Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi"

Transkript

1 Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. Uddannelsens formål og læringsmål 4 5. Uddannelsens struktur 6 6. Fagbeskrivelser 9 7. Eksaminer 9 8. Bachelorprojekt og andre projektarbejder 9 9. Merit og dispensation Ikrafttræden 10 Inuit Livsanskuelser 12 Akademisk skrivning og propædeutisk matematik 13 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) 14 Mikroøkonomi 15 Makroøkonomi 16 Erhvervsret 17 Eksternt regnskab 18 Grundlæggende økonomistyring 19 Forvaltningslære (HA/NO samlæsning) 20 Statistik 21 Videnskabsteori 22 Metode 23 Markedsanalyse 24 Finansiering 25 Organisation 26 Entrepreneurship 27 Strategi 28 Afsætningsstrategi 29 Videregående økonomistyring 30 Virksomhedsprojekt 31 Bacheloropgave 32 Valgfag 33 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. juni Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 2. Varighed og titel Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er en treårig uddannelse svarede til 180 ECTSpoint. Uddannelsens titel er på dansk Bachelor i Erhvervsøkonomi (HA), på engelsk Bachelor of Science (B.Sc.) in Economics and Business Administration. 3. Adgangskrav GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på 6,0 efter GGS-skalaen hvor fagene matematik og engelsk skal være bestået med min. karakteren E på B-niveau/tilvalgsniveau eller derover. Det er desuden vigtigt, at ansøgeren har bestået grønlandsk og dansk, såvel skriftligt som mundtligt. Derudover er det en fordel at have generel viden om samfunds- og erhvervsspørgsmål. Studieledelsen kan dispensere fra adgangskravene, hvis det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre studiet. Ansøgeren kan skriftligt søge dispensation hos studieledelsen, som behandler sagen individuelt på baggrund af ansøgerens uddannelsesmæssige kompetencer samt realkompetencer opnået gennem erhvervsarbejde og kurser. 4. Uddannelsens formål og læringsmål Uddannelsen er overordnet set rettet mod at give de studerende kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist eller som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale. Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv. Nedenstående læringsmål er udformet i henhold til den europæiske kvalifikationsrammes niveaubeskrivelser for bacheloruddannelser. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4.1. Viden og forståelse (Knowledge) Den studerende skal have viden om og kunne reflektere over gældende teori og metoder indenfor de erhvervsøkonomiske fagområder, herunder: - Makroøkonomi - Mikroøkonomi - Organisation - Strategi - Afsætning - Økonomistyring - Regnskab - Finansiering - Erhvervsret 4.2. Færdigheder (Skills) Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode til at analysere en privat eller offentlig virksomheds situation på baggrund af relevant data. Den studerende skal på baggrund af erhvervsøkonomiske analyser kunne opstille begrundede løsningsforslag på virkelige problemstillinger i virksomheder. Den studerende skal kunne formidle resultater af analyser til fagfæller og virksomhedens interessenter Kompetencer (Competencies) Den studerende skal kunne styre og gennemføre et udviklingsprojekt i samarbejde med en virksomheds interessenter med henblik på analyse og løsning af virksomhedens erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende skal på eget initiativ kunne tilegne sig ny viden om inden for de erhvervsøkonomiske fagområder. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 5. Uddannelsens struktur Uddannelsen er struktureret således, at det 1. Semester indledes med det fælles basissemester (20 ECTS) på Institut for Samfund, Økonomi og Journalistisk. et med fællessemestret er, at introducere instituttets studerende til akademisk skrivning, Inuit Livsanskuelser og sikre indsigt og viden i det moderne grønlandske samfund. På 1. semester tages desuden hul på to centrale fag i introduktionen til Erhvervsøkonomi: Erhvervsøkonomi og Global Økonomi. På semester (samt afsætningsstrategi + metode på 5. semester) semester introduceres og gennemgås de erhvervsøkonomiske kernefag samt videnskabelige metoder. Modulerne er som hovedregel gensidigt uafhængige, dog forudsætter modulet Videregående økonomistyring, at den studerende har gennemført modulet Grundlæggende økonomistyring eller tilsvarende. Derudover er det hensigtsmæssigt, at modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb. På 5. semester gennemfører de studerende et casestudie/projekt enten indenfor en teoretisk ramme, eller i samarbejde med en offentlig eller privat grønlandsk virksomhed. På semestret sætter de studerende deres viden fra semester (samt afsætningsstrategi + metode på 5. semester) i spil i forhold til virkelige problemstillinger set gennem egen projekterfaring i disse virksomheder, eller gennem andre beskrevne casestudier. Modulerne på semester skal være bestået, når de studerende starter på 5. semester. Derudover er der på uddannelsens 6. semester et antal valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling. Uddannelsens struktur og opbygning er skitseret i de to nedenstående tabeller, Tabel 1 og Tabel 2. Ud over projekterne på 5. og 6. Semester, vil private og offentlige virksomheder i det grønlandske erhvervsliv samt repræsentanter for disse virksomheder løbende blive inddraget i undervisningen som cases og oplægsholdere. Dette medfører at de studerende kontinuerligt arbejder med virkelige problemstillinger og at der bliver etableret en tæt kontakt mellem de studerende og det grønlandske erhvervsliv undervejs i uddannelsen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 Tabel 1: Uddannelsens struktur 1 Mikroøkonomi 10 Basissemester 20 2 Makroøkonomi 10 Erhvervsret 5 Eksternt regnskab 5 Grundlæggende økonomistyring 5 Forvaltningslære Videregående økonomistyring 5 Videnskabsteori 5 Finansiering 5 Organisation 10 Metode 10 Markedsanalyse 7,5 Entrepreneurshi p 2,5 Statistik 7,5+7,5 5 Afsætningsstrategi 10 Strategi 5 Virksomhedsprojekt 15 6 Bacheloropgave 20 Valgfag 1 5 Valgfag 2 5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 Tabel 2: ECTS-fordeling Fag Basissemester Inuit Livsanskuelser Akademisk skrivning MOSA Semester og antal ECTS (5) (5) (10) Mikroøkonomi 10 Makroøkonomi 10 Erhvervsret 5 Eksternt regnskab 5 Grundlæggende økonomistyring 5 Forvaltningslære 5 Videnskabsteori 5 Markedsanalyse 7,5 Organisation 10 Statistik 7,5 7,5 Metode 10 Videregående økonomistyring 5 Finansiering 5 Entrepreneurship 2,5 Afsætningsstrategi 10 Strategi 5 Virksomhedsprojekt 15 Valgfag 1 5 Valgfag 2 5 Bacheloropgave 20 I alt Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 6. Fagbeskrivelser Beskrivelse af uddannelsens moduler kan ses i Bilag 1: modulbeskrivelser. 7. Eksaminer Eksamen afholdes i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik, samt gældende regler om eksamen fastsat af rektor ved Ilisimatusarfik. På uddannelsen anvendes en række forskellige eksamensformer, herunder eksempelvis: - Individuel mundtlig eksamen - Individuel skriftlig eksamen - Afgrænsede skriftlige afleveringer, eksempelvis ugeopgaver - Større og mindre projektopgaver med efterfølgende mundtlige eksaminer, enten i gruppe eller individuelt Se desuden Bilag 1: modulbeskrivelser for eksamensformer for de enkelte moduler. 8. Bachelorprojekt og andre projektarbejder Bachelorprojektet og 5. semesterprojektet må skrives individuelt eller i grupper. Nedenfor kan ses omfanget af de større projekter på uddannelsen: Bachelorprojekt Antal studerende Antal normalsider Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 5. semester projekt Antal studerende Antal normalsider De angivne sidetal er inklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, forside m.v. men eksklusiv bilag. En normalside defineres som 2400 anslag (inklusiv mellemrum og tegn). 9. Merit og dispensation Studieledelsen ved Ilisimatusarfik kan dispensere fra de af studieordningens bestemmelser, som ikke er fastlagt ved lov. Merit for moduler og dispensation for adgangsgrundlag gives efter faglig vurdering af studieledelsen. Der kan gives dispensation og merit for aktiviteter, der modsvarer, men ikke er identiske med uddannelsens adgangsgrundlag og fagelementer, såfremt studieledelsen finder det forsvarligt at lade den studerende opnå dispensation for adgangsgrundlaget eller merit for de enkelte moduler. Hvis der søges merit for fag eller optagelse med adgangsgivende eksaminer, der er mere end 5 år gamle, skal pensumliste og fagoversigt vedlægges. 10. Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft d. 1. september Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Bilag 1: modulbeskrivelser Første semester - Basis semester SAM-undervisningen på 1. semester er fællesfag, der er relevante for alle instituttets nye studerende. et med dette semester er, at introducere instituttets studerende til akademisk skrivning, Inuit Livsanskuelser og sikre indsigt og viden i det moderne grønlandske samfund. Basissemester, Modul pensum timer eksamen censur ECTS Modul 1 Inuit Livsanskuelser Modul 2 Akademisk skrivning med propædeutisk matematik Eksamen Bunden skriftlig hjemmeopg afløsningsopg. Bestået/ikke bestået Ekstern 5 Intern 5 Modul 3 MOSA Mundtlig eksamen Intern 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Inuit Livsanskuelser Undervisningen i Inuit Livsanskuelser tager udgangspunkt i Inuit-befolkningens oprindelige kultur, livssyn og tro samt indblik i inuit moderne historie. Den studerende skal have indsigt i: - Naturens og fangstdyrenes betydning - Shamanisme, sjæl & legeme samt syn på etik og moral - Inuits oprindelige livsværdier og familiemønster - Amuletter, tupilakker og overnaturlige væsener - Myten, fortællingen og trommedansen - At give de studerende indblik i inuits kulturens samfundssyn og værdier, samt indsigt i hvordan den oprindelige kultur har indflydelse på de moderne inuit-samfund - Undervisning: 30 timer inkl. vejledning - Pensum, vejledende sidetal: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler - Eksamen: Bunden skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed, maks. 7 sider - Censur: Ekstern - Karakter: GGS-skalaen - ECTS-point: 5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 Akademisk skrivning og propædeutisk matematik Akademisk skrivning beskæftiger sig med de form- og strukturkrav som stilles til skriftlige produkter så som hjemmeopgaver, bachelorprojekter og kandidatspecialer som dokumenterer videnskabelige undersøgelser og arbejder. Kursets læringsmål er, at de studerende får indblik og erfaring i følgende: - Studieteknik - Synopser - Disposition - Formelle krav med henvisning til krav ift. akademisk skrivning og indholdsmæssige krav et med kurset propædeutisk matematik er at give de studerende generel viden omkring matematik indenfor det økonomiske fagområde og matematik som bruges indenfor uddannelsens øvrige fagområder. - At den studerende får repeteret GUX-matematik og indsigt i økonomisk matematik - Undervisning: 30 timer inkl. vejledning - Pensum, vejledende sidetal: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler - Eksamen: 3 afløsningsopgaver i løbet af kurset. Disse bedømmes af intern censor som bestået eller ikke bestået - ECTS-point: 5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) et med faget er at give de studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Staten, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer. Staten omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret. Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område. Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed. - At den studerende får indsigt i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke siden At den studerende kan analysere det grønlandske samfund ud fra grundlæggende modeller. - Undervisning: 40 timer - Pensum, vejledende sidetal: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler - Eksamen: Mundtlig, 30 minutters forberedelse med alle hjælpemidler - Censur: Intern - Karakter: GGS-skalaen - ECTS-point: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Mikroøkonomi Indhold Mikroøkonomi et med kurset er at indføre i den mikroøkonomiske teori. Mikroøkonomisk teori omhandler incitamenter og deres betydning for forbruger- og producentadfærd, og den omhandler markedets funktionsmåde. De velfærdsmæssige implikationer af markedets funktion diskuteres også. Økonomisk-politiske instrumenter såsom afgifter, subsidier og direkte pris- og mængderegulering behandles sammen med driftsøkonomiske aspekter af ledelsen af en virksomhed. Den studerende skal: opnå viden om mikroøkonomisk teori, herunder forbruger- og producentadfærd, markeder og deres funktioner, velfærdsmæssige implikationer af markeder, økonomis-politisk instrumenter samt driftsøkonomiske aspekter af virksomheders ledelse kunne diskutere og redegøre for mikroøkonomisk teori Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler 42 lektioner Pensum: 600 sider Eksamen: Skriftlig, 4 timer med hjælpemidler Censur: Ekstern ECTS-point: 10 Karakter: GGS-skalaen, karakteren baseres på følgende kriterier: Aktivitet: 10 % Hjemmeopgaver: 20 % Opgaver i klassen: 20 % Eksamen: 50 % Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Makroøkonomi Indhold Makroøkonomi et med faget er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet. Modelrammen er dels den lukkede og dels den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor, og der sker en trinvis introduktion af varemarked, pengemarked og arbejdsmarked. Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi behandles. Den studerende skal: opnå viden om makroøkonomisk teori, herunder produktion, indkomst, beskæftigelse, arbejdsløshed, prisniveau, varemarked, pengemarked samt arbejdsmarked i hhv. en lukket og en åben økonomi kunne diskutere og redegøre for makroøkonomisk teori Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan gå til den afsluttende eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler 42 lektioner Pensum: 600 sider Eksamen: Skriftlig, 4 timer med hjælpemidler Censur: Ekstern ECTS-point: 10 Karakter: GGS-skalaen, karakteren baseres på følgende kriterier: Aktivitet: 10 % Hjemmeopgaver: 20 % Opgaver i klassen: 20 % Eksamen: 50 % Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Erhvervsret Erhvervsret At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. Indhold Retskilder, domstolssystemet og procesret Aftaleret Køberet: nationalt og internationalt E-handel Markedsførings- og konkurrenceret Erstatning og forsikring Ansættelsesret Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Insolvensret Virksomhedsformer og hæftelse Den studerende skal have forståelse for og viden om: Centrale danske og internationale retskilder, domstolssystemet og en retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Centrale anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer og gældsbreve Centrale anvendte konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler og misbrug af dominerende stilling Central anvendt handelslovgivning Den studerende skal have færdigheder i at vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til: Centrale emner inden for aftaleret, herunder aftaleindgåelse via mellemmænd Centrale emner inden for erstatningsret, herunder produktansvar Centrale emner inden for forsikringsret Centrale emner inden for køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre Centrale emner inden for markedsføringsret Centrale emner inden for ansættelsesret, særligt funktionærloven Centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold Kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold Centrale emner inden for insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion Den studerende skal have kompetence i at: håndtere problemstillinger af forskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kontraktforhandlinger, håndtere forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, samt kunne identificere en juridisk problemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Individuel 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 Eksternt regnskab Indhold Eksternt regnskab Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber. Modulet beskæftiger sig med de mange aspekter af en virksomheds eksterne regnskabsaflæggelse, herunder: Årsregnskabets formål og interessenter, grundlæggende årsregnskabsteori, samt årsregnskabets bestanddele og sammenhænge Den regnskabsmæssige behandling af enkelte poster herunder bl.a. anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital, gæld, skat, valuta og koncernregnskaber Pengestrømsopgørelser Regnskabsanalyse Den studerende skal: opnå viden om de grundlæggende bestanddele i et eksternt regnskab. kunne opstille et eksternt regnskab til virksomhedens interessenter. kunne analysere en virksomheds regnskab og formidle resultaterne af analysen til interne og eksterne interessenter Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Individuelt 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Grundlæggende økonomistyring Indhold Grundlæggende økonomistyring Modulets formål er et bibringe de studerende en grundlæggende viden om økonomistyringens grundprincipper og modeller. I modulet gennemgås en række grundlæggende principper og modeller for økonomistyring, herunder: Grundlæggende regnskabslære Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering Virksomhedens budgetkontrol Den studerende skal: opnå viden om grundlæggende økonomistyring kunne anvende simple budget- og økonomistyringsmodeller til at vurdere forskellige økonomiske situationer. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Individuelt 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Forvaltningslære (HA/NO samlæsning) Indhold Forvaltningslære et med faget er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd, samt give indsigt i, hvordan den grønlandske forvaltning kan belyses ved hjælp af fagets modeller. Der kan være tale om såvel offentlige som private interesseorganisationers forvaltning lektioner - 5 ECTS siders pensum Modulet indeholder: Forvaltningslærens begreber og modeller Samspil mellem politikere og embedsmænd Tolkninger af forvaltningssystemer ene er: At den studerende får kendskab til forvaltningslærens begrebsapparat og teorier At den studerende kan analysere forvaltningssystemet i Grønland At den studerende får indsigt i de forvaltningsmæssige budgetteorier som bruges i samfundet Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen Censur: Intern Karakter: GGS-skalaen Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

21 Statistik Indhold Statistik et med faget er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data. Modulet indeholder en række statistiske modeller og værktøjer, herunder eksempelvis: analyser af kvantitative data udførelse og fortolkning af statistisk hypoteseprøvning Binomialfordeling Normalfordeling χ2 lineær regression Det statistiske softwareprogram SPSS Den studerende skal: opnå viden om forskellige statistiske metoder, deres begrænsninger, muligheder og anvendelse kunne anvende forskellige statistiske metoder til at drage konklusioner om kvantitative data. kunne anvende IT-værktøjer i arbejdet med statistiske metoder Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Eksamen er enten en individuel, skriftlig hjemmeopgave eller en 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen (der henvises til gældende studieregler), samt at der er indleveret seks skriftlige opgaver, som er godkendt af underviseren. Grundlaget for karakteren udgøres af følgende kursuselementer: Aktivitet: 10 % Hjemmeopgaver: 20 % Opgaver i klassen: 20 % Eksamen: 50 % Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!21

22 Videnskabsteori Indhold Videnskabsteori et med modulet er, at give de studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori. Herunder en række af de mest væsentlig problemstillinger, som knytter sig til produktion og frembringelse af videnskabelig viden. Modulets indhold: Videnskabsteori, herunder ontologi, epistemologi, sandhed, erkendelse og metode Etik Videnskabens rolle og formål Videnskabelig viden i modsætning til traditionel / lokal viden Den studerende skal: forstå og forholde sig til centrale videnskabsteoretiske problemstillinger. kunne formidle og diskutere centrale idéer inden for videnskabsteori og metode. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning og øvelser. Individuel, skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!22

23 Metode Indhold Metode et med kurset er at give de studerende kendskab til kvalitative og kvantitative metoder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser af samfundsvidenskabelige problemstillinger. Forskningsprocessen fra problemformulering over dataindsamling og analyse til tolkning og præsentation af resultaterne behandles. Undervisning: 42 timer inkl. vejledning Pensum, vejledende sidetal: 750 ECTS-point: 10 Kurset lægger hovedvægten på den kvalitative metode, herunder komparativ metode, men inddrager også simpel tabelmæssig, grafisk og anden præsentation af data. Faget er afgrænset fra faget statistik ved ikke at inddrage sandsynlighedsregning og egentlige statistiske teknikker. De studerende løser i semestrets løb fire opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. At den studerende får indsigt i forskellen mellem kvalitative og kvantitative metoder At den studerende får redskab til at gennemføre egne undersøgelser At den studerende får kendskab til forskningsprocessen og dets elementer Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler Eksamen: Mundtlig, 30 minutter, synopsis 3 til 5 sider. Karakter: GGS-skalaen Censur: Intern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!23

24 Markedsanalyse Indhold Markedsanalyse et med faget er at give de studerende en generel introduktion til kvalitative og kvantitative metoder og teknikker til analyse af konsumenter og markeder samt at anvende disse metoder i praksis. Modulet indeholder en generel introduktion til markedsanalyse samt en række metoder til at udføre denne. Principper for markedsanalyse Segmentering Informationsbehov Kvantitative metoder til markedsanalyse, herunder o Survey o Anvendelse af survey-værktøjer Kvalitative metoder til markedsanalyse, herunder o Interviews o Observation o Fokusgrupper Den studerende skal: opnå viden om forskellige metoder til at analysere markeder og konsumenter kunne anvende ovennævnte metoder i kombination med forskellige ITsystemer selvstændigt kunne planlægge og gennemføre en markedsanalyse med begrundede valg af metoder, der giver et validt og relevant billede af et potentielt marked Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger samt dialogpræget undervisning. Derudover arbejdes der med praktisk anvendelse af markedsanalysemetoder gennem en række opgaver. Individuel projektrapport, hvor der anvendes og rapporteres på anvendelsen af forskellige markedsanalysemetoder. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået. Intern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!24

25 Finansiering Indhold Finansiering et med faget er at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund. Faget indeholder gennemgang af en række centrale og relevante teorier og modeller om virksomheders finansiering og investering, herunder: Videregående rentesregning Realinvesteringer Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse heraf Egenkapital eller fremmedkapital Afledte finansielle aktiver og valuta Værdiansættelse af reale aktiver Den studerende skal: opnå viden om teori, metode og praksis indenfor finansiering og investeringsteori og om de tilknyttede metoder. blive i stand til at beskrive og analysere finansielle data. Den studerende skal endvidere kunne vurdere finansielle problemstillinger, vælge relevante analyse- og løsningsmodeller og kunne formidle professionelt til kolleger og omverden. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Individuelt 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!25

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management

Studieordning for bacheloruddannelsen i music management Studieordning for bacheloruddannelsen i music management BA (music management) Rytmisk Musikkonservatorium 22. august 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. for. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 13.05.2013 STUDIEORDNING 13.05.2013 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3.

Læs mere

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde

STUDIEORDNING. Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde STUDIEORDNING for Den merkantile diplomuddannelse på det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde Revideret 11.12.13 Indhold 1. Indledning... 1 2. Uddannelsens formål... 1 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT STUDIEORDNING 2013-2015 August 2013 Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse Revideret 01.08.11 Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelsens varighed... 4 4. Uddannelsen titel...

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere