Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA"

Transkript

1 Roskilde Universitet Erhvervsøkonomi, HA Forside til projektrapport Fagmodulsprojekt A Erhvervsøkonomi, HA År: 2015 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Vestas og Micon Fusionsprocesser og andet godt Engelsk projekttitel: Vestas and Micon The process of a merger and other good stuff Projektvejleder: Hans Beck Gruppe nummer: 8 Studerende: Navn Camilla Maegaard Dahl Helena Skræpgaard Flinthøj Morten Paaske Studienummer Antal anslag:

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING UNDERSPØRGSMÅL OPERATIONALISERING PROJEKTDESIGN BEGREBSAFKLARING AFGRÆNSNING METODE VALG AF EMPIRI CASESTUDIE KVANTITATIV VALG AF TEORI VALG AF MODELLER VIDENSKABSTEORI KRITISK REALISME TEORI FUSIONSPROCESSER FORANDRINGSLEDELSE Lewin Kotter DEN KRITISKE STI ORGANISATIONSTEORI Klassiske organisationsdesigns Mintzbergs organisationsformer REDEGØRELSE FUSION Motiver VESTAS MICON FUSIONEN MELLEM VESTAS OG MICON ANALYSESTRATEGI ORGANISATIONSDESIGN OG FORANDRINGSLEDELSE Organisation Forandring NØGLETAL Dupont modellen Indtægt og omkostningstilpasning Kapitaltilpasning OMVERDENEN Empiri PEST Political Economical Social Technological Porters Five Forces Trussel fra leverandørerne Truslen fra Substituerende produkter

3 Truslen fra kunderne Truslen fra nye konkurrenter Kritik af Porters Five Forces ANALYSE ORGANISATIONSDESIGN OG FORANDRINGSLEDELSE Organisation Forandring DELKONKLUSION NØGLETAL EBIT-Margin EGENKAPITALENS FORRENTNING RENTABILITETSANALYSE Netto arbejdskapital DELKONKLUSION OMVERDENEN Global markedsandel PEST Political USA Economical Social Technology Porters Five Forces Trussel fra leverandørerne Truslen fra Substituerende produkter Truslen fra kunderne Truslen fra nye konkurrenter Rivalisering på markedet DELKONKLUSION DISKUSSION VESTAS MÅLSÆTNINGER TEORI KONTRA PRAKSIS KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG Indledning Med dette projekt er vi interesserede i at undersøge hvilke kriterier der har været med til at gøre fusionen mellem Vesta og Micon til en succes. Vores hypotese er, at fusionen mellem Vestas og NEG Micon var succesfuld, hvor vi herefter ønsker at belyse fusionsprocessen mellem de to virksomheder, for at vurdere hvorvidt den beskriver virksomhedernes ageren i praksis. Vi finder det interessant at undersøge 3

4 sammenhængen mellem den sammenlagte koncerns mål med fusionen og kvaliteten af disse mål, samt til hvilken grad målene blev opfyldt. Vores udgangspunkt for undersøgelsen, er at se denne fusion som et projekt der indeholder følgende dele: planlægningen af fusionen, udførelsen af fusionen og afslutningsvis evaluering af projektet, for at vurdere hvorvidt det var vellykket og levede op til projektets målsætninger. 1.1 Problemfelt Penge er ikke alt, men det gør tilværelsen en del lettere dette ordsprog beskriver meget godt den situation vi i det moderne samfund er underlagt. Hvad enten det er privatøkonomi eller samfundsøkonomi, har økonomien en afgørende betydning for politik, magt og velfærd. Derfor er det ikke en overraskelse, at en velfungerende økonomi er at foretrække. Nøgleordet for dette er konkurrencedygtighed. Det gælder både globalt, nationalt og privat. Desto mere konkurrencedygtig en virksomhed er, desto bedre kriterier har den for at klare sig på længere sigt. For virksomheder er det af stor betydning for konkurrencedygtigheden, hvorvidt de mestrer at aflæse sit afsætningsmarked. Endvidere er dynamikken virksomhederne imellem på det specifikke marked de agerer indenfor af betydning.. Den globale tidsalder vi lever i har medført, at man nu også bliver truet af konkurrenter internationalt. Virksomheder har forskellige muligheder for at øge deres konkurrencedygtighed, og der findes et utal af strategier for at opnå dette. En mulighed for at øge konkurrenceevnen, der for os virker spændende, er en fusion mellem to virksomheder. Inden for fusioner findes to overordnede strategier: en overdragelsesfusion og en stiftelsesfusion. En overdragelsesfusion involverer, at en virksomhed overdrages til en anden, hvor en stiftelsesfusion involverer, at to virksomheder sammenlægges og skaber en ny virksomhed (Madsen & Øhlenschlæger 1982: 20). Der er flere mulige scenarier der gør det muligt at opnå en øget konkurrencedygtighed gennem fusioner. Desuden er der en lang række mulige motiver for at fusionere med en anden virksomhed. Et sådant motiv kunne være, at man ønsker at udkonkurrere andre stærke konkurrenter ved at opkøbe dem, eller man ved at opkøbe mindre umiddelbart harmløse konkurrenter får en stærkere plads på markedet. En mulig 4

5 begrundelse kan endvidere være, at virksomhederne slår sig sammen for at opnå en større markedsandel. Uanset hvilke motiver der ligger til baggrund for en virksomhedsfusion, er det helt op til 50-60% af fusionerne, hvor virksomhederne ikke opnår deres fremsatte mål på baggrund af fusionen (Hauge 2004:17). Til at undersøge problemstillingrne omkring fusioner har vi i dette projekt valgt at tage udgangspunkt i en vellykket fusion, hvor vi som case vælger fusionen af Vestas A/S og NEG Micon A/S. To store danske vindmølleproducenter der gennem en overdragelsesfusion fusionerede i år 2004 efter opkøb fra Vestas side, på baggrund af et ombytningstilbud fremsat i 2003 (Tilbudsdokument 2003). Vi mener, der er meget at erfare ud fra en positiv problemstilling, og derfor vælger vi dette som projektets fokus. Vi vil undersøge hvilke underliggende faktorer der i samspil med hinanden gjorde fusionen til en succes, idet Vestas A/S opnåede to ud af sin tre fremsatte mål. Hertil vil vi gøre brug af blandt andet teoretiske modeller for hvordan man som virksomhed kommer vellykket igennem fusionsprocessen, opnår det optimale organisationsdesign og foretager en analyse af de eksterne faktorer, der har en indflydelse. 1.2 Problemformulering! Hvilke faktore havde indvirkning på, at fusionen mellem Vestas og NEG Micon lykkedes, og hvorvidt formåede Vestas at indfri deres mål med fusionen? 1.3 Underspørgsmål " Redegør for begrebet fusion og hvilke motiver der kan ligge bag. " Analysér organisationsændringen og den dertilhørende forandringsproces. " Analysér hvorvidt Vestas har været i stand til at opnå de regnskabstekniske mål. " Analysér hvorledes de eksterne faktorer har påvirket Vestas evner til at opnå de fremsatte mål for fusionen. " Diskuter om Vestas opnåelse eller manglende opnåelse af de fremsatte mål kan anskues anderledes. 5

6 " Diskuter hvorvidt de anvendte teorier fungerer i praksis. 1.4 Operationalisering Vores problemformulering lægger op til at der skal undersøges hvordan udvalgte faktorer har påvirket Vestas evner til at opfylde deres mål med fusionen. Til at hjælpe os med denne undersøgelse har vi udarbejdet seks arbejdsspørgsmål, der har til formål at bidrage til udformningen af rapporten. Arbejdsspørgsmålene fungerer endvidere som bidrag til den røde tråd i projektet, og skaber overskuelighed for læseren. Vi har i vores analyse valgt at undersøge de interne faktorer først, da vi mener, at det er nødvendigt at skabe en viden om virksomheden inden vi begynder at undersøge hvordan den bliver påvirket af eksterne faktorer. I første underspørgsmål søger vi at redegøre for begrebet fusion og fusionsmotiver. Dette sker gennem Ingvar Jacobsens fortolkninger. I andet underspørgsmål søger vi at føre en deskriptiv analyse af Vestas organisationsdesign ud fra Mintzbergs teori og forandringsprocessen ud fra Kotters teori. I tredje underspørgsmål søger vi at analyse om Vestas har formået at opnå deres regnskabstekniske mål gennem en analyse af virksomhedens årsrapport fra perioden 2004 til 2008 i henhold til Dupont-modellen. I fjerde underspørgsmål søger vi at analyse hvorledes Vestas omverden har påvirket virksomhedens evner til at opfylde deres mål med fusionen. Dette gør vi primært gennem en PEST-analyse, som vil blive suppleret af en Porters five forces analyse. I femte underspørgsmål søger vi at diskutere hvorvidt opnåelsen eller manglende opnåelse af Vestas mål kan anskues anderledes Dette vil blive gjort gennem inddragelse af flere eksterne faktorer, herunder udviklingen i bl.a. Kina og USA, samt vil vi diskutere hvad en længere tidsperiode vil kunne have af betydning for opgaven. I sjette underspørgsmål søger vi at diskutere om der er en sammenhæng mellem teorierne og Vestas ageren i praksis, og hvad dette betyder for teorierne. Dette gøres gennem en kort sammenligning mellem de optimale valg ifølge teorierne og hvad Vestas har foretaget sig. 6

7 1.5 Projektdesign Figur Projektdesign 1.6 Begrebsafklaring NEG Micon: Omtales som Micon i projektet. Vestas Wind Systems A/S: Omtales som Vestas i projektet. Fusion: Hentyder til den juridiske sammenlægning af Vestas og NEG Micon. EBIT-margin: omtales også som overskudsgraden i projektet. AOH: Aktivernes Omsætningshastighed. MW: Megawatt. En måleenhed for effekt. 2. Afgrænsning I dette projekt er vi interesserede i at undersøge succeskriterierne for en fusion. Vi tager udgangspunkt i Vestas/Micon fusionen som case, og fokuserer udelukkende på denne overdragelsesfusion. Vi anskuer fusionen som et projekt, med start år i 2004 og 7

8 slut år i 2008, hvor vi lægger fokus på at konkludere hvorvidt projektet var succesfuldt eller reelt mislykkedes. Dette vil vi gøre ved hjælp af John Kotters otte trin til forandringsledelse, Lewins model for forandringsledelse samt Mintzberg, der giver os grundlag for at undersøge om teoriernes kriterier for en vellykket forandringsproces er blevet gennemført i fusionsprojektet. Derudover benytter vi Dupont modellen, hvor vi går i dybden med de nøgletal vi finder mest relevante for casen, og afgrænser os her for overskuelighedens skyld, fra en komplet regnskabsanalyse. Samtidig holder vi os til analyse af det europæiske og amerikanske marked, og ser på tidsperioden mellem år 2004 og Dog inddrager vi i redegørelsen og første analysedel informationer fra 2003, da disse skal hjælpe med at skabe overblik over tilstanden før fusionen og hvorfor denne var nødvendig. Vi undersøger ikke begivenheder i årene efter projektet sluttede. Ved at have fokus på virksomhedernes fusionsproces og succeskriterierne for denne, vælger vi ikke at have fokus på projektet fra et medarbejder synspunkt, hvor udgangspunktet eksempelvis kunne være kultur og værdier i koncernen. Vi vælger i stedet at se fusionsprocessen som et projekt som helhed. 3. Metode I det følgende afsnit vil vi redegøre for de metodiske valg vi har foretaget til udarbejdelsen af denne rapport. Afsnittet vil vise hvorledes vi har besvaret de forskellige dele af problemformuleringen, og bidrager samtidig til at sikre den røde tråd projektet igennem. Dette betyder, at afsnittet vil forklare hvilke metodiske valg vi løbende har foretaget for at undersøge vores problemformulering bedst muligt, og hvorfor disse valg er truffet. Først vil vi præsentere vores valgte empiri efterfulgt af de valgte teorier og modeller samt en introduktion til vores valg af case. Derefter vil vi præsentere projektets videnskabsteori og dennes epistemologi og ontologi. 3.1 Valg af empiri 8

9 Vi vil i følgende afsnit afklare vores valg af empiri samt vurdere gyldigheden af denne. I opgaven benytter vi os af flere officielle dokumenter og årsrapporter. Det vigtigste dokument til at beskrive fusionen og dens formål er Vestas Tilbudsdokument. Dokumentet er essentiel for vores rapport, og vil blive inddraget gennem hele opgaven. Dokumentet blev sendt ud til aktionærerne i Micon i 2003 som et forslag til at de kunne få byttet deres nuværende aktier i Micon til nye i Vestas. Dokumentet er vigtigt for opgaven da den samtidig gennemgår baggrunden for fusionen samt hvilken vision man har for fusionen. Informationerne omkring organisationernes design, økonomiske tal og deres planlægning er grundlaget for vores analyse. Vi har vurderet tilbudsdokumentet til at være troværdigt. Dette hænger sammen med at Vestas som børsnoteret virksomhed er omfattet af en række lovgivninger når det kommer til rapportering af virksomhedens ageren. Dokumentet har til formål at forklare fusionen overfor både Vestas og Micons interessenter og det vil derfor ikke være fordelagtigt at skjule informationer. Desuden har både Nordea Securities og Dresdner Kleinwort Wasserstein gennemgået dokumentet og godkendt det. Til anden og tredje del af analysen har vi benyttet os af Vestas egne årsrapporter fra perioden 2004 til Vi må af samme grund som ovenstående anse regnskaberne for at være troværdige, da Vestas er omfattet af regnskabslovgivningen i forhold til rapporteringer. Der er anvendt enkelte artikler i opgaven der har til formål at bidrage med informationer omkring udviklingen indenfor markeder eller udviklingen i Vestas. Det er klart, for at disse artikler skal have en værdi for opgaven, skal informationerne kunne verificeres ud fra de officielle dokumenter. Hver artikel som er benyttet er blevet vurderet og vi benytter os ikke af artikler som er blevet fundet utroværdige. Validitet Validiteten i opgaven skal ses ud fra vores teori og empiri afsnit der danner basis for vores besvarelse af problemformuleringen. I den første del af analysen ønsker vi at undersøge organisationsændringerne for den sammenlagte koncern, og hvorledes disse ændringer foretages. Her er organisationsformen, samt hvilke tiltag Vestas har 9

10 foretaget i forbindelse med organisationsændringen, taget ud fra Vestas tilbudsdokument. Det skal dog nævnes at denne del af analysen må anses for at være subjektiv, da de anvendte modeller bidrager med rammen for analysen, og ikke konkrete konklusioner hertil. Til anden og tredje del af analysen vil vi via en regnskabsanalyse undersøge hvorvidt de fremsatte målsætninger er opnået. Denne del tager udgangspunkt i nøgletal fra Vestas årsrapporter fra perioden 2004 til Vi skal dog være opmærksomme på at visse aspekter af regnskaberne er påvirket af ledelsens forventninger og er derfor ikke faktuelle tal. Som tidligere nævnt mener vi, at regnskaberne bringer validitet til projektet, da de grundet regnskabslovgivningen er den bedste kilde til at analysere virksomhedens situation. Til at se nærmere på Vestas omverden benytter vi os af flere teorier der skal være behjælpelige i at analysere de underliggende strukturer der påvirker de observerbare fænomener i regnskabet. Disse teorier set i sammenhæng med den udvalgte empiri må anses for at have en høj grad af gyldighed. Reliabilitet Vi har i dette projekt valgt ikke at benytte os af egen indsamlet empiri, da vi vurderer at det ikke ville bidrage yderligere til undersøgelsen af projektets problemstillinger. Det er svært at give et endegyldigt svar på hvorvidt andre med samme teori og metodevalg ville drage de samme konklusioner i et lignende projekt. Der er blandt andet dele af analysen der må anses for at være subjektiv, da analysemodellerne ikke i sig selv tolker på informationerne, men udelukkende bidrager til at kunne fremstille disse informationer så overskueligt som muligt. Dog mener vi, at både vi og et uafhængigt forskerhold ville komme frem til de samme resultater ved brug af Dupont modellen og dens analysemetode. Dette skyldtes i høj grad at Dupont modellen giver mulighed for at være objektiv i analysen, da man gennem en statistisk opstilling af de udvalgte nøgletal ikke selv analysere men blot rapportere udviklingen. De anvendte modeller i analysen af Vestas omverden bidrager til, at vores forskerrolle bliver mere fortolkende, da det er os der vælger hvilke eksterne elementer analysen skal indeholde, og hvilke der ikke undersøges. Dette valg og fravalg vil uden 10

11 tvivl påvirke vores konklusion og denne vil derfor ikke nødvendigvis kunne repliceres. 3.2 Casestudie Et casestudie kan beskrives som en metode hvorpå vi kan udføre en detaljeret undersøgelse af et enkelt eksempel. Sociologer benytter casestudiet til en analyse af en enkelt person eller en gruppe i forhold til en given social situation eller proces (Voxted 2006:41). Denne metode er velegnet til udvikling og afprøvning af hypoteser, men begrænses ikke hertil. Vi ønsker dybdegående information om den valgte case, og derfor baseret valget på informationsorienteret udvælgelse. Det er i vores interesse at belyse den succesfulde fusionsproces og forklare hvorledes dette finder sted. Derfor udvælges casen ud fra en forventning om dens informationsindhold (Tanggaard & Brinkmann 2010:472ff), hvor vi forventer at fusionen mellem Vestas og Micon var succesfuld. Hvis casestudiet kun indeholder en enkelt person eller gruppe, kaldes det en single case. Dette står i modsætning til et multiple casestudie, der som ordet antyder indeholder flere personer eller grupper (Voxted 2006:41). I dette projekt arbejdes med et single casestudie, da vi undersøger succeskriterierne for fusionen mellem Vestas og Micon, med Vestas som case. De typiske former for dataindsamling i et casestudie er dokumentanalyse, observationer og interviews. Dokumentanalysen kan for eksempel være analyse af årsberetninger, lovtekster og mødereferater. Eksempelvis kan man undersøge sammenhængen mellem indholdet i de skrevne dokumenter og de handlinger der finder sted (Voxted 2006:42). Vestas som enkeltstående case, finder vi interessant til netop at sammenligne kriterierne for en fusion af tilfredsstillende karakter med hvad der rent faktisk fandt sted i fusionsprocessen mellem Vestas og Micon. 3.3 Kvantitativ For bedre at kunne skabe et overblik over vores udvalgte nøgletal i første og anden del af analysen, har vi valgt at benytte os af kvantitative metoder i form af statistik over udviklingen af nøgletal repræsenteret af grafer. Kvantitative data benyttes når 11

12 der arbejdes med målbare data, der kan anskues statistisk for at skabe et overblik over sammenhængen mellem disse målbare numeriske informationer (Olsen & Pedersen 2003:152). Det er nøgletallene EBIT-margin, arbejdskapital, egenkapitalens forrentning og Vestas markedsandel vi har valgt at opstille i grafer. Først bliver de præsenteret hver for sig og sidenhen sammen for at kunne vise hvorledes udviklingen i ét nøgletal påvirker de andre. I forhold til indsamlingen af data benyttet til graferne, er vi objektive, da vi udover udvælgelsen af de valgte nøgletal, ikke påvirker denne. 3.4 Valg af teori Vi vil i følgende afsnit redegøre for hvilke teorier vi har udvalgt og hvorfor. Desuden redegøres for disse teoriers formål i projektet. Da projektet overordnet omhandler gennemførelsen af et projekt, er det relevant at afgrænse teorierne til teorier omhandlende projektledelse: Tidsestimering, kortsigtede forandringer med mere. For at besvare problemformuleringen, har vi valgt følgende teorier. Fusionsprocesser For at analysere hvilke kriterier Vestas skulle opfylde for at komme succesfuldt igennem en fusionsproces har det været nødvendigt at opstille rammerne for sådan en proces. Til dette formål har vi benyttet Dag Ingvar Jacobsens fortolkning af forandringsprocesser til en beskrivelse af en overordnet forståelse af hvorledes en virksomhed planlægger og gennemfører en sådan forandring. Kotter Som supplering til Jacobsens teori om forandringsprocessen, har vi valgt at benytte John Kotters otte trin til forandringsledelse. Denne teori vil tillade os at gå i dybden med specifikke trin en virksomhed må gennemføre for at opnå en vellykket forandringsproces. Teorien er valgt på baggrund af dens nemme forståelse samt muligheden for visuelt at kunne præsentere de ovennævnte trin. Vi finder denne teori yderst relevant til gennemgangen af en sådan forandringsproces som en fusion kan beskrives som. 12

13 Lewin Vi har valgt at inddrage Lewins teori om forandringsledelse, da vi undersøger hvorledes Vestas organisationsform ændrer sig efter fusionen. Lewins teori bidrager til forklaringen af hvilken indstilling og tankemønster der er nødvendigt for at foretage ændringer i eksempelvis en organisation. Lewins tre trins model er kort og åben for fortolkning. Dette stemmer overens med vores ønske om at kigge på de underliggende faktorer for fusionen, da vi med en længere og mere forklarende model ville være begrænset af hvilke elementer der ifølge modellen skulle inddrages. Tidsestimat Som tidligere nævnt vælger vi at fokusere på tidsperioden mellem år 2004 og Vestas beskriver i årsrapporten fra 2005, at de tre fremsatte mål for fusionen skal være nået senest ved udgangen af For at skabe en forståelse af hvordan Vestas er kommet frem til denne tidsperiode vil vi se nærmere på den kritiske sti. Organisationsteori For at være i stand til at analysere den organisatoriske ændring efter en fusion, er det nødvendigt at inddrage en teori der kan bidrage til forståelsen af hvilken organisationsform en virksomhed bør have. Gennem vores studie i Virksomhedens organisation og Projektledelse har vi ved flere lejligheder benyttet Mintzberg, og finder hans organisationsdesign teori relevant, da den ikke blot giver en grafisk fremstilling af organisationen, men samtidig beskriver fordele og ulemper ved designet. 3.5 Valg af modeller Da en stor del af vores empiri er af kvantitativ natur kan empirien virke uoverskuelig. Vores modeller er derfor valgt på baggrund af ønsket om at skabe overskuelighed for læseren. I første analysedel benyttes flere modeller til at analysere både organisationsformen og forandringsprocessen i Vestas. Anden analysedel indeholder regnskabsmæssige modeller, der har til formål at analysere sammenhængen mellem de præsenterede 13

14 nøgletal på en overskuelig facon. I tredje analysedel bruges modellerne især til at guide os igennem udvælgelsesprocessen af de eksterne faktorer, der påvirker Vestas og deres incitament til at gennemfører denne fusion. 4. Videnskabsteori Videnskabsteori danner rammen for den videnskabelige tilgang og de overordnede metoder der gøres brug af i det videnskabelige projekt. Videnskabsteorien dikterer ikke projektets emne, men beskæftiger sig med retningslinjer for hvordan man tilegner sig viden. Udvælgelsen af videnskabsteori, og dermed rammen for måden man griber en undersøgelse an, bunder i hvilke forhold man ønsker at belyse og analysere i sin undersøgelse. Vi finder kritisk realisme relevant for dette projekt, da denne videnskabsteori interesserer sig for at gå bag om det umiddelbart observerbare, og på denne baggrund forklare det samfundsrelevante fænomen, for at skabe en bedre forståelse af det samfund, der leves i. Formålet med at inddrage videnskabsteori i projektet er, at man på denne måde skaber gennemsigtighed og validitet i projektet. Den valgte videnskabsteori angiver en metode for hvordan man i undersøgelsen eller projektet vælger at anskue virkeligheden, og måden hvorpå man tilegner sig viden. I det følgende præsenteres Kritisk realisme, dens virkelighedsopfattelse, erfaringsverden og hvorfor netop denne retning er den optimale for dette projekt (Juul & Pedersen 2012: 9ff). 4.1 Kritisk Realisme Kritisk realisme udspringer sent i 1970 erne af positivismens problematikker, med dennes stringente antagelser om et stabilt verdensbillede af lukkede systemer, der kan opstilles universelle love ud fra. Problematikkerne for positivismen opstod i kølvandet på den voksende interesse for samfundsvidenskaben med differentieringen fra naturvidenskaben. Befolkningens udvikling mod en mere selvstændig tanke, satte i større omfang spørgsmålstegn ved de udsagn samfundet blev præsenteret for. Også placeringen af samfundsvidenskab, mellem filosofi og videnskabsteori og på den anden side politik og værdier, gjorde det relevant at tænke i nye retninger med hensyn til vidensproduktion (Juul & Pedersen 2012: 278ff). 14

15 Med samfundsvidenskaben som accepteret videnskab blev det blotlagt, at positivismens lukkede systemer og teorier om universelle love ikke havde den samme styrke, når der var tale om det foranderlige samfund. Positivismen fik med andre ord forklaringsproblemer. Hertil gjorde kritisk realisme op med de fem positivistiske antagelser, således at 1. Den sociale virkelighed er et åbent system og derfor nærmest umulig at skabe et billede af uden indvirkning fra andre faktorer. 2. Universelle love eksisterer ikke i samfundsvidenskaben. 3. Naturvidenskaben og samfundsvidenskaben har to forskellige forudsætninger og mål, og skal derfor ikke bruge samme metoder til erkendelse. 4. Målet med samfundsvidenskaben er ikke at forudsige begivenheder, men at skabe et tilstandsbillede og på baggrund af dette forsøge at estimere noget om en lignende situation i fremtiden. 5. Der kan ikke indsamles objektiv data, da der altid vil være holdninger, følelser og andre menneskelige kvaliteter indblandet i den data der udledes af diverse forsøg og undersøgelser. Dette kræver derfor også et kritisk syn fra forskeren, både hvad angår indsamlet data og observationer, men også egen indvirkning og forforståelser under hele forskningen (Juul & Pedersen 2012:278f). Alle videnskabsteoretiske retninger har en ontologi og en epistemologi. Disse to beskriver henholdsvis opfattelsen af virkeligheden og den måde man tilegner sig viden. I afsnittene herunder gennemgås de to dimensioner for kritisk realisme. Ontologi Ontologien, også kaldet den intransitive dimension, beskæftiger sig som sagt med virkelighedsopfattelsen. Modsat positivismen og empirisk realisme, men i ledtog med den marxistiske tanke, er overbevisningen indenfor kritisk realisme, at der er flere lag eller niveauer i den virkelige verden. Positivismen og empirisk realisme beskæftiger sig alene med det der lader sig observere, med ønsket om at opstille lovmæssigheder på denne baggrund. Hvorimod marxisme og kritisk realisme har fokus på de bagvedliggende grunde til, at en observation fremkommer som den gør. Der er tale om tre niveauer: det empiriske domæne, det faktiske domæne og det dybe domæne. Det empiriske domæne er det niveau, hvor man observerer og analyserer begivenheden, for herefter at danne sig en erfaring, man kan tage med videre i livet. Det faktiske domæne er det niveau, hvor en hændelse eller begivenhed finder sted, mens det dybe domæne udgør det niveau, hvor interne eller eksterne faktorer spiller 15

16 ind på udfaldet af den reelle begivenhed, og er dermed det der fremkommer på det faktiske niveau. Figur Kritisk realisme og positivisme (Juul & Pedersen 2012: 282). Figur illustrerer de kausale forhold der eksisterer både for kritiske realisme og for positivisme og empirisk realisme. Det er det faktiske domæne, både positivisme og empirisk realisme forholder sig til og negligerer betydningen af, både fra det empiriske og det dybe domæne. Kritisk realisme har omvendt et øget fokus på det dybe domæne. Baggrunden for dette fokus er, at det er her et fænomen eller en begivenhed skabes. Det er også dette domæne der er årsag til at man ikke kan skabe lovmæssigheder for et fænomen, da der sjældent vil foreligge de samme underliggende strukturer, mekanismer og generelle betingelser for at et fænomen vil opstå igen. Det empiriske domæne er også af afgørende betydning, da der her er mulighed for at stille sig kritisk over for begivenheden. Både i forlængelse af om man har blotlagt alt underliggende, eller om der er vigtige dele, der er overset, men også forskerens egen indvirkning på forskningen (Juul & Pedersen 2012:281ff). Det skal dog nævnes at kritisk realisme opererer med kausale potentialer. Dette betyder, at objekter har bestemte kapaciteter, hvilket i et vist omfang gør det muligt at komme med forudsigelser. Det giver en differentieret virkelighed, hvor forskellige objekter har forskellige kausale potentialer, som for eksempel ild der varmer. Det er dog ikke altid at disse potentialer aktiveres, da dette kræver at de underliggende 16

17 faktorer på det dybe domæne aktiverer dem. Derfor er disse kausale potentialer som tendenser nærmere end lovmæssigheder og differentierer endnu engang kritisk realisme fra positivismen (Juul & Pedersen 2012: 283). Epistemologi Epistemologien, også kaldet den transitive dimension, handler om erfaringsverdenen. Positivismen der arbejder med lukkede systemer gør det muligt at forudsige fremtiden gennem observerede lovmæssigheder, men da kritisk realisme arbejder i åbne systemer og med en virkelighedsopfattelse der bunder i, at begivenheder er baseret på et væld af sammentræf på det dybe domæne, vil det ikke give nogen mening at komme med forudsigelser inden for denne retning. På trods af at videnskab forsøger at skabe viden til brug i fremtiden, må man i kritisk realisme fortolke og forklare allerede eksisterende fænomener. Vil man komme med en estimation omkring fremtidige fænomener gennem kritisk realisme, må man basere sit gætværk på den samfundsmæssige forståelse der er frembragt gennem analyse af tidligere fænomener og deres dybere domæner. Med andre ord er det årsagerne til fænomenerne i samfundet, der giver en forståelse af de samfundsmæssige forhold der leves under (Juul & Pedersen 2012: 284). For kritiske realister er viden fejlbarlig og historisk betinget, hvilket i sidste ende betyder, at der er en forældelsesfrist på viden. Det hænger sammen med, at man hos kritisk realisme mener, at ny viden er baseret på allerede eksisterende viden. Man har derfor en viden baseret på tidligere erfaringer, som man løbende retter til og udvider i takt med at man gør sig nye erfaringer (Juul & Pedersen 2012:284f). I forlængelse heraf ser man den morfogenetiske tilgang i aktør-struktur spørgsmålet om hvilken der yder en indflydelse på den anden. For kritisk realisme er det en vekselvirkning mellem aktører og strukturer, der indebærer strukturelle betingelser, social interaktion og strukturel udvikling, uden et egentligt sted at starte og slutte. Cyklussen starter med de strukturelle betingelser, at der foreligger nogle strukturelle betingelser for aktøren som denne må underligge sig, hvad enten de er ønsket, uønsket eller endog slet ikke opfattet. Herefter gennemgår aktøren næste trin i cyklussen, den sociale interaktion, som indebærer at aktøren i samspil med andre aktører udvikler ny erfaring og meninger om den kontekst aktøren er i. Sidste trin i cyklussen er den strukturelle udvikling. Dette er en udvikling mod nye strukturer, der er fundet nødvendige 17

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche)

Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) ) Konkurrencen)i)den) danske)) Telebranche) Udarbejdet)af:)) ) Kristine!Kliver!Christiansen!.!50385! Mads!Zerlang!Jacobsen!.!49052! Mads!Hauberg!Davidsen!.!49031!! RUC.)Ha.)5.)Semester.)17)December) 2014.)

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1. Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Begrebsdefinition...6 1.7 Kapitelgennemgang...6 1.8 Projektdesign...9

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution

Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution. Project title: Leadership and motivation in a public institution Projekttitel: Ledelse og motivation i en offentlig institution Project title: Leadership and motivation in a public institution Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, 6. semester 2015. Gruppenummer 50

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860

Gruppe 17. Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443. Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Hedemarkens struktur The strucktures of Hedemarken Gruppe 17 Fagmodulprojekt A HA. 4, semester: 27.maj 2015. Zishan Ali Studienr. 52443 Tobias Røntved Nielsen Studienr. 51860 Naeem Mushtaq Studienr. 52416

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 Egne forudsætninger...3 1.1.2 Problemfelt...4 1.1.3 Specificering af genstandsfelt...6 1.1.4 Kritisk realisme...7

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere