Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013"

Transkript

1 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA). 1 Indledning Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) er tilrettelagt i henhold til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående Uddannelsers bekendtgørelse 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 240 af 11. marts 2013 (Bacheloradgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr.250 af 15. marts 2007 (Karakterbekendtgørelsen) med senere ændringer. 2 Studienævn og Fakultet Bacheloruddannelsens 1. semester gennemføres i henhold til Rammestudieordning for første semester på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet semester gennemføres i henhold til nærværende studieordning semester hører under Studienævn for erhvervsøkonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Bacheloruddannelsen hører under Det erhvervsøkonomiske censorkorps for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne. 3 Optagelse Optagelse på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi forudsætter en gymnasial uddannelse. Stk. 2. Specifikke adgangskrav Der er specifikke adgangskrav til uddannelserne under det samfundsvidenskabelige hovedområde, såvel som for den enkelte uddannelse. Disse adgangskrav fremgår af Adgangsbekendtgørelsens bilag 1 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=145484, eller kan findes på Undervisningsministeriets optagelsesportal (http://www.optagelse.dk). Stk. 3. Engelsksprogede forløb Ved optagelse på det engelsksprogede forløb er der ikke krav om dansk A. 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk er hhv. Bacheloruddannelsen (BSc) i erhvervsøkonomi, HA / Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration. 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi er en 3-årig forskningsbaseret heltidsuddannelse. Uddannelsen er normeret til 180 ECTS. 1/10

2 6 Uddannelsens faglige profil Stk.1. Uddannelsen formål og profil Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA) er en bred, tværfaglig og problemorienteret uddannelse. Den har til formål at kvalificere den studerende til at kunne identificere og formulere erhvervsøkonomiske problemstillinger og til at kunne udarbejde løsninger på disse, der kan understøtte ledelse af private og offentlige organisationers virke i forhold til deres eksterne omgivelser. Der lægges vægt på forståelse og evne til at skabe og reagere på forandringer og hensynet til fremtiden for organisationer og det ydre miljø, som de opererer i. Udtrykket organisationer forstås bredt og dækker private virksomheder og offentlige organisationer, såvel som non-for-profit organisationer. Studiet af organisationer omfatter de interne aspekter, funktioner og processer i organisationer, herunder deres forskelligartede natur, formål, strukturer, interessenter, drift og ledelse, såvel som den individuelle og fælles adfærd og kultur, der eksisterer i og mellem organisationer og deres indflydelse på det ydre miljø. De "eksterne omgivelser" omfatter en bred vifte af nationale og internationale faktorer, herunder makroøkonomiske, miljømæssige, etiske, juridiske, politiske, sociologiske og teknologiske - og disse faktorers virkninger og betydning for strategi, adfærd og ledelse af organisationer på lokalt, nationalt og internationalt plan. "Ledelse" omfatter de forskellige processer, procedurer og praksis for effektiv og ansvarlig ledelse af organisationer. Det omfatter teorier, modeller, rammer, opgaver og ledelsesroller sammen med rationel analyse og andre processer i beslutningstagning inden for organisationer og i forhold til det eksterne miljø. Stk. 2. Bacheloruddannelsens læringsudbytte Viden Den studerende forventes at have teoretisk og praktisk forståelse for de i formålet nævnte hovedområder omkring organisationer, eksterne omgivelser og ledelse herunder at have teoretisk og praktisk viden og forståelse indenfor følgende områder: Markeder hvordan markeder for ressourcer, varer og services fungerer og udvikles. Kunder kundeforventninger, efterspørgselsmønstre og kundeservicering. Økonomi finansieringskilder, brug og styring af finansielle ressourcer; brugen af regnskabs- og andre ledelsesinformationssystemer. Mennesker ledelse og udvikling af mennesker i organisationer, ledelsesteorier og -praksisser og udviklingen af tvær-/multikulturel forståelse samt generel forståelse for forskellighed. Operationer håndtering af ressourcer og drift. Informationssystemer udvikling, styring og udnyttelse af informationssystemer og deres indflydelse på organisationen. Kommunikation og informationsteknologi forståelse og brug af relevante og tidssvarende kommunikations- og informationsteknologier til forretnings- og ledelsesbrug. 2/10

3 Business policy og strategier udviklingen af passende politikker og strategier i en foranderlig omverden for at leve op til interne og eksterne interesser indenfor blandt andet: bæredygtighed, internationalisering og globalisering, etik og corporate social responsibility, ansvarlig ledelse, forretningsinnovation, kreativitet, virksomhedsudvikling, vidensledelse og risikostyring. Færdigheder Den studerende forventes at have færdigheder indenfor følgende: Problemorienteret projektarbejde. Anvendelse af erhvervsøkonomiske metoder og redskaber. Vurdering af teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor det erhvervsøkonomiske fagområde samt begrundelse og valg af relevante løsningsmodeller. Formidling af erhvervsøkonomiske problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikkespecialister eller samarbejdspartnere og brugere. Kompetent mundtlig og skriftlig kommunikations med brug af relevante medier herunder forberedelse og præsentation af rapporter og lignende. Kvalitative analyser og fortolkninger. Talforståelse, matematiske og kvantitative færdigheder inklusiv dataanalyse, -fortolkning og bearbejdning. Brugen af erhvervsøkonomiske modeller. Statistisk dataanalyse i kombination med erhvervsøkonomiske færdigheder til beslutningsstøtte i en organisation. Kompetent brug af informations- og kommunikationsteknologi til forretningsformål. Projektstyring. Interpersonelle færdigheder i form af aktiv lytning, forhandling, motivation, koordination og præsentation. Kompetencer Den studerende forventes at have følgende kompetencer: Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge. Selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Have kognitive evner til kritisk tænkning, analyse og syntese. Dette inkluderer evnen til at identificere antagelser, evaluere udsagn mht. evidens, gennemskue falsk logik eller ræsonnementer, at identificere implicitte værdier, at definere begreber dækkende og generalisere på passende vis. Effektiv problemløsning og beslutningstagen ved brug af passende kvalitative og kvantitative færdigheder herunder at identificere, formulere og løse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Evnen til at skabe, evaluere og vurdere en række valgmuligheder sammen med evnen til at anvende ideer og viden i situationer med usikkerhed eller begrænset viden. Effektiv selvledelse i forhold til tid, planlægning og adfærd, motivation, personligt initiativ og foretagsomhed At være effektiv i en gruppe herunder at udvise lederskab, evne til teambuilding, samarbejde og udøve indflydelse. 3/10

4 Evnen til at udforske erhvervsøkonomiske problemstillinger enten individuelt eller som en del af en gruppe i forbindelse med projekter. Dette fordrer en kritisk tilgang til data, informationskilder og metoder. Selv-reflekterende, kritisk og åben overfor forskellige mennesker, forskellige kulturer og forskellige erhvervsøkonomiske problemstillinger. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. 7 Regler om moduler, fagelementer og valgfag Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi har følgende faglige tyngdepunkter i de enkelte semestre: 1. semester: Samfundsudviklingen - virksomheders og organisationers eksterne omgivelser. 2. semester: Grundlæggende funktioner og processer i virksomheder og organisationer herunder introduktion til erhvervsøkonomi, virksomhedssystemer og regnskab. 3. semester: Interne processer i virksomheder og organisationer herunder økonomistyring og organisation. 4. semester: Virksomheders og organisationers virke i eksterne omgivelser herunder markedsføring og strategi. 5. semester: Virksomheden og organisationen set som helhed herunder projektsamarbejde med virksomheder. 6. semester: Erhvervsøkonomisk specialisering herunder udarbejdelse af bachelorprojekt. Der er afsluttende projektarbejde i alle semestre. Uddannelsen er over de 6 semestre bygget op af 15 varierende moduler: Semester Modul og Eksamensaktivitet 2. sem. Samfundsøkonomi Fagelement Omfang Censur Prøveform. Forudsætninger for delta- UVA- EKA- ECTS ECTS gelse 24 timers skriftlig prøve 5 5 Intern Eksternt regnskab 5 5 Intern 4 timers stedprøve Grundlæggende erhvervsøkonomi inklusiv informationssystemer, metode og projekt. 3. sem. Erhvervsjura Generel erhvervsøkonomi 5 Information Management og informationssystemer Videnskabelig metode I 5 Projekt Ekstern 5 5 Intern Mundtlig, med udgangspunkt i projekt. 24 timers skriftlig prøve 4/10

5 4.sem Økonomistyring Organisationsteori og videnskabelig metode Dataanalyse og statistik Marketing og markedsanalyse Strategi og strategiprojekt Videnskabelig metode II Organisationsteori og projekt Intern 5 10 Markedsanalyse 5 Marketing Intern Intern 10 Intern Intern 4 timers stedprøve. Mundtlig, med udgangspunkt i projekt. 4 timers stedprøve. 7 dages prøve Mundtlig, med udgangspunkt i projekt sem Finansiering 5 5 Intern 4 timers stedprøve 6. sem Valgfag 1 Valgfag 2 Bachelorprojekt Den hele virksomhed Ekstern 5 5 Intern 5 5 Intern Ekstern Mundtlig, med udgangspunkt i projekt. 24 timers skriftlig prøve 24 timers skriftlig prøve Mundtlig, med udgangspunkt i projekt Alle prøver bedømmes med karakterer efter gældende karakterskala. De specifikke læringsmål mv. for de enkelte moduler fremgår af bilag. 5/10

6 Bacheloruddannelsen giver den studerende mulighed for at vælge mellem de Erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser (Cand. merc. linjerne), og giver umiddelbart erhvervskompetence. Stk. 2. Indhold i alternative moduler Meritordning for finansøkonomer og markedsføringsøkonomer efteråret 2013 Generelt: I forbindelse med, at den nye studieordning for HA træder i kraft pr. 1. september 2013, vil der ikke være de store ændringer i meritordningerne for finansøkonomer og markedsføringsøkonomer. Meritordning: Meritstuderende indskrives pr. 1. september 2013 under den nuværende studieordning, (HA 2007 med ændringer 2009, 2010, 2011 og 2012). Da de aktiviteter de studerende skal følge for størstedels vedkommende hører hjemme under den nuværende studieordning. Der er dog nogle få ændringer der skal implementeres i en overgangsordning. 1. semester Modul 2: Erhvervsøkonomisk metode. Ændring: Det skal modsvare modulet Erhvervsøkonomisk metoder, som det var før den nuværende dispensationsansøgning. Det betyder at det skal være et 5 ECTS modul. Det afvikles specifikt for finansøkonomerne og markedsføringsøkonomerne. Modul 10: Virksomheden set som en helhed Modul C1: Projektmetodedelen i modulet 2. semester Modul B2: Samfundsøkonomi Ændringer: De studerende skal følge modulet i samfundsøkonomi under den nye studieordning for HA. Her er der tale om et 5 ECTS kursus med tilhørende prøve, der når det er bestået skal give merit for Modul B2: Samfundsøkonomi. Modul 5: Videregående erhvervsøkonomi og IT Modul 6: Eksternt regnskab Modul: To valgfag på 6. semester. Modul Videnskabsteori C1 (3 ECTS) 3. semester: 6/10

7 Modul: Bachelorprojekt Opsummering: Studiestart 1. september: Undervisning Prøve 1. semester Modul 2 + Modul 10 + projektmetode i 32 ECTS 30 ECTS Modul C1 (2 ECTS) 2. semester Modul B3 + Modul 5 + Modul 6 + To 33 ECTS 33 ECTS valgfag på 6. sem. + videnskabsteori i Modul C1 (3 ECTS) 3. semester Bachelorprojekt 20 ECTS 25 ECTS Meritordning for serviceøkonomer efteråret 2013 Generelt: I forbindelse med, at den nye studieordning for HA træder i kraft pr. 1. september 2013, vil der ikke være de store ændringer i meritordningerne for serviceøkonomerne. Meritordning: Meritstuderende indskrives pr. 1. september 2013 under den nuværende studieordning, (HA 2007 med ændringer 2009, 2010, 2011 og 2012). Da de aktiviteter de studerende skal følge for størstedels vedkommende hører hjemme under den nuværende studieordning. Der er dog nogle få ændringer der skal implementeres i en overgangsordning. 1. semester Modul 1 + Modul 2: Organisation og Erhvervsøkonomisk metode. Ændring: De studerende skal ind under den dispensation, der er givet men der skal kun afholdes én eksamen mod to i dag. Modul 3: Statistik Modul C1: Projektmetodedelen i modulet C1 (2 ECTS) (Kurset på 1. semester: Projektorienteret projektarbejde 1-7) 2. semester Modul B2: Samfundsøkonomi Ændringer: De studerende skal følge modulet i samfundsøkonomi under den nye studieordning for HA. Her er der tale om et 5 ECTS kursus med tilhørende prøve, der når det er bestået skal give merit for Modul B2: Samfundsøkonomi. Modul 5: Videregående økonomistyring og it Modul 8: Afsætningsøkonomi (marketing og markedsanalyse) 7/10

8 Modul C1: Videnskabsteori C1 (3 ECTS) 3. semester Modul 9: Erhvervsjura Modul 10: Virksomheden set som en helhed 4. semester: Modul 6: Ekstern regnskab Modul 11: Bachelorprojekt Modul: Et valgfag på 6. semester. Opsummering: Studiestart 1. september: Undervisning Prøve 1. semester Modul 1 +Modul 2 + Modul 3 + projektmetode 27 ECTS 25 ECTS i Modul C1 (2 ECTS) 2. semester Modul B3 + Modul 5 + Modul 8 + videnskabsteori 33 ECTS 33 ECTS i Modul C1 (3 ECTS) 3. semester Modul 9 + modul ECTS 30 ECTS 4. semester Modul 6 + modul 11: et valgfag på 6. semester + Bachelorprojekt (20 ECTS) 30 ECTS 30 ECTS 8 Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet og dettes omfang Ved bedømmelsen af bachelorprojektet og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Studienævnet kan i særlige tilfælde (f.eks. ordblindhed og andet sprog end dansk som modersmål) dispensere herfor. Stk. 2. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Hvis projektet er skrevet på engelsk, kan resumeet skrives på dansk. Resumeet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen. Stk. 3. Bachelorprojektet placeres på uddannelsens tredje år og skal demonstrere, at den studerende på kvalificeret vis kan formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der 8/10

9 afspejler hovedvægten i uddannelsen. På vegne af Studienævnet godkender semesterkoordinator emneafgrænsningen og fastsætter samtidig en afleveringsfrist for bachelorprojektet. Stk. 4 En opgaves eller et projekts maksimale omfang er fastsat som normalsider. En normalside svarer til 2400 anslag (et bogstav, et tegn, et mellemrum udgør alle et anslag). Ved beregning af omfang af skriftlige opgaver og projekter indgår noter, litteratur- og kildefortegnelser, mens titelblad, indholdsfortegnelse og resumé ikke indgår i beregningen. Et projekt kan forsynes med bilag. Bilag vil typisk ikke være eksaminandens egen tekst, men præsentation/reproduktion af kildemateriale, og indregnes ikke i sidetallet, men skal stå i rimeligt forhold til projektets omfang. Højst 7 studerende kan deltage i udarbejdelse af skriftlige gruppeprojekter. Studienævnet kan fastsætte en lavere maksimumstørrelse for de enkelte projekter. Gruppeprojekter eksamineres som gruppeeksamen med individuel bedømmelse. 9 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet Studienævnet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at beståede uddannelseselementer fra andre bacheloruddannelser træder i stedet for uddannelseselementer i denne uddannelse (merit). Studienævnet kan også godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse. Afgørelser om merit træffes af studienævnet på baggrund af en faglig vurdering. De studerende der ønsker et udlandsophold i forbindelse med deres HA uddannelse skal lægge det på HA 4. semester. Det er derved muligt at anvende fag fra både 4. og 6. semester i forbindelse med en ansøgning til studienævnet om forhåndsmerit. 10 Regler omkring forløb og afslutning af bacheloruddannelsen Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne fortsætte uddannelsen, deltage i alle prøver på første studieår. Første studieår skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra ovenstående, hvis den studerende har haft orlov. Orlov gives på første studieår kun i tilfælde af barsel, adoption, værnepligtstjeneste, FN-tjeneste eller hvor der foreligger usædvanlige forhold. Stk.2 Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi skal være afsluttet senest 5 år efter den er påbegyndt. 11 Eventuelle regler om krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsproget/ene dette forudsætter Det forudsættes, at den studerende kan læse akademiske tekster på moderne dansk, norsk, svensk og engelsk og anvende opslagsværker m.v. på andre europæiske sprog. 12 Eksamensregler Alle prøver skal bestås med karakteren 02 eller derover, eller med bedømmelsen Bestået. Der udregnes et samlet eksamensgennemsnit for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi som et ECTS-vægtet gennemsnit af de opnåede karakterer. 9/10

10 Stk. 2 Prøver afholdes inden for samme semester som undervisningen. Vedrørende eksamenstilmelding, sygeeksamen og omprøver, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: Prøveformerne fremgår af skemaet i 7. Vedrørende brug af PC ved eksamen, se gældende regler på Det Samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside: Stk. 3 Omprøver Studienævnet kan beslutte, at omprøver har en anden prøve- eller bedømmelsesform, end den ordinære prøve. 13 Dispensation Studienævnet kan, når der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra de dele af studieordningens bestemmelser, der ikke er fastsat ved lov eller bekendtgørelse. Dispensation vedrørende eksamen gælder for den først kommende eksamen. 14 Uddybende information Studienævnet offentliggør på studiets hjemmeside: mere udførlige oplysninger om uddannelsen, herunder om eksamen. 15 Ikrafttrædelse og overgangsregler Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og træder i kraft pr. 1. september Studerende, der ønsker at færdiggøre deres studier efter den hidtidige studieordning fra 2007, skal senest afslutte deres uddannelse ved sommereksamen 2016, idet der ikke efter dette tidspunkt udbydes eksamener efter den hidtidige studieordning. Studienævnet godkender semesterbeskrivelser af hvert semester og modulbeskrivelser indeholdende læringsmål. Semesterbeskrivelser og modulbeskrivelser fremgår af studiets hjemmeside. 10/10

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Master i Public Administration

Studieordning for Master i Public Administration Studieordning for Master i Public Administration I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) UDKAST, den 8. oktober 2013 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1-3, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) I medfør

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012 Studieordning for Bacheloruddannelsen i fysik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Version 2 marts 2012 Forord: I medfør af lov 985 af 21. oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere