKTIONER Independent private value Symmetri Risikoneutralitet Ingen kreditbegrænsninger SAMMENLIGNING AF BEAUTY CONTEST VERSUS AUKTION AUKTIONSTYPER MHZ AUKTIONEN I DANMARK DEN DANSKE 800 MHZ AUKTION COMBINATORIAL CLOCK AUCTION DISKUSSION OG RESULTAT KONKLUSION LITTERATURLISTE... 21

4 1. Indledning Udviklingen inden for mobilteknologien har de seneste år udviklet sig med en enorm hastighed. Denne opgave ser på radiospektrum som en værdifuld ressource for samfundet, en ressource der har udviklet sig i takt med teknologiudviklingen. Radiospektrum er et nødvendigt bindeled for de slutbrugerprodukter vi benytter. I denne opgave er der fokus på uddelegeringen af frekvenskanaler til levering af mobilbredbånd. De første år var statens opgave blot administrativt at undgå interferens mellem brugerne af det elektromagnetiske bånd. Siden begyndelsen er der med udviklingen og den stigende forbrugerefterspørgsel sket betydelige ændringer i metoden og teorien omkring denne regulation af radiospektrummet. En dårlig uddelegeringsproces kan forsinke introduktionen af ny teknologi på markedet og dermed bremse væksten i samfundet. Opgavens formål er at undersøge hvordan radiospektrum allokeres og uddelegeres mest efficient. Radiospektrummet defineres som en knap ressource og problemstillingen er, hvordan man ud fra økonomisk teori kan opnå størst mulig efficiens af denne knappe ressource. Opgaven analyserer hvilke metoder staten bruger for at uddelegere radiospektrum, herunder sammenlignes den administrative og markedsbaserede løsningsmetode. Problemstillingen belyses ud fra auktionsteori, hvor der tages udgangspunkt i Vickreys (1961) fundamentale Revenue Equivalence Theorem og dets antagelser. Opgaven viser, at antagelserne ikke holder for radiospektrumauktioner hvilket gør, at den markedsbaserede løsningsmetode ikke nødvendigvis giver et efficient resultat. Teorien benyttes sluttelig til at give en indsigt i og diskussion af den danske radiospektrumauktion for 4G mobilbredbånd fra sommeren Opgaven er struktureret på følgende måde: I næste afsnit redegøres der for radiospektrummet som knap ressource for samfundet. Dette gøres ved at forklare egenskaberne ved spektrum, specielt inden for telekommunikationssektoren, samt hvilke problemstillinger disse egenskaber medfører. I afsnit 3 opstilles løsningsmetoden til problemstillingen, herunder hvilke uddelegeringsprocedurer staten har mulighed for at benytte med fokus på beauty contest og auktion. Afsnit 4 diskuterer uddelegeringsprocedurerne. Afsnit 5 gennemgår den seneste 800 MHz auktion i Danmark fra sommeren 2012 og afsnit 6 konkluderer. 2. Radiospektrum som en knap ressource Dette afsnit præsenterer problemstillingen ved spektrum allokering. Dette sker ved en gennemgang af de tekniske egenskaber for det elektromagnetiske bånd samt hvordan disse egenskaber medfører at radiospektrummet er en knap ressource. Til sidst forklares statens rolle i forhold til problemstillingen. 1

5 2.1. Det elektromagnetiske spektrum og dets egenskaber Radiospektrummet er en unik ressource og har nogle udsædvanlige egenskaber, der adskiller sig fra alle andre ressourcer og er derfor ikke et substituerbart gode. Radiospektrummet defineres som et elektromagnetisk spektrum der strækker sig i et bånd, der kan opdeles i bølgelængder (frekvenser) og afgrænses fra 3000 Hz til 3000 GHz. Generelt gælder det, at radiospektrummet er ikke-homogent således at forskellige dele af spektrummet egner sig bedst til forskellige formål. Radiospektrummet er en uudtømmelig ressource, der konstant er til rådighed i samme form uden at ændre karakteristika. Ligeledes gælder det at radiospektrummet ikke kan lagres til senere brug. Det elektromagnetiske spektrum bruges til en lang række servicer: Kommunikation for private og offentlige, herunder sikkerhedsmæssige opgaver for det offentlig som for eksempel forsvar, politi, nødkald og fly kontrol i lufthavne, samt broadcasting servicer som AM- og FM Radio og satellit TV. Forskellige servicer skal benytte forskellige frekvenser for at undgå elektromagnetisk interferens. Ved at benytte samme frekvens kan en service påføre en negativ eksternalitet på en anden service i form af støj. Det vil sige at radiospektrummet er en fælles ressource 1. Det gælder at forskellige frekvenser har forskellige egenskaber, således at høje frekvenser har en kort rækkevidde, men kan bære meget information, det vil sige stor kapacitet. Omvendt gælder det at lave frekvenser har en lang rækkevidde og en god gennembrydningskraft til for eksempel at kunne give en indendørs dækning, men en lav kapacitet. Med andre ord gælder der et trade-off mellem rækkevidde og kapacitet for signaler inden for det elektromagnetiske spektrum Knaphed og efficiens Radiospektrummet er en knap ressource på to måder. For det første er båndet i sig selv defineret og afgrænset fra 3000 Hz til 3000 GHz. For det andet og i højere grad er kun visse dele af spektrummet egnet til bestemte formål. På den måde er der kun en afgrænset del af radiospektrummet der er egnet til netværk inden for mobiltelefoni, hvorfor mobilnetværk betegnes som en knap ressource. Ud fra økonomisk teori gælder det om at udnytte denne knappe ressource mest efficient. Som ressource har radiospektrummet både en teknisk og økonomisk dimension og det er muligt at skelne mellem teknisk efficiens og økonomisk efficiens (Blackman and Strivastava, 1 En fælles ressource er karakteriseret ved, at man ikke kan udelukke nogen fra at forbruge den (ikke ekskluderbar), men at dette forbrug begrænser andres forbrug af godet (rivaliserende). 2

6 2011, p. 95). Teknisk efficient brug af spektrummet implicerer fuld udnyttelse af den tilgængelige mængde spektrum, der kan måles ud fra belægningstid eller dataforbrug. Altså enten hvor konstant brugen af spektrum er over tid eller hvor meget data og information der overføres indenfor et givent mængde spektrum. Økonomisk efficient brug af spektrummet nyttemaksimerer outputtet genereret ud fra den tilgængelige mængde spektrum. Der er problemer ved de to tekniske metoder til at måle efficiensen af radiospektrummet. Ved dataforbrug ser man på udnyttelse af en given mængde spektrum, ved at se på hvor meget data der bliver flyttet. Problemet er, at metoden ikke tager højde for værdien af det indhold af informationen der flyttes har. Således er det inefficient at have en given uddelegeret mængde spektrum der flytter en stor mængde information, hvis den information har ligegyldigt indhold og altså ingen nytte for slutbrugeren. Ligeledes giver det et inefficient brug af spektrum, at se på belægningstiden af brugen inden for en given mængde spektrum, eftersom at en del samfundsmæssig, essentiel, brug af spektrum kun benyttes lejlighedsvis. For eksempel kommunikation i lufthavne mellem fly og kontroltårn, hvor belægningstiden ikke er konstant, det vil sige der er tid med ikke-brugt spektrum, men denne tid er ikke spildt, da den lejlighedsvise brug har en utrolig høj værdi. Det antages her, at det ikke er muligt at dele det givne frekvensområde med en anden service i den ikke-brugte tid, for at fastholde en interferens fri frekvens og dermed have en sikker forbindelse. Dette medfører at tekniske metoder til at måle efficient brug af radiospektrummet giver mindre mening, da de ikke knytter sig til værdien af brugen. Løsningen for at opdele den knappe ressource bliver således efficient i det øjeblik, hvor marginalnytten af radiospektrummet er ens inden for hver service i hele det elektromagnetiske bånd Statens position og rolle Som udgangspunkt råder staten over luftrummet og derfor også over radiospektrummet inden for det geografisk definerede Danmark, hvorfor radiospektrummet er offentligt ejet. Det er en fælles knap ressource og statens opgave er at varetage denne knappe ressource således at radiospektrummet allokeres på bedste vis for at opnå størst samfundsnytte. Som tidligere nævnt er der en lang række servicer som er offentlige for eksempel militær, forskning, nødkald osv. Her er statens rolle at allokere spektrummet, så disse offentlige ydelser kan fungere gnidningsfrit. Telekommunikationssektoren er privatiseret og eftersom radiospektrummet initialt er offentligt ejet, har staten til opgave at allokere båndpakker og uddelegere disse til private aktører. Spektrumpolitik skal muliggøre anvendelsen af nye teknologiske servicer og være med til at fremme innovation inden for telekommunikationssektoren. 3

7 På grund af de eksternaliteter brugen af spektrummet kan medføre i form af interferens mellem frekvenser, er statens rolle derfor konkret at koordinere frekvenserne nationalt og i forhold til udlandet i grænseområderne. For uddelegeringsprocessen af radiospektrummet kan staten opstille forskellige succeskriterier, herunder to hovedsucceskriterier, at sikre konkurrence mellem mobiloperatører og efficient uddelegering, så brugsrettigheder gives til de mobiloperatører som værdiansætter rettigheden højst. Konkurrence mellem mobiloperatører er vigtig, da konkurrence mellem flere operatører vil skabe kamp om kunderne på parametre som pris og kvalitet af service, hvilket gavner forbrugerne. Et tredje succeskriterium kan være dækningsgrad; hvor stort et område af landet er servicen tilgængelig. Da mobiloperatører som udgangspunkt typisk vil have lille indtjening i tyndt befolkede områder, eller ingen indtjening, og derfor muligvis undlade at dække disse landområder. Staternes succeskriterier varierer fra stat til stat. Nogle stater vil for eksempel have som målsætning at skabe størst mulig indtjening til statskassen ved uddelegeringen af spektrum, som det vigtigste succeskriterium. Eftersom der ikke er et dødvægstab ved licensindtægter sammenlignet med almindelig skatteopkrævning, vil der være et incitament for at tjene penge på radiospektrum til finansiering af andre offentlige udgifter. Indtægter fra licenser er lumpsum betalinger og har derfor ikke en forvridende effekt som almindelige progressive skatteindtægter. Ved nøje at vælge den rigtige uddelegeringsproces vil staterne kunne forbedre sandsynligheden for at opnå et resultat der opfylder deres succeskriterier. Sluttelig har staten til opgave at varetage kontrol og overvåge at alle institutioner og virksomheder der benytter radiospektrummet ikke bevæger sig uden for deres licensrettigheder. 3. Spektrum allokering og uddelegering Dette afsnit har fokus på statens allokerings og uddelegerings problemstilling. Først forklares hvorfor der er tale om en to-trins proces ved privatisering af spektrumrettigheder. Herefter præsenteres de to mest benyttede uddelegeringsprocedurer beauty contest og auktion To-trins procedure Der skelnes generelt imellem en allokeringsproces og en uddelegeringsproces. Først og fremmest er det fra statens side nødvendigt, for at øge efficiensen i brugen af radiospektrummet, at allokere radiospektrummet i frekvensbånd, der refereres til som kanaler eller frekvensblokke. Således at man definerer bestemte frekvensområder til bestemte servicer, da forskellige servicer egner sig bedst til bestemte frekvenser. Ydermere skal der tages beslut- 4

8 ninger om størrelsen, hvor stor en mængde spektrum en type service skal benytte. Endvidere stopper radiobølger ikke automatisk ved landegrænser, så der er ligeledes behov for international koordinering af hvilke type servicer der skal knyttes til en bestemt båndpakke. Dette udgør staternes allokeringsopgave. Når staten har besluttet en allokering af en bestemt frekvenspakke til en service, findes der flere uddelegeringsprocedurer at vælge imellem. Der skelnes i praksis mellem administrative procedurer og markedsbaserede procedurer. Inden for administrative procedurer er der igennem tiderne blevet brugt tre forskellige tilgange; først-til-mølle princippet, lotteri og beauty contest. De to første uddelegeringsprocesser har meget små administrationsomkostninger og er hurtige at gennemføre for staten. Dog er de alt for tilfældige og eftersom radiospektrummet har udviklet sig til at være en yderst værdifuld ressource for samfundet, vil licenserne kunne ende i hænderne på inefficente operatører, hvorfor de to første ikke længere benyttes. Den markedsbaserede uddelegeringsprocedure er auktionsformen, hvorunder der er en række forskellige måder at designe auktioner på. Overdragelse af spektrum til de private aktører kan ses som en to-trins proces: 1. Allokering; staten bestemmer hvilket og hvor meget spektrum der skal allokeres til en bestemt type service. 2. Uddelegering; staten skal benytte enten en administrativ eller markedsbaseret uddelegeringsproces. Hvor allokeringsstadiet, som nævnt, må koordineres og løses internationalt og hvor uddelegeringsprocessen er et national anlæggende (Gruber, 2005, p ) Beauty contest Den administrative uddelegering ved en beauty contest er ofte blevet benyttet og specielt blevet brugt i de tidlige uddelegeringer af spektrumlicenser, for eksempel til uddelegering af 2G licenser i Europa og til uddelegering af 3G licenser i flere store lande som eksempelvis Sverige, Spanien og Frankrig (Gruber, 2007). Fremgangsmetoden er som følger: Statens enhed for spektrum management (regulator) allokerer og offentliggør de frekvenspakker som der ønskes uddelegeret. Desuden defineres licensrettighederne specifikt; hvor mange år licensen gælder, geografiske rettighedsområder og tekniske detaljer. Det observeres af de private aktører og de kan efterfølgende indlevere en businessplan med deres argumenter for, hvorfor rettighederne netop skal tilfalde dem og hvorfor de skal vælges som licensholdere. Inden mobiloperatørerne indleverer en businessplan, offentliggøres der typisk flere kvalifikationskriterier og vinderkriterier sammen med offentliggørelsen af hvilke frekvensbånd der ønskes 5

9 uddelegeret. Kvalifikationskriterier såsom finansielle kriterier, har virksomheden kapital, og tekniske kriterier der skal sikre at det ønskede netværksservice efterfølgende er mulig for mobiloperatøren at udrulle. Der kan opstilles mange forskellige vinderkriterier; typisk er disse parametre servicens territoriale udstrækning og kvaliteten af servicen. Derefter vælger komiteen de vindere der ud fra deres vurdering har indleveret den bedste businessplan. For at give bedre gennemsigtighed i udvælgelsesprocessen kan komiteen vælge at give en pointscore, hvor de ansøgende operatører får point inden for de forskellige kriterier, og eventuelt også ud fra yderligere samfundsnyttende parametre for eksempel, hvor mange arbejdspladser deres businessplan vil skabe i landet. Der er desuden typisk en lumpsum betaling involveret ved en beauty contest, som skal betales ved overdragelsen af spektrumrettighederne (Majumdar, Vogelsang and Cave, 2005, p. 251) Auktioner Auktionsformen er den markedsbaserede uddelegeringsproces. Efter at staten har allokeret hvilke frekvenspakker der ønskes videregivet, offentliggøres det sammen med hvilke kvalifikationskriterier der gælder for at kunne byde i aktionen. Den generelle idé ved en auktion er, at retten gives til den som værdiansætter brugsmuligheden højest og derfor bruger den mest efficient Åbne og lukkede auktioner Der findes mange forskellige typer og variationer i måden at afholde en auktion på, som udgangspunkt skelnes der mellem lukkede og åbne auktioner. Den klassiske stigende english auction eller den alternative nedadgående dutch auction er åbne auktioner. Den åbne engelske auktion er kendt af de fleste, hvor auktionarius begynder ved at udråbe en lav begyndelsespris, hvorefter prisen bydes op, typisk i små spring, indtil der kun er én budgiver tilbage der så vinder auktionen. Den måske mindre benyttede dutch åbne auktion er omvendt i forhold til den engelske auktion. Her starter auktionarius med at udråbe en ekstrem høj begyndelsespris, hvor ingen budgiver er villig til at betale den høje pris. Herefter sænkes prisen gradvist og aktionen stopper så snart en budgiver signalerer til auktionarius og budgiver betaler prisen hvor auktionen stoppes. De to mest benyttede lukkede auktioner er first-price sealed bid og second-price sealed bid. Ved first-price sealed bid indgiver budgiverne deres bud i en lukket konvolut og vinderen er den budgiver med højeste budte pris og som betaler det beløb der er indgivet til auktionarius. Ved second-price sealed bid indgiver budgiverne ligeledes deres bud i en lukket 6

10 konvolut til auktionarius og vinderen er den med det højeste bud, der efterfølgende ikke betaler sit eget højeste bud, men auktionens næsthøjeste bud (Krishna, 2010, p. 2). Der er sammenhæng mellem åbne og lukkede auktioner, da strategierne for budgiverne ligner hinanden. First-price sealed bid auktionen er ækvivalent med den åbne dutch auktion. Så for hver strategi i first-price sealed bid auktionen er der en ækvivalent strategi i den åbne dutch auktion som giver det samme resultat. Selvom dutch auktionen er åben bidrager den ikke med nogen nyttig information til budgiverne. Første gang en budgiver fremviser et signal er ved at acceptere den udbudte pris og herved slutter auktionen. Dermed svarer den åbne dutch auktion overens med first-price sealed bid auktionen. Under antagelsen om independent private values (forklares i næste afsnit) er den åbne engelske auktion ækvivalent med second-price sealed bid auktionen. For en budgiver, i en engelsk åben auktion, er det aldrig optimalt at blive i auktionen når prisen overstiger ens betalingsvillighed, da det vil give et netto tab. Ligeledes vil det aldrig være optimalt at forlade auktionen når prisen er under ens betalingsvillighed, da der potentielt er en mulig gevinst for budgiveren. I en second-price sealed bid auktion er det optimale bud at byde sin egen betalingsvillighed. Således er den optimale strategi i de to auktioner ens, enten ved at byde sin betalingsvillighed i den lukkede auktion eller at blive i den åbne auktion indtil prisen når ens betalingsvillighed. Disse to auktionsformer er baseret på en second-price regel, der illustreres nedenfor i figur 1. Vinderen betaler ikke sit eget vindende bud, men betaler alternativomkostningen 2 svarende til det bedste alternativ der er lig med det næsthøjeste bud i auktionen, der igen er lig med betalingsvilligheden for den tabende budgiver. Den optimale strategi for budgiverne er at byde sin sande betalingsvillighed uanset hvad andre budgivere byder, hvilket betegnes som Vickrey priser. Resultatet af auktioner med en second-price regel er, at hverken taber eller vinder er utilfredse. Vinderen betaler en pris under sin egen betalingsvillighed og taberen ser auktionen gå til vinderen til en pris der er lig sin egen betalingsvillighed, således misunder taberen ikke vinderen. Figur 1 viser to budgivere med en vurdering på henholdsvis 80 og 100 mio. kr. Taberen vil misunde vinderen af auktionen så frem prisen er under 80 mio. kr. Ved en auktionspris der er lig eller større end taberens betalingsvillighed vil taberen ikke klage over resultat, hvilket gør at både taberen og vinderen af auktionen er glade (Maldoom, 2012). 2 Alternativomkostning = værdien af det bedste alternativ, som man må afgive for at gennemføre en handling. 7

11 Figur 1: Alternativomkostning. Gengivet efter Maldoom (2012) p. 11. Ud over de fire nævnte standard auktionsformer, findes der adskillige variationer og hybrider inden for auktionsteori (Krishna, 2010, p. 4) Værdiansættelse af objekter Auktioner benyttes til at sælge objekter, typisk eftersom at sælger er usikker omkring værdien af objektet. Men det er heller ikke altid tilfældet at køber er sikker på sin vurdering af værdien for objektet. Neden for præsenteres to forskellige begreber der beskriver budgivers værdiansættelse af et objekt. Independent private value bruges hvis værdien af objektet er kendt for budgiver. Således at hver budgiver kender deres egen værdi af objektet på auktionen, men er usikker på værdien de andre budgivere tillægger objektet. De andre budgiveres bud har ikke indflydelse på budgiverens egen værdiansættelse. Eksempelvis har en budgiver en vurdering af et maleri sat til salg på en åben auktion. Hvis andre budgiver finder maleriet attraktivt og begynder at byde højt, vil det ikke ændre budgiverens initiale vurdering af maleriet. Med andre ord ændres værdiansættelsen under auktionen ikke af, at budgiveren modtager information fra andre budgivere. Common value uncertainty bruges når værdien af objektet er ukendt for alle budgivere når auktionen starter. Eksempelvis hvis rettigheden til en ædelstensmine sættes på auktion, så vil budgiverne kunne have forskellige estimater af hvad minen er værd, men den endelige sande værdi er ukendt og kan først vides efter hvor mange ædelstene der senere udvindes fra minen. 8

12 Single og multiple auktioner Der skelnes mellem single og multiple auktioner, altså om der auktioneres ét objekt eller flere relaterede objekter i kombination. Ved multiple relaterede objekter er der forskellige sammenhænge imellem objekterne. Objekterne kan være komplementer eller substitutter. Ved komplementære objekter er værdien af to relaterede objekter højere end værdien af objekterne enkeltvis, eksempelvis en højre og venstre sko. Ved substitutter falder marginalnytten ved at have yderligere et relateret objekt, summen af værdierne for de to objekter er større hver for sig end værdien ved at have begge objekter. Der er mange måder at auktionere relaterede objekter på fra sælgers side. Hvert objekt kan auktioneres enkeltvis, hvor der er en separat auktion for hvert objekt og de sælges sekventielt efter hinanden. Eller objekterne kan auktioneres samlet i en enkelt auktion, og sælges simultant Revenue equivalence thorem En auktion siges at være standard, når reglerne for aktionen medfører at den budgiver der byder højest vinder auktionen. Vickreys (1961) Revenue Equivalence Theorem siger at alle auktionsformer (både for single- og multiple relaterede objekter) giver samme højest mulige indtjening uanset auktionsformen, givet at en auktion er standard og givet at payoff til tabende budgivere er nul samt disse fire nøgle antagelser: 1. Independent private value 2. Symmetri 3. Risikoneutralitet 4. Ingen kreditbegrænsninger Dette implicerer, at enhver auktion giver et efficient resultat, eftersom auktionen vindes af den budgiver der giver den højest mulige indtjening, altså den budgiver med den højeste vurdering. Første antagelse, er tidligere beskrevet, som siger, at en budgiver kender værdien af objektet og at denne værdiansættelse er uafhængig af andre budgiveres bud. Anden antagelse om symmetri siger, at værdiansættelserne af alle bud er trukket fra den samme tæthedsfunktion, der er kendt for alle budgiverne. Tredje antagelse om risikoneutralitet siger at alle budgivere ønsker at maksimere deres forventede profit. Sidste antagelse om ingen kreditbegrænsninger siger, at budgiverne har tilstrækkelig kapital til at betale bud op til deres værdiansættelse (Krishna, 2010, p. 26, 37, 206). Som udgangspunkt kan det virke overraskende at alle auktionsformer vil give samme resultat, da auktionsformerne varierer meget fra hinanden. I en first-price sealed bid auktion skal budgiver afgive ét bud, buddet er strengt under budgivers betalingsvillighed, for 9

13 potentielt at kunne opnå profit ved deltagelse i auktionen. Der er for budgiver således et tradeoff mellem at sænke det optimale bud i forhold til betalingsvilligheden, for dermed at opnå en større indtjening og holde det optimale bud tæt opad sin betalingsvillighed for at opnå en større sandsynlighed for at vinde auktionen. Graden af denne skygge mellem det optimale bud og budgivers betalingsvillighed afhænger af antallet af konkurrerende budgivere samt budgiverens betragtning af de konkurrerende budgiveres betalingsvilligheder. I en åben engelsk auktion betaler den vindende budgiver prisen svarende til betalingsvilligheden for den anden stærkeste budgiver i auktionen. I gennemsnit er denne pris lig med det vindende optimale bud i en first-price sealed bid auktion, således er indtjeningen fra begge auktioner den samme givet antagelserne (Maldoom, 2012). 4. Diskussion af uddelegeringsprocedurerne Dette afsnit diskuterer de to uddelegeringsprocedurers risiko for et inefficient resultat. Herefter sammenlignes fordele og ulemper ved de to procedurer og afslutningsvis diskuteres forskellige auktionstyper Beauty Contest For at diskutere hvilke af de to uddelegeringsprocedurer der overordnet performer bedst ses der på de to metoders ulemper. Ved en beauty contest er det sandsynligt at regulator vælger de forkerte kandidater, hvilket giver et inefficient resultat. Det er sandsynligt, at komitéen ikke har høje nok kompetencer til, gennem en administrativ proces, at skelne hvilke kandidater der vil bruge frekvensrettighederne mest efficient. Derudover hviler der et kæmpe pres på de offentlige personer der træffer den endelige beslutning omkring hvilke operatører der skal vinde beauty contest en. Konsekvensen for de tabende parter kan have fatale følger, muligvis om virksomheden vil overleve eller ej. Dette gør tilsammen at der fra virksomhedernes side vil være et stort incitament til lobbyisme og sågar bestikkelse for at påvirke beslutningen. Ved en beauty contest vil der således for den tabende part blive krævet en forklaring på udfaldet af skønhedskonkurrencen. Eftersom der ved en beauty contest typisk vil være meget lille gennemsigtighed, er det svært for den tabende part at forstå hvorfor de netop ikke blev valgt. Her kan det for regulators side være en fordel, at uddele point i kategorier, der kan fremme gennemsigtigheden for hvad der ligger til grund for den afgørende beslutning. Endvidere kan selve afgørelsen være en langsommelig proces, da regulator skal læse alle indsendte forslag igennem og efterfølgende diskutere hvilke mobiloperatører der skal have rettighederne, hvilket kan medføre forsinkelse i udrulningen af nye services og dermed bremse væksten i samfundet. 10

14 Den største ulempe ved at vælge en beauty contest relateres til den asymmetriske information imellem budgiver og regulator. Beauty contest kan ses i lyset af principal-agent problemstillingen ved ugunstig udvælgelse (adverse selection) idet varens kvalitet er ukendt. Det er svært for principalen (regulator) at vide om fremsendte businessplan fra agenten (kandidaten) er troværdig, da der kan være en skjult egenskab og den ene part har bedre information end den anden part. For at opnå troværdighed kan kandidaten understøtte sin ansøgning ved at vedlægge dokumentation fra tidligere opnåede resultater, men kan ikke på nogen måde dokumentere estimater for fremtiden i sin businessplan. Med andre ord kan en mobiloperatør love godt om fremtiden uden at regulator på nogen måde kan vide om dette er troværdigt eller ej på grund af den asymmetriske information Auktioner Auktionsteorien bygger grundlæggende på, at den virksomhed som kan udnytte spektrumrettighederne bedst muligt vil have den højeste værdiansættelse og dermed afgive det højeste bud. Givet auktionen er standard, siger revunue equivalence teoremet at dette vil give højeste mulig indtjening uanset auktionsform og dermed også et efficient resultat. Med udgangspunkt i spektrumauktioner diskuteres teoremets antagelser nedenfor Independent private value Første antagelse om independent private value er ikke realistisk, da det for virksomhederne er svært at vide hvad den sande værdi af licenserne er. Licensværdien for mobiloperatøren afhænger i høj grad af den fremtidige forbrugerefterspørgsel på de produkter de ville kunne tilbyde ud fra de vundne spektrumrettigheder. Hvilket er svært at kalkulere, eftersom der kan ske pludselige teknologiske ændringer og ændringer i konkurrencen på markedet. Hvordan konkurrenterne responderer, er alt sammen påvirket af efterspørgslen. Det vil sige at budgiver ikke kender den sande værdi og derfor vil værdiansættelsen af spektrumlicensen være et estimat af den sande værdi. Dermed er det ikke sikkert, at den højest bydende der vinder auktionen er den virksomhed med højeste sande værdi, men at virksomheden har overestimeret og dermed giver auktionen et inefficient resultat. Ved auktioner med stor usikkerhed omkring objektets værdi og ved en auktionsform som first-price sealed bid, hvor vinderen betaler sit eget højeste bud, er det derfor nødvendigvis ikke en god nyhed at vinde auktionen. Hvis auktionen vindes på grund af at budgiveren har overestimeret værdien, betegnes som winners curse fænomenet, er den estimerede værdi større end den faktiske værdi, hvorved auktionen er en omkostning for den vindende budgiver. 11

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1.

P2P-netværk. Optimering og samarbejde. Daniel Grøndal Sangill. Jens Taarnhøj. Omkostningsfordeling og spilteori. Afleveringsdato: 1. P2P-netværk Optimering og samarbejde Navne: Daniel Grøndal Sangill Jens Taarnhøj Specialevejleder: Specialefag: Uddannelse: Jens Leth Hougaard Omkostningsfordeling og spilteori CBS, Cand.Merc.Mat Afleveringsdato:

Læs mere

EFFICIENS ELLER KAOS EN ANALYSE AF FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSPOOLS I ET KONKURRENCEPOLITISK PERSPEKTIV

EFFICIENS ELLER KAOS EN ANALYSE AF FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSPOOLS I ET KONKURRENCEPOLITISK PERSPEKTIV COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING CAND.MERC.JUR MAJ 2015 EFFICIENS ELLER KAOS EN ANALYSE AF FORSIKRINGS- OG GENFORSIKRINGSPOOLS I ET KONKURRENCEPOLITISK PERSPEKTIV EFFICIENCY OR CHAOS AN ANALYSIS

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

Regulering af Next-Generation-Networks Europa Kommissionens anbefaling 2013

Regulering af Next-Generation-Networks Europa Kommissionens anbefaling 2013 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Casper Hvilsted Nørgaard Regulering af Next-Generation-Networks

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Danske Inkassoadvokater Dansk Inkasso Brancheforening. De samfundsøkonomiske effekter af privat lønindeholdelse Endelig rapport

Danske Inkassoadvokater Dansk Inkasso Brancheforening. De samfundsøkonomiske effekter af privat lønindeholdelse Endelig rapport Danske Inkassoadvokater Dansk Inkasso Brancheforening De samfundsøkonomiske effekter af privat lønindeholdelse Endelig rapport 11. april 2006 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL

Læs mere

Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information

Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA- herunder asymmetrisk information Navn: Studie: Cand.merc.mat Vejleder: Søren bo Nielsen Afleveringsdato: 19. juli 2009 Økonomiske mekanismer bag sundhedssystemerne i Danmark og USA - herunder asymmetrisk information - - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination

Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kredit Ratings: Interesse Konikter, Ratings Shopping og Rating ination Kandidatafhandling af: Katrine Cederstrøm Wex Cand.merc.(mat.) Copenhagen Business School 28. maj 2010 Vejleder: Hans Keiding Antal

Læs mere

Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller

Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller Nordisk miljømærkning den grimme ælling, smuk svane -eller and Roskilde universitetscenter SamBas 4. semester 2002 Hus 14.1 Vejleder Børge Klemmensen Skrevet af Mads Ville Markussen, Magnus Bønneland Mortensen

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

- En privacy udfordring?

- En privacy udfordring? - En privacy udfordring? 4-ugers projekt, 27.05.05 IT-Universitetet i København Fagområde: Forretningsteknisk Projektdeltagere: Peter Hørsted Rysgaard, Peter Winther, Morten Rold Vejleder: Freddie Drewsen

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder

Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Erhvervsobligationer - Finansiering af små og mellemstore virksomheder Kandidatafhandling af: Casper Hummelgaard, Cand.merc.(jur.) Lasse Pedersen, Cand.merc.(jur.) Økonomisk vejleder: Finn Østrup, CKK

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked

Test af børsintroduktioners afkastperformance. på det skandinaviske marked Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser Mikael Deigaard Morten Stig Østergaard Hansen Vejleder: Jan Bartholdy Test af børsintroduktioners afkastperformance på det skandinaviske

Læs mere

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen.

Kvantitativ undersøgelse af barrierer for. konkurrencefremmende forbrugeradfærd. Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen. Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd Endelig rapport til Forbrugerstyrelsen Udarbejdet af Marts 2010 About is one of Europe's leading specialist economics and

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Fusionen mellem Telia og Telenor

Fusionen mellem Telia og Telenor Forfattere: Søren Lassen Eksamens nr.: 201207675 Mathias Busse Eksamens nr.: 201207678 Vejleder: Valdemar Smith Institut for Økonomi Antal anslag: 152.123 Bachelorafhandling Fusionen mellem Telia og Telenor

Læs mere

Rammerne for Teleliberalisering

Rammerne for Teleliberalisering Rammerne for Teleliberalisering 19. juni 2014 Forord Kære aktører I sidder med den endelige rapport i hånden, som indeholder vores vurdering af, hvordan de vigtigste reguleringsmæssige udfordringer på

Læs mere

Omdømme i digital handel

Omdømme i digital handel Omdømme i digital handel Claus Ørskov og Jakob Færgeman Københavns Universitet Øvelse i Internetøkonomi ved Jens Leth Hougaard og Mich Palle Tvede Afleveringsdato: 1. november 2002 1 OMDØMME I DIGITAL

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Risikoholdning og valg af porteføljeandele Handelshøjskolen i København Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Projektvejleder: Lars Thorlund-Petersen Kandidatafhandling på Erhvervsøkonomi-Matematik-Studiet 2004 Risikoholdning og valg af porteføljeandele

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Hybride distributionskanaler

Hybride distributionskanaler Hybride distributionskanaler - det normative distributionssystem? Hybrid distribution systems - the normative distributionsystem? Må offentliggøres Række: Afsætningsøkonomi Navn: Susan Balling Sørensen

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere