Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi"

Transkript

1 Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1

2 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav 4 4. Uddannelsens formål og læringsmål 4 5. Uddannelsens struktur 6 6. Fagbeskrivelser 9 7. Eksaminer 9 8. Bachelorprojekt og andre projektarbejder 9 9. Merit og dispensation Ikrafttræden 10 Inuit Livsanskuelser 12 Akademisk skrivning og propædeutisk matematik 13 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) 14 Mikroøkonomi 15 Makroøkonomi 16 Erhvervsret 17 Eksternt regnskab 18 Grundlæggende økonomistyring 19 Forvaltningslære (HA/NO samlæsning) 20 Statistik 21 Videnskabsteori 22 Metode 23 Markedsanalyse 24 Finansiering 25 Organisation 26 Entrepreneurship 27 Strategi 28 Afsætningsstrategi 29 Videregående økonomistyring 30 Virksomhedsprojekt 31 Bacheloropgave 32 Valgfag 33 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 22. juni Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: - Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!3

4 2. Varighed og titel Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi er en treårig uddannelse svarede til 180 ECTSpoint. Uddannelsens titel er på dansk Bachelor i Erhvervsøkonomi (HA), på engelsk Bachelor of Science (B.Sc.) in Economics and Business Administration. 3. Adgangskrav GUX-eksamen eller en dermed ligestillet gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på 6,0 efter GGS-skalaen hvor fagene matematik og engelsk skal være bestået med min. karakteren E på B-niveau/tilvalgsniveau eller derover. Det er desuden vigtigt, at ansøgeren har bestået grønlandsk og dansk, såvel skriftligt som mundtligt. Derudover er det en fordel at have generel viden om samfunds- og erhvervsspørgsmål. Studieledelsen kan dispensere fra adgangskravene, hvis det skønnes, at ansøgeren har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre studiet. Ansøgeren kan skriftligt søge dispensation hos studieledelsen, som behandler sagen individuelt på baggrund af ansøgerens uddannelsesmæssige kompetencer samt realkompetencer opnået gennem erhvervsarbejde og kurser. 4. Uddannelsens formål og læringsmål Uddannelsen er overordnet set rettet mod at give de studerende kompetencer, som gør dem i stand til at arbejde i en offentlig eller privat virksomhed som erhvervsøkonomisk specialist eller som generalist med et helhedssyn på virksomhedens drift og udviklingspotentiale. Uddannelsen udvikles og gennemføres i tæt samarbejde med det grønlandske erhvervsliv. Nedenstående læringsmål er udformet i henhold til den europæiske kvalifikationsrammes niveaubeskrivelser for bacheloruddannelser. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!4

5 4.1. Viden og forståelse (Knowledge) Den studerende skal have viden om og kunne reflektere over gældende teori og metoder indenfor de erhvervsøkonomiske fagområder, herunder: - Makroøkonomi - Mikroøkonomi - Organisation - Strategi - Afsætning - Økonomistyring - Regnskab - Finansiering - Erhvervsret 4.2. Færdigheder (Skills) Den studerende skal kunne anvende erhvervsøkonomisk teori og metode til at analysere en privat eller offentlig virksomheds situation på baggrund af relevant data. Den studerende skal på baggrund af erhvervsøkonomiske analyser kunne opstille begrundede løsningsforslag på virkelige problemstillinger i virksomheder. Den studerende skal kunne formidle resultater af analyser til fagfæller og virksomhedens interessenter Kompetencer (Competencies) Den studerende skal kunne styre og gennemføre et udviklingsprojekt i samarbejde med en virksomheds interessenter med henblik på analyse og løsning af virksomhedens erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende skal på eget initiativ kunne tilegne sig ny viden om inden for de erhvervsøkonomiske fagområder. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!5

6 5. Uddannelsens struktur Uddannelsen er struktureret således, at det 1. Semester indledes med det fælles basissemester (20 ECTS) på Institut for Samfund, Økonomi og Journalistisk. et med fællessemestret er, at introducere instituttets studerende til akademisk skrivning, Inuit Livsanskuelser og sikre indsigt og viden i det moderne grønlandske samfund. På 1. semester tages desuden hul på to centrale fag i introduktionen til Erhvervsøkonomi: Erhvervsøkonomi og Global Økonomi. På semester (samt afsætningsstrategi + metode på 5. semester) semester introduceres og gennemgås de erhvervsøkonomiske kernefag samt videnskabelige metoder. Modulerne er som hovedregel gensidigt uafhængige, dog forudsætter modulet Videregående økonomistyring, at den studerende har gennemført modulet Grundlæggende økonomistyring eller tilsvarende. Derudover er det hensigtsmæssigt, at modulerne i vidt omfang gennemføres i kronologisk rækkefølge i henhold til det beskrevne forløb. På 5. semester gennemfører de studerende et casestudie/projekt enten indenfor en teoretisk ramme, eller i samarbejde med en offentlig eller privat grønlandsk virksomhed. På semestret sætter de studerende deres viden fra semester (samt afsætningsstrategi + metode på 5. semester) i spil i forhold til virkelige problemstillinger set gennem egen projekterfaring i disse virksomheder, eller gennem andre beskrevne casestudier. Modulerne på semester skal være bestået, når de studerende starter på 5. semester. Derudover er der på uddannelsens 6. semester et antal valgfag, som giver de studerende mulighed for at specialisere sig i forskellige retninger. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for en valgfri erhvervsøkonomisk problemstilling. Uddannelsens struktur og opbygning er skitseret i de to nedenstående tabeller, Tabel 1 og Tabel 2. Ud over projekterne på 5. og 6. Semester, vil private og offentlige virksomheder i det grønlandske erhvervsliv samt repræsentanter for disse virksomheder løbende blive inddraget i undervisningen som cases og oplægsholdere. Dette medfører at de studerende kontinuerligt arbejder med virkelige problemstillinger og at der bliver etableret en tæt kontakt mellem de studerende og det grønlandske erhvervsliv undervejs i uddannelsen. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!6

7 Tabel 1: Uddannelsens struktur 1 Mikroøkonomi 10 Basissemester 20 2 Makroøkonomi 10 Erhvervsret 5 Eksternt regnskab 5 Grundlæggende økonomistyring 5 Forvaltningslære Videregående økonomistyring 5 Videnskabsteori 5 Finansiering 5 Organisation 10 Metode 10 Markedsanalyse 7,5 Entrepreneurshi p 2,5 Statistik 7,5+7,5 5 Afsætningsstrategi 10 Strategi 5 Virksomhedsprojekt 15 6 Bacheloropgave 20 Valgfag 1 5 Valgfag 2 5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!7

8 Tabel 2: ECTS-fordeling Fag Basissemester Inuit Livsanskuelser Akademisk skrivning MOSA Semester og antal ECTS (5) (5) (10) Mikroøkonomi 10 Makroøkonomi 10 Erhvervsret 5 Eksternt regnskab 5 Grundlæggende økonomistyring 5 Forvaltningslære 5 Videnskabsteori 5 Markedsanalyse 7,5 Organisation 10 Statistik 7,5 7,5 Metode 10 Videregående økonomistyring 5 Finansiering 5 Entrepreneurship 2,5 Afsætningsstrategi 10 Strategi 5 Virksomhedsprojekt 15 Valgfag 1 5 Valgfag 2 5 Bacheloropgave 20 I alt Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!8

9 6. Fagbeskrivelser Beskrivelse af uddannelsens moduler kan ses i Bilag 1: modulbeskrivelser. 7. Eksaminer Eksamen afholdes i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik, samt gældende regler om eksamen fastsat af rektor ved Ilisimatusarfik. På uddannelsen anvendes en række forskellige eksamensformer, herunder eksempelvis: - Individuel mundtlig eksamen - Individuel skriftlig eksamen - Afgrænsede skriftlige afleveringer, eksempelvis ugeopgaver - Større og mindre projektopgaver med efterfølgende mundtlige eksaminer, enten i gruppe eller individuelt Se desuden Bilag 1: modulbeskrivelser for eksamensformer for de enkelte moduler. 8. Bachelorprojekt og andre projektarbejder Bachelorprojektet og 5. semesterprojektet må skrives individuelt eller i grupper. Nedenfor kan ses omfanget af de større projekter på uddannelsen: Bachelorprojekt Antal studerende Antal normalsider Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!9

10 5. semester projekt Antal studerende Antal normalsider De angivne sidetal er inklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, forside m.v. men eksklusiv bilag. En normalside defineres som 2400 anslag (inklusiv mellemrum og tegn). 9. Merit og dispensation Studieledelsen ved Ilisimatusarfik kan dispensere fra de af studieordningens bestemmelser, som ikke er fastlagt ved lov. Merit for moduler og dispensation for adgangsgrundlag gives efter faglig vurdering af studieledelsen. Der kan gives dispensation og merit for aktiviteter, der modsvarer, men ikke er identiske med uddannelsens adgangsgrundlag og fagelementer, såfremt studieledelsen finder det forsvarligt at lade den studerende opnå dispensation for adgangsgrundlaget eller merit for de enkelte moduler. Hvis der søges merit for fag eller optagelse med adgangsgivende eksaminer, der er mere end 5 år gamle, skal pensumliste og fagoversigt vedlægges. 10. Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft d. 1. september Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!10

11 Bilag 1: modulbeskrivelser Første semester - Basis semester SAM-undervisningen på 1. semester er fællesfag, der er relevante for alle instituttets nye studerende. et med dette semester er, at introducere instituttets studerende til akademisk skrivning, Inuit Livsanskuelser og sikre indsigt og viden i det moderne grønlandske samfund. Basissemester, Modul pensum timer eksamen censur ECTS Modul 1 Inuit Livsanskuelser Modul 2 Akademisk skrivning med propædeutisk matematik Eksamen Bunden skriftlig hjemmeopg afløsningsopg. Bestået/ikke bestået Ekstern 5 Intern 5 Modul 3 MOSA Mundtlig eksamen Intern 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!11

12 Inuit Livsanskuelser Undervisningen i Inuit Livsanskuelser tager udgangspunkt i Inuit-befolkningens oprindelige kultur, livssyn og tro samt indblik i inuit moderne historie. Den studerende skal have indsigt i: - Naturens og fangstdyrenes betydning - Shamanisme, sjæl & legeme samt syn på etik og moral - Inuits oprindelige livsværdier og familiemønster - Amuletter, tupilakker og overnaturlige væsener - Myten, fortællingen og trommedansen - At give de studerende indblik i inuits kulturens samfundssyn og værdier, samt indsigt i hvordan den oprindelige kultur har indflydelse på de moderne inuit-samfund - Undervisning: 30 timer inkl. vejledning - Pensum, vejledende sidetal: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler - Eksamen: Bunden skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed, maks. 7 sider - Censur: Ekstern - Karakter: GGS-skalaen - ECTS-point: 5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!12

13 Akademisk skrivning og propædeutisk matematik Akademisk skrivning beskæftiger sig med de form- og strukturkrav som stilles til skriftlige produkter så som hjemmeopgaver, bachelorprojekter og kandidatspecialer som dokumenterer videnskabelige undersøgelser og arbejder. Kursets læringsmål er, at de studerende får indblik og erfaring i følgende: - Studieteknik - Synopser - Disposition - Formelle krav med henvisning til krav ift. akademisk skrivning og indholdsmæssige krav et med kurset propædeutisk matematik er at give de studerende generel viden omkring matematik indenfor det økonomiske fagområde og matematik som bruges indenfor uddannelsens øvrige fagområder. - At den studerende får repeteret GUX-matematik og indsigt i økonomisk matematik - Undervisning: 30 timer inkl. vejledning - Pensum, vejledende sidetal: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler - Eksamen: 3 afløsningsopgaver i løbet af kurset. Disse bedømmes af intern censor som bestået eller ikke bestået - ECTS-point: 5 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!13

14 Moderne grønlandske samfundsforhold (MOSA) et med faget er at give de studerende indblik i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke. Hovedvægten lægges på en beskrivelse og analyse af samfundet i Grønland, dets befolkning, erhverv og institutioner og udviklingen på disse områder siden Beskrivelsen og analysen af det moderne grønlandske samfund vil tage udgangspunkt i en model for samfundsopbygning, der opererer med elementerne Staten, Markedet og Det Civile Samfund og relationerne mellem disse elementer. Staten omfatter Selvstyret og kommunerne, dvs. opbygning, opgaver og relationer til omverdenen, herunder relationen til rigsfællesskabet. Selvstyrets politikker på forskellige sektorområder vil blive behandlet. Ligesom også pressens rolle som den fjerde statsmagt vil blive analyseret. Markedet omfatter den grønlandske erhvervsstruktur og udviklingen inden for de forskellige erhverv, hvor de selvstyreejede virksomheder udgør et særligt område. Det civile samfund omfattes først og fremmest af familierne og deres levevilkår, lokale fællesskaber og andre sociale netværk, frivillige organisationer og den politiske offentlighed. - At den studerende får indsigt i det moderne grønlandske samfunds opbygning, udvikling og virke siden At den studerende kan analysere det grønlandske samfund ud fra grundlæggende modeller. - Undervisning: 40 timer - Pensum, vejledende sidetal: Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler - Eksamen: Mundtlig, 30 minutters forberedelse med alle hjælpemidler - Censur: Intern - Karakter: GGS-skalaen - ECTS-point: 10 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!14

15 Mikroøkonomi Indhold Mikroøkonomi et med kurset er at indføre i den mikroøkonomiske teori. Mikroøkonomisk teori omhandler incitamenter og deres betydning for forbruger- og producentadfærd, og den omhandler markedets funktionsmåde. De velfærdsmæssige implikationer af markedets funktion diskuteres også. Økonomisk-politiske instrumenter såsom afgifter, subsidier og direkte pris- og mængderegulering behandles sammen med driftsøkonomiske aspekter af ledelsen af en virksomhed. Den studerende skal: opnå viden om mikroøkonomisk teori, herunder forbruger- og producentadfærd, markeder og deres funktioner, velfærdsmæssige implikationer af markeder, økonomis-politisk instrumenter samt driftsøkonomiske aspekter af virksomheders ledelse kunne diskutere og redegøre for mikroøkonomisk teori Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler 42 lektioner Pensum: 600 sider Eksamen: Skriftlig, 4 timer med hjælpemidler Censur: Ekstern ECTS-point: 10 Karakter: GGS-skalaen, karakteren baseres på følgende kriterier: Aktivitet: 10 % Hjemmeopgaver: 20 % Opgaver i klassen: 20 % Eksamen: 50 % Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!15

16 Makroøkonomi Indhold Makroøkonomi et med faget er at indføre i teorier vedrørende bestemmelse og udvikling af centrale makroøkonomiske størrelser. Den samlede produktion, indkomst, beskæftigelse og arbejdsløshed i økonomien samt prisniveauet. Modelrammen er dels den lukkede og dels den åbne økonomi - begge med en privat og en offentlig sektor, og der sker en trinvis introduktion af varemarked, pengemarked og arbejdsmarked. Makroøkonomisk politik for såvel den lukkede som for den åbne økonomi behandles. Den studerende skal: opnå viden om makroøkonomisk teori, herunder produktion, indkomst, beskæftigelse, arbejdsløshed, prisniveau, varemarked, pengemarked samt arbejdsmarked i hhv. en lukket og en åben økonomi kunne diskutere og redegøre for makroøkonomisk teori Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. De studerende løser i semestrets løb fire mindre opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan gå til den afsluttende eksamen. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler 42 lektioner Pensum: 600 sider Eksamen: Skriftlig, 4 timer med hjælpemidler Censur: Ekstern ECTS-point: 10 Karakter: GGS-skalaen, karakteren baseres på følgende kriterier: Aktivitet: 10 % Hjemmeopgaver: 20 % Opgaver i klassen: 20 % Eksamen: 50 % Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!16

17 Erhvervsret Erhvervsret At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. Indhold Retskilder, domstolssystemet og procesret Aftaleret Køberet: nationalt og internationalt E-handel Markedsførings- og konkurrenceret Erstatning og forsikring Ansættelsesret Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Insolvensret Virksomhedsformer og hæftelse Den studerende skal have forståelse for og viden om: Centrale danske og internationale retskilder, domstolssystemet og en retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Centrale anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer og gældsbreve Centrale anvendte konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler og misbrug af dominerende stilling Central anvendt handelslovgivning Den studerende skal have færdigheder i at vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til: Centrale emner inden for aftaleret, herunder aftaleindgåelse via mellemmænd Centrale emner inden for erstatningsret, herunder produktansvar Centrale emner inden for forsikringsret Centrale emner inden for køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre Centrale emner inden for markedsføringsret Centrale emner inden for ansættelsesret, særligt funktionærloven Centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold Kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold Centrale emner inden for insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion Den studerende skal have kompetence i at: håndtere problemstillinger af forskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kontraktforhandlinger, håndtere forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, samt kunne identificere en juridisk problemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Individuel 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!17

18 Eksternt regnskab Indhold Eksternt regnskab Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at skelne mellem centrale regnskabsmæssige principper og redskaber til forståelse og udarbejdelse af eksterne regnskaber. Modulet beskæftiger sig med de mange aspekter af en virksomheds eksterne regnskabsaflæggelse, herunder: Årsregnskabets formål og interessenter, grundlæggende årsregnskabsteori, samt årsregnskabets bestanddele og sammenhænge Den regnskabsmæssige behandling af enkelte poster herunder bl.a. anlægsaktiver, omsætningsaktiver, egenkapital, gæld, skat, valuta og koncernregnskaber Pengestrømsopgørelser Regnskabsanalyse Den studerende skal: opnå viden om de grundlæggende bestanddele i et eksternt regnskab. kunne opstille et eksternt regnskab til virksomhedens interessenter. kunne analysere en virksomheds regnskab og formidle resultaterne af analysen til interne og eksterne interessenter Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Individuelt 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!18

19 Grundlæggende økonomistyring Indhold Grundlæggende økonomistyring Modulets formål er et bibringe de studerende en grundlæggende viden om økonomistyringens grundprincipper og modeller. I modulet gennemgås en række grundlæggende principper og modeller for økonomistyring, herunder: Grundlæggende regnskabslære Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering Virksomhedens budgetkontrol Den studerende skal: opnå viden om grundlæggende økonomistyring kunne anvende simple budget- og økonomistyringsmodeller til at vurdere forskellige økonomiske situationer. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Individuelt 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!19

20 Forvaltningslære (HA/NO samlæsning) Indhold Forvaltningslære et med faget er at introducere forvaltningslærens begrebsapparat og tolkninger af forvaltningssystemet, herunder samspillet mellem politikere og embedsmænd, samt give indsigt i, hvordan den grønlandske forvaltning kan belyses ved hjælp af fagets modeller. Der kan være tale om såvel offentlige som private interesseorganisationers forvaltning lektioner - 5 ECTS siders pensum Modulet indeholder: Forvaltningslærens begreber og modeller Samspil mellem politikere og embedsmænd Tolkninger af forvaltningssystemer ene er: At den studerende får kendskab til forvaltningslærens begrebsapparat og teorier At den studerende kan analysere forvaltningssystemet i Grønland At den studerende får indsigt i de forvaltningsmæssige budgetteorier som bruges i samfundet Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen Censur: Intern Karakter: GGS-skalaen Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!20

21 Statistik Indhold Statistik et med faget er at opøve de studerendes kompetencer til statistiske analyser af kvantitative data. Modulet indeholder en række statistiske modeller og værktøjer, herunder eksempelvis: analyser af kvantitative data udførelse og fortolkning af statistisk hypoteseprøvning Binomialfordeling Normalfordeling χ2 lineær regression Det statistiske softwareprogram SPSS Den studerende skal: opnå viden om forskellige statistiske metoder, deres begrænsninger, muligheder og anvendelse kunne anvende forskellige statistiske metoder til at drage konklusioner om kvantitative data. kunne anvende IT-værktøjer i arbejdet med statistiske metoder Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning samt øvelser. Eksamen er enten en individuel, skriftlig hjemmeopgave eller en 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen (der henvises til gældende studieregler), samt at der er indleveret seks skriftlige opgaver, som er godkendt af underviseren. Grundlaget for karakteren udgøres af følgende kursuselementer: Aktivitet: 10 % Hjemmeopgaver: 20 % Opgaver i klassen: 20 % Eksamen: 50 % Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!21

22 Videnskabsteori Indhold Videnskabsteori et med modulet er, at give de studerende en grundlæggende indføring i videnskabsteori. Herunder en række af de mest væsentlig problemstillinger, som knytter sig til produktion og frembringelse af videnskabelig viden. Modulets indhold: Videnskabsteori, herunder ontologi, epistemologi, sandhed, erkendelse og metode Etik Videnskabens rolle og formål Videnskabelig viden i modsætning til traditionel / lokal viden Den studerende skal: forstå og forholde sig til centrale videnskabsteoretiske problemstillinger. kunne formidle og diskutere centrale idéer inden for videnskabsteori og metode. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning og øvelser. Individuel, skriftlig hjemmeopgave af en uges varighed. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!22

23 Metode Indhold Metode et med kurset er at give de studerende kendskab til kvalitative og kvantitative metoder ved tilrettelæggelse og gennemførelse af undersøgelser af samfundsvidenskabelige problemstillinger. Forskningsprocessen fra problemformulering over dataindsamling og analyse til tolkning og præsentation af resultaterne behandles. Undervisning: 42 timer inkl. vejledning Pensum, vejledende sidetal: 750 ECTS-point: 10 Kurset lægger hovedvægten på den kvalitative metode, herunder komparativ metode, men inddrager også simpel tabelmæssig, grafisk og anden præsentation af data. Faget er afgrænset fra faget statistik ved ikke at inddrage sandsynlighedsregning og egentlige statistiske teknikker. De studerende løser i semestrets løb fire opgaver, som fordrer konkret brug af de gennemgåede metoder. Disse skal være godkendt af underviseren før den studerende kan indstille sig til eksamen. At den studerende får indsigt i forskellen mellem kvalitative og kvantitative metoder At den studerende får redskab til at gennemføre egne undersøgelser At den studerende får kendskab til forskningsprocessen og dets elementer Der er fremmødepligt til undervisningen for at blive indstillet til eksamen. Der henvises til gældende studieregler Eksamen: Mundtlig, 30 minutter, synopsis 3 til 5 sider. Karakter: GGS-skalaen Censur: Intern Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!23

24 Markedsanalyse Indhold Markedsanalyse et med faget er at give de studerende en generel introduktion til kvalitative og kvantitative metoder og teknikker til analyse af konsumenter og markeder samt at anvende disse metoder i praksis. Modulet indeholder en generel introduktion til markedsanalyse samt en række metoder til at udføre denne. Principper for markedsanalyse Segmentering Informationsbehov Kvantitative metoder til markedsanalyse, herunder o Survey o Anvendelse af survey-værktøjer Kvalitative metoder til markedsanalyse, herunder o Interviews o Observation o Fokusgrupper Den studerende skal: opnå viden om forskellige metoder til at analysere markeder og konsumenter kunne anvende ovennævnte metoder i kombination med forskellige ITsystemer selvstændigt kunne planlægge og gennemføre en markedsanalyse med begrundede valg af metoder, der giver et validt og relevant billede af et potentielt marked Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger samt dialogpræget undervisning. Derudover arbejdes der med praktisk anvendelse af markedsanalysemetoder gennem en række opgaver. Individuel projektrapport, hvor der anvendes og rapporteres på anvendelsen af forskellige markedsanalysemetoder. Rapporten bedømmes bestået/ikke bestået. Intern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!24

25 Finansiering Indhold Finansiering et med faget er at gøre de studerende i stand til at forstå og analysere finansieringsmæssige og investeringsmæssige forhold i en virksomhed og anbefale fremtidige handlinger på denne baggrund. Faget indeholder gennemgang af en række centrale og relevante teorier og modeller om virksomheders finansiering og investering, herunder: Videregående rentesregning Realinvesteringer Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse heraf Egenkapital eller fremmedkapital Afledte finansielle aktiver og valuta Værdiansættelse af reale aktiver Den studerende skal: opnå viden om teori, metode og praksis indenfor finansiering og investeringsteori og om de tilknyttede metoder. blive i stand til at beskrive og analysere finansielle data. Den studerende skal endvidere kunne vurdere finansielle problemstillinger, vælge relevante analyse- og løsningsmodeller og kunne formidle professionelt til kolleger og omverden. Modulet er tilrettelagt som en række tilstedeværelsesseminarer. Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogpræget undervisning med præsentation/diskussion af konkrete problemstillinger fra organisationer og af andre relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til modulets temaer. Individuelt 4 timers skriftlig prøve. Der gives karakter efter GGS-skalaen. Ekstern censur. Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!25

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi

Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Studieordning Erhvervsøkonomi Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og

Læs mere

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Studieordning Inooqatigiinnik ilisimatusaat Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding, Odense, Esbjerg, Sønderborg og Slagelse 1. feb 2015 1 af 9 Dette

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning

Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Studieordning Isumaginninnermut siunnersorti Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelse i Socialrådgivning Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund,

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET. Studieordning. for. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse (HA-jur.)

AALBORG UNIVERSITET. Studieordning. for. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse (HA-jur.) AALBORG UNIVERSITET Studieordning for Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse (HA-jur.) Gældende fra 1. september 2000 1 (Uddannelsens 3. - 6. semester) 1. Bekendtgørelsesgrundlag Nærværende studieordning

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier

Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Studieordning, Kandidatuddannelsen Oqaasilerineq, atuakkialerineq tusagassiuutilerinerlu Sprog, Litteratur og Medier Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik Institut for Kultur, Sprog

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

kursus 1: Virksomhedens økonomi Om kurset Fag Hjemmeside Fagmodul I Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2014 - juni 2015 Institution Københavns tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Erhvervsøkonomi C Emilie Hjorth Ceylan 3 EØ/Valgfag Oversigt

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD

Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD Din fremtid, dine kompetencer. - det begynder med en HD 02»Medarbejdere der er klar til fremtidens udfordringer bidrager til vores succes«i en stor revisions- og rådgivningsvirksomhed som EY er vi afhængige

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del

Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del AARHUS UNIVERSITET HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN KURSUSBETEGNELSE: HD-UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE ERHVERVSØKONOMI METODE Titel: Erhvervsøkonomisk Metode Kursusnavn engelsk: Niveau: Diploma HD 1. del Kursuskode:

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere